Thö Thöù Hai Cuûa Phao-loâ

Göûi

TI-MOÂ-THEÂ
Giôùi Thieäu

Thö thöù hai cuûa Phao-loâ gôûi cho Ti-moâ-theâ bao goàm phaàn lôùn laø nhöõng lôøi coá
vaán cho moät ngöôøi ñoàng lao vaø phuï taù treû. Ñieàu khuyeân raên chính laø phaûi kieân trì.
Phao-loâ khuyeân Ti-moâ-theâ phaûi trung tín truyeàn baù veà Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su, gìn
giöõ nhöõng söï daïy doã trung thöïc cuûa Phuùc AÂm vaø cuûa Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc, thi
haønh taát caû nhöõng traùch nhieäm cuûa moät giaùo sö vaø nhaø truyeàn giaùo duø gaëp choáng
ñoái vaø baùch haïi.
Phao-loâ khuyeân Ti-moâ-theâ phaûi traùnh nhöõng vaán ñeà tranh luaän vieãn voâng, ngu
daïi, khoâng ích lôïi gì nhöng chæ coù haïi cho nhöõng ngöôøi nghe.
Phao-loâ cuõng khuyeân Ti-moâ-theâ noi theo göông vaø ñôøi soáng cuûa oâng trong moïi
söï nhö giöõ vöõng ñöùc tin, loøng yeâu thöông, vaø kieân trì chòu khoå duø bò baùch haïi.
Boá Cuïc

1
2
3
4
5

Giôùi thieäu 1:1-2
Ca ngôïi vaø khuyeân raên 1:3-2:13
Khuyeán khích vaø caûnh caùo 2:14-4:5
Hoaøn caûnh cuûa Phao-loâ 4:6-18
Keát luaän 4:19-22

1378

Vietnamese Bible

April 15, 2002

2 Ti-moâ-theâ 1, 2
Lôøi Chaøo Thaêm

1

1ƒ ƒ Toâi laø Phao-loâ, söù ñoà cuûa Chuùa
Cöùu Theá Gieâ-su do yù chæ Ñöùc Chuùa
Trôøi, vôùi traùch nhieäm rao truyeàn söï
soáng Ñöùc Chuùa Trôøi höùa ban cho chuùng
ta trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su.
2ƒ ƒ Meán göûi Ti-moâ-theâ, con yeâu daáu cuûa
ta. Nguyeän xin Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha vaø
Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su, Chuùa chuùng ta,
ban cho con kinh nghieäm ñöôïc aân suûng,
loøng thöông xoùt vaø söï bình an cuûa Ngaøi.
Phaåm Haïnh Ñaày Tôù Chuùa
3ƒ ƒ Ta

taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ta
phuïng söï vôùi löông taâm trong saïch nhö
toå tieân ta ñaõ laøm. Ta nhôù maõi khoâng
bao giôø queân con moãi khi ta khaån
nguyeän ngaøy ñeâm; 4ƒ ƒ nhôù doøng nöôùc maét
cuûa con, neân mong sôùm gaëp maët con ñeå
ñöôïc ñaày daãy nieàm vui thoûa. 5ƒ ƒ Ta cuõng
nhôù laïi ñöùc tin chaân thaønh cuûa con, laø
ñöùc tin maø chính baø ngoaïi con laø cuï Loâít, roài ñeán meï con laø baø Ô-nít ñaõ coù
tröôùc con, vaø ta tin chaéc con cuõng ñang
coù ñöùc tin aáy. 6ƒ ƒ Vì lyù do ñoù, ta nhaéc con
khôi daäy aân töù Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho
con khi ta ñaët tay treân con. 7ƒ ƒ Vì Thaùnh
Linh Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta
khoâng laøm cho chuùng ta nhuùt nhaùt,
nhöng traùi laïi, Thaùnh Linh Ngaøi khieán
chuùng ta neân maïnh meõ, giaøu tình
thöông vaø bieát töï chuû.
8ƒ ƒ Vaäy neân, con ñöøng hoå theïn trong
vieäc rao giaûng veà Chuùa chuùng ta, cuõng
chôù xaáu hoå vì vieäc ta bò xieàng xích giam
caàm vì Ngaøi nhöng haõy döïa vaøo quyeàn
naêng Ñöùc Chuùa Trôøi maø cuøng ta chòu
khoå vì Phuùc AÂm. 9ƒ ƒ Ñöùc Chuùa Trôøi laø
Ñaáng Cöùu Roãi chuùng ta. Ngaøi keâu goïi
chuùng ta trôû neân daân thaùnh cuûa Ngaøi,
khoâng phaûi caên cöù vaøo coâng ñöùc cuûa
chuùng ta, nhöng do chính keá hoaïch vaø
aân suûng cuûa Ngaøi. Töø tröôùc voâ cuøng Ñöùc
Chuùa Trôøi ñaõ ban aân suûng ñoù cho chuùng
ta qua trung gian Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su;
10ƒ ƒ vaø ngaøy nay, aân suûng ñoù theå hieän
qua söï giaùng sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá

1379

Gieâ-su, Ñaáng Cöùu Chuoäc chuùng ta.
Chính Ngaøi ñaõ huûy dieät quyeàn löïc cuûa
söï cheát vaø ban cho chuùng ta Phuùc AÂm
saùng choùi veà söï soáng ñôøi ñôøi. 11ƒ ƒ Ñöùc
Chuùa Trôøi ñaõ sai ta ñi laøm söù ñoà ñeå
loan baùo vaø giaûng daïy Phuùc AÂm.
12ƒ ƒ Chính vì lyù do ñoù maø ta chòu khoå nhö
ngaøy nay. Tuy nhieân, ta chaúng bao giôø
hoå theïn vì ta bieát Ñaáng ta ñang tin,
chaéc chaén Ngaøi thöøa khaû naêng baûo veä
ñieàu ta uûy thaùcƒ a cho ñeán Ngaøy Phaùn
Xeùt sau cuøng.
13ƒ ƒ Nhöõng lôøi chaân chính con nghe ta
daïy, con haõy noi theo ñoù laøm maãu möïc;
cuõng haõy ñöùng vöõng trong ñöùc tin vaø
tình yeâu thöông chuùng ta nhaän ñöôïc
trong söï töông giao vôùi Chuùa Cöùu Theá
Gieâ-su. 14ƒ ƒ Haõy nhôø Ñöùc Thaùnh Linh
ñang ngöï trong chuùng ta maø giöõ troïn
nhöõng ñieàu toát laønh ñaõ ñöôïc uûy thaùc
cho con. 15ƒ ƒ Con bieát raèng taát caû moïi
ngöôøi ôû Tieåu-aù ñaõ lìa boû ta, coù caû Phighen vaø Heït-moâ-ghen nöõa.
16ƒ ƒ Caàu xin Chuùa toû loøng thöông xoùt
gia ñình OÂ-neâ-si-phoâ-rô vì anh aáy
thöôøng khích leä ta, chöù chaúng bao giôø
hoå theïn khi thaáy ta bò xieàng xích giam
caàm. 17ƒ ƒ Vöøa khi ñeán thaønh Roâ-ma, anh
aáy ñaõ voäi vaõ ñi tìm ta cho ñeán khi gaëp
ñöôïc. 18ƒ ƒ Caàu xin Chuùa thöông xoùt anh
trong ngaøy phaùn xeùt sau cuøng! Con
cuõng thöøa bieát khi coøn ôû taïi EÂ-pheâ-soâ,
anh aáy ñaõ töøng phuïc vuï ta moïi maët.
Ngöôøi Lính Gioûi Cuûa
Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su

2

1ƒ ƒ Vaäy, hôõi con ta, haõy nhôø aân suûng
cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su laøm cho
mình maïnh meõ. 2ƒ ƒ Nhöõng ñieàu con ñaõ
nghe ta daïy tröôùc nhieàu nhaân chöùng,
haõy truyeàn laïi cho nhöõng ngöôøi trung
tín, ñeå hoï coù khaû naêng huaán luyeän
ngöôøi khaùc. 3ƒ ƒ Haõy cuøng ta chòu gian
khoå nhö moät ngöôøi lính gioûi cuûa Chuùa
Cöùu Theá Gieâ-su. 4ƒ ƒ Ai vaøo quaân ñoäi roài
khoâng ñöôïc vöông vaán ñôøi soáng daân söï
nöõa; coù vaäy môùi ñeïp loøng ngöôøi tuyeån
moä mình.

aƒ 1:12 Ctd: ñieàu Ngaøi uûy thaùc cho ta

Vietnamese Bible

April 15, 2002

1380

2 Ti-moâ-theâ 2, 3

5ƒ ƒ Cuõng

theá, löïc só naøo tranh taøi, phaûi
tranh taøi ñuùng theå leä môùi ñöôïc thöôûng
maõo hoa chieán thaéng. 6ƒ ƒ Ngöôøi noâng phu
laøm ruoäng khoù nhoïc ñaùng phaûi laø ngöôøi
ñöôïc höôûng hoa lôïi tröôùc nhaát. 7ƒ ƒ Con
haõy nghieàn ngaãm ñieàu ta noùi, roài Chuùa
seõ cho con hieåu thaáu moïi söï.
8ƒ ƒ Haõy nhôù raèng Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su
ñaõ cheát vaø soáng laïi. Ngaøi voán thuoäc
doøng doõi vua Ña-vít. Ñoù laø Phuùc AÂm ta
rao giaûng. 9ƒ ƒ Vì Phuùc AÂm ñoù maø ta chòu
gian khoå ñeán noãi mang xieàng xích nhö
moät toäi phaïm; nhöng Ñaïo Ñöùc Chuùa
Trôøi chaúng bao giôø bò xieàng xích ñaâu.
10ƒ ƒ Vaäy neân, ta chòu ñöïng moïi gian khoå
chính vì nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa choïn
ñeå hoï ñöôïc cöùu roãi trong Chuùa Cöùu Theá
Gieâ-su vaø höôûng vinh quang ñôøi ñôøi.
11ƒ ƒ Ñaây laø lôøi ñaùng tin caäy.

19ƒ ƒ Tuy nhieân neàn moùng kieân coá cuûa
Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët vaãn coøn vöõng
chaéc neân ñaõ coù ñoùng aán lôøi naøy: “Chuùa
bieát nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ngaøi” vaø
“phaøm ai ñaõ keâu caàu Danh Chuùa phaûi
traùnh xa ñieàu aùc.”
20ƒ ƒ Trong moät ngoâi nhaø lôùn khoâng
phaûi chæ coù nhöõng ñoà vaät baèng vaøng vaø
baïc, nhöng cuõng coù ñoà vaät baèng goã,
baèng saønh nöõa; coù thöù duøng cho vieäc
sang, cuõng coù thöù duøng cho vieäc bình
thöôøng. 21ƒ ƒ Neáu ai taåy mình cho saïch
nhöõng ñieàu gian aùc vöøa keå ôû treân thì seõ
trôû neân moät ñoà vaät duøng cho vieäc sang,
daønh rieâng cho chuû xöû duïng. Ngöôøi ñoù
ñöôïc thaùnh hoùa, coù ích cho chuû, vaø ñöôïc
chuaån bò saün saøng ñeå laøm moïi vieäc
laønh.
22ƒ ƒ Con phaûi traùnh xa caùc ñam meâ cuûa
tuoåi treû, nhöng haõy hieäp cuøng nhöõng
Neáu chuùng ta ñoàng cheát vôùi Ngaøi, ngöôøi keâu caàu Chuùa vôùi taám loøng trong
saïch maø ñeo ñuoåi neáp soáng coâng chính,
Chuùng ta seõ ñoàng soáng vôùi
trau doài ñöùc tin, tình yeâu thöông vaø giöõ
Ngaøi;
12 Neáu chuùng ta chòu gian khoå,
gìn söï bình an trong taâm trí. 23ƒ ƒ Ñöøng
Chuùng ta seõ ñoàng trò vôùi Ngaøi;
tham döï vaøo nhöõng cuoäc tranh luaän
Neáu chuùng ta choái boû Ngaøi,
ñieân daïi vaø ngu xuaån vì bieát raèng
Ngaøi cuõng seõ choái boû chuùng ta,
chuùng chæ sinh ra tranh chaáp maø thoâi.
13 Nhöng neáu chuùng ta thaát tín,
24ƒ ƒ Toâi tôù Chuùa khoâng neân tranh chaáp
Ngaøi vaãn thaønh tín
nhöng phaûi ñoái xöû hoøa nhaõ vôùi moïi
Vì Ngaøi khoâng theå naøo töï choái
ngöôøi. Phaûi coù khaû naêng daïy doã, bieát
boû mình.
nhòn nhuïc, 25ƒ ƒ vaø meàm maïi söûa daïy
nhöõng keû choáng ñoái, mong raèng Ñöùc
Ngöôøi Laøm Coâng Khoâng Coù Gì Phaûi
Chuùa Trôøi ban cho hoï loøng aên naên saùm
Hoå Theïn
hoái ñeå nhaän bieát chaân lyù, 26ƒ ƒ vaø hoï tænh
14ƒ ƒ Con nhaéc nhôû hoï nhöõng ñieàu naøy. ngoä, thoaùt khoûi caïm baãy ma quyû ñaõ
Tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, con haõy duøng ñeå giam giöõ vaø baét hoï laøm theo yù
caûnh caùo hoï ñöøng caõi nhau veà töø ngöõ, vì noù.
chaúng ích lôïi gì, chæ coù haïi cho ngöôøi
Lôøi Tieân Tri Veà Ñaïo Ñöùc Baêng Hoaïi
nghe. 15ƒ ƒ Con haõy chuyeân taâm phuïc vuï
1ƒ ƒ Con neân bieát trong thôøi kyø cuoái
cho ñöôïc ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, nhö
ngöôøi laøm coâng khoâng coù gì phaûi hoå
cuøng seõ coù nhöõng giai ñoaïn khoù
theïn, thaúng thaén daïy lôøi chaân lyù. khaên. 2ƒ ƒ Vì seõ coù nhöõng ngöôøi vò kyû,
16ƒ ƒ Nhöng haõy traùnh nhöõng lôøi phaøm tham tieàn, khoe khoang, kieâu caêng, aên
tuïc taàm phaøo, vì nhöõng keû aên noùi nhö noùi phaïm thöôïng, khoâng vaâng lôøi cha
theá ngaøy caøng ñi saâu vaøo ñöôøng baát meï, vong aân boäi nghóa, khoâng toân troïng
kính. 17ƒ ƒ Lôøi noùi cuûa hoï nhö ung nhoït lôû thaàn thaùnh, 3ƒ ƒ khoâng tình nghóa, baát
loeùt, trong soá nhöõng ngöôøi naøy coù Hy- nhaân, vu khoáng, khoâng tieát ñoä, taøn baïo,
meâ-neâ vaø Phi-leùt. 18ƒ ƒ Hoï laïc maát chaân thuø gheùt ñieàu laønh, 4ƒ ƒ phaûn phuùc, lieàu
lyù, daùm noùi söï soáng laïi ñaõ xaûy ra roài, lónh, töï phuï, thích vui chôi hôn laø yeâu
maø phaù ñoå ñöùc tin cuûa moät soá ngöôøi.
meán Ñöùc Chuùa Trôøi, 5ƒ ƒ giöõ hình thöùc tin

3

Vietnamese Bible

April 15, 2002

2 Ti-moâ-theâ 3, 4

kính beà ngoaøi, nhöng laïi choái boû quyeàn
naêng cuûa ñöùc tin. Con haõy xa laùnh
nhöõng ngöôøi nhö theá.
6ƒ ƒ Trong boïn ñoù, coù maáy keû leûn vaøo
nhaø quyeán ruõ caùc phuï nöõ nheï daï, ñaày
aép maëc caûm toäi loãi, bò ñuû thöù ñam meâ
loâi cuoán. 7ƒ ƒ Caùc baø naøy luùc naøo cuõng
muoán hoïc hoûi, nhöng chaúng bao giôø
hieåu ñöôïc chaân lyù. 8ƒ ƒ Ngaøy xöa, Gianneát vaø Giam-beâ choáng ñoái Moâi-se theå
naøo thì nhöõng ngöôøi naøy cuõng choáng
ñoái chaân lyù theå aáy. Hoï coù taâm trí hö
hoûng, ñöùc tin hoï khoâng chòu noåi thöû
thaùch. 9ƒ ƒ Nhöng hoï khoâng theå tieáp tuïc
phaù hoaïi ñöôïc nöõa; vì moïi ngöôøi nhaän
thaáy roõ raøng söï ñieân daïi cuûa hoï, cuõng
nhö tröôøng hôïp hai ngöôøi choáng ñoái
kia.
Lôøi Daën Doø Cuoái Cuøng
10ƒ ƒ Rieâng phaàn con, con ñaõ theo saùt
ta, vaø con bieát lôøi daïy doã, neáp soáng, chí
höôùng cuûa ta; con ñaõ thaáy ñöùc tin, loøng
kieân nhaãn, tình yeâu thöông vaø söï chòu
ñöïng cuûa ta; 11ƒ ƒ con bieát nhöõng caûnh baét
bôù vaø nhöõng noãi khoå ñau ta ñaõ gaëp, nhö
nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra cho ta taïi
thaønh An-ti-oát, I-coâ-ni, vaø Lít-tra. Ta
ñaõ chòu ñöïng nhöõng caûnh baét bôù döôøng
aáy, nhöng Chuùa ñaõ giaûi thoaùt ta khoûi
taát caû.
12ƒ ƒ Thaät vaäy, taát caû nhöõng ai muoán
soáng cuoäc ñôøi tin kính trong Chuùa Cöùu
Theá Gieâ-su ñeàu phaûi chòu baét bôù. 13ƒ ƒ Coøn
nhöõng keû gian aùc, bòp bôïm seõ ngaøy
caøng teä haïi hôn, löôøng gaït ngöôøi ta roài
bò löôøng gaït laïi. 14ƒ ƒ Veà phaàn con, haõy
tieáp tuïc kieân trì trong nhöõng ñieàu con
ñaõ hoïc vaø tin quyeát, vì bieát con ñaõ hoïc
vôùi ai. 15ƒ ƒ Töø khi coøn thô aáu, con ñaõ bieát
Kinh Thaùnh coù khaû naêng khieán con
khoân ngoan ñeå ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin
trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su. 16ƒ ƒ Caû Kinh
Thaùnh ñeàu ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi thaàn
caûm, coù ích cho vieäc daïy doã chaân lyù, baùc
boû ñieàu sai traùi, söûa chöõa loãi laàm, ñaøo
luyeän con ngöôøi soáng coâng chính,
17ƒ ƒ haàu cho ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi
ñöôïc trang bò ñaày ñuû vaø saün saøng ñeå
laøm moïi vieäc laønh.

Vietnamese Bible

4

1381

1 ƒ ƒ Tröôù c

maë t Ñöù c Chuù a Trôø i vaø
tröôù c maë t Chuù a Cöù u Theá Gieâ -su,
laø Ñaáng seõ phaùn xeùt keû soáng vaø keû
cheát, khi Ngaøi trôû laïi laøm vua teå trò
vuõ truï, 2 ƒ ƒ ta long troïng truyeàn baûo con:
Haõy kieâ n trì rao giaûng lôøi Chuùa, duø
gaëp thôøi hay khoâng, haõy thuyeá t phuïc,
khieån traùch, khích leä vôùi taát caû loøng
kieâ n nhaãn ñeå giaùo huaán. 3 ƒ ƒ Vì seõ ñeán
thôøi kyø ngöôøi ta khoâ ng chòu nhaän
giaù o lyù chaâ n chính, nhöng chieà u theo
duï c voï n g maø quy tuï nhieà u giaù o sö
quanh mình ñeå daï y nhöõ n g ñieà u eâ m
tai. 4 ƒ ƒ Hoï ngoaûnh tai ñi khoâng chòu
nghe chaân lyù nhöng laïi höôùng veà
chuyeä n hoang ñöôø n g. 5 ƒ ƒ Nhöng phaàn
con, haõ y luoâ n luoâ n saù n g suoá t , bình
tónh, chòu ñöïng gian khoå, laøm troïn
coâng vieäc cuûa moät ngöôøi truyeà n giaûng
Phuù c AÂ m vaø chu toaø n nhieä m vuï trong
thieâ n chöù c mình.
6ƒ ƒ Veà phaàn ta, maïng soáng ta ñang bò
ñoå ra laøm teá leã, giôø qua ñôøi cuûa ta gaàn
roài. 7ƒ ƒ Ta ñaõ chieán ñaáu anh duõng trong
traän maïc, ñaõ hoaøn taát cuoäc chaïy ñua vaø
giöõ vöõng ñöùc tin. 8ƒ ƒ Hieän nay, ta ñang
ñôïi maõo hoa chieán thaéng daønh cho
ngöôøi coâng chính maø Chuùa laø vò Thaåm
Phaùn coâng minh seõ trao cho ta trong
ngaøy phaùn xeùt cuoái cuøng; chaúng nhöõng
cho ta thoâi ñaâu, nhöng cuõng cho moïi
ngöôøi yeâu meán vaø troâng ñôïi söï quang
laâm cuûa Ngaøi.
Caùc Lôøi Daën Rieâng Tö
9ƒ ƒ Con

haõy coá gaéng ñeán vôùi ta thaät
gaáp, 10ƒ ƒ vì Ñeâ-ma lìa boû ta roài, taïi ngöôøi
ham meâ ñôøi naøy neân ñaõ qua Teâ-sa-loâni-ca. Cô-reâ-sen thì ñi Ga-la-ti, coøn
Tích qua Ñan-ma-ti. 11ƒ ƒ Chæ coøn Lu-ca ôû
vôùi ta. Con haõy ñem Maùc theo vì Maùc
giuùp ích ta trong chöùc vuï. 12ƒ ƒ Ta ñaõ sai
Ty-chi-cô ñi EÂ-pheâ-soâ. 13ƒ ƒ Khi con ñeán,
nhôù ñem chieác aùo choaøng ta ñeå laïi taïi
nhaø Ca-buùt ôû thaønh Troâ-aùch, vaø caùc
cuoän saùch, nhaát laø caùc cuoän baèng da
thuoäc.
14ƒ ƒ A-lòch-sôn, ngöôøi thôï reøn ñaõ laøm
haïi ta nhieàu neân Chuùa seõ baùo öùng anh
ta tuøy theo vieäc anh laøm. 15ƒ ƒ Con cuõng

April 15, 2002

1382

2 Ti-moâ-theâ 4

phaûi ñeà phoøng ngöôøi ñoù, vì haén kòch
lieät choáng ñoái lôøi chuùng ta rao giaûng.
16ƒ ƒ Khi ta töï bieän hoä laàn thöù nhaát taïi
toøa, chaúng coù ai beânh vöïc ta; taát caû ñeàu
boû rôi ta. Caàu xin Chuùa ñöøng quy toäi naøy
cho hoï. 17ƒ ƒ Nhöng Chuùa tieáp tuïc ñöùng beân
caïnh vaø ban theâm söùc cho ta, ñeå ta rao
giaûng Phuùc AÂm caùch roõ raøng, ñaày ñuû, cho
moïi daân ngoaïi ñeàu nghe. Chuùa cuõng ñaõ
cöùu ta thoaùt khoûi haøm sö töû. 18ƒ ƒ Chuùa seõ
coøn giaûi thoaùt ta khoûi moïi ñieàu aùc, vaø
ñem ta veà an toaøn trong Nöôùc Thieân
Ñaøng cuûa Ngaøi. Nguyeän xin Ngaøi ñöôïc
vinh quang ñôøi ñôøi voâ cuøng A-men.

Vietnamese Bible

Lôøi Chaøo Thaêm Cuoái Cuøng
19ƒ ƒ Ta göûi lôøi chaøo thaêm anh chò Beârít-sin vaø A-qui-la, vaø gia ñình OÂ-neâ-siphoâ-rô. 20ƒ ƒ EÂ-raùt ôû laïi Coâ-rinh-toâ. Ta
phaûi ñeå Troâ-phim ôû laïi Mi-leâ vì ngöôøi bò
beänh.
21ƒ ƒ Con haõy coá gaéng ñeán ñaây tröôùc
muøa ñoâng! Öu-boâ-lö, Phoâ-ñen, Li-nuùt
vaø Cô-lau-ñia göûi lôøi chaøo thaêm con.
Taát caû anh chò em khaùc cuõng vaäy.
22ƒ ƒ Nguyeän xin Chuùa ôû cuøng taâm linh
con! Nguyeän xin aân suûng Chuùa ôû cuøng
anh chò em!

April 15, 2002