Thö Cuûa Phao-loâ

Göûi

PHI-LEÂ-MOÂN
Giôùi Thieäu

Phi-leâ-moân laø moät tín höõu coù ñòa vò vaø giaøu coù; oâng coù moät ngöôøi noâ leä teân OÂ-neâsim. Ngöôøi noâ leä naøy troán khoûi chuû laø Phi-leâ-moân vaø sau ñoù tình côø laïi lieân heä vôùi
Phao-loâ ñang bò tuø. OÂ-neâ-sim nhôø Phao-loâ höôùng daãn trôû neân moät tín höõu. Phao-loâ
gôûi thô cho Phi-leâ-moân keâu goïi oâng haõy tha thöù vaø nhaän trôû laïi ngöôøi noâ leä OÂ-neâsim; khoâng nhöõng chæ nhaän trôû laïi nhö moät teân noâ leä nhöng nhö moät anh em trong
Chuùa.
Boá Cuïc

1
2
3
4

Giôùi thieäu 1-3
Lôøi ca tuïng Phi-leâ-moân 4-7
Keâu goïi tha thöù OÂ-neâ-sim 8-22
Keát luaän 23-25

1386

Vietnamese Bible

April 15, 2002

Phi-leâ-moân
Lôøi Chaøo Thaêm
1ƒ ƒ Toâi laø Phao-loâ, bò tuø vì Chuùa Cöùu
Theá Gieâ-su, cuøng vôùi ngöôøi anh em laø
Ti-moâ-theâ,
Meán gôûi anh Phi-leâ-moân yeâu quyù,
cuõng laø ñoàng lao cuûa chuùng toâi,
2ƒ ƒ chò A-phi, ngöôøi chò cuûa chuùng toâi,
anh A-chíp, chieán höõu cuûa chuùng toâi,
cuøng hoäi thaùnh hoïp taïi nhaø anh.
3ƒ ƒ Nguyeän xin Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha
chuùng ta vaø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su ban
aân suûng vaø bình an cho anh chò em.
Tình Yeâu vaø Ñöùc Tin cuûa Phi-leâ-moân
4ƒ ƒ Toâi luoân luoân taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi
moãi khi nhaéc ñeán anh trong khi caàu
nguyeän. 5ƒ ƒ Toâi ñöôïc nghe veà ñöùc tin cuûa
anh nôi Chuùa Gieâ-su vaø tình yeâu thöông
anh baøy toû cho taát caû caùc thaùnh ñoà. 6ƒ ƒ Toâi
caàu xin raèng loøng roäng löôïng töø ñöùc tin
cuûa anh seõ giuùp anh hieåu bieát saâu xa hôn
taát caû nhöõng phuùc laønh maø chuùng ta coù
trong Chuùa Cöùu Theá.ƒ a 7ƒ ƒ Thaät vaäy, toâi raát
vui möøng vaø ñöôïc khích leä vì tình yeâu
thöông cuûa anh, bôûi vì, thöa anh, nhôø
anh, loøng caùc thaùnh ñoà ñöôïc phaán khôûi.
Vaán ñeà OÂ-neâ-sim
8ƒ ƒ Cho neân, duø trong Chuùa Cöùu Theá,
toâi coù quyeàn truyeàn baûo anh veà vieäc anh
neân laøm, 9ƒ ƒ nhöng toâi thaø laáy tình yeâu
thöông naøi xin anh thì hôn. Toâi laø
Phao-loâ, moät ngöôøi ñaõ giaø roài, nay laïi
coøn bò tuø vì Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su.
10ƒ ƒ Toâi xin anh giuùp cho ñöùa con maø toâi
sinh trong caûnh nguïc tuø, ñoù laø OÂ-neâsim. 11ƒ ƒ Tröôùc kia ñoái vôùi anh, noù thaät laø
voâ duïng nhöng baây giôø ñaõ trôû neân höõu
duïng cho anh laãn cho toâi:
12ƒ ƒ Toâi xin gôûi noù veà vôùi anh, noù laø
taám loøng cuûa toâi vaäy. 13ƒ ƒ Veà phaàn toâi,

1387

toâi muoán giöõ noù laïi, ñeå noù thay anh
phuïc vuï toâi trong khi toâi bò xieàng xích
vì truyeàn giaûng Phuùc AÂm. 14ƒ ƒ Nhöng toâi
khoâng muoán laøm gì khi chöa ñöôïc anh
ñoàng yù ñeå coâng vieäc toát ñeïp anh laøm laø
vieäc töï nguyeän chöù khoâng phaûi eùp buoäc.
15ƒ ƒ Noù ñaõ rôøi xa anh ít laâu, coù leõ laø ñeå
anh nhaän noù laïi maõi maõi, 16ƒ ƒ khoâng
phaûi nhaän laïi nhö moät noâ leä nhöng hôn
haún moät noâ leä, nhö ngöôøi anh em thaân
yeâu, raát thaân yeâu ñoái vôùi toâi, huoáng chi
ñoái vôùi anh thì caøng thaân yeâu hôn bieát
bao! Caû veà tình ngöôøi laãn tình trong
Chuùa.
17 ƒ ƒ Vaä y , neá u anh xem toâ i laø baï n
ñoàng ñaïo, thì xin anh haõy tieáp nhaän
noù nhö tieá p nhaä n chính mình toâ i .
18 ƒ ƒ Neá u noù coù laø m thieä t haï i hay maé c
nôï anh ñieà u gì, anh cöù tính cho toâ i .
19 ƒ ƒ Toâ i , Phao-loâ , chính tay toâ i vieá t
ñieà u naøy, toâi seõ hoaøn laïi cho anh; coøn
anh maéc nôï toâi veà chính baûn thaân anh
thì khoâ n g nhaé c ñeá n . 20 ƒ ƒ Vaâng, thöa
anh, xin anh giuù p toâ i höôû n g ñöôï c
nieàm vui aáy trong Chuùa vaø laøm cho
loø n g toâ i phaá n khôû i trong Chuù a Cöù u
Theá . 21 ƒ ƒ Toâ i vieá t thö naø y cho anh, vì
toâi tin raèng anh seõ nghe theo vaø toâi
cuõ n g bieá t raè n g anh seõ laø m hôn nhöõ n g
ñieà u toâ i yeâ u caà u nöõ a.
22ƒ ƒ Nhaân theå, xin anh chuaån bò choã
troï cho toâi, vì toâi hy voïng, nhôø anh chò
em caàu nguyeän, toâi seõ ñöôïc trôû veà vôùi
anh chò em.
23ƒ ƒ EÂ-phaùp-ra, ngöôøi baïn tuø cuûa toâi
trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su xin gôûi lôøi
thaêm anh. 24ƒ ƒ Maùc, A-ri-taïc, Ñeâ-ma, vaø
Lu-ca laø caùc baïn ñoàng lao cuûa toâi cuõng
vaäy.
25ƒ ƒ Nguyeän xin Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su
ban ñaày aân suûng treân taâm linh anh chò
em.

aƒ 6 Ctd:…ƒ söï chia seû töø ñöùc tin cuûa anh…ƒ

Vietnamese Bible

April 15, 2002