'&

HIG6I:<>8E6GIC:GH=>EH

BgG^X]VgYO^c`^Zl^Xo!9^gZXidgd[
>ciZgcVi^dcVaDeZgVi^dch!VcYBgK^_Vn
:hlVgVc!:mZXji^kZ8]V^gbVc!
egZhZci^c\i]Z8=D<BBZYVaa^dcid
EgZh^YZciBjhZkZc^d[J\VcYV#

7VhZY^cAdcYdc!^i]VhVcZmiZch^kZgVeedgi
l^i]i]Z*(8dbbdclZVai]\dkZgcbZcih!
\^k^c\bZbWZghVjc^fjZdeedgijc^in[dg
Y^Vad\jZl^i]i]ZhZ\dkZgcbZcih#>i]Vh
WZZcldg`^c\l^i]\dkZgcbZcihVcYi]Z
eg^kViZhZXidgidhi^bjaViZi]Z^ckZhibZci
Xa^bViZ!Xdcig^Wji^c\idhdbZ^begZhh^kZ
ZXdcdb^X\gdli]VX]^ZkZbZcih#

''

I]ZZmiZch^kZgVc\Zd[^ciZgcVi^dcVa
Xdc[ZgZcXZh![dgjbh!heZX^VagZXZei^dch
VcY[dXjhZYldg`^c\\gdjeh\^kZVbeaZ
deedgijc^in[dgbZbWZghidY^hXjhh^hhjZh
d[Xdbbdc^ciZgZhi#F>_d^chdi]Zg^aajhig^djh
878bZbWZghhjX]VhHiVcYVgY8]VgiZgZY
7Vc`!BIC<gdje!8dXV"8daV!K^g\^c6iaVci^X
VcYbdgZ#

I]ZF><gdje^hVbZbWZgd[i]Z8dbbdclZVai]
7jh^cZhh8djcX^a878#I]Z878egdk^YZhaZVYZgh]^e
^c^cXgZVh^c\^ciZgcVi^dcVaigVYZVcY^ckZhibZci
Ódl!XgZVi^c\cZlWjh^cZhhdeedgijc^i^Zh!
egdbdi^c\\ddY\dkZgcVcXZVcYXdgedgViZhdX^Va
gZhedch^W^a^in#>i]Zaeh^ciZ\gViZYZkZade^c\
Xdjcig^Zh^cidi]Z\adWVabVg`ZiVcY^hi]Zkd^XZ
d[i]Zeg^kViZhZXidg^ci]ZXdbbdclZVai]VcY
WZndcY#>ieaVnhVXgjX^VagdaZ^cWg^Y\^c\i]Z\Ve
WZilZZci]ZejWa^XVcYeg^kViZhZXidg!hbVaa
VcYaVg\ZWjh^cZhhZh!VcYYZkZadeZYVcY
YZkZade^c\bVg`Zih#

BZbWZgd[8dbbdclZVai]7jh^cZhh8djcX^a

,

86G:
I]^hkVajZiV`Zha^[Z^ci]Z[dgbd[i]ZGNI=B;djcYVi^dc#
LZXVgZ[dgi]ZXdbbjc^i^Zhl]ZgZlZa^kZ!deZgViZVcYYd
Wjh^cZhh^c#LZldg`]VcY^c]VcYl^i]adXVaXdbbjc^i^ZhÅ
hZii^c\je[gZZ]dhe^iVah!egdk^Y^c\bZY^XVaXVgZ!]dbZh[dg
i]ZjcYZgeg^k^aZ\ZY!h]ZaiZgh[dgldbZcdgZkZc\gdjcY
hjeedgiYjg^c\Y^hVhiZgh#

H:GK>8:
I]ZhZXdcYe^aaVg^hV[jcYVbZciVakVajZlZVkZY^cidi]Z
[VWg^Xd[djgdg\Vc^hVi^dc#>c"HZgk^XZ^hViV\a^cZ^cXjaXViZY
^cidVaadjgXdbeVc^ZhVcYYZeVgibZcih!Vaai]ZlVnid
XjhidbZghZgk^XZ#>i^hVhiViZbZcid[eg^YZ!VhlZWZa^ZkZ
i]Vi^i^hbdgZi]Vc_jhiVe]^adhde]n#>i^hVkVajZi]Via^kZh
XdchiVcianViZkZgnbdbZcid[Vaadjga^kZh#

IGJI=
LZWZa^ZkZi]Vii]ZÒghii]^c\eZdeaZh]djaYXVgZid`cdl
^hi]Zigji]VWdjii]ZbhZakZh#Dcani]ZcXVci]Zn]VkZi]Z
YZh^gZidX]Vc\Z#I]^hkVajZigVchaViZh^ihZa[^ciddjg
igV^c^c\egd\gVbbZh!a^iZgVijgZVcYVaadjgXdbbjc^XVi^dc#
LZVahdXdchiVcianViiZbeiidhZi]^\]ZghiVcYVgYhd[i]Z
Veea^XVi^dcd[igji]^cVaai]VilZYd#

I]ZhZXdgZkVajZhVgZi]Ze^aaVghi]Vi]daYi]ZF><gdje
id\Zi]ZgVcY]Zae^iÓdjg^h]#>iWg^c\hjhid\Zi]Zg!gZ\VgYaZhhd[
aVc\jV\Z!XjaijgZ!XgZZYdghiVijgZ#>i\^kZhjhVXdbbdc\dVa
ÅidVX]^ZkZGNI=B#>iÉhi]ZheZX^VabV\^Xi]VilZViig^WjiZid
BV]VibV<VcY]^#6cYViF>!i]^hheZX^VabV\^X]VheZgeZijVaan
lZVkZY^ihdlcWgVcYd[b^gVXaZhVbdc\hiZkZgndcZ^cdjg[Vb^an#

GNI=B
>ihiVcYh[dgGV^hZNdjghZa[Id=ZaeBVc`^cYVcY^hi]Zbdhi
^bedgiVcie^aaVgVcYb^hh^dcd[i]ZF><gdje#>cVaa^ih[dgbh!
GNI=B^hVWdjigZXgZVi^c\i]ZbZhhV\Zd[<VcY]^#>i^hdjg
XdgedgViZ]ZVgiWZVii]Vi[jZahdjg\gdli]VcY^iYZÒcZhi]Z
ejgedhZd[djgZm^hiZcXZ#Bdhid[Vaa!^iXdci^cjdjhanegdeZah
jhidlVgYh]^\]Zg\dVah#

6iF>!lZZbWgVXZi]^hiZVX]^c\WnegVXi^X^c\kZ\ZiVg^Vc^hb!
_jhiVh<VcY]^Y^Y#7ji^i^hbdgZi]Vc_jhiV[ddYX]d^XZ!
a^[ZhinaZhiViZbZcidg]ZVai]egZ[ZgZcXZ#>i^hdjghiViZbZci
i]ViVaaA^[Z^hHVXgZY#

8VgZ!VheZg<VcY]^ÉhiZVX]^c\h!^hcdi_jhia^b^iZYid[Zaadl
]jbVcWZ^c\h#=^hXdcXZeid[V]^bhVXVcbZVccdc"k^daZcXZ
Wji^cVWgdVYZghZchZ!^iVahdbZVchi]ViVaaa^[Z^hhVXgZY#

Igji]!HZgk^XZ!8VgZVcYGV^h^c\DcZhZa[a^ZhVii]Z]ZVgid[Vaai]VilZYd#>che^gZYWn
<VcY]^!i]ZnVgZbZYYaZY^cidi]ZbZiiaZd[aZVYZgh]^ei]Vi^hWZ^c\Wj^aiViF>#

=Z]VY^che^gZYVcZl\ZcZgVi^dcd[aZVYZgh![gdbBVgi^cAji]Zg@^c\idBVcYZaVid6jc\
HVcHjj@n^#HdeZg]Veh^ilVhVeii]Vii]Z[djge^aaVghd[F><gdjeVgZYZg^kZY[gdb]^h
iZVX]^c\h#

6ii]ZXdgZd[i]^hjc^inlVhi]Z^che^gVi^dcd[dcZbVc#6bVcl]dhZiZVX]^c\hi]Z
[djcY^c\iZVbjcVc^bdjhanVYb^gZY#6bVcl]dhZiZVX]^c\hX]Vc\ZYVcZci^gZ\ZcZgVi^dc!
adc\WZ[dgZiZX]cdad\nijgcZYi]ZldgaY^cidV\adWVak^aaV\Z#I]VibVclVhcddi]Zgi]Vc
i]Z\gZViBV]VibV<VcY]^#

>c&..-!i]ZF><gdjelVhWdgc[gdbVY^kZghZ\gdjed[eZdeaZ
d[Y^[[ZgZcicVi^dcVa^i^ZhVcYXjaijgZhjc^iZYWnVk^h^dc#>ilVhV
k^h^dcidXgZViZhdbZi]^c\i]VildjaYX]Vc\Zi]Za^kZhd[eZdeaZ
ZkZgnl]ZgZ#6cY^che^iZd[i]Z^gY^kZgh^in!VXdbbdckVajZhnhiZb
]ZaYi]Zbid\Zi]ZgVcY\j^YZYi]Z^ggdVYV]ZVY#

<J>9>C<K6AJ:H

-

'(

I]Z[dgjb[dXjhZYdci]Z6[g^XVcXdci^cZciVhVWjg\Zdc^c\
8dbbdclZVai]^ckZhibZciYZhi^cVi^dc#I]Zedh^i^kZ
Zck^gdcbZci[dgcZildg`^c\VcYi]Zhjeedgid[6[g^XVc
aZVYZghZcXdjgV\ZYF>idWZXdbZdcZd[i]ZÒghi[dgZ^\c
^ckZhidghidZmeVcY^ihWjh^cZhhhZgk^XZh^c6[g^XV#

>c'%%,!FjZhiCZilVhVXXgZY^iZYWn8=D<BVhVeVgicZg[dg
i]Zhjbb^iÉhXdbbZbdgVi^kZbZYVaa^dcegd\gVbbZVcYVh
V;dgjbhedchdgVii]Z8dbbdclZVai]7jh^cZhh;dgjb#

8=D<B^hi]Zhjbb^i[ZVijg^c\]ZVYhd[\dkZgcbZci[gdb
Vaa8dbbdclZVai]cVi^dch#>ibZZihZkZgnildnZVghid
Y^hXjhhbViiZghd[Xdbbdc^ciZgZhi!YZkZadebZcieda^X^Zh!
VcYVYkVcXZ^c^i^Vi^kZhidWZcZÒii]Z8dbbdclZVai]Éh
b^hXZaaVcZdjhbZbWZgh]^e#

8dbbdclZVai]=ZVYhd[<dkZgcbZci
BZZi^c\8=D<B

HIG6I:<>8E6GIC:GH=>EH

BgK^_Vn:hlVgVc!:mZXji^kZ8]V^gbVc
l^i]EgZh^YZciEVja@V\VbZd[GlVcYV#

9^gZXidgd[>ckZhibZciBVcV\ZbZci!
Bg@jcVHZcVi]^gV_V]l^i]EgZh^YZci
EVja@V\VbZd[GlVcYV!Vi:6>7;#

F>lVhVX`cdlaZY\ZYVcYgZXd\c^hZYVhVediZci^Va^ckZhidg!
Vadc\h^YZdi]Zg^ciZgcVi^dcVa^ckZhidgh[gdbi]ZJc^iZY
HiViZh!<ZgbVcnVcY;gVcXZ!^cVhh^hi^c\id^begdkZi]Z
^ckZhibZciXa^bViZ^c:Vhi6[g^XV#

I]Z:6>7;egdk^YZYkVg^djh=ZVYhd[<dkZgcbZci!hZc^dg
b^c^hiZghVcYegdb^cZciWjh^cZhhaZVYZgh[gdbVaadkZgi]Z
ldgaYl^i]cZildg`^c\deedgijc^i^ZhVcYVXi^kZeVgi^X^eVi^dc
^ckVg^djhgdjcY"iVWaZhZhh^dch#

L^i]^ihZmeVcY^c\Wjh^cZhh^ckZhibZcih^c6[g^XV!F>hedchdgZY
i]Z:Vhi6[g^XV>ciZgcVi^dcVa7jh^cZhh;dgjb:6>7;
'%%-dg\Vc^hZYWni]Z8dbbdclZVai]7jh^cZhh8djcX^a^c
VhhdX^Vi^dcl^i]i]Z<dkZgcbZcid[i]ZGZejWa^Xd[GlVcYV#

:Vhi6[g^XV>ciZgcVi^dcVa7jh^cZhh;dgjb

F>]VhVhigViZ\^XeVgicZgh]^el^i]7#=BVnZgÉhB^ciVcY]Vh
egdYjXZYXd^cegd\gVbbZh[dg^chi^iji^dchhjX]Vhi]Z;ddY
VcY6\g^XjaijgZDg\Vc^hVi^dcd[i]ZJc^iZYCVi^dch;6D!i]Z
GdnVaBdcZiVgn6ji]dg^ind[7]jiVcVcYi]Z8ZcigVa7Vc`d[
DbVc!Vbdc\di]Zgh#

IdYVn!^iWdVhih*\ZcZgVi^dchd[ZmeZg^ZcXZ^ci]Z\daY
gZaViZY^cYjhignVcYi]ZbVcj[VXijg^c\d[Zmfj^h^iZ_ZlZaaZgn
VcYi^bZe^ZXZh#

I]ZBVnZgB^ci^hVeg^kViZbVhiZgb^ci[djcYZYWn7ZgcVgY
=#BVnZg^cE[dgo]Z^b!<ZgbVcn^c&-,&#7#=#BVnZg]VY
YZY^XViZY]^hi^bZidXdaaZXi^c\`cdlaZY\Z^cb^ci^c\!
egZX^djhbZiVahVcYegdYjXi^dc!aViZgjh^c\^iidYZkZade
BVnZgB^ciÉhgZejiVi^dcVhÆ:jgdeZÉh;^cZhiEg^kViZanDlcZY
B^ciÇ#>ilVhZkZci]Zd[ÒX^VabVcj[VXijgZgd[bZYVaa^dch[dg
i]Z&.(+7Zga^cDanbe^X<VbZh#

7#=#BVnZgÉhB^ci^c<ZgbVcn

')

L^i]i]ZXjggZciZXdcdb^XXgjcX]VcYgZVa^\cbZcid[i]Z
Vm^hd[edlZg!i]Zi]^gYldgaY^h^cYZZYXdb^c\^cid^ihdlc#
=ZcXZ!Hdji]"Hdji]XddeZgVi^dc^hbdgZh^\c^ÒXVcii]Vc^i
]VhZkZgWZZc#6hV\adWVaXdbeVcnWVhZYdjid[6h^V!
l^i]`ZnbVg`Zih^cB^YYaZ:VhiVcY6[g^XV!F>Éhhjeedgid[
i]Z6666Hjbb^i^h^ca^cZl^i]^ihhigViZ\^Xk^h^dc#

F>lVhi]ZEg^cX^eVaHedchdgd[i]Zhjbb^i#HdbZ`Znide^Xh
^cXajYZY]dlZbZg\^c\cVi^dchXVc^cXgZVhZ^ckZhibZci
^cÓdlh!igVYZVcYXVeVX^in^chZXidghi]ViVaadli]Zbid
XgZViZVhjhiV^cVWaZXdbeZi^i^kZVYkVciV\Z#>iVahdVYYgZhhZY
i]ZhjW_ZXid[ÒcVcX^c\[dg^c[gVhigjXijgZYZkZadebZci!
VhlZaaVhgZhdjgXZbdW^a^hVi^dc!bVcV\^c\[ddYeg^XZg^hZh
VcYi]ZgdaZd[Wjh^cZhhZh^chjeedgi^c\i]ZJc^iZYCVi^dch
B^aaZcc^jb9ZkZadebZci<dVahB9<H8Vaaid6Xi^dc#

6b^Yhii]Z\adWVaÒcVcX^VaXg^h^h!i]Z'%%.Hjbb^i^c9jWV^
VYYgZhhZYi]ZgdaZd[cZlZXdcdb^X[VXidgh^cZbZg\^c\
ZXdcdb^Zh^cYg^k^c\YZkZadebZciVcYlZVai]XgZVi^dc#

I]Z6gVW"6bZg^XVh"6h^V"6[g^XV66667jh^cZhhHjbb^i
ZmVb^cZhi]ZgdaZd[Hdji]"Hdji]8ddeZgVi^dc[dg<gZViZg
:Xdcdb^X<gdli]#

I]Z6gVW"6bZg^XVh"6h^V"
6[g^XV7jh^cZhhHjbb^i

j Y^heaVn!i]Z7jYY]^hibZY^iVi^dcXjhidb VcYbVgi^VaVgihigV^c^c\Yjg^c\i]Z XdaYZhiVcY]diiZhii^bZhd[i]ZnZVg# H]Vda^cLVgg^dgh F>]VhVahd^ckZhiZY^cegdbdi^c\adXVa Vgi^hih^ckVg^djhXdjcig^Zh!^cXajY^c\V XdcXZgi]ZVYa^cZYWnje"VcY"Xdb^c\ >gVc^VcVgi^hihVii]Z>gVc^VcCZlNZVg XZaZWgVi^dch^c9jWV^^c'%%.>.dgbjaV7BL EVX^ÒXhZg^ZhjcYZgi]ZiZVbÉhcZld[ÒX^VacVbZ/F>"BZg^ijh# F>">7.&!deZcZY^ihhZXdcYhZVhdc^cH]Vc\]V^WZ[dgZbdk^c\ id9jWV^!7V]gV^c!FViVgVcYBVaVnh^V# BgK^_Vn:hlVgVc!:mZXji^kZ8]V^gbVc! egZhZci^c\hdXXZghjeZghiVgGdcVaY^c]d l^i]VcZmXajh^kZlViX][gdbi]Z 7Zgc]VgY=#BVnZgœXdaaZXi^dc# I]Z[ddiWVaaXVbehZgkZYVhVgZhdjgXZ^c^begdk^c\i]Z\VbZ Vi\gVhhgddihaZkZal^i]jcYZgeg^k^aZ\ZYndjc\VcYVhe^g^c\ [ddiWVaaZgh#I]Zhedchdgh]^eVahdXd^cX^YZYl^i]F>ÉhaVjcX] VXi^k^i^Zh^ci]Z7gVo^a^VcbVg`Zi# DcXZZkZgn[djgnZVgh!i]Zl]daZldgaYZc\V\Zh^cVh]dl a^`Zcddi]ZgÅi]Z.!FjZhiCZihedchdgZYi]Z BVaVnh^VcaZ\d[gVehjeZghiVg6`dcÉh XdcXZgi#6cY^c'%%-!i]ZWVWnWddbZg \ZcZgVi^dclVhigZViZYidVXdcXZgiWn bjai^eaZ<gVbbn6lVgY"l^cc^c\Idid! ^cXdc_jcXi^dcl^i]i]Z.dgbjaVDcZ hZVhdc# GVeVcYgdX`VcYWjh^cZhh4F>ÉhkZcijgZ ^cidbjh^XXdcXZgihedchdgh]^e^heVgid[ VaVg\Zg^ckZhibZciidgV^hZVlVgZcZhh d[^ihkVg^djhWjh^cZhhZci^i^ZhVcYid igVch^i^dc^ihXdgedgViZegdÒaZidVndjc\ \ZcZgVi^dcd[[jijgZZcigZegZcZjgh# >ciZgcVi^dcVa8dcXZgih 6cY^c'%%*!VeegZX^Vi^kZVjY^ZcXZh ^c7Vc Fact File_NEW.pdf | Service Industries | Business

d`!@jVaVAjbejg!?V`VgiV! H^c\VedgZ!VcY=dc\@dc\lZgZigZViZY idVWgZVi]iV`^c\h]dlV[iZgV&.(& >c'%%-!cZlYg^kZgh_d^cZYIZVbF>"BZg^ijh#BV]VgVi]ZhdaZ [jaa"ÓZY\ZY6h^VciZVb[dgi]Z<E'HZg^Zh^c6h^VVcYi]Z B^YYaZ:Vhi#<E'!XdbbdcangZ[ZggZYidVhi]ZigV^c^c\\gdjcY id.!F>Xdci^cjZY^ihgZaVi^dch]^e l^i]9D>l^i]i]ZheZXiVXjaVgEg^cXZhh L^h]ZhhZg^Zhi]ViWZVji^[jaangZXgZViZh i]ZbdbZcihl]Zci]Zl^h]Zhd[hZkZc H^cXZ'%%*!F>]VhWZZcWg^c\^c\i]Z ]^\]anedejaVg9^hcZnDc>XZ9D>h]dlh id6h^V!igVchedgi^c\X]^aYgZcVcY [Vb^a^ZhidbV\^XVaaVcYhXVeZhl^i] I]ZA^dc@^c\!8^cYZgZaaV!EZiZgEVc VcYI]ZA^iiaZBZgbV^Y# 9^hcZnDc>XZ :CI:GI6>C>C<6H>6 >c'%%.# .dgbdgZi]Vc+%nZVgh!=da^YVnDc>XZ ]VhXVei^kViZYVjY^ZcXZhVgdjcYi]Z ldgaY#I]Zh]dl!gZejiZYani]ZldgaYÉh aVg\Zhiidjg^c\a^kZZciZgiV^cbZci egdYjXi^dc!VkZgV\ZhVidjgd[&&%X^i^Zh VXgdhh'%Xdjcig^ZhVccjVaan# =da^YVnDc>XZ edejaVg9^hcZneg^cXZhhZhVgZ[jaÒaaZY# :VX]9^hcZnegdYjXi^dc^hVcjc[dg\ZiiVWaZ ZkZci!l^i]^ih]^\]"ZcZg\nbjh^X! \a^iiZg^c\hZihVcYYgVbVi^XX]dgZd\gVe]n# (' I]ZH]Vda^cLVgg^dghidjgZY[gdb'%%%id '%%)VcYZVgcZYgVkZgZk^Zlh^c8]^cV! 6jhigVa^V!Cdgi]6bZg^XVVcYCZlOZVaVcY# 6jY^ZcXZhlZgZYZa^\]iZYl^i]i]Z^g VXgdWVi^Xh`^aahVcYXVbZVlVnl^i]V WZiiZgjcYZghiVcY^c\d[i]ZYdXig^cZhd[ i]ZÆJc^ind[OZcVcYBVgi^Va6gih#Ç F>ÉhXgdlc^c\\adgn^ci]ZeZg[dgb^c\Vgih lVh^ih'%%+hedchdgh]^ed[i]ZH]Vda^c LVgg^dghÉYZWji^c=dc\@dc\#H]Vda^c LVgg^dgh^hVi]ZVig^XVaeZg[dgbVcXZ WVhZYdci]Za^kZhd[H]Vda^cbdc`h# I]Zh]dlXdkZgZYVgZbVg`VWaZ@jc\. Ijc6WYjaaV]7VYVl^![dgbZgEg^bZ B^c^hiZgd[BVaVnh^V!VcYBg@jcV HZcVi]^gV_V]!9^gZXidgd[>ckZhibZci BVcV\ZbZci!d[ÒX^Vi^c\V<E'ZkZci# IZVbF>"BZg^ijh CJGIJG>C<8=6BE>DCH 7J>A9>C<6<AD76A7G6C9 Bg?GBVnZg!9^gZXidgd[7jh^cZhh9ZkZadebZci! egZhZci^c\VcZmXajh^kZ7Zgc]VgY=#BVnZgœlViX] id=^e=dehjeZghiVg6`dc^cBVaVnh^V# >c'%%.6LdgaY8jež#>c'%%+!F>\di^cidi]Z VXi^dcWnhedchdg^c\i]ZÆHVbWV^cHl^ioZgaVcYÇ[ddiWVaaXVbe [dgi]Z7gVo^a^VcldgaY[ddiWVaaX]Vbe^dch]^eiZVb# HVbWV^cHl^ioZgaVcY >iV[ÒgbZYdjgWZa^Z[^cZbedlZg^c\^cY^k^YjVahWnXgZVi^c\ deedgijc^i^Zh[dgVi]aZiZhVcYZcXdjgV\^c\i]Zhe^g^id[ XVbVgVYZg^ZVcY[g^ZcYang^kVagn# F>ÉheaZY\Zid]ZaeWj^aYX]Vbe^dchlVhVahdZmiZcYZYid WVYb^cidc#F>Éhi^iaZhedchdgh]^ed[i]Z7VYb^cidcLdgaY 8]Vbe^dch]^eh]ZaY^c7^gb^c\]Vb!:c\aVcY!^c'%%(VcY ^cBVYg^Y!HeV^c!^c'%%+XVe^iVa^hZYdci]ZXdbeVcnÉh Xdbb^ibZciidi]Zejghj^id[ZmXZaaZcXZ# >[i]ZhX^ZcXZd[Wj^aY^c\VWgVcY^hVcVgi!i]ZcbdidggVX^c\ ^hVheZXiVXaZd[h^\]i!heZZYVcYhdjcYi]ViXVcegdeZaV WgVcYid\gZViZg]Z^\]ih# F>ejghjZYbdidghedgihl^i]VgZhdajiZb^hh^dc/IdegdbdiZ i]ZF>WgVcY\adWVaan#>c'%%+!F>Vaa^ZY^ihZa[l^i]i]Z BVaVnh^Vc"WVhZYIZVbBZg^ijhidWZXdbZ^ihi^iaZhedchdg# 6nZVgaViZg!F>hedchdgZYIZVbBZg^ijh[dgi]Z."nZVg ]^Vijh^c6h^V# 8]Vg\ZYl^i]i]ZhjXXZhhd[9^hcZnDc>XZ! F>egZhZciZYi]ZldgaYÉhjcY^hejiZYaZVYZg ^c^XZZciZgiV^cbZci!=da^YVnDc>XZ# .

.

.

.

.

.

.

.

IdYViZ!I]ZK]Vhdg\Vc^hZY&']^\]an hjXXZhh[jaK"8dckZci^dch^ckVg^djh :Vhi6[g^XVcVcY6h^VcXVe^iVah# HbVaaZghXVaZgZ\^dcVaXdckZci^dch VgZdg\Vc^hZYViaZVhidcXZVbdci] ^cY^[[ZgZcieVgihd[i]ZldgaY# I]ZKÉhÓV\h]^eZkZci^hi]ZK"8dckZci^dc# I]ZaVg\Zhi\adWVaZkZcil^i]^ci]Z <gdje!^iXdckZg\ZheVgi^X^eVcih[gdb dkZg(%Xdjcig^Zh[dgVc^ciZchZ [djg"YVnigV^c^c\egd\gVbbZ# I]ZK^hF>ÉhigV^c^c\Vgbi]ViXdch^hih d[Vegd[Zhh^dcVaiZVbd[igV^cZgh d[[Zg^c\Xjhidb^hZYigV^c^c\VcY hjeedgiid^ciZgcVi^dcVaZcigZegZcZjgh i]gdj\]\adWVabVg`Zi^c\ZkZcih! cZildg`bVcV\ZbZciVcYYZkZadebZci egd\gVbbZh# IgV^c^c\VcY8dc[ZgZcXZ BVcV\ZbZci IdYVn!lZ]VkZbdgZi]VcÒkZb^aa^dc>GHVcYgZiV^a XjhidbZghdeZgVi^c\\adWVaan# FjZhiCZi^hdjgÓV\h]^ehjWh^Y^Vgnl^i]VcZildg`bVg`Zi^c\ Wjh^cZhhbdYZai]Vihjeedgih>cYZeZcYZciGZegZhZciVi^kZh >GhVcYgZiV^aXjhidbZghl^i]VhigjXijgZYigV^c^c\ egd\gVbbZ!bVg`Zi^c\hZb^cVghVcYXdc[ZgZcXZh#LZVgb i]Zbl^i]ZhhZci^Vaiddahid[VX^a^iViZVhiVgi"jeWjh^cZhh# 9^gZXihZaa^c\^hV`ZnWjh^cZhhd[i]Z<gdje#DeZgVi^c\dc VcZ"XdbbZgXZeaVi[dgb!lZegdk^YZXjhidbZghl^i]V Y^kZghZgVc\Zd[egdYjXihVcYhZgk^XZhi]Vi]Zaei]ZbWj^aYVc ^ccdkVi^kZVcYhZa["Z[ÒX^ZciWjh^cZhh# F>Éha^[ZhinaZY^k^h^dcZbWgVXZhi]ZXdcXZeid[a^k^c\a^[Zid i]Z[jaaZhi#LZWZa^ZkZi]Vildg`VcYeaVnh]djaYXd"Zm^hi! VcY\ddYi^bZhheZciid\Zi]ZgXVcWg^c\Wdi][Vb^anVcY [g^ZcYhXadhZg# L]^X]^hl]nFA^[ZhinaZd[[ZghVl^YZgVc\Zd[hZgk^XZh hjX]VhkVXVi^dcXajWbZbWZgh]^eh!]diZahVcY]da^YVn gZhdgih!heVhVcYlZaacZhhXZcigZh!aZ^hjgZigVkZa!VcY ZciZgiV^cbZci#I]ZnVaaegdk^YZdeedgijc^i^Zh[dgeZdeaZid gZaVm!jcl^cYVcY]VkZV\ddYi^bZ# 9^gZXiHZaa^c\":"XdbbZgXZ 6gbZYl^i][dgZh^\]i!^ccdkVi^dcVcYVXdaaZXi^dcd[ egZhi^\^djhWgVcYh!FViVcV^hed^hZYidbV`ZVaVhi^c\ ^begZhh^dc^ci]Zajmjgn\ddYhhZXidg# Di]ZgWgVcYh^cXajYZ7Zgc]VgY=#BVnZgœ!heZX^Va^h^c\ ^cbVcj[VXijg^c\]^\]"fjVa^in_ZlZaaZgnVcYi^bZe^ZXZh [dgVY^hXZgc^c\Xa^ZciZaZ#?GBVnZg8daaZXi^dchœ^h ^ciZgcVi^dcVaangZXd\c^hZYVhdcZd[i]ZldgaYÉhaZVY^c\ cjb^hbVi^XXdbeVc^Zh!b^ci^c\VcZmXajh^kZgVc\Zd[ Xd^chVcYbZYVaa^dch# ."VXgZajmjgngZhdgicZhiaZY^c @jVaVGdbe^c^cEZc^chjaVgBVaVnh^V# DjgiZVbldg`hXadhZanl^i]egdb^cZciVgX]^iZXihVcY YZkZadebZciXdchjaiVcih#I]^hkZcijgZ]VhZcVWaZYjhid WZ\^cldg`^cYZkZade^c\]^\]"ZcYgZh^YZci^VaegdeZgi^Zh iVg\ZiZYViY^hXZgc^c\^ckZhidghVcY]dbZdlcZgh# .dgZmVbeaZ!8>B>:Gœi^bZe^ZXZhVgZ`cdlc[dgi]Z^g iZX]cdad\nVcY]VcYXgV[iZYYZh^\ch#BZVcl]^aZ!8=6>GDHœ lViX]ZhVgZgZcdlcZY[dgi]Z^g[Vh]^dcVWaZ!hedginYZh^\ch i]ViXdbeaZbZciVbdYZgca^[ZhinaZ# A^[ZhinaZVcYAZ^hjgZ 7JH>C:HHA>C:H FViVcV^hF>ÉhajmjgnVcYXdaaZXi^WaZhY^k^h^dci]Vi]VhV XdaaZXi^dcd[WgVcYhXdch^YZgZYidWZi]ZldgaYÉhWZhi"`Zei hZXgZih^ciZgbhd[egdYjXiZmXZaaZcXZVcYVgi^hVch]^e# AjmjgnVcY8daaZXi^WaZh IdYVn!i]Z[gj^ihd[i]^haVWdjgXVcWZ[djcY^ci]Z<gdjeÉh ÓV\h]^eYZkZadebZci!V&+..daadl^c\i]ZVXfj^h^i^dcd[Vc^cYZeZcYZciJ@"WVhZY iZaZXdbbjc^XVi^dchegdk^YZg!F>]Vhedh^i^dcZY^ihZa[ higViZ\^XVaanideZcZigViZi]Z:jgdeZVciZaZXdb^cYjhign# IZaZXdbbjc^XVi^dch .gdbajmjgnk^aaVhid]da^YVngZhdgihVcY]diZah!F>^hVahd V\gZhh^kZan^ckZhi^c\^cegdeZginYZkZadebZci# EgdeZgin9ZkZadebZci &% I]ZiZVbÉh^cYjhign`cdlaZY\Zd[cZlVcYZbZg\^c\ iZX]cdad\^Zheajh^ihXdbeZi^i^kZgViZhl^aa\dVadc\lVn idlVgYhhigZc\i]Zc^c\djgegZhZcXZ^ci]^hVgZV# Djg^ckZhibZciegdk^YZhZcY"id"ZcYhZgk^XZhiV^adgZY idbZZii]ZgZfj^gZbZcihd[^ciZgcVi^dcVa iZaZXdbbjc^XVi^dchcZildg`deZgVidghVcYZciZgeg^hZh# I]ZhZ^cXajYZhnhiZbh^ciZ\gVi^dc!Zc\^cZZg^c\hZgk^XZh VcYVYkVcXZYiZaXdhdaji^dch# .

The company has the second-highest profits in the league table. Royal Bank of Scotland and the retailer Space:NK turn to Comtact for managed IT and communications services such as hosted applications and disaster recovery. we have built a strong relationship with the company.000 internet merchants. Sales of the combined organisation have grown 62% a year from £97. Earlier this year the company moved to larger offices in London to accommodate a workforce that has grown from 42 to 60 over the past nine months.8m in 2010. It has no headquarters in Britain.12% 95.9m in 2007 to £418m in 2010. Scottish Equity Partners. ambitious technology companies such as Just Giving and others in the Tech Track 100 can still find the funds they need to grow.12% 105. . It operates in 17 languages and 28 currencies. including Pfizer and Glaxo Smith Kline.com. 114. Its customers include BT. Foreign currency provider SMS services provider 114. It allows machines to communicate with each other through Sim cards similar to those found in mobile phones.000 live sports events online each year.24% 217. Endava was founded in 2000 and is based in London. We have been impressed with the management. with offices in Romania and New York.4m in 2006 to £10. Sales grew 96% a year from £1. charities receive £11. which it claims is one of the world’s most visited football club websites. President and chief executive Rabinder Buttar founded the company in 1997 and oversaw sales growth of 70% a year from £2. invested £2. turnover has grown 41% a year from £4m in 2006 to £11. PlantHirer tHir TORFX PERFORM 2 22 Foreign currency provider Sports media provider 114. head of technology media and telecoms at Barclays Corporate Bank. creation and management of IT infrastructure. the sports subsidiary of NTL.24% Foreign currency provider IT services provider PlantHirer tHir TORFX REACH-DATA 2 19 217. Its clients include the Barclays Premier Charity website picks up pace to defy downturn Foreign currency provider Connectivity developer 114. instead of securing the debt against property or other assets.12% 89.4m in 2009. The Middlesex company was founded with business-angel investment in 2005 and has since expanded organically.24% 217. allowing us to understand its processes and look beyond the company’s unusual ethos to find a firm with a strong management team. hotels and holidays. We are prepared to consider a loan against cashflow. Earlier this year it also acquired a company that develops menu planning and nutritional management software. the Caribbean telecoms group. Sales grew 100% a year from £822. human resources and payroll. solid growth and good management are the key to securing bank finance. including eBay and Skype. stock control. Marston’s and Jamie’s Italian use Fourth Hospitality’s web-based software to manage invoicing. bingo and roulette.12% 88. Orange and Vodafone. The company also helped to improve the accessibility of the Royal National Institute for the Blind’s intranet and e-commerce website. Our relationship with Just Giving dates from 2005 when the firm’s innovative approach began to win acceptance among charities that were using the internet to raise money. reducing the risk of default. It collects a fee for each message and has seen sales grow after a recent surge in demand for bulk messaging services. founder and chief executive. PlantHirer tHir TORFX PRISM POWER PlantHirer tHir TORFX GREENLIGHT 114.22% Foreign currencymaker provider Power systems 114.24% 2 30 Foreign currency provider Online marketer 217. Barry Smith and Bonamy Grimes founded the business in 2001.6m in 2006 to £48. menus. at No 82 in this year’s Tech Track 100.12% 71. compares prices on 670. Just Giving’s revenue comes from charging charities a 5% fee on donations that are made through the site. The Edinburgh company says that 10m people visit its website every month to look for deals. Bet365 has the biggest profits in the league table at £101m. says Sean Duffy of Barclays Corporate his year.24% 217.12% 86. including an improved website. Vodafone.6m raised by this year’s London marathon was donated through the Just Giving website expanding technology businesses that Barclays Corporate is backing. ranging from Red Nose Day to the recent disasters in Haiti and Pakistan. relationship director on the TMT team at Barclays Corporate.24% 2 16 PlantHirer tHir TORFX KASPERSKY LAB 2 18 Foreign currency provider Hospitality software provider 217. the Ministry of Defence and various overseas telecoms providers such as Globacom in Nigeria. Content and Code was founded in 2001 by chief executive officer Tim Wallis and chief operating officer Craig Beard. It is replacing paper forms as the way to pledge money to thousands of good causes. The Hampshire company was founded in 2002 with an undisclosed amount of start-up capital from the Southeast Growth Fund and since 2007 has expanded by making four acquisitions.24% 217. more than £21m of the £50.61% VEHICLE fleet managers and motorway-sign manufacturers are among those who use the connectivity platform developed by this Buckinghamshire company. a digital sports rights agency.8m in 2006 to £69m in 2009. The fast-growing online advertising market has boosted growth at the London company. becoming a virtual mobile network operator. led by co-founder Zarine Kharas.000 good causes.24% PlantHirer tHir TORFX 365 ITECHNOLOGY 2 15 Foreign currency provider IT services provider THIS company provides a range of services to commercial and government clients in Britain.24% 217. PlantHirer tHir TORFX 114. In April the company signed a licensing deal with a Japanese firm. Its 20 clients operate mainly in the telecoms.2m in 2010. Qicomm’s future plans include establishing a data centre in London’s Docklands to serve internet and telecoms providers. It recently added video advertising to its website.7m in 2009.78% THE likes of Swift Cover.7m in 2006 to £15. Its sales grew 96% a year from £1. for every £10 taxpayers donate through the website. which has expanded to operate in 20 languages. Software developer Eugene Kaspersky founded the Moscow company in 1997 and decided to register it in Britain. Ian Clubb and Steve Tuck Outsourced computer services 16% Health 3% 114. So. Sales rose 95% a year from an annualised £2. It has some 1. The company has since diversified to cover products from software developers Unica and SAS. Most of its 160 customers are in the financial services.NET operates a cheap-flights search engine that. offer it as a payment option.7m in 2006 to £20.000 in 2006 to £6. allowing companies to demonstrate their products and services. Managing director Oliver Tucker and sales director Phil Cole founded the company in 1999 when a group of business angels provided some start-up funding.3m in 2006 to £11.24% 217. Sales at Skyscanner. reduce waste and remain compliant with legislation.5m in 2006 to £16m in 2009. The company was founded in 2005 and is based in London. Wagamama.12% 70. Urdu and Arabic. If a customer it directs to a website completes a sale. New Look and Interflora. Its clients include British Airways. football clubs.92 after adding Gift Aid and deducting all fees.500 customers. Royal Mail and Lloyd’s of London. Sales have grown 78% a year from £1.24% Foreign Managedcurrency servicesprovider provider League. Sam Kemp. sales rose 106% a year from an annualised £588. But with a visible income stream and a proven model. Looking ahead.1m in 2009. it has developed its own betting software.000 in 2006 to £5. The business has spent the past 12 months expanding in Britain as well as overseas. As a result. In the nine years since its launch. The Glasgow company has offices in 40 countries and recently opened one in New York. has cemented a strong partnership. it also reclaims Gift Aid from the government on behalf of charities.20% FOUNDED in 1974 as a high-street bookmaker.12% 108. mobile security and hosted email protection software.65% THIS firm provides infrastructure and systems integration for telecoms and internet companies.12% 79. The expanding technology team is developing new products. The company was then backed by Peter Jones of Dragons’ Den fame and was part of his Phones International Group between 2003 and 2009 before it became a separate entity. Chairman and managing director Keith Hall founded the company in 2005 and oversaw sales growth of 85% a year from £2.56% THIS consultancy advises large businesses on software services that help them to make better decisions and improve their marketing. 114. Under Dominic List.12% 96. At this time the volume of transactions and settlement risk was disproportionally high for a business of its size. but its 40 consultants work onsite for its clients. which has a diverse range of charity clients and a high volume of transactions flowing through a secure and user-friendly website.000 routes flown by more than 600 airlines. PlantHirer tHir TORFX TRAFFIC JUNCTION 114. Sales grew 63% a year from £2.34% PRISM POWER prevents the lights from going out by providing its customers with uninterrupted power supplies and back-up generators.000 in 2006 to £5. Foreign currency provider Digital marketing agency PlantHirer tHir TORFX WIRELESS LOGIC 2 25 Sector breakdown of Tech Track 100 Electronics and microchips 2% PlantHirer tHir TORFX SKYSCANNER. a robust cashflow and excellent growth pros- pects.12% 85. Air France.24% 217. and later this year it expects to add outposts in Denmark. having previously co-founded Lovefilm. Sales rose 63% a year from £2. Fuller’s. Managing director Ian Hopkinson founded the company in 2006 and initially sold software services produced by Chordiant. n Sean Duffy. which include BSkyB. including Santander. The company is based in Stoke-on-Trent and also owns Stoke City Football Club.com (No 51 in this league table). a healthy order book and a strong market position. it may contact Reach-Data first. Traffic Junction has developed software that sifts through words and phrases keyed into search engines such as Google.5m in 2009. The London company provides mobile messaging and wireless technology services by teaming up with British mobile-phone operators. a Californian developer. The firm’s operational systems are robust and scaleable. This. has developed a deep understanding of the business during his five-year relationship with Just Giving. Just Giving is one of many PlantHirer tHir TORFX TOUCH LOCAL 2 29 donation goes straight to the charities within days of being made.6m. and further expanding its business into Africa. Sales at the company have grown 72% a year from £1. JustGiving has to bear considerable negative cashflows because it has to pay for credit-card transactions before it receives the Gift Aid from which fees are taken. The London company offers free listings.14% CLINTEC does clinical research for pharmaceutical and biotech companies.24% 217.5m of growth capital in 2007. Just Giving then reclaims Gift Aid on behalf of each charity and deducts its fees from the sum.000 in 2006 to £6. Bet365 has operated exclusively online since 2005. says it has helped 12m people give £820m to more than 12. the technology giants IBM and Cisco.39% KASPERSKY LAB is best known for its anti-virus products.12% 99.3m in 2007 to £6. according to Neil Bannister. it claims. Founded in 2006 by directors Will Becker and Jonathan Hassid. T-Mobile and TSTT.63% THIS London company claims it broadcasts and distributes more than 17.4 TECH TRACK 100: Britain’s fastest-growing private technology companies PlantHirer tHir TORFX DATANOMIC 112 Foreign provider Softwarecurrency developer 114. Its sales grew 89% a year from £1. By 2005 it was clear that the huge volume of transactions taking place at the time of the London marathon — now one of the world’s largest annual fundraising events — was putting a strain on cashflow. Lufthansa and Easyjet.12% 77. to create Perform.24% 217. Perform was founded in 2000 as Premium TV. PlantHirer tHir TORFX COMTACT 2 13 PlantHirer tHir TORFX MEDIA INGENUITY 2 14 Foreign currency provider Online lead generator 114. retail and utilities sectors and include Barclays. Barclays Corporate has always taken a prudent approach to lending. most notably in Spain and America. when the company made a significant loss. Good run: 42% of the £50. a venture-capital firm. PlantHirer tHir TORFX MONEYBOOKERS 2 12 Foreign currencyprovider provider Online payment PlantHirer tHir TORFX FOURTH HOSPITALITY114. Japanese. so we were happy to step in with a short-term overdraft facility.6m raised by participants in the Virgin London Marathon was donated through Just Giving. PlantHirer tHir TORFX CONTENT AND CODE 114. bringing them huge cashflow benefits. the fast-growing fundraising website. It also offers price-comparison services for car hire.4m in 2009. streamline their processes. The company’s goal — to help fundraisers and charities bring in cash rather than to make money for investors — means that profits are re-invested in the business. profits before tax were £2. last month Barclays Corporate was pleased to agree a £2. The company recently helped Manchester United to rebuild its website. Just Giving’s original bank was unable to provide working capital because it would only Foreign currency provider Online marketer 114.18% MONEYBOOKERS has developed technology that enables any business or consumer with an email address to send and receive payments online securely and cost-effectively. when companies have a proven track record.29% THIS IT services provider has recently expanded its digital media division. and Neil Bannister. It can.12% 85. There is already a First Giving operation in America.24% 2 20 Foreign provider Softwarecurrency consultancy 217. 114. including Jimmy Choo and JoJo Maman Bebe. all of which will be reinvested in the business. for example. supply data backup and security and can develop IT infrastructure.6m in 2009. and how the spine responds to surgery.49% THIS company claims that many global brands turn to it to direct internet searches towards their websites.12% 114.net have risen 87% a year from £1. TouchLocal was founded in 1994 and is run by chief executive Mark Livingstone.3m in 2006 to £9. Its sales have risen 89% a year from £953. Reach-Data was founded in 2002 by chief executive Grant Romain. Some banks were wary of Just Giving’s social business Foreign Telecomcurrency servicesprovider provider make loans when a company’s outstanding payments were spread among a large number of organisations.12% 63.1m in 2006 to £8m in 2009. the London company also owns Totallymoney.12% 62. The private equity house Investcorp took a 51% stake in 2007 when it backed a €105m buyout led by joint chief executives Martin Ott and Nikolai Riesenkampff. Greenlight is now focusing on ways of helping its clients exploit social media sites such as Twitter and Facebook.14% WHEN a bank wants to send text messages to customers to alert them to any unusual activity in their accounts. publishers and online bookmakers such as Bet365. but customers can pay an annual subscription for priority spaces. and says that many of these were won as a result of referrals from its main vendors. credit cards. data centre and financial sectors. the Netherlands and Canada.3m. It is led by chief executive John Cotterell. sales at the company rose 86% a year from £7.12% 93.1m in 2006 to £8.61% SKYSCANNER. Sales grew 80% a year from £2. Just Giving will consolidate its recent expansion after securing fresh growth capital. insurance and other financial products. including Mandarin. charges and Vat. combined with a consistent record of performance and a frequent flow of information. PlantHirer tHir TORFX BET365 2 31 Foreign currency provider Online bookmaker 114. purchasing. PlantHirer tHir TORFX QICOMM 2 28 T model and took an inflexible approach to lending.24% Foreign currency provider Cheap flights search engine 217. at £62. telecoms. the company. Fourth Hospitality was founded by husband and wife Derek and Edwina Lilley. Owned and run by the Coates family. The entire 114. as a springboard to America.97% THIS London company designs websites and intranets and advises its clients on how to get the most from their Microsoft software. which is now owned by Virgin Media. so an understanding of its processes was critical in developing the early relationship between bank and client. It also has offices in Stoke-on-Trent and Weybridge and is looking to expand into the Midlands. Its current projects include research on how fasting affects diabetic patients. But Barclays Corporate understood there could be no more reliable debtor than HM Revenue & Customs. Founded by chief executive Warren Cowan in 2001. spoke to Catherine Wheatley. Sales increased 93% a year from £29m in 2006 to £210. In August it raised £8m from Elephant Capital to fund expansion in India. who joined in 2006.59% THE software made by Datanomic helps businesses save money. which now accounts for 25% of turnover.77% GREENLIGHT develops search-engine marketing software that sends internet queries to the websites of its clients. As the brand has become established. In 2007 the Russian billionaire Len Blavatnik acquired Premium TV for £25m and merged it with Inform. its chief financial officer.8m in 2006 to £43m in 2009. which is vital to the success of the business.5m in 2006 to £9. a price-comparison website that it claims is used by 1m people a month. Its technology generates leads for mortgages.12% 62.com.12% 62. and online facilities that will enable smaller charities to receive regular income.59% TOUCHLOCAL sells internet advertising services to businesses such as AOL and Ask.2m in 2009. PlantHirer tHir TORFX COMET SOLUTIONS 114.NET Internet and network services 15% Other 4% Telecoms software 5% Digital media and entertainment 14% Management software 5% Other software 11% E-business software 7% Telecoms services 10% Financial software 8% PlantHirer tHir TORFX ENDAVA 2 17 Producing software that helps companies become more efficient: Datanomic’s Jonathan Pell. Sales rose 115% a year from £524. and include the New York Stock Exchange. Strong cashflow.5m in 2007 to £8. Managing director Michael Edwards and operations director Ben Flux founded the Hertford company in 2001 and now have 40 staff. Sales grew 108% a year from £4. Its recent projects have included designing a content management system for Wembley stadium staff.24% 2 26 Foreign currency provider IT consultancy 217.4m in 2007 to £8. it takes a percentage of the revenue. 217.2m in 2009. Foreign provider Softwarecurrency developer 114. Customers can also bet on movements in the financial markets and play poker. Facebook and iPhone apps for fundraisers. The London firm claims that 14m people use its service and that 60. The company was founded in 2001 by Richard Marsh and is led by chief executive Jonathan Pell.5m loan to support the firm’s expansion plans.24% 217.24% 217. Sales growth at the Cambridge firm is partly attributed to overseas expansion — offices in New York and Singapore were opened recently. Only a small proportion of its products are sold direct to customers — the vast majority of its revenue is generated by licensing its technology to vendors. 2 21 114. Balderton Capital invested £7m of growth capital in 2006. chief financial officer at Just Giving. The company’s software not only helps users to build a personal fundraising page.12% 96.24% 217. but the company also offers anti-spam. However. Under joint chief executives Oliver Slipper and Simon Denyer.4m in 2009.1m in 2009. Endava is involved in the design.09% CLIENTS including Carluccio’s. Last year. who use it to organise events at the venue.8m in 2010.4m in 2009.4m in 2009. Since then. Its sales increased 64% a year from an annualised £15.7m in 2009. Gareth Williams. Vodafone.9m in 2009.24% CLINTEC INTERNATIONAL 2 27 Foreign Clinical currency researcherprovider 217. 2 23 2 24 217.92% MEDIA INGENUITY is an online marketing and technology company that connects financial institutions with a large number of customers. and base it near Oxford. and its bespoke software and established market position create high barriers for potential competitors. Yahoo and Bing. northern England and overseas. Sports bets can be placed before a match starts or even during play. and with her plans to take the business to new territories.

.

.

.

Group MD Mr. Vijay Eswaran and AMD Padman Senathiraja with Ronaldinho .

.-lVhVi^bZd[ heZXjaVi^kZdei^b^hb# I=:F>HIDGN F>ÉhcZlanVXfj^gZY ]ZVYfjVgiZgh^cBVaVnh^V# F>=ZVYfjVgiZghVi7Vc`d[ 8]^cVIdlZg^c=dc\@dc\# ) .-!lZ`cdlÅi]ZgdVY idbdggdlbVnWZjcXZgiV^c!Wjil^i]he^g^iVcYYZiZgb^cVi^dc!lZXVcVX]^ZkZ Vaai]VilZYgZVbd[idYVn# 7jilZWZa^ZkZi]Vii]^h^h_jhii]ZWZ\^cc^c\#I]ZXdchiVcianZkdak^c\\gdje^h ZmeVcY^c\dg\Vc^XVaanl^i]higViZ\^X^ckZhibZcih!XgZVi^c\]^\]"fjVa^in^ciZggZaViZY kZcijgZh!egdYjXihVcYhZgk^XZhldgaYl^YZ# I]ZhZVX]^ZkZbZcihVgZVgZÓZXi^dcd[i]ZXgZVi^kZVcYZcigZegZcZjg^Vahe^g^id[ VgZhdjgXZ[ja!bjai^"XjaijgVaiZVbaZYWnV\adWVaWdVgYd[Y^gZXidghhX]ddaZY^c hda^YZXdcdb^X[jcYVbZciVah# DjghjWh^Y^Vg^ZhXVcWZ[djcY^cdkZg(%Xdjcig^Zhl^i]`ZngZ\^dcVad[ÒXZh^c =dc\@dc\!H^c\VedgZVcYBVaVnh^V# IdYVn!i]ZF><gdje]Vh\gdlc^cidVbjai^cVi^dcVaXdc\adbZgViZl^i]h^m`Zn Wjh^cZhha^cZhÅiZaZXdbbjc^XVi^dch!a^[ZhinaZVcYaZ^hjgZ!ajmjgnVcYXdaaZXi^WaZh! igV^c^c\VcYXdc[ZgZcXZbVcV\ZbZci!egdeZginYZkZadebZciVcYV\adWVagZiV^a Y^gZXihVaZhWjh^cZhh# Jh^c\Z"XdbbZgXZ!l^i]i]Z>ciZgcZiVh^ihbV^cWjh^cZhhi]gjhi!F>YZa^kZgZY^ih Y^kZghZgVc\Zd[egdYjXihVcYhZgk^XZhidXjhidbZghViZkZgnXdgcZgd[i]Z\adWZ# 7ji^che^iZd[i]Zijgbd^a!F>lVhWdgc!YjZid\gZVieZghZkZgVcXZ![dgZh^\]i! gVi^dcVai]^c`^c\VcYYZiZgb^cVi^dc# 6ii]ZhVbZi^bZ!i]ZYdiXdbWjWWaZlVh^cYZXa^cZ#I]ZZXdcdb^XbZaiYdlc XVjhZYVcVaVgb^c\cjbWZgd[[V^ajgZh^ci]ZZ"XdbbZgXZ^cYjhign#I]ZgZXdjaY WZdcanV[Zll^ccZgh^cZVX]hZXidg!VcYZkZci]ZaVg\ZhiXdbeVc^Zhhj[[ZgZY# >ilVhi]ZnZVgl]ZcHdji]ZVhi6h^VlVhX]g^hiZcZYVhdcZd[i]ZldgaYÉh i]g^k^c\ZXdcdb^XXZcigZh#6cYnZi!WVgZanVnZVgaViZg!^ilVhZbWgd^aZY^cdcZ d[i]ZldghiVcYbdhijcXZgiV^cÒcVcX^VaXg^hZh^i]VYZkZgZcXdjciZgZY# &.( 6cYVhlZbdkZV]ZVY^cidi]Z[jijgZ!^i^hdjgk^h^dcid`ZZedc\gdl^c\!cd bViiZgl]Vii]ZdYYh#?jhiVhdjg_djgcZnWZ\Vc^c&..

djcYVi^dc\dZhWZndcYbZgZan h^\c^c\X]ZfjZh#I]Z.djcYVi^dc!i]gdj\]^ih\adWVa iZX]cdad\nhjWh^Y^VgnFjZhiIZX]cdad\^Zh!VahdgV^hZY[jcYh [dghX]ddaX]^aYgZc^cB^cYVcVd#>ihedchdgZYi]ZÈ<^iVgV!AVe^h! 6iWeÉegd_ZXi!VcZYjXVi^dcVaXVbeV^\cidhZcY^bedkZg^h]ZY X]^aYgZcidZaZbZciVgnhX]dda!heZVg]ZVYZYWni]ZE]^a^ee^cZh 7jh^cZhh.djcYVi^dcl^i]^ci]ZXdbbjc^in! VYb^c^hiZg^c\[gZZcjig^i^djhbZVah!egdk^Y^c\ZYjXVi^dcVcY Zchjg^c\i]ZhjhiV^cVW^a^ind[i]ZXdbbjc^in#Eajh!VaaF> hjWh^Y^Vg^ZhZc\V\Z^cgdji^cZX]Vg^iVWaZ^c^i^Vi^kZh!^cl]^X] ZbeadnZZh\^kZidi]ZcZZYnd[i]Z^gdlcXdbbjc^in!k^h^i X]Vg^i^ZhVcYWg^c\cZXZhh^i^ZhVcY_dn# I]ZhXdeZd[Vhh^hiVcXZ!hjeedgiVcYgZ]VW^a^iVi^dc VYb^c^hiZgZYWnGNI=B.dgZmVbeaZ!i]Z.(* ™I]Zegdbdi^dcd[ZYjXVi^dc# ™I]ZgZYjXi^dcVcYjai^bViZan!Za^b^cVi^dcd[edkZgin# ™EgdiZXi^dcVcYXVgZ[dgi]ZZck^gdcbZci# ™Egdk^Y^c\Y^hVhiZggZa^Z[# I]Z[dXjhd[GNI=B.djcYVi^dcÉhYdcVi^dcVcYÒcVcX^VaV^Y[gdbeg^kViZ YdcdghVahdZcVWaZYjhid^begdkZi]ZVXVYZb^XeZg[dgbVcXZ d[X]^aYgZc^cI]ZIV\j^\Egd_ZXil]^X]hjeedgiZY+%X]^aYgZc idViiZcYcdc"egdÒieg^kViZhX]ddahl^i][jaahX]daVgh]^eh# IdbZZihdX^ZiVacZZYh!i]Z.djcYVi^dcbZbWZgha^kZVcYWgZVi]Z i]Z^ggZhedch^W^a^inidbVc`^cY# I]Z=dc\@dc\8djcX^ad[HdX^VaHZgk^XZh=@8HHgZXZcian VlVgYZYGNI=B.dgjb!jcYZgi]Z eVigdcV\Zd[<dkZgcdg:bbVcjZaBjiZW^aZd[7Vc`d[J\VcYV# I]ZYdcVi^dchlZgZi]ZWZ\^cc^c\d[Vcdc\d^c\Xdbb^ibZci id^begdkZi]Za^kZhd[6[g^XVchVcYVhh^hii]ZXdci^cZciÉh YZkZadebZci# BgK^_Vn:hlVgVc!:mZXji^kZ8]V^gbVc!egZhZci^c\Vid`Zcid=ZgBV_ZhinFjZZc Hnak^VCV\^cYVd[7j\VcYV GNI=B.djcYVi^dc^hVX]Vg^iVWaZigjhigZ\^hiZgZY^c =dc\@dc\YZh^\cZYidhZgkZVhVXdYZd[WZa^Z[ i]ViigVchXZcYhZkZgnhigViVd[i]ZXdbeVcn# I]ZGNI=B.djcYVi^dchegZVYh VXgdhh[djg`ZnXdcXZgch/ GNI=BGV^hZNdjghZa[Id=ZaeBVc`^cY^h i]ZYg^k^c\[dgXZi]ViegdeZahF>#I]ZGNI=B .djcYVi^dc0=Zg:mXZaaZcXn!Bgh?VcZi BjhZkZc^!i]Z.djcYVi^dc]VhjcYZgiV`ZccjbZgdjhegd_ZXih VcY^c^i^Vi^kZhVaadkZgi]ZldgaY# .djcYVi^dc0VcYÈI]^c`IVc`É d[i]ZBV`ZgZgZJc^kZgh^inEg^kViZHZXidg.djcYVi^dcgZXZcianbVYZi]gZZhZeVgViZYdcVi^dchid i]gZZldgi]nX]Vg^indg\Vc^hVi^dchd[i]ZGZejWa^Xd[J\VcYV! idiVaa^c\JH9(%!%%%# Hjeedgi[dgi]Z6[g^XVcCVi^dcd[J\VcYV I]Zegd_ZXi[dXjhZYdchjeedgi^c\i]ZYZkZadebZcid[hX]ddah idlVgYhhZa["hjhiV^cVW^a^in!VaaZk^Vi^c\edkZgind[i]ZhfjViiZg Xdbbjc^in!Zc]VcX^c\Xdbbjc^in"Wj^aY^c\^c^i^Vi^kZhVcY ^begdk^c\]ZVai]cZZYhd[i]ZIV\j^\Xdbbjc^in^cBZigdBVc^aV# I]Z.djcYVi^dcldg`h^cXdcXZgil^i]Vl^YZXgdhh"hZXi^dc d[eVgicZghÅ\dkZgcbZcih!X]Vg^in[djcYVi^dch!i]Zeg^kViZ hZXidgVcYcdc"egdÒidg\Vc^hVi^dchÅ^cVXXZaZgVi^c\i]Z bdbZcijb!hXVaZVcYhjhiV^cVW^a^ind[X]Vc\Z#>cXg^i^XVa h^ijVi^dch!^iVXihVhVXViVanhiWZilZZc\ZcZgdjheVgicZgh VcYi]ZjcYZgeg^k^aZ\ZY# (+ I]Zi]gZZX]Vg^i^ZhidWZcZÒi[gdbi]ZYdcVi^dchlZgZ=Zg BV_ZhinFjZZcHnak^VCV\^cYVd[7j\VcYVÉhCcVWV\ZgZ`V 9ZkZadebZciIgjhi.djcYVi^dc lVhVbdc\i]ZÒghiidgZhedcY#E=E&b^aa^dclVhYdcViZYid i]Z67H"87C.dgHdX^VaEgd\gZhh# L]Zcine]ddchgj^cZYeVgihd[Ajodc!i]ZGNI=B.^ghiAVYnd[J\VcYVÉhJL:HDJ\VcYVc LdbZcÉh:[[dgiidHVkZDge]Vch.djcYVi^dc[dg^ihÈHV\^e@VeVb^anVÉegd_ZXiVh gZa^Z[V^Y[dg.djcYVi^dcÉhbVcV\Zga^kZhl^i]^ci]Z E]^a^ee^cZhfjViiZgXdbbjc^ind[IV\j^\id]ZaedkZghZZi]Z dc\d^c\ldg`d[GNI=B.djcYVi^dci]Z8Vg^c\8dbeVcnAd\d[dgi]Z i]^gYXdchZXji^kZnZVg#I]ZVlVgY^h\^kZcid=dc\@dc###BOT_TEXT###quot;WVhZY XdbeVc^Zh^cVeegZX^Vi^dcd[i]Z^c^i^Vi^kZhYZbdchigVi^c\ \ddYXdgedgViZX^i^oZch]^e# I]Z.*!%%%[Vb^a^Zh^c--VgZVh^ci]ZV[[ZXiZYgZ\^dch# Egd_ZXih^ci]ZE]^a^ee^cZh .

djcYVi^dc! [dgbZYVild"nZVgXdbb^ibZcil^i]LdgaYK^h^dc!Vcdc"egdÒi X]^aY"[dXjhZYZbZg\ZcXn!gZa^Z[!YZkZadebZciVcYVYkdXVXn dg\Vc^hVi^dc!idegdk^YZ&'&^bedkZg^h]ZYX]^aYgZc^c&& Xdjcig^Zhl^i]ZYjXVi^dcdeedgijc^i^Zh!]ZVai]XVgZVcYhjeedgi hnhiZbh#I]^h!idYViZ!^hi]Zbdhil^YZ"hegZVYXdgedgViZ eVgicZgh]^e^ci]Z]^hidgnd[LdgaYK^h^dc# )% IgjhiZZhVcYkdajciZZgh[gdbGNI=B.dglVgYEgd\gVbbZ#JcYZgi]^hegd\gVb!V YdcVi^dcd[*!%%%EZhdhXdkZghi]ZZbZg\ZcXngZa^Z[cZZYhd[ V[Vb^and[*[dg*YVnh# 6^Y^c\ine]ddck^Xi^bh^cI]ZE]^a^ee^cZh 6eaZY\Zidndjc\dcZh EVgicZgh]^ehl^i]LdgaYK^h^dc .jcYjcYZgi]Z FjZhiCZiEVnh.djcYVi^dc!gZXd\c^h^c\i]ZhZkZg^ind[ i]Zh^ijVi^dcV[iZggZXZ^k^c\ldgYi]VibVcnF>ZbeadnZZhVcY XjhidbZgh^cI]ZE]^a^ee^cZhlZgZVbdc\i]ZhZkZgZanV[[ZXiZY! ]jgg^ZYangZhedcYZYidLdgaYK^h^dcÉhjg\ZciXVaa[dg]ZaeWn hZii^c\jeVIne]ddcDcYdn*"*"*:bZg\ZcXn.djcYVi^dcVahd Xdbb^iiZYJH9&b^aa^dc[dgadc###BOT_TEXT###quot;iZgbgZ]VW^a^iVi^dcegd_ZXih# >c9ZXZbWZg'%%*!i]ZgZ\^dclVhaZ[iWViiZgZYWnVihjcVb^ l^i][VgVcYYZhigjXi^kZXdchZfjZcXZh#7ji^c^ihV[iZgbVi]! i]ZGNI=B.DJC96I>DC Bh9dccV>bhdc!GNI=B. >c>cYdcZh^V!l]ZgZi]ZihjcVb^ÉhZ[[ZXilVhVi^ihldghZ! [jcYhgV^hZY[gdbF>XjhidbZghVcYZbeadnZZhlZgZYdcViZY idVYZkZadebZcidg\Vc^hVi^dcldg`^c\dci]ZgZ]VW^a^iVi^dc d[k^Xi^bh^ci]Z7VcYV6XZ]VgZV!i]Zk^aaV\ZcZVgZhiidi]Z Ze^XZcigZd[i]ZZVgi]fjV`Z# F>Éh>cY^VchjWh^Y^Vgn!FjZhiCZi>cY^V!VahdgV^hZY[jcYh i]gdj\]i]ZGjeZZ"[dg"GjeZZXVbeV^\cidWjnXadi]Zh! bZY^XVahjeea^ZhVcY[ddY[dgi]ZV[[ZXiZY#FjZhiCZi>cY^V Xdcig^WjiZYVcZfjVaVbdjci[dgZkZgnGjeZZXdcig^WjiZYWn VXjhidbZgdgVcZbeadnZZ[dgi]ZXVbeV^\c# >cI]V^aVcY!^igV^hZYbjX]"cZZYZY[jcYhVcYegdk^YZYgZa^Z[ ldg`Zghl^i]Xadi]Zh!bZY^XVahjeea^Zh!VcYcZXZhh^i^Zh#I]Z .djcYVi^dc IgjhiZZ!Y^hig^Wji^c\ZhhZci^Va^iZbhViV gZa^Z[XVbe^cNd\nV`VgiV# Bg#7Zgc]VgY=#BVnZg!GNI=B.djcYVi^dcVahdYdcViZYI=7&%b^aa^dcidi]ZI]V^Eg^bZ B^c^hiZgÉh9^hVhiZgGZa^Z[.(.djcYVi^dclVhVWaZid ^YZci^[n&&X]^aYgZc^cedkZgin"hig^X`ZcXdcY^i^dch[gdb&&d[ i]Zegd\gVbbZÉhiVg\ZiZYXdjcig^ZhVcYYdcViZJH9&&%!%%% [dgi]Z^gWZcZÒi#I]ZiVg\ZiZYXdjcig^ZhVgZ:i]^de^V!Hg^AVc`V! IV_^`^hiVc!>cYdcZh^VVcY>cY^V!_jhiidcVbZV[Zl# I]ZldgaYlViX]ZY^c]dggdgVhIne]ddcDcYdngZXd\c^hZY Wn^ciZgcVi^dcVaXdYZcVbZ!@ZihVcV!eVX`ZYl^i]bVm^bjb l^cYheZZYhd[jeid&&%`e]!Wgdj\]iVbdci]ÉhgV^c^caZhh i]VchZkZc]djgh!ÓddY^c\-%eZgXZcid[BZigdBVc^aVVcYcZVgWn egdk^cXZh!aZVk^c\]jcYgZYhYZVYVcYi]djhVcYhY^heaVXZY# DcZd[F><gdjeÉhjcYZgan^c\WZa^Z[h^hi]ViX]^aYgZcVgZV hVXgZYeVgid[djg[jijgZVcY]ZcXZ!YZhZgkZi]Zg^\]iid\gdl je^cVhV[ZVcYhjeedgi^kZZck^gdcbZci#>cXdc_jcXi^dcl^i] ^ih&&i]nZVgVcc^kZghVgnXZaZWgVi^dc!i]ZF><gdje!jcYZgi]Z FjZhiCZiEVnh.djcYVi^dc_d^cZYLdgaY K^h^dcVhi]ZnXdcYjXiZYgZa^Z[gZhedchZWnV^gidgZVX]'%!%%% [Vb^a^Zh^ci]Z]VgYZhi]^iVgZVhd[BVg^`^cV!EVh^\!G^oVaVcY 8V^ciV#LdgaYK^h^dc!^ceVgicZgh]^el^i]i]ZE]^a^ee^cZ8dVhi <jVgYVcYi]ZAdXVa<dkZgcbZciJc^i!lVhi]ZÒghiC<D idegdk^YZV^ga^[iZYgZa^Z[\ddYhidi]Z]jcYgZYhd[[Vb^a^Zh igVeeZYdci]Z^ggdd[idehl^i]dji[ddYdglViZg!V[iZgi]Z^g ]dbZh]VYWZZclgZX`ZYdghjWbZg\ZYWni]Zk^daZcihidgb#  I]Z.dglVgYEgd\gVbbZVcYGNI=B.djcYVi^dcZmZXjiZYVcVXi^dceaVcidVhh^hi^ci]Z gZXdkZgnVcYgZ]VW^a^iVi^dcd[i]ZhZY^hVhiZg"hig^X`ZcXdjcig^Zh# IhjcVb^GZ]VW^a^iVi^dc^cHdji]ZVhi6h^V GNI=B.jcY[dggZa^Z[deZgVi^dch^ch^m XdVhiVaegdk^cXZh# >ibdW^a^hZYViZVbd[kdajciZZghidHg^AVc`VÉhXdVhiVaVgZVh l^i]gZa^Z[bViZg^VaVcYÒcVcX^VaV^Y#I]Z.djcYVi^dc IgjhiZZk^h^i^c\Nd\nV`VgiVgZa^Z[XVbe# L]ZcVcZVgi]fjV`Z]^iXZcigVa?VkV^c'%%+!i]Z.djcYVi^dc aZi^ihVXi^dchYdi]ZiVa`^c\#KdajciZZghlZgZhZciidNd\nV`VgiV idhZijegZa^Z[XVbehVcYegdk^YZk^Xi^bhl^i][ddY!WaVc`Zih! bZY^XVahjeea^ZhVcYZhhZci^Vah#>iVahdbVYZVYdcVi^dcid i]ZHjaiVcd[Nd\nV`VgiV[dggZ]VW^a^iVi^dcegd_ZXih# :Vgi]fjV`ZGZa^Z[^cNd\nV`VgiV!>cYdcZh^V I]^hjc^fjZanYZh^\cZYegd\gVbbZ^hiV^adgZYidbZZii]Z heZX^ÒXcZZYhd[ZVX]X]^aY!VcYZchjgZhi]ViVaaeVgi^X^eVcih VgZVXi^kZanZc\V\ZY^c^iheaVcc^c\VcY^beaZbZciVi^dc!hd i]Vii]ZWZcZÒX^Vg^Zh\Zii]Zbdhidjid[i]Zhedchdgh]^e# I]^h]Zaeh[dhiZghZa["hj[ÒX^ZcXnl^i]^ci]ZXdbbjc^in!VcYVahd ZchjgZhi]Zadc###BOT_TEXT###quot;iZgbhjhiV^cVW^a^ind[i]ZWZcZÒihgZhjai^c\ [gdbi]Zhedchdgh]^e!ZkZcadc\V[iZg^iZcYh# AZkZgV\^c\dcLdgaYK^h^dcÉhVYkVcXZYadXVa"aZkZa`cdlaZY\Z VcYhjeedgi^c[gVhigjXijgZ!GNI=B.djcYVi^dcVahdegdk^YZYV^Y^cbVcndi]ZglVnh0 kdajciZZghlZgZYZeadnZYidhZijeV]ZaeYZh`VcYXdaaZXi gZa^Z[\ddYh[dgY^hig^Wji^dcidZkVXjVi^dcXZcigZh!YdXidgh[gdb i]Z6bZoXjVLZaacZhh8ZcigZlZgZhZcidcbZY^XVab^hh^dch idigZVii]Z^c_jgZY!VcYi]ZF><gdjeÉh[VX^a^i^ZhlZgZdeZcZY jeidi]ZejWa^XVhh]ZaiZg!VcYVhVeaVXZidigZVii]ZldjcYZY# L]^aZi]Zhidgb]VYhlZeiVlVn]dbZhVcYadkZYdcZh!djg kdajciZZghldg`ZYi^gZaZhhanidWg^c\Vh]dgZdcZi]^c\i]Vi ldjaY]Zaei]ZhZk^Xi^bhgZWj^aYi]Z^ga^kZhÄ]deZ# I]ZVeeZVa[dgXdcig^Wji^dchgZhjaiZY^c\ZcZgdjhYdcVi^dch edjg^c\^c[gdbF>ZbeadnZZhVcY>cYZeZcYZciGZegZhZciVi^kZh [gdbVXgdhhi]Z\adWZ# L^i]lViZgaZkZahg^h^c\!i^bZlVhh]dgi!VcYÓddYk^Xi^bhlZgZ [VgiddbVcn#GNI=B.

djcYVi^dcÉhadc###BOT_TEXT###quot;iZgbVhhdX^Vi^dcl^i]i]ZGV^cWdl Egd_ZXi^c=dc\@dc\]Vh]ZaeZYi]ZheZX^VaZYjXVi^dccZZYh d[Vji^hi^XX]^aYgZc# Hjeedgi[dg6ji^hi^X8]^aYgZc^c=dc\@dc\ I]Z.!i]Z.b^aa^dceZdeaZY^heaVXZYVcY^c[gVhigjXijgZ YZhigdnZY#Adc###BOT_TEXT###quot;iZgbVcYhjhiV^cVWaZVXi^dc^hXgjX^Vaidi]Z ÓddY"gVkV\ZYXdbbjc^in# I]gdj\]^ciZ\gViZYeVgicZgh]^ehl^i]e]^aVci]gde^X^chi^iji^dch VcYF>Éh>cY^VchjWh^Y^Vgn!FjZhiCZi>cY^V!GNI=B. BgG^X]VgYO^c`^Zl^Xo!9^gZXidgd[ >ciZgcVi^dcVaDeZgVi^dch!aZ[ie]did VcYBh9dccV>bhdc!9^gZXidgd[ CZildg`6[[V^ghVcYGNI=B.djcYVi^dc VahdXdci^cjZhidldg`l^i]JC>8:.djcYVi^dc]VhVahdgV^hZY[jcYh[dgVcZlXaVhhgddb [dgVji^hi^XX]^aYgZcVi>haVcYHX]dda#BdgZgZXZcian!^iVahd YdcViZYidi]ZGV^cWdlEgd_ZXi[dgVcZlXaVhhgddbViV hZXdcYVgnhX]dda^ci]ZCZlIZgg^idg^Zh# 6iZVb[gdbFjZhiCZi!jcYZgi]ZVjhe^XZhd[i]Z.djcYVi^dcIgjhiZZ!egZhZci^c\V X]ZfjZidJC>8:.djcYVi^dcÉhIgjhiZZeZghdcVaanbZil^i] gZegZhZciVi^kZhd[JC>8:.djcYVi^dchjeedgiZYJC>8:.djcYVi^dc VahdVYb^c^hiZghVccjVa[jcYgV^h^c\ZkZcih^cV^Yd[i]Z=dbZ# Egd_ZXih^c>cY^V (- I]Z.djcYVi^dcÉhigjhiZZhVahdegZhZciZYVX]ZfjZid.djcYVi^dc d[<ddYcZhh^chedchdg^c\i]ZK^aaV\Z=ZVgiWZViegd_ZXi#I]Z egd_ZXiV^bhidVYYgZhhi]Z`ZnVgZVhd[cZZY^ci]ZgjgVa Xdbbjc^in#I]ZhZ^cXajYZaZVgc^c\:c\a^h]!XdbejiZgigV^c^c\! a^WgVg^Zh!ldbZcÉhZciZgeg^hZ!ndji]YZkZadebZcih!X]^aYgZcÉh \ddYcZhhXajWhVcYVXdiiV\Z[dgkdajciZZghl]dVgZl^aa^c\id h]VgZi]Z^gZmeZgi^hZVcY]ZaeYZkZadei]Zk^aaV\Z# I]Z.djcYVi^dcVahdeVgicZgZYl^i]i]Z.djcYVi^dc]VhWZZcldg`^c\l^i]adXVa hjeedgiZghidgZWj^aYi]ZgZ\^dc# =Zae^c\idhegZVY\ddYcZhh^cHg^AVc`V GNI=B.djcYVi^dc IgjhiZZ!g^\]ie]didhjeedgi^c\i]Z X]^aYgZcd[i]ZGV^cWdlEgd_ZXi# I]Z.7^]VgidegZhZciJH9(%!%%%^c hjeedgid[^ihZbZg\ZcXnegd\gVbbZh#EgZhZcian!i]Z.djcYVi^dcbVYZVXVh]YdcVi^dcidi]Z.^cVcXZ6cY6Yb^c^higVi^dc!egZhZci^c\V l]ZZaX]V^gViV7addY9dcVi^dc8Vbe# =ZcXZ!GNI=B.djcYVi^dc! eVgi^X^eViZh^cGV^cWdlIgZ`!i]Z'*`b[jcYgV^h^c\lVa`Vadc\ i]ZigV^ahiVgi^c\[gdbi]Z[Vbdjh=dc\@dc\EZV`#>c'%%+! =@9*%!%%%lVhgV^hZYWni]Z.djcYVi^dc hjeedgihkVg^djhX]Vg^i^Zh^c>cY^V#I]^h^cXajYZhi]ZH^kVhV`i]^ =dbZ[dgBZciVaan8]VaaZc\ZY8]^aYgZc^c8]ZccV^#I]Z.# BgBV\VcYgVcGV_VYjgV^!9^gZXidgd[ .djcYVi^dc]Vhh^cXZbVYZVh^\c^ÒXVciYdcVi^dcidlVgYh i]^hXdbbjc^inVcYVahdi]Z(%hZXidghXjggZcianhZgk^c\'%!%%% WZcZÒX^Vg^Zh[gdb'*k^aaV\Zh^ci]ZHZZc^\VbVgZ\^dc# >c'%%.idlVgYhh^b^aVggZa^Z[VcY hjeedgiegd\gVbbZh^ci]ZhiViZ# BdhigZXZcian!GNI=B.^ghi HZXgZiVgnd[i]ZHdX^VaGZejWa^Xd[K^ZicVb^c8VbWdY^VVcYi]Z EgZh^YZcid[i]ZK^ZicVbZhZ6hhdX^Vi^dcWVhZY^c8VbWdY^V# Bg?dhZe]7^hbVg`!<gdjeBVcV\^c\9^gZXidg!VcYBh9dccV>bhdc!9^gZXidgd[CZildg` 6[[V^gh!egZhZci^c\VX]ZfjZid.djcYVi^dc^hVhjeedgiZgd[i]Z.(.djcYVi^dc# GNI=B.^ghiAVYnBVYVb7jcgVc^=jcHZcd[8VbWdY^V# Hjeedgi^cK^ZicVbVcY8VbWdY^V .ÉhXdbb^ibZci ^c]Zae^c\i]Zk^Xi^bhVcYhjgk^kdghd[i]Z'%%-[ViVaÓddYh^c Cdgi]7^]Vg>cY^V#I]ZZcdgb^ind[i]ZYZkVhiVi^dc^hdc\d^c\! l^i]Vabdhi)#*.^ghiAVYn BVYVb7jcgVc^=jcHZc!i]Z8]V^geZghdcd[i]ZGZY8gdhh^c 8VbWdY^V![dgegd_ZXihjcYZgiV`ZcWni]ZkdajciVgndg\Vc^hVi^dc ^cgjgVa8VbWdY^V# I]ZYdcVi^dclVh^chjeedgid[bdgZi]Vc'%%K^ZicVbZhZVcY 8VbWdY^Vc[Vb^a^Zhl]d]VYadhii]Z^g]dbZhVcYegdeZgi^Zh^cV Wjh]ÒgZ^ci]Zdjih`^gihd[E]cdbEZc]# >c'%%*!i]ZGNI=B.djcYVi^dcd[<ddYcZhh^cHg^AVc`V!l]^X]ldg`h^c i]ZgZ\^dc^cVcYVgdjcYi]Zk^aaV\Zd[HZZc^\VbV!Vild"]djgYg^kZ[gdb8dadbWd#>c'%%)! i]ZihjcVb^YZaj\ZYi]Zk^aaV\ZVcYh^cXZi]Zc!I]Z.DJC96I>DC Bg7Zgc]VgY=#BVnZg!GNI=B .

djcYVi^dc hedchdgZYi^X`Zih[dg+%%X]^aYgZc[gdbkVg^djhdge]VcV\Zh^c HZaVc\dgVcY@jVaVAjbejg!egdk^Y^c\i]Zbl^i]VX]VcXZid lViX]i]Z<E'gVXZ]ZaYVii]ZHZeVc\>ciZgcVi^dcVa8^gXj^i# I]Z.djcYVi^dchjeedgihi]Zegd_ZXiWnZbedlZg^c\!Vhh^hi^c\ VcYbdi^kVi^c\i]ZhZhijYZcihid^begdkZVcY[jaÒaai]Z^g ediZci^Va#G:H8J:hiVcYh[dgGZVa^hZ!:bedlZg!HZa[":hiZZb! 8dbb^iiZY!Jc^iZYVcY:YjXVi^dc!VcYi]ZhZVgZi]ZXdgZ kVajZhd[i]Zegd\gVbbZ#G:H8J:^YZci^ÒZhjcYZgVX]^ZkZgh Vii]Z.dglVgYEgd\gVbbZ# 8HGl^i]FjZhicZiBVaVnh^V >ceVgicZgh]^el^i]IK(!i]Z..#I]^hegd_ZXi lVhnZiVcdi]ZghjXXZhh[jaZ[[dgijcYZgi]ZFjZhiCZiEVnh .g^YVnZkZc^c\Vii]Z =ND]dhiZa#I]^hegd\gVbbZ^hYZh^\cZYidgjcdkZgVeZg^dY d[i]gZZnZVghVcYl^aa]Zaei]ZhZhijYZcihWj^aYi]ZbhZakZh ]da^hi^XVaan# GZhXjZEgd_ZXi :bedlZg^c\^cY^k^YjVahi]gdj\]ZYjXVi^dc Egd_ZXih^cXdaaVWdgVi^dcl^i]IK(7ZghVbVbj I]Z.dgb&aZkZaVcYVYb^c^hiZghkVg^djhZbedlZgbZciVcY VXVYZb^Xegd\gVbbZh[dgi]ZbZkZgn.djcYVi^dc[dXjhZhdcWj^aY^c\ ]jbVcXVe^iVaVcY^hXdbb^iiZYidi]Z hdX^VaZbedlZgbZcid[^cY^k^YjVah! id]Zaei]ZbgV^hZi]ZbhZakZhVcY Xdcig^WjiZidi]Z^g[Vb^a^Zh!Xdbbjc^i^Zh VcYhdX^Zin#>iXgZViZhi]ZhZedh^i^kZ X]Vc\ZhWn/ I]Z.#>ih8(<H`^aahIgV^c^c\>c^i^Vi^kZV^bhidXgZViZVlVgZcZhh d[i]Zh`^aahigV^c^c\deedgijc^i^ZhVkV^aVWaZidBVaVnh^Vcndji] VcYZcXdjgV\Zi]Z^geVgi^X^eVi^dc^ci]ZhZigV^c^c\h# >ceVgicZgh]^el^i]i]Z:YjXVi^dcLZa[VgZGZhZVgX] .djcYVi^dcVahdhedchdgZYi^X`Zih[dg)%X]^aYgZc[gdb GjbV]@Vh^]^cEZiVa^c\?VnVVcYGjbV]7V`i^^cJaj@ZaVc\! idlViX]i]Z9^hcZnDc>XZEg^cXZhhL^h]Zhh]dll]^X]lVh hedchdgZYWnFjZhiCZiBVaVnh^V^cBVgX]'%%.djcYVi^dcldg`hXadhZanl^i]i]ZIZbeaZd[.djcYVi^dcWjildg`hdcVc ^cYZeZcYZcib^hh^dc/:bedlZg^c\A^kZh! IgVch[dgb^c\8dbbjc^i^Zh# I]Z.djcYVi^dc:LG.djcYVi^dc]VhXadhZi^Zhl^i]i]Z GNI=B.djcYVi^dc[dXjhZhdci]gZZ bV^cVgZVh/ZYjXVi^dc!Xdbbjc^in YZkZadebZciVcYVgihVcYXjaijgZ# ™8daaVWdgVi^dchl^i]i]ZejWa^XhZXidg!  eg^kViZhZXidg!X^k^ahdX^ZinVcY  e]^aVci]gde^XXdbbjc^in# ™<^k^c\\gVcihidX^k^ahdX^Zi^Zhi]Vi  VY]ZgZidi]Z.^cZ6gih ^cBVaVnh^VidhedchdgkVg^djhXjaijgVaZkZcih^ci]ZXdjcign# HdbZd[i]Z`Znegd_ZXih]VkZ^cXajYZYVbjh^XVaZkZc^c\ l^i]LdgaYBjh^X:medcZciEgZb?dh]jVVcYVYVcXZVcY bjh^XZmigVkV\VcoVi^iaZYÈ?jbeHiVgiÉl]^X]lVhVXdaaVWdgVi^dc WZilZZcBVaVnh^VcVcY^ciZgcVi^dcVaVgi^hiZh# )' JcYZgi]ZFjZhiCZiEVnh.dglVgYEgd\gVbbZ!VcY^c VhhdX^Vi^dcl^i]FjZhiCZiBVaVnh^V!K^_VnVgVicVb.. I]^hegd_ZXil^i]i]Z=^cYjNdji]Dg\Vc^hVi^dc=ND^cEdgi @aVc\[dXjhZhdcjcYZgVX]^Zk^c\hZXdcYVgnhX]ddahijYZcih# I]Z.djcYVi^dcidXdci^cjZi]Z e]^aVci]gde^XVXi^k^i^ZhhiVgiZY+%nZVghV\d Wn]^h[Vi]Zg!Bg#H#K^_VnVgVicVb# 6hd['%%.djcYVi^dcÉhb^hh^dc  d[Zc]VcX^c\]jbVcXVe^iVaVcY  XVeVX^inWj^aY^c\# ™9ZkZade^c\VcY^beaZbZci^c\^ihdlc  egd_ZXih# :mZXji^kZ8]V^gbVcd[i]ZF><gdje! K^_Vn:hlVgVc!ZhiVWa^h]ZYi]ZK^_VnVgVicVb .djcYVi^dc]VhVhh^hiZYcjbZgdjh [Vb^a^ZhVcY^cY^k^YjVahk^Vi]ZIKX]VccZaÉh7ZghVbVbj ^c^i^Vi^kZ#KdajciZZgh[gdbK^_VnVgVicVb.djcYVi^dc]VkZ k^h^iZY[Vb^a^Zhd[i]dhZ^ccZZYidVhhZhhi]Z^gcZZYhVcY egdk^YZi]ZcZXZhhVgnhjeedgi#IK(]VhÒabZYVaai]ZVXi^k^i^Zh ^ckdakZY^ci]^hdjigZVX]egd\gVbbZ[dgWgdVYXVhidcadXVa cZlhcZildg`h# 7j^aY^c\VcYZbedlZg^c\Xdbbjc^i^Zh >chjeedgid[i]ZVgih @:NEGD?:8IH .!i]Z.)& I]Z.^hVcdc"egdÒi!kdajciVgndg\Vc^hVi^dc[djcYZY^c &.djcYVi^dcVhi]ZBVaVnh^Vc8]VeiZgd[ i]ZGNI=B.djcYVi^dc]VhVlVgYZYZYjXVi^dcadVchldgi] dkZgGB&#*b^aa^dcidYZhZgk^c\hijYZcihVaadkZgi]ZXdjcignid hijYn[dgegd[Zhh^dcVaYZ\gZZh^c>ciZgcVi^dcVaJc^kZgh^i^Zh# :YjXVi^dcAdVch K^_VnVgVicVb.djcYVi^dc_d^cian[jcYZYi]Z^c^i^Vi^kZVadc\l^i] 6higdKVcVk^aVcYi]ZB8:.# I]Z:LG.

.

Chairman of GOLDQUEST and Trustee of RYTHM Foundation. From 238 students before the tsunami. Banda Aceh' preliminary school (7-12 years of age). Bernie Mayer. with kids from 'MTSN Lamgugop. with Ms. only 150 kids returned after the tragedy. . Corporate Communications Manager of QUESTNET Indonesia.Mr. Wita Dahlan.

Group MD Mr. Vijay Eswaran honouring Pope John Paul .

Hong Kong.000 (HK$858. Submissions end on November 30.liu@rythmgroup. Non-government organizations are invited to submit a three-page proposal and budget on ways to help children. Contact Vanessa Liu. titled ‘Birthday Gift for Young’ by clicking here. including Hong Kong.QuestNet and World Vision The recent announcement of QuestNet’s two-year partnership with World Vision has attracted numerous online and offline media attention. The twoyear sponsorship programme is the most far-reaching global initiative in QuestNet and World Vision history.000) to World Vision International to help povertystricken children in 11 countries and regions. leadership skills and participation in the community. . To celebrate its 11th birthday. You can also read the most current online media coverage from The Standard. check it out yourself (below). health and extracurricular activities. The sponsorship will be tailored to meet the individual needs of 11 Hong Kong children over two years. marketing company QuestNet has donated US$110.com for more details. including enhancing their educational opportunities. QuestNet has gathered some of the selected few media coverage on the momentous partnership with World Vision. head of operations of rythm Foundation. at 2263-9308 or vanessa.

.

758 Qi group poised to chalk up US lb sales guably the largest privately THE Qi group of companies an held telecommunications com e commerce conglomerate pany with a 17 year back with footprints in 180 coun ground tries is confident that sales can With a purchase price tag of breach the US 1 billion about 16 million RM76 8 mil RM3 12 billion mark this lion and 8 million RM38 4 year up from US 900 million million invested in it to date RM2 8 billion currently Its founder and executive UK Networks already broke even for the group two years chairman Datuk Vijay Eswaran ago Vijay said based his optimism on Qi s net It operates an entire switch work marketing increasing ing network providing a full sales and geographical expan array of telecommunications sion We are in the business of doing business and if it s prof itable we will do it services The main technical hub is he said in located in Adier Street Lon don with the staff in the city s suburbs in Hampton in a clas Qi has embarked on various sic World War Two building acquisitions expanded opera known as the Network an interview in Petaling Jaya Selangor tions worldwide and even listed a telecommunications unit in the UK House We have spent quite a bit to turn it around rebuilt the in Describing his company as a frastructure and it is back on department store online using its feet heading towards what e commerce and with the In we feel will be bur first listing in ternet as its main business the UK thrust Vijay said Qi delivers its diverse range of products and munications to remain at the services to customers world wide It has grown into a multi national conglomerate with six key business lines telecommu nications lifestyle and leisure luxury and collectibles train ing and conference manage ment property development and a global retail and direct sales business Sweden Iceland Norway as well as Portugal and Spain are our fastest growing mar kets while Finland was our first beachhead in Europe We are now in the UK in a pretty big way Vijay said Qi was planning to list UK Networks now known as Qi Communications on Lon don s FTSE possibly in the next 18 to 24 months if the company can forward a good enough list ing proposal to the British au thorities He said UK Networks pur chased five years ago was ar Listing will enable Qi Com top of the niche market and compete with the big boys Vijay said — .530 / 330.Headline Date MediaTitle Section Journalist Frequency Circ / Read Bernama Qi group poised to chalk up US$lb sales 08 Sep 2010 New Straits Times Business Times N/A Daily 136.586 10.000 Language Page No Article Size Color ADValue PRValue English B9 2 259 cm Black/white 3.

.

.

DRONACHARYA award and PADMABHUSHAN by Govt.QuestNet Business reaches the New Heights!” - VC Michael Ferreira India V-Council Michael Ferreira is already a World champion and Guiness book record holder in Billiards.He is been awarded with ARJUNA award.OF INDIA .

.

.

.

.

.

.

.

.

14 QNEWS .

.

20 FEATURE .

.

      .

      .

###BOT_TEXT###