You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 16 listopada 2016 | Nr 23 (224)

GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

Edukacyjne trzsienie ziemi

Uwaga kierowco!
Idzie zima
Fot. Dominika Paszewska

Reforma owiaty jest ju pewna. Przyjcie ustawy to jednak


dopiero pocztek burzliwych zmian w naszych szkoach.
KATARZYNA CZY

Jeeli bdziemy wszyscy


z pokor realizowali te zadania,
ktre przed pastwem postawiam i minister Zalewska, to
jestem spokojna o powodzenie
tej reformy mwia premier
Beata Szydo do wojewodw i
kuratorw owiaty. Sowa te s
kluczem do trwajcej od miesicy gorcej dyskusji na temat proponowanej przez rzd
PiS zmiany w polskim systemie owiaty. Reforma powiedzie si, jeli wszyscy, ktrzy
maj ku temu odpowiednie
kompetencje podporzdkuj
si zaleceniom minister Anny
Zalewskiej. Problem w tym, e
mimo wielokrotnie podkrelanej przez wadze gotowoci do
rozmw, adne argumenty nauczycieli, ekspertw, rodzicw
czy samorzdowcw nie miay
i nie maj wpywu na decyzje
MEN. Gimnazja maj znikn, szko podstawow zastpi szkoa powszechna, nauka w
liceum potrwa cztery lata. Najwaniejsze zarzuty stawiane
reformie: byskawiczne tempo zmian, brak dostatecznego

REGION EKOLOGIA

Inauguracja kampanii
Gmina z (dobr) energi
Przedstawiciele 28 samorzdw spotkali si w
Rybniku, by pozna zaoenia kampanii.
Czytaj wicej str. 6

RACIBRZ PRZEDSIBIORCZO

TRWA TP W RACIBORZU
Wrd uczniw s zwolennicy i przeciwnicy reformy. Na przykad szstoklasici z Raciborza ze Szkoy Podstawowej nr 4 s zadowoleni ze zmian. Lubi swoj klas, nauczycieli
i ciesz si, e bd mogli si dalej razem uczy. Na zdj. uczniowie: Julia, Micha, Micha,
Wiktoria, Wiktoria.
uzasadnienia proponowanych
rozwiza, chaos informacyjny oraz koszty. Okazuje si
bowiem, e wbrew zapowiedziom rzdu dobra zmiana
w edukacji wymaga sporych
nakadw nansowych, take
dla samorzdw.
Zarwno minister Zalewska jak i premier Szydo deklaruj, e reforma ma na celu stworzenie bezpiecznej,
dobrej szkoy, wychowujcej
Polakw do przyszego ycia.

Pytanie jednak czy forsowanie zmian niemal na si


przyniesie oczekiwane efekty.
By moe warto byoby jednak powieci wicej czasu na
konstruktywne rozmowy z nauczycielami i specjalistami od
edukacji, by moe rzetelna
kampania informacyjna poprzedzajca rozpoczcie procesu legislacyjnego daaby szans
na agodniejsze przejcie przez
trudny czas zmian jeli rzeczywicie okazayby si one

konieczne. Trudno przecie


uzna, e sytuacja, w ktrej z
jednej strony syszymy powtarzane jak mantr sowa bdzie
dobrze, a z drugiej widzimy
nauczycieli niemal rozdzierajcych szaty przed Sejmem, jest
sytuacj optymaln i napawa
rodzicw i uczniw spokojem.
A przecie to wanie na dobru
uczniw powinno nam zalee
najbardziej.

Czytaj wicej str. 2

wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci to midzynarodowy projekt promujcy


wiadomy rozwj i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
TP organizowany jest od
2008 r. w 160 krajach wiata.
14 listopada na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbya si inauguracja TP podczas konferencji pt. Przedsibiorczo
wrd nauczycieli. Drugi dzie
przebieg pod hasem Festiwal
Perspektyw. Na Arenie Rafako gimnazjalici mogli pozna
prezentacje i stanowiska raciborskich szk. roda to dzie
okazji do wysuchania prezentacji pasjonatw startupw i

nieszablonowych rozwiza.
Uczestnicy spotkania dowiedz
si m.in. jak znale i dopracowa pomys na biznes. Warsztaty odbd si w godz. 9-13 w
sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego. Ostatni dzie TP
powicony zostanie prezentacjom lokalnych przedsibiorcw, ktrzy postaraj si odpowiedzie na pytanie: jak zaoy
dziaalno gospodarcz w miejscu zamieszkania? Szczegowy
program wydarzenia znajduje
si na portalu raciborz.com.pl
oraz gazetainformator.pl.

Czytaj rwnie str. 1


PLUSY dla BIZNESU

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

Reforma owiaty. Krtki przewodnik po zmianach


8 listopada rzd przyj propozycj Minister Edukacji Narodowej w sprawie reformy owiaty.
W tym tygodniu projektem ustawy zajmuje si Sejm, a jej przyjcie jest niemal pewne.
katarzyna czy

W momencie oddawania
gazety do druku nie znamy
jeszcze wynikw sejmowego
gosowania na temat reformy
owiaty zaproponowanej przez
minister Ann Zalewsk. Rzd
PiS przyj ministerialny projekt, wic trudno spodziewa
si niespodzianki podczas posiedzenia Izby, w ktrej wikszo gosw rwnie naley do
Prawa i Sprawiedliwoci.
Przygotowalimy krtki
przewodnik po zmianach, ktrych rozmach i tempo robi
wraenie nawet na ich przeciwnikach. Kilka miesicy prac
i podsycania ciekawoci opinii publicznej zakoczyo si
8 listopada podczas posiedzenia Rady Ministrw. To wanie ten organ podj decyzj,
e projekt MEN powinien by
wcielony w ycie. Ma to nastpi ju w styczniu 2017 r. Do
koca marca przyszego roku samorzdy musz podj
uchway dostosowawcze, tak

aby uczniowie rozpoczynajcy


nauk we wrzeniu zostali ju
objci nowym systemem edukacji.
Oznacza to, e przykadowy siedmiolatek trafi do 8-letniej szkoy podstawowej 4
lata bdzie objty nauczaniem
wczesnoszkolnym wszystkie zajcia poprowadzi jeden
nauczyciel - wychowawca. W
pitej klasie pojawi si rozdzielone przedmioty, z ktrych
kady bdzie wykadany przez
innego nauczyciela. Po ukoczeniu podstawwki i zdaniu
egzaminu smoklasisty, ucze
trafi do liceum oglnoksztaccego (nauka w nim potrwa 4
lata), picioletniego technikum
lub szkoy branowej I (3 lata),
a nastpnie II stopnia (2 lata).
Absolwenci licew, technikw
i szk branowych II stopnia
bd mogli zdawa egzamin
maturalny - tu take pojawi
si zmiany: zostanie wprowadzony prg zdawalnoci (30%)
jednego przedmiotu dodatkowego, a posiadacz dyplomu

potwierdzajcego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika bdzie mg uzyska wiadectwo
dojrzaoci po zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotw obowizkowych, bez koniecznoci (ale z moliwoci)
przystpowania do egzaminu
z przedmiotw dodatkowych.
Od przyszego roku szkolnego nie bdzie ju naboru do
gimnazjw, szkoy te, zgodnie
z obietnic PiS bd wygaszane. Tegoroczni szstoklasici po wakacjach zamiast do
nowej szkoy, pjd zatem do
VII klasy. Pojawienie si szk
branowych oznacza, e rwnie zasadnicze szkoy zawodowe wkrtce przestan funkcjonowa.
W zwizku ze zmian
struktury placwek owiatowych, ministerstwo opracowuje now podstaw programow
oraz podrczniki. Te ostatnie
maj zosta objte dofinansowaniem w ramach programu
Wyprawka szkolna (przy-

KOMENTARZ NA GORCO
Gabriela Lenartowicz
posanka na Sejm z ramienia
Platformy Obywatelskiej
Najgorszy jest, wbrew temu co gosi Pani Minister, a
obecnie autoryzuje rwnie
Pani Premier, kompletny brak
rzeczywistego dialogu w tak
wanej i rodzcej konsekwencje na lata kwestii. Reforma
edukacji to operacja na piciu
milionach dzieci i to one, niestety, za ni zapac... swoim
wyksztaceniem. Wszystkie
uznane autorytety mwi, e
likwidacja gimnazjw w tej
formule i w takim czasie to zy

pomys, a sposb przeprowadzania reformy podsumowuje


jedno sowo: chaos.
Minister przewiadczona
o wasnej nieomylnoci dewastuje polsk edukacj, upierajc si i opierajc li tylko na
sentymentalnym powrocie
do wasnych i swoich wyborcw wspomnie z modoci.
Formua 8 lat podstawwki
i 4 lata liceum to powrt do
przeszoci, a nie patrzenie w
przyszo modego pokolenia. Jednoczenie rzd oszukuje spoeczestwo co do stanu przygotowania reformy i

pienidzy jakie podobno na


ni zamierza przeznaczy. Reforma jest robiona na kolanie,
a eksperci brani z apanki.
Brakuje podstaw programowych i podrcznikw. Dzieci
bd si uczy w nieprzygotowanych szkoach, a jedyne
czego mog nauczy si w tym
klimacie naprawd, bo z dowiadczenia, to brak szacunku wadzy dla obywateli. Kade rozwizanie, kady system
mona naprawia, bd udoskonala, ale takiej skali zmiany trzeba wprowadza odpowiedzialnie.

pomnijmy, e obecnie kolejne


roczniki uczniw korzystaj
z darmowych podrcznikw
wypoyczanych ze szkoy na
czas trwania roku szkolnego).
Kolejna zmiana dotyczy religii
i etyki przedmioty te pojawi

si na wiadectwach oddzielnie
i w ten sposb bd wliczane do
redniej ocen.
Wszystkie informacje na
temat reformy zostay zebrane
na stronie internetowej Dobrej Szkoy: reformaedukacji.

men.gov.pl. Zalet tej platformy jest moliwo skorzystania z przelicznika, ktry po


wybraniu poziomu edukacji,
na ktrym obecnie znajduje si
dziecko, wskazuje kolejne stopnie jego nauki.

RACIBRZ EKOLOGIA

Sezon grzewczy? Smog atakuje


katarzyna czy

Wadze miast i stowarzyszenia samorzdowe, organizacje pozarzdowe i media,


szkoy i placwki badawcze
wci ostrzegaj, edukuj i informuj mieszkacw naszego
regionu o szkodliwoci niskiej
emisji oraz smogu. A tymczasem Wojewdzki Inspektorat
Ochrony rodowiska co kilka
dni publikuje alarmujce raporty o zej jakoci powietrza
na lsku. W minionym tygodniu dopuszczalne normy stenia pyu zawieszonego PM10
byy w niektrych miejscach
przekroczone o niemal 600%.
Wysokie liczby budz czasem
peen niedowierzania umiech,
ale tak naprawd sprawa jest
miertelnie powana. Rzut oka
na mapy zawierajce informacje na temat zanieczyszcze
(dostpne na stronie internetowej http://spjp.katowice.
pios.gov.pl) nie pozostawia-

j zudze: pocztek sezonu


grzewczego dla wielu mieszkacw oznacza zakaz wychodzenia z domw. Kobiety w
ciy, osoby starsze, mae dzieci oraz ludzie zmagajcy si z
chorobami ukadu krenia
lub oddechowego nie powinny
w ogle przebywa na wolnym
powietrzu, a pozostaym zaleca
si ograniczenie aktywnoci na
zewntrz do minimum.
W zwizku z tym pytanie:
co dalej?, wydaje si jak najbardziej zasadne. Problem w
tym, e jako powietrza w
najwikszym stopniu zaley
od mentalnoci spoeczestwa.
Przekonanie, e najwikszymi
trucicielami s due zakady
przemysowe powoli odchodzi
do lamusa, ale wielu mieszkacw regionu nie zdaje sobie jeszcze w peni sprawy z
tego, e sami jestemy odpowiedzialni za to, czym oddychamy. Std pomys wsplnej
kampanii Zwizku Gmin i Po-

Fot. Czytelnik

Pierwsze mrozy, pierwszy nieg i kolejne ostrzeenia przed trujcym powietrzem, lepiej nie wychodi z domu.
Dlaczego wci jestemy naraeni na niebezpieczestwo?

Mieszkacy blokw
przy ulicy Pracy oraz
Ogrodowej w Raciborzu od lat skar si na
jako powietrza. Na
wdychanie powietrza
naraeni s nie tylko oni,
lecz dzieci uczszczajce
do pobliskiego przedszkola. Problem stanowi
komin znajdujcy si na
budynku nad Biedronk
przy ul. Ogrodowej.
wiatw Subregionu Zachodniego Wojewdztwa lskiego

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

KOMENTARZ NA GORCO
Raciborski
Alarm Smogowy
Trudno mwi o jakiejkolwiek skutecznoci dziaa
majcych na celu popraw
jakoci powietrza, gdy powietrze to nie jest badane. Trudno mwi o mdrej diagnozie
i skutecznoci terapii, gdy nie
wykonuje si bada kontrolnych. Pomimo naszych prb
i interpelacji radnych RSS Nasze Miasto - wadze Raciborza
najwyraniej nie zamierzaj
tych bada prowadzi.
Naszym zdaniem dotychczasowe dziaania samorzdu
s nie tylko niewystarczajce,
ale wrcz pozorowane. Pomi-

mo, i samorzd umoliwia


mieszkacom zdobycie dotacji na wymian piecw, to
dziaania te s zupenie nieskuteczne. Skala tej akcji jest
jednak marginalna. Dodatkowo Urzd czeka a mieszkaniec sam przyjdzie, zamiast
do niego wyj. Std program
ten jest niepopularny wrd
mieszkacw, ktrzy po prostu nie wiedz, jak i na co mog uzyska finansowe wsparcie.
Urzd Miasta zarzdza duym zasobem komunalnym.
Jako waciciel i zarzdca powinien dawa dobry przykad,
stanowi wzr. A tymczasem

to z zasobw MZB emitowane s jedne z najwikszych zanieczyszcze w centrum Raciborza. Trudno to zrozumie,
poniewa dzieje si tak mimo
tego, i pooone s przy ulicach, gdzie znajduje si gaz i
ciepo systemowe.
O skutecznoci dziaa bdziemy mogli mwi, gdy: a)
powietrze w Raciborzu bdzie
stale badane, b) w skutek prowadzonych dziaa - jego jako bdzie si polepsza. W
praktyce oznacza to pozbycie
si starych kotowni wglowych w instytucjach podlegych UM oraz w zasobie MZB.

pt. Gmina z (dobr) energi


[czytaj wicej na str. 6], ktrej
celem jest uwiadomienie ludziom, e nieefektywne ogrzewanie domw, palenie rozmaitych odpadw i korzystanie z
przestarzaych piecw w najwikszym stopniu szkodzi tym,
ktrzy yj w pobliu domu
stosujcego takie rozwizania.
Samorzdowcy zdaj sobie
jednak spraw, e cz mieszkacw wykorzystuje opa niskiej jakoci nie ze zej woli,
ale po prostu z braku rodkw.
Std prby zaspokojenia potrzeb tych ludzi za pomoc poyczek i dotacji pochodzcych
np. z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas ostatniej sesji
Rada Miasta w Raciborzu pod-

ja uchwa w sprawie zacignicia poyczki z WFOiGW


w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibrz poprzez
likwidacj lokalnych rde
ciepa/palenisk wglowych w
budynkach jednorodzinnych.
Kwota poyczki wynosi 369
600,00 z, a jej spata potrwa
do 2027 r. Efekty tych dziaa
nie pojawi si jednak od razu. Dorane, pewne pozytywne
skutki mog przynie wzmoone kontrole przeprowadzane
przez stra miejsk oczywicie o ile wszystkie zgoszenia
bd traktowane powanie.
Rwnie rzd planuje podj wzmoone dziaania na
rzecz poprawy jakoci powietrza ju za dwa lata ma by

zakaz instalacji nieekologicznych piecw, a Ministerstwo


Energii planuje zdelegalizowa
uywanie muu i flotu w domowych piecach. Tu jednak znw
pojawia si problem kosztw.
Znalezienie optymalnego
rozwizania problemu powietrza zagraajcego naszemu
zdrowiu i yciu nie jest wic
atwe. Natomiast wszyscy zaangaowani w walk z nisk
emisj s pewni co do jednego: dopki ludzie (z rnych
powodw) bd wybiera palenie byle czym i byle jak,
alarmy o wysokich steniach
toksycznych substancji wci
bd nam przypomina, e samo wyjcie z domu naraa nas
na powane niebezpieczestwo.

warzyszenie na Rzecz Osb


Niepenosprawnych i Ich Otoczenia Spektrum. Z zebranych
rodkw udao si wyposay
sal do terapii i zabawy dla
dzieci z autyzmem. Ufundowano rwnie stypendia za dobre
wyniki w nauce, ktre otrzymali
uczniowie Centrum Ksztacenia
Zawodowego i Ustawicznego nr
1 i nr 2 Mechanik w Raciborzu.
W tym roku Gwiazdk Serc
poprowadz Marek Kurpis i
Mariusz Kaleta. Na scenie wystpi m.in.: Marzena Korzonek, Zbigniew Fory i Zesp
PULS z Opawy.
W sprzeday s ju bilety-cegieki w cenie 60 z, 50 z, 40
z, 30 z i 20 z. Sprzeda odbywa si w biurze RIG (ul. Stefana
Batorego 7, I pitro, naprzeciw
Urzdu Miasta Racibrz), Raciborskim Centrum Kultury (ul.
Chopina 21) i Cechu Rzemios
Rnych (ul. Kiliskiego, obok
SM Nowoczesnej).

kp

RACIBRZ SPORT

AZS RAFAKO
PRZEGRA Z LIDEREM
PO TIE-BREAKU

W Raciborzu na ul. Przejazdowej w cigu kolejnych


trzynastu miesicy powstanie pierwszy budynek
mieszkalny z lokalami w stanie pod klucz.
dominika rudzka

Prezydent Mirosaw Lenk


zapowiada, e do koca 2022
r. w miecie powstanie ok. 200
nowych mieszka. Duo mwilimy o rozwoju przedsibiorczoci, ale eby y i pracowa potrzebne s mieszkania
powiedzia Mirosaw Lenk
podczas oficjalnego rozpoczcia inwestycji budowy 36
mieszka na ul. Przejazdowej
w raciborskiej dzielnicy Ostrg.
Na ul. Przejazdowej powstan dwa budynki mieszkaniowe. Budowa pierwszego z
nich rozpocznie si w tym roku,
budowa kolejnego planowana jest na rok 2017. W pierwszym budynku powstanie cznie 16 mieszka: 4 mieszkania
jednopokojowe, 4 mieszkania
trzypokojowe oraz 8 mieszka
dwupokojowych. Inwestycja
wspfinansowana jest przez
Miasto Racibrz. Jej realizacja
prowadzona jest przez Raciborskie Towarzystwo Budow-

Symboliczne wbicie opaty dokonane m.in. przez prezydenta,


wiceprezydent Iren ylak oraz prezesa Zarzdu Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. Leszka
Wend, odbyo si 9 listopada.

nictwa Spoecznego Sp. z.o.o.,


w ktrej 100% udziaw posiada miasto.
Mirosaw Lenk zapowiada
rwnie kolejn inwestycj na
ul. kowej, na ktrej miasto
ma zamiar wybudowa od 100

do 150 mieszka. Na ten cel


Urzd Miasta otrzyma grunt
od Skarbu Pastwa. Prezydent
zapowiada, e w cigu kolejnych szeciu lat miasto planuje wybudowa do 200 nowych
mieszka.

Fot. Katarzyna Przypado

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

W sobotnim meczu, 12 listopada, nie brakowao emocji.

Radosawa Gorskiego okaza


si zdecydowanie lepszy. Gospodarze kontynuowali dobr
gr w kolejnej czci meczu. Po
emocjonujcej kocwce Rafako zwyciyo 25:21. Pocztek
czwartej partii by wyrwnany,
pniej jednak Andrychw odskoczy na kilka punktw i ostatecznie wygra 25:22. W tie-breaku raciborzanie prowadzili 8:6,
jednak po zmianie stron gocie
wyrwnali, a potem zdobyli
przewag, ktr utrzymali ju
do koca meczu.
KS AZS Rafako Racibrz
MKS Andrychw 2:3 (16:25,
25:18, 25:21, 22:25, 11:15)
kp

Ruszya budowa
36 mieszka komunalnych

w skrcie

Fot. Dominika Rudzka

XVI GWIAZDKA SERC.


BILETY JU W SPRZEDAY

Siatkarze AZS-u Rafako


Racibrz prowadzili 2:1 w
setach z MKS-em Andrychw, ostatecznie musieli uzna wyszo lidera w
tie-breaku.
12 listopada siatkarze AZS-u Rafako Racibrz zmierzyli si
u siebie z MKS-em Andrychw.
Gocie to aktualnie najlepsza
druyna grupy pitej, ktra wygraa wszystkie osiem spotka,
tracc w sumie tylko trzy sety.
Raciborzanom w tym sezonie
si nie wiedzie zwyciyli w
jednym meczu. Wydawao si
wic, e zdecydowanym liderem s przyjezdni. Zapowiada
to pierwszy set, jednak w drugim role si odwrciy i to zesp

REGION

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

RACIBRZ AKCJE CHARYTATYWNE

Zgrana paka spod trzepaka to haso przewodnie


XVI edycji koncertu charytatywnego Gwiazdka Serc,
ktry odbdzie si 9 grudnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury.
Wydarzenie jest organizowane jest przez Raciborsk
Izb Gospodarcz, a przed publicznoci wystpuj lokalni
samorzdowcy, przedsibiorcy,
urzdnicy czy nauczyciele, prezentujc aktorskie, wokalne czy
taneczne talenty. Dochd uzyskany ze sprzeday biletw-cegieek trafia do potrzebujcych.
W 2015 roku udao si zebra ponad 31 tys. z. rodki
przekazano m.in.: na ciepe posiki dla najuboszych dzieci z
raciborskich Szk Podstawowych nr 1, 13, 15 i 18. Wsparcie otrzyma take Zesp Szk
Specjalnych na posiki dla podopiecznych, organizacj obozu
sportowo-kondycyjnego oraz
zabiegi rehabilitacyjne. Z pomocy skorzystao take Sto-

Wiadomoci 3

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Szpital podpisa umow na usugi


z zakresu diagnostyki obrazowej
Spka Tomma ma zainwestowa prawie 3 mln zotych.
Od nowego roku firma
Tomma z Niepruszewa prowadzi bdzie Zakad Diagnostyki i Terapii Szpitala Rejonowego im. dr. Jzefa Rostka
w Raciborzu. Podpisana umowa skadaa si z trzech zakresw: dzierawy pomieszcze,
wykupu sprztu oraz realizacji bada zleconych przez
placwk. Przedstawiony
zosta harmonogram wymiany sprztu. W pierwszej kolejnoci bd to dwa aparaty
RTG, zostanie wyposaona
przez firm pracownia USG,
wymieniony zostanie system
informatyczny, dostosowany do wymogw raciborskiego szpitala mwi podczas
konferencji prasowej dyrektor szpitala Ryszard Rudnik.
Umowa wpywa te na dotychczasowych pracownikw
szpitala. Odbyo si pierwsze spotkanie z pracownikami
Zakadu Diagnostyki. Firma
przedstawia zasady na jakich
bd funkcjonowa, zadeklarowano, e wszyscy utrzymuj
zatrudnienie oraz zasady wy-

nagrodzenia podkreli dyrektor szpitala.


Przejcie ma by korzystne dla pacjentw. Umowa ma
zapewni nowe inwestycje, na
ktre dotychczas nie byo sta
szpitala. Firma ma zainwestowa prawie 3 mln zotych.
Poprawie ma ulec dostpno
i szybko bada. Wedle regulaminu postpowania konkursowego badania RTG i
USG maj by wykonywane
w przecigu p godziny od
momentu wykonania badania. Czas oczekiwania pacjenta na badanie i na opis
tego badania by zdecydowanie duszy. Jeeli chodzi o
badania planowe, to rwnie
czas oczekiwania si skrci,
co poprawi jako funkcjonowania oddziaw szpitalnych.
Tak wiele kontrowersji, ktre budzi fakt, e prbujemy
przekaza to obcej firmie okae si po pewnym czasie dobrym rozwizaniem mwi
Rudnik.
Firma Tomma dziaa na
rynku od 25 lat. wiadczy

Fot. Mateusz Herba

GazetaInformator.pl >>

Starosta Ryszard Winiarski oraz dyrektor szpitala


s przekonani, e prowadzenie Zakadu Diagnostyki przez firm Tomma
zaowocuje pozytywnymi
zmianami, ktre odczuj
pacjenci.

usugi w dwudziestu pracowniach na terenie caego kraju,


oferujc gwnie badania rezonansu magnetycznego oraz
tomografii komputerowej.
mh

GCK W NDZY
ZAPRASZA NA ZAJCIA
W poniedziaki s zajcia muzyczne nauka gry na flecie
poprzecznym i keyboardzie i
zajcia wokalne. We wtorki m.in.
nauka rysunku i malarstwa i
breakdance, rody zaplanowano zajcia plastyczne, ruchowe
i jog dla dorosych, czwartki
lekcje jzyka angielskiego dla
dzieci, pitki nauka gry na perkusji i gitarze.
WITO SZKOY
Uroczysto z okazji wita szkoy w Grkach lskich rozpocza si msz w. Dzieci piosenkami i wierszami uczciy pami
papiea Jana Pawa II patrona
greckiej szkoy. Podczas uroczystoci odbywa si kiermasz
jesienny zorganizowany przez
rad rodzicw. W namiocie postawionym przed szko mona
byo kupi m.in. zup dyniow,
przetwory, owoce, warzywa, domowe ciasta i ozdoby jesienne
przygotowane przez dzieci.
SOBIESKIEGO
ZNW PRZEJEZDNA
Koniec objazdw w Ndzy. Remont dwch wiaduktw nad
liniami kolejowymi trwa ponad
rok. Od 9 listopada ul. Jana III
Sobieskiego jest znw przejezdna. W cigu roku Zarzd Drg
Wojewdzkich wyremontowa
dwa wiadukty na drodze nr
421 czcej centrum Ndzy z
Ciechowicami i dalej pooonymi miejscowociami. Prace na
pierwszym wiadukcie rozpoczy
si we wrzeniu 2015 roku. Na
pocztku padziernika tego roku
zaczto remont drugiego wiaduktu, ktry polega na wymianie przsa.
POCZENIE
CHAUPKI-KRAKW?
W tej chwili do Krakowa mona
dojecha bezporednim pocigiem z Rybnika. Karolinka
Przewozw Regionalnych odjeda o godz. 4:14, pocig powrotny rusza z Krakowa Gwnego o
godz. 20:42, by w Rybniku by
kwadrans przed pnoc. Mieczysaw Kieca, prezydent Wodzisawia lskiego, skierowa
wniosek do Oddziau Maopolskiego Przewozw Regionalnych
o wyduenie relacji pocigu do
Wodzisawa lub Chaupek lub
nawet Bogumina lub Ostrawy.
BOLESAW
NAJPIKNIEJSZY
Jak co roku Urzd Marszakowski zorganizowa konkurs pod
nazw Pikna Wie Wojewdztwa lskiego. Zgoszono 29
miejscowoci, wrd nich znalaz
si Bolesaw, ktry okaza si
najpikniejsz wsi wojewdztwa lskiego w tegorocznej edycji konkursu Pikna Wie Wojewdztwa lskiego, pokonujc
prawie 30 innych miejscowoci.
Nagrody otrzymay rwnie
Rudnik i Krzanowice.
ZWYCIYLI
KUCHARZE Z KATOWIC
9 listopada w Zespole Szk
Ekonomicznych w Wodzisawiu
lskim odbya si ju szsta edycja lskiej Jesieni Kulinarnej.
Tematem przewodnim bya pier
kaczki sous vide. W wydarzeniu uczestniczyo a szesnacie
druyn nie tylko ze lska, ale
rwnie ze winoujcia, Tczewa
i Czech. Pierwsze miejsce zajli
Micha Kowalski i Sara Ulfig z
Zespou Szk Gastronomicznych w Katowicach.

4 Historia

16 listopada 2016, nr 23 (224)

RACIBRZ EDUKACJA

RACIBRZ UROCZYSTOCI

Powicono nowy sztandar


dla szkoy w Brzeziu

wito Niepodlegoci
w Raciborzu

Nigdy nie zapomn tych


lekcji, kiedy recytacja poezji
Baczyskiego przybieraa formy rywalizacji, konkursu klasowego, tych godzin urywanych
z programu, a powicanych
przyblieniu nam treci wierszy. A tre ta nie jest przecie
atwa, szczeglnie dla ludzi majcych czternacie czy pitnacie lat.
Wreszcie jednak nadesza
ta chwila. Wyznaczony zosta
miesic, dzie, godzina ocjalnego nadania szkole imienia.
Cz z nas szlifowaa program
artystyczny, kto tam przygotowywa okolicznociow gazetk
cienn, jeszcze inni z samozaparciem wiczyli wejcie pocztu
sztandarowego, aby przypadkiem nie pj w prawo, gdy
trzeba bdzie i w lewo.
Emocje sigay zenitu, prba generalna i nareszcie
Soneczny i bardzo wietrzny
dzie, mnstwo goci, delegacja, kwiaty. Trema nie pozwalaa myle o tym, e ukadana
fryzura jest totalnie rozwiana,
Fot. Katarzyna Przypado

ginie kilkudziesiciu harcerzy.


Wrd zabitych znajduje si
rwnie ciao modego podchorego znanego wszystkim pod
pseudonimem Jana Bugaja.
Prawdziwe jego imi brzmiao
Krzysztof Kamil Baczyski. (...)
W roku 1976 w naszej brzeskiej szkole powstao Koo Mionikw Jzyka Polskiego. Jednym z celw jego dziaania byo
przygotowanie szkolnej spoecznoci do przyjcia Krzysztofa
Kamila jako patrona szkoy. (...)
(...) Pod kierunkiem pani
mgr Magorzaty Burek grupa
Mionikw Jzyka Polskiego
rozpocza zbieranie materiaw, nawizywanie kontaktw
z ludmi i organizacjami, ktre
mogy sta si rdem wiedzy
o Krzysztoe Kamilu Baczyskim.
Modzie naleca do Koa rozsawia rwnie poezj
Baczyskiego zarwno na
akademiach, uroczystociach
wewntrzszkolnych, jak i na
licznych konkursach recytatorskich odbywajcych si poza
szko. (...)

Czas odbudowy szkoy


by trudny dla uczniw,
nauczycieli oraz kierownictwa wspominaa
dyrektor Magorzata
Popiel-apinik.
MATEUSZ HERBA

Pierwsze wzmianki o Szkole


Podstawowej nr 3 w Raciborzu
datuje si na 1763 rok. Placwka
swe imi zawdzicza dziaalnoci
wczesnej dyrektor oraz nauczycielce jzyka polskiego Magorzacie Rother-Burek. Z jej inicjatywy powoano szkolne koo
mionikw jzyka polskiego.
Zadaniem modziey uczestniczcej w zajciach byo zebranie
materiaw oraz nawizanie kontaktw z ludmi, ktrzy stali si
pniej rdem wiedzy o Krzysztoe Kamilu Baczyskim, koo rozsawiao poezj przyszego
patrona. Nigdy nie zapomn
tych lekcji, kiedy recytacja poezji
Baczyskiego przybieraa formy
rywalizacji, konkursu klasowego,
tych godzin urywanych z programu, a powicanych przyblieniu
nam treci wierszy. A tre ta nie

Rada rodzicw SP nr 3 przekazuje sztandar


spoecznoci szkolnej.
jest przecie atwa, szczeglnie
dla ludzi majcych czternacie
czy pitnacie lat wspomina
Teresa Koczwara w swoim artykule, ktry ukaza si na amach
Brzeskiego Paraanina 13 padziernika 1993 roku.
21 kwietnia 1989 roku szkole nadano imi poety. Tego
dnia podczas uroczystoci powicono rwnie sztandar placwki. Cz z nas szlifowaa
program artystyczny, kto tam
przygotowywa okolicznociow
gazetk cienn, jeszcze inni z
samozaparciem wiczyli wejcie
pocztu sztandarowego, aby przypadkiem nie pj w prawo, gdy
trzeba bdzie i w lewo opisuje Koczwara. Rado szkolnej
spoecznoci nie trwaa dugo.
Zaledwie trzy lata pniej budynek brzeskiej szkoy trawi ogie.
Wraz z nim sztandar. Uratowano
natomiast krzy.
Czas odbudowy szkoy
by trudny dla uczniw, nauczycieli oraz kierownictwa. Musieli si oni zmaga z organizacj

nauczania w mniej lub bardziej


przypadkowych pomieszczeniach zaznacza obecna dyrektor placwki Magorzata Popiel-apinik.
9 listopada 2016 roku przekazano szkole nowy sztandar.
Z inicjatyw jego ufundowania
wystpia 2 lata temu rada rodzicw pod przewodnictwem Bogdana Gawliczka. Ksidz Bogdan
Rek, proboszcz brzeskiej parai,
dokona jego powicenia. Wy,
dzieci, jestecie przyszoci naszej ojczyzny, ziemi raciborskiej.
Od dnia dzisiejszego macie w kogo si wpatrywa mwi podczas kazania. Na rce dyrektor
Popiel-apnik zoy krzy, ktry 24 lata wczeniej uratowano
z poaru.
Nowy sztandar jest replik
tego, ktry spon w 1992 roku.
Ma ksztat kwadratu. Na biao-czerwonym tle umieszczono godo pastwowe biaego ora ze
srebrnymi uskami i gow skierowan w lewo. Na rewersie porodku widnieje ksiga upamit-

a spdniczka stale jest unoszona na wysoko przez wiatr. (...)


Znw wszyscy przeywali tragedi wojny (...). Po raz kolejny
wzbudzalimy w sobie ogromne wspczucie i podziw dla tej
modziey, ktra mimo ogromnej krzywdy, blu, cierpienia,
mimo braku dziecistwa, mimo tego, i wszyscy wok uczyli ich, e nie ma litoci, miaa
tyle siy, aby stale pamita, e
trzeba bdzie znw miowa.
Min ten wielki dzie
Rozeszlimy si do innych
szk, ale posta Krzysztofa
Kamila Baczyskiego jest nam
nadal bliska. I adne z nas nie
zapomni o tym, ile wzrusze
przysporzy nam ten czas. Nikt
nie zapomni tych chwil pomimo tego, e szkoa nie wyglda ju tak jak wtedy, a sztandar
spon. Krzysztof Kamil bdzie
dla nas zawsze kim szczeglnym, kim, kto pozwoli nam
patrze w przyszo optymistycznie.(...)

Miejskie obchody upamitniajce wydarzenie tradycyjnie rozpoczto msz wit


w intencji Ojczyzny w kociele
Wniebowzicia Najwitszej
Maryi Panny. Podczas wieckiej czci uroczystoci przedstawiciele wadz, instytucji i
szk zoyli kwiaty pod pomnikami Arcybiskupa Jzefa
Gawliny i Matki Polki. Z okazji wita przemawia dyrektor
Gimnazjum nr 5 Dariusz Malinowski. W swoim wystpieniu
podkreli znaczenie gimnazjw w czasach dwudziestolecia
midzywojennego. Uroczystoci zwieczya salwa honorowa
oddana przez kompani honorow lskiego Oddziau Stray
Granicznej. 11 listopada stanowi wan dat dla mieszkacw Polski oraz mieszkacw
Raciborza. To pielgnowanie

W obchodach uczestniczy onierz AK Marian


Szlapski.
tego, co osignli nasi przodkowie, oni wywalczyli niepodlego mwi Marek Mansz
ze Stowarzyszenie Drengowie
znad Grnej Odry. Wrd ocjalnych delegacji pojawili si
rwnie harcerze.
IB
MH

RACIBRZ SPORT

TURNIEJ 11 STRZAW
NA 11 LISTOPADA

Patronat medialny:

Opole, 28.09.1993 r.
niajca twrczo patrona szkoy.
Po lewej stronie ksigi wyhaftowano r symbol przerwanego ycia poety. Po prawej stronie
widnieje cytat Ja, poszukiwacz
ludzi prawdziwych. Spod niej
wystaje fragment muru upamitniajcy walk patrona szkoy
Krzysztofa Kamila Baczyskiego
w powstaniu warszawskim.
Uroczysto
zwieczya
cz artystyczna, w ktrej wzili udzia uczniowie klasy 5b i 6b.
Modzi aktorzy pochwalili si
przed publicznoci talentami
wokalnymi, recytatorskimi oraz
tanecznymi. Nad caoci czuwali Dorota Bulenda, Krystyna
Pacharzyna, Marceli Reszka oraz
Alicja Szamara nauczyciele SP
nr 3.

Fot. Katarzyna Przypado

WSPOMNIENIA TERESY KOCZWARY, KTRE UKAZAY SI W ROK PO POARZE SZKOY PODSTAWOWEJ W BRZEZIU
NA AMACH NUMERU 6 BRZESKIEGO PARAFIANINA 13 PADZIERNIKA 1993 ROKU.

Przedstawiciele wadz, instytucji i szk


zoyli kwiaty pod pomnikami abpa Jzefa
Gawliny i Matki Polki.

Fot. Anna apka

Po 24 latach od poaru Szkoy Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyskiego sztandar z haftowan r powrci do szkolnej spoecznoci.
Poprzedni spon.

Teresa Koczwara
Tekst jest wspomnieniem
uroczystoci nadania szkole
imienia Krzysztofa Kamila
Baczyskiego. Zosta opublikowany w ramach opracowania Sami o sobie i swojej
szkole.
By rok 1921. W jednym z
warszawskich domw przyszed na wiat may, nowy czowiek. (...)
Rok 1942. Ponowne narodziny. Teraz objawi si wiatu
nadzwyczajny, mody poeta.
() Mimo sabej kondycji zycznej i postpujcej astmy
decyduje si walczy. Wstpuje
do Szarych Szeregw, staje na
czele grupy modych dziewczt
i chopcw; nieco pniej rozpoczyna szkolenia w Harcerskiej
Szkole Podchorych.
Nadchodzi rok 1944
Dwudziestotrzyletni starszy
strzelec Krzysztof (...) jest bardzo zaangaowany w przygotowanie powstania, a kiedy ono
wybucha, bierze udzia w kilku
akcjach bojowych. Ostatni by
szturm na Paac Blanka (). W
czasie akcji po stronie polskiej

<< GazetaInformator.pl

Turniej strzelecki zorganizowano po raz drugi.


11 strzaw na 11 listopada tak nazw nosi turniej, ktry zorganizowano
w wito Niepodlegoci
na strzelnicy IPA.
Podobnie jak rok temu
Miejski Klub Strzelecki Li-

gi Obrony Kraju w Raciborzu


wraz ze lsk Grup Wojewdzk Midzynarodowego
Stowarzyszenia Policji Region
IPA Racibrz zorganizowa
Strzelecki Turniej Niepodlegoci "11 strzaw na 11 listopada". Oprcz rywalizacji w
programie znalaza si prezentacja Bractwa Strzeleckiego z Mikoowa czy rekreacyjne strzelanie z broni bojowej
i czarnoprochowej. Przygotowano take atrakcje dla dzieci
oraz poczstunek.
KP

R E K L A M A

Biuro Kredytowe
Oferty wielu bankw
Kredyty dla zaduonych, rwnie z BIK

Chwilwki

BIURO RACHUNKOWE
Prowadzenie Ksiki Przychodw i Rozchodw

Dokumentacja kadrowo - pacowa

Ryczat, karta podatkowa

Dokumentacja BHP w rmie

kredyty- tel. 881-681-115


Racibrz ul. Ogodowa 13a

biuro rachunkowe - tel. 508-188-418


email: szkoleniaraciborz@gmail.com

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 23/2016

GazetaInformator.pl 16 listopada 2016 nr 23 (224)

REGION PRZEDSIBIORCZO

Rozwj przedsibiorczoci oparty na edukacji


Od wielu lat w Polsce rozwija si nurt klubowy oraz networking. Dziki trwaym relacjom biznesowym
i tworzeniu sieci mocnych kontaktw, mona wypracowa strategi funkcjonowania firm opart na marketingu
rekomendacji.
wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci, w ramach ktrego na Zamku Piastowskim
zostaa zorganizowana konferencja dla nauczycieli, jest okazj do podjcia refleksji i zadania sobie nastpujcych pyta:
kto faktycznie jest zainteresowany, aby ksztaci ludzi przedsibiorczych? Komu zaley, aby
uczniowie si rozwijali i poradzili sobie w przyszym yciu
zawodowym? I w kocu tym,
komu zaley, aby modzi ludzie
pozostali w swoim rodzinnym
miecie, tu zaoyli swoje rodziny, podjli prac i nie wyjedali
za granic?
Pamitam doskonale spotkania uczniw raciborskiego
Mechanika wraz z przedszkolakami. Dyrektor Sawomir Jankowski zwrci wtedy uwag
na pozornie banalny, aczkolwiek tak istotny fakt: wiadomo modego czowieka naley budzi bardzo wczenie.
Zorganizowane dziaania miay
przyczyni si do zaszczepienia
dobrego wspomnienia, pozytywnego skojarzenia szkoy ju
w kilkuletnim, maym mieszkacu Raciborza. Wedug Jankowskiego, takiego mylenia
potrzeba i takie mylenie ma
szans zaowocowa, ale jest jeden warunek trzeba dziaa
ju w tym momencie, naley
myle o szerokim programie
uwiadamiajcym ucznia w zakresie lokalnych miejsc pracy,
zawodw, firm dziaajcych w
naszym otoczeniu. Dziaania
rozpoczyna od szkoy podstawowej a najlepiej od przedszkola.
Do istotnych zada, jakie
stoj przed nami, jest opracowanie rozwiza praktycznej wsppracy pracodawcw
z szkolnictwem zawodowym (i
nie tylko) na terenie powiatu,
opracowanie lokalnego programu ograniczania migracji wyksztaconych osb, edukacja i
zatrzymanie na lokalnym rynku pracy kadr kwalifikowanych.
W kontekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (2004 rok) wynika, i edukacja zaliczana jest
do najbardziej efektywnych instrumentw rynku pracy ograniczajcych negatywne skutki wynikajce z bezrobocia. W
tym wietle naley zauway,
e (jak wskazuj liczne rda)
jednym z zasadniczych przyczyn bezrobocia jest posiadanie
zbyt niskich kwalifikacji zawodowych i brak ich dostosowania do potrzeb w zatrudnieniu.
Tak rozlegych celw nie da si
osign w pojedynk. W kadym dziaaniu istotne jest tworzenie relacji i warunkw do
wsppracy rnych podmiotw

Fot. Ireneusz Burek

ireneusz burek

Obchody wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci rozpoczy si od konferencji powiconej nauczycielom, doradcom zawodowym, dyrektorom szk i pedagogom. Dyskutowano na temat Przedsibiorczoci wrd nauczycieli. Na zdj. prelegenci, od lewej: Katarzyna Juraszek, Joanna Pieko-Szopiska, Szymon Kruczyski.
Odkrywanie fascynujcych drg rozwoju osobistego oraz ducha przedsibiorczoci
Co oznacza by przedsibiorczym i jak zaszczepi przedsibiorczo w modych ludziach, przed ktrymi stoi wybr yciowej
cieki? To nie jedyne pytanie zadane podczas konferencji zorganizowanej dla nauczycieli, pedagogw, doradcw zawodowych, psychologw oraz dyrektorw szk. Konferencja, ktra odbya si 14 listopada na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
podzielona zostaa na dwie czci. W pierwszej z nich zgromadzeni gocie mieli okazj wysucha wystpienia Katarzyny
Juraszek nt. wynikw bada charakteryzujcych sytuacj na rynku przedsibiorczoci na wiecie ze szczeglnym uwzgldnieniem Polski. Ze wiatowego opracowania (badania przeprowadzonego w 44 krajach) wynika, i postrzeganie przedsibiorczoci wrd modych Polakw w kontekcie moliwoci zaoenia wasnej dziaalnoci jest wyranie poniej redniej
wiatowej. Z raportu przedstawionego przez Juraszek wynika, e Polacy nie dostrzegaj zalet prowadzenia wasnej dziaalnoci, takich jak: samorozwj, niezaleno, moliwo realizowania kreatywnych pomysw.
Juraszek zwrcia uwag na dynamik zmian na rynku pracy Zmieniaj si zawody i potrzeby pracodawcw, trudno
dostosowa ofert edukacji do zapotrzebowania. Prelegentka zachcaa do pracy nad kompetencjami mikkimi, takimi jak
umiejtno nawizywania osobistych relacji, umiejtno wsppracy w rnorodnym zespole, postawy odpowiedzialnoci
za podjte dziaania czy choby kreatywno nastawiona na rozwj osobisty i zawodowy. Zwrcia te uwag na cechy jakie
powinny by pielgnowane wrd modziey szkolnej, ktre charakteryzuj przedsibiorcw: ch posiadania kontroli, poczucie bezpieczestwa i sprawiedliwoci, przywizywanie wagi do norm spoecznych i obowizujcych zasad.
Kolejne inspirujce wystpienie naleao do Joanny Pieko-Szopiskiej, ktrej prezentacja dotyczya zmiany sposobu mylenia w kierunku dostosowywania si do realiw ycia gospodarczego. Pieko-Szopiska opowiedziaa o nowoczesnych metodach pracy z uczniem: tutoringu, coachingu czy te mentoringu, ktre wspieraj rozwj praktycznej nauki, adaptacji do nowoci oraz organizacji wasnego czasu. Zwrcia uwag na pokolenie NEET (tzw. pokolenie modziey bezczynnej), z ktrym
coraz trudniej pracuje si w szkole z uwagi na siln postaw biern - niechtne podejmowanie nauki czy pracy. Przesaniem
dla suchaczy mia by wniosek, i bardzo wane jest przesunicie pracy z modzie do bardzo wczesnego okresu edukacji.
Ostatnim prelegentem by Szymon Kruczyski (w zastpstwie Aleksandry Zwyrtek-Tarach). Prelegent przedstawi przygotowan przez nieobecn prezentacj pt. Potencja przedsibiorczy a kompetencje cywilizacyjne XXI w.. Wszyscy prelegenci
pooyli szczeglny nacisk na rozwj kompetencji mikkich, takich jak kreatywno, umiejtno wsppracy w grupie, zarzdzanie czasem, komunikatywno. Zapowiedziano rwnie schyek etatw za 10, 20 lat to pracownik stanie si firm
i osignie tzw. zdolno bycia zatrudnionym, zatem ju teraz naley przygotowywa uczniw do zmian na rynku pracy, w
ktrym dane im bdzie funkcjonowa.

Na inauguracj wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci


cznie przybyo ok. 30. nauczycieli z trzech ssiadujcych
powiatw. Jedn trzeci uczestnikw stanowili pedagodzy
z powiatu wodzisawskiego, przedstawiciele: ZST, PPP w
Wodzisawiu lskim oraz z ZSP z Pszowa.

Druga cz konferencji dotyczya prezentacji postaw


przedsibiorczych wrd nauczycieli. Uczestnicy spotkania
mieli okazj wysucha wystpie pracownikw raciborskich szk: Patrycji Kozak, Iwony Niklewicz-Wrbel, Magorzaty Warwy, Krystiana yczka oraz Janusza Pociechy.

gospodarczych. Rozwizywanie
kadego problemu powinno zaczyna si od jego poznania oraz
wypracowania koncepcji moliwych rozwiza. Najprostsz
metod jest rozmowa o potrzebach, planach, koncepcjach.
Jeli nie bdziemy si spotyka
lub nie stworzymy dowolnego
narzdzia wymiany informacji,
to kade zaoenie w projektowaniu rozwiza bdzie obarczone duym bdem. Dziki
trwaym relacjom i stworzeniu
sieci mocnych kontaktw, mona wypracowa strategi funkcjonowania firmy opart na
marketingu
rekomendacji.
Pojawi si nowe moliwoci
przedsibiorcy, ktrych poznajemy osobicie mog sta
si dostawcami, klientami, odbiorcami, partnerami. Osoby z krgu przedsibiorcw
mog pomc w efektywnym
prowadzeniu firmy, podziel si swoim dowiadczeniem i
przedstawimoliwoci rozwoju biznesu. Budowanie relacji
biznesowych wrd lokalnych
przedsibiorcw buduje lokalny
patriotyzm gospodarczy, dziki
ktremu wpieramy lokaln gospodark, przyczyniamy si do
rozwoju firm i powstawania nowych miejsc pracy w regionie.
Trudno jest znale argument,
ktry zaprzeczaby tezie, e budowanie relacji najzwyczajniej
w wiecie si opaca.
Zapewne wielu przedsibiorcw zgodzi si z tez, e
trzeba rozmawia. O wspieraniu inicjatyw modych i przedsibiorczych ludzi; o sposobach
ochrony rynku pracy; o mdrym
procesie edukowania przyszych
kadr, w ktrym udzia wezm
firmy; o znalezieniu sposobu
reagowania na rne zmiany
rynkowe; o walce z konkurencj
sieciow i korporacyjn; o sposobach niedrogiej i powszechnie
dostpnej promocji wasnych
przedsibiorstw; o czeniu si
w grupy zakupowe; o moliwoci wykorzystywania wsplnych
zasobw produkcyjnych, transportowych,
magazynowych
itp.; o lobbowaniu tematyki
gospodarczej wspierajcej rozwj lokalnej przedsibiorczoci i o wielu innych tematach.
Z dowiadczenia wiem, e wielu przedsibiorcw nie tylko o
tym myli, ale rwnie rozmawia w swoim otoczeniu, w gronie klientw czy dostawcw.
Jednak czy potrafimy dziaa
razem na szersz skal? Czy
spoeczno naszego powiatu
potrafi si zorganizowa, aby
zafunkcjonoway cykliczne spotkania branowe lub tematyczne, szkolenia i spotkania dyskusyjne, konstruktywne spotkania
konsultacyjne? Musimy wsplnie si zastanowi, czy sta nas
na dalsze czekanie.

PLUSY BIZNESU

16 listopada 2016, nr 23 (224)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Ministerstwo Finansw: Bezpatna aplikacja JPK


Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz redni przedsibiorcy bd podlegali obowizkowi skadania comiesicznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i
sprzeday VAT).
Fot. PIXABAY

Obecnie obowizek przesyania JPK dotyczy duych rm,


ktre przekazay ju cznie ponad 23 tys. plikw. Aby uatwi
maym oraz rednim przedsibiorcom wypenianie obowizku, spka Aplikacje Krytyczne
przygotowaa bezpatn aplikacj ze wszystkimi funkcjonalnociami niezbdnymi do
zoenia JPK. Oprogramowanie bdzie umoliwiao walidacj danych wejciowych
zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o
tak przygotowane dane, a nastpnie import przygotowanego dokumentu JPK do Mini-

sterstwa Finansw. Aplikacja


jest ju gotowa dla systemu
operacyjnego Windows, kolejnym krokiem bdzie jej udostpnienie rwnie w systemie
Linux. Mae i rednie podmioty zo pierwsze sprawozdania do 25 lutego (za stycze
2017 r.).
Rozszerzenie
katalogu
podmiotw, ktre maj obowizek raportowania, ma za
zadanie pozyskanie biecej informacji o transakcjach podlegajcych opodatkowaniu VAT.
Umoliwi to szybk i skuteczn identykacj wyudze oraz
unikania opodatkowania. Dane z rejestrw VAT pozwalaj

ustala powizania pomidzy


przedsibiorcami i lepiej typowa podmioty do kontroli. Jednoczenie umoliwiaj szybsze
przekazanie zwrotw podatku,
jeli transakcje nie budz wtpliwoci.
Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej s dostpne struktury
logiczne postaci elektronicznej
ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych dotyczce
Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Wicej o zmianach w JPK
na stronie Kontrola Skarbowa
Pytania i odpowiedzi.
DR /RDO: MF/

Zmiany:
Krajowa Administracja Skarbowa od 2017 r.
KAS bdzie poczeniem Suby Celnej, skarbowej oraz urzdw
kontroli skarbowej.
Podczas posiedzenia sejmu, ktre miao miejsce 21
padziernika, posowie przegosowali wprowadzenie w
ycie ustawy powoujcej
Krajow Administracj Skarbow od stycznia 2017 r. Senatorowie zadecydowali jednak,
e reforma zacznie obowizywa nie z pocztkiem 2017 r., a
dopiero od 1 marca. Teraz poprawki Senatu ponownie tray do Sejmu. Jedno jest pewne Krajowa Administracja
Skarbowa powstanie w przyszym roku. Powstanie KAS
ma przede wszystkim zwikszy wpywy do budetu pastwa poprzez uszczelnienie
systemu podatkowego.
Reforma sub skarbowych i celnych ma suy lepszemu skoordynowaniu ich
prac. Dziki niej moliwe bdzie zmniejszenie luki w VAT
oraz ograniczenie tzw. szarej
strefy. Luka budetowa z roku
na rok staje si coraz wiksza,

w Polsce wynosi ona ok. 26


procent, podczas gdy w krajach zachodnich waha si od
4 do 15 procent. Najwikszy
problem stanowi pobr podatku VAT z niecigalnoci,
z ktrego budet traci miliony.
Dziki wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej
egzekucje podatkowe maj
by skuteczniejsze a cigalno budetowa ma si sta
moliwie jak najwiksza.
KAS bdzie podporzdkowana ministrowi nansw, jej
szefem zostanie wiceminister
nansw. Na jego wniosek
bdzie powoywany dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ktry (podobnie jak
dyrektor Izby Administracji
Skarbowej oraz dyrektor Centrum Informatyki Krajowej
Administracji Skarbowej) bdzie musia spenia okrelone kryteria: posiadanie kompetencji kierowniczych oraz
co najmniej 5-letni sta pracy.

Podczas prac nad projektami


KAS w komisji wprowadzono
dodatkowe zmiany. Jedna z
nich zakada, e szefem KAS
nie bdzie moga by osoba
wsppracujca wczeniej ze
subami PRL-u.
Powoanie Krajowej Administracji Skarbowej nie
oznacza, e Suba Celna zostanie ostatecznie zlikwidowana. Powoane zostan urzdy celno-skarbowe.
Centralny urzd bdzie mia
liczne kompetencje w zakresie prawa celnego i skalnego. Zmiany maj ograniczy
biurokracj. Na chwil obecn funkcjonuj izby i urzdy
skarbowe, urzdy kontroli
skarbowej oraz izby i urzdy
celne. Po zmianach powstan
izby administracji skarbowej,
ktrym podlega bd urzdy
skarbowe oraz urzdy celno-skarbowe.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

16 listopada 2016, nr 23 (224)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

16 listopada 2016, nr 23 (224)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Mieli ich pogoni ju 2 lata temu


Fot. Katarzyna Czy

Zdaniem Gabrieli Lenartowicz zbiornik przeciwpowodziowy nie powstanie w 2019 r.: Mam obawy, czy te 3 lata
wystarcz na same procedury.

Gabriela Lenartowicz przypomniaa, e zbiornik Racibrz


Dolny budzi spore emocje i zainteresowanie rnych podmiotw jeszcze zanim ogoszono przetarg na jego budow.
Trwajce ju niemal 20 lat dyskusje na temat sposobw
zabezpieczenia mieszkacw przed wielk wod wci nie
przyniosy oczekiwanych rezultatw. Zbiornik Racibrz
Dolny ma chroni przed powodzi 2,5 miliona mieszkacw trzech wojewdztw: lskiego, opolskiego i dolnolskiego.
katarzyna czy

Podczas obrad sejmowych


komisji, ktre odbyy si w Kuni Raciborskiej pod koniec padziernika, posowie odwiedzili
teren budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny
oraz dyskutowali o jego przyszoci w kontekcie rozwizania umowy z dotychczasowym
wykonawc hiszpask firm Dragados. W trakcie gorcej
dyskusji Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
rodowiska, zapewnia, e mimo licznych zawirowa zbiornik
bdzie gotowy w 2019 r.
Tymczasem posanka PO
Gabriela Lenartowicz podczas
spotkania z dziennikarzami mwia, e dotrzymanie obietnicy
zoonej przez Mariusza Gajd
jest praktycznie niemoliwe.

Minister Gajda powiedzia, e


zbiornik powstanie za trzy lata.
Ale w tej chwili bdziemy robi
zamwienie publiczne na szczegowym projekcie technicznym.
A projekt najpierw trzeba zrobi,
potem musi powsta do niego
ocena oddziaywania na rodowisko, musi by pozwolenie,
kady moe do tego podnie
wtpliwoci, a dopiero potem
przeprowadzi si przetarg wyjaniaa posanka. I dodaa:
Ja mam powane obawy,
czy te trzy lata wystarcz na te
procedury, a co dopiero na wykonawstwo.
Wskazywaa rwnie na konieczno kontynuowania inwestycji zgodnie z zaoeniem, e
w Raciborzu powstanie polder,
a nie zbiornik mokry. Wedug
niej ten drugi nie jest potrzebny do skutecznej ochrony prze-

ciwpowodziowej, a ewentualna
zmiana koncepcji wizaaby si
z szalonymi kosztami i wydueniem czasu realizacji zadania
nawet do 10 lat.
Posanka odniosa si take
do historii inwestycji i wskazywaa rdo obecnych problemw. Jej zdaniem, naley go
szuka w przeszoci. Bardzo
wana bya kwestia czasu ewentualnego stworzenia dokumentacji itd. Ostatecznie zdecydowano si na skorzystanie z pomocy
Banku wiatowego, ktry zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale rwnie merytoryczne.
Nastpnie podjto decyzj o pozyskaniu pienidzy take z Banku Rady Europy. Pozostaa kwota miaa zosta wyasygnowana z
budetu pastwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Chocia zdaniem Lenartowicz,
przygotowanie przetargu mogo przebiega nieco inaczej, to
wszystko byoby dobrze, gdy-

by nie ogoszenie upadoci firmy Hydrobudowa. Nikt si nie


spodziewa, e Hydrobudowa
zbankrutuje tu przed rozstrzygniciem przetargu. No i nikt nie
sdzi, e pojawi si jaki Dragados powiedziaa posanka.
Gawowski [Stanisaw Gawowski (PO) sekretarz stanu w
Ministerstwie rodowiska w latach 2007-20015 przyp. red.]
nie chcia si na to zgodzi, ale
Bank wiatowy, obawiajc si jakiego krajowego lobbyingu, nie
zgodzi si na wybr innej firmy
tumaczya Lenartowicz. Dodaa rwnie, e niedawne dania premii, podwyek itd. przez
hiszpask firm nie powinny
spotyka si z zaskoczeniem, ze
wzgldu na fakt, i podczas przetargu zadeklarowaa ona bardzo
nisk cen i mona byo przypuszcza, e zechce w taki sposb odrobi strat.
Posanka odniosa si rwnie do kwestii wyboru kruszywa: Pamitam zwalczajce

si lobby wirowe i upkowe.


Wszystkie suby, z CBA wcznie, si tym zajmoway, a projektanci robili co mogli, eby
wskazane przez nich parametry nie faworyzoway jednych
albo drugich. Okazuje si, e
i wir, i niektre upki nadaj
si do budowy zapr. I to, e
niedawno trzeba byo rozbiera cz zapr nie wynikao z
tego, e to by upek, ale z tego, e by to jego niewaciwy
rodzaj. Zreszt tu akurat Dragados nie robi problemw
i naprawi to, co trzeba. I nie

ma wtpliwoci, e to nie bya


gwna przyczyna rozwizania
umowy. Ju dwa lata temu Zarzd Gospodarki Wodnej mia
ich pogoni. Z jednej strony
lepiej pno ni wcale, ale z
drugiej trzymajmy kciuki
za ministra Gajd, trzymajmy
kciuki, eby jak najszybciej, i
eby budowa bya kontynuowana. W przeciwnym razie,
my, mieszkacy tych terenw,
moemy mie naprawd duy problem z powodw powodziowych zakoczya Gabriela Lenartowicz.

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Postaw na presti!
OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

O G O S Z E N I E

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

6 Wiadomoci

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

Uwaga kierowco!
Idzie zima
REGION MOTORYZACJA

Zadbaj o bezpieczestwo wasne


i swojej rodziny na drodze
Nie daj si zaskoczy zimie przygotuj swj samochd na niesprzyjajce warunki pogodowe,
a sam bdziesz czu si pewniej za kierownic.
Fot. PIXABAY

MARTYNA CEBULA

O tym musisz pamita


Nieubaganie zblia si
najtrudniejszy okres zarwno
dla kierowcw, jak i dla samochodw. Kluczow kwesti jest
zmiana opon na zimowe, poniewa s one dostosowane do
trudnych warunkw na drodze, dziki czemu zapewniaj
odpowiedni przyczepno samochodu do jezdni. Ponadto
naley wykona przegld pynw w szczeglnoci ukadu
chodzenia, ale take wymieni
pyn do spryskiwaczy na zimowy, aby unikn jego zamarznicia przy ujemnej temperaturze.

stytut skrobaczki. W ten sposb mona je bowiem uszkodzi.


Kady kierowca powinien
pamita o tym, aby zim dokadnie odniea swj samochd, poniewa jeeli zrobi si
to jedynie powierzchownie,
zostawiajc kop niegu na
dachu, czy masce, mona nie
tylko dosta mandat, ale rwnie narazi si na niebezpieczestwo. Samochd naley
odniey w taki sposb, aby
zapewni sobie maksymaln
widoczno na drodze.

Niesamowicie wan kwesti jest take sprawdzenie


akumulatora oraz napicia adowania. W tym przypadku
najlepiej uda si do specjalisty, aby wykona test sprawnociowy, ktry pomaga okreli
stan baterii pod obcieniem,
dziki czemu jestemy w stanie zaoy, jak bdzie si ona
zachowywaa podczas duych
mrozw.
Przed zim naley rwnie
sprawdzi stan wycieraczek,
poniewa w t por roku odgrywaj one znaczn rol. Pamitajmy jednak o tym, aby
nie odrywa ich si, gdy przymarzn do szyby oraz o tym,
by nietraktowa ich jako sub-

Akcesoria, ktre mog Ci


si przyda zim
Przed zim warto zaopa-

trzy si w akcesoria, ktre pomog nam w tzw. beznadziejnych sytuacjach. Szczotki do


zgarniania niegu, czy skrobaczki to absolutna podstawa,
by doprowadzi swj samochd do waciwego stanu. Ponadto naley mie przy sobie
rwnie:
acuchy na koa,
link holownicz,
kable rozruchowe,
plandek osaniajc cay samochd,
latark.
Dziki tym akcesoriom z
pewnoci kady z nas poradzi
sobie w cikich sytuacjach na
drodze.

REGION MOTORYZACJA

Profesjonalna wypoyczalnia samochodw w Twojej okolicy


Wypoyczalnia samochodw Europcars gwarantuje swoim Klientom profesjonaln obsug,
fachowy serwis, korzystne ceny oraz rne promocje.
Firma Europcars to profesjonalna wypoyczalnia samochodw osobowych, ktra prnie dziaa na rynku raciborskim
od 2010 roku. Wypoyczalnia
posiada szerokie grono zadowolonych Klientw zarwno z
kraju jak i zza granicy, ktrzy
korzystaj z jej usug prywatnie
bd subowo.
Zalety wypoyczenia
samochodu w Europcars
Klienci Europcars potwierdzaj, e niewtpliw zalet
wypoyczenia samochodu jest
oszczdno eksploatacji wasnego pojazdu. Mwi rwnie,
e jest to dla nich mniej kosztochonne. Co wicej, szczeglnie
w przypadkach, gdy s to wyjazdy subowe, nie musz martwi si, e posiadaj wycznie
jeden samochd prywatny i
bez przeszkd mog zostawi
go maonce.
Wypoyczenie samochodu
na potrzeby wyjazdw rodzinnych lub subowych to nie jedyne moliwe opcje. Coraz czciej rmie Europcars zdarzaj
si Klientki pci eskiej, ktre
wynajmuj samochd do transportu zakupw, bad nawet
sprztu RTV i AGD oraz mniejszych mebli. Nierzadko samo-

chody s wypoyczane rwnie


z szoferem na potrzeby wieczorw panieskich i innych imprez okolicznociowych.
Niezawodno,
wysoka jako
Europcars dba o to, aby samochody byy cyklicznie serwisowane, by da Klientom gwarancj niezawodnoci nawet na

dalekie trasy. Kady samochd


posiada pakiet ubezpieczenia
a take winiety, dziki ktrym
moliwe jest swobodne podrowanie po Austrii i Czechach.
Co wicej, rma Europcars oferuje samochody zastpcze z OC
sprawcy na cay okres usuwania
szkd, bd do czasu, gdy poszkodowany otrzyma odszkodowanie i zakupi nowy samochd.

Europcars
umoliwia
wypoyczanie samochodw
przez ca dob, a take bezpatny dowz w uzgodnione
miejsce.
Prestiowa rma
Firma Europcar w 2016
roku zostaa nagrodzona statuetk Solidny Produkt/
Usuga, przeznaczonym dla

zasuonych przedsibiorcw,
dziaajcych w obszarze gminy Pietrowice Wielkie. Rok
wczeniej rma uzyskaa natomiast certykat CIRF Innowacyjna i Rzetelna Firma
2015, ktry umoliwia podniesienie zaufania i konkurencyjnoci marki na lokalnym
rynku, a nawet zyskanie uznania na skal oglnopolsk.

EUROPCARS
Tomasz Paleta
ul. 1-go Maja 38
47-480 Pietrowice Wielkie
Tomek 508 694 700
Robert 509 157 549
europcars-pietrowice.pl
Artyku sponsorowany

Poszkodowanym w ramach ubezpieczenia OC gwarantowany jest samochd zastpczy

/europcars

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

16
listopada
2016,
23 (224)
16 listopada
2016,
nr 23 nr
(224)

Uwaga kierowco! Idzie zima

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Z regionu

rozrywka

16 listopada 2016, nr 23 (224)

RACIBRZ PODRE

RACIBRZ WYDARZENIA SPORTOWE

Znw zakrciy si Wiatraki


Wybitni wspinacze, himalaici, odkrywcy, eglarze,
utalentowani dziennikarze, reporterzy i fotografowie,
czyli XIII edycja Raciborskiego Festiwalu Podrniczego.
krystyna stanik
ireneusz burek

Fot. Ireneusz Burek

W ostatni weekend padziernika odby si XIII Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki. Organizatorem
imprezy jest Stowarzyszenie
Artystw i Podrnikw Grupa Rosynant, od dwch lat
festiwal wspiera Raciborskie
Centrum Kultury. Tworzc
Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki chcielimy

Patronat medialny:

zgromadzi w jednym miejscu i czasie ich wszystkich:


exploratorw i stopowiczw,
gawdziarzy i ich suchaczy,
alpinistw i wdrowcw, odkrywcw i podrnikw, grotoazw, eglarzy, ludzi z wiatrem we wosach. Chcielimy
by do Raciborza zawita na kilka dni cay wiat dziki slajdom, opowieciom, relacjom,
wystawom i filmom ciesz
si czonkowie stowarzyszenia.

Podczas trzynastej edycji


festiwalu o swoich podrach
opowiedzieli: ukasz Supergan
Islandia Wyspa ywiow,
Pieszo przez nieznany Iran,
Piotr Horzela Sudan Poudniowy historie przerne,
Antarktyka stacja polarna,
lodowce, pingwiny, Arkadiusz
Milcarz Arun gubi Gobi,
Magdalena Lechowska Poznaj
moj Kolumbi, Andrzej Bargiel Zdobycie nienej Pantery, Sebastian Bielak Puszcza

scynujcej pasji przy niemal


penej sali RCK. Jest trzecim
w klasyfikacji generalnej pucharu wiata w tej dyscyplinie, polegajcej na czeniu
wspinaczki ze zjazdami na
nartach ze zdobytych szczytw. W swej dyscyplinie niemal nie ma sobie rwnych.
Jest pierwszym Polakiem,
ktry na nartach zjecha z
wierzchoka omiotysicznika Shishapangma. Andrzej
Bargiel jest te pierwszym
na wiecie, ktry zjecha na
nartach z pooonego na granicy Chin i Pakistanu znanego szczytu Broad Peak (najwyszy szczyt o wysokoci
8051m, pasma gr o kilku

szczytach na lodowcu Godwin-Austen). To tu, trzy lata temu, w marcu 2013 roku
zginli podczas zejcia Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski, czonkowie polskiej ekipy
pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego. Do Raciborza przyjecha niemal prosto
z ekstremalnej wyprawy wysokogrskiej. Celem ostatniej
wyprawy Andrzeja byo zdobycie tzw. nienej Pantery,
piciu najwyszych szczytw
byego Zwizku Radzieckiego. Wszystkie szczyty nale
do siedmiotysicznikw lecych na terenie Kirgistanu,
Kazachstanu i Tadykistanu.
Na swoim koncie zaszczyt-

nym osigniciem moe pochwali si wielu alpinistw,


w tym piciu Polakw, jednak Andrzej Bargiel osign
cel, bijc jednoczenie rekord
szybkoci zdobycia Pantery. To, co wyrniao wyczyn
Bargiela to fakt, i zjeda z
gr na nartach. 14 sierpnia
2016 r. (w czasie poniej 30
dni wczeniejszy rekord wynosi 42 dni) Andrzej Bargiel
stan na szczycie Pobiedy,
ostatnim z punktw nienej
Pantery. W krgu mionikw
wspinaczki Andrzej posiada
wielu zwolennikw, nic dziwnego, e na swoje slajdowisko
cign ponad 300 osb do
raciborskiego RCK

Koncert zespou Voosi


Smyczkowe granie nowoczesnej muzyki bdcej kompilacj karpackich korzeni z
du dawk jazzowej improwizacji i energetycznego rocka. Dawid Wacawczyk, jeden
z organizatorw Wiatrakw,
wspomnia przed koncertem,
e pierwszy kontakt z zespo-

em mia kilka lat temu, niemal wtedy gdy pojawili si na


scenie muzycznej. Przez te
lata jako nie udawao si doprowadzi do wystpu podczas raciborskiego festiwalu
podrniczego. Jednak dzi
zagraj, mieszanin gralskiej muzyki z nieraz agresywnym rockiem, elemen-

tami jazzu i zaskakujcym


folckiem mwi. Voosi debiutowali sze lat temu, od
tego czasu zdobyli wiele nagrd, m.in. Grand Prix Svetozar Stracina dla najlepszego
utworu world music w Europie na konkursie organizowanym przez Europejsk Uni
Nadawcw EBU.

Koncert zespou Bartnicky Band na Kocu wiata


Mionicy podry bawili
si w rytmach muzyki folkowo-rockowej. Zesp Bartnicky powsta na pocztku 2011
roku. Na jego czele stoi skrzypek i wokalista Bogdan Bartnicki, urodzony na Zaolziu w
czeskich Beskidach. Czonkowie zespou to ludzie kochajcy i grajcy rne gatunki muzyki, ktrych poczya ch

stworzenia czego nowego i


oryginalnego. W efekcie powstaa muzyka zawierajca w
sobie gralski pazur, rockow
gitar, nowoczesne klawisze
oraz wiele innych folkowych
klasycznych instrumentw
czy brzmie. Zesp podczas
koncertw wykonuje nowy
autorski repertuar jak rwnie
utwory ludowe pochodzce z
Beskidw i nie tylko, we wasnych aranacjach.

Fot. Anna apka

Fot. Ireneusz Burek

Andrzej Bargiel
mistrz w skialpinizmie
Jeden z najlepszych na
wiecie wspinaczy, ktrzy ze
zdobytych szczytw zjedaj na nartach opowiada o fa-

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Biaowieska. Krlestwo lenego


ubra, Arkadiusz Milcarz Mistyczna Syberia, Arkady Pawe
Fiedler PoDrodze Azja Maluchem przez Azj, Marek Tomalik Australia, gdzie kwiaty
rodz si z ognia, Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski Wielki Szlak Himalajski,
Elbieta i Andrzej Lisowscy
W poszukiwaniu Poudnikw
Szczcia. W ramach festiwalu
odbyy si koncerty zespow:
Bartnicky Band oraz Voosi.

MKZ Unia Racibrz


zwyciya
Patronat medialny:

Dwie druyny, jedna mata i gony doping


niezawodnych kibicw, czyli inauguracyjny
mecz Krajowej Ligi Zapaniczej w Raciborzu.
Fot. Andrzej Zieliski

Podczas pierwszego meczu Krajowej Ligi Zapaniczej w Raciborzu frekwencja dopisaa. Zapewne jednym z powodw
licznej publicznoci jest fakt, e wejcie na wydarzenie jest
cakowicie bezpatne. Myl, e bdzie to jeszcze lepiej wygldao, kiedy bdzie telewizja. Bd telebimy, na ktrych
prawdopodobnie bd rwnie pokazywani kibice skomentowa opraw caej imprezy trener MZK Unia Racibrz,
Ryszard Wolny.
2 listopada w raciborskiej
arenie Rafako odby si inauguracyjny mecz Krajowej Ligii
Zapaniczej. W pierwszym starciu stany druyny: MKZ Unia
Racibrz oraz AZ Supra Brokers
Wrocaw. Raciborzanie wygrali z
wrocawskimi zapanikami wynikiem 6:3. rodowe rozgrywki
s pierwszymi z trzech jakie jeszcze bd miay miejsce na terenie Raciborza. Kolejne odbd
si 16 listopada oraz 1 i 22 lutego
2017 roku.
Wielk niespodziank okazay si zmagania Agaty Walerzak z Angelik Dytrych. Przedstawicielka raciborskiej druyny
bya faworytk tych rozgrywek,
jednak zawodniczka z Wrocawia
zdoaa pooy przeciwniczk
na opatki, dziki czemu wygraa
swoj walk. To niespodzianka. Nasza Agata bya faworytk.
Gdyby nie pooya si na plecy
to przy wyniku 4:4 byby remis.

Szkoda tego skomentowa po


walkach trener MZK Unia Racibrz, Ryszard Wolny.
Podczas konferencji prasowej, ktra odbya si po rozgrywkach Krajowej Ligii Zapaniczej,
Angelika Dytrych skomentowaa swoj walk jako efektywn i
dobr. MVB meczu okaza si
Sebastian Jezierzaski z MKZ
Unia Racibrz. Chciaem podzikowa za doping. Byo gono doda Jezierzaski. Trener
AZ Supra Brokers Wrocaw zapytany czego zabrako podczas
meczu, skwitowa odpowiedzi,
e czterech oczek do zwycistwa. Julian Kwit podzikowa
rwnie za przyjcie i wspania atmosfer. Zaskoczylicie
nas. Mylelimy, e wygramy z
Wami, ale mamy jeszcze rund
rewanow doda trener wrocawskiej druyny.
jk

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

GazetaInformator.pl >>

16 listopada 2016, nr 23 (224)

sylwetki

Z regionu

RACIBRZ SYLWETKI

Ryszard Michalak by cenionym spoecznikiem


Fot. archiwum TMZR

Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Towarzystwa Mionikw Ziemi Raciborskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku
poegnali Ryszarda Michalaka 4 listopada w kociele w. Mikoaja w Raciborzu.

30 stycznia 2016 r. upyno 20 lat dziaalnoci Ryszarda


Michalaka w Towarzystwie Mionikw Ziemi Raciborskiej.
Na zdjciu rodzina Ryszarda Michalaka oraz przyjaciele z
TMZR.
krystyna stanik

Ryszard Michalak urodzi


si 21 marca 1933 r. w Bluszczowie (gmina Gorzyce w powiecie
wodzisawskim). Szko Podstawow ukoczy w 1945 roku w
Rogowie. Podj dalsze ksztacenie w Szkole Oglnoksztaccej Stopnia Licealnego w Wodzisawiu lskim, a w roku
1950 przenis si do Pastwowego Liceum Pedagogicznego
w Raciborzu. Z pierwszego wyksztacenia by nauczycielem.
Nie podj jednak pracy w wyuczonym zawodzie, ze wzgldu
na stan zdrowia. Pracowa jako
ekonomista transportu w Oddziale Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.
Na rnych stanowiskach przeR E K L A M A

pracowa w PKS-ie 50 lat (od


1952 r. do 2002 r.). Doskonali
si zawodowo we Wrocawiu,
ukoczy Studium Ekonomiki
Transportu Samochodowego,
zdoby kwalifikacje ekonomisty
transportu. W 1961 r. zosta kierownikiem Sekcji Dziau Przewozw Pasaerskich.
ycie Ryszarda Michalaka
wypenione byo nie tylko prac
zawodow, ale take spoeczn.
Mona powiedzie, e y wedug przekonania, e kady tu
za ycia ziemskiego powinien
po sobie zostawi pamitk,
udowodni, e nie yje si darmo na ziemi, yje si nie tylko
dla siebie, ale przede wszystkim
dla innych. Z potrzeby suenia
innym peni funkcj radnego. Przez dwie kadencje peni

Ryszard Michalak aktywnie uczestniczy rwnie w


rnych formach zaj lskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i
Inwalidw Koa Centrum w Raciborzu. Na zdj. (od lewej)
H. Misiak, K. Magiera oraz R. Michalak.
funkcj radnego Powiatowej
Rady Narodowej, nastpnie
przez okres 4 kadencji radnego
Miejskiej Rady Narodowej, w
latach 1984-1990 funkcj wiceprzewodniczcego Rady, po roku 1989 zasiada w Radzie Miasta Racibrz dwie kadencje.
Cae ycie mieszka na lsku. Interesowa si lokaln
histori, dziedzictwem kulturowym Raciborszczyzny, co
zaowocowao wstpieniem w
szeregi czonkw Towarzystwa
Mionikw Ziemi Raciborskiej.
30 stycznia 2016 r. upyno
20 lat dziaalnoci Pana Ryszarda w Towarzystwie. Przez wiele
kadencji by czonkiem Zarzdu. Uczestniczy i wsporganizowa najwaniejsze przed-

siwzicia Towarzystwa, m.in.


obchody roku ksidza Augustyna Weltzla, budowa i odsonicie pomnika arcybiskupa
Jzefa Gawliny, 50. rocznica
dziaalnoci TMZR. By bardzo
sumiennym i aktywnym uczestnikiem wielu prelekcji, dyskusji,
projekcji filmowych, wernisay,
spotka z twrcami. Liczylimy
si z Jego wywaonymi opiniami, wysuchiwalimy Jego uwag
i refleksji. Jedynie choroba nie
pozwalaa Mu na uczestniczenie w biecej dziaalnoci. Dla
modszych Koleanek i Kolegw stanowi wzr aktywnoci, sumiennoci i rzetelnoci,
a take kultury osobistej. Zawsze skromnie pyta, a jak mog pomc. By bardzo pogod-

WSPOMNIENIE
Piotr Klima
Radny miejski, ssiad
Ryszard Michalak bacznie obserwowa rozwj Raciborza. Chtnie zabiera gos,
ktry zawsze by merytoryczny
i mdry. Ludzie prosili o te mdre rady i podpowiedzi, ktrych nie skpi. By arliwym
i gorliwym katolikiem. Mg
by przykadem prawdziwego
chrzecijanina. Przez kilka lat
pracowa w Radzie Duszpasterskiej Parafii w. Mikoaja,
suc swoj wiedz, dowiadczeniem i swoimi spostrzeeniami. By czonkiem KIK
(Klub Inteligencji Katolickiej).
Zachca innych do aktywnoci
na rzecz miasta, do uczestnictwa w rnych przedsiwziciach. Mia wielu przyjaci, z
ktrymi tak chtnie spotyka
si na rnych forach. Bacz-

nie obserwowa ycie miasta,


wyciga wnioski i ochoczo si
z nimi dzieli. By czowiekiem
miym o ujmujcym usposobieniu, bardzo lubianym. Chtnie pomaga innym. Cieszy si
szacunkiem, powaaniem. By
czowiekiem etycznym i uczciwym. Cechowaa go wielka
yczliwo do ludzi, wyrozumiao i dua wraliwo spoeczna. Nigdy si nie spnia.
By bardzo skromny, o duej
pokorze. Pasjonowa si ogrodnictwem. Mia pikny ogrdek
niedaleko mieszkania. Dba o
rolinno przed domem. By
czowiekiem wielkiej kultury
osobistej, zawsze elegancki.
Racibrz utraci bardzo cennego czowieka. Pozostawi po sobie wspomnienia i dziea, ktre
miasto bdzie mu zawsze pamita z wdzicznoci.

nym czowiekiem, yczliwym


dla innych, a nade wszystko
skromnym wspomina Halina Misiak, wiceprzewodniczca
TMZR.
Za dziaania na rzecz spoecznoci lokalnej i zawodowej uhonorowano go za ycia
licznymi wyrnieniami i odznaczeniami midzy innymi:

Odznak Zasuony Dziaacz


Niezalenego Samorzdnego
Zwizku Zawodowego Pracownikw PKS, Medalem Zasuony Dziaacz Ziemi Raciborskiej,
Srebrn Honorow Odznak
Przyjaci Harcerstwa, Brzowym i Zotym Krzyem Zasugi,
Krzyem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

zdrowie

RACIBRZ AKCJE CHARYTATYWNE

Depresja
to nie powd do wstydu
Fot. Katarzyna Czy

Anna Morawska, dziennikarka TVP i psycholog, gocia


w Wodzisawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Anna Morawska przekonuje, e depresja moe dotkn


kadego. Wskazujc przykady znanych osb pokazuje, e
nie naley si wstydzi choroby i podejmowania leczenia.
Kampanie z cyklu Twarze depresji maj przybliy Polakom problem depresji wrd dorosych, dzieci, seniorw, a
take depresji poporodowej.
katarzyna czy

Anna Morawska, dziennikarka, psycholog i autorka


ksiek o depresji odwiedzia Wodzisaw l., aby podzieli si swoj wiedz na temat
tej choroby. Najwaniejszym,
najczciej powtarzanym przez
Morawsk zdaniem byo to, e
depresji nie trzeba si wstydzi,
a psycho- i farmakoterapia czy
pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie powinny wzbudza w
nas lku i poczucia winy.
Wci mao wiemy o tej
chorobie, wci funkcjonuje
mnstwo mitw i stereotypw.
Std moje ksiki, std kampania Twarze depresji, std takie spotkania jak to dzisiejsze.
Wsplnymi siami moemy
zmieni podejcie spoeczeR E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

stwa do osb cierpicych na depresj mwia dziennikarka.


To moe spotka kadego
Kampania Twarze depresji doczekaa si ju trzech
edycji, a czwarta jest przygotowywana. Choroba moe dotkn kadego, niezalenie od
pci, wieku, statusu materialnego i spoecznego. - Najwyszy
wspczynnik popenianych samobjstw jest w krajach skandynawskich, a przecie to pastwa zamone przypominaa
Anna Morawska. Na depresj
choruj take osoby, ktre
uchodz za ludzi spenionych,
odnoszcych sukcesy i po prostu szczliwych. W naszej
kampanii wzia udzia m.in.
Joanna Racewicz, prowadzca
Panoram. Czy kto z pa-

stwa pomylaby, e jest to osoba zmagajca si z chorob?


pytaa reporterka.
Wiek nie gra roli
Uczestnicy spotkania w
Wodzisawiu obejrzeli krtk
wypowied redaktora Andrzeja
Bobera, ktry opowiedzia o pocztkach swoje choroby i przebiegu leczenia. 80-letni dzi
dziennikarz otwarcie opowiada
o pobycie w szpitalu psychiatrycznym i przebytej farmakoterapii. Anna Morawska zwracaa uwag rwnie na problem
depresji wrd dzieci. Czsto
lekarze diagnozuj maluchy jako cierpice na ADHD, a tak
naprawd przyczyn np. ich
agresji jest depresja. Najmodszy na wiecie pacjent ze zdiagnozowan depresj mia 2
latka, a w Polsce s przypadki
chorujcych na ni piciolatkw opowiadaa Morawska.
Szybka reakcja,
waciwa terapia
Najwiksze
zainteresowanie wrd suchaczy UTW
wzbudziy sposoby rozpoznania
depresji u siebie i innych oraz
metody leczenia. Do najczstszych objaww naley trwajce ponad dwa tygodnie silne
przygnbienie, brak energii,
brak zainteresowania czymkolwiek, niemono wykonywania podstawowych czynnoci,
myli samobjcze. Jednak w
przypadku dzieci depresja moe powodowa wspomnian ju
agresj, wybuchowo, nadpobudliwo. Czasem wic postawienie waciwej diagnozy jest
dugotrwae i trudne. Rwnie
dobr odpowiedniej terapii,
szczeglnie waciwych lekw,
wymaga cierpliwoci i wsppracy pacjenta z lekarzem. Niestety nawet szybka diagnoza i
trafny dobr leczenia nie od razu przyniesie oczekiwane efekty
leki zaczynaj bowiem dziaa
po ok. dwch tygodniach, a terapia z psychologiem lub psychiatr take wymaga czasu.
- Wana jest wic cierpliwo i
troska bliskich osb. Przed rodzin stoi wane i trudne zadanie bo cierpicy na depresj
czsto nie potrafi przyj pomocy. Z drugiej strony bez tej
pomocy i czujnego oka bliskiej
osoby mog np. postanowi
odstawi leki. A to bardzo niebezpieczne, bo gwatowne przerwanie tego typu leczenia czsto
prowadzi do samobjstw tumaczya Morawska.
Pod koniec spotkania
dziennikarka zachcaa do odwiedzania strony internetowej
twarzedepresji.pl i odwanego
mierzenia si z problemem. Depresja to nie powd do wstydu. Jedni potrzebuj insuliny,
eby waciwie funkcjonowa,
a inni antydepresantw. W
Polsce wci leczy si tylko 1/3
chorujcych na depresj. Czas
to zmieni apelowaa Anna
Morawska.

Kada zotwka jest wana


i wielka. Apel Joli Kustos
Jolanta Kustos zmaga si z chorob nowotworow od 2010
roku. Szans jest dla niej leczenie za granic.
Jest szansa, aby Jolanta Kustos majca 50 lat, moga cieszy si yciem. Std apel do
ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe. Jola Kustos zmaga
si z chorob nowotworow od
paru lat. Zachorowaa, majc 45
lat. Kiedy w 2009 roku wrciam z crk, ze szpitala z diagnoz jej choniaka, popatrzyymy
na siebie i powiedziaymy sobie, e ju nic gorszego nas nie
spotka. Jednak nikt z nas nie
by wiadomy, e prawdziwa
walka i prba dopiero nas czeka. Niecay rok pniej, wrciam ja, z wasn diagnoz raka
piersi, ktry okaza si niezbyt
przychylny mojemu dalszemu
yciu. Przychodz pierwsze wyniki potwierdzajce chorob, z
przerzutami do wzw chonnych. Zaczynam egna si z yciem, w poczuciu alu i niespenienia, bo przecie mam 45 lat i
chc jeszcze y! Zaczyna si dla
nas tragedia, wylewamy wszyscy morze ez, zmczeni terapi
starszej crki, musimy zbiera
siy na kolejn. Podjam si leczenia, jednak mj spokj trwa
dwa lata. Po tym czasie nowotwr rozsia si po caym organizmie, a mi zostao teoretycz-

Fot. archiwum rodzinne J. Kustos

REGION ZDROWIE

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Rodzina Jolanty Kustos yje od 7 lat w cieniu choroby


nowotworowej. Walczy z bezsilnoci i strachem. Cieszy
si z kadego dnia. Niedawno urodzi si drugi wnuk Joli
Kustos. Jest nadzieja, jednak potrzebne s pienidze.
Jest dla mnie szansa na leczenie za granic i bd wdziczna za kady grosz, bo to on da mi moliwo na dalsz
wdrwk tutaj na ziemi i to on bdzie moj szans na
bezcenne chwile spdzone z rodzin i przyjacimi. Dzikuj! apeluje Jola Kustos.
nie kilka miesicy ycia. Moje
serce ogarna rozpacz, e nie
bd moga crkom towarzyszy w ich dalszym yciu, e nie
poznam swojego wnusia, ktry
mia si urodzi za 5 miesicy.
Po prostu czuam, e umieram.
Bg sprawi, e jestem nadal, ale
poegnaam swojego ojca, ktry
zmar na raka i wielu bliskich,
ktrych zabraa mi ta choroba
opowiada Jola Kustos.

Pienidze na leczenie Joli Kustos mona przekazywa


na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20)
GETIN NOBLE BANK SA
II O/Katowice 90 1560 1111
0000 9070 0011 6398, koniecznie z dopiskiem JOLANTA.
j

RACIBRZ ZDROWIE

Kiedy warto uda si


do dietetyka?
Otyo zwiksza ryzyko zapadalnoci na niektre choroby, w
tym choroby ukadu krenia czy cukrzyc typu 2. Naley pamita, e nie tylko ilo, ale rwnie rozmieszczenie nadmiernej tkanki tuszczowej ma znaczenie.
Fot. freepik.com

10 Z regionu

Otyo to oczywicie pierwsze skojarzenie nasuwajce si


w zwizku z konsultacj u dietetyka. Jest to niezmiernie wany
problem, przede wszystkim medyczny, a w dalszej perspektywie estetyczny. Otyo jest bowiem chorob, ktra wie si z
wystpowaniem powanych powika metabolicznych, takich
jak cukrzyca i hipercholesterolemia, ale take z nadcinieniem
ttniczym, miadyc oraz zwy-

rodnieniem staww. O tym, e


otyo negatywnie wpywa na
jako i dugo ycia nie trzeba przekonywa. Std te, gdy
dotychczasowe metody odchudzania s nieskuteczne warto
zgosi si do dietetyka.
Nie jest to jednak jedyny
problem, w rozwizaniu ktrego pomaga dietetyk. Istotnym
zagadnieniem jest dietoprofilaktyka chorb cywilizacyjnych.
Na przykad podstaw dziaa
obniajcych stenie cholesterolu we krwi powinna by odpowiednia dieta, a dopiero w drugim rzdzie stosowanie lekw.
Wiele osb ma przekonanie, e
posiada wystarczajc wiedz
na ten temat, a utrzymujce si
nieprawidowe wartoci cholesterolu przypisuje obcieniom
rodzinnym lub te stresowi.
Niestety to przekonanie czsto
jest bdne. Podobnie u osb
chorych na cukrzyc, u ktrych
nie uzyskuje si wyrwnania
glikemii, czsto poza wizyt u
diabetologa, konieczna jest konsultacja dietetyka.

Inn domen dietetyka jest


diagnozowanie nietolerancji
pokarmowych oraz ustalanie
planw ywieniowych dla osb
na nie cierpicych.
W NZOZ Kadio-Plus w Radlinie leczeniem dietetycznym
i edukacj ywieniow zajmuje
si mgr Krystyna Dajka. Wykonuje rwnie testy na nietolerancje pokarmowe. Posiada
dowiadczenie w prowadzeniu
kuracji oczyszczajcej organizmu. Prowadzi turnusy i wykady na temat leczenia dietetycznego w rnych orodkach
w Polsce.

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

16 listopada 2016, nr 23 (224)

motoryzacja

Z regionu 11

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od


300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00

Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek,


kurtek, naprawa obuwia ortopedycznego.

Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Racibrz, ul. Londzina 51,


tel. 32 414 08 21;

Przychodnia Weterynaryjna

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

centrovet

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

www.centrovet.pl

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.

PRACA
dla opiekunek
osb starszych
w Niemczech
OD ZARAZ!
Wodzisaw l.,
Waowa 2
Tel. 796 999 605

ALUZJE/ROLETY. Najtasze
aluzje/rolety. Tel. 604 729 874,
502 890 351. Racibrz, ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej i Ogrodowej).

MOTORYZACJA
SPRZEDAM SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg:
150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie
wymiany na bieco. Oferta
prywatna. Tel. 512 333 512.

MECHANIKA
POJAZDOWA

Sprzedam zimowe koa 2x Dunlop, 2x Bridgestone 195/65 R15


5x110 6J ET 43. Tel. 604 167 265.

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007
AUTO-GARA

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz
DO WYNAJCIA 109 m2,
lokal w centrum Kola, przygotowany na aptek oglnodostpn lub na inn dziaalno. Tel. 608 170 471

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

szybko tanio solidnie

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

Felgi stalowe duy wybr


SERWIS OGUMIENIA
Demonta i monta opon
Run Flat Gacka Rajmund

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

ZDROWIE
GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

32 755 21 31

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

Sprzedam mieszkanie 38 m ,
2 pokoje z kuchni, CO, balkon w Raciborzu ul. Opawska
blisko Tesco. Tel. 731 338 688.
2

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach chorobowych m.in.: cniedoczynnoci
tarczycy, nadczynnoci tarczycy,
chorobie Hashimoto; depresjach,
nerwicach, bezsennoci.
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PRACOWNIA KRAWIECKA

Szycie na wymiar odziey damskiej, mskiej i dziecicej, naprawa odziey oraz wszelkie
przerbki, szycie pocieli, obrusw, szycie zason i ran, szycie
i renowacja tapicerki samochodowej.

Racibrz, ul. Brzeska 4


Tel. 665 989 571

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191149, 502468049;


Rybnik, ul. Powstacw lskich
17, pon. r. 9-16, tel. 663466661.
Punkt Ekspresowa Naprawa
Obuwia obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie
604 729 874, 502 890 351

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
pn.-pt. 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI / FELGI

Racibrz, ul. Mariaska 25


Tel. 504 476 839

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

naprawa-obuwia-raciborz.pl

RNE
PRACA

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

DH Bolko, ul. Nowa 1,


tel. 509 077 011 8;

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Racibrz, ul. Opawska 27a/1

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

reklama | poligrafia >>>


R E K L A M A

Rozrywka 5

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

6 Ekologia

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Inauguracja kampanii Gmina z (dobr) energi


KATARZYNA CZY

3 listopada w Rybniku odbya si konferencja rozpoczynajca cykl spotka, warsztatw i dyskusji w ramach
modelowej kampanii edukacyjno-informacyjnej Gmina z (dobr) energi. Projekt
Zwizku Gmin i Powiatw
Subregionu
Zachodniego
Wojewdztwa lskiego jest
pierwszym tego typu przedsiwziciem ze wzgldu na liczb partnerw uczestniczy
w nim 25 gmin i trzy powiaty
zrzeszone w Zwizku, podczas
gdy do tej pory poszczeglne
jednostki prboway radzi sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza samodzielnie. Zmiana sposobu dziaania
i wsppraca naszych samorzdw zostaa doceniona przez
WFOiGW w Katowicach,

ktry przyzna Subregionowi


dotacj w wysokoci 200 tys.
z na realizacj programu.
Podczas konferencji inauguracyjnej przedstawiciele
wszystkich czonkw Zwizku zapoznali si z zaoeniami
kampanii, jej celami i sposobami ich osignicia, a nastpnie
wysuchali wystpie ekspertw zajmujcych si zagadnieniami z zakresu ogrzewania
i ocieplania budynkw oraz
pozyskiwania rodkw na inwestycje w tym obszarze. Dr
Adolf Mirowski z Instytutu
Certykacji Emisji Budynkw
opowiada o bdach inwestycyjnych w budownictwie i ich
konsekwencjach (w tym: znaczcych startach ciepa). Marek Bednarz (Viessmann Sp. z
o.o.) prezentowa dobre praktyki z zakresu realizacji grupowych inwestycji w odnawialne

rda energii, a Patrycja Bajorska (Planergia Sp. z o.o.) zaja si tematem nansowania
tego rodzaju dziaa.
Kolejne wystpienie o
nowych generacjach materiaw dociepleniowych przygotowa Pawe Graciek (Bolix
S.A.), a prof. dr hab. in. Andrzej Szlk z Politechniki lskiej stara si odpowiedzie na
pytanie czy za nisk emisj w
wikszym stopniu odpowiada
rodzaj paliwa czy typ kota.
Trzeci cz spotkania powicono wymianie dowiadcze, spostrzee i wtpliwoci
zwizanych z dbaoci o czyste powietrze w naszym regionie. Trwajca godzin dyskusja
zaowocowaa szeregiem wartociowych wnioskw i daa
nadziej na owocny przebieg
kampanii take w przyszoci.
Przypomnijmy, e projekt

POWIAT RACIBORSKI OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Fot. Subregion.pl

Przedstawiciele 28 samorzdw spotkali si w Rybniku, by pozna zaoenia kampanii,


wysucha prelekcji specjalistw w zakresie ogrzewania budynkw i podyskutowa o ekologii.

Kampania Subregionu Zachodniego ma przyczyni si do poprawy jakoci powietrza w


regionie zamieszkanym przez 650 tysicy ludzi. Pionierskiemu projektowi przygldaj
si take wadze wojewdztwa. Jeli ta inicjatywa zakoczy si sukcesem, to bdziemy
j przenosi na wyszy szczebel samorzdu mwi w padzierniku marszaek Wojciech
Sauga.
Gmina z (dobr) energi potrwa ptora roku i jest kierowany do dzieci i modziey
(zajcia w szkoach, gry, kon-

kursy), dorosych mieszkacw Subregionu (poradniki,


kalkulator efektywnoci energetycznej, spotkania informa-

cyjne) oraz urzdnikw (cykl


szkole w celu stworzenia sieci lokalnych konsultantw ds.
efektywnoci energetycznej).

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Wyjazdowe posiedzenie komisji Zdemaskuj smog


sejmowych w Kuni Raciborskiej 8 listopada w Wodzisawiu l. rozpocza si kampania

Dwudniowa wizyta posw w Kuni skadaa si z


dwch czci: 25 padziernika odbywano wizytacj, a
nastpnego dnia dyskutowano o stanie lasw, postpach
w budowie zbiornika przeciwpowodziowego oraz
przyszoci Odrzaskiej Drogi Wodnej.
25 i 26 padziernika poczone komisje Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych
i Lenictwa oraz Gospodarki
Morskiej i eglugi rdldowej
obradoway w Kuni Raciborskiej. W trakcie wizyty na lsku posowie odwiedzili Nadlenictwo Rudy Raciborskie,
Park Krajobrazowy Cysterskich
Kompozycji Krajobrazowych
Rud Wielkich oraz zapoznali si
z aktualnym stanem lasw i ich
odbudow po poarze sprzed

24 lat. W sierpniu 1992 r. ogie


strawi ponad 9 tys. hektarw
lasu. Parlamentarzyci zoyli
rwnie kwiaty i znicze w miejscu pamici powiconym m.
kpt. A. Kaczynie i dh A. Malinowskiemu, ktrzy zginli podczas akcji ganiczej.
Nadleniczy Robert Pabian przedstawi take informacj na temat przeprowadzonych prac, ktre maj
chroni las przed poarami
oraz omwiono proces wysy-

chania, ktry dotyka lasy Nadlenictwa.


Czonkowie komisji wizytowali te teren przeciwpowodziowego zbiornika Racibrz
Dolny, ktrego budowa wci
nie jest zakoczona, a pitrzce si problemy uniemoliwiaj snalizowanie inwestycji w
oczekiwanym przede wszystkim przez mieszkacw terminie. W posiedzeniu uczestniczyli take p.o. zastpca prezesa
Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej Robert Ksy, p.o. dyrektor Regionalnego Zarzdu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Tomasz Cywiski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasw
Pastwowych w Katowicach
Wiesaw Kucharski, wojewoda
opolski Adrian Czubak, starosta raciborski Ryszard Winiarski, prezydent miasta Racibrz
Mirosaw Lenk oraz burmistrz
miasta Kunia Raciborska Pawe Macha.
Komisja zajmowaa si take kwesti Odrzaskiej Drogi
Wodnej, w tym budow kanau Odra-Dunaj-aba i Kanau
lskiego.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

informacyjna, w ktrej wzili udzia mieszkacy miasta.

Billboardy, plakaty, strona internetowa i informacje na Facebooku, Instagramie i Twitterze Wodzisaw


l. wci szuka sposobw na
przekonanie mieszkacw, e
dbao o czyste powietrze to
ich wsplny obowizek. Kampania Zdemaskuj smog rozpocza si 8 listopada i potrwa
cay sezon grzewczy. Wodarze
miasta zaprosili wodzisawian
do wzicia udziau w castingu, ktrego zwycizcy zostali
Twarz Wodzisawia ich
wizerunki mona zobaczy na
billboardach i plakatach. Kady obraz skada si z dwch
czci po jednej stronie bohater wystpuje w masce przeciwgazowej na szarym, zadymionym tle, a po drugiej z
umiechem pozuje w czystym
otoczeniu. W specjalnej sesji
zdjciowej wzili udzia Paulina nieg z os. XXX-lecia PRL,
Filip Chrobok ze Starego Miasta, Mirosawa Wachowicz z
os. Przyjani i Kamil Wita z os.
Dbrwki.
Wadze Wodzisawia nie
skupiy si wycznie na tworzeniu materiaw atrakcyjnych wizualnie, ale zadbay
take o warstw merytoryczn
kampanii. Na stronie internetowej wodzislaw-slaski.pl/zdemaskuj-smog zamieszczono

Fot. Katarzyna Czy

Fot. kuzniaraciborska.pl

Czonkowie komisji Ochrony rodowiska oraz Gospodarki


Morskiej i eglugi rdldowej odwiedzili rudzkie Nadlenictwo
i teren budowy zbiornika Racibrz Dolny.

Wodzisawski ratusz zachca mieszkacw do wczenia


si w walk o czyste powietrze. Nowa kampania ma nie
tylko wskazywa na problem niskiej emisji i smoga, ale
take zachca do podejmowania konkretnych krokw na
rzecz poprawy jakoci powietrza.
materiay edukacyjne, w tym
informacje na temat przyczyn
powstawania zanieczyszcze,
ich negatywnego wpywu na
ludzkie zdrowie oraz sposobw
walki z tym problemem.
Zdemaskuj smog to
kampania informacyjna o charakterze lokalnym. W ramach
tego przedsiwzicia poruszamy kwesti zanieczyszcze powietrza, pokazujemy, jak szkodliwy wpyw maj na nasze
zdrowie i przede wszystkim
podpowiadamy, jak zdemaskowa smog, czyli prezentujemy gotowe rozwizania na

to, jak skutecznie zapobiega niskiej emisji i walczy ze


smogiem. Chcemy zwrci
uwag jak najwikszej liczby
osb na ten ogromny problem.
Mamy nadziej, e zrealizujemy nasz cel, tym bardziej e w
stworzeniu kampanii pomogli
nam mieszkacy kilku dzielnic naszego miasta, czyli osoby, z ktrymi w pewnym sensie
mogliby utosamia si ich ssiedzi wyjania Anna Szweda-Pigua, rzecznik prasowy
Urzdu Miasta.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

16 listopada 2016, nr 23 (224)

RACIBRZ BIBLIOTEKA 21 LISTOPADA

Repertuar imprez

NOC W BIBLIOTECE
Noc w Bibliotece to popularna impreza cykliczna, w
trakcie ktrej biblioteka nie
zasypia, a na wytrwaych goci czekaj liczne atrakcje. W
tym roku odbdzie si ona 21
listopada. O godz. 17:00 rozpocznie si jarmark, na ktrym
znajdzie si rkodzieo, ozdoby witeczne czy tradycyjne
lskie wypieki. O godz. 18:00
wystpi zesp Frelki. O godz.
19:00 bdzie si mona spotka z Krzysztofem Respondkiem, aktorem, piosenkarzem
i kabareciarzem. Od 1999 roku
zwizany jest z kabaretem Rak.
Zwyciy w 3. i 6. edycji programu Jak oni piewaj. Ak-

tor jest znany m.in. z serialu telewizyjnego "Barwy szczcia"


oraz gwnej roli w opartym
na faktach lmie "Laura". Jest
zdobywc pierwszego miejsca
na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. W 2013 wyda swj debiutancki album studyjny "Taki wiat kupuj". Jesieni 2015
wzi udzia w czwartej edycji programu rozrywkowego
"Twoja twarz brzmi znajomo".
Ponadto bdzie mona wyrobi darmow kart biblioteczn, zapaci 80% mniejsz
kar za przetrzymane zbiory
czy zapozna si z nowociami
ksikowymi, lmowymi i muzycznymi.

RACIBRZ RCK - 19 LISTOPADA

WRCZENIE MEDALI
IM. KS. PRAATA
STEFANA PIECZKI
19 listopada o godz. 19:00
w ramach XV Dni Ksidza Stefana Pieczki w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si
koncert Magdy Frczek, podczas ktrego zostan wrczone
Medale im. Ks. Praata Stefana
Pieczki. Medale te s wyrazem
szczeglnego wyrnienia i
uznania. Nadawane s za szczeglne osignicia na polu dziaalnoci dobroczynnej, spoecz-

nej, naukowej i przyczyniaj si


do podkrelenia wartoci wpisanych w czowieka. Kapitu
Medalu im. Ks. Stefana Pieczki
powoali: Jan Cielak, Ryszard
Frczek, ks. Ginter Kurowski,
Janusz Nowak, Jolanta Rabczuk, Roman Wielecki, Czesaw Sepioo, Adam Szecwka,
ks. Jan Szywalski i ks. Marian
agan.

Patronat medialny:

R E K L A M A

KULTURA ROZRYWKA
16-17 LISTOPADA
SP15/BOISKO RACIBRZ/SAMBOROWICE
Druyna futbolu amerykaskiego Raptors Racibrz
zaprasza na rekrutacj. 16 listopada odbdzie si ona na
orliku przy SP 15 o godz. 17:00, a 19 listopada na stadionie
Raptorsw w Samborowicach o godz. 14:00.
16 LISTOPADA TMZR RACIBRZ
16 listopada o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa Mionikw Ziemi Raciborskiej odbdzie si spotkanie z Kasi i
Marcinem Winkler, ktrzy opowiedz o wyprawie na Filipiny. Wstp wolny.
17 LISTOPADA BIBLIOTEKA RACIBRZ
17 listopada o godz. 16:00 w bibliotece w Raciborzu - Ocicach odbdzie si spotkanie z mediatorem Agnieszk
Wojtas-Bele, w ramach ktrego przybliony zostanie temat
mediacji sdowych i pozasdowych. Po wykadzie bdzie moliwo indywidualnej rozmowy z mediatorem.
18 LISTOPADA MUZEUM RACIBRZ
18 listopada o godz. 17:00 w raciborskim muzeum odbdzie

si wernisa wystawy pod nazw Gdzie jest wity


Mikoaj?. Znajd si na niej przedmioty udostpnione przez
mieszkacw regionu przedstawiajce wspczesny wizerunek
mikoaja.
20 LISTOPADA KONIEC WIATA RACIBRZ
20 listopada na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata odbdzie si koncert Lidii Pospieszalskiej z zespoem, ktra
przedstawi nowy autorski program. Bilety: 30 z w przedsprzeday.
23 LISTOPADA BIBLIOTEKA RACIBRZ
23 listopada o godz. 16:30 w Wypoyczalni Gwnej odbdzie
si kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu
Ksiki, podczas ktrego bdzie omawiany krymina Petera
Maya Wyspa powrotw.
24 LISTOPADA BIBLIOTEKA RACIBRZ
24 listopada o godz. 18:00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza
12 odbdzie si spotkanie z Mikoajem Golachowskim,
doktorem nauk przyrodniczych, ekologiem i podrnikiem.

RACIBRZ ROZRYWKA

H. BANASZAK W RAMACH PALM JAZZ DAYS


18 listopada o godz.
18:00 RCK przy ul. Chopina 21 zaprasza na koncert
Hanny Banaszak, jednej z
najwikszych gwiazd polskiej estrady. Z jednakow
perfekcj i uczuciem piewa

Patronat medialny:

Przybor, Koft, Mynarskiego, Preisnera, Stabat Mater


czy Dzieci Sancheza. Jest ceniona za kunszt, niebyway
smak i kultur. Bilety w cenie
50 i 60 z dostpne w kasach
oraz na stronie RCK.

KONCERT
MAGDALENY FRCZEK

PROMOCJA ALMANACHU
PROWINCJONALNEGO

19 listopada o godz.
19:00 w RCK przy ul. Chopina 21 w ramach Dni ks.
praata Stefana Pieczki odbdzie si koncert Magdale-

26 listopada o godz.
18:00 w RCK przy ul Chopina 21 odbdzie si Promocja
Almanachu Prowincjonalne-

ny Frczek, czyli wokalistki, kompozytorki, autorki


tekstw, ktra wprowadza
w wiat muzyczny powiew
wieoci.

go. Gociem specjalnym bdzie Wojciech Wencel. Wstp


wolny.

SKAZA CHARYTATYWNIE DLA OLIWII


20 listopada o godz.
17:00 w RCK przy ul. Chopina 21 odbdzie si Gala
Zespou Tanecznego Skaza
charytatywnie dla Oliwii.
Zesp taneczny Skaza zosta
zaoony we wrzeniu 2011
roku w Raciborskim Centrum Kultury. Instruktorem,

choreografem i opiekunem
zespou od pocztku istnienia jest Manuela Krzykaa,
ktr wspiera mody, zdolny tancerz i instruktor Denis
Chory. Krtk wspprac z
zespoem w ostatnim roku
podj rwnie mistrz Polski i
wicemistrz wiata Cezary Bo-

rowik. Zesp obecnie skada


si z 17 grup, w ktrych taczy okoo 250 tancerzy od
4 do 50 roku ycia. Zesp
szkoli si w takich technikach tanecznych jak: taniec
klasyczny, taniec jazzowy,
techniki pop jazzowe, taniec
wspczesny, street dance.

Zdobywa nagrody i wyrnienia na wielu konkursach


i turniejach tanecznych. Bierze rwnie udzia w licznych
pokazach, eventach, warsztatach itp. rodki zebrane podczas gali, zostan przekazane
na rehabilitacj Oliwii.

MAYDAY 2 TEATRU BAGATELA Z KRAKOWA


27 listopada o godz.
17:00 w RCK przy ul. Chopina
21 odbdzie si spektakl Mayday 2 (Cought In the Net) w
wykonaniu Teatru Bagatela z
Krakowa. Widmo kazirodztwa
zawisa nad rodzinami takswkarza-bigamisty a wszystko
przez nowe technologie komunikacyjne! Syn Barbary i crka

Mary przypadli sobie do gustu


przez Internet, a teraz d do
prawdziwego poznania (rwnie w sensie biblijnym). Po
osiemnastu latach od wydarze znanych z Maydaya John
Smith nie zmdrza ani o jot i
wci czyni akrobatyczne wysiki, eby utrzyma obie ony w stanie niewiadomoci.

Jedna z nich to rasowa wydra, druga etatowa kura domowa, ale z pewnoci adna
z nich nie chciaaby wnuka ze
skaz genetyczn. O kocu
podwjnego ycia naszego
bohatera nie wspominajc
Bilety w cenie 75 z do nabycia w kasie RCK przy ul. Chopina 21.

KONCERT MARCINA WYROSTKA


29 listopada o godz.
19:00 w DK Strzecha przy
ul. Londzina 38 odbdzie
si koncert Marcina Wyrostka PoliHarmonic (koncert premierowy) w ramach
XI Midzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. Koncert PoliHarmonic to spektakl ukazujcy
peen wachlarz moliwoci

akordeonu. Instrument w
rkach Marcina Wyrostka
wybrzmiewa niczym organy
Jana Sebastiana Bacha, orkiestra smyczkowa Antonio
Vivaldiego, ludyczna kapela
czy zesp rockowy. W swej
muzycznej podry suchacze przenosz si w najrniejsze miejsca wiata, dowiadczajc kultury rnych

krajw, a to wszystko w premierowych interpretacjach


zwycizcy drugiej edycji
Mam Talent, wykadowcy
Akademii Muzycznej w Katowicach i Czonka Amerykaskiego Stowarzyszenia
Akordeonistw Marcina
Wyrostka. Bilety w cenie 30
z do nabycia w kasach i na
stronie internetowej RCK.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Reklama

16 listopada 2016, nr 23 (224)

wizytwki, ulotki >>>

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

<< GazetaInformator.pl