You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 16 listopada 2016 | Nr 23 (224)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

Edukacyjne trzsienie ziemi

Uwaga kierowco!
Idzie zima
Fot. Dominika Paszwska

Reforma owiaty jest ju pewna. Przyjcie ustawy to jednak


dopiero pocztek burzliwych zmian w naszych szkoach.
KATARZYNA CZY

Jeeli bdziemy wszyscy


z pokor realizowali te zadania,
ktre przed pastwem postawiam i minister Zalewska, to
jestem spokojna o powodzenie
tej reformy mwia premier
Beata Szydo do wojewodw i
kuratorw owiaty. Sowa te s
kluczem do trwajcej od miesicy gorcej dyskusji na temat proponowanej przez rzd
PiS zmiany w polskim systemie owiaty. Reforma powiedzie si, jeli wszyscy, ktrzy
maj ku temu odpowiednie
kompetencje podporzdkuj
si zaleceniom minister Anny
Zalewskiej. Problem w tym, e
mimo wielokrotnie podkrelanej przez wadze gotowoci do
rozmw, adne argumenty nauczycieli, ekspertw, rodzicw
czy samorzdowcw nie miay
i nie maj wpywu na decyzje
MEN. Gimnazja maj znikn, szko podstawow zastpi szkoa powszechna, nauka w
liceum potrwa cztery lata. Najwaniejsze zarzuty stawiane
reformie: byskawiczne tempo zmian, brak dostatecznego

REGION EKOLOGIA

Inauguracja kampanii
Gmina z (dobr) energi
Przedstawiciele 28 samorzdw spotkali si w
Rybniku, by pozna zaoenia kampanii.
Czytaj wicej str. 6

WODZISAW LSKI POLICJA

TRWA TP
W WODZISAWIU
Wrd uczniw s zwolennicy i przeciwnicy reformy. Na przykad szstoklasici z Raciborza ze
Szkoy Podstawowej nr 4 s zadowoleni ze zmian. Lubi swoj klas, nauczycieli i ciesz si, e
bd mogli si dalej razem uczy. Na zdj. uczniowie: Julia, Micha, Micha, Wiktoria, Wiktoria.
uzasadnienia proponowanych
rozwiza, chaos informacyjny oraz koszty. Okazuje si
bowiem, e wbrew zapowiedziom rzdu dobra zmiana
w edukacji wymaga sporych
nakadw nansowych, take
dla samorzdw.
Zarwno minister Zalewska jak i premier Szydo de-

klaruj, e reforma ma na celu stworzenie bezpiecznej,


dobrej szkoy, wychowujcej
Polakw do przyszego ycia.
Pytanie jednak czy forsowanie zmian niemal na si
przyniesie oczekiwane efekty.
By moe warto byoby jednak powieci wicej czasu na
konstruktywne rozmowy z na-

R E K L A M A

uczycielami i specjalistami od
edukacji, by moe rzetelna
kampania informacyjna poprzedzajca rozpoczcie procesu legislacyjnego daaby szans
na agodniejsze przejcie przez
trudny czas zmian jeli rzeczywicie okazayby si one
konieczne. Trudno przecie
uzna, e sytuacja, w ktrej z
jednej strony syszymy powtarzane jak mantr sowa bdzie
dobrze, a z drugiej widzimy
nauczycieli niemal rozdzierajcych szaty przed Sejmem, jest
sytuacj optymaln i napawa
rodzicw i uczniw spokojem.
A przecie to wanie na dobru
uczniw powinno nam zalee
najbardziej.
Czytaj wicej str. 11

Tegoroczna edycja wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci przebiega


pod hasem Biznes jest
dobry, przedsibiorczo
jest dobra!. Jakie inicjatywy podejmowane s z
tej okazji w powiecie wodzisawskim?
Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisawiu lskim organizuje prelekcje dla nauczycieli,
uczniw i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zakadania i rozwijania
wasnej dziaalnoci gospodarczej, budowania sieci kontaktw, rynku pracy i ubezpiecze
spoecznych, dochodzenia swoich praw z wykonania umowy kupna-sprzeday, a take
budowania konkurencyjnej
i silnej marki. Przedsiwzicie to wsparli przedsibiorcy,
ktrzy podziel si swoj wiedz i dowiadczeniem. S nimi
Krzysztof Pietrek waciciel
rmy Fourtka Design, Maciej
Jopek radca prawny z Legal

Consulting oraz Ireneusz Burek, redaktor naczelny naszego dwutygodnika. Na pytania


zainteresowanych bdzie rwnie odpowiada przedstawiciel
Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
W obchody wiatowego
Tygodnia
Przedsibiorczoci zaangaoway si rwnie
wszystkie szkoy ponadgimnazjalne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Szkolny
Orodek Karier w Wodzisawiu lskim, a take Izba Gospodarcza. Szkoy ponadgimnazjalne z caego powiatu
przygotoway rne konkursy
i warsztaty adresowane zarwno do wasnych uczniw, jak i
do gimnazjalistw czy uczniw
szk podstawowych. Szczegowy program wydarzenia
znajduje si na portalu raciborz.com.pl oraz gazetainformator.pl.

Czytaj rwnie str. 1


PLUSY dla BIZNESU
DR

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT WODZISAWSKI SZPITAL

Restrukturyzacja szpitala ju pewna


Zakoczyy si konsultacje programu medycznego, ktry ma uzdrowi sytuacj w powiatowej lecznicy.
katarzyna czy

Nie jest tajemnic, e sytuacja szpitala powiatowego z siedzib w Wodzisawiu l. i Rydutowach jest bardzo trudna.
Placwka ma prawie 40 mln
z dugu, wikszo oddziaw
przynosi straty, a do tego konflikty personalne, co jaki czas
wywouj burze medialne i
przyczyniaj si do wprowadzania kontrowersyjnych zmian.
Zarzd Powiatu przyznaje, e
dotychczasowa strategia udzielania szpitalowi dotacji, poyczek i umorze nie przyniosa
oczekiwanych efektw.
Wicestarosta Grzegorz Kamiski podkrela, e mimo
wielu pyta i niewiadomych
ani Zarzd ani dyrekcja szpitala nie chc sta w miejscu
- std konieczno wprowadzenia zdecydowanych zmian. Jego
zdaniem, warto rwnie pamita, e dalsze funkcjonowanie
szpitala jest wane nie tylko ze
wzgldu na leczenie mieszkacw powiatu, ale take z uwagi
na to, e jest to najwikszy zakad pracy, zatrudniajcy prawie 1000 osb.
Zdaniem dyrektor placwki
Doroty Kowalskiej, aby utrzyma szpital niezbdna jest jego kompleksowa reorganizacja
od wikszej kontroli i lepszej

koordynacji wyjazdw karetek


a do tworzenia nowych zakadw. Na czym konkretnie bd
polega zmiany?
Od 1 marca 2016 r. nastpi
poczenie czterech jednoimiennych oddziaw, obecnie funkcjonujcych zarwno w Wodzisawiu l. jak i Rydutowach. S
to Oddziay Ginekologiczno-Poonicze, Neonatologiczne, Chirurgii Oglnej oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ju za
trzy miesice bd one zlokalizowane wycznie w Wodzisawiu l. Zreszt ju od 1 listopada
opieka ginekologiczno-poonicza jest udzielana pacjentkom w
wodzisawskiej siedzibie szpitala, z powodu zawieszenia, teoretycznie tylko czasowego, oddziau w Rydutowach. Na razie na
pacjentki czekaj tu pooone
udzielajce porad ginekologicznych i laktacyjnych. Dorota Kowalska zapewnia, e wci trwaj poszukiwania specjalistw,
tak by w styczniu porodwka
wrcia do Rydutw. Trudno
jednak si spodziewa, e dyrekcja pozyska nowych lekarzy (w
liczbie co najmniej szeciu) na
tyle szybko, by oddzia ponownie zacz przyjmowa kobiety
przed kocem lutego przyszego roku.
Budynki rydutowskiej lecznicy nie bd jednak sta pu-

ste. Program medyczny zakada


utworzenie w nich Centrum Leczenia Wieku Podeszego skadajcego si z Oddziau Chorb
Wewntrznych (z Pododdziaem Geriatrycznym i Kardiologicznym) oraz Zespoem Pracowni Diagnostycznych. Znajd
si tam m.in. Pracownia Densytometryczna, Psychologiczna
i USG/UKG. Oprcz tego powstanie rwnie Zakad Opiekuczo-Leczniczy oraz Oddzia i
Zakad Rehabilitacji Leczniczej.
W Rydutowach pojawi si
rwnie Orodek Ambulatoryjnego Leczenia Kobiety i ambulatorium chirurgiczne.
Proponowane zmiany maj
poprawi wynik finansowy szpitala ma on wynosi ponad 1,5
mln z. Zgodnie z deklaracjami
kierownictwa placwki, restrukturyzacja nie bdzie wiza si z
redukcj zatrudnienia pracownikw redniego szczebla nie
dotyczy to osb, ktre nabyy
prawo do wiadcze emerytalnych lub przedemerytalnych i
zatrudnionych na umowy na
czas okrelony. - Te osoby, niestety obawiaj si o swoj przyszo przyznaje dyrektor Kowalska.
Pozytywne (w perspektywie dugookresowej) zmiany
wymagaj jednak dodatkowych nakadw finansowych.

Koszt remontw, adaptacji


i przeksztace to ponad 25
mln z. Realizacja Programu
bdzie przebiega w etapach
i zakoczy si w 2019 r. Dziaania zaplanowane na przyszy
rok bd wymaga nakadw w
wysokoci niemal 13 mln z, a w
kolejnych latach ponad 4 mln z
(2018) i prawie 9 mln z (2019).
Skd wzi te pienidze?
Dyrekcja bdzie stara si je
pozyska z Narodowego Funduszu Zdrowia i rde zewntrznych, i restrukturyzacji
zobowiza, ale przede wszystkim z budetw samorzdw:
powiatu (w formie kolejnych
dotacji i porcze) oraz wszystkich gmin, ktrych mieszkacy korzystaj z usug szpitala.
Na razie wyran pomoc zadeklarowa Zarzd Powiatu, ktry zamierza w przyszym roku
przekaza placwce 6,5 mln z.
Planowanie jakichkolwiek
zmian jest jednak obarczone
ryzykiem jeszcze z jednego powodu wci nie wiadomo jaki bdzie efekt reformy przygotowywanej przez Ministerstwo
Zdrowia. Wszystko wskazuje
bowiem na to, e tylko cztery
oddziay PPZOZ bd mogy liczy na budetowanie, a pozostae czeka rywalizacja konkursowa z innymi orodkami.

KOMENTARZ NA GORCO
Ireneusz Serwotka
Starosta Wodzisawski
Czy ja jestem spokojny, e to wszystko si uda?
Nie, nie jestem, bo mamy tu
oczywicie wiele zagroe i
tego musimy by wiadomi.
Ale musimy te zdawa sobie
spraw z tego, w jakiej sytuacji jestemy. 39 mln z strat
dalej jest. To nie jest tak, e
to samo zniknie, e kto nam
podaruje te pienidze. Dlatego uwaam, e brak podjcia
dziaa jest gorszy ni dziaania, ktre s obarczone nawet
pewnym ryzykiem. Stad ta nasza determinacja. Oprcz tych
wszystkich zobowiza jest
te konieczno zrealizowania
planu dostosowawczego przyjtego w 2012 r. Miao si to
zakoczy w 2016 r., uzyskalimy zgod na przeduenie inwestycji do koca 2017 r., ale
wikszo pozycji nadal nie
jest zrealizowana.
My nie jestemy specjalistami w zakresie medycyny,
dlatego opieramy si o materia przygotowany przez tych,
ktrzy si na tym znaj. Ten
program nie wzbudza zachwy-

tu, jest trudny, ale musimy go


zrealizowa. Bo w pewien sposb jestemy postawieni pod
cian. A trzeba pamita, e
przez wiele lat starostwo nie
stao z boku i wyoyo naprawd due pienidze. Kilka
lat temu szpitalowi udzielono
porczenia w wysokoci prawie 13 mln z na spat biecych zobowiza. Co roku ponad milion z z tego schodzi,
ale cigle jestemy obcieni
kwot 10 mln z, gdyby szpital upad.
Oprcz tego byy rne
dotacje i poyczki. Jak obliczylimy to ta pomoc w rnych
formach wynosia w ostatnich
latach 22 mln z, a sytuacja jest
jaka jest. Nadal 39 mln dugu. Jak wida, ta pomoc nie
za wiele daa. Oczywicie bez
tego wsparcia byoby jeszcze
gorzej. I teraz albo pjdziemy
na radykalne kroki, widzc co
si w otoczeniu zewntrznym
zmienia albo poddamy si, rce do gry i powiemy nas na
wicej nie sta. Ale my si nie
chcemy podda i dlatego robimy wszystko, eby ten plan si
powid.

REGION SPRAWY KONTROWERSYJNE

Dezaktywacja e-biletw MZK


katarzyna czy

Zarzd MZK z siedzib w


Jastrzbiu Zdroju podj decyzj o dezaktywacji e-biletw
okresowych (tygodniowych,
dwutygodniowych i miesicznych) nalecych do mieszkacw Wodzisawia l. Oznacza
to, e osoby te bd musiay za
kadym razem kupowa bilet u
kierowcy przypomnijmy, e
w takim wypadku niezalenie
od pokonanej odlegoci pasaer paci tyle samo 4,20 z lub
2,10 z jeli jest uprawniony do
ulgi. Przyczyn takiej decyzji
jest fakt, i Wodzisaw l. nie
dokada si do funkcjonowania Zwizku od 2013 r., kiedy
to postanowi z niego wystpi
i uruchomi wasne linie auto-

busowe. Mimo to mieszkacy


Wodzisawia l. nadal korzystaj z usug MZK rwnie
poprzez zakup e-biletw okresowych. Zdaniem Zarzdu czas
pooy kres takiemu rozwizaniu. Cz kosztw generowanych przez wodzisawian
pokrywa dziesi innych gmin,
ktre w Zwizku cigle dziaaj. Wadze MZK kilkakrotnie
podejmoway prby dojcia
do porozumienia, domagajc
si od wadz Wodzisawia czciowej refundacji kosztw. Bez
efektu czytamy w oficjalnym
komunikacie zamieszczonym
na stronie internetowej.
W zwizku z tym od 1 stycznia 2017 r. okresowe e-bilety
nalece do mieszkacw Wodzisawia l. zostan zdezakty-

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

wowane. Wadze miasta wystosoway w tej sprawie pismo do


Zarzdu MZK, ale do tej pory
(tj. do 13.11 przyp. red.) nie
otrzymay odpowiedzi.
Nasza redakcja rwnie postanowia zaj si t spraw.
Zapytalimy rzecznika Zwizku czy decyzja o uniewanieniu
e-biletw jest ju ostateczna i
nieodwoalna oraz jak ma si
ona do faktu, i przecie osoby
nabywajce e-bilet musz za
niego zapaci. Rafa Jaboski
poinformowa nas, e realizacja zapowiedzi [o dezaktywacji
przyp. red.] uzaleniona jest
od efektu dalszych rozmw z
wadzami Wodzisawia, dodajc jednoczenie, e stanowisko Zarzdu uzyskao poparcie Zgromadzenia Delegatw

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. mzkjastrzebie.com

Od stycznia 2017 r. mieszkacy Wodzisawia l. nie bd mogli korzysta z e-biletw okresowych za przejazdy autobusami
MZK bd paci najwysze stawki.

Konflikt na linii MZK z siedzib w Jastrzbiu Zdroju a wadzami Wodzisawia lskiego


najbardziej dotknie pasaerw.
MZK, a wic reprezentantw
wszystkich gmin czonkowskich, ktrzy nie chc, by ich
mieszkacy dotowali mieszkacw Wodzisawia. Kilkakrotnie podkreli, e ci ostatni
pac za swoje przejazdy tylko
czciowo, bo korzystaj z ulg
przysugujcych wszystkim pasaerom. Warto moe jednak
przypomnie, e e-bilety czsto
su osobom dorosym, dojedajcym autobusami do pracy
i nieposiadajcym uprawnie
do adnych zniek.
Nasze wtpliwoci budzi
te niejednoznaczna sytuacja
najstarszych pasaerw. Osoby, ktre ukoczyy 70. rok
ycia mog korzysta z prze-

jazdw MZK za darmo. Od niedawna jednak, aby skorzysta z


tego prawa, musz posiada
specjaln e-kart Seniora. Zapytalimy Jaboskiego, w jaki sposb styczniowa zmiana
wpynie na sytuacj tych osb i
czy take one mimo sdziwego wieku - bd musiay paci
za bilety. Odpowied rzecznika zdaje si potwierdza nasze
obawy: Prawdopodobnie ulgi,
o ktrych mowa, w przypadku
mieszkacw Wodzisawia zostan zawieszone. Ostateczn
decyzj podejmie jednak Zarzd MZK. Nie wiadomo jednak, kiedy taka decyzja zapadnie ani w jaki sposb zostanie
wyjaniona seniorom.

Trudno te nie podejrzewa, e postawienie sprawy


na ostrzu noa przez wadze
Zwizku wanie w listopadzie wie si z domykaniem
przyszorocznego budetu
przez prezydenta Wodzisawia l. Z drugiej strony wodarze miasta nie powinni
oczekiwa, e ssiednie gminy bd chciay dofinansowywa przejazdy mieszkacw
Wodzisawia l. I usprawiedliwianie si tym, e przecie
ci ostatni mog korzysta z
linii miejskich chyba nie wystarczy, by unikn konfliktw na linii Wodzisaw l.
czonkowie MZK.

GazetaInformator.pl >>

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

TNIA Z WYRNIENIEM
riach: Przestrze publiczna,
Zrewitalizowana przestrze
publiczna, Obiekt uytecznoci publicznej i Zrewitalizowany obiekt uytecznoci publicznej.
Wrd wyrnionych przez
Marszaka Wojewdztwa lskiego i katowicki oddzia Stowarzyszenia Architektw Polskich obiektw znalaza si
m.in. radliska tnia. Tnia
nagrodzona zostaa w kategorii
Obiekt uytecznoci publicznej. Jury docenio obiekt za
ciekaw prb aktywizacji terenw zielonych miasta poprzez
stworzenie ciekawego miejsca
wypoczynku i rekreacji dla jego mieszkacw.
k

WODZISAW LSKI ZWIERZTA

IDZIE ZIMA.
PAMITAJ O BEZDOMNYCH ZWIERZAKACH
Adoptuj, zosta wolontariuszem lub przynajmniej przeka ciepy koc
i karm istnieje wiele
sposobw, by pomc podopiecznym wodzisawskiego przytuliska.
Sezon jesienno-zimowy to
szczeglnie trudny okres dla
zwierzt bezdomnych. W wodzisawskim przytulisku na
swj nowy dom, peen ciepa i
poczucia bezpieczestwa, czekaj zarwno stsknione psy,
jak i koty. Czci z nich z pewnoci uda si odnale swj
azyl na ziemi jeszcze przed zim. Te, ktre pozostan, mog liczy jedynie na pomocn
do wolontariuszy. Stowarzyszenie na Rzecz Zwierzt
Koty Psy i My, pod ktrego
opiek znajduj si zwierzaki z wodzisawskiego punktu przetrzyma, zachca zatem ludzi dobrego serca do
wsparcia przytulisko chtnie przyjmie zwaszcza koce
oraz mokr karm, zarwno
dla psw, jak i kotw. Przydadz si te dodatkowe rce do
pomocy im wicej wolontariuszy, tym wiksza szansa

na stworzenie przebywajcym tam zwierzakom takich


warunkw, by maksymalnie
umili im jesienno-zimowe
dni apeluje Bogumia Kabut-Machnik ze Stowarzyszenia na Rzecz Zwierzt Koty
Psy i My.
Jeli zastanawiacie si nad
adopcj najbardziej potrzebujcych ludzkiej bliskoci bezdomnych zwierzakw, wodzisawskie stowarzyszenie
przypomina, e adopcja jest
bezpatna, a dodatkowo finansowane jest rwnie chipowanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja
przygarnitego czworonoga.
Pamitajmy jednak, e
przygarniajc psa lub kota
stajemy si za niego odpowiedzialni i wie si to z nowymi, licznymi obowizkami
przez wiele lat jego ycia. Adoptujmy wiadomie.
Dane kontaktowe stowarzyszenia: Stowarzyszenie na
Rzecz Zwierzt Koty Psy i
My, ul. Marklowicka 21, Wodzisaw lski, tel. 605109891.
k

RYDUTOWY POLICJA

KOMPLETNIE PIJANY
WIZ PASAERW
35-letni rydutowianin
wsiad za kierownic, majc w organizmie ponad 4
promile. Kierowca nie posiada nawet uprawnie
do kierowania samochodem.
Pijany kierowca wpad w
rce policjantw pocztkiem
listopada, gdy ci, patrolujc
rejon skrzyowania ulicy Bema z Gajow w Rydutowach,
zauwayli pojazd, ktry wjecha w jedn z ulic z nadmiern prdkoci, a na ich widok
- dodatkowo zacz przyspiesza. W tym czasie rydutowscy funkcjonariusze otrzymali rwnie informacj o tym,
i taki sam pojazd by ju widziany przez anonimowego
zgaszajcego pod sklepem.

Policjanci pojechali w lad za


podejrzanym pojazdem i zatrzymali go do kontroli w rejonie jednej z posesji przy ulicy
Gajowej.
35-latek sam przyzna si
do prowadzenia pod wpywem
alkoholu. Co wicej, nieodpowiedzialny kierowca nie jecha
sam - mczyzna przewozi w
swoim pojedzie dwch pasaerw. Badanie stanu trzewoci w komisariacie policji
wykazao u niego ponad 4 promile. Ponadto, po sprawdzeniu
w policyjnych bazach danych,
okazao si, e rydutowianin
nie posiada nawet prawa jazdy. Grozi mu kara nawet do 3
lat wizienia.
k

REGION

Park bez muszli

w skrcie

Muszla koncertowa zostaa wyburzona.


Zastpi j plansze z projektem nowego obiektu.
katarzyna czy

Wodzisawski magistrat
otrzyma zgod konserwatora zabytkw na postawienie w
parku altany penicej funkcj
muszli koncertowej. Jak przyznaa wiceprezydent Barbara
Chrobok rozmowy byy bardzo trudne, gdy pocztkowo
konserwator krytycznie podchodzi do budowy jakiegokolwiek obiektu w miejscu dotychczasowej muszli. My jednak
stalimy na stanowisku, e
obiekt musi powsta, bo takie
s oczekiwania mieszkacw.
Brali oni udzia w szeregu spotka konsultacyjnych, rozmowy byy pene emocji, ale wszyscy zgadzali si co do tego, e w
parku ma powsta taki obiekt
mwia wiceprezydent. Dodaa te, e ma wiadomo, i
przyjty projekt nie zadowoli w
peni wszystkich, ale na pewno
najwaniejsze dla wszystkich
postulaty (bezpieczestwo, estetyka, dostp do wydarze kulturalnych), znalazy w nim swoje odzwierciedlenie.
Zaakceptowana przez konserwatora koncepcja rni si
nieco od pierwotnego pomysu
architektw. Do najwaniejszych zmian naley zastpienie szerokich aw stref zieleni
i mniej imponujcymi siedziskami, rezygnacja z pomysu
utworzenia lustrzanej ciany od

strony przystankw (powstanie


tam konstrukcja z materiaw
drewnopodobnych lub betonu i
zielona ciana) i lepsze dostosowanie podjazdu do potrzeb
osb niepenosprawnych (pojawi si stopnie, przystanki).
Barbara Chrobok podkrelaa rwnie, e cay teren bdzie od pocztku objty monitoringiem oraz wyposaony w
sprzt do realizacji imprez, w
tym oczekiwanych przez cz
mieszkacw
potacwek.
Zlecilimy zamontowanie
dwch ruchomych wie, jednej
w rodku i drugiej na zewntrz
bdzie ona na co dzie schowana w pododze tak, aby
obiekt by w stu procentach
przygotowany do wystpw.
Bdzie rwnie mobilna scena,
ktra umoliwi jak najlepsze
wykorzystanie muszli podczas
konkretnych wydarze tumaczya Chrobok.
Kiedy projekt zostanie zrealizowany? Prezydent Mieczysaw Kieca wyjania, e na razie nie ma jeszcze kosztorysu i w
zwizku z tym nie mona mwi
o adnych konkretnych datach.
- Obiecalimy, e stara muszla
nie zostanie wyburzona a do
stworzenia koncepcji nowej, ten
etap wanie si zakoczy.
Zamiast muszli w parku
stan tablice zawierajce wizualizacj przebudowy tej czci
Starego Miasta. Nie wiadomo

Fot. Katarzyna Czy

RADLIN KONKURSY

Jury konkursowe uznao


radlisk tni za ciekaw propozycj wypoczynku i rekreacji, utworzon w zielonej przestrzeni
miasta.
4 listopada w Katowicach wrczono nagrody w 17.
ju edycji konkursu Najlepsza Przestrze Wojewdztwa
lskiego, ktrego celem s
rozwj i zmiany jakociowe
przestrzeni publicznej, wzrost
aktywnoci spoecznej i gospodarczej, podnoszenie wiadomoci w zakresie ksztatowania
przestrzeni, a take promocja wysokiej jakoci rozwiza
urbanistycznych i architektonicznych. W sumie, do udziau w konkursie zgoszono 43
realizacje w czterech katego-

Wiadomoci 3

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Magistrat liczy na to,


e na budow altany
uda si pozyska rodki
zewntrzne, co znacznie
przyspieszyoby prace.
jednak, jak dugo plansze bd
zastpowa wodzisawianom
muszl. Magistrat liczy na to,
e na realizacj projektu uda si
pozyska rodki zewntrzne, co
znacznie przyspieszyoby prace. Jeli jednak koszt inwestycji bdzie musia zosta pokryty wycznie z budetu miasta,
na nowy obiekt trzeba bdzie
jeszcze poczeka. Na razie wiadomo, e w projekcie przyszorocznego budetu prezydent nie
zamierza umieci tego zadania
ze wzgldu na brak wiedzy o jego ostatecznej cenie. Zdaniem
prezydenta byoby to nieodpowiedzialne, zwaszcza w wietle szeregu zaplanowanych ju
inwestycji takich jak budowa
centrum przesiadkowego czy
modernizacji kamienic na Rynku.

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Docz do Szlachetnej Paczki

y:
y
t medialn
Wspieram
Patrona
dobre tematy!

Dziki Szlachetnej Paczce, rodziny, ktre najbardziej potrzebuj


pomocy, rokrocznie otrzymuj wsparcie w postaci witecznych
prezentw.
Szlachetna Paczka jest projektem oglnopolskim, w tym
roku realizowanym ju po raz
szesnasty w kraju i po raz szsty w powiecie wodzisawskim. Jego celem jest pomoc
rodzinom, ktre znalazy si
w trudnej sytuacji materialnej
i yciowej, wedug kategorii:
rodzina wielodzietna, choroba
i niepenosprawno w rodzinie, staro i osamotnienie, samodzielni rodzice, nieszczcie
i inne.
Pomaga razem ze Szlachetn Paczk moemy na
rne sposoby. Jednym z nich
jest zostanie Darczyc, ktry
chce przygotowa paczk dla
konkretnej rodziny. Darczyc moe zosta kady z nas
przedsibiorca, wsppracownicy, grupa przyjaci, rodzina,
itd. Wystarczy chcie i wybra
rodzin, ktrej chcemy pomc. Ju 19 listopada, na stro-

nie internetowej Szlachetnej


Paczki otwarta zostanie Baza
Rodzin, gdzie Darczycy bd
mogli wybra rodzin, dla ktrej chc przygotowa paczk.
Midzy rodzinami a Darczycami porednicz Wolontariusze, czyli osoby majce bezporedni kontakt z osobami,
dla ktrych bd przygotowywane paczki, dostosowane do
ich najwaniejszych potrzeb.
Trzeci grup osb, ktre mog zaangaowa si w projekt,
s Dobroczycy, udzielajcy wsparcia na miar swoich
moliwoci, w szczeglnoci w
dniu Finau, ktry w tym roku przypada na weekend 10-11
grudnia. Jak co roku, magazyn
Szlachetnej Paczki bdzie mieci si w Wodzisawskim Centrum Kultury.
Now form wspomagania Szlachetnej Paczki jest
moliwo zostania tzw. In-

westorem Spoecznym. Inwestor Spoeczny to firma, ktra decyduje si na finansowe


wsparcie konkretnego, wybranego przez siebie rejonu Szlachetnej Paczki poprzez przekazanie darowizny w wysokoci 5
tys. zotych, ktra to umoliwi
organizacj akcji. Dziki temu,
Inwestor Spoeczny nie tylko
pozytywnie wpywa na lokaln
spoeczno, ale te pozyskuje
nowe, ciekawe kontakty z ludmi z okolicy, wpywa korzystnie na wizerunek swojej firmy
oraz ma moliwo odliczenia
darowizny od podatku.
W samym powiecie wodzisawskim, co roku, dziki
grupie okoo 40 wolontariuszy, Szlachetna Paczka dociera
do ponad 70 rodzin, czc w
ten sposb ponad trzy tysice
osb.
k

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU W TURZY
W zwizku z przebudow drogi
gminnej ul. Granicznej oraz
budow kanalizacji deszczowej
w Turzy lskiej konieczne byo
wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na remontowanym
odcinku droga zostaa cakowicie wyczona z ruchu, w
godzinach od 7:00, zapewniajc
dojazd do posesji mieszkacom. Zmiana zostaa wprowadzana na cay czas trwania
robt, tj. do koca kwietnia
przyszego roku.
PKP: Z WODZISAWIA
DO KRAKOWA?
Prezydent Mieczysaw Kieca
wystosowa wniosek do Oddziau Maopolskiego Przewozw
Regionalnych ws. uruchomienia relacji PKP Krakw-Wodzisaw lski w nowym rozkadzie
na 2017 r. Relacja pocigu Krakw-Rybnik-Krakw wyduona do Wodzisawia lskiego
lub Chaupek wzbogacioby
ofert przewozow dla pasaerw obszaru nadgranicznego.
Prezydent miasta przedstawi
take pomys wyduenia poczenia a do Bogumina lub
Ostrawy, co zagwarantowaaby
poczenie midzy woj. maopolskim i lskim oraz krajem
morawskolskim. Wniosek do
PKP wystosowany zosta w odpowiedzi na liczne gosy mieszkacw miasta.
NOWE AUTOBUSY MZK
Drogami powiatu wodzisawskiego jedzi ju 7 nowoczesnych autobusw firmy SOR.
Nowe pojazdy MZK Jastrzbie s dostosowane do potrzeb
osb niepenosprawnych, klimatyzowane, monitorowane,
a co najwaniejsze s o wiele
bardziej ekologiczne od swych
poprzednikw. Dla pasaerw
MZK przygotowano nawet takie
udogodnienie, jak adowarki
USB, umoliwiajce zasilanie
swoich urzdze podczas jazdy.
PRZEBUDOWA ULICY
RADLISKIE CHAUPKI
Od 8 listopada trwaj prace
drogowe na ul. Radliskie
Chaupki w Wodzisawiu l.
W miejscu prowadzenia robt,
od poniedziaku do pitku w
godzinach od 7:00 do 15:00,
kierowcy bd musieli liczy si
z utrudnieniami w ruchu, poniewa droga ta bdzie nieprzejezdna. Wykonawca zadania zapewni jednak dojazd do posesji
mieszkacom.
OGRZEWALNIA
JU OTWARTA
2 listopada w Wodzisawiu l.
ponownie uruchomiona zostaa
ogrzewalnia dla bezdomnych.
Funkcjonuje ona w kontenerze
usytuowanym przy ul. Rzecznej
24. W ogrzewalni osoby bezdomne mog spdzi w cieple
noc, napi si gorcej herbaty
oraz skorzysta z wza sanitarnego. Kontener otwarty jest
codziennie, w godz. od 19:00 do
7:00 (w okresie silnych mrozw
czas ten moe ulec wydueniu).
Ogrzewalnia funkcjonowa bdzie do koca marca przyszego roku.
ZWYCIYLI
KUCHARZE Z KATOWIC
9 listopada w Zespole Szk
Ekonomicznych w Wodzisawiu lskim odbya si ju szsta
edycja lskiej Jesieni Kulinarnej. Tematem przewodnim
bya pier kaczki sous vide. W
wydarzeniu uczestniczyo a
szesnacie druyn nie tylko ze
lska, ale rwnie ze winoujcia, Tczewa i Czech. Pierwsze
miejsce zajli Micha Kowalski
i Sara Ulfig z Zespou Szk Gastronomicznych w Katowicach.

4 Sport

16 listopada 2016, nr 23 (224)

WODZISAW LSKI WYDARZENIE SPORTOWE

<< GazetaInformator.pl

PSZW REKREACJA

Za nami X Pmaraton Wodzisawski

W urodzinowych
klimatach

Mionicy biegania wzili udzia w jubileuszowej edycji Wodzisawskiego


Pmaratonu, podczas ktrego najlepszym okaza si Timashov Volodymir Razem z solenizantk uczestnicy XVII
Towarzyskiego Biegu po lesie witowali
ze Lwowa.
justyna koniszewska

6 listopada na ulicach Wodzisawia l. po raz kolejny pojawili si biegacze. Wszystko za


spraw X Wodzisawskiego Pmaratonu o Puchar Prezydenta
Miasta. Wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie od
2007 roku. We wszystkich dotychczasowych edycjach udzia
wzio 1735 osb, tegoroczna
przekroczya 240 uczestnikw.
Mionicy biegania wystartowali ze Stadionu Miejskiego punktualnie o godzinie 11:00. Po
siedmiu okreniach pokonanych ulicami miasta zawodnicy
zakoczyli zmagania na wodzisawskim rynku. Trasa wyniosa nieco ponad 21 kilometrw.
Wrd tegorocznych uczestnikw znalazo si kilka osb, ktre od samego pocztku tworz
histori Wodzisawskiego Pmaratonu. Po raz dziesity pobiegli Katarzyna Wernik, Jan
Deca oraz Henryk Szkatua.
X Wodzisawski Pmaraton powicony zosta pamici Zbyszka Marszakowskiego,
ktry spoecznoci biegaczy by
doskonale znany jako mionik
sportu i zdrowego stylu ycia.
Wsplnie z przyjacimi zaoy Klub Sportowy FORMA,
dziki ktremu w Wodzisawiu
lskim rozwiny si biegi oraz

Fot. Arkadiusz Piechota

Fot. Justyna Koniszewska

urodziny.

Patronat medialny:

Podczas pmaratonu odbya si akcja charytatywna organizowana przez Fundacj PKO


Banku Polskiego. Biegacze licznie i chtnie Pobiegli dla Stasia. Akcja miaa na celu pomoc
5-miesicznemu chopcu, ktry urodzi si z cik zoon wad serca, tj. wspln komor oraz przeoeniem naczy. Zaangaowanie zawodnikw, ktrzy przypili do koszulki
kartk biegn dla Stasia i dobiegli z ni do mety zostao przeliczone na konkretn pomoc
darowizn na operacj serca chopca.
nordic walking. To z jego inicjatywny do kalendarza imprez
sportowych trafi Wodzisawski
Pmaraton. Zmar niespodziewanie w czerwcu tego roku w
wieku 58 lat.
Podczas wodzisawskiego
pmaratonu najlepszym oka-

za si Timashov Volodymir
ze Lwowa z czasem 1:11:16, na
drugim miejscu uplasowa si
Dmitro Pozewilow z Charakowa. Jako trzeci na lini mety
przybieg rwnie zawodnik z
Ukrainy - Aleksander abziuk.
5 biegaczy z Klubu Sportowe-

go FORMA zajo miejsca w


pierwszej trzydziestce.
Organizatorem X Wodzisawskiego Pmaratonu by
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji CENTRUM, wsporganizatorem Wodzisawskie
Centrum Kultury.

Nie zabrako Sto lat, toastu i pysznego ciasta.


Deszczowa pogoda w listopadowy, chodny dzie nie
zniechcia biegaczy, ktrzy
w niedziel, 6 listopada, wystartowali punktualnie o godz.
10:00 w XVII Towarzyskim
Biegu po lesie pszowskim, organizowanym przez Klub Sportowy M.E.T.A. Botnisty, pofadowany teren, biegncy lasami
jak rwnie polnymi ciekami, by nie lada wyzwaniem
dla uczestnikw marszobiegu

na odcinku 10 kilometrw. Po
biegu, dla uczczenia urodzin
klubowiczki, wszyscy razem
odpiewali Sto lat. Duym zaskoczeniem dla wszystkich byo
ciasto przygotowane przez solenizantk. Nie obyo si rwnie bez symbolicznej lampki
szampana. Organizatorzy biegu zadbali rwnie o gorc
herbat.
ap

WODZISAW LSKI AKCJE CHARYTATYWNE

24-godzinny Maraton Pywacki

Patronat medialny:

Prawie p tysica osb przepyno ponad 1,5 tys. kilometrw podczas akcji charytatywnej.
dyczny, a take dofinansowano
rehabilitacj Lenki i Oliwierka,
cierpicych na mzgowe poraenie dziecice a w zeszym
roku dokonano zakupu 26
profesjonalnych inhalatorw
nebulizatorw medycznych.
Tym razem, w trakcie listopadowego maratonu organizo-

wana bya zbirka funduszy,


ktre przeznaczone zostan na
zakup detektorw ttna podu.
Patronat honorowy nad imprez obj prezydent miasta Wodzisawia lskiego, Mieczysaw Kieca, ktry jako pierwszy
wszed do basenu i rozpocz
maraton.

Akcja po raz kolejny cieszya si duym zainteresowaniem


mieszkacw. Prawie p tysica osb przepyno ponad 1,5
tys. kilometrw. Znw brakuje mi sw, a za wzruszenie
krci si w oku. Mamy kolejny
fantastyczny wynik na Mancie,
wysikiem 421 osb, udao nam

si przepyn 1.460 km i 850


metrw. Nie wiem jak Wam
dzikowa. Pokazalicie znw
ogromne serce, determinacj
i najczystsz ludzk dobro.
Punktualnie o pnocy, gdy
miasto spao, Kryta Pywalnia
Manta otworzya po raz kolejny wito Niepodlegoci w

Wodzisawiu lskim. Blisko


p tysica osb stano dzi
razem nad pomnikiem ycia,
skadajc w hodzie kilometry
przepynite z tak ogromnym
wysikiem cieszy si kierownik basenu Mariusz Blazy.
j
Fot. Martyna Terka-Cebula

10 listopada, jak co roku,


na Krytej Pywalni Manta zorganizowany zosta charytatywny 24-godzinny Maraton Pywacki. Podczas rokrocznego
wydarzenia Manta pomoga
ju m.in. Dawidowi, ktry jest
ju po przeszczepach maowin
usznych. Zakupiono sprzt me-

Maraton uroczycie otworzyli prezydent Wodzisawia l. Mieczysaw Kieca oraz kierownik basenu Mariusz Blazy. Pawie 1,5 tys. km pomogli przepyn rwnie czonkowie szkek pywackich,
Rybnickiej Grupy Biegowej i kluby fitness czy "Pywajce szkraby".

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 23/2016

GazetaInformator.pl 16 listopada 2016 nr 23 (224)

REGION PRZEDSIBIORCZO

Rozwj przedsibiorczoci oparty na edukacji


Od wielu lat w Polsce rozwija si nurt klubowy oraz networking. Dziki trwaym relacjom biznesowym
i tworzeniu sieci mocnych kontaktw, mona wypracowa strategi funkcjonowania firm opart na marketingu
rekomendacji.
wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci, w ramach ktrego na Zamku Piastowskim
zostaa zorganizowana konferencja dla nauczycieli, jest okazj do podjcia refleksji i zadania sobie nastpujcych pyta:
kto faktycznie jest zainteresowany, aby ksztaci ludzi przedsibiorczych? Komu zaley, aby
uczniowie si rozwijali i poradzili sobie w przyszym yciu
zawodowym? I w kocu tym,
komu zaley, aby modzi ludzie
pozostali w swoim rodzinnym
miecie, tu zaoyli swoje rodziny, podjli prac i nie wyjedali
za granic?
Pamitam doskonale spotkania uczniw raciborskiego
Mechanika wraz z przedszkolakami. Dyrektor Sawomir Jankowski zwrci wtedy uwag
na pozornie banalny, aczkolwiek tak istotny fakt: wiadomo modego czowieka naley budzi bardzo wczenie.
Zorganizowane dziaania miay
przyczyni si do zaszczepienia
dobrego wspomnienia, pozytywnego skojarzenia szkoy ju
w kilkuletnim, maym mieszkacu Raciborza. Wedug Jankowskiego, takiego mylenia
potrzeba i takie mylenie ma
szans zaowocowa, ale jest jeden warunek trzeba dziaa
ju w tym momencie, naley
myle o szerokim programie
uwiadamiajcym ucznia w zakresie lokalnych miejsc pracy,
zawodw, firm dziaajcych w
naszym otoczeniu. Dziaania
rozpoczyna od szkoy podstawowej a najlepiej od przedszkola.
Do istotnych zada, jakie
stoj przed nami, jest opracowanie rozwiza praktycznej wsppracy pracodawcw
z szkolnictwem zawodowym (i
nie tylko) na terenie powiatu,
opracowanie lokalnego programu ograniczania migracji wyksztaconych osb, edukacja i
zatrzymanie na lokalnym rynku pracy kadr kwalifikowanych.
W kontekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (2004 rok) wynika, i edukacja zaliczana jest
do najbardziej efektywnych instrumentw rynku pracy ograniczajcych negatywne skutki wynikajce z bezrobocia. W
tym wietle naley zauway,
e (jak wskazuj liczne rda)
jednym z zasadniczych przyczyn bezrobocia jest posiadanie
zbyt niskich kwalifikacji zawodowych i brak ich dostosowania do potrzeb w zatrudnieniu.
Tak rozlegych celw nie da si
osign w pojedynk. W kadym dziaaniu istotne jest tworzenie relacji i warunkw do
wsppracy rnych podmiotw

Fot. Ireneusz Burek

ireneusz burek

Obchody wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci rozpoczy si od konferencji powiconej nauczycielom, doradcom zawodowym, dyrektorom szk i pedagogom. Dyskutowano na temat Przedsibiorczoci wrd nauczycieli. Na zdj. prelegenci, od lewej: Katarzyna Juraszek, Joanna Pieko-Szopiska, Szymon Kruczyski.
Odkrywanie fascynujcych drg rozwoju osobistego oraz ducha przedsibiorczoci
Co oznacza by przedsibiorczym i jak zaszczepi przedsibiorczo w modych ludziach, przed ktrymi stoi wybr yciowej
cieki? To nie jedyne pytanie zadane podczas konferencji zorganizowanej dla nauczycieli, pedagogw, doradcw zawodowych, psychologw oraz dyrektorw szk. Konferencja, ktra odbya si 14 listopada na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
podzielona zostaa na dwie czci. W pierwszej z nich zgromadzeni gocie mieli okazj wysucha wystpienia Katarzyny
Juraszek nt. wynikw bada charakteryzujcych sytuacj na rynku przedsibiorczoci na wiecie ze szczeglnym uwzgldnieniem Polski. Ze wiatowego opracowania (badania przeprowadzonego w 44 krajach) wynika, i postrzeganie przedsibiorczoci wrd modych Polakw w kontekcie moliwoci zaoenia wasnej dziaalnoci jest wyranie poniej redniej
wiatowej. Z raportu przedstawionego przez Juraszek wynika, e Polacy nie dostrzegaj zalet prowadzenia wasnej dziaalnoci, takich jak: samorozwj, niezaleno, moliwo realizowania kreatywnych pomysw.
Juraszek zwrcia uwag na dynamik zmian na rynku pracy Zmieniaj si zawody i potrzeby pracodawcw, trudno
dostosowa ofert edukacji do zapotrzebowania. Prelegentka zachcaa do pracy nad kompetencjami mikkimi, takimi jak
umiejtno nawizywania osobistych relacji, umiejtno wsppracy w rnorodnym zespole, postawy odpowiedzialnoci
za podjte dziaania czy choby kreatywno nastawiona na rozwj osobisty i zawodowy. Zwrcia te uwag na cechy jakie
powinny by pielgnowane wrd modziey szkolnej, ktre charakteryzuj przedsibiorcw: ch posiadania kontroli, poczucie bezpieczestwa i sprawiedliwoci, przywizywanie wagi do norm spoecznych i obowizujcych zasad.
Kolejne inspirujce wystpienie naleao do Joanny Pieko-Szopiskiej, ktrej prezentacja dotyczya zmiany sposobu mylenia w kierunku dostosowywania si do realiw ycia gospodarczego. Pieko-Szopiska opowiedziaa o nowoczesnych metodach pracy z uczniem: tutoringu, coachingu czy te mentoringu, ktre wspieraj rozwj praktycznej nauki, adaptacji do nowoci oraz organizacji wasnego czasu. Zwrcia uwag na pokolenie NEET (tzw. pokolenie modziey bezczynnej), z ktrym
coraz trudniej pracuje si w szkole z uwagi na siln postaw biern - niechtne podejmowanie nauki czy pracy. Przesaniem
dla suchaczy mia by wniosek, i bardzo wane jest przesunicie pracy z modzie do bardzo wczesnego okresu edukacji.
Ostatnim prelegentem by Szymon Kruczyski (w zastpstwie Aleksandry Zwyrtek-Tarach). Prelegent przedstawi przygotowan przez nieobecn prezentacj pt. Potencja przedsibiorczy a kompetencje cywilizacyjne XXI w.. Wszyscy prelegenci
pooyli szczeglny nacisk na rozwj kompetencji mikkich, takich jak kreatywno, umiejtno wsppracy w grupie, zarzdzanie czasem, komunikatywno. Zapowiedziano rwnie schyek etatw za 10, 20 lat to pracownik stanie si firm
i osignie tzw. zdolno bycia zatrudnionym, zatem ju teraz naley przygotowywa uczniw do zmian na rynku pracy, w
ktrym dane im bdzie funkcjonowa.

Na inauguracj wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci


cznie przybyo ok. 30. nauczycieli z trzech ssiadujcych
powiatw. Jedn trzeci uczestnikw stanowili pedagodzy
z powiatu wodzisawskiego, przedstawiciele: ZST, PPP w
Wodzisawiu lskim oraz z ZSP z Pszowa.

Druga cz konferencji dotyczya prezentacji postaw


przedsibiorczych wrd nauczycieli. Uczestnicy spotkania
mieli okazj wysucha wystpie pracownikw raciborskich szk: Patrycji Kozak, Iwony Niklewicz-Wrbel, Magorzaty Warwy, Krystiana yczka oraz Janusza Pociechy.

gospodarczych. Rozwizywanie
kadego problemu powinno zaczyna si od jego poznania oraz
wypracowania koncepcji moliwych rozwiza. Najprostsz
metod jest rozmowa o potrzebach, planach, koncepcjach.
Jeli nie bdziemy si spotyka
lub nie stworzymy dowolnego
narzdzia wymiany informacji,
to kade zaoenie w projektowaniu rozwiza bdzie obarczone duym bdem. Dziki
trwaym relacjom i stworzeniu
sieci mocnych kontaktw, mona wypracowa strategi funkcjonowania firmy opart na
marketingu
rekomendacji.
Pojawi si nowe moliwoci
przedsibiorcy, ktrych poznajemy osobicie mog sta
si dostawcami, klientami, odbiorcami, partnerami. Osoby z krgu przedsibiorcw
mog pomc w efektywnym
prowadzeniu firmy, podziel si swoim dowiadczeniem i
przedstawimoliwoci rozwoju biznesu. Budowanie relacji
biznesowych wrd lokalnych
przedsibiorcw buduje lokalny
patriotyzm gospodarczy, dziki
ktremu wpieramy lokaln gospodark, przyczyniamy si do
rozwoju firm i powstawania nowych miejsc pracy w regionie.
Trudno jest znale argument,
ktry zaprzeczaby tezie, e budowanie relacji najzwyczajniej
w wiecie si opaca.
Zapewne wielu przedsibiorcw zgodzi si z tez, e
trzeba rozmawia. O wspieraniu inicjatyw modych i przedsibiorczych ludzi; o sposobach
ochrony rynku pracy; o mdrym
procesie edukowania przyszych
kadr, w ktrym udzia wezm
firmy; o znalezieniu sposobu
reagowania na rne zmiany
rynkowe; o walce z konkurencj
sieciow i korporacyjn; o sposobach niedrogiej i powszechnie
dostpnej promocji wasnych
przedsibiorstw; o czeniu si
w grupy zakupowe; o moliwoci wykorzystywania wsplnych
zasobw produkcyjnych, transportowych,
magazynowych
itp.; o lobbowaniu tematyki
gospodarczej wspierajcej rozwj lokalnej przedsibiorczoci i o wielu innych tematach.
Z dowiadczenia wiem, e wielu przedsibiorcw nie tylko o
tym myli, ale rwnie rozmawia w swoim otoczeniu, w gronie klientw czy dostawcw.
Jednak czy potrafimy dziaa
razem na szersz skal? Czy
spoeczno naszego powiatu
potrafi si zorganizowa, aby
zafunkcjonoway cykliczne spotkania branowe lub tematyczne, szkolenia i spotkania dyskusyjne, konstruktywne spotkania
konsultacyjne? Musimy wsplnie si zastanowi, czy sta nas
na dalsze czekanie.

2 PLUSY BIZNESU

16 listopada 2016, nr 2 (224)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

6 20 03

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

ledzimy zmiany

Ministerstwo Finansw: Bezpatna aplikacja JPK


Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz redni przedsibiorcy bd podlegali obowizkowi skadania comiesicznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i
sprzeday VAT).
Fot. PIXABAY

Pion fiskalny

Obecnie obowizek przesyania JPK dotyczy duych rm,


ktre przekazay ju cznie ponad 23 tys. plikw. Aby uatwi
maym oraz rednim przedsibiorcom wypenianie obowizku, spka Aplikacje Krytyczne
przygotowaa bezpatn aplikacj ze wszystkimi funkcjonalnociami niezbdnymi do
zoenia JPK. Oprogramowanie bdzie umoliwiao walidacj danych wejciowych
zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o
tak przygotowane dane, a nastpnie import przygotowanego dokumentu JPK do Mini-

sterstwa Finansw. Aplikacja


jest ju gotowa dla systemu
operacyjnego Windows, kolejnym krokiem bdzie jej udostpnienie rwnie w systemie
Linux. Mae i rednie podmioty zo pierwsze sprawozdania do 25 lutego (za stycze
2017 r.).
Rozszerzenie
katalogu
podmiotw, ktre maj obowizek raportowania, ma za
zadanie pozyskanie biecej informacji o transakcjach podlegajcych opodatkowaniu VAT.
Umoliwi to szybk i skuteczn identykacj wyudze oraz
unikania opodatkowania. Dane z rejestrw VAT pozwalaj

ustala powizania pomidzy


przedsibiorcami i lepiej typowa podmioty do kontroli. Jednoczenie umoliwiaj szybsze
przekazanie zwrotw podatku,
jeli transakcje nie budz wtpliwoci.
Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej s dostpne struktury
logiczne postaci elektronicznej
ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych dotyczce
Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Wicej o zmianach w JPK
na stronie Kontrola Skarbowa
Pytania i odpowiedzi.
DR /RDO: MF/

Zmiany:
Krajowa Administracja Skarbowa od 2017 r.
KAS bdzie poczeniem Suby Celnej, skarbowej oraz urzdw
kontroli skarbowej.
Podczas posiedzenia sejmu, ktre miao miejsce 21
padziernika, posowie przegosowali wprowadzenie w
ycie ustawy powoujcej
Krajow Administracj Skarbow od stycznia 2017 r. Senatorowie zadecydowali jednak,
e reforma zacznie obowizywa nie z pocztkiem 2017 r., a
dopiero od 1 marca. Teraz poprawki Senatu ponownie tray do Sejmu. Jedno jest pewne Krajowa Administracja
Skarbowa powstanie w przyszym roku. Powstanie KAS
ma przede wszystkim zwikszy wpywy do budetu pastwa poprzez uszczelnienie
systemu podatkowego.
Reforma sub skarbowych i celnych ma suy lepszemu skoordynowaniu ich
prac. Dziki niej moliwe bdzie zmniejszenie luki w VAT
oraz ograniczenie tzw. szarej
strefy. Luka budetowa z roku
na rok staje si coraz wiksza,

w Polsce wynosi ona ok. 26


procent, podczas gdy w krajach zachodnich waha si od
4 do 15 procent. Najwikszy
problem stanowi pobr podatku VAT z niecigalnoci,
z ktrego budet traci miliony.
Dziki wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej
egzekucje podatkowe maj
by skuteczniejsze a cigalno budetowa ma si sta
moliwie jak najwiksza.
KAS bdzie podporzdkowana ministrowi nansw, jej
szefem zostanie wiceminister
nansw. Na jego wniosek
bdzie powoywany dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ktry (podobnie jak
dyrektor Izby Administracji
Skarbowej oraz dyrektor Centrum Informatyki Krajowej
Administracji Skarbowej) bdzie musia spenia okrelone kryteria: posiadanie kompetencji kierowniczych oraz
co najmniej 5-letni sta pracy.

Podczas prac nad projektami


KAS w komisji wprowadzono
dodatkowe zmiany. Jedna z
nich zakada, e szefem KAS
nie bdzie moga by osoba
wsppracujca wczeniej ze
subami PRL-u.
Powoanie Krajowej Administracji Skarbowej nie
oznacza, e Suba Celna zostanie ostatecznie zlikwidowana. Powoane zostan urzdy celno-skarbowe.
Centralny urzd bdzie mia
liczne kompetencje w zakresie prawa celnego i skalnego. Zmiany maj ograniczy
biurokracj. Na chwil obecn funkcjonuj izby i urzdy
skarbowe, urzdy kontroli
skarbowej oraz izby i urzdy
celne. Po zmianach powstan
izby administracji skarbowej,
ktrym podlega bd urzdy
skarbowe oraz urzdy celno-skarbowe.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

16 listopada 2016, nr 23 (224)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

16 listopada 2016, nr 23 (224)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Mieli ich pogoni ju 2 lata temu


Fot. Katarzyna Czy

Zdaniem Gabrieli Lenartowicz zbiornik przeciwpowodziowy nie powstanie w 2019 r.: Mam obawy, czy te 3 lata
wystarcz na same procedury.

Gabriela Lenartowicz przypomniaa, e zbiornik Racibrz


Dolny budzi spore emocje i zainteresowanie rnych podmiotw jeszcze zanim ogoszono przetarg na jego budow.
Trwajce ju niemal 20 lat dyskusje na temat sposobw
zabezpieczenia mieszkacw przed wielk wod wci nie
przyniosy oczekiwanych rezultatw. Zbiornik Racibrz
Dolny ma chroni przed powodzi 2,5 miliona mieszkacw trzech wojewdztw: lskiego, opolskiego i dolnolskiego.
katarzyna czy

Podczas obrad sejmowych


komisji, ktre odbyy si w Kuni Raciborskiej pod koniec padziernika, posowie odwiedzili
teren budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny
oraz dyskutowali o jego przyszoci w kontekcie rozwizania umowy z dotychczasowym
wykonawc hiszpask firm Dragados. W trakcie gorcej
dyskusji Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
rodowiska, zapewnia, e mimo licznych zawirowa zbiornik
bdzie gotowy w 2019 r.
Tymczasem posanka PO
Gabriela Lenartowicz podczas
spotkania z dziennikarzami mwia, e dotrzymanie obietnicy
zoonej przez Mariusza Gajd
jest praktycznie niemoliwe.

Minister Gajda powiedzia, e


zbiornik powstanie za trzy lata.
Ale w tej chwili bdziemy robi
zamwienie publiczne na szczegowym projekcie technicznym.
A projekt najpierw trzeba zrobi,
potem musi powsta do niego
ocena oddziaywania na rodowisko, musi by pozwolenie,
kady moe do tego podnie
wtpliwoci, a dopiero potem
przeprowadzi si przetarg wyjaniaa posanka. I dodaa:
Ja mam powane obawy,
czy te trzy lata wystarcz na te
procedury, a co dopiero na wykonawstwo.
Wskazywaa rwnie na konieczno kontynuowania inwestycji zgodnie z zaoeniem, e
w Raciborzu powstanie polder,
a nie zbiornik mokry. Wedug
niej ten drugi nie jest potrzebny do skutecznej ochrony prze-

ciwpowodziowej, a ewentualna
zmiana koncepcji wizaaby si
z szalonymi kosztami i wydueniem czasu realizacji zadania
nawet do 10 lat.
Posanka odniosa si take
do historii inwestycji i wskazywaa rdo obecnych problemw. Jej zdaniem, naley go
szuka w przeszoci. Bardzo
wana bya kwestia czasu ewentualnego stworzenia dokumentacji itd. Ostatecznie zdecydowano si na skorzystanie z pomocy
Banku wiatowego, ktry zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale rwnie merytoryczne.
Nastpnie podjto decyzj o pozyskaniu pienidzy take z Banku Rady Europy. Pozostaa kwota miaa zosta wyasygnowana z
budetu pastwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Chocia zdaniem Lenartowicz,
przygotowanie przetargu mogo przebiega nieco inaczej, to
wszystko byoby dobrze, gdy-

by nie ogoszenie upadoci firmy Hydrobudowa. Nikt si nie


spodziewa, e Hydrobudowa
zbankrutuje tu przed rozstrzygniciem przetargu. No i nikt nie
sdzi, e pojawi si jaki Dragados powiedziaa posanka.
Gawowski [Stanisaw Gawowski (PO) sekretarz stanu w
Ministerstwie rodowiska w latach 2007-20015 przyp. red.]
nie chcia si na to zgodzi, ale
Bank wiatowy, obawiajc si jakiego krajowego lobbyingu, nie
zgodzi si na wybr innej firmy
tumaczya Lenartowicz. Dodaa rwnie, e niedawne dania premii, podwyek itd. przez
hiszpask firm nie powinny
spotyka si z zaskoczeniem, ze
wzgldu na fakt, i podczas przetargu zadeklarowaa ona bardzo
nisk cen i mona byo przypuszcza, e zechce w taki sposb odrobi strat.
Posanka odniosa si rwnie do kwestii wyboru kruszywa: Pamitam zwalczajce

si lobby wirowe i upkowe.


Wszystkie suby, z CBA wcznie, si tym zajmoway, a projektanci robili co mogli, eby
wskazane przez nich parametry nie faworyzoway jednych
albo drugich. Okazuje si, e
i wir, i niektre upki nadaj
si do budowy zapr. I to, e
niedawno trzeba byo rozbiera cz zapr nie wynikao z
tego, e to by upek, ale z tego, e by to jego niewaciwy
rodzaj. Zreszt tu akurat Dragados nie robi problemw
i naprawi to, co trzeba. I nie

ma wtpliwoci, e to nie bya


gwna przyczyna rozwizania
umowy. Ju dwa lata temu Zarzd Gospodarki Wodnej mia
ich pogoni. Z jednej strony
lepiej pno ni wcale, ale z
drugiej trzymajmy kciuki
za ministra Gajd, trzymajmy
kciuki, eby jak najszybciej, i
eby budowa bya kontynuowana. W przeciwnym razie,
my, mieszkacy tych terenw,
moemy mie naprawd duy problem z powodw powodziowych zakoczya Gabriela Lenartowicz.

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Postaw na presti!
OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

O G O S Z E N I E

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

6 Wiadomoci

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

Uwaga kierowco!
Idzie zima
REGION MOTORYZACJA

Zadbaj o bezpieczestwo wasne


i swojej rodziny na drodze
Nie daj si zaskoczy zimie przygotuj swj samochd na niesprzyjajce warunki pogodowe,
a sam bdziesz czu si pewniej za kierownic.
Fot. PIXABAY

MARTYNA CEBULA

O tym musisz pamita


Nieubaganie zblia si
najtrudniejszy okres zarwno
dla kierowcw, jak i dla samochodw. Kluczow kwesti jest
zmiana opon na zimowe, poniewa s one dostosowane do
trudnych warunkw na drodze, dziki czemu zapewniaj
odpowiedni przyczepno samochodu do jezdni. Ponadto
naley wykona przegld pynw w szczeglnoci ukadu
chodzenia, ale take wymieni
pyn do spryskiwaczy na zimowy, aby unikn jego zamarznicia przy ujemnej temperaturze.

stytut skrobaczki. W ten sposb mona je bowiem uszkodzi.


Kady kierowca powinien
pamita o tym, aby zim dokadnie odniea swj samochd, poniewa jeeli zrobi si
to jedynie powierzchownie,
zostawiajc kop niegu na
dachu, czy masce, mona nie
tylko dosta mandat, ale rwnie narazi si na niebezpieczestwo. Samochd naley
odniey w taki sposb, aby
zapewni sobie maksymaln
widoczno na drodze.

Niesamowicie wan kwesti jest take sprawdzenie


akumulatora oraz napicia adowania. W tym przypadku
najlepiej uda si do specjalisty, aby wykona test sprawnociowy, ktry pomaga okreli
stan baterii pod obcieniem,
dziki czemu jestemy w stanie zaoy, jak bdzie si ona
zachowywaa podczas duych
mrozw.
Przed zim naley rwnie
sprawdzi stan wycieraczek,
poniewa w t por roku odgrywaj one znaczn rol. Pamitajmy jednak o tym, aby
nie odrywa ich si, gdy przymarzn do szyby oraz o tym,
by nietraktowa ich jako sub-

Akcesoria, ktre mog Ci


si przyda zim
Przed zim warto zaopa-

trzy si w akcesoria, ktre pomog nam w tzw. beznadziejnych sytuacjach. Szczotki do


zgarniania niegu, czy skrobaczki to absolutna podstawa,
by doprowadzi swj samochd do waciwego stanu. Ponadto naley mie przy sobie
rwnie:
acuchy na koa,
link holownicz,
kable rozruchowe,
plandek osaniajc cay samochd,
latark.
Dziki tym akcesoriom z
pewnoci kady z nas poradzi
sobie w cikich sytuacjach na
drodze.

REGION MOTORYZACJA

Profesjonalna wypoyczalnia samochodw w Twojej okolicy


Wypoyczalnia samochodw Europcars gwarantuje swoim Klientom profesjonaln obsug,
fachowy serwis, korzystne ceny oraz rne promocje.
Firma Europcars to profesjonalna wypoyczalnia samochodw osobowych, ktra prnie dziaa na rynku raciborskim
od 2010 roku. Wypoyczalnia
posiada szerokie grono zadowolonych Klientw zarwno z
kraju jak i zza granicy, ktrzy
korzystaj z jej usug prywatnie
bd subowo.
Zalety wypoyczenia
samochodu w Europcars
Klienci Europcars potwierdzaj, e niewtpliw zalet
wypoyczenia samochodu jest
oszczdno eksploatacji wasnego pojazdu. Mwi rwnie,
e jest to dla nich mniej kosztochonne. Co wicej, szczeglnie
w przypadkach, gdy s to wyjazdy subowe, nie musz martwi si, e posiadaj wycznie
jeden samochd prywatny i
bez przeszkd mog zostawi
go maonce.
Wypoyczenie samochodu
na potrzeby wyjazdw rodzinnych lub subowych to nie jedyne moliwe opcje. Coraz czciej rmie Europcars zdarzaj
si Klientki pci eskiej, ktre
wynajmuj samochd do transportu zakupw, bad nawet
sprztu RTV i AGD oraz mniejszych mebli. Nierzadko samo-

chody s wypoyczane rwnie


z szoferem na potrzeby wieczorw panieskich i innych imprez okolicznociowych.
Niezawodno,
wysoka jako
Europcars dba o to, aby samochody byy cyklicznie serwisowane, by da Klientom gwarancj niezawodnoci nawet na

dalekie trasy. Kady samochd


posiada pakiet ubezpieczenia
a take winiety, dziki ktrym
moliwe jest swobodne podrowanie po Austrii i Czechach.
Co wicej, rma Europcars oferuje samochody zastpcze z OC
sprawcy na cay okres usuwania
szkd, bd do czasu, gdy poszkodowany otrzyma odszkodowanie i zakupi nowy samochd.

Europcars
umoliwia
wypoyczanie samochodw
przez ca dob, a take bezpatny dowz w uzgodnione
miejsce.
Prestiowa rma
Firma Europcar w 2016
roku zostaa nagrodzona statuetk Solidny Produkt/
Usuga, przeznaczonym dla

zasuonych przedsibiorcw,
dziaajcych w obszarze gminy Pietrowice Wielkie. Rok
wczeniej rma uzyskaa natomiast certykat CIRF Innowacyjna i Rzetelna Firma
2015, ktry umoliwia podniesienie zaufania i konkurencyjnoci marki na lokalnym
rynku, a nawet zyskanie uznania na skal oglnopolsk.

EUROPCARS
Tomasz Paleta
ul. 1-go Maja 38
47-480 Pietrowice Wielkie
Tomek 508 694 700
Robert 509 157 549
europcars-pietrowice.pl
Artyku sponsorowany

Poszkodowanym w ramach ubezpieczenia OC gwarantowany jest samochd zastpczy

/europcars

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

16
listopada
2016,
23 (224)
16 listopada
2016,
nr 23 nr
(224)

Uwaga kierowco! Idzie zima

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Z regionu

rozrywka

16 listopada 2016, nr 23 (224)

RACIBRZ PODRE

RACIBRZ WYDARZENIA SPORTOWE

Znw zakrciy si Wiatraki


Wybitni wspinacze, himalaici, odkrywcy, eglarze,
utalentowani dziennikarze, reporterzy i fotografowie,
czyli XIII edycja Raciborskiego Festiwalu Podrniczego.
krystyna stanik
ireneusz burek

Fot. Ireneusz Burek

W ostatni weekend padziernika odby si XIII Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki. Organizatorem
imprezy jest Stowarzyszenie
Artystw i Podrnikw Grupa Rosynant, od dwch lat
festiwal wspiera Raciborskie
Centrum Kultury. Tworzc
Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki chcielimy

Patronat medialny:

zgromadzi w jednym miejscu i czasie ich wszystkich:


exploratorw i stopowiczw,
gawdziarzy i ich suchaczy,
alpinistw i wdrowcw, odkrywcw i podrnikw, grotoazw, eglarzy, ludzi z wiatrem we wosach. Chcielimy
by do Raciborza zawita na kilka dni cay wiat dziki slajdom, opowieciom, relacjom,
wystawom i filmom ciesz
si czonkowie stowarzyszenia.

Podczas trzynastej edycji


festiwalu o swoich podrach
opowiedzieli: ukasz Supergan
Islandia Wyspa ywiow,
Pieszo przez nieznany Iran,
Piotr Horzela Sudan Poudniowy historie przerne,
Antarktyka stacja polarna,
lodowce, pingwiny, Arkadiusz
Milcarz Arun gubi Gobi,
Magdalena Lechowska Poznaj
moj Kolumbi, Andrzej Bargiel Zdobycie nienej Pantery, Sebastian Bielak Puszcza

scynujcej pasji przy niemal


penej sali RCK. Jest trzecim
w klasyfikacji generalnej pucharu wiata w tej dyscyplinie, polegajcej na czeniu
wspinaczki ze zjazdami na
nartach ze zdobytych szczytw. W swej dyscyplinie niemal nie ma sobie rwnych.
Jest pierwszym Polakiem,
ktry na nartach zjecha z
wierzchoka omiotysicznika Shishapangma. Andrzej
Bargiel jest te pierwszym
na wiecie, ktry zjecha na
nartach z pooonego na granicy Chin i Pakistanu znanego szczytu Broad Peak (najwyszy szczyt o wysokoci
8051m, pasma gr o kilku

szczytach na lodowcu Godwin-Austen). To tu, trzy lata temu, w marcu 2013 roku
zginli podczas zejcia Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski, czonkowie polskiej ekipy
pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego. Do Raciborza przyjecha niemal prosto
z ekstremalnej wyprawy wysokogrskiej. Celem ostatniej
wyprawy Andrzeja byo zdobycie tzw. nienej Pantery,
piciu najwyszych szczytw
byego Zwizku Radzieckiego. Wszystkie szczyty nale
do siedmiotysicznikw lecych na terenie Kirgistanu,
Kazachstanu i Tadykistanu.
Na swoim koncie zaszczyt-

nym osigniciem moe pochwali si wielu alpinistw,


w tym piciu Polakw, jednak Andrzej Bargiel osign
cel, bijc jednoczenie rekord
szybkoci zdobycia Pantery. To, co wyrniao wyczyn
Bargiela to fakt, i zjeda z
gr na nartach. 14 sierpnia
2016 r. (w czasie poniej 30
dni wczeniejszy rekord wynosi 42 dni) Andrzej Bargiel
stan na szczycie Pobiedy,
ostatnim z punktw nienej
Pantery. W krgu mionikw
wspinaczki Andrzej posiada
wielu zwolennikw, nic dziwnego, e na swoje slajdowisko
cign ponad 300 osb do
raciborskiego RCK

Koncert zespou Voosi


Smyczkowe granie nowoczesnej muzyki bdcej kompilacj karpackich korzeni z
du dawk jazzowej improwizacji i energetycznego rocka. Dawid Wacawczyk, jeden
z organizatorw Wiatrakw,
wspomnia przed koncertem,
e pierwszy kontakt z zespo-

em mia kilka lat temu, niemal wtedy gdy pojawili si na


scenie muzycznej. Przez te
lata jako nie udawao si doprowadzi do wystpu podczas raciborskiego festiwalu
podrniczego. Jednak dzi
zagraj, mieszanin gralskiej muzyki z nieraz agresywnym rockiem, elemen-

tami jazzu i zaskakujcym


folckiem mwi. Voosi debiutowali sze lat temu, od
tego czasu zdobyli wiele nagrd, m.in. Grand Prix Svetozar Stracina dla najlepszego
utworu world music w Europie na konkursie organizowanym przez Europejsk Uni
Nadawcw EBU.

Koncert zespou Bartnicky Band na Kocu wiata


Mionicy podry bawili
si w rytmach muzyki folkowo-rockowej. Zesp Bartnicky powsta na pocztku 2011
roku. Na jego czele stoi skrzypek i wokalista Bogdan Bartnicki, urodzony na Zaolziu w
czeskich Beskidach. Czonkowie zespou to ludzie kochajcy i grajcy rne gatunki muzyki, ktrych poczya ch

stworzenia czego nowego i


oryginalnego. W efekcie powstaa muzyka zawierajca w
sobie gralski pazur, rockow
gitar, nowoczesne klawisze
oraz wiele innych folkowych
klasycznych instrumentw
czy brzmie. Zesp podczas
koncertw wykonuje nowy
autorski repertuar jak rwnie
utwory ludowe pochodzce z
Beskidw i nie tylko, we wasnych aranacjach.

Fot. Anna apka

Fot. Ireneusz Burek

Andrzej Bargiel
mistrz w skialpinizmie
Jeden z najlepszych na
wiecie wspinaczy, ktrzy ze
zdobytych szczytw zjedaj na nartach opowiada o fa-

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Biaowieska. Krlestwo lenego


ubra, Arkadiusz Milcarz Mistyczna Syberia, Arkady Pawe
Fiedler PoDrodze Azja Maluchem przez Azj, Marek Tomalik Australia, gdzie kwiaty
rodz si z ognia, Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski Wielki Szlak Himalajski,
Elbieta i Andrzej Lisowscy
W poszukiwaniu Poudnikw
Szczcia. W ramach festiwalu
odbyy si koncerty zespow:
Bartnicky Band oraz Voosi.

MKZ Unia Racibrz


zwyciya
Patronat medialny:

Dwie druyny, jedna mata i gony doping


niezawodnych kibicw, czyli inauguracyjny
mecz Krajowej Ligi Zapaniczej w Raciborzu.
Fot. Andrzej Zieliski

Podczas pierwszego meczu Krajowej Ligi Zapaniczej w Raciborzu frekwencja dopisaa. Zapewne jednym z powodw
licznej publicznoci jest fakt, e wejcie na wydarzenie jest
cakowicie bezpatne. Myl, e bdzie to jeszcze lepiej wygldao, kiedy bdzie telewizja. Bd telebimy, na ktrych
prawdopodobnie bd rwnie pokazywani kibice skomentowa opraw caej imprezy trener MZK Unia Racibrz,
Ryszard Wolny.
2 listopada w raciborskiej
arenie Rafako odby si inauguracyjny mecz Krajowej Ligii
Zapaniczej. W pierwszym starciu stany druyny: MKZ Unia
Racibrz oraz AZ Supra Brokers
Wrocaw. Raciborzanie wygrali z
wrocawskimi zapanikami wynikiem 6:3. rodowe rozgrywki
s pierwszymi z trzech jakie jeszcze bd miay miejsce na terenie Raciborza. Kolejne odbd
si 16 listopada oraz 1 i 22 lutego
2017 roku.
Wielk niespodziank okazay si zmagania Agaty Walerzak z Angelik Dytrych. Przedstawicielka raciborskiej druyny
bya faworytk tych rozgrywek,
jednak zawodniczka z Wrocawia
zdoaa pooy przeciwniczk
na opatki, dziki czemu wygraa
swoj walk. To niespodzianka. Nasza Agata bya faworytk.
Gdyby nie pooya si na plecy
to przy wyniku 4:4 byby remis.

Szkoda tego skomentowa po


walkach trener MZK Unia Racibrz, Ryszard Wolny.
Podczas konferencji prasowej, ktra odbya si po rozgrywkach Krajowej Ligii Zapaniczej,
Angelika Dytrych skomentowaa swoj walk jako efektywn i
dobr. MVB meczu okaza si
Sebastian Jezierzaski z MKZ
Unia Racibrz. Chciaem podzikowa za doping. Byo gono doda Jezierzaski. Trener
AZ Supra Brokers Wrocaw zapytany czego zabrako podczas
meczu, skwitowa odpowiedzi,
e czterech oczek do zwycistwa. Julian Kwit podzikowa
rwnie za przyjcie i wspania atmosfer. Zaskoczylicie
nas. Mylelimy, e wygramy z
Wami, ale mamy jeszcze rund
rewanow doda trener wrocawskiej druyny.
jk

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

GazetaInformator.pl >>

16 listopada 2016, nr 23 (224)

sylwetki

Z regionu

RACIBRZ SYLWETKI

Ryszard Michalak by cenionym spoecznikiem


Fot. archiwum TMZR

Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Towarzystwa Mionikw Ziemi Raciborskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku
poegnali Ryszarda Michalaka 4 listopada w kociele w. Mikoaja w Raciborzu.

30 stycznia 2016 r. upyno 20 lat dziaalnoci Ryszarda


Michalaka w Towarzystwie Mionikw Ziemi Raciborskiej.
Na zdjciu rodzina Ryszarda Michalaka oraz przyjaciele z
TMZR.
krystyna stanik

Ryszard Michalak urodzi


si 21 marca 1933 r. w Bluszczowie (gmina Gorzyce w powiecie
wodzisawskim). Szko Podstawow ukoczy w 1945 roku w
Rogowie. Podj dalsze ksztacenie w Szkole Oglnoksztaccej Stopnia Licealnego w Wodzisawiu lskim, a w roku
1950 przenis si do Pastwowego Liceum Pedagogicznego
w Raciborzu. Z pierwszego wyksztacenia by nauczycielem.
Nie podj jednak pracy w wyuczonym zawodzie, ze wzgldu
na stan zdrowia. Pracowa jako
ekonomista transportu w Oddziale Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Raciborzu.
Na rnych stanowiskach przeR E K L A M A

pracowa w PKS-ie 50 lat (od


1952 r. do 2002 r.). Doskonali
si zawodowo we Wrocawiu,
ukoczy Studium Ekonomiki
Transportu Samochodowego,
zdoby kwalifikacje ekonomisty
transportu. W 1961 r. zosta kierownikiem Sekcji Dziau Przewozw Pasaerskich.
ycie Ryszarda Michalaka
wypenione byo nie tylko prac
zawodow, ale take spoeczn.
Mona powiedzie, e y wedug przekonania, e kady tu
za ycia ziemskiego powinien
po sobie zostawi pamitk,
udowodni, e nie yje si darmo na ziemi, yje si nie tylko
dla siebie, ale przede wszystkim
dla innych. Z potrzeby suenia
innym peni funkcj radnego. Przez dwie kadencje peni

Ryszard Michalak aktywnie uczestniczy rwnie w


rnych formach zaj lskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i
Inwalidw Koa Centrum w Raciborzu. Na zdj. (od lewej)
H. Misiak, K. Magiera oraz R. Michalak.
funkcj radnego Powiatowej
Rady Narodowej, nastpnie
przez okres 4 kadencji radnego
Miejskiej Rady Narodowej, w
latach 1984-1990 funkcj wiceprzewodniczcego Rady, po roku 1989 zasiada w Radzie Miasta Racibrz dwie kadencje.
Cae ycie mieszka na lsku. Interesowa si lokaln
histori, dziedzictwem kulturowym Raciborszczyzny, co
zaowocowao wstpieniem w
szeregi czonkw Towarzystwa
Mionikw Ziemi Raciborskiej.
30 stycznia 2016 r. upyno
20 lat dziaalnoci Pana Ryszarda w Towarzystwie. Przez wiele
kadencji by czonkiem Zarzdu. Uczestniczy i wsporganizowa najwaniejsze przed-

siwzicia Towarzystwa, m.in.


obchody roku ksidza Augustyna Weltzla, budowa i odsonicie pomnika arcybiskupa
Jzefa Gawliny, 50. rocznica
dziaalnoci TMZR. By bardzo
sumiennym i aktywnym uczestnikiem wielu prelekcji, dyskusji,
projekcji filmowych, wernisay,
spotka z twrcami. Liczylimy
si z Jego wywaonymi opiniami, wysuchiwalimy Jego uwag
i refleksji. Jedynie choroba nie
pozwalaa Mu na uczestniczenie w biecej dziaalnoci. Dla
modszych Koleanek i Kolegw stanowi wzr aktywnoci, sumiennoci i rzetelnoci,
a take kultury osobistej. Zawsze skromnie pyta, a jak mog pomc. By bardzo pogod-

WSPOMNIENIE
Piotr Klima
Radny miejski, ssiad
Ryszard Michalak bacznie obserwowa rozwj Raciborza. Chtnie zabiera gos,
ktry zawsze by merytoryczny
i mdry. Ludzie prosili o te mdre rady i podpowiedzi, ktrych nie skpi. By arliwym
i gorliwym katolikiem. Mg
by przykadem prawdziwego
chrzecijanina. Przez kilka lat
pracowa w Radzie Duszpasterskiej Parafii w. Mikoaja,
suc swoj wiedz, dowiadczeniem i swoimi spostrzeeniami. By czonkiem KIK
(Klub Inteligencji Katolickiej).
Zachca innych do aktywnoci
na rzecz miasta, do uczestnictwa w rnych przedsiwziciach. Mia wielu przyjaci, z
ktrymi tak chtnie spotyka
si na rnych forach. Bacz-

nie obserwowa ycie miasta,


wyciga wnioski i ochoczo si
z nimi dzieli. By czowiekiem
miym o ujmujcym usposobieniu, bardzo lubianym. Chtnie pomaga innym. Cieszy si
szacunkiem, powaaniem. By
czowiekiem etycznym i uczciwym. Cechowaa go wielka
yczliwo do ludzi, wyrozumiao i dua wraliwo spoeczna. Nigdy si nie spnia.
By bardzo skromny, o duej
pokorze. Pasjonowa si ogrodnictwem. Mia pikny ogrdek
niedaleko mieszkania. Dba o
rolinno przed domem. By
czowiekiem wielkiej kultury
osobistej, zawsze elegancki.
Racibrz utraci bardzo cennego czowieka. Pozostawi po sobie wspomnienia i dziea, ktre
miasto bdzie mu zawsze pamita z wdzicznoci.

nym czowiekiem, yczliwym


dla innych, a nade wszystko
skromnym wspomina Halina Misiak, wiceprzewodniczca
TMZR.
Za dziaania na rzecz spoecznoci lokalnej i zawodowej uhonorowano go za ycia
licznymi wyrnieniami i odznaczeniami midzy innymi:

Odznak Zasuony Dziaacz


Niezalenego Samorzdnego
Zwizku Zawodowego Pracownikw PKS, Medalem Zasuony Dziaacz Ziemi Raciborskiej,
Srebrn Honorow Odznak
Przyjaci Harcerstwa, Brzowym i Zotym Krzyem Zasugi,
Krzyem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

zdrowie

RACIBRZ AKCJE CHARYTATYWNE

Depresja
to nie powd do wstydu
Fot. Katarzyna Czy

Anna Morawska, dziennikarka TVP i psycholog, gocia


w Wodzisawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Anna Morawska przekonuje, e depresja moe dotkn


kadego. Wskazujc przykady znanych osb pokazuje, e
nie naley si wstydzi choroby i podejmowania leczenia.
Kampanie z cyklu Twarze depresji maj przybliy Polakom problem depresji wrd dorosych, dzieci, seniorw, a
take depresji poporodowej.
katarzyna czy

Anna Morawska, dziennikarka, psycholog i autorka


ksiek o depresji odwiedzia Wodzisaw l., aby podzieli si swoj wiedz na temat
tej choroby. Najwaniejszym,
najczciej powtarzanym przez
Morawsk zdaniem byo to, e
depresji nie trzeba si wstydzi,
a psycho- i farmakoterapia czy
pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie powinny wzbudza w
nas lku i poczucia winy.
Wci mao wiemy o tej
chorobie, wci funkcjonuje
mnstwo mitw i stereotypw.
Std moje ksiki, std kampania Twarze depresji, std takie spotkania jak to dzisiejsze.
Wsplnymi siami moemy
zmieni podejcie spoeczeR E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

stwa do osb cierpicych na depresj mwia dziennikarka.


To moe spotka kadego
Kampania Twarze depresji doczekaa si ju trzech
edycji, a czwarta jest przygotowywana. Choroba moe dotkn kadego, niezalenie od
pci, wieku, statusu materialnego i spoecznego. - Najwyszy
wspczynnik popenianych samobjstw jest w krajach skandynawskich, a przecie to pastwa zamone przypominaa
Anna Morawska. Na depresj
choruj take osoby, ktre
uchodz za ludzi spenionych,
odnoszcych sukcesy i po prostu szczliwych. W naszej
kampanii wzia udzia m.in.
Joanna Racewicz, prowadzca
Panoram. Czy kto z pa-

stwa pomylaby, e jest to osoba zmagajca si z chorob?


pytaa reporterka.
Wiek nie gra roli
Uczestnicy spotkania w
Wodzisawiu obejrzeli krtk
wypowied redaktora Andrzeja
Bobera, ktry opowiedzia o pocztkach swoje choroby i przebiegu leczenia. 80-letni dzi
dziennikarz otwarcie opowiada
o pobycie w szpitalu psychiatrycznym i przebytej farmakoterapii. Anna Morawska zwracaa uwag rwnie na problem
depresji wrd dzieci. Czsto
lekarze diagnozuj maluchy jako cierpice na ADHD, a tak
naprawd przyczyn np. ich
agresji jest depresja. Najmodszy na wiecie pacjent ze zdiagnozowan depresj mia 2
latka, a w Polsce s przypadki
chorujcych na ni piciolatkw opowiadaa Morawska.
Szybka reakcja,
waciwa terapia
Najwiksze
zainteresowanie wrd suchaczy UTW
wzbudziy sposoby rozpoznania
depresji u siebie i innych oraz
metody leczenia. Do najczstszych objaww naley trwajce ponad dwa tygodnie silne
przygnbienie, brak energii,
brak zainteresowania czymkolwiek, niemono wykonywania podstawowych czynnoci,
myli samobjcze. Jednak w
przypadku dzieci depresja moe powodowa wspomnian ju
agresj, wybuchowo, nadpobudliwo. Czasem wic postawienie waciwej diagnozy jest
dugotrwae i trudne. Rwnie
dobr odpowiedniej terapii,
szczeglnie waciwych lekw,
wymaga cierpliwoci i wsppracy pacjenta z lekarzem. Niestety nawet szybka diagnoza i
trafny dobr leczenia nie od razu przyniesie oczekiwane efekty
leki zaczynaj bowiem dziaa
po ok. dwch tygodniach, a terapia z psychologiem lub psychiatr take wymaga czasu.
- Wana jest wic cierpliwo i
troska bliskich osb. Przed rodzin stoi wane i trudne zadanie bo cierpicy na depresj
czsto nie potrafi przyj pomocy. Z drugiej strony bez tej
pomocy i czujnego oka bliskiej
osoby mog np. postanowi
odstawi leki. A to bardzo niebezpieczne, bo gwatowne przerwanie tego typu leczenia czsto
prowadzi do samobjstw tumaczya Morawska.
Pod koniec spotkania
dziennikarka zachcaa do odwiedzania strony internetowej
twarzedepresji.pl i odwanego
mierzenia si z problemem. Depresja to nie powd do wstydu. Jedni potrzebuj insuliny,
eby waciwie funkcjonowa,
a inni antydepresantw. W
Polsce wci leczy si tylko 1/3
chorujcych na depresj. Czas
to zmieni apelowaa Anna
Morawska.

Kada zotwka jest wana


i wielka. Apel Joli Kustos
Jolanta Kustos zmaga si z chorob nowotworow od 2010
roku. Szans jest dla niej leczenie za granic.
Jest szansa, aby Jolanta Kustos majca 50 lat, moga cieszy si yciem. Std apel do
ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe. Jola Kustos zmaga
si z chorob nowotworow od
paru lat. Zachorowaa, majc 45
lat. Kiedy w 2009 roku wrciam z crk, ze szpitala z diagnoz jej choniaka, popatrzyymy
na siebie i powiedziaymy sobie, e ju nic gorszego nas nie
spotka. Jednak nikt z nas nie
by wiadomy, e prawdziwa
walka i prba dopiero nas czeka. Niecay rok pniej, wrciam ja, z wasn diagnoz raka
piersi, ktry okaza si niezbyt
przychylny mojemu dalszemu
yciu. Przychodz pierwsze wyniki potwierdzajce chorob, z
przerzutami do wzw chonnych. Zaczynam egna si z yciem, w poczuciu alu i niespenienia, bo przecie mam 45 lat i
chc jeszcze y! Zaczyna si dla
nas tragedia, wylewamy wszyscy morze ez, zmczeni terapi
starszej crki, musimy zbiera
siy na kolejn. Podjam si leczenia, jednak mj spokj trwa
dwa lata. Po tym czasie nowotwr rozsia si po caym organizmie, a mi zostao teoretycz-

Fot. archiwum rodzinne J. Kustos

REGION ZDROWIE

16 listopada 2016, nr 23 (224)

Rodzina Jolanty Kustos yje od 7 lat w cieniu choroby


nowotworowej. Walczy z bezsilnoci i strachem. Cieszy
si z kadego dnia. Niedawno urodzi si drugi wnuk Joli
Kustos. Jest nadzieja, jednak potrzebne s pienidze.
Jest dla mnie szansa na leczenie za granic i bd wdziczna za kady grosz, bo to on da mi moliwo na dalsz
wdrwk tutaj na ziemi i to on bdzie moj szans na
bezcenne chwile spdzone z rodzin i przyjacimi. Dzikuj! apeluje Jola Kustos.
nie kilka miesicy ycia. Moje
serce ogarna rozpacz, e nie
bd moga crkom towarzyszy w ich dalszym yciu, e nie
poznam swojego wnusia, ktry
mia si urodzi za 5 miesicy.
Po prostu czuam, e umieram.
Bg sprawi, e jestem nadal, ale
poegnaam swojego ojca, ktry
zmar na raka i wielu bliskich,
ktrych zabraa mi ta choroba
opowiada Jola Kustos.

Pienidze na leczenie Joli Kustos mona przekazywa


na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20)
GETIN NOBLE BANK SA
II O/Katowice 90 1560 1111
0000 9070 0011 6398, koniecznie z dopiskiem JOLANTA.
j

RACIBRZ ZDROWIE

Kiedy warto uda si


do dietetyka?
Otyo zwiksza ryzyko zapadalnoci na niektre choroby, w
tym choroby ukadu krenia czy cukrzyc typu 2. Naley pamita, e nie tylko ilo, ale rwnie rozmieszczenie nadmiernej tkanki tuszczowej ma znaczenie.
Fot. freepik.com

10 Z regionu

Otyo to oczywicie pierwsze skojarzenie nasuwajce si


w zwizku z konsultacj u dietetyka. Jest to niezmiernie wany
problem, przede wszystkim medyczny, a w dalszej perspektywie estetyczny. Otyo jest bowiem chorob, ktra wie si z
wystpowaniem powanych powika metabolicznych, takich
jak cukrzyca i hipercholesterolemia, ale take z nadcinieniem
ttniczym, miadyc oraz zwy-

rodnieniem staww. O tym, e


otyo negatywnie wpywa na
jako i dugo ycia nie trzeba przekonywa. Std te, gdy
dotychczasowe metody odchudzania s nieskuteczne warto
zgosi si do dietetyka.
Nie jest to jednak jedyny
problem, w rozwizaniu ktrego pomaga dietetyk. Istotnym
zagadnieniem jest dietoprofilaktyka chorb cywilizacyjnych.
Na przykad podstaw dziaa
obniajcych stenie cholesterolu we krwi powinna by odpowiednia dieta, a dopiero w drugim rzdzie stosowanie lekw.
Wiele osb ma przekonanie, e
posiada wystarczajc wiedz
na ten temat, a utrzymujce si
nieprawidowe wartoci cholesterolu przypisuje obcieniom
rodzinnym lub te stresowi.
Niestety to przekonanie czsto
jest bdne. Podobnie u osb
chorych na cukrzyc, u ktrych
nie uzyskuje si wyrwnania
glikemii, czsto poza wizyt u
diabetologa, konieczna jest konsultacja dietetyka.

Inn domen dietetyka jest


diagnozowanie nietolerancji
pokarmowych oraz ustalanie
planw ywieniowych dla osb
na nie cierpicych.
W NZOZ Kadio-Plus w Radlinie leczeniem dietetycznym
i edukacj ywieniow zajmuje
si mgr Krystyna Dajka. Wykonuje rwnie testy na nietolerancje pokarmowe. Posiada
dowiadczenie w prowadzeniu
kuracji oczyszczajcej organizmu. Prowadzi turnusy i wykady na temat leczenia dietetycznego w rnych orodkach
w Polsce.

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

16 listopada 2016, nr 23 (224)

edukacja

Z regionu 11

REGION EDUKACJA

Reforma owiaty. Krtki przewodnik po zmianach


8 listopada rzd przyj propozycj Minister Edukacji Narodowej w sprawie reformy owiaty.
W tym tygodniu projektem ustawy zajmuje si Sejm, ale jej przyjcie jest niemal pewne.
katarzyna czy

W momencie oddawania
gazety do druku nie znamy
jeszcze wynikw sejmowego
gosowania na temat reformy
owiaty zaproponowanej przez
minister Ann Zalewsk. Rzd
PiS przyj ministerialny projekt, wic trudno spodziewa
si niespodzianki podczas posiedzenia Izby, w ktrej wikszo gosw rwnie naley do
Prawa i Sprawiedliwoci.
Przygotowalimy krtki
przewodnik po zmianach, ktrych rozmach i tempo robi
wraenie nawet na ich przeciwnikach. Kilka miesicy prac
i podsycania ciekawoci opinii
publicznej zakoczyo si 8 listopada podczas posiedzenia
Rady Ministrw. To wanie ten
organ podj decyzj, e projekt
MEN powinien by wcielony
w ycie. Ma to nastpi ju w
styczniu 2017 r. Do koca marca przyszego roku samorzdy
musz podj uchway dosto-

sowawcze, tak aby uczniowie


rozpoczynajcy nauk we wrzeniu zostali ju objci nowym
systemem edukacji.
Oznacza to, e przykadowy siedmiolatek trafi do 8-letniej szkoy podstawowej 4
lata bdzie objty nauczaniem
wczesnoszkolnym wszystkie zajcia poprowadzi jeden
nauczyciel wychowawca. W
pitej klasie pojawi si rozdzielone przedmioty, z ktrych
kady bdzie wykadany przez
innego nauczyciela. Po ukoczeniu podstawwki i zdaniu
egzaminu smoklasisty, ucze
trafi do liceum oglnoksztaccego (nauka w nim potrwa 4
lata), picioletniego technikum
lub szkoy branowej I (3 lata),
a nastpnie II stopnia (2 lata).
Absolwenci licew, technikw i
szk branowych II stopnia bd mogli zdawa egzamin maturalny tu take pojawi si
zmiany: zostanie wprowadzony
prg zdawalnoci (30%) jednego przedmiotu dodatkowego, a

posiadacz dyplomu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na


poziomie technika bdzie mg
uzyska wiadectwo dojrzaoci
po zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotw obowizkowych, bez koniecznoci (ale
z moliwoci) przystpowania
do egzaminu z przedmiotw
dodatkowych.
Od przyszego roku szkolnego nie bdzie ju naboru do
gimnazjw, szkoy te, zgodnie
z obietnic PiS bd wygaszane. Tegoroczni szstoklasici po wakacjach zamiast do
nowej szkoy, pjd zatem do
VII klasy. Pojawienie si szk
branowych oznacza, e rwnie zasadnicze szkoy zawodowe wkrtce przestan funkcjonowa.
W zwizku ze zmian
struktury placwek owiatowych, ministerstwo opracowuje now podstaw programow
oraz podrczniki. Te ostatnie
maj zosta objte dofinanso-

RYDUTOWY EDUKACJA

KOMENTARZ NA GORCO
Mieczysaw Kieca
Prezydent Wodzisawia l.
Zapowiadana reforma systemu owiaty, tak jak w wielu
innych miastach w caym kraju, bdzie miaa w Wodzisawiu
lskim swoje skutki. Ju teraz
spotykamy si z gronami pedagogicznymi wszystkich wodzisawskich gimnazjw. Spotkania te odbywaj si na prob
dyrektorw szk i s efektem
niepokoju, jaki zapanowa w
rodowisku nauczycielskim.
Nie dziwi mnie on i zarazem
martwi. Przygotowujc si do

znanych zaoe reformy, poprosiem by w Wydziale Edukacji przygotowano informacje na temat zapotrzebowania
kadrowego po wprowadzeniu
reformy. Niestety liczby nie s
zbyt optymistyczne - ju wiemy,
e prac w naszym miecie po
wprowadzeniu reformy straci
moe okoo 40 procent nauczycieli. Naszym celem jest teraz
minimalizacja strat. To jeden
skutek. Kolejnym bdzie utworzenie nowej sieci szk. Jaki
ona bdzie miaa ksztat? Tego
jeszcze nie wiemy. Powoaem

specjalny zesp doradczy, skadajcy si z pracownikw merytorycznych, przedstawicieli rodowiska nauczycielskiego oraz
radnych Rady Miejskiej. W cigu najbliszych dni rozpocznie
on konkretne prace, na ktre
zoy si szereg nieatwych analiz. Jeli reforma wejdzie w ycie tak jak jest zapowiadana, nie
bdziemy mieli wiele czasu na
przygotowania. W pierwszym
kwartale przyszego roku Rada
Miejska bdzie musiaa podj
stosowne uchway dotyczce
nowej sieci szk.

waniem w ramach programu


Wyprawka szkolna (przypomnijmy, e obecnie kolejne
roczniki uczniw korzystaj z
darmowych podrcznikw wypoyczanych ze szkoy na czas
trwania roku szkolnego). Kolej-

na zmiana dotyczy religii i etyki


przedmioty te pojawi si na
wiadectwach oddzielnie i w ten
sposb bd wliczane do redniej ocen.
Wszystkie informacje na
temat reformy zostay zebrane

na stronie internetowej Dobrej


Szkoy: reformaedukacji.men.
gov.pl. Zalet tej platformy jest
moliwo skorzystania z przelicznika, ktry po wybraniu poziomu edukacji wskazuje kolejne stopnie jego nauki.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Fot. Katarzyna Czy

35 uczniw klasy o profilu technik logistyk z rydutowskiego Zespou


Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 zoyo uroczyste lubowanie.

Patrzc na powane twarze modych logistykw, mona by


pewnym, e zdaj sobie spraw z odpowiedzialnoci, ktra na
nich spoczywa.

Msza w. w kociele pw.


w. Jerzego w Rydutowach poprzedzia uroczysto lubowania modziey, ktra we wrze-

niu rozpocza nauk w ZSP nr


2 w Rydutowach w klasie technik logistyk. Podczas homilii
uczniowie usyszeli, e nikt nie

jest za mody, by suy swojej


ojczynie, a prawdziwym Polakiem jest ten, kto jest gotw
suy Polsce ze wszystkich si.
Po zakoczonym naboestwie kadeci przemaszerowali na rydutowski rynek, gdzie
odbya si zasadnicza cz
uroczystoci. Suy blinim
w potrzebie i nigdy nie zawie pokadanych we mnie
nadziei- lubowao 35 chopcw i dziewczt, a zebrani gocie dzikowali im za t postaw i jednoczenie zapewniali o
swoim wsparciu. Wrd ycze
znalazy si take sowa Jana
Pawa II, ktry mwi modym,
e musz od siebie wymaga,
nawet gdyby inni od nich nie
wymagali.
kc

Czekopodobne, programowalne roboty NAO ju


od kilku lat wykorzystywane s m.in. przez uczelnie i
instytuty naukowe z caego
wiata.
Roboty NAO, stworzone
przez francusk firm Aldebaran
Robotics, s w stanie rozpoznawa ludzi, a take wyrazy, zdania, przedmioty i twarze. Dziki
temu mona nauczy je na przykad, by podnosiy rzeczy z podogi czy witay znajomych. Roboty,
dziki yroskopom, czujnikom i
serwomotorom, potrafi utrzyma rwnowag i si porusza,
a ich oczy mog przybiera rne kolory, reprezentujce rne
nastroje.
Dziki unijnemu projektowi, uczniowie i nauczyciele Powiatowego Centrum Ksztacenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Wodzisawiu lskim bd si
uczy kontrolowa roboty NAO.
Projekt Robotics over Internet

Protocol zakada, e trzy technika z Polski, Turcji i Woch, wsplnie z organizacjami i firmami
dziaajcymi w zakresie innowacji oraz nowych technologii, bd
miay moliwo zapoznania si
z najnowszymi trendami i rozwizaniami w zakresie automatyzacji procesw przemysowych
oraz wezm udzia w licznych
szkoleniach i kursach z zakresu
robotyki, automatyki i tworzenia
aplikacji na urzdzenia mobilne. Produktem finalnym bdzie
stworzenie systemu pozwalajcego na kontrolowanie robotw
NAO za porednictwem Internetu.
W wyjtkowym projekcie
wemie udzia 10 uczniw i 12
nauczycieli z wodzisawskiego
PCKZiU, a w dziaaniach lokalnych zaangaowanych bdzie
kolejnych 20-30 uczniw i 10 nauczycieli. Przedsiwzicie startuje
w listopadzie biecego roku i potrwa w sumie trzy lata. Jego ca-

Fot. wikipedia.org

lubowanie kadetw w Rydutowach W PCKZIU BD STEROWA ROBOTAMI

W projekt Robotics
over Internet Protocol
zaangaowane s trzy
technika z Polski, Turcji i
Woch.

kowita warto to prawie 244 tys.


euro. Kwota ta w caoci pochodzi
z programu Erasmus+. Koordynatorem projektu bdzie turecka
szkoa Kayseri Merkez Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi.
k

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez Komornika zgo si do nas. Zajmujemy
si: umarzaniem wszelkich dugw,
wstrzymywaniem postpowania
komorniczego lub windykacyjnego,
czyszczeniem BAZ BIK, BIG, KRD,
ERIF. Tel. 726 504 071.

Od 500 z do 25 tys., dogodne raty


i okres kredytowania, decyzja i wyplata na twoje konto ju nawet w cigu 24 godzin, Racibrz, Rydutowy,
Wodzisaw. Tel. 725 111 791.
Ubezpieczenia - Prestige: komunikacyjne : OC, Auto-casco, Assistance, rolnicze; majtkowe :
domy, mieszkania, garae; inne:
podrne, na ycie. Konkurencyjne wyceny ubezpiecze, fachowe
doradztwo. Dojedamy wyceniamy ubezpieczamy. Tel. 533
790 789.

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


MOTORYZACJA
Oferuj pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie wntrza.
Pranie odbywa si za pomoc
odkurzacza piorcego Karcher
SE 4001. Kompleksowe czyszczenie trwa okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley
od materiau, samochodu). Cena
zaley od: koloru wntrza, zabrudzenia, wielkoci samochodu oraz wielu innych czynnikw.
Cena za czyszczenie wntrza ok.
120 z. za samochd. Zajmuj
si czyszczeniem tapicerki ma-

teriaowej. Za dodatkow opat moliwo umycia samochodu na zewntrz (wyczyszczenie


felg, dressing opon oraz plastikw). Tel. 796 899 338.

SPRZEDAM SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg:
150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie
wymiany na bieco. Oferta
prywatna. Tel. 512 333 512.

ZDROWIE

Biznes-plany, konsultacje, pisanie


wnioskw na potrzeby Urzdu Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach ksigowych
i prawnych. Konsultacje po otwarciu
dziaalnoci w cenie (e-mailowe oraz
telefoniczne). Atrakcyjna cena i profesjonalizm. Tel. 518 326 696.

Zapraszam do zapoznania si z
moj ofert. Chtnie odpowiem na
dodatkowe Pastwa pytania telefonicznie. Wykonuje masae: leczniczy (30 z/30 min); hawajski caego ciaa (40z/50 min); gorcymi
kamieniami (40 z/50 min). Masae odbywaj si u mnie w domu
(Wodzisaw Wilchwy) , w specjalnie
przygotowanym do tego pomieszczeniu lub w domu pacjent. Tel.
796 849 247.

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

RNE

PRACA

Praca dla
opiekunek osb
starszych w Niemczech od zaraz.
Wodzisaw lski
ul. Waowa 2
Tel. 796 999 605

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI / FELGI
Felgi stalowe duy wybr
SERWIS OGUMIENIA
Demonta i monta opon
Run Flat Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839

Usugi w zakresie projektowania


i wykonawstwa mebli i zabudw
z drewna i pyt meblowych. Wykonujemy: altany, wiaty, zadaszenia, meble ogrodowe, garae,
place zabaw, balustrady, nietypowe meble, meble sklepowe.
Tel. 666 250 706.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

NIERUCHOMOCI
Do wynajcia pomieszczenie na
dziaalno handlowo-usugow
w cigu pawilonw w Wodzisawiu l. przy ul. Kokoszyckiej.
Pawilony posiadaj parking, w
cenie wynajmu wliczone jest
ogrzewanie. Cena wynajmu to
900 z. Tel. 604 627 159.

Nasza rma zajmuje si transportem do 5 ton. W naszej ofercie znajd Pastwo opa rnego
rodzaju z kopal Jastrzbskiej
Spki Wglowej oraz Kompani
Wglowej i nie tylko! Opa bezporednio od producenta, konkurencyjne ceny! Tel. 663 390 413.

DO WYNAJCIA
109 m2, lokal w centrum Kola, przygotowany na aptek oglnodostpn lub na
inn dziaalno. Tel.
608 170 471

Firma STACH-DREW

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Oferujemy serwis i naprawa ekspresw do kawy. Fachowo i w dobrej cenie. Tel. 575 302 766.
Manicure i pedicure hybrydowy,
elowy, biologiczny. Jeeli ktra
z Pa nie ma moliwoci dojazdu
do mnie, bad ma w domu mae
dzieci mog przyjecha, po wcze-

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

niejszym uzgodnieniu. Tel. 667


026 326.
Usugi kompleksowe w zakresie
transportu mebli na terenie Wodzisawia lskiego oraz okolic.
Jasne konkretne zasady wsppracy bez adnych niespodzianek
w dniu usugi. Tel. 667 485 984.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

16 listopada 2016, nr 23 (224)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Spotkanie z siostr Anastazj

Siostra Anastazja jest


autork kilkunastu ksiek kucharskich, ktre
sprzeday si dotd w 3
mln egzemplarzy.
krystyna stanik

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisawiu


l. zaprosia na spotkanie z siostr Anastazj. Przyjazd autorki
ksiek kulinarnych by okazj
do zorganizowania konkursu
na domowe ciasto. O swoich
specjaach opowiedziaa siostra
Anastazja, ale i mieszkanki Wodzisawia l., ktre upieky ciasta na spotkanie. Mona byo
skosztowa chociaby sernika,
ciasta z galaretk, tortu krlewskiego, uli. Jej ksiki kucharskie sprzeday si do tej pory w
nakadzie 3 mln. Go Niedzielny nazwa j Pierwsz Kuchark Rzeczpospolitej. Na swoim
koncie ma te Nagrod Prezesa Midzynarodowych Targw
Poznaskich.
R E K L A M A

Siostra Anastazja jest autork m.in.: 102 ciasta z owocami siostry Anastazji, Wielka ksiga specjaw siostry
Anastazji, 113 da siostry
Anastazji. Potrawy jarskie i ryby, Wielka ksiga ciast siostry Anastazji, 123 saatki
i surwki siostry Anastazji,
a take witeczne przepisy
siostry Anastazji. Korzystajc z przepisw siostry, moemy przygotowa zarwno
proste dania na co dzie jak i
wykwintne potrawy, dania tradycyjne wedug receptur z rnych regionw Polski, ale i nieco bardziej nowoczesne.

Fot. Krystyna Stanik

Mieszkanki Wodzisawia l. na sodko przyjy autork bestsellerw kulinarnych.

Torty, ciasta, ciasteczka i inne sodkoci przygotoway wodzisawianki. Specjay przedstawiy zebranym gociom.

Siostra Anastazja, do swoich ksiek wybiera najlepsze


przepisy. Uczestnicy suchali z zaciekawieniem.

6 Ekologia

16 listopada 2016, nr 23 (224)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Inauguracja kampanii Gmina z (dobr) energi


KATARZYNA CZY

3 listopada w Rybniku odbya si konferencja rozpoczynajca cykl spotka, warsztatw i dyskusji w ramach
modelowej kampanii edukacyjno-informacyjnej Gmina z (dobr) energi. Projekt
Zwizku Gmin i Powiatw
Subregionu
Zachodniego
Wojewdztwa lskiego jest
pierwszym tego typu przedsiwziciem ze wzgldu na liczb partnerw uczestniczy
w nim 25 gmin i trzy powiaty
zrzeszone w Zwizku, podczas
gdy do tej pory poszczeglne
jednostki prboway radzi sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza samodzielnie. Zmiana sposobu dziaania
i wsppraca naszych samorzdw zostaa doceniona przez
WFOiGW w Katowicach,

ktry przyzna Subregionowi


dotacj w wysokoci 200 tys.
z na realizacj programu.
Podczas konferencji inauguracyjnej przedstawiciele
wszystkich czonkw Zwizku zapoznali si z zaoeniami
kampanii, jej celami i sposobami ich osignicia, a nastpnie
wysuchali wystpie ekspertw zajmujcych si zagadnieniami z zakresu ogrzewania
i ocieplania budynkw oraz
pozyskiwania rodkw na inwestycje w tym obszarze. Dr
Adolf Mirowski z Instytutu
Certykacji Emisji Budynkw
opowiada o bdach inwestycyjnych w budownictwie i ich
konsekwencjach (w tym: znaczcych startach ciepa). Marek Bednarz (Viessmann Sp. z
o.o.) prezentowa dobre praktyki z zakresu realizacji grupowych inwestycji w odnawialne

rda energii, a Patrycja Bajorska (Planergia Sp. z o.o.) zaja si tematem nansowania
tego rodzaju dziaa.
Kolejne wystpienie o
nowych generacjach materiaw dociepleniowych przygotowa Pawe Graciek (Bolix
S.A.), a prof. dr hab. in. Andrzej Szlk z Politechniki lskiej stara si odpowiedzie na
pytanie czy za nisk emisj w
wikszym stopniu odpowiada
rodzaj paliwa czy typ kota.
Trzeci cz spotkania powicono wymianie dowiadcze, spostrzee i wtpliwoci
zwizanych z dbaoci o czyste powietrze w naszym regionie. Trwajca godzin dyskusja
zaowocowaa szeregiem wartociowych wnioskw i daa
nadziej na owocny przebieg
kampanii take w przyszoci.
Przypomnijmy, e projekt

POWIAT RACIBORSKI OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Fot. Subregion.pl

Przedstawiciele 28 samorzdw spotkali si w Rybniku, by pozna zaoenia kampanii,


wysucha prelekcji specjalistw w zakresie ogrzewania budynkw i podyskutowa o ekologii.

Kampania Subregionu Zachodniego ma przyczyni si do poprawy jakoci powietrza w


regionie zamieszkanym przez 650 tysicy ludzi. Pionierskiemu projektowi przygldaj
si take wadze wojewdztwa. Jeli ta inicjatywa zakoczy si sukcesem, to bdziemy
j przenosi na wyszy szczebel samorzdu mwi w padzierniku marszaek Wojciech
Sauga.
Gmina z (dobr) energi potrwa ptora roku i jest kierowany do dzieci i modziey
(zajcia w szkoach, gry, kon-

kursy), dorosych mieszkacw Subregionu (poradniki,


kalkulator efektywnoci energetycznej, spotkania informa-

cyjne) oraz urzdnikw (cykl


szkole w celu stworzenia sieci lokalnych konsultantw ds.
efektywnoci energetycznej).

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Wyjazdowe posiedzenie komisji Zdemaskuj smog


sejmowych w Kuni Raciborskiej 8 listopada w Wodzisawiu l. rozpocza si kampania

Dwudniowa wizyta posw w Kuni skadaa si z


dwch czci: 25 padziernika odbywano wizytacj, a
nastpnego dnia dyskutowano o stanie lasw, postpach
w budowie zbiornika przeciwpowodziowego oraz
przyszoci Odrzaskiej Drogi Wodnej.
25 i 26 padziernika poczone komisje Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych
i Lenictwa oraz Gospodarki
Morskiej i eglugi rdldowej
obradoway w Kuni Raciborskiej. W trakcie wizyty na lsku posowie odwiedzili Nadlenictwo Rudy Raciborskie,
Park Krajobrazowy Cysterskich
Kompozycji Krajobrazowych
Rud Wielkich oraz zapoznali si
z aktualnym stanem lasw i ich
odbudow po poarze sprzed

24 lat. W sierpniu 1992 r. ogie


strawi ponad 9 tys. hektarw
lasu. Parlamentarzyci zoyli
rwnie kwiaty i znicze w miejscu pamici powiconym m.
kpt. A. Kaczynie i dh A. Malinowskiemu, ktrzy zginli podczas akcji ganiczej.
Nadleniczy Robert Pabian przedstawi take informacj na temat przeprowadzonych prac, ktre maj
chroni las przed poarami
oraz omwiono proces wysy-

chania, ktry dotyka lasy Nadlenictwa.


Czonkowie komisji wizytowali te teren przeciwpowodziowego zbiornika Racibrz
Dolny, ktrego budowa wci
nie jest zakoczona, a pitrzce si problemy uniemoliwiaj snalizowanie inwestycji w
oczekiwanym przede wszystkim przez mieszkacw terminie. W posiedzeniu uczestniczyli take p.o. zastpca prezesa
Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej Robert Ksy, p.o. dyrektor Regionalnego Zarzdu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Tomasz Cywiski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasw
Pastwowych w Katowicach
Wiesaw Kucharski, wojewoda
opolski Adrian Czubak, starosta raciborski Ryszard Winiarski, prezydent miasta Racibrz
Mirosaw Lenk oraz burmistrz
miasta Kunia Raciborska Pawe Macha.
Komisja zajmowaa si take kwesti Odrzaskiej Drogi
Wodnej, w tym budow kanau Odra-Dunaj-aba i Kanau
lskiego.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

informacyjna, w ktrej wzili udzia mieszkacy miasta.

Billboardy, plakaty, strona internetowa i informacje na Facebooku, Instagramie i Twitterze Wodzisaw


l. wci szuka sposobw na
przekonanie mieszkacw, e
dbao o czyste powietrze to
ich wsplny obowizek. Kampania Zdemaskuj smog rozpocza si 8 listopada i potrwa
cay sezon grzewczy. Wodarze
miasta zaprosili wodzisawian
do wzicia udziau w castingu, ktrego zwycizcy zostali
Twarz Wodzisawia ich
wizerunki mona zobaczy na
billboardach i plakatach. Kady obraz skada si z dwch
czci po jednej stronie bohater wystpuje w masce przeciwgazowej na szarym, zadymionym tle, a po drugiej z
umiechem pozuje w czystym
otoczeniu. W specjalnej sesji
zdjciowej wzili udzia Paulina nieg z os. XXX-lecia PRL,
Filip Chrobok ze Starego Miasta, Mirosawa Wachowicz z
os. Przyjani i Kamil Wita z os.
Dbrwki.
Wadze Wodzisawia nie
skupiy si wycznie na tworzeniu materiaw atrakcyjnych wizualnie, ale zadbay
take o warstw merytoryczn
kampanii. Na stronie internetowej wodzislaw-slaski.pl/zdemaskuj-smog zamieszczono

Fot. Katarzyna Czy

Fot. kuzniaraciborska.pl

Czonkowie komisji Ochrony rodowiska oraz Gospodarki


Morskiej i eglugi rdldowej odwiedzili rudzkie Nadlenictwo
i teren budowy zbiornika Racibrz Dolny.

Wodzisawski ratusz zachca mieszkacw do wczenia


si w walk o czyste powietrze. Nowa kampania ma nie
tylko wskazywa na problem niskiej emisji i smoga, ale
take zachca do podejmowania konkretnych krokw na
rzecz poprawy jakoci powietrza.
materiay edukacyjne, w tym
informacje na temat przyczyn
powstawania zanieczyszcze,
ich negatywnego wpywu na
ludzkie zdrowie oraz sposobw
walki z tym problemem.
Zdemaskuj smog to
kampania informacyjna o charakterze lokalnym. W ramach
tego przedsiwzicia poruszamy kwesti zanieczyszcze powietrza, pokazujemy, jak szkodliwy wpyw maj na nasze
zdrowie i przede wszystkim
podpowiadamy, jak zdemaskowa smog, czyli prezentujemy gotowe rozwizania na

to, jak skutecznie zapobiega niskiej emisji i walczy ze


smogiem. Chcemy zwrci
uwag jak najwikszej liczby
osb na ten ogromny problem.
Mamy nadziej, e zrealizujemy nasz cel, tym bardziej e w
stworzeniu kampanii pomogli
nam mieszkacy kilku dzielnic naszego miasta, czyli osoby, z ktrymi w pewnym sensie
mogliby utosamia si ich ssiedzi wyjania Anna Szweda-Pigua, rzecznik prasowy
Urzdu Miasta.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

16 listopada 2016, nr 23 (224)

GOKOWICE GOK 18 LISTOPADA

AKCJA CHARYTATYWNA
"SCENA GOKOWICE
POMAGA BERENICE"
18 listopada w Orodku
Kultury w Gokowicach zorganizowana zostanie kolejna
akcja charytatywna, w trakcie ktrej zbierane bd fundusze na pomoc dla maej Bereniki. W trakcie wydarzenia
o wdzicznej nazwie "Scena
Gokowice pomaga Berenice"
wystpi aktor Krakowskiego
Teatru Scena STU i Teatru Lu-

dowego w Krakowie, zwizany


z Grup Rafaa Kmity, aktor
lmowy, reyser, piosenkarz Andrzej Rg. Artysta wystpi
w spektaklu - monodramie na
podstawie prozy Wiesawa Myliwskiego pt. "Kamie na kamieniu". Pocztek wydarzenia
zaplanowano na godz. 18:00.
Spektakl przeznaczony jest dla
widzw od lat 16.

RADLIN LENA PERA 23 LISTOPADA

MICROSOFT: WIZJA
PRZYSZOCI DO 2019
ROKU

Forum Firm zaprasza


przedsibiorcw na spotkanie 23 listopada o godz. 18:30
w restauracji Lena Pera w
Radlinie przy ul. Wiosny Ludw 259. Gociem spotkania
R E K L A M A

bdzie Grzegorz Koncewicz,


specjalista ds. Technologii
SharePoint MCITP z rmy
Computer Plus Krakw, zotego partnera rmy Microsoft.
Temat spotkania: Microsoft:
Wizja przyszoci do 2019 roku. Gociem bdzie rwnie
Tomasz Szuba, kierownik zespou sprzedaowego Energomix Sp.z o.o., bdzie mwi
na temat wsplnego zakupu
energii elektrycznej. Zgoszenia tel.: 32 4590 257, 505 130
996 lub mailowo forum@radlin.pl.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
23 LISTOPADA GOK POOMIA
23 listopada w auli Gminnego Orodka Kultury w Poomi,
odbdzie si III Konferencja pt. Systemowe moliwoci wspierania osb z niepenosprawnoci dobre
praktyki, organizowana przez Orodek Wsparcia dla Osb
z Zaburzeniami Psychicznymi w Poomi, bdcy placwk
Wodzisawskiej Caritas. Wydarzenie skierowane jest do osb
niepenosprawnych i ich rodzin, a take pracownikw sub
spoecznych, organizacji pozarzdowych, pracownikw szk i
wszystkich osb, ktre zainteresowane s problematyk wspierania osb niepenosprawnych.
24 LISTOPADA MOK PSZW
24 listopada o godz. 10:00 w Miejskim Orodku Kultury w
Pszowie odbdzie si I Pszowski Przegld Pieni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem senatora Adama
Gawdy. Jego celem jest propagowanie radoci piewania
twrczoci patriotycznej, konfrontacja rodowisk twrczych
dzieci i modziey, tworzenie paszczyzn do wymiany pogldw i
dowiadcze w zakresie metod i form upowszechniania kultury
muzycznej i pogbiania patriotyzmu wrd dzieci i modziey.
Zgoszenia do przegldu mona dokona do 10 listopada, ska-

dajc kart zgoszeniow w Zespole Obsugi Placwek Owiaty


w Pszowie (ul. Traugutta 48) lub przesanie jej na adres szkoy.
24 LISTOPADA
CENTRUM KONF. WODZISAW LSKI
26 listopada w sali Powiatowego Centrum Konferencyjnego (ul.
Pszowska 92a) rozegrane zostan 6. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Wodzisawskiego w Szachach. Zgoszenia
udziau w turnieju, w ktrych naley poda imi i nazwisko, rok
urodzenia oraz numer kontaktowy zawodnika, przyjmowane s
do 22 listopada, pod numerami tel.: 032 4120949, 032 412-0949. Start Mistrzostw zaplanowano na godz. 9:00.
26 LISTOPADA ZSP GODW
26 listopada w sali gimnastycznej Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Godowie rozegrany zostanie Turniej Siatkarski o
Puchar Wjta Gminy Godw. Celem imprezy jest popularyzacja siatkwki w rodowisku lokalnym, podnoszenie sprawnoci zycznej mieszkacw oraz ich integracja spoeczna. W
turnieju udzia moe wzi maksymalnie 8 zespow, rwnie
druyny mieszane. Regulamin turnieju oraz karta zgoszenia
dostpne s na portalu gazetainformator.pl.

RACIBRZ ROZRYWKA

H. BANASZAK W RAMACH PALM JAZZ DAYS


18 listopada o godz.
18:00 RCK przy ul. Chopina 21 zaprasza na koncert
Hanny Banaszak, jednej z
najwikszych gwiazd polskiej estrady. Z jednakow
perfekcj i uczuciem piewa

Patronat medialny:

Przybor, Koft, Mynarskiego, Preisnera, Stabat Mater


czy Dzieci Sancheza. Jest ceniona za kunszt, niebyway
smak i kultur. Bilety w cenie
50 i 60 z dostpne w kasach
oraz na stronie RCK.

KONCERT
MAGDALENY FRCZEK

PROMOCJA ALMANACHU
PROWINCJONALNEGO

19 listopada o godz.
19:00 w RCK przy ul. Chopina 21 w ramach Dni ks.
praata Stefana Pieczki odbdzie si koncert Magdale-

26 listopada o godz.
18:00 w RCK przy ul Chopina 21 odbdzie si Promocja
Almanachu Prowincjonalne-

ny Frczek, czyli wokalistki, kompozytorki, autorki


tekstw, ktra wprowadza
w wiat muzyczny powiew
wieoci.

go. Gociem specjalnym bdzie Wojciech Wencel. Wstp


wolny.

SKAZA CHARYTATYWNIE DLA OLIWII


20 listopada o godz.
17:00 w RCK przy ul. Chopina 21 odbdzie si Gala
Zespou Tanecznego Skaza
charytatywnie dla Oliwii.
Zesp taneczny Skaza zosta
zaoony we wrzeniu 2011
roku w Raciborskim Centrum Kultury. Instruktorem,

choreografem i opiekunem
zespou od pocztku istnienia jest Manuela Krzykaa,
ktr wspiera mody, zdolny tancerz i instruktor Denis
Chory. Krtk wspprac z
zespoem w ostatnim roku
podj rwnie mistrz Polski i
wicemistrz wiata Cezary Bo-

rowik. Zesp obecnie skada


si z 17 grup, w ktrych taczy okoo 250 tancerzy od
4 do 50 roku ycia. Zesp
szkoli si w takich technikach tanecznych jak: taniec
klasyczny, taniec jazzowy,
techniki pop jazzowe, taniec
wspczesny, street dance.

Zdobywa nagrody i wyrnienia na wielu konkursach


i turniejach tanecznych. Bierze rwnie udzia w licznych
pokazach, eventach, warsztatach itp. rodki zebrane podczas gali, zostan przekazane
na rehabilitacj Oliwii.

MAYDAY 2 TEATRU BAGATELA Z KRAKOWA


27 listopada o godz.
17:00 w RCK przy ul. Chopina
21 odbdzie si spektakl Mayday 2 (Cought In the Net) w
wykonaniu Teatru Bagatela z
Krakowa. Widmo kazirodztwa
zawisa nad rodzinami takswkarza-bigamisty a wszystko
przez nowe technologie komunikacyjne! Syn Barbary i crka

Mary przypadli sobie do gustu


przez Internet, a teraz d do
prawdziwego poznania (rwnie w sensie biblijnym). Po
osiemnastu latach od wydarze znanych z Maydaya John
Smith nie zmdrza ani o jot i
wci czyni akrobatyczne wysiki, eby utrzyma obie ony w stanie niewiadomoci.

Jedna z nich to rasowa wydra, druga etatowa kura domowa, ale z pewnoci adna
z nich nie chciaaby wnuka ze
skaz genetyczn. O kocu
podwjnego ycia naszego
bohatera nie wspominajc
Bilety w cenie 75 z do nabycia w kasie RCK przy ul. Chopina 21.

KONCERT MARCINA WYROSTKA


29 listopada o godz.
19:00 w DK Strzecha przy
ul. Londzina 38 odbdzie
si koncert Marcina Wyrostka PoliHarmonic (koncert premierowy) w ramach
XI Midzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. Koncert PoliHarmonic to spektakl ukazujcy
peen wachlarz moliwoci

akordeonu. Instrument w
rkach Marcina Wyrostka
wybrzmiewa niczym organy
Jana Sebastiana Bacha, orkiestra smyczkowa Antonio
Vivaldiego, ludyczna kapela
czy zesp rockowy. W swej
muzycznej podry suchacze przenosz si w najrniejsze miejsca wiata, dowiadczajc kultury rnych

krajw, a to wszystko w premierowych interpretacjach


zwycizcy drugiej edycji
Mam Talent, wykadowcy
Akademii Muzycznej w Katowicach i Czonka Amerykaskiego Stowarzyszenia
Akordeonistw Marcina
Wyrostka. Bilety w cenie 30
z do nabycia w kasach i na
stronie internetowej RCK.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Rozrywka

16 listopada 2016, nr 23 (224)

CZYOWICE ROZRYWKA

<< GazetaInformator.pl

RYDUTOWY AKCJE CHARYTATYWNE

Wystawa makiet kolejowych Zesp DiP zagra


Przez trzy dni w Czyowicach mona byo podziwia
dla Fabiana Dargiewicza
katarzyna przypado

byli modelarze z grupy Polska


Makieta Moduowa H0. Na wystawie znalaz si m.in. model
tunelu z Rydutw.
Fot. Katarzyna Przypado

W dniach 4-6 listopada


w Wiejskim Domu Kultury w

Czyowicach mona byo oglda wystaw makiet kolejowych budynki, ludzie i pocigi w skali 1:87. Jej autorami

Muzyczna spucizna Marka Grechuty okraszona chci pomocy bliniemu, zebrano ponad 2 tys. z na rzecz
chorego chopca.
Fot. Justyna Koniszewska

wiat w miniaturze za spraw wystawy makiet kolejowych w skali H0.

Patronat medialny:

Wrd modeli lokomotyw znalaza si m.in. SP42-049.

Modelarze spotkali si w Czyowicach ju po raz pity.


R E K L A M A

Historia zespou DiP rozpocza si stosunkowo niedawno. Kilkoro modych ludzi postanowio
zorganizowa na pocztku tego roku koncert, tak po prostu dla wasnej przyjemnoci oraz dla
przyjemnoci innych. Po tym wydarzeniu, syszc liczne pozytywne komentarze oraz sowa
zachty do dalszego dziaania, artyci postanowili zaoy zesp. Gwnie gramy to, na co
mamy ochot i co damy rad zagra. Na razie zajlimy si poezj piewan a co potem?
Zobaczymy, ale pewne plany ju s wspomina Daria Piskorz.
5 listopada w murach Raciborskiego Centrum Kultury
odby si koncert charytatywny pt. Chwile, ktrych jeszcze
nie znamy, czyli muzyczna
opowie o Marku Grechucie w wykonaniu zespou DiP.
Podczas wydarzenia zorganizowana zostaa zbirka pienidzy na rzecz chorego Fabiana
Dargiewicza. Chopczyk choruje na rdzeniowy zanik mini
SMA, typ 1. Zakochaam si
w Jego licznych oczkach i
piknym umiechu. A gdy dowiedziaam si, e dodatkowo
choruje na t sam chorob,
co ja, to ju nie miaam wtpliwoci, e trzeba Maemu
pomc wspomina Duka Piskorz, wokalistka zespou DiP.
Cho chopczyk wraz z rodzin
mieszka na Warmii, to zesp
podj decyzj, e to wanie
dla niego chce zorganizowa
koncert.

Z inicjatyw wyboru repertuaru wyszed Mateusz Wysocki, ktry rwnie tworzy zesp
Duka i Przyjaciele. Osobicie
rednio jest to mj klimat, bo jak
dla mnie nieco za bardzo doujce teksty i muzyka , ale.... DiP
to ZESP a nie tylko JA, wic
dlaczego nie zrobi czego, co
chc te inni? nadmienia wokalistka. Jak sama Daria Piskorz
zauwaa, podczas tworzenia
aranu artyci nieco rozweselili
muzyk, lecz klimat Grechuty z
atwoci mona byo wyczu.
Rydutowskie Centrum Kultury rwnie nie zostao wybrane przypadkowo. Po wczeniejszym naszym koncercie,
ktry odby si w czerwcu w
RCK wiedzielimy, e to miejsce, ta sala i ta Pani Dyrektor
s na nas otwarci z radoci
wspomina wokalistka. Zesp
jednak nie omin problemw
zwizanych przede wszystkim

z charytatywn form koncertu. Z pomoc przyszed nam


ks. proboszcz Konrad z parafii w. Jerzego w Rydutowach
i bardzo uatwi nam spraw
z wdzicznoci zauwaa Daria Piskorz. W trakcie trwania
koncertu do puszek trafio dokadnie 2024,01 z. Ta kwota
zostanie przekazana na zakup
specjalistycznego wzka aktywnego dla chopca.
Podczas listopadowego koncertu przed rydutowsk publicznoci wystpili: Daria Piskorz, Mateusz Wysocki, Dawid
Klimosz, Kamil Dziwoki, Mateusz Szarek, Sebastian Zajc, Nika Lubowicz-Zajc oraz Grayna
Grobelny.
Wsporganizatorami wydarzenia byli: Rydutowskie
Centrum Kultury oraz parafia
w. Jerzego w Rydutowach.
jk

You might also like