You are on page 1of 31

Ακινα

,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

ΜΕΛΕΤΗ
«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ Ε΢ΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑ΢ΑΜΕΤ΢ΩΝ
ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥ΢ΥΤΕ΢Η ΡΕ΢ΙΟΧΗ ΤΗΣ»
CPV: 71351700-0 Τπθρεςίεσ επιςτθμονικϊν ερευνϊν

Προχπολογιςμόσ: 562.800,00 € πλζον ΦΠΑ
(697.872,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. Σεχνικι Ζκκεςθ
2. Σεχνικι Περιγραφι & Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
3. ΢υγγραφι Τποχρεϊςεων
4. Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ
5. Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ

1

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.1. Θ υγεία αποτελεί ζνα από τα βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα και ζνα ςφγχρονο κοινωνικό
κράτοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει το δικαίωμα κάκε ανκρϊπου να απολαμβάνει το υψθλότερο
εφικτό επίπεδο φυςικισ υγείασ, ςυνεπϊσ οι ςφγχρονεσ πολιτικζσ υγείασ κα πρζπει να παρζχουν
τισ ςυνκικεσ που κα επιτρζψουν τθν άςκθςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ. Θ μζριμνα του κράτουσ για
τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των πολιτϊν περιλαμβάνεται ωσ κοινωνικό δικαίωμα ςτο
΢φνταγμα και προβάλλεται και ςε Διεκνείσ ςυμβάςεισ και διακθρφξεισ. ΢υγκεκριμζνα, ο
Ευρωπαϊκόσ Καταςτατικόσ Χάρτθσ του ΢υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, υπό τον τίτλο «Δικαίωμα για
προςταςία τθσ υγείασ» ορίηει ότι: «για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ άςκθςθσ του
δικαιώματοσ για προςταςία τθσ υγείασ, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να
λαμβάνουν είτε απευκείασ, είτε με τθ ςυνεργαςία δθμόςιων και ιδιωτικών οργανώςεων,
κατάλλθλα μζτρα που κα αποςκοποφν ιδίωσ: 1. Να εξαφανίηουν κατά το δυνατό τα αίτια μθ
ικανοποιθτικισ υγείασ. 2. Να προβλζπουν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ διαφώτιςθσ
ςε ό,τι αφορά τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ και ατομικισ
ευκφνθσ ςτον τομζα τθσ υγείασ. 3. Να προλαβαίνουν, κατά το δυνατό, τισ επιδθμικζσ και άλλεσ
αςκζνειεσ».
Θ Δθμόςια Τγεία ςτθρίηεται ςε διάφορεσ επιςτιμεσ και τεχνικζσ όπωσ θ ιατρικι, θ επιδθμιολογία
και θ βιο-ςτατιςτικι, θ δθμογραφία και οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ, οι οποίεσ ςυντελοφν ςτο να
διερευνθκεί το επίπεδο υγείασ και νοςθρότθτασ του πλθκυςμοφ και να παραχκοφν και να
αξιολογθκοφν μζτρα που προτείνονται από τουσ ειδικοφσ, με ςκοπό τθν προάςπιςθ και προαγωγι
τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του. Θ καλι υγεία του πλθκυςμοφ
αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ευθμερία του, αλλά και τθ διακεςιμότθτα του παραγωγικοφεργατικοφ δυναμικοφ και αντίςτροφα. Θ αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ οικονομικισ ανάπτυξθσ και υγείασ
ζχει ιςτορικά διαπιςτωκεί. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίοσ ο προςανατολιςμόσ των
ςυςτθμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν πραγματικι ζννοια τθσ πρόλθψθσ και τθσ προαγωγισ τθσ
υγείασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ.
1.2. Θ Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ ΢τερεϊν Αποβλιτων λειτουργεί περίπου 50
χρόνια ςτθν περιοχι τθσ Φυλισ.

2

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

΢ε αυτι περιλαμβάνονται ο αποκατεςτθμζνοσ Χϊροσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ), ο Χϊροσ Τγειονομικισ Σαφισ Απορριμμάτων (ΧΤΣΑ), το Εργοςτάςιο Μθχανικισ
Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ Απορριμμάτων (ΕΜΑ), ο Αποτεφρωτιρασ Επικίνδυνων
Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΤΜ), οι μονάδεσ επεξεργαςίασ ΢τραγγιςμάτων και θ
μονάδα παραγωγισ ενζργειασ Βιοαερίου.
΢τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. ειςζρχεται το ςφνολο των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν
αποβλιτων τθσ Αττικισ κακϊσ και τα Επικίνδυνα Απόβλθτα των Τγειονομικϊν Μονάδων, τα οποία
διαχειρίηονται με ςφγχρονεσ και αυςτθρζσ προδιαγραφζσ, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, ο κίνδυνοσ περιβαλλοντικοφ ατυχιματοσ, ενδεχόμενθ
ρφπανςθ/μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ και κατά ςυνζπεια οι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία των
ανκρϊπων.
Οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ περιλαμβάνουν τθ μεταφορά, τθν ταφι, τθν μθχανικι διαλογι,
κομποςτοποίθςθ και αποτζφρωςθ των αποβλιτων. Επιπλζον ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ
πραγματοποιοφνται διεργαςίεσ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων που παράγονται ςτον
αποκατεςτθμζνο ΧΑΔΑ και ςτουσ ΧΤΣΑ κακϊσ και παραγωγι ενζργειασ από το παραγόμενο
βιοαζριο.
Παρόλο που οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ αποβλιτων υπάγονται ςε αυςτθρό νομοκετικό και
κανονιςτικό πλαίςιο και όρουσ αδειοδότθςθσ, ενδεχομζνωσ να υπάρχουν περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ. Οι επιδράςεισ ςτθν υγεία των εργαηόμενων αλλά και του πλθκυςμοφ που ηει κοντά ςε
εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ ζχουν απαςχολιςει τθν διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα ωςτόςο δεν
υπάρχουν μζχρι ςιμερα επιςτθμονικά δεδομζνα από τθν Ελλάδα. Πολλά προβλιματα υγείασ
ζχουν ςυςχετιςτεί με εκκζςεισ ςε ρφπουσ που προζρχονται από τισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ
αποβλιτων ωςτόςο δεν υπάρχει επαρκισ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ και οι υπάρχουςεσ μελζτεσ
παρουςιάηουν περιοριςμοφσ, όπωσ ανεπαρκι εκτίμθςθ ςε ατομικό επίπεδο κακϊσ και ανεπαρκι
ζλεγχο πικανϊν ςυγχυτικϊν παραγόντων.
Θ ζλλειψθ τζτοιων μελετϊν ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα ςτθν Δυτικι Αττικι όπου είναι
εγκατεςτθμζνθ θ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ αλλά και άλλεσ βιοτεχνικζσ και βιομθχανικζσ μονάδεσ, κακιςτά
απαραίτθτο τον ςχεδιαςμό και τθν διεξαγωγι επιδθμιολογικισ ζρευνασ και εκτίμθςθσ των
περιβαλλοντικϊν παραμζτρων κινδφνου μζςω κατθγοριοποίθςισ τουσ ανάλογα με τθν πθγι
(περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ και από άλλεσ εγκαταςτάςεισ εκτόσ τθσ Ο.Ε.Δ.Α.), τθν οδό ρφπανςθσ
3

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

και τον αποδζκτθ αυτισ. Δθλαδι επιςτθμονικισ ζρευνασ των παραγόντων που επθρεάηουν τθ
δθμόςια υγεία και τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ αςκενειϊν ςε ζναν πλθκυςμό, τόςο των εργαηόμενων
ςτισ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων όςο και των κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, μζςω
τθσ εφαρμογισ τθσ ςτατιςτικισ ςτθν ιατρικι.
΢τόχοσ μιασ τζτοιασ ολοκλθρωμζνθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ είναι θ ανίχνευςθ των
περιβαλλοντικϊν κινδφνων για τθν υγεία των εργαηόμενων αλλά και του πλθκυςμοφ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ και ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ περιςςότερο αποτελεςματικϊν (και
προλθπτικοφ χαρακτιρα) ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των
κινδφνων αυτϊν, με πλιρθ υιοκζτθςθ των αρχϊν ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ κινδφνων.
Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ προάςπιςθ και προαγωγι τθσ υγείασ των εργαηόμενων ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. και
των κάτοικων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ϊςτε να επιτευχκεί θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ.
1.3. Περιοχι εφαρμογισ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ επιςτθμονικισ ζρευνασ κα είναι θ
Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ κακϊσ και θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Αττικισ και θ διάρκειά τθσ κα είναι 2
(δφο) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
1.4. Ο τρόποσ και οι ειδικότεροι όροι παροχισ υπθρεςίασ, όπωσ και τα απαιτοφμενα ΢τάδια και
Παραδοτζα ςε κάκε ςτάδιο προςδιορίηονται ςτθν παροφςα μελζτθ.
1.5.

Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν.

1.6. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 697.872,00
ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων του ΕΔ΢ΝΑ
για το ζτοσ 2016 (Κ.Α 02.70.01.6141.01 με τίτλο «Διεξαγωγι επιδθμιολογικισ ζρευνασ και
εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικισ Αττικισ και τθν ευρφτερθ περιοχι
τθσ») με το ποςό των 174.468,00€ (ςυμπ. ΦΠΑ) & τα ζτθ 2017 και 2018 με το υπόλοιπο του
προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρ. 158 § 6 εδ. α’ του ν. 3463/2006 («Κϊδικασ Διμων και
Κοινοτιτων»), με το οποίο «6. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ επόμενθσ παραγράφου, δεν
επιτρζπεται θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μελετών και ςυναφών υπθρεςιών για τθν
εκτζλεςθ ζργου και των πάςθσ φφςεωσ υπθρεςιών, αν δεν υπάρχει ςτον προχπολογιςμό ςχετικι
4

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

πίςτωςθ, ίςθσ τουλάχιςτον αξίασ με το τμιμα του ζργου, τθσ παροχισ υπθρεςίασ ι τθσ προμικειασ
που, βάςει τθσ μελζτθσ, πρόκειται να εκτελεςκεί μζχρι το τζλοσ του ζτουσ». Θ χρθματοδότθςθ του
ζργου κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ.

ΘΕΩ΢ΗΘΗΚΕ
Ακινα , Νοζμβριοσ 2016
Πλγα Σκιάδθ
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν
Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Π.Ε.Κ.Ε.Π.

Ακινα , Νοζμβριοσ 2016
Η Συντάξαςα
Κατερίνα Τςακάλου
ΣΕ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ

5

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕ΢ΙΓ΢ΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ρ΢ΟΔΙΑΓ΢ΑΦΕΣ
1. Αντικείμενο τθσ μελζτθσ
Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ αφορά ςτθν παροχι του ςυνόλου των υπθρεςιϊν
διεξαγωγισ επιςτθμονικισ ζρευνασ, μζτρθςθσ των περιβαλλοντικϊν παραμζτρων κινδφνου και τθσ
εκτίμθςθσ των πικανϊν επιπτϊςεων τθσ ζκκεςθσ ςε αυτοφσ ςτθν υγεία των εργαηομζνων ςτισ
εγκαταςτάςεισ τισ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ και τουσ κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.
2. Διάρκεια εργαςιών
Ο διαγωνιςμόσ αφορά χρονικι διάρκεια των απαιτοφμενων ερευνθτικϊν εργαςιϊν, δφο (2) ετϊν.
3. Αντικείμενο εργαςιών
Θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ κα πραγματοποιθκεί με βάςθ τισ επόμενεσ φάςεισ υλοποίθςθσ και τα
ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία του δθμοπρατοφμενου αντικειμζνου ανά επιμζρουσ φάςθ ζχουν
ωσ εξισ:

ΦΑΣΗ Α. Ρροετοιμαςία ερευνθτικών εργαςιών – Συγκζντρωςθ ςτοιχείων - Μεκοδολογία
Αντικείμενο: Ποιοτικι εκτίμθςθ των παραγόντων περιβαλλοντικοφ κινδφνου μζςω τθσ
κατθγοριοποίθςθσ τουσ ανάλογα με τθν πθγι (Ο.Ε.Δ.Α., βιοτεχνικζσ και άλλεσ βιομθχανικζσ
εγκαταςτάςεισ τθσ περιοχισ), τθν οδό ρφπανςθσ και τον αποδζκτθ αυτισ (source-pathwayreceptor) και ιεράρχθςθ των περιοχϊν γφρω από τθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ και των περιβαλλοντικϊν
ρφπων ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ.
Σα ςτάδια των εργαςιϊν κα περιλαμβάνουν:

΢υλλογι περιβαλλοντικϊν και ιςτορικϊν δεδομζνων για τθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ και για τθν
ευρφτερθ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. περιοχι προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι περιβαλλοντικζσ
ςυνκικεσ και να εντοπιςτοφν και αξιολογθκοφν οι πθγζσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ.

΢υγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων τθσ Ο.Ε.Δ.Α.
Φυλισ (Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, Γραπτι Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ
Κινδφνου, Αρχεία περιβαλλοντικϊν μετριςεων, Εκκζςεισ Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ κλπ)

Κωδικοποίθςθ του ςχετικοφ εκνικοφ και διεκνοφσ νομοκετικοφ πλαιςίου.
6

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

΢υγκζντρωςθ ςτοιχείων για τισ προγραμματιηόμενεσ μετριςεισ και τον κακοριςμό των
κζςεων δειγματολθψίασ.

΢υςτθματικι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των επιπτϊςεων των ΧΤΣΑ ςτθ δθμόςια υγεία,
τθσ μεκοδολογίασ εκτίμθςθσ του περιβαλλοντικοφ κινδφνου και τθν αντίςτοιχθ διαχείριςθ
του κινδφνου αυτοφ (χριςθ διεκνϊν προτφπων κριτθρίων επιλογισ δεδομζνων, όπωσ το
πρότυπο “IDC: The International Classification of Diseases”, WHO-World Health
Organization).

Ποιοτικι εκτίμθςθ των παραγόντων κινδφνου που κα μετρθκοφν ςτουσ εργαςιακοφσ
χϊρουσ και το ευρφτερο περιβάλλον μζςω τθσ κατθγοριοποίθςθσ τουσ ανάλογα με τθν
πθγι, τθν οδό ρφπανςθσ και τον αποδζκτθ αυτισ.
Διάρκεια : 5 μινεσ

ΦΑΣΗ Β. Εκτίμθςθ περιβαλλοντικών κινδφνων και χαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ
επιβάρυνςθσ
Αντικείμενο: Εντοπιςμόσ περιβαλλοντικϊν ρφπων και εκτίμθςθ τθσ ζκκεςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ
περιβαλλοντικοφσ ρφπουσ ςε ζδαφοσ, αζρα και φδατα (διοξίνεσ, μζταλλα, αναπνεφςιμα
ςωματίδια, κλπ), των εργαηόμενων ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ και του πλθκυςμοφ των πλθςιζςτερων
ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. διμων π.χ. Φυλισ, Αςπροπφργου, Καματεροφ, Ιλίου, Πετροφπολθσ. Ποςοτικι
εκτίμθςθ των παραγόντων κινδφνου μζςω τθσ κατθγοριοποίθςθσ τουσ ανάλογα με τθν πθγι, τθν
οδό ρφπανςθσ και τον αποδζκτθ αυτισ (Χαρτογράφθςθ).
Σα ςτάδια των εργαςιϊν κα περιλαμβάνουν:

Δειγματολθψίεσ και μετριςεισ περιβαλλοντικϊν ρφπων ςε ζδαφοσ, αζρα και φδατα
(εντόσ και εκτόσ Ο.Ε.Δ.Α.)
΢υγκεκριμζνα οι μετριςεισ κα περιλαμβάνουν τουλάχιςτον:
΢τον αζρα (ςε ςθμειακζσ πθγζσ και διάχυτα ςτθν ατμόςφαιρα) ανόργανα οξείδια NOx, υδρόκειο
Θ2S, άλλεσ αζριεσ ενϊςεισ (πχ. CO, SO2, VOC), βαρζα μζταλλα και ιχνοςτοιχεία, διοξίνεσ,
πολυχλωριωμζνα διφαινφλια, πολυαρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, αμίνεσ, αμμωνία, αναπνεφςιμα
(PM10 και PM2,5) και άλλα ςωματίδια.

7

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

΢τα επιφανειακά φδατα και ςτον υδροφόρο ορίηοντα διοξίνεσ, βαρζα μζταλλα και ιχνοςτοιχεία,
πολυχλωριωμζνα διφαινφλια, πολυαρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, παράγωγα λιπαςμάτων.
΢το ζδαφοσ και υπζδαφοσ διοξίνεσ, βαρζα μζταλλα και ιχνοςτοιχεία, πολυχλωριωμζνα διφαινφλια,
πολυαρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, παράγωγα λιπαςμάτων.
Σα βαρζα μζταλλα και ιχνοςτοιχεία που κα μετρθκοφν κα περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα
ακόλουκα : Pb, Ni, Cr, Cr (VI), Ba, Zn, Cd, As, Mn, Cu, Sb.
Οι δειγματολθψίεσ και οι αναλφςεισ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΣ, ΕΝ,
κλπ) ι ελλείψει αυτϊν με άλλα διεκνι (ISO, ASTM, VDI κλπ). Πριν τθν διεξαγωγι των
δειγματολθψιϊν θ Δ/ςα Τπθρεςία κα λάβει γνϊςθ για τα πρότυπα με βάςθ τα οποία κα
διεξαχκοφν. Δειγματολθψίεσ κα πραγματοποιθκοφν τόςο εντόσ των εργαςιακϊν χϊρων τθσ
Ο.Ε.Δ.Α. όςο και ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Κάκε δειγματολθψία κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με
τθν αρχικι αδρι χαρτογράφθςθ που κα ζχει προθγθκεί ςτθ ΦΑ΢Θ Α και ςε αποςτάςεισ τζτοιεσ
ϊςτε να καλυφκεί ςυνολικά θ περιοχι τθσ Δυτικισ Αττικισ που βρίςκεται εντόσ και γφρω από τθν
Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ. Θα πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον 15 μετριςεισ για κάκε ρφπο. Σα
αποτελζςματα κα πρζπει να βαςιςκοφν ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ αναλφςεισ, με αντίςτοιχα
πρωτόκολλα και πιςτοποιιςεισ.
Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ αρχικισ δειγματολθψίασ, κα εξειδικευτοφν οι ρφποι για τουσ
οποίουσ πρόκειται να διενεργθκοφν επαναλθπτικζσ δειγματολθψίεσ ςε αζρα, νερό και ζδαφοσ. Οι
δειγματολθψίεσ αυτζσ κα περιλαμβάνουν τουλάχιςτον 3 ςετ των υπό εξζταςθ ρφπων ςε χρονικι
διάρκεια 9 μθνϊν και ςε διαφορετικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ. Ενδεικτικά αναφζρεται πωσ κάκε
φορά κα λαμβάνονται αντιπροςωπευτικά δείγματα από τουλάχιςτον 20 ςθμεία, ςε διαφορετικζσ
αποςτάςεισ εντόσ και εκτόσ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. (5-10 κάκε φορά ςθμεία δειγματολθψίασ ςε 3-4
ομόκεντρουσ διευρυμζνουσ κφκλουσ). Δθλαδι κα πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον 60
επαναλθπτικζσ μετριςεισ ανά ρφπο το χρονικό διάςτθμα των 9 μθνϊν. ΢τόχοσ είναι να
εντοπιςτοφν και φορείσ ρφπανςθσ που λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με τθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ.

Εκτίμθςθ τθσ διαςποράσ αζριων ρφπων και ςωματιδίων και χαρτογράφθςθ
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ τθσ εξεταηόμενθσ περιοχισ
Για τουσ αζριουσ ρφπουσ και τα ςωματίδια με βάςθ τα δεδομζνα (αποτελεςμάτων των μετριςεων
που κα πραγματοποιθκοφν) κακϊσ και τα μετεωρολογικά ςτοιχεία τθσ ευρφτερθσ τθσ Ο.Ε.Δ.Α.
περιοχισ, με τθ χριςθ κατάλλθλου και αξιόπιςτου μοντζλου προςομοίωςθσ διαςποράσ αζριων
8

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

ρφπων και ςωματιδίων κα διαμορφωκεί χάρτθσ διάχυςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ με
ιςορρυπαντικζσ καμπφλεσ, οι οποίεσ παράγονται από τθ διαςπορά των αζριων ρφπων και των
ςωματιδίων.
Αντίςτοιχα τα αποτελζςματα των μετριςεων για τουσ ρφπουσ ςτο νερό και το ζδαφοσ κα
χαρτογραφθκοφν με τθ βοικεια ςυςτιματοσ GIS και κα προκφψουν οι αντίςτοιχοι χάρτεσ
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ για κάκε κατθγορία ρφπων.
Σο ςφνολο των παραπάνω χαρτϊν κα αποτελζςει τθ ςυνολικι χαρτογράφθςθ τθσ περιβαλλοντικισ
επιβάρυνςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. τθσ Δυτικισ Αττικισ ςυγκριτικά με τα όρια τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ.
Από το ςφνολο των μετριςεων κα προκφψει θ ποςοτικι εκτίμθςθ των παραγόντων κινδφνου μζςω
τθσ κατθγοριοποίθςθσ τουσ ανάλογα με τθν πθγι, τθν οδό ρφπανςθσ και τον αποδζκτθ αυτισ.
Διάρκεια: 15 μινεσ

ΦΑΣΗ Γ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ) εργαηoμζνων
Σα ςτάδια των εργαςιϊν κα περιλαμβάνουν:

Καταγραφι επαγγελματικοφ και ιατρικοφ ιςτορικοφ εργαηομζνων με τθ ςυμπλιρωςθ
ερωτθματολογίου το οποίο κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον επαγγελματικό ιςτορικό, μζτρα
ατομικισ προςταςίασ που χρθςιμοποιοφν, λόγουσ επίςκεψθσ ςε ιατρό κατά το πρόςφατο
παρελκόν και γνωςτά προβλιματα υγείασ

Πραγματοποίθςθ κλινικισ εξζταςθσ και καταγραφι κλινικισ εκτίμθςθσ. Θ κλινικι εξζταςθ
κα εςτιαςτεί ςε νοςιματα και επιβάρυνςθ τθσ υγείασ που ςχετίηεται με τον χϊρο και τισ
ςυνκικεσ εργαςίασ των εργαηόμενων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται τα
ακόλουκα: Αναπνευςτικι λειτουργία (ςπιρομετριςεισ, κλπ), Μυοςκελετικά προβλιματα,
Ψυχικι υγεία, Θυρεοειδικι λειτουργία, Καρδιομεταβολικόσ κίνδυνοσ, Μεταβολικόσ
κίνδυνοσ, Αλλεργικά νοςιματα, προβλιματα ακοισ (ακουόγραμμα).

Μζτρθςθ βιολογικϊν δεικτϊν. Θα πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον οι εξισ αναλφςεισ (α)
αίματοσ και (β) οφρων: HDL, HDL, ολικι χολθςτερόλθ, τριγλυκερίδια, γλυκόηθ, κυρεοειδικζσ
ορμόνεσ, διάφοροι τφποι θπατιτίδων (HBV, HCV και HAV), μετριςεισ διοξινϊν και
παρόμοιων με διοξίνεσ και PCBs κακϊσ και μετριςεισ βαρζων μετάλλων (Pb, Cr, Cd, As, Hg )

9

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

Εκτίμθςθ πρϊιμων δεικτϊν κινδφνου καρκινογζνεςθσ και γενετικισ βλάβθσ (επικυμθτι
αλλά όχι απαραίτθτθ).

Εκτίμθςθ για τθν επίπτωςθ τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςτουσ επαγγελματικοφσ
κινδφνουσ υγείασ. Με βάςθ τα παραπάνω αποτελζςματα και τα διακζςιμα ςτοιχεία από
τον ΕΔ΢ΝΑ (υφιςτάμενεσ εκκζςεισ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου των
εγκαταςτάςεων τθσ Ο.Ε.Δ.Α.) κα ςυνταχτεί ολοκλθρωμζνθ ζκκεςθ εκτίμθςθσ
επαγγελματικοφ κινδφνου τθσ υγείασ των εργαηόμενων τθσ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ με τα αναγκαία
ΜΑΠ και τθν περαιτζρω ιατρικι παρακολοφκθςθ που πικανϊσ απαιτείται.

Θ παραπάνω εκτίμθςθ νοςθρότθτασ κα πραγματοποιθκεί ςε 100 εργαηόμενουσ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. που
κα δεχτοφν να ςυμμετζχουν από το ςφνολο των εργαηόμενων τθσ Ο.Ε.Δ.Α.. Θ ςυμμετοχι κα είναι
προαιρετικι κατόπιν ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ και κα διαςφαλιςτεί θ εμπιςτευτικότθτα όλων των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Διάρκεια: 15 μινεσ

ΦΑΣΗ Δ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ) πλθκυςμοφ ςτθν ευρφτερθ
περιοχι τθσ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ
Σα ςτάδια των εργαςιϊν κα περιλαμβάνουν:

Επιλογι του δείγματοσ του πλθκυςμοφ προσ εξζταςθ (ςφμφωνα με τθν αρχικι, αδρι
χαρτογράφθςθ τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. τθσ
Δυτικισ Αττικισ και τα υπόλοιπα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν ςτθ ΦΑ΢Θ Α)

Καταγραφι ατομικοφ και οικογενειακοφ ιατρικοφ ιςτορικοφ με τθ ςυμπλιρωςθ
ερωτθματολογίου το οποίο κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον δθμογραφικά ςτοιχεία,
επαγγελματικό ιςτορικό, λόγουσ επίςκεψθσ ςε ιατρό κατά το πρόςφατο παρελκόν, γνωςτά
προβλιματα υγείασ και κλινικι κατάςταςθ πλθκυςμοφ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ο.Ε.Δ.Α.
Φυλισ.

Πραγματοποίθςθ κλινικισ εξζταςθσ και καταγραφι κλινικισ εκτίμθςθσ. Θ κλινικι εξζταςθ
κα εςτιαςτεί ςε νοςιματα και επιβάρυνςθ τθσ υγείασ που ςχετίηεται με τουσ παράγοντεσ
κινδφνου υγείασ που ζχουν εντοπιςτεί ςτθ ΦΑ΢Θ Α τθσ παροφςασ ζρευνασ. Ενδεικτικά και

10

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

όχι περιοριςτικά αναφζρονται τα ακόλουκα: Αναπνευςτικι λειτουργία (ςπιρομετριςεισ,
κλπ), Μυοςκελετικά προβλιματα, Ψυχικι υγεία, Θυρεοειδικι λειτουργία,
Καρδιομεταβολικόσ κίνδυνοσ, Μεταβολικόσ κίνδυνοσ, Αλλεργικά νοςιματα, προβλιματα
ακοισ (ακουόγραμμα). Ειδικότερα ςτα εξεταηόμενα παιδιά κα λθφκοφν ςωματομετρικζσ
μετριςεισ και κα εξεταςτοφν θ ςωματικι και ςυμπεριφορικι/γνωςιακι ανάπτυξθ τουσ
(εκτίμθςθ νοθμοςφνθσ παιδιϊν, εκτίμθςθ ςυμπεριφορικισ και ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ
και μακθςιακϊν δυςκολιϊν των παιδιϊν μζςω ειδικϊν ερωτθματολόγιων),

Μζτρθςθ βιολογικϊν δεικτϊν. Θα πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον οι εξισ αναλφςεισ (α)
αίματοσ και (β) οφρων: HDL, HDL, ολικι χολθςτερόλθ, τριγλυκερίδια, γλυκόηθ, κυρεοειδικζσ
ορμόνεσ, μετριςεισ διοξινϊν και παρόμοιων με διοξίνεσ και PCBs κακϊσ και μετριςεισ
βαρζων μετάλλων (Pb, Cr, Cd, As, Hg).

Εκτίμθςθ πρϊιμων δεικτϊν κινδφνου καρκινογζνεςθσ και γενετικισ βλάβθσ (επικυμθτι
αλλά όχι απαραίτθτθ).

Εκτίμθςθ για τθν επίπτωςθ τθσ ζκκεςθσ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςτουσ
περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ υγείασ. Με βάςθ τα παραπάνω αποτελζςματα κα ςυνταχτεί
ολοκλθρωμζνθ ζκκεςθ εκτίμθςθσ τθσ ζκκεςθσ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ τθσ Ο.Ε.Δ.Α.
Φυλισ περιοχισ ςε περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ υγείασ.

΢τθ μελζτθ κα ςυμμετζχουν τουλάχιςτον 500 κάτοικοι (ενιλικεσ και παιδιά) από τθν ευρφτερθ τθσ
Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ περιοχι και τουσ αντίςτοιχουσ Διμουσ (πχ. Φυλισ, Αςπροπφργου, Καματεροφ,
Ιλίου, Πετροφπολθσ κλπ). Θ επιλογι των κατοίκων κα γίνει με κριτιριο τθν ακτίνα απόςταςθσ των
κατοικιϊν ι/και ςχολείων από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ο.Ε.Δ.Α.. ΢τθ περίπτωςθ που κα ςυμμετζχουν
μακθτζσ ςυγκεκριμζνων ςχολείων κα πρζπει να ζχουν εξαςφαλιςτεί θ ςυγκατάκεςθ των γονζων
κάκε παιδιοφ κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ άδειεσ από τα αντίςτοιχα κζντρα διοίκθςθσ των
ςχολικϊν μονάδων.
Θ ςυμμετοχι των κατοίκων κα είναι προαιρετικι κατόπιν ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ τουσ και κα
διαςφαλιςτεί θ εμπιςτευτικότθτα όλων των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Διάρκεια: 15 μινεσ

11

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

ΦΑΣΗ Ε. Ρρόταςθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ και αναβάκμιςθσ των
περιβαλλοντικών ςυνκθκών, βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων.
Αντικείμενο: ΢υνολικι εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν κινδφνων υγείασ ςτουσ εργαηόμενουσ και
ςτον πλθκυςμό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και προτάςεισ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ
όχλθςθσ, αναβάκμιςθσ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ και ςτθ ευρφτερθ
περιοχι κακϊσ και προτάςεισ για τθν προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων και του ευρφτερου
πλθκυςμοφ. Επιπλζον κα παρουςιαςτοφν τρόποι διάδοςθσ των αποτελεςμάτων και προτάςεισ
ενθμζρωςθσ του πλθκυςμοφ.
Διάρκεια: 3 μινεσ
Εκκζςεισ Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ του ζργου
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου κα αξιολογοφνται τα αποτελζςματα, κα εκτιμάται
θ πορεία των εργαςιϊν προκειμζνου να γίνουν όπου απαιτθκεί διορκωτικζσ ενζργειεσ και κα
πραγματοποιείται ο προγραμματιςμόσ των επόμενων δράςεων.
΢το πλαίςιο αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ κα υποβάλλονται τριμθνιαίεσ εκκζςεισ, αρχισ γενομζνθσ τθσ
ζναρξθσ των εργαςιϊν όπου κα περιγράφονται ο προγραμματιςμόσ, θ οργανωτικι δομι των
επόμενων δράςεων και απολογιςτικά οι πραγματοποιθκείςεσ ενζργειεσ κάκε φάςθσ των
εργαςιϊν. Θα εντοπίηονται τυχόν προβλιματα, ανάγκεσ, αδυναμίεσ κακϊσ και τα δυνατά ςθμεία
του ζργου προκειμζνου να ςχεδιάηεται θ δυνατόν καλφτερθ πορεία υλοποίθςισ του.
ΡΑ΢ΑΔΟΤΕΑ
1. Σριμθνιαίεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ
υλοποίθςθσ των εργαςιϊν
2. Κωδικοποίθςθ του ςχετικοφ εκνικοφ και διεκνοφσ νομοκετικοφ πλαιςίου (ΦΑ΢Θ Α)
3. Ποιοτικι εκτίμθςθ των παραγόντων κινδφνου που κα μετρθκοφν ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ
και το ευρφτερο περιβάλλον μζςω τθσ κατθγοριοποίθςθσ τουσ ανάλογα με τθν πθγι, τθν οδό
ρφπανςθσ και τον αποδζκτθ αυτισ (ΦΑ΢Θ Α)
4. Μελζτθ εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν κινδφνων και χαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ
επιβάρυνςθσ (ΦΑ΢Θ΢ Β)

12

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

5. Εκτίμθςθ επαγγελματικοφ κινδφνου τθσ υγείασ των εργαηόμενων τθσ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ με τα
αναγκαία ΜΑΠ και τθν περαιτζρω ιατρικι παρακολοφκθςθ που πικανϊσ απαιτείται (ΦΑ΢Θ΢ Γ)
6. Ζκκεςθ εκτίμθςθσ τθσ ζκκεςθσ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ περιοχισ ςε
περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ (ΦΑ΢Θ΢ Δ)
7. Ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ και αναβάκμιςθσ των
περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν (ΦΑ΢Θ΢ Ε),
8. Προτεινόμενα μζτρα για τθν προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων και του πλθκυςμοφ
(ΦΑ΢Θ΢ Ε)
4. Στελζχωςθ
Για τθν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ του ερευνθτικοφ ζργου κα οριςτεί από τθν πλευρά του
Αναδόχου ςυγκεκριμζνθ ομάδα θ οποία κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν τεχνικι προςφορά του και κα
περιλαμβάνει ονοματεπϊνυμο, κζςθ ςτθν ομάδα, επίπεδο μόρφωςθσ, αρμοδιότθτεσ/κακικοντα
και πόςο χρόνο κα απαςχολθκεί ο κάκε ερευνθτισ ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Για τον
ςυντονιςμό τθσ ομάδασ κα οριςτεί Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ.
Θ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ των ερευνθτϊν κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ παρακάτω ειδικότθτεσ:
 1 Ειδικό Επιςτιμονα ΡΕ (Χθμικόσ Μθχανικόσ, Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ, Χθμικόσ ι άλλθσ
ειδικότθτασ με εξειδίκευςθ ςτο περιβάλλον κλπ) με εμπειρία ίςθ ι μεγαλφτερθ των 10 ετϊν ςε
περιβαλλοντικζσ μελζτεσ, ο οποίοσ τθν τελευταία 10ετία να ζχει εκπονιςει περιβαλλοντικζσ
μετριςεισ και μελζτεσ.
 2 Ειδικοφσ Επιςτιμονεσ ΡΕ (Χθμικόσ Μθχανικόσ, Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ, Χθμικόσ ι άλλθσ
ειδικότθτασ με εξειδίκευςθ ςτο περιβάλλον κλπ) με εμπειρία ίςθ ι μεγαλφτερθ των 5 ετϊν ςε
περιβαλλοντικζσ μελζτεσ, οι οποίοι τθν τελευταία 5ετία να ζχουν εκπονιςει περιβαλλοντικζσ
μετριςεισ και μελζτεσ.
 2 ερευνθτζσ ΡΕ ι ΤΕ, βοθκοί περιβαλλοντικϊν μετριςεων
 1 Ιατρό με εξειδίκευςθ ςτθν επιδθμιολογία και εμπειρία ίςθ ι μεγαλφτερθ των 10 ετϊν ςε
ςχετικζσ ζρευνεσ
 2 Ιατροφσ (με εξειδίκευςθ ςτθν επιδθμιολογία, δθμόςια υγεία, κλπ) με εμπειρία ίςθ ι
μεγαλφτερθ των 5 ετϊν ςε ςχετικζσ ζρευνεσ
13

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων


Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

1 Ιατρό εργαςίασ (ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3850/2010) με εμπειρία ίςθ ι μεγαλφτερθ
των 5 ετϊν
3 Νοςθλευτζσ ι επιςκζπτεσ υγείασ ΡΕ ι ΤΕ με εμπειρία ίςθ ι μεγαλφτερθ των 5 ετϊν
5. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εργαςιών

α/α
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘ΢Θ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ (ΜΘΝΕ΢)
Φάςθσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

Α. Προετοιμαςία ερευνθτικϊν εργαςιϊν – ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων
Β. Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων και χαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ
Γ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ) εργαηόμενων
Δ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ) πλθκυςμοφ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ο.Ε.Δ.Α.
Φυλισ

Ε. Πρόταςθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ και αναβάκμιςθσ των περιβαλλοντικϊν
ςυνκθκϊν, βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων

6. Σφνταξθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Θ Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι:
1. Σεχνικι Ζκκεςθ ςτθν οποία ςτθν οποία κα περιζχονται:
i. Οι ςτόχοι του ςυνόλου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ
μζτρθςθσ των περιβαλλοντικοφ κινδφνου και τθσ εκτίμθςθσ των πικανϊν επιπτϊςεων
τθσ ζκκεςθσ ςε αυτοφσ ςτθν υγεία των εργαηομζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ο.Ε.Δ.Α.
Φυλισ και ςτουσ κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.

14

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

ii.

iii.

iv.

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

Ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ο βακμόσ κάλυψθσ των
απαιτοφμενων ςτοιχείων όπωσ αυτά περιγράφονται ςε κάκε φάςθ (ΦΑ΢Θ Α – ΦΑ΢Θ Ε)
τθσ ζρευνασ. Πρζπει να περιλαμβάνεται αναλυτικι περιγραφι (αρικμόσ
δειγματολθψιϊν, μετροφμενοι ρφποι, μετροφμενοι βιολογικοί παράγοντεσ, κλπ) και
δζςμευςθ του Αναδόχου για τισ εργαςίεσ που κα προςφζρει κατά τθ διάρκεια τθσ
΢φμβαςθσ τα οποία κα ικανοποιοφν κατ’ ελάχιςτον τα ςτάδια εργαςιϊν που
περιγράφονται ςε κάκε φάςθ ςτο αντικείμενο τθσ Μελζτθσ και τισ απαιτιςεισ αυτϊν.
Δζςμευςθ του Αναδόχου υποβολισ Εκκζςεων Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ τθσ
πορείασ του ζργου κακϊσ και των Παραδοτζων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο
αντικείμενο.
Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν ςφμφωνα με το ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα του άρκρου 5
του Σεφχουσ 2 τθσ Μελζτθσ «Σεχνικι Περιγραφι και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ».

2. Αναλυτικι περιγραφι των επιπλζον των περιγραφόμενων ςτθ μελζτθ παρεχόμενων
υπθρεςιϊν τεκμθριϊνοντασ τθν προςτικζμενθ αξία τουσ για τθ ζρευνα και οι οποίεσ κα
παρζχουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκτίμθςθ περιβαλλοντικοφ κινδφνου τθσ Ο.Ε.Δ.Α. Άνω
Λιοςίων ι/και τθ νοςθρότθτα των εργαηομζνων και των κατοίκων.
3. Θ ςτελζχωςθ τθσ επιςτθμονικισ ερευνθτικισ ομάδασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το
άρκρο 4 του Κεφαλαίου2 «Σεχνικι Ζκκεςθ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» τθσ Μελζτθσ. ΢τθν
Σεχνικι Προςφορά εκτόσ τθσ λίςτα των ερευνθτϊν όπωσ περιγράφεται κα πρζπει να
περιλαμβάνονται τα βιογραφικά τουσ, αποδεικτικά των αντίςτοιχων πτυχίων,
μεταπτυχιακϊν κλπ, αποδεικτικό τθσ αναφερόμενθσ εμπειρίασ και θ εγγραφι τουσ ςτουσ
αντίςτοιχουσ Επαγγελματικοφσ ΢υλλόγουσ.
ΘΕΩ΢ΗΘΗΚΕ
Ακινα , Νοζμβριοσ 2016

Ακινα, Νοζμβριοσ 2016
Η Συντάξαςα

Πλγα Σκιάδθ
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν
Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Π.Ε.Κ.Ε.Π.

Κατερίνα Τςακάλου
ΣΕ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ

15

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

3. ΣΥΓΓ΢ΑΦΗ ΥΡΟΧ΢ΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρκρο 1 : Αντικείμενο
Θ παροφςα αφορά τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου προςφορά προσ τον ΕΔ΢ΝΑ του ςυνόλου των
υπθρεςιϊν διεξαγωγισ επιςτθμονικισ ζρευνασ μζτρθςθσ των περιβαλλοντικϊν παραμζτρων
κινδφνου και τθσ εκτίμθςθσ των πικανϊν επιπτϊςεων τθσ ζκκεςθσ ςε αυτοφσ ςτθν υγεία των
εργαηομζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ τισ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ και τουσ κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ,
όπωσ περιγράφεται ςτα άρκρα 1 & 3 του Σεφχουσ 2: “Σεχνικι Περιγραφι & Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ” τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ των εργαςιϊν διζπεται από τισ παρακάτω διατάξεισ όπωσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν κατά το χρόνο δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ: Α/87/2010), όπωσ ιςχφει.
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (Αϋ 114) όπωσ
ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (Αϋ 85).
4. Σισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 24/2014/ΕΕ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και τθν κατάργθςθ
τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ΢υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ 147).
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του ΢υμβουλίου τθσ 21θσ
Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του ΢υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του ΢υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Αϋ 173).
7. Σισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 68).
16

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

8. Σισ διατάξεισ του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ 194).
9. Σου Ν. 2472/97(ΦΕΚ 50/Α/1997) «Προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα»
10. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ΕΔ΢ΝΑ, οικονομικοφ ζτουσ 2016.
Εφαρμόηονται επίςθσ οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρων νόμων εκδοκείςεσ λοιπζσ (εκτόσ των ιδθ
αναφερόμενων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε
διάταξθ (νόμου, Π.Δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κλπ) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των
εργαςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρεται παραπάνω.
Άρκρο 3ο : Σρόποσ Ανάκεςθσ
Θ ανάκεςθ κα γίνει με ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό. Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
Άρκρο 4ο : Φορζασ Εκτζλεςθσ
Φορζασ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν είναι ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ ΢φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ.
Προϊςταμζνθ Αρχι είναι θ Ε.Ε. του Ε.Δ.΢.Ν.Α.
Διευκφνουςα Τπθρεςία του ΕΔ΢ΝΑ ςε ότι αφορά τισ εργαςίεσ κα είναι θ Διεφκυνςθ
Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ και Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων. Θ επικοινωνία με τον
ανάδοχο και θ παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν ανικει ςτο τμιμα Ζρευνασ, Καινοτομίασ και
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων τθσ ανωτζρω Δ/νςθσ.
Άρκρο 5ο: Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 24 μινεσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν επομζνθ τθσ
υπογραφι τθσ.
2. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ εργαςιϊν περιλαμβάνεται
ςτο άρκρο 5 του Σεφχουσ 2: “Σεχνικι Περιγραφι & Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” τθσ παροφςασ
μελζτθσ

17

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

3. Είναι δυνατι θ παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ προςαφξθςθ του οικονομικοφ
αντικειμζνου, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔ΢ΝΑ, φςτερα από
γνωμοδότθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, για χρονικό διάςτθμα που δεν κα υπερβαίνει το
ιμιςυ τθσ αρχικισ διάρκειασ.
Άρκρο 6ο: Σόποσ και Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ – ςυμβατικζσ προκεςμίεσ.
Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν κατά κφριο λόγο ςτθν περιοχι του υπό μελζτθ
ζργου, δθλ. τθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Αττικισ και όπου αλλοφ
απαιτείται ανάλογα με το είδοσ των αναλφςεων και τθσ επεξεργαςίασ των ςτοιχείων.
Οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με βάςθ τισ φάςεισ υλοποίθςθσ και τα
ποςοτικά ςτοιχεία του δθμοπρατοφμενου αντικειμζνου ανά επιμζρουσ φάςθ όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτο άρκρο 3 του Σεφχουσ 2: “Σεχνικι Περιγραφι & Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” τθσ
παροφςασ μελζτθσ και αφοροφν ςε χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν.
Γι τθν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ του ερευνθτικοφ ζργου κα οριςτεί από τθν πλευρά του
Αναδόχου ςυγκεκριμζνθ ομάδα θ οποία κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν τεχνικι προςφορά του και κα
περιλαμβάνει ονοματεπϊνυμο, κζςθ ςτθν ομάδα, επίπεδο μόρφωςθσ, αρμοδιότθτεσ/κακικοντα
και πόςο χρόνο κα απαςχολθκεί ο κάκε ερευνθτισ ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Για τον
ςυντονιςμό τθσ ομάδασ κα οριςτεί Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ. Θ ενδεικτικι ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ
των ερευνθτϊν περιγράφεται ςτο άρκρο 4 του Σεφχουσ 2.
Άρκρο 7ο: Οικονομικό Αντικείμενο
Σο ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα κακοριςτεί από τθν οικονομικι προςφορά
του αναδόχου.
Άρκρο 8ο: Φόροι -Σζλθ -Κρατιςεισ.
Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ
που προβλζπει το Δθμόςιο Λογιςτικό, κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι:
φόροσ ειςοδιματοσ 8% ςτο κακαρό ποςό τθσ αξίασ για παροχι υπθρεςιϊν, 0,02 % επί τθσ
κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (άρκρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016),
0,10 % επί τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
18

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

΢υμβάςεων, 3,6% Χαρτόςθμο-ΟΓΑ ςτο ποςό κράτθςθσ 0,10% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων ΢υμβάςεων.
Επίςθσ, τον Ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ (και τυχόν
επαναλθπτικισ) και πρζπει κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ να προςκομίςει τισ εξοφλθτικζσ
αποδείξεισ.
Άρκρο 9ο: Λογαριαςμοί – Πιςτοποιιςεισ - Σρόποσ πλθρωμισ
1. Θ αμοιβι του Αναδόχου αφορά ςε κατ' αποκοπι τριμθνιαίο οικονομικό αντίτιμο, όπωσ αυτό κα
προςδιορίηεται ςτθν ΢φμβαςθ και όπωσ διαμορφϊκθκε με τθν οικονομικι προςφορά του. Σο
ςυμβατικό τίμθμα υπόκειται ςε μθδενικι αναπροςαρμογι κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
2. Ο Ανάδοχοσ, ςτο τζλοσ κάκε τριμινου, ενθμερϊνει εγγράφωσ τον επιβλζποντα για τθν εκτζλεςθ
των εργαςιϊν υποβάλλοντασ τεχνικι ζκκεςθ πεπραγμζνων.
3. Θ καλι εκτζλεςθ διαπιςτϊνεται από τον επιβλζποντα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10)
εργάςιμων θμερϊν μετά τθν ζγγραφθ ενθμζρωςι του, και ςυντάςςεται ο ςχετικόσ
λογαριαςμόσ.
4. Θ πλθρωμι τθσ εργαςίασ του Αναδόχου κα γίνεται τμθματικά ανά τρίμθνο, βάςει των
λογαριαςμϊν που κα υποβάλλονται και κα περιλαμβάνουν εκτελεςμζνεσ εργαςίεσ και εφόςον
ζχει πραγματοποιθκεί ολοκλιρωςθ του ποιοτικοφ ελζγχου προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν θ
εργαςία είναι επιμελθμζνθ και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
μελζτθσ .
5. Οι Λογαριαςμοί υποβάλλονται προσ ζλεγχο και ζγκριςθ από τον ΕΔ΢ΝΑ. Θ ζγκριςθ των
λογαριαςμϊν γίνεται από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ Παραλαβισ (ανά χϊρο) εντόσ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν υποβολι τουσ. ΢χετικϊσ εκδίδεται βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ (πρωτόκολλο
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ). ΢ε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Παραλαβισ ζχει
αντιρριςεισ ωσ προσ το περιεχόμενο των λογαριαςμϊν προβαίνει ςτθν διόρκωςι τουσ ι αν
αυτό δεν είναι εφικτό τουσ επιςτρζφει για επαναςφνταξθ, καταγράφοντασ τισ διαφωνίεσ ςτο
ςχετικό ζγγραφο.

19

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

4. Κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ εκδίδει το ςχετικό Σιμολόγιο Παροχισ
Τπθρεςιϊν, κακϊσ και εξοφλθτικι απόδειξθ, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
5. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παροχισ υπθρεςίασ, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε
τιμολογίου και μζςα ςε εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από κάκε τμθματικι παρεχόμενθ
υπθρεςία, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από
τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ, διαφορετικά ο ΕΔ΢ΝΑ κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ
υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ, (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4152/2013 και
ςυγκεκριμζνα ςτθν Τποπαράγραφο Η.5. αυτοφ), με τθν επιφφλαξθ των όςων αναφζρονται
παρακάτω.
6. Όλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ
παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου του ΕΔ΢ΝΑ (Σμιμα
Λογιςτθρίου). Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το
αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ
πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα
ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ. ΢ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ προςκόμιςθσ του τιμολογίου, θ
ςυνολικι προκεςμία των εξιντα (60) θμερϊν για τθν εξόφλθςι του παρατείνεται αναλόγωσ και
θ πλθρωμι του κα γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου,
άλλωσ ο ΕΔ΢ΝΑ κακίςταται υπεριμεροσ κατά τα ανωτζρω.
7. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι είναι θ προςκόμιςθ εκ μζρουσ του Αναδόχου ςτθν
ταμειακι υπθρεςία του ΕΔ΢ΝΑ, των αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ ι και όςα λοιπά δικαιολογθτικά προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ. Σα ωσ
άνω δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομιςκοφν εντόσ των προκεςμιϊν εξόφλθςισ του,
ςφμφωνα με όςα ειδικά ορίηονται παραπάνω ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ. ΢ε
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, ο ΕΔ΢ΝΑ δεν κακίςταται
υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.
8. ΢τισ ανωτζρω προκεςμίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν
διενζξεων και ζλλειψθ δικαιολογθτικϊν εκ’ μζρουσ του αναδόχου (με αποκλειςτικι
υπαιτιότθτά του).

20

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

Άρκρο 10ο: Τποχρεϊςεισ Αναδόχου.
Εάν ο Aνάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ε.Δ.΢.Ν.Α., κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Ο Aνάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να τθρεί τουσ όρουσ που προκφπτουν από
τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ ιςχφουν κατά το χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ.
Ο Aνάδοχοσ οφείλει να διακζτει επιτόπου όλο το προβλεπόμενο επιςτθμονικό και τεχνικό
προςωπικό που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Σο προςωπικό του ανάδοχου κα
διακζτει όλα τα προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία τυπικά προςόντα. Ο Aνάδοχοσ οφείλει να
μεριμνά ϊςτε το προςωπικό να διακζτει όλα τα απαιτοφμενα μζςα προςταςίασ και υγείασ.
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνεται χριςθ του κατάλλθλου ανά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Ο Aνάδοχοσ υποχρεοφται εισ τθν άρτια, ζντεχνθ, και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ και τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
Ο Aνάδοχοσ κα μεριμνά για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ του ςτον τόπο του ζργου με ίδια
οχιματα, κακϊσ και για τον εξοπλιςμό του προςωπικοφ του με όλα τα απαιτοφμενα εργαλεία,
υλικά, και μζςα που είναι αναγκαία για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ του.
Σο προαναφερόμενο προςωπικό κα ςυνεργάηεται αρμονικά με το προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ.
Επιπλζον, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ο Aνάδοχοσ οφείλει ανελλιπϊσ να
ςυνεργάηεται με τουσ επί τόπου υπεφκυνουσ βάρδιασ, τθν επίβλεψθ, και το προςωπικό του
Ε.Δ.΢.Ν.Α. και να λαμβάνει υπ’ όψιν του τισ επιςθμάνςεισ και τισ υποδείξεισ αυτϊν, όποτε
απαιτθκεί, ϊςτε να επιτυγχάνεται το βζλτιςτο αποτζλεςμα.
Προσ τοφτο, ο Aνάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, και ςε
κρίςιμα κατά τθν κρίςθ του ηθτιματα και τθν Διοίκθςθ του Ε.Δ.΢.Ν.Α., για τα προβλιματα που
εντοπίηει και να διατυπϊνει τισ προτάςεισ του κατά τρόπον ϊςτε να διαςφαλίηεται ανελλιπϊσ θ
εφρυκμθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων του Ε.Δ.΢.Ν.Α.
Άρκρο 11ο: Απόρριψθ Παραδοτζου - Αντικατάςταςθ.
1. ΢ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ
του ΕΔ΢ΝΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται
21

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και
υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 30, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα
ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Άρκρο 12ο: Τποχρεϊςεισ Εργοδότθ.
Ο ΕΔ΢ΝΑ κα λάβει κάκε ενδεικνυόμενο μζτρο για να διευκολφνει τον Ανάδοχο ςτο ζργο του και
οφείλει να του γνωςτοποιιςει τον επιβλζποντα των εργαςιϊν.
Επίςθσ, οφείλει να καταβάλει εγκαίρωσ το οικονομικό αντάλλαγμα του αναδόχου.
Άρκρο 13ο: Παρακολοφκθςθ τθσ ΢φμβαςθσ - Παραλαβι ΢υμβατικοφ Αντικειμζνου.
1. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρμόδια είναι θ Διευκφνουςα Τπθρεςία.
Προσ το ςκοπό αυτό ορίηει επιβλζποντα τθσ ςφμβαςθσ ζναν εκ των υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ
ι ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ υπαλλιλου με τθν κατάλλθλθ ειδικότθτα, υπάλλθλο άλλθσ
Διεφκυνςθσ. Αντικείμενο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ είναι να γνωμοδοτεί για κάκε κζμα που
ανακφπτει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ
χρόνου, κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου.
2. Με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔ΢ΝΑ ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι
Παραλαβισ ΢υμβατικοφ Αντικειμζνου αποτελοφμενθ από τρεισ (3) υπαλλιλουσ, με τουσ
αναπλθρωματικοφσ τουσ, εκ των οποίων ζνασ εκ των οποίων διακζτει ειδικζσ γνϊςεισ, ςχετικζσ
με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι θ τμθματικι και
ςυνολικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ
22

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
4. ΢τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔ΢ΝΑ, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα
πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω
απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
5. Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΕΔ΢ΝΑ με
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί
ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από τριμελι επιτροπι που
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον
προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ
τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων, οι οποίοι ολοκλθρϊνονται εντόσ δφο μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Άρκρο 13o: Εγγυιςεισ
Ο Ανάδοχοσ τθσ εργαςίασ υποχρεοφται να κατακζςει προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ χωρίσ το Φ.Π.Α. όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016.
23

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

Άρκρο 14ο: Ποινικζσ ριτρεσ.
1. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ
Επιτροπισ του ΕΔ΢ΝΑ.
2. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν / ενδιαμζςων
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια
και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει
εκτελεςτεί πλιρωσ.
3. ΢ε περίπτωςθ που ο Επιβλζπων τθσ ΢φμβαςθσ διαπιςτϊςει ότι ο Aνάδοχοσ και το προςωπικό
του δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και ςε όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα
μελζτθ, επιβάλλεται ςτον ανάδοχο με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, φςτερα από ςχετικι
ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ποινικι ριτρα. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν δεν
μπορεί να υπερβαίνει ακροιςτικά το 6% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςυμβάςεωσ χωρίσ το ΦΠΑ.
3. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται / ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
4. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον
ανάδοχο ζκπτωτο.

24

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

Άρκρο 15ο: Κιρυξθ αναδόχου ζκπτωτου.
1. Ο ανάδοχοσ που δεν προςζρχεται ςτον ΕΔ΢ΝΑ μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να
υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι
ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με
απόφαςθ του αρμοδίου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου.
2. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ: α) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι
δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ
ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και β) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
3. ΢τθν αμζςωσ προθγοφμενθ περίπτωςθ, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι
όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) και
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο
ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να
είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε
(15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. ΢τθν
απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι
όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν.
4. Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν:
α. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ του ΕΔ΢ΝΑ.
β. ΢υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
5. ΢τον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ,
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αρμοδίου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ
παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά
περίπτωςθ.

25

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

β. Προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από του ςφνολο των ςυμβάςεων, υπό τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Άρκρο 16ο: Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ΕΔ΢ΝΑ δικαιοφται να καταγγείλει τθ ΢φμβαςθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ
που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί
από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ ΢υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει ταυ
άρκρου 258 τθσ ΢ΛΕΕ.
Άρκρο 17ο: Λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:
α) Όταν παραςχεκοφν οι υπθρεςίεσ ςτο ςφνολο τουσ και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία
για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ,
β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν,
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι
εκπτϊςεισ και
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.
Άρκρο 18ο: Ανωτζρα Βία.
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτον ΕΔ΢ΝΑ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
26

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

Άρκρο 19ο: Καλόπιςτθ Εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ - Διοικθτικζσ Προςφυγζσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
1. Ο ΕΔ΢ΝΑ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ
υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ
με πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα
λοιπά, κατά το Νόμο.
2. Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ να υποβάλει
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ΕΔ΢ΝΑ που εκτελεί τθ ςφμβαςθ,
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του άρκρου 205 του Ν.
4412/2016 (Αϋ 147). Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει θ Εκτελεςτικισ Επιτροπι του ΕΔ΢ΝΑ,
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται
προςβολι με άλλθ οποιοςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
Άρκρο 20ο: Εμπιςτευτικότθτα.
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του ΕΔ΢ΝΑ, ο ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ
ςφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε
ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Τποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, και κάκε
ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. ΢ε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον
ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, ο ΕΔ΢ΝΑ δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ
τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν
παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.
Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του ΕΔ΢ΝΑ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με
τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτον Ε Δ ΢ Ν Α . Δεν δεςμεφει τον Ε Δ ΢ Ν Α με κανζνα τρόπο
χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι του ςυναίνεςθ.
Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ θ επιτροπι Παραλαβισ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από
το ΕΔ΢ΝΑ πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν
27

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ
καταςκευισ ι λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του ίδιου του αναδόχου.
Άρκρο 21ο: Κυριότθτα αποτελεςμάτων
Σα οποιαδιποτε μερικά ι ολικά αποτελζςματα των ερευνϊν, μελετϊν, μετριςεων,
αναλφςεων, κλπ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του πραγματοποιοφμενου ερευνθτικοφ
ζργου ανικουν ςτθν κυριότθτα του ΕΔ΢ΝΑ. Ο ανάδοχοσ ωσ ςυντάκτθσ επιςτθμονικοφ ζργου
διατθρεί τα δικαιϊματα που απορρζουν από αυτό, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ο Ανάδοχοσ και τα μζλθ τθσ ερευνθτικισ
ομάδασ διατθροφν το δικαίωμα δθμοςίευςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε επιςτθμονικά
περιοδικά και επιςτθμονικζσ θμερίδεσ μόνο όμωσ κατόπιν ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ του
ανακζτοντα.
Άρκρο 22ο: Όροι ςυμμετοχισ εξεταηόμενων (εργαηόμενων και κατοίκων)
Θ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα κα είναι εκελοντικι, με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των εξεταηόμενων
(εργαηόμενων και κατοίκων), οι οποίοι κα ενθμερωκοφν πλιρωσ για τουσ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ και
κα δϊςουν γραπτι ςυγκατάκεςθ. ΢ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ παιδιϊν κα υπάρχει θ ζγγραφθ
ςυγκατάκεςθ των γονζων.
Όλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ (λιψθ ατομικοφ ιςτορικοφ, κλινικι εξζταςθ, λιψθ βιολογικϊν
δεδομζνων) κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ για τουσ εργαηόμενουσ, ενϊ για τουσ
κατοίκουσ, ςτα Κζντρα Τγείασ των περιοχϊν που κα υλοποιθκεί θ ζρευνα ςε ςυνεργαςία με τουσ
επαγγελματίεσ υγείασ τθσ περιοχισ κακϊσ και ςε ςυνεργαςία με τισ δθμοτικζσ αρχζσ και τισ
ςχολικζσ επιτροπζσ.
Οι ενζργειεσ αυτζσ κα γίνουν με τιρθςθ όλων των κανόνων βιοθκικισ και προςταςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων και κα λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
εμπιςτευτικότθτασ και τθσ ανωνυμίασ όλων των ατόμων που κα ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα κα μποροφν ανά πάςα ςτιγμι και για οποιοδιποτε λόγο, να
αιτθκοφν τθν αφαίρεςθ των δεδομζνων τουσ από τθν ζρευνα και αυτό κα αναφζρεται ρθτά ςτο
ζντυπο ςυγκατάκεςθσ.

28

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

Άρκρο 23ο: Παράνομεσ ςυμπεριφορζσ.
Ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι του δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που
προθγοφνται τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν ενζργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά
και ότι κα εξακολουκοφν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτό τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Άρκρο 24o: Γλϊςςα Επικοινωνίασ
Θ ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ)
μεταξφ του αναδόχου και του εργοδότθ ι άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ απαιτθκεί
ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι/και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον ανάδοχο
και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο.
Άρκρο 25ο: Πόροι - Χρθματοδότθςθ.
Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ του ΕΔ΢ΝΑ και κα βαρφνει τον ΚΑ
02.70.01.6141.01, επιμεριηόμενο ωσ εξισ: για το οικονομικό ζτοσ 2016 με το ποςό των
174.468,00€, για το οικονομικό ζτοσ 2017 με το ποςό των 261.702,00€ και για το οικονομικό ζτοσ
2018 με το ποςό των 261.702,00€.
ΘΕΩ΢ΗΘΗΚΕ
Ακινα, Νοζμβριοσ 2016

Πλγα Σκιάδθ
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν
Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Π.Ε.Κ.Ε.Π.

Ακινα, Νοζμβριοσ 2016
Η Συντάξαςα
Κατερίνα Τςακάλου
ΣΕ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ

29

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

4. Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
΢τον παρόντα προχπολογιςμό περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ (αμοιβζσ προςωπικοφ, προμικεια και
λειτουργία εξοπλιςμοφ, ζξοδα μετακίνθςθσ, προμικεια απαιτοφμενων υλικϊν, αναπαραγωγι εντφπων,
ζξοδα επικοινωνίασ, διεξαγωγι μετριςεων, απρόοπτα ζξοδα, κ.α.) που ςχετίηονται με τισ ζντεχνα
περαιωκείςεσ εργαςίεσ ςχετικά με τθ «Διεξαγωγι επιδθμιολογικισ ζρευνασ και εκτίμθςθσ περιβαλλοντικών
παραμζτρων ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικισ Αττικισ και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ» από προςωπικό που διακζτει τα
απαιτοφμενα κατά νόμο προςόντα.
Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

ΦΑ΢Θ Α. Προετοιμαςία ερευνθτικϊν εργαςιϊν – ςυγκζντρωςθ
ςτοιχείων
ΦΑ΢Θ Β. Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων και χαρτογράφθςθ
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ
ΦΑ΢Θ Γ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ)
εργαηόμενων
ΦΑ΢Θ Δ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ)
πλθκυςμοφ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ
ΦΑ΢Θ Ε. Πρόταςθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ
και αναβάκμιςθσ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, βελτίωςθ τθσ
προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων

Χρονικι
Διάρκεια
(μινεσ)
5

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ΢
ΧΩΡΙ΢ ΦΠΑ *€+
15.800,00
181.500,00

15
96.800,00
15
255.000,00
15
13.700,00
3

ΜΕΡΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
΢ΤΝΟΛΟ

562.800,00
135.072,00
697.872,00

Ολογράφωσ: Eξακόςιεσ ενενιντα επτά χιλιάδεσ οκτακόςια εβδομιντα δφο ευρώ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.
ΘΕΩ΢ΗΘΗΚΕ
Ακινα , Νοζμβριοσ 2016
Πλγα Σκιάδθ
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν
Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Π.Ε.Κ.Ε.Π.

Ακινα , Νοζμβριοσ 2016
Η Συντάξαςα
Κατερίνα Τςακάλου
ΣΕ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ
30

Ακινα,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔ΢Α: Άντερςεν 6 και Μωραΐτθ 90, 115 25 Ακινα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/Ν΢Θ: Προγραμματιςμοφ, Ζρευνασ, Καινοτομίασ &
Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

Α.Μ.: 3 / 2016
Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 697.872,00 € (με ΦΠΑ 24%)
KA 02.70.01.6141.01

5. Ρ΢ΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ρ΢ΟΣΦΟ΢ΑΣ
΢τον παρόντα προχπολογιςμό περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ (αμοιβζσ προςωπικοφ, προμικεια και
λειτουργία εξοπλιςμοφ, ζξοδα μετακίνθςθσ, προμικεια απαιτοφμενων υλικϊν, αναπαραγωγι εντφπων,
ζξοδα επικοινωνίασ, διεξαγωγι μετριςεων, απρόοπτα ζξοδα, κ.α.) που ςχετίηονται με τισ ζντεχνα
περαιωκείςεσ εργαςίεσ ςχετικά με τθ «Διεξαγωγι επιδθμιολογικισ ζρευνασ και εκτίμθςθσ περιβαλλοντικών
παραμζτρων ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικισ Αττικισ και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ» από προςωπικό που διακζτει τα
απαιτοφμενα κατά νόμο προςόντα.
Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

ΦΑ΢Θ Α. Προετοιμαςία ερευνθτικϊν εργαςιϊν – ςυγκζντρωςθ
ςτοιχείων
ΦΑ΢Θ Β. Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων και χαρτογράφθςθ
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ
ΦΑ΢Θ Γ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ)
εργαηόμενων
ΦΑ΢Θ Δ. Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ (επιδθμιολογικι μελζτθ)
πλθκυςμοφ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ
ΦΑ΢Θ Ε. Πρόταςθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ
και αναβάκμιςθσ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, βελτίωςθ τθσ
προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων

Χρονικι
Διάρκεια
(μινεσ)
5

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ΢
ΧΩΡΙ΢ ΦΠΑ *€+

15
15
15
3

ΜΕΡΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
΢ΤΝΟΛΟ

Ολογράφωσ:
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.

……………………………………………………………………………………..ευρώ
Ο προςφζρων
Ημερομθνία………….

(ςφραγίδα / υπογραφι)
31