You are on page 1of 27

Topljivostplinovauvodi utjecajtemperature

O=O

Uvijekegzotermanproces rH(ot.tvar) 0

Dipol Induciranidipol

Topljivost/mM

Termikozagaenjerijekaijezera

t /C

Utjecajtlakanatopljivostplinovauvodi
Plin+otapalo

Sg (mgplina/100gH2O)

Zasienaotopina
udinamikoj
ravnotei

p2 >p1

p (atm)

Henryevzakon:
Sg=kH pg
topljivost

Henryevakonstantaza
danipliniotapalo

T
vieesticasesudaras
povrinom

veatopljivost

Primjer1:
ParcijalnitlakCO2 ubociCocaColeje4atmpri25C.Kolikajetopljivost
CO2 pritimuvjetima?HenryevakonstantazaCO2otopljenuvodiiznosi
3,3x102 molL1 atm1.

Primjer2:
Kolikijemolalitetotopinekojasepripraviotapanjem32,0gkalcijevogkloridau
271gvode?

Primjer3:
Zadanajeotopinavodikovogperoksidaijijemaseniudio30%,agustoa1,11
gcm3. Izraunajte:
a) molalitetotopine;
b) mnoinskiudiovodikovogperoksida;
c) mnoinskukoncentracijuvodikovogperoksida.

1. Kolikomililitara36%tneklorovodinekiseline,gustoe1,18
gcm3 trebauzetizapripremanje2,00dm3 otopinekonane
koncentracije0,1moldm3?
2. Trebaprirediti50cm3 vodeneotopinenatrijevaklorida
masenekoncentracije10gL1.Kolikonatrijevakloridatreba
odvagati?
3.17,7%tnuotopinanatrijevogkarbonatatrebarazrijediti
vodomdasedobije9,8% tnavodenaotopina.Kolikovode
trebadodatiu85,8g17,7%tneotopine?

4.Izrazitesastav44,2%tneotopinesumpornekiseline:
a)masenomkoncentracijom;
b)mnoinskomkoncentracijom;
c)molalitetom.
Gustoaotopinekiselineje1,338gcm3.
5.Kolikolitara1moldm3 i6moldm3 klorovodinekiseline
trebapomijeatidasedobije25dm3 otopinekoncentracije
4moldm3 ?
6(DZ). Kolikoselitara12,0%tnei36,0%tneklorovodine
kiselinetrebapomijeatidasedobije23,5g25,0%tne
otopinekiseline?

KOLIGATIVNASVOJSTVAOTOPINA
otopina razliitasvojstvaodsamogotapala

svojstvaotopineoviseo:
otapalu
koliiniikemijskojprirodiotopljenetvari
(gustoaielektrinaprovodnostotopina)

nekasvojstvaotopinaovisesamobroju(mnoini)esticaotopljenetvari
koligativnasvojstva

(tlakparaotapala,vrelite(povienjevrelita),talite(snienjetalita) iosmotski
tlakotopina)
tlakotopina

elektroliti

neelektroliti

provodeelektrinustrujuu
rastaljenomstanjui/iliuotopini

neprovodeelektrinustrujunitiu
rastaljenomstanjunitiuotopini

disociraju

nedisociraju

jaki

slabi
octenakiselina

jakekiselineibaze(HCl,NaOH,KOH)
solikojeupotpunostidisociraju(NaCl)

eeri,alkoholi

Najjednostavnijisluaj otopljenatvarimazanemarivtlakpara(nehlapljiva)inedisocira
(neelektrolit)

SNIENJETLAKAPARA
Tlakparaotopalanadotopinomkojasadriotopljenunehlapljivutvarkojanedisocira
prinekojtemperaturiuvijekjeniizap odtlakaparaistogotapalapritojistoj
temperaturi.

Raultovzakon:

p(otopina)=x(otopalo)p(istootapalo)
p =x(otopljenatvar)p(istootapalo)

p(istootapalo)=p*

x=mnoinskiudio

Primjer1:
Trebaizraunatitlakvodeneparenadotopinomkojasadri0,10mol
saharoze,C12H22O11,otopljeneu500,0gramavodepri25C.Tlakvodene
pareistevodepritojtemperaturiiznosi3,1690kPa.
p(H2O,otopina)=p*(H2O) x(H2O)=3,1575kPa
Primjer2:
Pri20Cjetlakparaistogmetanola12,532kPa,atlakparaistogetanola
5,866kPa.Zasmjesukojajedobivenamijeanjemjednogmolametanola(tvar
1)idvamolaetanola(tvar2)trebaizraunati:
a)ukupnitlakparametanolaietanolanadsmjesompri20C,
b)sastavparametanolaietanolaiznadsmjeseiskazanmnoinskimudjelima.

POVIENJEVRELITA
VRELITE=temperaturaprikojojsetlakparaotapalanadnekomotopinomizjednais
okolnimtlakom

tlakparaotapalanadotopinomjeniiodtlakaparaistogotapalapritojistoj
temperaturi
(Raultovzakon)

vreliteotopinejeuvijekvieodvrelitaistogotapala
Tv =Tv(otopina) Tv*=Keb bB
Keb=ebulioskopskakonstanta

(vrijednostovisioprirodiotapala)

bB =molalnostsvihotopljenihjedinki
Standardniuvjeti:1bar,temperaturaneulaziudefiniciju(s.u.)
Normalniuvjeti:101325Pa,273,15K(n.u.)

Primjer3:
Vodenaotopinaglukoze,prireenajeotapanjem18,0gglukozeu200,0
g vode. Treba izraunati vrelite te otopine pri normalnom
atmosferskomtlaku(normalnovrelite).Molarnamasaglukozeje180,2
gmol1,aebulioskopskakonstantavodeiznosi0,513Kkgmol1.

SNIENJETALITA

Uotopinamajedinkeotopljenetvariometajuizluivanjevrstefazeotapala

brzinaprijelazaiztekueguvrstostanjejesmanjena

ravnoteataljenjaiovrivanjauspostavljasepriniojtemperaturinegoakojeotapalo
isto
Tt =Tt*Tt(otopina)=Kkr bB
Kkr=krioskopskakonstanta (vrijednostovisioprirodiotapala)
bB =molalnostsvihotopljenihjedinki
zaistuotopinuefektsnienjatalitaveiodpovienjavrelita |Tt|>|Tv|

Primjer4:
Potrebnojeizraunatimasumetanola,CH3OH,kojegtrebamo
pomijeatis500gramavodedabiseleditevodesniziloza5C.
Krioskopskakonstantavodeiznosi1,86Kkgmol1,amolarna
masametanolaje32,04gmol1.
Tt =Kkr bB
m(CH3OH)=43,1g

Uspredbafaznogdijagramaistevodeivodeneotopine

OSMOTSKITLAK

isto
otapalo

otopina

polupropusna
membrana

Otopimolinadesnojstraninekutvarijeestice(molekule)nemoguprolazitikroz
membranu dizanjerazineotopineudesnojcijeviipadulijevoj
polupropusnamembrana=propusnazamolekuleotapala,anepropusnuzamolekule
otopljenetvari

esticeotapalaprelazeizistogotapalauotopinuiliizrazrijeenijeu
koncentriranijuotopinu

OSMOZA
odgovornajezamnogeravnoteeubiolokim
sustavima(staninamembranadjelujekaopolupropusnamembrana)

esticeotopljenetvariutjeunabrzinuprolazakrozmembranujer
ometajumolekuleotapala

brzinaprolazakrozmembranuebitiveasonestranegdjenematakvogometanja

podizanjerazineitimetlakanadesnojstranisvedostanjakadaesesuprotni
uinciponititi

Tlakpotrebandasezaustaviprodiranjeotapalaukoncentriranijuotopinuzovese
osmotskitlak,aoznaujesevelikimgrkimslovom (pi)
=cRT
cmnoinskakoncentracijasvihotopljenihtvaric=n/V

Primjer5:
Masenajekoncentracijanekogproteinauvodenojotopini10gdm3,a
osmotskitlakteotopinepritemperaturi25Ciznosi401Pa.Kolikaje
molarnamasatogproteina?

=cRT
M(protein)=61,8kgmol1

Zadvijeotopinejednakogosmotskogtlakakaemodasuizotonine,koncentriranija
otopinajehipertonina,arazrijeenijajehipotonina.

KOLIGATIVNASVOJSTVAOTOPINAELEKTROLITA
Otopineelektrolitapokazujuveupromjenukoligativnihsvojstavaodotopina
neelektrolitajednakekoncentracijeotopljenetvari
Razlogtomejepoveanjebrojaotopljenihjedinkizbogdisocijacijeelektrolitauotopini

snienjetlakapara:p=i pA* xB
povienjevrelita:Tv =i Keb bB
snienjetalita:Tt=i Kkr bB
osmotskitlak:=i cB RT
faktorkorekcijeijepoznatikaovantHoffovfaktor
Jakielektroliti:i k+a
k=ukupanbrojkationa
a=ukupanbrojaniona

vantHoffovfaktor

1.

Ionskispojevi:
NaCl(s)Na(aq)+ +Cl(aq)
i =2 (uotopini)
CaCl2(s) Ca(aq)2++2Cl(aq)
i =3 (uotopini)

2.Molekulskispoj:
i =1 (uotopini)

Zad 1. Izraunajte mnoinsku koncentraciju NaCl u vodenoj otopini koja je


izotonina s vodenom otopinom Na2SO4 mnoinske koncentracije 3
mmol/L. Natrijev klorid i natrijev sulfat su jaki elektroliti, pa je stupanj
disocijacijetihsoliuvrlorazrijeenimotopinamapriblinojednakjedinici.

Disocijacijaslabogelektrolita:
KkAa kKzK +aAzA
n(KkAa)=(1 )n0
n(kKzK)=k n0
n(aAzA)=a n0
stupanjdisocijacije

Ukupanbrojesticauotopini:
nJ =(1 )n0 +(k+a) n0 ={1+(k+a 1)}n0
snienjetlakapara:p=i pA* xB
povienjevrelita:Tv =i Keb bB
snienjetalita:Tt =i Kk bB
osmotskitlak:=i cB RT

vantHoffovfaktor,i

Zad 2. Octena kiselina je slaba kiselina. Disocijaciju te kiseline u vodenoj


otopinimoemoprikazatijednadbom
CH3COOH(aq) CH3COO (aq)+H+(aq)
Izraunajte stupanj disocijacije octene kiseline u vodenoj otopini koju smo
prirediliotapanjem1,593gramaisteoctenekiselineu250gramavode,ako
je normalno talite te otopine za 0,203 C nie od normalnog talite iste
vode.
Kkr(H2O)=1,86Kkgmol1.

KOLIGATIVNASVOJSTVAUSVAKODNEVNOMIVOTU
radijatorautomobila
Antifriz:etilenglikol(etan1,2diol)C2H6O2
(otrovan!)

propilenglikol (propan1,2diol)C3H8O2

glicerol(propan1,2,3triol)C3H8O2

BIOLOKIANTIRFRIZ

glicerol(C3H8O3)

Odmrzavanjeceste(posipanjenatrijevimkloridom)

SmjesaNaCliCaCl2
Hsol(CaCl2)< 0 topljenjeleda

OSMOTSKITLAK

izotoninaotopina

hipotoninaotopina

hipertoninaotopina