You are on page 1of 122

DULIJA GRAIS

SEKSUALI

MOTERIS

PASLAPTYS
ATRADIMAI
PATARIMAI

VILNIUS

GAMTA
1996

UDK 176
Gr 292

Julia Grice. What Makes a


Woman Sexy.

Donui, kurio meil priveria mane pasijusti


paia
seksualiausia
moterimi pasaulyje

AUTORS

ODIS

Kai man buvo 11 met, a jau inojau,

kad kai kurios

mergaits patinka berniukams labiau u kitas. Mano dvylikamet


pusseser Stefani turjo kupet vario spalvos plauk, alias tarsi
kats akis ir paslapting ypsen. Bernikiai spoksodavo j,
vis

taikydavosi

nybti

rank

ir

kviesdavosi pasivainti

dviraiais. man jie nekreipdavo dmesio,

nes buvau paprasta,

neivaizdi, nerangi mergikt, ir akys mano buvo rudos, o ne


lyg kats alios. Mans jie netgi sniego gnitmis neapmtydavo.
Augau Amerikoje etajame deimtmetyje,
Teis ileisti i knyg sigyta
susitarus su Niujorko Raytoj
namais ir Metloko Literatros

o tada mergaitms

tokius nuotykius tekdavo patirti kiekvien dien. Kai man sukako


penkiolika,

kart parjusi i mokyklos tekina lkiau virtuvn,

kurioje kuitsi mama, ir ipykinau:


- spk - kas?
- Tave pakviet pasimatym? - paklaus ji su viltimi.

ISBN 9986-444-35-7

1988, Julia Grice. Ali rights


reserved.
Leidykla "Gamta", 1996
Virelis, Dain Galinien,
1995

- Ne... - atsakiau nurimusi, nes supratau, kad j nuvyliau.


Po

keleri

met

mane gal

pasimatym. A labai jaudinausi,


pagaliau buvau

gale pakviet

pirmj

taiau kartu ir diaugiausi -

"pripainta"! Kaip tik tuo metu mano jaunesnioji

sesuo vaiavo mokytis koled. Din buvo labai aukta, todl

jos niekas niekur nekviet. Mano mama nusprend tai nuslpti

domu susipainti su j

nuo ms draugi ir, i kaimyns pasiskolinusi kelet vakarini

apie vyrus,

sukneli, pakabino jas Dinos spintoje.

"tai,

- ramindama

Kokia

skelbiamomis

universaliomis

tiesomis

moteris bei seksualinio patrauklumo paslaptis.


moteris gali patirti naudos skaitydama i knyg?

pareik ji man ir seseriai, - tegu jos ia kabo, ir tegu kitos

Manyiau,

mergaits mano,

moteris, pasitikinti savimi tiek, kad gali rasti teising sprendim

kad jomis pasipuousios js vaikiodavote

okius".
Tada

tai

bt

subrendusi,

seksualiai

bet kurioje potencialiai keblioje situacijoje.


mudvi supratome: pasimatymai ir vyr

dmesys

gyvybikai svarbu.

galimas dalykas,

nepriklausoma

Tai moteris, kuri,

ir anksiau domjosi moterikojo avesio

paslaptimis ir nort apie jas suinoti daugiau, kad dar labiau

Daug met vliau, po nepavykusi vedyb ir skyryb, turjau


progos susimstyti apie seksualum ir patrauklum.

galt sustiprinti savo asmeninius ryius.

Tada man

Ir viena

buvo trisdeimt septyneri, a k tik isiskyriau ir jauiau vienatvs

pateisinamas,

maa pastabl:
nei

skatinamas

ioje

knygoje

toli grau

seksualinis palaidumas.

nei
ios

baim. Kas traukia vyrus prie moter ? Kodl kai kurios moterys

knygos kontekste "bti seksualia" reikia kur kas daugiau, negu

jiems

be odi paskatinti vyr artimesniam ryiui. Moter gali supti

daug patrauklesns

negu

kitos? Ar seksualumas

susijs

tik su knu, ar ia pasireikia ir kiti dalykai? Ar gali moteris

simpatijos,

nenusipigindama

traukianti vyr dmes.

ir

vulgariai

nesielgdama

atkreipti

save

dmes?
Pradjau

Neabejoju,
dalyvauti keliose vieni moni

organizacijose,

rengiau diskusijas tokiomis temomis kaip skyrybos,


santyki problemos,

naujos

meils pavasaris.

tarpusavio

Turjau prog

pasikalbti su imtais vieni vyr bei moter,


todl, kad man esanios vyrams nedomios.

Iki to meto buvau paraiusi 11 istorini romantini knyg


ir vien apie tai, kaip moterims, perkopusioms 40 met slenkst,
taiau

seksualumo

klausimai

mane

vis

dar

domino. Staiga supratau, kad nenurimstu, kol rasiu atsakymus


mane dominusius klausimus. Si knyga

"Seksuali moteris" ir

yra mano tyrinjim rezultatas.


Tie, kas dalyvavo mano apklausoje, savaime suprantama,
buvo amerikieiai, bet esu tikra, kad j jausmai ireikia vis
vyr bei moter nuomones. Daugelis knygoje cituojam autori
yr taip pat amerikieiai; skaitytojams kitose alyse, manau, bus

kad,

ir pasitikjimo

painusi

savj

sprsti

savo

lyg magnetas

seksualum,

isivaduoti nuo sisenjusi prietar,


ir pati

aura,

Tas potraukis - ir emocinis, ir fizinis.

asmeninius

moteris

gali

emocionaliai isilaisvinti

klausimus,

nelikti

vien

nuolankiu aisliuku likimo rankose.

klausiausi j

ipaini, ujauiau daugel moter, bijojusi pasimatym vien

rasti pomgi,

draugikumo

Dulija Grais

Vyrai iri seksualias moteris. Jie iri jas nuolatos.


Tai f a k t a s , g y v e n i m o r e a l y b , s k i r t u m a s t a r p . lyi,
egzistuojantis n e p r i k l a u s o m a i n u o ms valios ir jo
n e m a n o m a uginyti. Vienas vyrikis man taip paaikino
skirtum: "Moterys demonstruoja savo irdis. Tuo tarpu vyrai

KAS

YRA - MOTERIKAS
AVESYS

daniausiai demonstruoja savo hormonus. Daugeliu atvej


moteris pirmj spd vyrui sukelia hormon lygyje: kakas
patraukia jo dmes - plaukai, akys, ypsena, siluetas. Viskas!
Vyro dmesys atkreiptas, ir jis engia antr ingsn".

Bet kuris mogus gali atrodyti puikiai, jis gali ir bti puikus
mogus. Tereikia tik atsargiai iebti jame trokim ugn,
i negraaus veido darani gra. tai kas yra moterikas
avesys: sugebjimas perteikti groio pojt.
D.Lorensas,

"Rinktiniai ratai"

Tas nepaprastas ir fatalikas skirtumas tarp vyro ir moters


prasideda tiesiogine odio prasme nuo pirmojo vilgsnio.
N u o pirmojo vilgsnio, kuriuo moter velgia vyras kasdien.
Kasdien ir n u o l a t o s . Kur kas daniau, negu moterys gali
sivaizduoti.
Vyrai neipasakytai seksuals. Mintys.apie seks uvaldo
juos ne kelet kart per dien, o daugel kart kiekvien
valand. Jie stebi moteris ir vertina jas seksualiniu poiriu:
pro j akis neprasprsta niekas - krtin, kno linijos, klub
sibavimas. Jie bando sivaizduoti, kaip moteris elgtsi lovojebet kuri moteris, sutikta gatvje arba lifte. Vyrai daro itai
visai nepriklausomai n u o to jauni jie yra ar nelabai, ved ar
viengungiai, turi meilu ar ne. Kartais santuokins pogros
isiskiria vien todl, kad vyras staiga sustoja vidury gatvs,
siirjs daili mergin. Viena santuoka iiro netgi pirmj
gyvenimo dien po medaus mnesio: jis pavelg, ji sureng
scen.
8

Toms, kurios nesijauia absoliuiai pasitikinios savo


ivaizda, sunku patikti, kad pirmasis vilgsnis gali bti toks
trumpas. Tyrimai parod, kad vyrai paprastai per pirmsias
septynias sekundes nusprendia, ar nort artimiau
susipainti su moterimi.
Seksualumas. Kas tai per dalykas? Kuo pasiymi tokie
mons? Viljamas Bolito savo darbe " K a m e r a obskura" itaip
yra pasaks: "Labai grai moteris beveik niekada nepalieka
atmintyje savo figros ir ivaizdos spdio. Paprastai ilieka
tik aura ir bendras spdis".

Ar teisus Bolito? Ar tiesa, kad seksualumas - vien tik

aura, vytjimas, supantis moter? Ar tik figros tipas: didel


krtin, laibas liemuo, apvalaini klubai? Ar yra bd bei
p r i e m o n i seksualumui padidinti, kad a t r o d y t u m labiau
gundanti, labiau geidiama?

Nejaugi seksualumas tai reikinys, kur pastebi tik vyrai? Juk

N u o Kleopatros laik moteris jaudino ie klausimai. J u k

skyryb tapau vieni moni klubo nare ir sutikau Boni.

ir tada kai kurios moterys buvo seksualesns u kitas. Kodl?


Kur slypi io reikinio paslaptis? Ar jos dar kak ypatinga,
ar tiesiog gim tokios? Ar manoma imokti seksualumo ir
naudotis j u o tarsi technika?
Tokie k l a u s i m a i n u o l a t k a n k i n a i r j a u d i n a m o t e r i s ,
n o r i n i a s s u d o m i n t i nauj vyrik a r b a i s a u g o t i alia
esaniojo dmes. Ne vienai i ms ir ne kart gyvenime
ikilo panas rpesiai. Prie daugel met, kai dar buvau

a nevelgiau n i e k o tokio, ko galt t r k t i Kim. K o d l


gyvenimas taip neteisingai sutvarkytas?
Kitas panaus atvejis atsitiko po daugelio met, kai po
Tokias kaip ji paprastai vadina "didel ir grai". Ji svr, ko
gero, apie imt, buvo labai gyva, linksma, energinga, aid
beisbol, plaukiojo kanoja ir visa tai teikjai didel diaugsm.
Boni norjo rasti draug, tad negailjo t a m reikalui netgi
herojik pastang: laiksi grietos dietos ir n u m e t 45
kilogramus svorio. Pradjusi tilpti beveik miniatirinius
d e i m t o j o dydio d r a b u i u s , B o n i m l a u k t i t e l e f o n o
skambui.

treio kurso student, pabandiau supaindinti vien savo

D e j a , j n e b u v o . Tai reik beveik tragedij. B o n i ,

k u r s o d r a u g su vienu vyruku, kad j i e d u sykiu n u e i t

siekdama vyr palankumo, aukojo vien auk po kitos - viskas

Pavasarin bali. Kim nebuvo kokia storuliuke, ir man atrod

veltui. eis mnesius ji lanksi vienii klube, taiau nieks

gana simpatinga - tamss plaukai, subtils veido bruoai,

jos taip ir nepakviet pasimatym.

santrios elgesio manieros. Taiau kai papraiau savo biiulio


rasti jai partner, jis m muistytis.
- Kuo ji tau netinka? - paklausiau pagaliau tiesiai.
- Ji neseksuali.
Sitai m a n e supykd. A m a n i a u , kad Kim b t visai
nebloga partner jam ar kuriam nors i jo draug.
- Bet kodl taip manai? - bandiau ikvosti.
- Kad ir neinau...

nieks ir nesusidomi?
- Ji neseksuali, - atsakydavo man.
- Taiau kodl? Juk ji trykte trykta gyvenimo diaugsmu,
ne kokia storul, linksma ir energinga.
- Taiau vyrams ji atrodo neseksuali, todl ir elgiasi su ja
lyg su seseria.
- Su seseria?!

- O vis dlto!

- Taip, lyg su artima giminaite - teta ar seseria.

- Tiesiog neseksuali ir viskas.

Trei atvej patyriau pati netrukus po istorijos su Boni.

Varg Kim turjo likti namie, nes taip ir n e a t s i r a d o


p a r t n e r i o , su k u r i u o ji bt galjusi nueiti bali. O a
nepalioviau galvojusi ir irdusi: kas, pagaliau, per dalykas
tas seksualumas, kodl vieni j turi, kiti - ne, ir kodl vyrai
nusprendia, kuriai pasiseks, o kuriai - ne. Ko trko Kim?

10

- Kodl? - klausinjau pastam vyr, - kodl Boni taip

Kart nuvaiavau artimiausi p a t o skyri, k u r i a m e ir


atsitiko pats keisiausias, nesuprantamiausias vykis m a n o
gyvenime. M a n tada buvo keturiasdeimt ketveri, vilkjau
prasta raytojo darbo uniforma: palaidine ir nuskalbtais
dinsais. Ant viraus paskubom usimeiau palaik vark.

11

Ilgoki p l a u k a i n a t r a l i a i garbiniavosi, b e s k u b d a m a a
nespjau j netgi brktelti epeiu, tiesiog sdau main ir
ilkiau.
Buvo p u s i a u d i e n i s . Sutvarkiusi r e i k a l u s grau p j i e
mainos ir staiga pastebjau, kad kakoks naujas raudonas
a u t o m o b i l i s seka i p a s k o s . J a m e s d j o trys n e b l o g a i
a p s i r e n g vyrikiai, visi kaip vienas b i z n i e r i a m s prasta
apranga. Pamaniau, kad vyrai grta i netoliese esanio grilio
b a r o M e i n o gatvje - t e n aplinkiniai verslininkai mgsta
rinktis piet.
Vairuotojas, privaiavs ariau, nuleido stikl.
- Ar nepasakytumt, kaip mums susirasti Meino gatv?
A vos nenusijuokiau. Meino gatv buvo u kvartalo, kur
jie k tik pravaiavo. Pasakiau jiems itai.
- Norite pasakyti, kad tai ten, - jis nerpestingai mosteljo
r a n k a atgalios ir nusiypsojo taip, tarsi visa tai bt vien
poktas. Vyrikis buvo madaug m a n o met, tamsiais jau kiek
ilsteljusiais plaukais - gana malonios ivaizdos. Jeigu biau
iekojusi paini, ko gero, galiau nueiti pasimatym su
tokiu mogumi. Du kiti bendrakeleiviai, i pairos tipiki
biznieriai, tyljo.
- Taip, ten.
- Taiau mes n e r a d o m e jos!
- J u m s reikt artimiausioje sankryoje pasukti ... pradjau aikinti, taiau tuojau pat lioviausi. I to, kaip tas
tipas velg ' m a n e ir ypsojosi, buvo akivaizdu, kad Meino
gatv jam visai nereikalinga. Pasijutau nejaukiai ir nebaigusi
sakinio pajjau al. Jie, inoma, netemps mans savo
main miesto vidury p e r pat vidurdien, kam jiems
keturiasdeimt ketveri met moteris, lindusi dinsus ir
aptrint varkel.
- A t l e i s k i t e , - s u m u r m j a u s u t r i k u s i ir d a r l a b i a u
pasitraukiau al.
12

Vairuotojas velg m a n e taip, tarsi bt norjs kak


pasakyti be odi. O paskui - net nustrau - jis ikio p r o
lang abi rankas ir ities jas mane tarsi kako maldaudamas.
Jo vilgsnis taip pat buvo maldaujantis: dviej liudinink,
k u r i e sdjo n e k r e i p d a m i d m e s i o i nebyli scen,
akivaizdoje jis pra mans susitikti dar kart.
A, matyt, galjau elgtis ir laisviau, bet... Apsisukau ir
nuskubjau tolyn, nugara j a u s d a m a priekaiting vyrikio
vilgsn. Vliau, jau vaiuodama namo, niekaip nepajgiau
a t s i p e i k t i i n u o s t a b o s . Tos m e l d i a n i o s akys, t o s
meldianios rankos... Kas vis dlto atsitiko? Juk neketino
trys brangiais kostiumais vilkintys vyrai iprievartauti m a n e
vidury dienos imt praeivi akivaizdoje.
Ne, visk paaikinti galima kur kas paprasiau. Kakas
manyje, m a n o ivaizdoje, nuiurusiuose dinsuose p a t r a u k
vairuotojo dmes, paadino jame h o r m o n audr. Jis tiesiog
norjo susitikti su manimi. Ir nepaisydamas logikos tikjosi
kaip nors... kokiu nors bdu... rasti su manimi bendr kalb.
Kas manyje atkreip jo dmes? Gal buvau panai kit
jam brang mog? O gal jis velg manyje seksuali moter?
Lyties avesys. " N a m urnalas m o t e r i m s " - kiekvien
mnes ieinantis storas amerikiei urnalas, skirtas 35-70
m e t m o t e r i m s - n a m eimininkms bei vairaus r a n g o
viduriniosios klass darbuotojoms. J a m e galima rasti
straipsni apie ymybes, kulinarij, n a m kio reikalus,
naujausius medicinos tyrinjimus ir daugel kit dalyk. Kai
k u r i o m s skaitytojoms " m i r t i n a i " reikia inoti kiekvien
smulkiausi detal apie princess Dianos, Elizabetos Teilor
bei kit vaigdi gyvenim. 120 000 io urnalo skaitytoj
apklausa

parod,

kad

moter,

laikani

save

"paprastomis", 46,4 proc. m a n o esanios seksualios. O i t,


kurios laiko save "naujosiomis m o t e r i m i s " , seksualiomis
jauiasi 64,3 procento.

13

Kiekviena moteris nuolat susiduria su savo seksualumo


vertinimu: dl jo yra smerkiama ir apkalbama, dl jo yra
pastebima, dl jo avimasi, sakomi komplimentai.
Sidni, viena i moter, dalyvavusi mano apklausoje, dirba
automobili gamykloje, kur tiesiogine to odio prasme negali
engti n keli ingsni nepastebta. vilpimas, patyios,
pastabos. Jai dl to netgi tenka vengti kai kuri darbo viet.
Pildydama anket, ji pabrauk beveik visas grafas p r a d e d a n t
"vyrai danai flirtuoja su manimi", baigiant "bijau, kad m a n e
gali iprievartauti alia dirbantis vyrikis".

d a r y m a s s u v e n t u n a i v u m u . J e i n o r i t e d e t a l i a u , galiu
p a t i k s l i n t i : apvalain form, j a u s m i n g lp ir dideli
moralini skrupul nepripastanti mergina turs pasisekim.
Visai nepakenks, jei ji elgsis velniai tarsi kat".
O tai k tvirtino eni Djuran, buvusi Amerikos radijo
direktor, kuriai apklausos metu buvo per 70: "A pasakyiau,
jei moteris paioje bendravimo pradioje leidia pajusti, kad
ji - moteris, o jis - vyras, beje, kas bebt - potencialus biznio
partneris ar viso labo degalins darbuotojas, tarp j oktels
kibirktis. O kai tik vyras pajunta itai, kas jis b e b t -

Kas tai per mogaus savyb, kurios trko Kim, dl kurios


visai be naudos dieta kankinosi Boni, kuri paskatino manimi
susidomti atsitiktin vyrik gatvje, kuri tarsi elis per
F o r d o gamykl lydi Sidni? Kas yra lyties avesys ir kodl
vienos moterys t ypatyb turi, o kitos - ne?

R o b e r t a s Redfordas ar Vudis Alenas - tokia moteris j a m


atrodo seksuali".
M o t e r y s lyties a v e s i o k l a u s i m a i s a t r o d o k u r k a s
p r a g m a t i k e s n s . J a t s a k y m u o s e r a d a u du d a n i a u s i a i
pasikartojanius elementus: "rpestinga kno prieira bei
apranga" ir " p a t r a u k l u m o kitai lyiai lygis".

VYRAI

IR

MOTERYS SEKSUALUM
SKIRTINGAI

VERTINA

Daugelis moni, kuriuos a kreipiausi, p r a y d a m a


nusakyti kas yra lyties avesys, labai susimstydavo, tarsi is
klausimas ities bt itin sudtingas. Vieni bandydavo iekoti
odi, kiti apskritai stengdavosi pakeisti pokalbio tem.
Matyt, ne taip jau p a p r a s t a apibdinti tai, kas yra
nenusakoma, neapiuopiama, paremta asmeniniais
spdiais, skoniu, n u o s t a t o m i s , savybmis, kurios, kaip
pastebjo vienas raytojas, tarsi Riaro testas daugiau pasako
apie kalbantj negu objekt.
Taigi, vyrai ir moterys lyties aves n u s a k o skirtingai.
Nenuspjamoji Dein Mansfild kart tai apibdino labai
pragmatikai: "inojimas to, k reikia daryti, o paskui pats
14

"Seksualumas - tai sugebjimas parodyti save ir padaryti


spd", - pareik viena i moter, su kuriomis teko kalbtis.
"Kai a puikiai atrodau ir kai n u m e t u svorio", - pasak kita.
Moterys kartais dar priddavo ir bendramogikj savybi,
pavyzdiui, ger h u m o r o jausm bei draugikum. Taigi
moterims atrod, kad lyties avesys - tai vos ne t a m tikros
tarnybins pareigos arba derama prekin kokyb.
Kai kurios moterys avesio etalonu laiko merginas i
p o p u l i a r i u r n a l vireli i r m a n o , k a d b t e n t iais
standartais turi bti matuojamos visos. Kai m a n o agentas
pardavinjo i knyg, kreipms kelet leidykl. Vienos j
redaktor, jauna moteris, ko gero, manydama, kad knygos
apie seksualum autor turt bti kietas rieutlis,
pasiteiravo agento:
- O ji pati ar seksuali?
- M a n o manymu, taip, - atsak jis.

15

- Ar ji tiek seksuali, kad galt atsidurti urnalo "Cos

Pati mintis apie aur, supani kai kurias seksualias


moteris, yra tiesiog avi. " E i m e sod. A noriu, kad m a n o

m o p o l i t a n " virelyje?
- inote, - atsargiai b a n d isisukti agentas, - jeigu ji itai

ros pamatyt tave", - ra Riardas Brinsli, tarsi ukertas


kreipdamasis eridan, nepaprast gabum moter. O vienas

padaryt, tai viskas bt pernelyg aiku skaitytojoms.

m a n o panekovas ne taip poetikai apibdino j kaip moter


"besiveriani seks".
J e i kas ir "versi seks", tai buvo Merilin M o n r o .
Michailas echovas, raytojo s n n a s , kart p a s a k jai:
"Merilin, dabar a suprantu tavo problemas studijoje. Tu j a u n a moteris, nuo tavs sklinda seksualiniai impulsai visai
nepriklausomai n u o to, k tu veiki ar galvoji".
M a r i o n Vagner, susipainusi su Merilin, kai jos
demonstravo maudymosi kostiumlius, pasakojo: "Merilin
buvo pati rykiausia mergina i vis, kurias a k a d a nors
painojau, ne itin grai, taiau pilna tokio patrauklumo..."
Taiau yra dar vienas gana svarbus seksualumo elementas.
Paiais vairiausiais odiais vyrai kalbjo a p i e m o t e r s
Vliau a pasijuokiau i ios istorijos, taiau sykiu bta ir

pasitikjim savimi, apie jos laikysen; kaip ji sdi, stovi,

baims. i n o m a , lyties avesys - tai kur kas daugiau, negu

vaikto, kalba. Akivaizdu, k a d pasitikjimas savimi yra

iors duomenys, svarbs spalvoto urnalo vireliui, juo labiau

n e a t s k i r i a m a moterikojo avesio dalis, ir m o t e r i s be jo

urnalo, kur perka moterys.

nublanksta.

Taiau pasikalbjusi su vyrais a supratau, kad jie kur kas

V i e n a s i vyr p a s a k : " M o t e r s e l g e s y s n e t u r t

negu

p r i e t a r a u t i jos prigimiai. Kai k u r i o s j t u r i t vidin

sivaizdavau. Tiesa, keletas j norjo a p t a r i n t i kojas ar

vytjim, dievikj kibirkt, savo verts pajutim. J e i

krtin. Ir vis dlto vyrai daugiausia kalbjo apie moter

m o t e r i s save v e r t i n a pernelyg kritikai ir tai m a t y t i jos

maiau

dmesio

skiria

fiziniams

duomenims

vidines savybes - moterikojo avesio svarbiausij element,

elgesyje, itai vyr a t s t u m i a . Visada labai d o m u stebti

apie aur, jei taip norite. Vienas po kito vyrai pabrdavo

mog, puikiai sutariant su savimi".

m o t e r "vidin vytjim", a t s i r a n d a n t d a n i a u s i a i i

"Kai kurios moterys tiesiog spinduliuoja seksualum, ir

s e k s u a l i n i o p a s i t i k j i m o savimi. iems vyrams seksuali

itai matyti i pirmo vilgsnio, - paymjo 26 met teisininkas.

moteris spinduliuoja aur. N u o jos "dvelkia moterikumu",

- Tuoj pat aiku, kad tokia moteris bus puiki partner. Taiau

ji "iebia kibirkt arba liepsn", " m a n o , kad ji seksuali" ir

meilei ir artimiems tarpusavio santykiams juk reikia daugiau

"myli gyvenim".

negu graaus kno. Moteris taip pat turi sudominti ir

16

intelektualiniu poiriu. Jeigu intymioje situacijoje ji sugebs


tikinti partner, i tikrj taps seksualiai ideali".
vytjimas. Pasitikjimas savimi. Vyrai itai pastebi .i
p i r m o vilgsnio! "Kai kurios moterys suvokia m a n e
instinktyviai, ir a teisus, kai jauiu, kad lovoje jos bus puikios.
Jos ino, kaip t nuojaut perteikti vienu vieninteliu vilgsniu,
ir visa tai tarsi parayta j akyse, - kalbjo vienas tarnautojas.
- Kaip? A tiesiog m a t a u t vilgsn sakyte sakant: "itai a
jau inau, dabar m a n reikia io to daugiau..."
Vyrai, su kuriais teko nektis, taip pat atkreip dmes
tai, kaip seksuali moteris elgiasi su jais. Seksualiniam avesiui
jie priskirdavo tokias charakteristikas kaip: "ji parodo, kad
yra prieinama", "ji ino, kaip atkreipti vyro dmes", "ji veria
vyr jos geisti". P a n e k o v a i daugel k a r t sak, kad, j
n u o m o n e , seksualioms m o t e r i m s p a t i n k a vyrai ir kad jos
velgia juos palankiai. Ir tik pokalbiui baigiantis daugelis
vyr prisimindavo iorin moters vaizd, nors ir t a d a m a n
tekdavo vos n e j g a plti paaikinim, kokios iors moterys
jiems labiausiai patinka.
" M a n , - sako trisdeimt p e n k e r i m e t dstytojas, moterikas avesys - tai p a t r a u k l u m a s , kurio pagrindas seksualumas. Tai sunkiai nusakoma moters savyb, neinia
kokiu b d u adanti seksualin realizacij, pasitenkinim ir
partneriui, ir sau. Tai toks moters tipas, kuris sugeba parodyti,

turi atitikti manuosius. ukuosena, ypsena - tai labai galingos


traukos priemons. Kai ariau susipastu su moterimi, m a n o
inios apie seksualum gerokai pagausja. Bridit Bardo,
m a n o kartos rykiausioji atstov, Holivudo dka tapo sekso
simboliu, ir itai m a n kelia pasibjaurjim. Visi tie Holivudo
triukai nepalieka vietos kitiems monms".
Kai kurie vyrai pastebjo dar vien seksualumo aspekt vos pastebim erotin pavoj. Roko vaigd Tin Terner
kelet kart a p i b d i n o kaip spinduliuojani "pavojing
seksualum". Sibil eferd taip pat pasiyminti ia savybe.
Piteris Bogdanoviius samprotauja apie tai interviu urnalui
" M a k k o l " , Amerikos urnalui moterims, kurio auditorija
daug kuo panai " N a m u r n a l o m o t e r i m s " . "Tai, k u o
p a s i y m j o Sibil ir k u o j i g a r s i n o filmas " M n u l i o
vytjimas" - seksualin grsm, pasireikianti visu jos elgesiu.
Jos partneriai vyrai aikiai baiminosi, kad nukents, jeigu
n e b u s atsargs su ja. Aptikti toki savyb sunkiau n e g u
atrodo. J turi dar Ana G a r d n e r ir Tina Terner. Tai visai ne
komplimentas joms ir ne eidimas. Tai tiesiog nepaprastai
reta savyb. Kitose moteryse a to nepastebjau".
Tonis Skotas, kurio filmuose vaidino Keli Makgilis, i
aktor laik "grsmingai seksualia". "Tai ne fiziologija, nes
galinga Keli seksualumo viesa versi i jos vidaus, i to, kas
vyko jos galvoje. Tai tikrasis seksualumas".

k a d yra p a s i e k i a m a i r n o r t i n t y m e s n i o b e n d r a v i m o .

Taigi turime du poirius seksualum: moter, kurios

Seksualumas pasireikia dar ir tuo, kaip moteris pateikia

m a n o , kad seksualumas yra tai, k jos d a r o , n o r d a m o s

save... Tai kur kas daugiau, negu fiziologini charakteristik

patraukti vyro dmes bei kiek joms itai pavyksta, ir vyr,

rinkinys".

kuri poiriu seksualumas - tai elgesys, pasitikjimo savimi

Vienas malonus ir gana drovus vyrikis pastebjo, kad


moters seksualumas turi bti jam pasiekiamas. Ir paaikino;
"Chemija aikina apie molekules. Jos laisvai plaukioja viena
palei kit, staiga priartja ir... susilieja. Moters sitikinimai

18

a u r a , s u g e b j i m a s p a r o d y t i vyrams, k a d esi s e k s u a l i a i
pasiekiama.
Todl moterys, skaitydamos i knyg, iekos informacijos
" k a i p itai p a d a r y t i " . K o r e i k t imtis, k a d a t r o d y t u m

19

seksuali? Kokios priemons tam tinka? Ar labai sudtinga


tai pasiekti? Kok veiksm plan reikia susidaryti? inoma,
ioje knygoje bus daug patarim ir pastab, pasufleruot
pokalbi su seksualiais vyrais bei moterimis. Taiau vyr
poiriu seksualumas vis dlto kur kas daugiau nei veiksmai.
Tai tiesiog esm, dvasin mogaus struktra. Ji vyti tarsi
ugnel, kviesdama prie jos suilti.
M a n o tyrimai parod, kad seksualumas ugdomas vairiais
bdais - ir fiziniais, ir protiniais. ia svarbu viskas: ir kvapai,
ir k n o formos, ir tai, kaip moterys bendrauja su vyrais, kaip
juda, ypsosi, flirtuoja. Seksualumas - tai signal srautas,
siuniamas bei gaunamas tiek smoningai, tiek nesmoningai.
Tai ms mstymo rezultatas: seksualumas didia dalimi p r o t o veiklos pasekm.
Ir tai yra nuostabu, nes reikia tai k: jeigu seksualumas
n o r s i dalies p r o t o veiklos rezultatas, vadinasi, mes visi
galime j veikti, reguliuoti. Bet kuri moteris gali tapti avesn
ir geidiamesn. Vyrai tik patvirtino i mint: apklausose jie
danai teig, jog ir niekuo labiau neisiskirianios moterys
b n a seksualios. Amius n e t u r i didels reikms - ir
penkiasdeimtmets bna seksualios. Kaip ir tos, kuri svoris
10 kilogram virija norm. Svarbiausia - seksualin aura,
apie kuri kalbsime detaliau.

vyrai ini apie seksualumo tyrinjim p r i m su dideliu


entuziazmu. Pastebjau, kad kai kurie, upild anketas, su
m a l o n u m u d u o d a v o jas paskaityti kitiems. M a n o a n k e t
turinys t a p o nuolatini diskusij tema tarp kompiuterinink
elektronikos prietais gamykloje, a u t o r e m o n t o dirbtuvje,
raytoj sjungoje, televizijos centre. O vienoje kompanijoje
i anket dalijo visiems kaip atmintin. Ko gero, ja norjo
bent iek tiek pavairinti be galo monotonik darb. Vyr,
atsakinjusi anketos klausimus, draugija gana marga tiek
socialiniu, tiek a m i a u s p o i r i u : n u o d v i d e i m t m e i
student iki eiasdeimtmei komersant.
Neformaliai apklausiau irgi deimtis moni. Tarp j buvo
ir grup raytoj moter. Gerai supratau, kad btina ir niekuo
neisiskiriani m o t e r , kurias vyrai laiko seksualiomis,
n u o m o n . ia ir pakliuvau kebli situacij. Jau sakiau, vyrai
ir m o t e r y s gana skirtingai v e r t i n a seksualum. Kaip a,
m o t e r i s , t u r j a u p a s i r i n k t i p a n e k o v e s ir n e a p s i r i k t i seksualios jos vyr poiriu ar ne? Ieit radau: praydavau
vyr rekomenduoti savo pastamas moteris, su kuriomis m a n
vertt pasinekti. Slyga buvo viena: jos - vyresns nei 20
met ir visai nebtinai mona ar nuolatin draug. Tai ypa
pabriau, kad m a n o tyrinjimas nebt alikas ir kad vyr
nepareigot rekomenduoti savo monas.
Tos eiasdeimt moter, su kuriomis vliau pasikalbjau,

SEKSUALUMO

MITAI

Prie imdamasi rayti i knyg, anketomis apklausiau


daugiau kaip 70 vyr. Apklausa pranoko m a n o lkesius d a u g u m a vyr m i e l a i i r i s a m i a i a t s a k i n j o . N i e k o
n u o s t a b a u s : kiekvienas vyras jauiasi ess didelis inovas
sekso srityje - juk jis vis gyvenim stebjo moteris! Btent

20

a t v r m a n akis, n e s tai, k jos sak, b u v o absoliuiai


n e p a n a u tai, k sivaizdavau iklausiusi vyrus. N kiek
neabejojau, kad teks kalbtis su tipikomis seksbombomis:
putlios grauols d r g n o m i s j a u s m i n g o m i s l p o m i s , dvi
deimtys

met,

gilus

dekolt,

atvirai

ir

liai

demonstruojantis seksualum.
Ir m a n o nuostaba... Vienintelis dalykas, siejs visas ias
moteris - iluma. Moterys, su kuriomis a kalbjausi (noriu

21

priminti - jas m a n rekomendavo vyrai, sitikin, kad jos yra


moteriko seksualumo siknijimas) buvo vairaus amiaus:
n u o 23 iki 51 met. Gal todl, kad jas rekomendavusi vyr
amiaus vidurkis buvo apie trisdeimt, moterys t a i p p a t
daniausiai buvo trisdeimtmets ir vyresns. N o r s visos
a t r o d gana dailiai, tarp j nebuvo n vienos, kuri tikt
m a d i n g o u r n a l o vireliui. Ne vis figros bt tikusios
f o t o m o d e l i u i . D a u g e l i s a t r o d pilnokos, o viena atvirai
prisipaino, kad, galdama to ivengti, niekuomet nesirengia
ort ar m a u d y m o s i kostiumlio. Viena moteris, m a l o n i
blondin nuostabiu kiek prikimusiu balsu, vaikystje sirgo
poliomielitu, o po to viena koja liko iek tiek plonesn, ir
vaikiodama ji lubiojo.
Taiau tai k vyrai kalbjo apie ias moteris:
"Ji pats seksualiausias sutvrimas i vis gyv btybi
emje". (Apie liesut, trapi, miel ir labai drovi 36 met
blondin, dailinink.)
"Joje kakas yra... Ji dirba primja, pirm kartj ivyds
a prapliupau juoktis - ji atrod tokia panai ma triuiuk".
(Apie 24 met Reni - didelis sunkus iaud spalvos kuodas,
simpatinga druk, dvinti 12 numer.)
"Kai iri j, i karto supranti, kad lovoje ji bus puiki,
kad iki usimirimo atsiduos meilei". (Apie Gven, 40 met,
n e d i d e l i o gio, tamsiais besigarbanojaniais p l a u k a i s ir
perregima figrle, kuri jai paiai atrodo pernelyg stambi.)

* seksualios - tik graios


* seksualios - tik lieknos
* seksualumas - tai pirmiausia fiziniai duomenys
* seksualum nulemia vienas standartas, ir, jeigu
moteris neatitinka jo - neseksuali
* tai, kaip vyrai vertina moteris, sutampa su tuo, kaip
moterys vertina moteris
* btina turti fotomodelio ivaizd
* vyrai avisi urnal "Playboy" ir " P e n t h o u s e "
katytmis
* kuo daugiau kosmetikos, tuo moteris atrodo
seksualesn...
Ir taip toliau. Taiau i tikrj ios nuostatos tra mitai,
o realyb tvirtina: kai kurie vyrai i tikrj avisi ir mitais.
Todl bet kuri moteris gali atrodyti kur kas seksualesn, jei
suvoks vien aksiom: b t i seksualia reikia seksualiai
mstyti. Tai paskatins jus seksualiau elgtis ir p r o j e k t u o t i
seksualum vyrus.
ioje knygoje b a n d y s i m e a n a l i z u o t i vis s e k s u a l u m o
aspekt vairov. Lyties avesio struktr. Ms knus ir tai,
kas daro juos seksualius. Ms kno kalb, tuos nepastebimus
signalus, kuriuos skleidiame vyro dmesiui atkreipti. Kaip
reikia flirtuoti? avjimo men, stiprinant seksualum. Kaip
parykinti seksualumo aur? Apie seksualum kasdieniame
gyvenime. Pasirinkim. Skatinanius ir stabdanius signalus.

"Ji nepaprastai seksuali. Atrodo tokia nekalta, m a n a u


b t e n t itai ir avi joje - jos nekaltumas".( Apie 29 met
Dvan, liekn tamsiaod, didelmis baugiomis rudomis
akimis ir labai nedrsi.)
Iki pokalbi su iomis seksualiomis, anot vyr, moterimis
t u r j a u savo n u o m o n a p i e s e k s u a l u m . E s u t i k r a k i e k v i e n a m e i ms taip p a t strig s e k s u a l u m o mitai.
Pavyzdiui:
22

ATRODYTI

SEKSUALIAI - NEBTINA
KAIP
DVIDEIMTMETEI

ATRODYTI

I pradi p a a n a l i z u o k i m e ivardytuosius m i t u s a p i e
seksualum. Kad ir sisenjusi n u o m o n , es tik j a u n a
23

moteris gali bti seksuali. Vis daniau televizijos ekranuose


m a t o m e ne pirmos jaunysts moteris (apie 40-50 met), ir
vaidina jos ne moiutes, o lemtingas moteris. Netgi kosmetik
g a m i n a n i o s kompanijos, kaip, pavyzdiui, " e r m e n
Monteil", savo produkcijai reklamuoti kvieiasi pramatniai

bei prisiminimai. Gerai p a m e n u ir savo nerim, kai man buvo


37: atrod, kad viskas jau praeityje, ir m a n beliko vos keleri
seksualiniu poiriu turtingesni metai. Taiau ar tokia baim
pagrsta? Kiek takos amius turi moterikam avesiui? Sis
klausimas pasirod domus ir j vairia forma udaviau 73

moteris-

vyrams. teigin: "Moterikas avesys nesusijs su amiumi,

Y r a labai svarbi prieastis, kad io amiaus t a r p s n i o

if dvideimtmet" - pus apklausoje dalyvavusi vyr atsak

atrodanias

apie

penkiasdeimties

met

fotomodelius.
moterys bt vertinamos kaip seksualios. Ta prieastis labai
paprasta - gyventoj demografin statistika. JAV statistikos
biuras tvirtina, kad apie 2000 metus alies gyventoj amiaus
vidurkis bus 36,3 met. O 1990 metais moni, kuriems per
55, buvo kur kas daugiau, negu t, kam per 35. Mediamarko
tyrim biuras tvirtina, kad 52 proc. JAV gyventoj sudaro
moterys, ir 60 proc. i moter vyresns kaip 35 met. Apie
44 proc. Amerikos moter perkop 45 met slenkst!
Kosmetikos industrija, kreipdamasi toki plai rinkos
dal, apeliuoja moter savistab. Tuo tikslu fotomodeliais
pasirenkamos arba gana jaunos moterys, arba tokios
iraikingos penkiasdeimtmets kaip Doana Kolinz. Kedvel
Devis P a r t n e r s tyrim biuro d u o m e n i m i s , is f e n o m e n a s

penkiasdeimtmet moteris gali bti tokia pat seksuali kaip


"kartais", kiti - arba "daniausiai taip", arba "beveik visada".
Taigi

dauguma

apklaustj

vyr

man,

penkiasdeimtmets moterys yra seksualios.

kad

Kategorikai

" n i e k a d a " pasak tik vienas.


"Penkiasdeimtmet moteris, - para vienas i vyr, turi trisdeimia met didesn seksualin patirt negu
dvideimtmet". Raytojas Sidnis eldonas kart pareik:
"Puikios

formos

knas

puikus

ir

lovoje,

todl

penkiasdeimtmet ir netgi eiasdeimtmet moteris gali


bti labai seksuali, jeigu yra puikios formos. Esu sitikins,
su amiumi moterys tampa kur kas seksualesns. Patirtis puikus pagalbininkas lovoje".
u r n a l o " P e n t h o u s e " usakymu atlikti tyrimai p a r o d :

susijs su tuo, kaip moterys suvokia savo ami. D a u g u m a

5 5 p r o c . apklaustj a t s a k , jog m o t e r s a m i u s n e t u r i

prityrusi vidutinio amiaus m o n i jauiasi 5-15 m e t

reikms, 19 proc. nort bendrauti su jaunesnmis u save,

jaunesni, negu yra i tikrj. Penkiasdeimtmeiai neretai

16 proc. - su bendraammis, o 11 proc. vyr domino amiumi

jauiasi

vyresns moterys.

es

trisdeimtmeiais.

"Nemaa

moni

trisdeimtmeiais psichologikai ilieka aminai..."


Faktas, kad moterys jauiasi esanios jaunesns, negu yra
i tikrj - didel paspirtis toms, kurios nori sustiprinti savo
seksualumo spd. M a n o n u m o n e , moteris, vertinanti save
kaip trisdeimtmet, labiau pasitiki savimi ir btent itai daro
j seksualesn.
Daugelis m o t e r baiminasi, kad, sulaukus " t a m tikro
amiaus", j moterikas avesys inyks ir liks vien tik raukls
24

Taiau p e n k i a s d e i m t m e t s turi t u r t i t a m tikr savo


vaizd. Kaip tvirtina Sidnis eldonas, kad io amiaus moteris
atrodyt seksuali, jai btina t u r t i visa tai, k u o pasiymi
dvideimtmets: pasitikjim savimi, jausmingum ir, be
abejo, kelet fizinio patrauklumo bruo. Lyg susitar vyrai
tvirtino, kad moteris, kuriai per 50, neturt asocijuotis su
m o t i n o s paveikslu, "joje t u r i b t i visa tai, k a laikau
seksualiu".

"Pavelkite, pavyzdiui, Doan Kolinz, - pasak 49 met


komersantas. - Vakar vakare maiau j vienoje televizijos

fotomodeliais

pasirenkamos

ekstravagantikos

ir

stulbinaniai graios moterys. J veidai tobuli, pudra paslepia

laidoje... Viepatie... Svarbu, kad veido oda bt lygi, be

odos poras, paalintos visos raukls, pkeliai, menkiausi

raukli. Vyrlesnio amiaus moteris, isaugojusi lygi veido

odos defektliai ir netgi galiniai dantys, kad andai atrodyt

od, gali atrodyti kur kas spdingiau, negu susiraukljusi ir

kiek krit. Reklamoje tokia moteris " d a r o m a " ir seksuali,

gerokai jaunesn".

todl mums danai susidaro spdis, kad grai - tai btinai ir

Vienas trisdeimtmetis raytojas ireik daugelio vyr


n u o m o n - j nedomina labai jaunos moterys. Ir kalb vl
pasuko apie Doan Kolinz. " M a n o n u o m o n e , amius turi

seksuali. Moterys ypa greit pasigavo i mint.


Kartais

tikrj

atsitinka

taip,

kad

ios

dvi

charakteristikos sutampa, ir tada visas pasaulis suneka apie

labai didel reikm. I tikrj seksuali yra tik subrendusi,

nauj "sekso bomb", "sekso simbol", "sekso karalien",

sakyiau, netgi patyrusi moteris. M a n s visikai n e d o m i n a

pavyzdiui, Merilin Monro, Rakei Vel ir t.t.

nekaltai akeles bevartanios fermeri dukrels. mano akirat

Taiau ar taip jau btinas grois moterikam avesiui?

beveik n e p a t e n k a jaunesns kaip 25 met moterys. Daugelis

Anaiptol - m a n o ir tvirtina vyrai. teigin: "Netgi niekuo

moter savo apogj pasiekia kur kas vliau. Tik pavelkite

neisiskirianti moteris gali bti seksuali" du tredaliai vyr

Doan Kolinz, Lind Evans, Dein Fond, Doan Lamli,

atsak "kartais", o tredalis - "beveik visada" arba "visada".

Katerin Denev... Joms visoms - per keturiasdeimt, o kokios

N vienas i j nepasak, kad vidutin moteris niekada negali

seksualios! Ir kiekviena tiesiog spinduliuoja jausmingum,

L)ti patraukli. Daugeliui tai galt bti n e m e n k a paguoda,

imint, subtilum, pasitikjim savimi".

juo labiau kad nemaa vyr netgi tvirtino vengiantys moter,

" M a n o pairos tai gerokai pasikeit su amiumi ( m a n

kurios atrodo pernelyg spdingos.

dabar - per keturiasdeimt), - kalbjo dar vienas vyras, - 19-

Brentas, 44 met finansininkas, sijauts kalbjo, kad jis

20 met merginos gali bti labai patrauklios, taiau dar alios,

nesieja fizinio groio ir moterikojo avesio. "Jeigu, inoma,

dar menka j gyvenimikoji patirtis, jos dar neimokjo savo

n e k a l b s i m e apie k r a t u t i n u m u s , - p a b r jis, - kad ir

skol, nesusikrov savo patyrimo kraiio. Vyresnio amiaus

pernelyg didelis svoris. Ties sakant, turiu susikrs savj

moterys tarpusavio santykiuose gali duoti kur kas daugiau,

"groio etalon". Tai reikia, jog m a n e gali suavti keli

negu fiziologija. Jos, inoma, negali su jaunesnmis varytis

p a r a m e t r derinys. Jei m o t e r i s isitenka j u o s e , ji m a n e

ioriniais d u o m e n i m i s , t a i a u k a i p a s m e n y b s k u r kas

domina. Jeigu sutinku pernelyg patraukli moter, ji m a n e

domesns ir patrauklesns".

baugina todl, kad, manau, galime nerasti bendros kalbos".


Kitas vyras pareik, kad fizinis grois - tai, i n o m a ,

FIZINIS

GROIS

IR SEKSUALUMAS NE
SUTAMPA

VISADA

Moteris turi bti grai - dar vienas sisenjs mitas apie


s e k s u a l u m . Parfumerijos, k o s m e t i k o s p r e k i r e k l a m a i
26

poveikio priemon, taiau ne pirmapradio poveikio lygio,


"jis labai svarbus kontaktui umegzti, taiau neturi didesns
t a k o s ateiiai. K u r kas svarbesnis m o g a u s g e b j i m a s
mgautis, bti gyvybingam..."
Viskas priklauso nuo to, kokie impulsai sklinda i moters.
27

"Paprasta moteris, be abejo, gali bti seksuali, jeigu j supa


seksualin aura, - paymjo 30 met vyras. - A painojau
kelet visikai nesidmtin moter, kurios galdavo staiga
tapti seksualumo siknijimu. Viskas priklauso n u o to, kaip
jos paios vertina save. Seksualios moterys pasitiki savimi.
Nepriklausomai nuo to, ar jos yra patrauklios, ar tuo visai
nepasiymi, atrodo, jos tiki ir ino, kad yra geidiamos. Jos
kakaip sugeba pasitikjim ir inojim perduoti vyrui,
.o jis, savo ruotu, priima signal".

patikjusi, kad jos turs visk: puik, diaugsm teikiant


darb, vedybas, eim. Karjera tai padaryta, ir dabar, kai
jos pasiruousios kurti eim, potenciali vyr gretos smarkiai
praretjusios: vieni jau ved, kiti ieko jaunesni.
Viena raytoja pareik, jog atsaku vyr trkum bus
nauja koketavimo banga, " m o t e r vampyri sugrimas".
Kitaip sakant, sugrimas prie moterikojo avesio.
Feministinio judjimo pradioje mes neigme kosmetik bei
gundanius rbus todl, kad pavargome nuo vilgsni mus
kaip seksualinius objektus. D a b a r daugelis moter n o r t
tapti seksualios, taiau kitu tikslu. Jos nort taip atrodyti
ne tik vyrams, b e t ir p a i o s sau. S e k s u a l u m a s s u t e i k i a
galimyb jaustis stipria ir visagalinia.
i knyga papasakos jums, kaip tapti seksualia ne tik knu,
bet ir protu, ne tik vardan vyr, bet ir vardan savs.

Z>

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

Vyrai itin seksuals ir moteriai vertinti jiems pakanka 7


sekundi. Kaip pasak vienas vyras: "Moterys demonstruoja
pasauliui savo irdis, vyrams b d i n g a d e m o n s t r u o t i savo
h o r m o n u s " . Moterikj aves vyrai ir m o t e r y s v e r t i n a
Vidinis bei iorinis p a t r a u k l u m a s t a m p a vis o p e s n i s
dalykas m o t e r i a i todl, kad JAV vis labiau trksta vyr,

skirtingai. Moterys apie tai galvoja pragmatikai - k reikia


daryti, kad atrodytum seksualiai. Taiau vyrai daniausiai
m a t o "vidin vytjim", sukuriant seksualumo aur.

atlikti tyrimai parod, kad netekjusios viduriniosios klass

baltosios moterys, anksiau besirpinusios tik savo profesine

Pasitikjimas savimi

norini gyventi santuokoje. Jeilio ir Harvardo universitet

gyvybikai svarbus seksualumui ir

karjera, susiduria su rimtomis problemomis, jeigu ima galvoti

yra kur kas svarbesnis u visas kitas savybes. Jeigu moteris

apie eim perengusios trisdeimties met slenkst. J ansai

pasitiki savimi seksualiniu poiriu, jai visikai nebtina bti

itekti - 20 proc., o sulaukus 35 met sumaja iki 5 proc.


Sie duomenys nugsdino daugyb moter, aukljimo dka

28

grauole, taiau jei pasitikjimo savimi trksta, jai nepads


netgi grois.
29

Daugelis vyr mano, kad apie kai kurias moteris susidaro

Mito apie fizinio groio ir moterikojo avesio tapatyb

s e k s u a l u m o a u r a . M o t e r y s siunia stiprius seksualinius

d e m a s k a v i m a s . H o l i v u d a s n u o l a t tvirtina, kad grois ir

impulsus.

seksualumas engia koja kojon, taiau vyrai, su kuriais a

kalbjausi, sitikin, kad ir eilin moteris gali bti i tikrj

Vyrai jautriai reaguoja tai, kaip seksualios moterys


bendrauja su jais, kiek jos gali bti pasiekiamos, kiek jos skiria
vyrams dmesio, ar gali priversti galvoti apie jas seksualiniu
poiriu.

Pastaruoju metu JAV irykjs vyr, tinkam vedybiniam


gundaniomis. Tai naujas ir prasmingas moteriko avesio

erotiko

pavojingumo

elementai. Rykiausiai jie pastebimi toki vaigdi kaip


Sibils eferd bei Tinos Terner elgesyje.

D a u g e l i s m s tikj m o t e r i k o j o avesio m i t a i s .
Pavyzdiui, seksualiai atrodyti gali tik jauna, tik grai, tik
liekna arba fotomodel panai moteris. Retkariais ie mitai
gali sutapti su realybe, taiau toli grau ne visada - taip
nuolatos tvirtino apklausoje dalyvav vyrai.

M i t o " s e k s u a l i a i a t r o d y t i gali tik d v i d e i m t m e t "


demaskavimas. Teigin: "Moterikasis avesys nesusijs su
amiumi, p e n k i a s d e i m t m e t m o t e r i s gali bti tokia p a t
seksuali kaip ir dvideimtmet" dauguma vyr, dalyvavusi
apklausoje, patvirtino, ir tik vienas kitas pasak "kartais".
Taiau moteriai, kuriai per 50 met, vis dlto privalu turti
vyr vertinam seksualumo ypatybi.

30

gyvenimui, t r k u m a s paskatino m o t e r nor tapti labiau

S e k s u a l u m e slypi s u b t i l s

seksuali.

elementas, nes moterys nori atrodyti seksualios ne tik vyrams,


bet ir paios sau.

m o n s gali atpainti vienas kit tik i kvapo - itai


patvirtinta moksliniais eksperimentais. G r u p mokslinink
nustat, kad aklieji gali atpainti vienas kit i deln kvapo.
Kalifornijoje brel student pakviet dalyvauti "Kvepiani

I KO SUSIDEDA
MOTERIKASIS
AVESYS

markinli" teste: vien dien jie nevartojo jokio muilo,


kvepal, d e z o d o r a n t ir t.t. ir apsivilko specialius varius
vienodus markinlius. Kit dien kiekvienas studentas gavo
pauostyti trejus markinlius - savo, nepastamo vyro bei
nepastamos moters. Netiktina, taiau apie 75 proc.

Mes galime nesmoningai sisti ir priiminti seksualin


atspalv turinius impulsus.
Deimsas

Gasetas, "Psichologija iandien"

s t u d e n t vien

kvapo

sugebjo

atskirti

savuosius

markinlius.
Kai kurie kurnebyliai atpasta mones i kvapo. O kam
i ms n e t e k o grumdytis minioje kart dien ir

Atsitiktins aplinkybs kartais mus priveria pastebti,

neivengiamai pajusti kuo kvepia alia atsidr mons?

kad mons skleidia vos juntamus kvapus. Kart m a n teko

Taiau mokslininkai tikinja mus, kad daniausiai kit

apsilankyti garsiojoje Senovs E g i p t o p a r o d o j e D e t r o i t o

moni kvap reaguojame nesmoningai. Kultra mus taip

M e n o institute. Buvo pats vidurvasaris, gatvje 3 5 C ir baisiai

iaukljo, kad kai kuriuos kvapus mes "nusiuniame" giliai

drgnas oras. Prie muziejaus buvo isirikiavusi eil, visi joje

pasmon, idant daugiau apie juos neprisimintume. Tyrimai

vilkjo lengvais drabuiais ir sauls atokaitoje n e t r u k u s

parod, kad 3-4 met vaikams prakaito kvapas yra malonus,

sukaito. moni buvo daug, o drgnas oras, ko gero, sudirgino

taiau po penkeri reakcija j gerokai pasikeiia.

m a n o uosl. Buvau tiesiog p r i t r e n k t a pajutusi, kad galiu


uuosti beveik kiekvieno jusio p r o m a n e mogaus kvap. Ir
kiekvienas kvepjo skirtingai. Viena moteris skleid salsv
muskuso, kvepal ir prakaito kvap. N u o vyro, stovjusio m a n
u n u g a r o s , sklido atrus pipir a r o m a t a s . Kakas p r i e
ateidamas ia susigund taurele, ir alkoholio kvapas maisi
su prakaito kvapu. N u o kito vyrikio dvelk daug stipresnis
sursteljs prakaito ir losjono miinys. alia mans stovjusi
moteris neseniai gr arbatos. Nusiypsojau pagalvojusi, kad
bt gana domu suinoti, kuo a kvepiu aplinkui
besibriuojantiems monms.

M a a s vaikas t a i p p a t " u p r o g r a m u o t a s " n e i g i a m a i


reaguoti kitus kvapus, pavyzdiui, seksualinius, sklindanius
n u o j tv. Vienas trej met vaikas vos neapsirgdavo,
pabuvojs miegamajame po to, kai jo tvai ten myldavosi.
Taiau visa tai nepastebimai prajo, kai berniukui sukako
eeri metai.
Taiau, kaip teigia psichologas K.D. Deilis, toks gana
subtilus kvap suvokimas vis dlto egzistuoja - ir egzistuoja
btent pasmons lygmenyje.
i ms ypatyb praktikoje kartais sumaniai inaudojama.
Pavyzdiui, vienas parduotuvs savininkas lentyn djo du
visikai vienod pdkelni pakus, taiau vien j apipurkt

32
2. Seksuali moteris

33

skleidianios liaukos taip pat yra krt speneliuose, veide,

kvepalais. Kvepianiosios pdkelns bematant buvo ipirktos,


taiau, kai vliau pirkjas paklaus, kodl pasirinko btent
jas, o ne guljusias greta, moterys kalbjo apie spalv ir
mediagos kokyb. N viena neatkreip dmesio tikrj
prieast - kvap.

kvapas keiiasi priklausomai nuo moters menstruacij ciklo.

a n e t a L.Gobson apie kvapo seksualinius aspektus netgi

Anujietis atsitiktinai nusiluost veid p a l a i d i n e , kuria

para knyg "Kvap signalai - beod sekso kalba". Vienas

anksiau vilkjo viena j a u n a kilminga d a m a ir " n u o tos

i pagrindini jos knygos teigini yra toks: jau pirmosiomis

akimirkos m aistringai jos geisti". Tad karaliens Viktorijos

rankose, koj pdose. Tyrintojai teigia, kad netgi burnos


Natrals kno kvapai gali turti didel poveik. Prancz
istorikas a p r a o pokyl eioliktame amiuje. H e r c o g a s

naujos painties minutmis mes g a u n a m e d u o m e n i s apie

e p o c h o s m o t e r y s n e iaip sau n e i o j o n o s i n a i t e s savo

panekovo kvap. Jos n u o m o n e , pasaulyje gana paplit tam

liemenlse.

tikri kvap "seksualiniai surogatai", kad ir odekolono bei

V i e n a s i vyr p a s a k o j o , kad, isiskirdamas su savo

muilo kvap miinys, kur lengvai atpastame. Reakcija

draugue, jis melds jos p a d o v a n o t i k nors i baltini -

kitus kvapus sudtingesn: mes danai netgi nesuvokiame,

pavyzdiui, kelnaites, kurias jis saugot po pagalve: pasiilgs

kad juos pajutome. Ir vis dlto mes juos pastebime! iuos

galt prisiminti j i kvapo. O kas i ms r e t k a r i a i s

mogaus siuniamus

n e p a s i r a u s d a v o po spint, i e k o d a m a s mylimo m o g a u s

gana stiprius seksualinius, signalus, ji

vadina seksonomis.

drabuio, kad galt kvpti aromato, nepanaaus jok kit?


Paast kvapas daugelyje kultr laikomas seksualiu, o
ne kelianiu pasibjaurjim. Graikijoje bei kitose Balkan
alyse vyrai, prie eidami okti t e m p e r a m e n t i n g liaudies
oki, paastis sikia nosines, o paskui silo jas moterims,
kviesdami okiui.
Tad k i tikrj kvapai reikia seksualumui?
Kvapai t u r i d i d e l e r o t i n p r a s m ir yra suvokiami
pasmons lygyje. Individuals kno kvapai - btent tie, kurie
daugeliui moter n e a t r o d o malons - gali tiesiog veikti vyro
p o j i u s , s u s t i p r i n t i vyro geism, n o r s jis p a t s ito ir
nesuvokt. Jeigu moteris nori bti seksuali, turi suprasti, kad
natralus jos kno kvapas galbt tapo vienu stipriausi vyro

Nepaisant vis kosmetikos industrijos pastang, skirt

stimuliatori.

kvapams umaskuoti, mogaus kne yra tam tikros kvapus

"Keista, - prisipaino vienas vyrikis, - taiau m o t e r s

skleidianios vietos. M o t e r k n e - paastys, o d a ties

kvapuose yra kakas, kas mane be galo sujaudina - kvapas

makties anga, lytins lpos, krt oda bei po krtimis. Kvap

b d i n g a s d a u g e l i u i m o t e r . A n e i n a u i k u r jis? Tik

34

35

pastebjau, kad kai oki aiktelje m u d u kiek apylame,


staiga pajuntu t kvap. Jis salsvas, vos vos aitrus ir tiek
pastamas, kad m a n e instinktyviai traukia prie moters. Taip
atsitinka netgi t a d a , kai m o t e r i s m a n s nesuavi kitais
poiriais. Tai gali atsitikti netgi kelet kart su ta paia

natralus kvapas primin praeityje m a n artimus vyrus: tv,


laikant m a n e ant keli, mario brangiausi senel, vyr,
meilu. okis truko tik kelet minui, taiau kai isiskyrme,
jauiausi kur kas geriau: buvo r a m u ir lengva.

moterimi, jei mes okame ne vien ok. Kvapai, be jokios


abejons, veikia labai stipriai".
Z.Gopson pasakoja Viktorijos laik istorij. Vienas vyras
sdjo dilianse tarp savo mylimosios ir nepastamos moters.
Jis pajuto atr p r a k a i t o kvap ir, m a n y d a m a s , kad j u o
atsiduoda nepastamoji kaimyn, susirauk. Taiau netrukus
ta moteris ilipo, o kvapas liko. Tada vyras suvok, kad taip
kvepia jo mergina, ir tas kvapas jau neatrod atrus, prieingai
- labai malonus. .
O tai k apie savo mergin para vienas vyras: "Ji kvepia
taip, kaip reikia. Geriau ir tiksliau apsakyti itai nemoksiu.
A myliu jos aromat, ir suglumstu, kai sutinku kitas moteris.
Jos paprasiausiai kvepia ne taip..."
Prie daugel met atjau vien oki vakarl labai
prislgta: k tik isiskyriau su vyru, beusimezgs naujas
romanas patyr fiasko, jauiausi vienia, niekam nereikalinga.
Stovjau sutrikusi oki aiktels pakratyje, stebdama kaip
linksminasi tos, kurioms seksi kur kas geriau, ir staiga m a n e
pakviet neauktas blondinas su barzdele. Beokdami
sinekjome. Jis buvo fregatos "Didieji eerai" jrininkas,
a prisipainau esanti raytoja. Buvo akivaizdu, kiek nedaug
bendra yra tarp ms, taiau kakodl papasakojau jam, kad
neseniai isiskyriau su draugu. "Vargel", - atsiduso jis. Ir
tai, kol mes okome, kakas m vykti: pajutau jo kvap var, su muilo dvelksmu, su tabako prieskoniu, sveiko, tvirto
vyro kvap.
Kol grojo muzika, m a n buvo lengva ir gera. io mogaus

36

is i r p a n a s atvejai r o d o v a d i n a m o s i o s " k v a p
harmonijos" nepaprastas savybes: vyr ir moter traukia vien
prie kito tam tikra j kvap kombinacija. Jie tik tada jauiasi
atrad viens kit, kai odos, plauk, maisto, darbo vietos kvap
suma sukuria lengvumo, nam ramybs spd. Visai gali bti,
kad primityviame pasaulyje tokia kvap harmonija tarnavo
tikrajam tikslui - suvesti poras mogiksias btybes giminei
pratsti.
Taiau ms knai isivyst i gyvn kn, o ie ir dabar
pasikliauja kvapais, kuriais perduodami galingi seksualiniai
i m p u l s a i . m o n s gali n u s l o p i n t i savyje a t s a k o m s i a s
reakcijas seksualinius dirgiklius, o gyvnai ito n e d a r o . Juk
gyvuli aptvaruose nebt pratsiamas gyvybs ciklas, jei ne
stiprus kvap poveikis.
Beje, egzistuoja mediaga, vadinama "kuilio aromatas",
kuri iskiria dvi kuilio liaukos - prakaito ir odos. i mediaga
37

turi tok didel seksualin poveik, kad tiesiogine to odio


prasme reguliuoja kiauli sueit. Vos tik kiaul pajunta "kuilio
a r o m a t " , ji instinktyviai sustingsta sueiiai btina poza.
Mokslininkai tok elges vadina "imobilizacijos refleksu".
Pajutusios kuilio kvap, 90 proc. kiauli stovs nejuddamos
ir lauks kuilio, net jeigu ir nematys jo.
Pastabus fermeris, atkreips dmes tok kiauli elges,
s u k r aerozol su "kuilio a r o m a t u " , kuris n a u d o j a m a s
dirbtinio apsklinimo metu.
Kai kurie iradingi fermeriai ok bandas tuoktuvms
ruoia itaip: gretimoje fermoje pasigauna o ir j stipriai
trina m e d i a g o s gabal, kur paskui u d a r o stiklain.
Smalsios okos uosto "o butelyje" ir paprastai labai greit
ima rujoti.
Arkli b a n d o j e seksualin elges reguliuoja k u m e l s
kvapas. Ran eimininkai, nordami surinkti arkli sperm
dirbtiniam apvaisinimui, erilams sujaudinti naudoja kumeli
lapim arba makties iskyras.
P r i m a t a i gyvnijos pasaulyje yra p a k o p a aukiau u
naminius gyvulius ir evoliucijos grandinje kur kas ariau
m o g a u s . A p i e tai mokslininkai n e p a m i r t a t y r i n d a m i
b e d i o n i gyvenim, s i e k d a m i r a s t i r a k t m o g a u s
problemoms sprsti. Bedioni patels patinus vilioja keletu
bd. Kiekvienas, kam teko stebti bediones zooparke,
supras apie k kalbama. Patels, galima sakyti, mojuoja
patinams raudonomis vliavomis, nes rujos metu j sdmenys
tampa rykiai raudoni ir karti.
"Toks h o r m o n srautas veikia pateli nuotaik, - tvirtina
Z a n e t Gopson, knygos "Kvap signalai" autor. - Seksualum
reguliuoja j pozos, elgesys, ir, matyt, prakaito liauk veikla".
Mokslininkas R.P.Maiklas spjo, kad makties iskyros
i

38

tikrj

gali

reguliuoti

primat

seksualum.

E k s p e r i m e n t u o d a m a s su keliomis bedioni poromis, jis


p a s t e b j o , k a d p a t e l s iskiria s e k r e t , ir j p a v a d i n o
" k o p u l i n u " . Kaip matyti i pavadinimo, mediaga, kurios
sudtyje penkios inomos rgtys, pasirod beesanti galingas
patin stimuliatorius - tikras bedioni afrodiziakas (erotinis
stimuliatorius).
R.Maiklas pastebjo, kad galima sukurti sintetin panai
mediag miin, kuris veiks taip pat stipriai, kaip natralus:
juo itrynus patel ir ne rujos metu, galima suadinti patin
aistr.
ie bandymai neivengiamai kelia nauj klausim: ar
moterys turi k nors panaaus "kopulin", kuris viliot vyrus
p a s m o n s lygiu? Mokslininkas p a b a n d atsakyti ir
klausim. Jis m tyrinti moter naudojamus higieninius
paketus: ianalizuoti 635 paketai, kuriuos naudojo 47 moterys
viso j menstruacinio ciklo metu. Tai, k jam pavyko nustatyti,
gerokai nustebino: beveik visuose (97,5 proc.) p a k e t u o s e
aptiktos bent kelios i rgi, sudarani "kopulin". Taiau
14 i 47 moter paketuose kopulin bta kelis kartus daugiau.
Gal seksualios moterys kopulin iskiria daugiau negu
kitos? Ar ne ia gldi j iskirtinio patrauklumo prieastis?
klausim mokslininkai aikinsis, matyt, dar ilgai. Taiau
R.Maiklas tvirtina, kad kalbos apie makties iskyr kvap
gali bti neteisingai traktuojamos.
Vienas prancz medikas, gyvens X I X a. ir garsjs kaip
didelis moter inovas, sukr sav io subtilaus, delikataus
moters kvapo apraymo sistem. Profesorius A.Galopinas
tvirtino, kad individualus moters kvapas visikai priklauso
n u o jos plauk spalvos. N u o blondini dvelkia pilkja ambra,
a t e n s kvepia ibuoklmis, o b r u n e t s - j u o d m e d i u ir
muskusu. Jis taip p a t teig, kad valganij ms kvapas
stipresnis negu vegetari (itai jo pastebjim patvirtino ir

39

vlesni tyrimai), o vyresnio amiaus moter oda kvepia kaip


"sudiovinti roi iedlapiai arba vystantys liepiediai".

knuose. Ar mes galime bti gundanios, bijodamos atstumti?

Tad kaip neprisiminti garsios romanisto Tomo Robinso


citatos: " O , maktie! Tavo sursteljs smilkal skonis, tavo
muskuso ir gryb m n e s i e n o s a r o m a t a s , tavo tirpstanio
m e d a u s galingos bangos, d t a n i o s alt civilizacijos
plien..."

patrauklumo, reikt atvirai pasinekti ia tema su vyrais.

inoma, ne. Moterims, abejojanioms dl savo k n o kvap


Esu tikra, tai, k jos igirs, nustebins ne vien.
"A girdjau, kad pranczs kia pirtelius makt ir
paskui jais palieia tas vietas, kurias kitos moterys "apdoroja"
kvepalais. Tai ir yra patys tikrieji kvepalai. M a n o manymu,

Itin seksualios moterys ino (nes joms apie tai kalbjo

natralus moters kno kvapas - be galo erotikas", - atvirai

vyrai), kad stiprus muskuso kvapas, aikus kvapas, dvelkiantis

kalbjo vyras, atsakindamas m a n o klausimus iai knygai.

n u o m o t e r s , labai j a u d i n a . Taiau j a u d i n a tik seksualus


kvapas, o seniai neplauto kno tvaikas atstumia bematant.

Jeigu jums vis dlto kelia rpest savo kno kvapas ir


skonis, padarykite tok eksperiment.

Pus vyr, su kuriais teko kalbti io tyrimo metu, tvirtino,

Tada, kai liksite namie viena ir inosite, kad niekas js

kad natralus m o t e r s kno kvapas arba "ypatingai

netrukdys, nusirenkite ir apirkite save vyro, kuris nort

masinantis", arba "gana patrauklus". Tredalis apklaustj

su jumis myltis, akimis. kikite pirtus makt, pauostykite,

pareik, kad kvapai jiems " n e t u r i jokios reikms", ir tik

kaip jie kvepia, lytelkit - koks j skonis. Patrinkite pirtais

maiau nei ketvirtadalis vyr laiko juos atstumianiais. (Kai

kirknis, gaktos plaukus, ten, kur yra kvap skleidianios

k u r i e j t a i p kalbjo ir a p i e kart bei t e k a n t p r a k a i t

liaukos. Paglostykite paastis, krtis ir po jomis. Pauostykite

aidiant tenis.)

savo od, pajuskite jos veln aromat. Negi tas kvapas ir


dalis -

s k o n i s k e l i a j u m s p a s i b j a u r j i m ? O gal jis i tikrj

moters sugebjimas mylti savo kn, jaustis j a m e ramiai ir

seksualus? Prisipainkite sau patylomis - argi mylimojo kvapai

Daugelis vyr tvirtino, kad moterikojo avesio

p a t o g i a i . M e i l savo k n u i b e i k v a p s u v o k i m a s -

js nejaudina? Tad kodl jam negalt suteikti m a l o n u m o

neatskiriami. Jeigu moteris savo n a t r a l i u s kvapus laiko

js kvapas?

atstumianiais, ji, be abejons, savo kne jauiasi nelabai


patogiai, vadinasi, negali ir labiau pasitikti savimi.

Vyrai i tikrj reaguoja natralius motrs kvapus. ie


galingieji aromatai vilioja daugel vyr. Js baiminats, kad

Masins informacijos priemons tikinja moteris, es j

okdama sukaisite ir imsite prakaituoti? tai k pasak m a n

knai prastai kvepia, todl kosmetikos industrija turi parduoti

vienas vyras: "A n karto oki aiktelje nepajutau k n o

m u m s parfumerijos bei kosmetikos gamini u milijonus

tvaiko. okius kartais vaiktau tris kartus per savait. inote,

doleri. etajame deimtmetyje buvo organizuota milinika

kaip b n a karta, kai griaudint r o k o muzikai lsta visi

pirkti

aplinkui. Taiau ir t a d a n u o kn sklinda varus, sveikas

dezodorantus. D a b a r b a n d o m a tikinti moteris, kad makties

prakaito kvapas, kuris visai neatrodo nemalonus. O labiausiai

kvapus galima veikti nauj chemini preparat pagalba.

m a n patinka okti su moterimi, kuri galiu uuosti. Tai gali

reklamos

kampanija,

turjusi

priversti

mus

Taiau seksualios m o t e r y s t u r i j a u s t i s p a t o g i a i savo

40

bti jos plauk aromatas, velnus jos odos ar netgi muilo

41

SEKSUALUMO

kvapas. O galbt kvepia jos moterikumas? A neinau kas,


taiau moters kvapas traukia m a n e " .
32 met moteris pasakojo man apie savo draug, su kuriuo
ji ne taip seniai isiskyr. " M e s nujome igerti, ir Dekas
prisimin, kaip puiku mums bdavo lovoje. Ties sakant, mes

AKSIOMOS

Ms uosl kur kas labiau ilavjusi ir subtilesn, negu


mes m a n o m e . m o n s gali vienas kit painti vien tik i
kvapo, ir bandymais itai rodytaf

vis dar geidme vienas kito, ir tas panekesys m a n e gerokai


sujaudino. Paskui jis palydjo m a n e iki mainos. A sdau
j, durys liko praviros. Jis stovjo alia ir velg taip... Jis
tvirtino, kad jauia m a n o kvap, mano...
A pasakiau, kad jis isikraust i proto - juk stovjo per
kelis ingsnius n u o mans ir tikrai nieko negaljo uuosti.
Taiau jis tvirtino, kad kvapas labai stiprus ir j labai jaudina.
Jis puol glamonti mane ia pat, mainoje. Niekaip negaljau
patikti: nejaugi m a n o moterikas kvapas galjo j taip ivesti
i pusiausvyros? Taiau galiu prisiekti, jis kalbjo ties".
Bridit Bardo - septintojo deimtmeio pasaulinis sekso
simbolis - tiesiog spinduliavo sekso kvapus. Gydytojas
Riardas Gordonas danai buvodavo vairiuose primimuose,
kur lankydavosi ir B.Bardo. Jo n u o m o n e , stiprokas su niekuo
nepalyginamas aktors aromatas sietinas su pernelyg aktyvia
endokrinini liauk veikla. Jis tvirtino, kad savo gydytojo

Kadangi visuomen uprogramavo mus laikyti kai kuriuos

p r a k t i k o j e sutiks tik kelet m o t e r , turjusi tok p a t

kvapus " n e d e r a m a i s " , daniausiai kno kvapus reaguoja

" s a l s t e l j u s m u s k u s o k v a p " . I r visos j o s b u v o " i t i n

mogaus pasmon.

seksualios".
Taigi, jeigu norime bti seksualios, didiuokims variu,
sveiku, natraliu savo kno kvapu, o ne gdykims jo. tai
vieno vyro odiai: " M a n o supratimu, higienos reikalavim
r e i k i a l a i k y t i s , t a i a u visai n e b t i n a s l p t i k v a p u s ,
neatskiriam asmenybs dal. Puiku, jei moteris maloniai
jauiasi n a u d o d a m a dezodorantus, taiau nra jokio reikalo

D u o m e n i s apie kvapus g a u n a m e p e r kelias pirmsias


naujos painties m i n u t e s . M e s u u o d i a m e kai k u r i u o s
kvapus, pavyzdiui, kvepal aromat ar losjon po skutimosi,
o apie kitus negalime pasakyti nieko, netgi tai, kad juos
pajutome.

bijotis savj natrali kvap. Jeigu sveikata gera, leiskite

jiems egzistuoti".

M o t e r s k n e yra t a m tikros vietos, iskirianios

42

43

seksualinio atspalvio kvapus - paastys, oda makties


prieangyje, lytins lpos, krt pavirius, oda po krtimis,
ratilai apie spenelius, o taip pat veidas, rankos, koj pdos ir
netgi kvpavimas.
*
Verta atkreipti dmes vadinamj "kvap harmonij":

O
SEKSUALUS

KNAS

vyr ir m o t e r t r a u k i a vien p r i e k i t o j kvap d a r n a ,


pasireikianti odos, plauk, maisto, darbo vietos tinkamu
deriniu.

Gyvuliai, p e r d u o d a m i galingus seksualinius impulsus,


pasitiki kvapais, o mes, mons - velkime tiesai akis - taip
pat gyvuliai.

Mokslininkai spjo, kad bedioni pateli makties


iskyr kvapas i dalies gali reguliuoti seksualin elges ir
aptiko mediag, kuri pavadino "kopulinu".

" K o p u l i n o " bandyta iekoti moter menstruaciniuose


t a m p o n u o s e ir pastebta, kad kai kurios moterys (labiau
s e k s u a l i o s ? ) iskiria k u r kas didesn kiek v a d i n a m j
kopulin kiek.

Masins informacijos priemons tikinja moteris, es jos


neskaniai kvepia ir to reikia gdytis. Bet i tikrj moters
k n o natrals kvapai gali bti svarbi seksualinio potraukio
dalis. Visikai atsisakyti j bt klaida.

D a u g u m a vyr mgsta natral moters, kvap ir jautriai


reaguoja j.
44

Rausvi josios skruostai, panas


saulje sirpstant obuol,
O lpos lyg vynios - nuskink, paragauk.
Krtin - maas stebuklas, palaimos
versm neisenkanti,
Jei priglusi prie velniausij josios virni
- lelij ied.
Jos liemuo - vytintis marmuras, bet
toks gyvas, toks iltas
Virpa baugiai po mano delnu Ms meils nepaprastas rmas...
Edmundas Spenseris, "Vestuvi giesm"
Moteriko groio standartai saviti kiekviename amiuje
i r n e t g i k i e k v i e n a m e d e i m t m e t y j e . Tik p r i s i m i n k i m e
R u b e n s o bei R e n u a r o m o t e r apvalainas formas - tikras
putli roinio atspalvio kn palovinimas. iandien ias
moteris vadint apkniomis. Taiau kai kuriose kultrose,
t e n , k u r d a u g ir s u n k i a i fizikai d i r b a m a , s e k s u a l i o m i s
laikomos moterys, sverianios kur kas daugiau, negu joms
dert. Prieastis labai paprasta: jos pernelyg turtingos, kad
imtsi darbo.
Karaliaus Edvardo epochos grauols visos kaip viena
45

buvo "stambios mergaits", svrusios apie 70-80 kilogram.

Vienoje t laik n u o t r a u k o j e m a t o m e eet vaigdi,

Garsiosios amerikiei grauols Lilian Rasei liemens

dvini ortais ir isirikiavusi vienoje eilje. Aikiai matyti

apimtis buvo 69, o per launis - 107 cm. Dl to vargelei

vis plonos kojos ir knai ne tokie stiprs, kaip iuolaikini

tekdavo be gailesio susiverti korsetu.

moter, kurioms usimimai aerobika tap vos ne privalomi.

Jos varov na Geld taip pat buvo ne i mayli. Nors

Aerobika, igarsinta toki moni kaip Dein Fond,

jos gis buvo apie 160 cm, korsetas sukr tokius matmenis:

gerokai pakeit devintojo deimtmeio moter pairas save

92-51-92.

ir savo kn. er p e r A m e r i k o s televizij d e m o n s t r u o j a

H a r i e t H a b a r d Aier tvirtino: " G r a i r a n k a t u r i bti

fizinius pratimus, o jos nugaroje graiai juda raumenys. D a b a r

apvalut, balta ir putli", o fraz "ji neturi laun" reik, kad

t a p o m a d i n g a bti ne tik lieknai, b e t ir fizikai stipriai,

s e k s u a l i n i u p o i r i u i m o t e r i s yra n e p i l n a v e r t , n e s

treniruotai. Moterys kultrists, anksiau atrodiusios

neatitinka s t a n d a r t o . Daugyb moter, kuri n u o t r a u k a s

groteskikai, vis daniau laikomos-patraukliomis.

m a t o m e "Policijos laikraio" vireliuose (Viktorijos laik

"Naujas groio tipas pripasta apvalainas formas, tokia

bulvarinis laikratlis, spausdins kak p a n a a u s

grauol nra prakauli, - tvirtina Franesko Skavudlo, garsus

iuolaikini urnal vireli grauoles ir gana drsias tais

fotografas. - Knas atrodo sveikas ir pakankamai stiprus, kad

laikais litografijas) ms dien standart poiriu a t r o d o

su juo galtum pasigalynti ant grind".

paprasiausiai storos. Kaip, beje, ir t laik moterys scenoje


- aktors, solists, chorists, moterys cigarei reklamoje.
N e t g i Zigfeldo Foli veiklos pradioje, lovs z e n i t e , jo
mergaii kojos buvo stiprios ir drtos - paios turtingiausios
fantazijos mons nebt drs jas pavadinti grakiomis.
Iki 1895 m. pasaulis neinojo, kas yra dieta. Aktor Fani
Devenport puol

MOTER

KNAI

VYR

POIRIU

Pirmoji moteris, kuri myli maas berniukas, inoma, yra


jo motina. Vliau daugel vyr nesmoningai traukia prie

marintis dieta tik 1889 metais. 1896 m.

moter, knu panai m o t i n o s . Visi gerai inome, kad

Lilian Rasei m saikingiau valgyti po to, kai pagieingi

penktojo ir etojo deimtmei grauols, dar n

reporteriai pradjo lyginti j su "baltuoju drambliu".

negirdjusios apie ^aerobik, formavosi kaip gamtos buvo

Ir staiga ms amiaus treiajame deimtmetyje vyksta


perversmas: moterys scenoje smarkiai susiaurja tose vietose,

liepta, tad atrod iek tiek sunkesns ir fizikai silpnesns


nei iuolaikins moterys.

kur anksiau bdavo plaios, suveria krtin taip, kad ji

Vienas vyras prisipaino, kad moter tipas, prie kurio j

atrodyt plokia. Visai netiktai didel krtin ieina i

traukia seksualiai, atrodo taip: nedidel, apvalaina, putli

mados, m o d e r n u m o virne tampa siauralaun figra.

form, apvaliu pilvu, m e l i o n u s p a n a i o m i s krtimis ir

etojo deimtmeio Holivudo vaigds buvo auktesns

ivaizda, kuri sakyte sako: "A be galo mgstu myltis".

ir lieknesns (matmenys madaug 89-64-89), taiau fiziniai

Vliau, kai dl kakoki prieasi m m e kalbti a p i e

pratimai dar nebuvo mada, todl moterys atrod "patiusios".

motinas, jis papasakojo, kad jo motina buvusi stambi, didels

46

47

krtins ir liberali pair. Jo geidiamas moterikas tipas

53 savybs, renkantis partner vienos nakties painiai ir

beveik atitiko motinos ivaizd.

ilgesniems stabilesniems santykiams.

Moterys beveik nenustemba suinojusios, kad, iekodami

K a l b d a m i apie ilgalaikius santykius, tiek vyrai, tiek

vien seksualini santyki, vyrai didiausi dmes kreipia

moterys pirm viet kl "vidin gro" - tokias savybes kaip

moter fizinius duomenis. itai, ko gero, netgi uprogramuota

siningumas, pastovumas, jausmingumas. Taiau vos tik

j prigimtyje vardan genties isaugojimo: stipri seksuali j a u n a

kalba pakrypdavo apie gryn seks, vyr n u o m o n gerokai

moteris greiiausiai bus ir sveikesn, galinti pagimdyti didesn

pasikeisdavo. Visos deimt savybi, kurias jie paymjo, buvo

kiek ir sveik palikuoni.

susijusios su moters knu: figra, seksualumas, patrauklumas,

Tyrimai parod, kad vyrai, dirbantys fizin darb, labiau


mgsta tvirto sudjimo moteris. Vyrai ekstravertai - moteris
su didele krtine, ieiviai i E u r o p o s ir arabai - apknesnes.

veido bruoai, sdmenys, svoris, kojos, kvpavimas, oda,


krtin.
Daugelis vyr tvirtino: "Kai matai moter pirm kart,

K a i k u r i o s e pirmyktse gentyse dievinamos n u k a r u s i o s

pastebi daugiausia jos fizinius duomenis, tai, k m a t o akys.

krtys. Galimas dalykas, tai susij su amiumi, kuris t e n yra

Visa kita suvoki vliau, jau po to, kai tu iskyrei j i kit. O

labai g e r b i a m a s . Kai k u r i o s e Afrikos gentyse labiausiai

kai ji pirm kart praveria burn ir ima kalbti, tai tada ir

m g s t a m o s moterys su ypa apvaliais- sdmenimis ir k u o ,

p r a s i d e d a jos tikrasis e g z a m i n a s . K a l b a - tai l a k m u s o

toliau atgal isikiania sdyne. J a u n u o l i a i , r i n k d a m i e s i

popierlis".

nuotakas, irikiuoja vien gret merginas ir puola pirmiausia


prie t, kuri labiausiai atsikiusi sdyn.

VYRIKOS

SILPNYBS

Ko gero, visi girdjome apie vyrus, tvirtinanius, kad jiems


"reikalinga krtin" arba "svarbiausia - kojos". m o n s su
tokiais poreikiais vadinami parcialistais. Seksualins
silpnybs vyrams, beje, labai bdingos.
Viljamas A.Rosis - ymus avalyns gamybos specialistas
- domjosi ne tik batais, bet ir moni pomgiais. Jo n u o m o n e ,
dauguma vyr - parcialistai. Vieni labiau vertina apknesnes
moteris, kiti - toki nemgsta. Kam patinka auktos, lieknos,
o kam prieingai - miniatirins. Sav gerbj turi blondins,
Tyrintoj g r u p organizavo vieno k o l e d o s t u d e n t

atens, brunets, netgi apvalain ar ploktesni sdmen

apklaus, nordama isiaikinti, kiek yra svarbios j ivardytos

savininks... Vyrai tvirtina: " M a n p a t i n k a b l o n d i n s s u

48

49

nedidelmis kojytmis", " N i e k o nra graesnio u moter


didele krtine ir laibu liemeniu", " M a n reikia koj". odiu,
kiekvienas vyras turi sav silpnybi.
"Moteris ir jos pasaulis - vyro trokim objektas, - sako

arlis Aznavras: "Mgstu moteris, panaias berniukus,


dar nesusiformavusias, dar tik besiskleidianias..."
Oliveris R i d a s : " M a n o m o t e r y s t u r i b t i aistringos.
Dievinu didelius knus".

kostium istorikas Deimsas Laveras, - taiau ne visi sugeba

Dimis Konorsas: "Moterims a labai reiklus. Gal todl,

j i karto aprpti, todl dmesys ir ukliva pirmiausia u

k a d n e m g s t u nei labai lies, n e i p e r n e l y g n u t u k u s i .

tam tikr to pasaulio arba netgi jos kno dali".

Svarbiausia, kad jaustum kn glbyje. M a n patinka moterys

Vyrikos silpnybs yra tiek paplitusios, kad su jomis


s u s i d u r i a m e k a s d i e n . N i e k a d n e p a m i r i u savo p i r m o j o
pasimatymo su vyru, aikinusiu man, kad j domina moterys
graiomis kojomis. Graios, jo poiriu, - pilnos, tvirtos,
stipriomis blauzdomis. K a l b d a m a s apie tai, jis kyteljo
rank po stalu ir, matyt, nordamas pasitikrinti ar neapsiriko,
iupo man u blauzdos.

labai j a u t r i a ir labai lygia o d a , kuri g a l t u m velniai


glamonti. Jei galiau isirinkti sau pai puikiausi moter
lovoje, ji bt labai minkta, velni, glotni, miela, nesupykt,
jei lengvai nybiau ar tvirtai suspausiau glbyje". (Beje,
fraz " k a d j a u s t u m kn glbyje" tipika daugeliui vyr,
p a g e i d a u j a n i p i l n e s n s figros n e g u a p i e t a i m a n o
moterys).

Kitas vyras papasakojo, kad bdamas Amerikoje jis kelet

Vyr silpnybs kai kurioms moterims gali atrodyti labai

mnesi vaikiojo klubus ir barus vieniiems m o n m s

jau apmaudios: jei vyras mgsta didesn krtin, o tavo

iekodamas tai tokios moters: "Aukta, liekna, juodaplauk,

liemenukas pirmojo numerio - pasaulio pabaiga! Taiau i

grieti veido bruoai ir graios akys. Kai kas galt jas vadinti

tikrj t silpnybi egzistavimas daugeliui moter gali bti

gelianiomis, taiau m a n reikia btent toki! Ir ivaizda tos

ir paguoda: tai reikia, kad bet kuris moterik form tipaas

moters turt bti intriguojanti".


O tai d a r keli vyr pageidavimai: " T a m s i a p l a u k ,
p r a n c z ar ital panai, vidutinio gio, n o r m a l a u s k n o
sudjimo ", "Mlynak putli form blondin - tai ko m a n
reikia".

gali bti seksualiai patrauklus. Bent jau kai kuriems vyrams.


Auktos ir mauts, liesos ir apknios, blondins, brunets,
didelmis krtimis ar maomis, - kiekviena i ms turi savo
gerbj br. Jis gali bti didesnis ar maesnis, taiau jis yra!
O kas atsitinka, kai vyras skiria pernelyg daug dmesio

Pasaulio garsenybs taip pat turjo sav silpnybi, apie

vienai kno daliai? Tada itai gali tapti jau ne silpnybe, o

kurias gana daug ra Vendi Li knygoje "Moterys, kurios

s e k s u a l i n i o fetiizmo, s e k s u a l i n i o n u k r y p i m o p r a d i a .

p u i k i o s l o v o j e " . V . e m b e r l e n a s toje knygoje k a l b j o :

Skirtingai n u o parcialist, fetiistas atskirai k n o daliai

"Labiausiai mgstu tamsiaplaukes, tamsi aki merginas,

dmesio skiria kur kas daugiau, negu paiai moteriai. Jei jo

alyvuogi spalvos oda, graiomis kojomis, graiu tvirtu iek

aistros objektas yra plaukai, tai dl j jis susijaudina tiek,

tiek atsikiusiu upakaliuku. K r t i n gali bti bet kokio

kad pamirta visk: n e b e m a t o moters, o dievina jos plaukus.

dydio, bet stangri ir nenukarusi".

F e t i i s t a i , g l a m o n d a m i savo p a m g t j k n o dal a r

O m a r a s erifas: "A mgstu ne itin lieknas moteris..."

50

diaugdamiesi kokiu m o t e r s drabuiu, gali netgi p a t i r t i


orgazm.

51

X I X a. raytojas oras Djumorj garsjo kaip moterik


pd garbintojas. Jis para daugyb pompastik odi,
lovinusi i k n o dal. Pavyzdiui, vienos d a m o s p d
apibdino kaip "nuostabiai grai, koki galima pamatyti vien
tik dailinink drobse arba geriausiose skulptrose - tikras
viesos bei form kvpimo altinis, linij kilnumas, ilinkim
tobulyb, roins ir baltos spalv velniausias derinys".
Djumorj ne tik jaut silpnyb dailioms kojytms: jis jas
garbino ir vertino kaip pai seksualiausi kno dal. D a r
didesni fetiistai buvo senovs Kinijos vyrai, garsj kaip ma
moterik pd garbintojai. Tas maas, tvirtai suraiiotas
pdas jie vadino "Auksiniu Lotosu", kurio netgi seksualiai
geid: mat vieta ties pirt linkiu rafinuotiems kiniei vyrams
a t r o d panai antrj makt, meils aidimuose kartais
atstodavusi tikrj. Vyrai tiesiog dievino "Auksin Lotos",
nors vargs moterys dl jo kentjo baisias kanias vaikystje,
o ir uaugusios

tokiomis suluointomis kojomis sunkiai

bepaeidavo.
L a i m e i , m s d i e n o m i s m o t e r i m s beveik

netenka

susidurti su panaiomis fetiist keistenybmis. Daugelis vyr


koki nors ypating pretenzij moterims neturi. I 59 vyr,
p a s k u t i n i a m e laikraio " D e t r o i t o n a u j i e n o s " puslapyje
spausdinusi paini skelbimus, tik 26 (taigi maiau nei
p u s ) pageidavo susipainti su t a m tikro k n o sudjimo
moterimis. Tie, su kuriais galjau pati bendrauti, taip p a t
tvirtino netur ypating poreiki.
" M a n domus pats moters vaizdis", - pareik vienas i
pastam. O kitas pridr: "Jei moteris tvarkinga, patraukli,
jei kno kalba sugeba ireikti teigiamas emocijas, jei laiko
auktai iklusi galv... Tokia atitinka m a n o skon".

URNAL

"PLAYBOY" IR
MOTERYS

"PENTHOUSE"

Vienas i labiausiai paplitusi mit apie seksualum -


n u o m o n , kad vyrams m o t e r s idealas yra pornografini
u r n a l m o d e l i a i . Jeigu m o t e r i s n e p a n a i tas viskam
pasiruousias grauoles, ji paprasiausiai neseksuali.
Viena 32 met moteris papasakojo m a n apie jos gin
ia tema su vienu jos draug. "Kentas p a r o d m a n pluot
" P e n t h o u s e " u r n a l , k u r i u o s jis d m i a i studijavo. A
pavariau juos ir ivydau daugyb ginekologini paveiksl
bei lytinio akto nuotrauk. Niekaip negaljau suprasti, kodl
vyras taip susijaudina, irdamas , grubiai kalbant, plaukus,
sulusius aplink skyl. Jis dar b a n d paaikinti man, kaip
vyrai "sielektrina" n u o tokio greito stimuliavimo. A to,
inoma, nesupratau ir gerokai supykau ant jo. N i tolo nesu
panai moteris i " P e n t h o u s e " , niekuomet tokia nebuvau ir
nebsiu. sivaizduojate, jeigu jis j taip geid, kaip tas pats
mogus galjo norti ir mans? Mes tada gerokai susipykome.
Jis vis b a n d rodyti, kad tai nieko b e n d r a su manimi neturi,
o a niekaip negaljau liautis irdusi".
O kai ar yra bent viena moteris, kuri, vartydama kok
nors pornografin leidin, nebt sutrikusi ir sykiu siutusi?
Ar i tikrj tie vyrai " p a m i " dl m o t e r , p a n a i
p o r n o g r a f i n i u r n a l m o d e l i u s , a r gali t u r t i vilties
normalios moterys? Negi vyrams i tikrj reikalingas tai
t o k s s e k s u a l u m a s - p l a i a i ir liai p r a e r g t o s kojos,
atskleidianios absoliuiai visk?
Nusprendiau to pasiteirauti pai vyr. Beveik visi jie
sutiko, kad tie urnaliniai "aisliukai", "katyts" tra
fantazija, o ne realyb. (Ir vis dlto seksologai tvirtina, kad

52

53

vyrai i tikrj susijaudina, matydami moters genitalijas. Tai


tikras faktas.)
Vienas raytojas m a n pasak: "Playboy", " P e n t h o u s e " ir
kiti p a n a s u r n a l a i kuria" fantazijas, i e s m s skirtas
b e s i m a s t u r b u o j a n t i e m s . Tokios p u b l i k a c i j o s p a t e i k i a
"tobulas" moteris: puiks knai, gundanios ypsenos, aistros
migla aptrauktos akys. inoma, "realios" moterys negali joms
prilygti. Esu tikras, dauguma vyr puikiai supranta, kad t
urnal grauols - fantazijos vaisius, taiau koki tai turi
reikm, jei fantazijos ignoruoja tikrov? Modeliai, itos
dailiai nudaytos lls, plastikos nimfos - beasmens, jos

negali prisiversti ukalbinti pernelyg patrauklios moters. O


po keli d i e n atsitiktinai sutikau j su d r a u g u e , ir jo
silpnybs m a n t a p o aikios: moteris buvo gana neivaizdi,
apknoka ir n pdsako kosmetikos.
"Pernelyg graios m a n e baugina, - tvirtina kompiuteri
p r o g r a m u o t o j a s . - M a n tai pernelyg didelis ikis.
Fotomodelio tipo moter avesys nepasiekiamas, "Playboy"
seksualumas - nerealus. Jeigu gatvje sutikiau superseksuali
moter, manau, ji mans nesudomint... M a n kur kas labiau
patinka Sali Filds tipo moterys".

fotografo triso rezultatas, gims i viesos, spalv, poz


paiekos, bandym sukurti iok tok vaizd. Jos primena man
panaias tikras moteris gumines pripuiamas lles, kurias
jrininkai pasiimdavo tolimas keliones. Ir gumins lls, ir
urnal lls tarnauja tam tikriems tikslams, taiau vargas
tam vyrui, kuris patiks, kad jos galt pakeisti tikr moter".
D a u g e l i s vyr p a s t e b i , k a d " P e n t h o u s e " m o t e r y s
egzistuoja tik urnalo puslapiuose, jos netikros, negyvos.
"Jeigu m a n pasisekt sutikti gyv moter, kad ir p e r p u s
maiau grai negu urnalin, taiau sveik ir vali, esu
tikras, ji bt kur kas seksualesn, - pareik vienas i j. Juk ia ypa svarbu ir asmenybs avesys".
Kitas vyras pritar: " M a n o reakcija " P e n t h o u s e " moteris
labai skiriasi n u o jausm, kuriuos a patiriu m a n e
dominaniam mogui. Tikros erotini santyki palaimos n
i t o l o neprilyginsi paveikslli erzacui. J u k j u o s e n r a
mogaus! Tik atsiradus realiam mogui, viskas pasikeiia".
O i tikrj jei tokia superaistringa moteris i urnalo
virelio engt kambar, daugelis vyr ibgiot visas puses,
baimindamiesi bti atstumti. Vienas i vyr, su kuriuo teko
nektis ia tema, atvirai prisipaino ess b t e n t i toki:

54

Taiau kai k naudinga i " P e n t h o u s e " publikacij vis


d l t o galima ipeti, ir apie tai p a n e k s i m e skyrelyje
"Seksuali moteris ir seksas". D a b a r galima pasakyti viena:
moterys, kurias baugina " P e n t h o u s e " bei "Playboy"
standartai, gali ramiai miegoti, nes baim kaip tik ir maina
ms seksualum. D a u g u m a moter yra seksualios, ir tokios
jos yra nepriklausomai nuo bet koki standart. Seksualios
tiek fizikai, tiek dvasikai. Tai yra didiausioji mogikosios
vairovs vertyb.
Kart vienas matematikas ir filosofas samprotavo apie

55

tai, kas yra tobula moteris. Pradjo nuo to, kad iskyr tuos

labiausiais skiriasi krtins dydiu. Evelina Treer - " e t a t i n "

ivaizdos bruous, kuriuos daniausiai atkreipiame dmes,

" P e n t h o u s e " grauol - 91-58-91, o Stefanija Maklin, pirmoji

sprsdami ar moteris grai. Pavyzdiui, nosis, ausys, plaukai,

" M e t katyt" tame paiame urnale - 102-64-91.

lpos, galvos forma, krtin, liemuo, sdmenys ir t.t. J a m

Taiau fotomodeliams, kurie patikt moterims, btina

pavyko visa tai sugrupuoti dvylika rodikli. Gal gale jis

t u r t i toki figr, kuri vos ne iki m i n i m u m o sumaint

apskaiiavo, kad, nordami rasti vien visais poiriais tobul

skirtumus tarp vyro ir moters. N o r d a m a turti pasisekim

moter, turime bti pasiruo tokiam n e t i k t u m u i : ji bus

N i u j o r k o fotomodeli a g e n t r o j e , m e r g i n a privalo bti

vienintel i imt milijard. Taigi tam mums prireikt kur

polies ir liekna, madaug 84-56-86. G a r s u s amerikiei

kas daugiau moter, negu iuo metu gyvena emje ar net

jumoristas Pegas Brekenas ta proga pamaiktavo: "Tokios

gyveno p e r vis jos istorij!

smilgos patinka kai kurioms moterims, taiau vyrams - beveik


n i e k a d a . R e t a i k a d a p a m a t y s i t e vyrik, i r i n j a n t }

SEKSUALUMAS SLYPI SKIRTUME TARP


MOTERS

VYRO IR

Vienas i bd aprayti fizikai patraukli moter atrodo


labai paprastas - ji yra prieingyb vyrui. Angl seksologas
Aizenkomas sukr teorij, kuri aikina: "Kai k a m tai gali
atrodyti primityvu, taiau fizin vyro ir moters tarpusavio
trauka pagrsta lyi skirtingumu. Labiausiai besiskirianios
vyro ir m o t e r s k n o vietos yra paios p a t r a u k l i a u s i o s ir
adinanios geism. Kuo didesnis tas skirtumas (inoma, iki
tam tikros ribos), tuo didesnis j seksualinis poveikis".
Seksbombos - garsiosios sekso dievaits - tokios
gundanios atrodo kaip tik todl, kad maksimaliai irykina
s k i r t u m u s t a r p vyro i r m o t e r s . P a v y z d i u i , v i d u t i n s
"statistins" moters liemuo 20-25 cm plonesnis u krtins
apimt. Taiau tai atsiranda pasaulyje Rakei Vel ir sumaio
visas kortas: jos duomenys keiiasi nuo 94-56-89 iki 102-61-

iliustracijas urnale "Vog".


B e k a i k u r i k n o dali m a t m e n , yra i r d a u g i a u
neivengiam bei jaudinani skirtum tarp vyr ir moter.
Minkta velni be gyvaplauki oda - taip nepanai stor,
grub ir gauruot vyro "kail". Kiek pilnesns lpos, kiek
siauresni antakiai, minktesn veido bruoai, beveik
neaugantys plaukai ant rank bei koj, o jei ir auga, moterys
juos nuskuta arba paalina kitais bdais. (Viena i prieasi,
kodl moterys taip nemgsta plauk paastyse ir ant koj pernelyg primena vyr.)
Didel krtin seksuali todl, kad ji tokia minkta, pilna
ir taip skiriasi nuo plokios vyrikos krtins. Moters eisena
adina geism, nes klubai gundaniai sibuoja - irgi visikai
nepanau vyrik eisen.
Taigi vienas rykiausi moterikojo seksualumo poymi
- viskas, kas nevyrika. Jei moteris gali ir sugeba parykinti
tuos savo bruous, skirianius j n u o vyro, ji yra seksuali.

92. Skirtumas tarp krtins bei liemens apimi sudaro nt


40 cm. Arba, pavyzdiui, Merilin M o n r o : 89-56-89, skirtumas
- 33 cm.
Pornografini urnal fotomodeliai nuo paprast moter
56

PATRAUKLUMAS

IR PASIBJAURJIMAS
KAIMYNAI

K l a u s i n d a m a vyr, k o k i e m o t e r k n o t i p a i j i e m s
57

patrauklesni, buvau tikra, kad jie nurodys kur nors vien


labiausiai jaudinant, o kitais beveik n nesidoms. Taiau
tai, kas p a a i k j o , m a n e g e r o k a i s u g l u m i n o : tie p a t y s
moteriki tipai, netgi tos paios j savybs, vieniems vyrams
atrod labai patrauklios, kitiems, prieingai, - atstumianios.
Pavyzdiui, apie penktadalis vyr tvirtino, kad jiems labai
patinka auktags moterys. Beveik tiek pat pareik, kad
tokios moterys yra atstumianios. " M a n labai patinka auktos,
- tvirtino vienas. - Maiausia 175 cm, o jei auktesn

dar

geriau. Su emesne negu 170 cm moterim nra kas veikti".


Kitas pareik, kad ateityje tursis reikal tik su auktomis,
nes jo santuoka su maute moterimi buvusi neskminga. Ir
n e s k m i n g a t o d l , k a d dl gi didelio s k i r t u m o j i e d u
negaldav pajusti pilnaverio sekso. Jo gis buvo 182, jos tik 147 cm. Skirtumas - 35 cm. "Besimyldami mes niekaip
negaljome pavelgti vienas kitam akis. itai var m a n e i
proto. Mes ibandme vairiausias pozas, taiau nieko gero
i to neijo - jos nosis vis laik baksnojo man onkaulius.
Mes paprasiausiai netikome vienas kitam dl gio skirtumo.
Utat a dabar pirmiausia pasidomiu, ar moteris aukta, ir
n negalvoju apie j, jei emesn negu 165-170 cm".
Z e m o gio moterys taip pat turi savo gerbj. Kaip pasak
viena psicholog, kurios gis, beje, 155 cm: "Vyrai dievina
miniatirines moteris, jie kraustosi dl j i p r o t o . Vis
gyvenim manim kas nors avjosi".
i moteris buvo laiminga, sudominusi apie 20 proc. vyr
i t, kuriems patinka nedidelio gio moterys. Savo tyrinjimo
m e t u esu pastebjusi, kad penktadaliui vyr 150 cm gio
moterys atrodo labai patrauklios, o beveik tokio paties dydio
vyr briui - visikai nedomios.
Ne m a i a u p r i e t a r i n g a vyr r e a k c i j a ir k i t o k i u s
moteriko k n o tipus: labai skirtingai vertinamos liesos,
profesionalius fotomodelius ("mergaits i virelio") panaios
58

moterys. Buvau tikra, kad vyrai visi kaip vienas suklupt prie
tokios moters koj. Juk reklama kasdien bgnija, kad seksuali
moteris turi bti panai damas i moter urnalo "Spindesys"
vireli.
I tikrj du tredaliai vyr paymjo, kad tokio tipo
figros yra arba "labai patrauklios", arba "g-ana patrauklios".
Taiau tredalis vyr r e k l a m o s vilionms nepasidav. 17
atrod, kad fotomodelio figra neturi takos jos patrauklumui,
o 9 pareik, kad tokio tipo moterys "visikai n e d o m i n a " .
Fotomodelio figra nedomina? Btent taip vyrai ir atsak!
Moterys, sverianios maiau negu n o r m a 7 ir daugiau
kilogram, madaug tredaliui vyr nepatrauklios, ir tik 4
p a r e i k , kad labai liesos moterys yra " n e p a p r a s t a i
patrauklios".
D a r v i e n a s pavyzdys - k u l t r i z m u u s i i m i n j a n i o s
raumeningos moterys. Visai n e d a u g tra vyr, svajojani
susitikti su moterimi be didesni pastang keliania 225 kg
ir bent 50 proc. stipresne u daugel vyr.
K a r i a D a n l o p - garsi k u l t r i s t - v i e n a m e i n t e r v i u
papasakojo toki istorij: " M a n e vadino netgi transvestitu.
Kart ilipau i t r a u k i n i o M a n h e t e n e centrinje stotyje.
Vilkjau dinsais, rupiu rank d a r b o megztiniu, plaukai
palaidi... engiu platforma, o konduktorius, stovjs alia
vagono, atoka al ir ima aukti. Ties sakant, jis, atrodo,
tik cyp: "Kas ia po velni yra?! Negi tai moteris? Juk jos
r a n k o s s t o r e s n s u m a n o ! " O po keli dien m e s vl
susitikome. Vilkjau geltona suknele, nugara visai atvira, ir
r a u m e n matsi, inoma,' kur kas daugiau. Taiau buvau
pasidaiusi ikilmms, tad vaikinui net lpa atvipo. Galiu
pasakyti,

daugelio

moni

reakcijos

stereotipins,

kompromis beveik nebna: arba tau eria komplimentus,


arba iri i padilb, prieikai nusiteik".
Galim pasidaryti ivad - moterikam avesiui raumenys
59

n e b t i n i ? M a n a t r o d , kad d a u g u m a vyr bus prie tok


moterikos figros tip. I dalies buvau teisi: pus apklaustj
vyr man, kad kultrisi figros yra atstumianios, taiau
kita pus jomis visai nesibjaurjo. 17 tvirtino "gana patraukli",
o 4 - "labai patraukli".
iais pavyzdiais n o r j a u pasakyti, k a d visai
nepriklausomai nuo to, kokio tipo js figra, visados atsiras
b e n t keletas vyr, laikani jus patrauklia, ir d a r brys,
manani, kad tokio tipo moterys gana patrauklios. Manau,
tai galt bti nebloga inia moterims, bgtaujanioms, kad
j gis (svoris, figros proporcijos ir t.t.) negali patraukti vyr
dmesio.

VYRAMS PATINKA KUR KAS PILNESNS


FIGROS NEGU APIE TAI MANO MOTERYS

respondent n u o m o n e , j figros atitinka ideali. Paaikjo,


kad j a u n o s moterys nuolat pervertino savo a p k n u m ir
m a n , kad vyrams patinka kur kas lieknesns.
Vieniems vyrams fotomodeliai i tikrj yra moterikos
figros idealas, kitiems - fotomeninink fantazija. Apkni
moter JAV gana daug, kaip, beje, ir kitose alyse. Moterik
rb siuvjai Amerikoje tvirtina, kad tredalis moter - beveik
28 milijonai - vilki 48 ir d i d e s n i o dydio d r a b u i u s . O
kompanijos "Karalikoji m o t e r i s " , siuntinjanios p r e k e s
patu, duomenimis, j usakovs - daniausiai "stambios ir
graios" moterys, usakanios 46 ir didesnio dydio rbus.
Taigi prie mintj 28 milijon galtume pridti dar 30.

. i

tai m e s ir priartjome prie svorio - daugelio m o t e r


didiausio rpesio bei nerimo altinio. Kiek baims patirta,
k a d vos keli v i r s v o r i o k i l o g r a m a i gali p a d a r y t i m u s
nepatrauklias. Daugelio tyrintoj nuomone, maiausiai trys
ketvirtadaliai JAV moter m a n o esanios pernelyg storos,
net jeigu j svoris nevirija normos. is baims jausmas jau
prasiskverb net pradines mokyklas. Pastu vien moter,
kuri puol marinti savo dukr dieta, kad mergait tilpt
dinsus. A t u o n m e t mokin m neapksti savo mokytojos
vien todl, kad i buvo pernelyg apkni. Mokykl gydytojai
nustebo, kad 70 proc. devyneri met mergaii tiek
susirpinusios savo svoriu, Kad laikosi grietos dietos.
Taiau

juokingiausia

tai,

kad

moterys

visikai

nesivaizduoja, koks figros tipas vyrus labiausiai domina.


Psichologai organizavo apklaus, bandydami itirti vyr ir
m o t e r n u o m o n e s a p i e i d e a l i figr i r k i e k , p a i
60

Todl vertt isiaikinti, ar stambi figra bei apknumas


tikrai mirtinai pavojingi moterikojo avesio prieai. I karto
galima pasakyti: ne, jeigu virsvoris nepereng 25 kg ribos.
(Beveik visi vyrai, iskyrus 4, vienbalsiai tvirtino, kad moteris,
sverianti 25 kg daugiau, negu priklauso, yra nepatraukli.
Taiau apie tai - kiek vliau.)
O kaip vyr akimis a t r o d o moterys, sverianios vir
n o r m o s 3-5 kg? Tredalis j atsak, k a d tokios moterys
61

" p a k a n k a m a i p a t r a u k l i o s " , t r e d a l i s , k a d m o t e r keli

Bet kuri moteris turt inoti, kad nepriklausomai n u o

kilogramai neturi jiems jokios reikms, o 15 pareik, kad

jos k n o sudjimo visuomet egzistuoja vyras, k u r i a m ji

tokios moterys jiems a t r o d o nepatrauklios.

reikalinga. Kart Mineapolio televizija m i mans interviu

A pasiteiravau vyr, kaip jiems a t r o d o nesmulki, taiau

paskutiniosios mano knygos ileidimo proga. Ten, televizijoje,

be didelio virsvorio ir turinti visk, ko reikia moteris, dvinti

ir sutikau nema grup manekeni, demonstravusi dideli

44-48 dydio rbus. Dauguma vyr palankiai vertino tok tip,

dydi drabuius. Visos kaip viena buvo druks, pasitikinios

manydami j esant "labai patraukl", o daugiau nei pus -

savimi, linksmos, laimingos. M e s beveik k e t u r i a s d e i m t

"gana patraukl".

minui praplepjom apie tai, kaip jauiame savo knus ir

Kart vaiktinjau po knygyn su vienu vyrikiu, kuriam

kaip apskritai jauiams.

nebuvau abejinga. akis mums krito spalvingas gana graiai

Dauguma moter, gal gale, vis dlto susitaiko su realybe:

ileistas kalendorius: beveik kiekviename puslapyje - lieknos

jos niekada nebuvo laibos lyg smilgos ir, matyt, jau niekada

pusnuogs grauols, nufotografuotos dviprasmikose

nebus. Todl imoko mylti save tokias, kokios yra, ir t meil

pozose. D o n a s pavart kalendori ir padjo atgal lentyn:

m a t e i j elgesio m a n i e r o s e , a p r a n g o j e . J o s visos b u v o

- Kokios n e s e k s u a l i o s tos m o t e r y s , - b u r b t e l j o
nepatenkintas. - Bent m a n taip atrodo.
- Ne? - gerokai nustebau, nors, prisipainsiu, m a n tai buvo
malonu.

panaios rykius, graius paukius.


Viena dvideimt atuoneri met moteris, dvjusi 50
dydio drabuius, pasakojo man, kad turjusi daug vyr visus, kurie j a i patiko, taiau jiems atrasti reikdavo daniau

- N e ! - pareik jis beveik piktai. - N e ! Argi nematei,


kokios jos perkarusios, vieni kaulai ir oda. O m a n patinka
moterys, kurias gali jaust glbyje.

buvoti monse. tai ir visa paslaptis - sutikti kuo daugiau

Ieidama i knygyno paslapia ypsojausi: kas, kad a


vilkiu 44 dydio drabuiais, kas, kad m a n o figr, ko gero,
galima bt apibdinti kaip putlut, bent j a u putlesn negu
fotomodeliai kalendoriuje, putlesn, negu Doanos Kolinz,
o vis dlto vyrams ji patinka!

prisiauginusias moteris. Taiau tarp j buvo keturi, kurie taip

Taiau k daryti toms, kurios dvi didiausij dydi


rbus, kurioms svarstykls labai negailestingos ir nuolat r o d o
30-40 kg d a u g i a u , n e g u d e r t pagal n o r m a l a u s svorio
lenteles?
Ind patarl sako: "Apkni moteris - antklod iemai".
Juokai juokais, taiau kiek vis dlto kasdien m a t o m e apkni
moter, kurios dl to n kiek nenusimena, kurias vyrai myli
ir okinja apie jas tarsi apie princeses.
62

vyr. N e s e n i a i tvirtinau, kad d a u g u m a vyr, su kuriais


kalbjau, nepatraukliomis laik 30-40 nereikaling kilogram
n e m a n . Buvau apklaususi 73 vyrus, tad tie keturi sudaro 5,5
proc. Jeigu apkni moteris sutiks 100 vyr, tarp j bus 5-6,
kuriems jos kno tipas patinka. O jeigu ji susipains su 500
vyr, tai galimybi atrasti viens kit padaugja dar 5 kartus.
Kai kurios "stambios grauols" taip ir elgiasi: atranda
sau toki viet, kur yra galimyb sutikti daugiau vyr, j kno
tip laikani p r i i m t i n u . Lesli, pavyzdiui, sveria 40 kg
daugiau negu priklausyt. Ji maloni, labai gyvybinga, tipikas
vaizdis " m a m a i t s " , kuriai niekada n e t r k s t a draug. Ji
aktyviai dalyvauja keliose vieni moni organizacijose, tad
turi galimyb susitikti ir susipainti su daugeliu vyr. Ten ji ir
sutiko B a d , n o r m a l a u s svorio ir k n o sudjimo vyrik,
63

pamilus} j ir netgi silant vedybas. tai k papasakojo pati


Lesli: " B a d pasak, kad j a m visai nesvarbu, ar a pulsiu
marintis dieta, ar ne. Dl jo man visai nebtina liesti, nebent

Vis i istorij m o r a l a s p a p r a s t a s : netgi s t a m b i o m s


moterims nedera nuleisti rank, nes moterikas avesys - labai
jau plati, imli svoka.

jei to reikt sveikatos labui. Jis tvirtina, kad su manim jis


juokiasi taip, kaip nesijuok jau trys deimtys met".
Niujorke veikia paini tarnyba "Biiuliai - storuliai",
k u r i o s didiausias rpestis - p o r s t a m b i o m s m o t e r i m s
p a i e k a . " D a r s t a m b e s n i i r d a r g r a e s n i " , kaip sako
t a r n y b o s v a d o v R i t a K e n i . 9 5 p r o c . i t a r n y b
besikreipiani - vidutinio sudjimo vyrai, norintys susipainti
su stambiomis moterimis.
"ie vyrai, - pasakoja Keni, - nori sutikti moter, kuri ir
atrodo kaip moteris, ir jauiasi esanti tikra moteris. Toks noras
p a p r a s t a i a t s i r a n d a dl keli prieasi: vieni nepasitiki
savimi, kiti ieko figros, panaios motinos. Taiau daugumai
i vyr stambi moteris reikia grai. Mums nereikia gysl,
m u m s reikia aistros".
Kiek anksiau Keni dukra, svrusi p e r 130 kg, dirbo
dideliame viebutyje ir pasakojo motinai, kad vyrai i Europos
nuolat kvieia j pasimatymus ir visaip meilinasi. Dukros
istorija ir pakio jai mint sukurti toki specifik paini
tarnyb.
Edas - vienas i iekojusi pagalbos joje. 185 cm gio ir
85 kg svorio mokslininkas i Niudersio prisipaino, jog
"Biiulius - storulius" kreipsi todl, kad moterys, su kuriomis
jis ligi tol bendravo, jo nepatenkino. "Prisipainsiu, ir anksiau
m a n p a t i k o a p k n i o s m o t e r y s . Ties s a k a n t , m a n visai
nesvarbu, k apie tai pagalvos visuomen, a inau, ko noriu
ir ko iekau". Lankydamasis "Biiuli - storuli" klube jis
sutiko Barbi - 163 cm gio ir apie 100 kg svrusi moter,
kuri j a m labai patiko. "Ji, ko gero, bt suavjusi mane, net
jeigu bt svrusi 60, 85 ar netgi 120 kilogram."

64

SEKSUALUS

VEIDAS

Koks veidas m u m s a t r o d o graus? Tas, k u r i a m e n r a


kratutinum! Toki ivad padar X I X a. fotografas seras
Fransas Galtonas, ikls sau t klausim ir pats j atsaks.
Fotografas sudjo vien kadr kelet negatyv ir p a d a r
nuotrauk, kuri t a p o daugelio veid statistiniu vidurkiu.
Bruoai, bdingi daugeliui veid, iliko, o pernelyg ilgos
nosys, per arti susodintos akys bei kiti atskiriems veidams
bdingi trkumai inyko. "A pamaiau, - sak Galtonas, nuostab veid, ideal, be galo gra, sakyiau, menik".
Daugelis vyr aprainjo atskiras m o t e r s veido dalis,
k u r i o s j i e m s buvo y p a r e i k m i n g o s , ir visi p i r m i a u s i a
iskirdavo akis. V i e n a m vyrui labai p a t i n k a p l a t s
skruostikauliai. r, inoma, vienas i reikalavim kandidatms
fotomodelius - plaiai atvertos ir gana toli viena nuo kitos
spindinios akys.
"Moterikumas pirmiausia slypi moters akyse, - pareik
trisdeimtmetis b u h a l t e r i s . - J spindesys vilioja vyr, i
moters aki matai, kiek ji pasitiki ir kiek patenkinta savimi.
Akys - nuostabiausia viliojimo p r i e m o n " .
Kai k u r i e vyrai y p a graiai kalbjo a p i e l p a s . J i e
pastebjo, kad seksualios moterys daniausiai mgsta
" r a u d o n u s i r d r g n u s " lp daus, n u o kuri jos t a m p a
gundaniai jausmingos. "Platokos, o gal net putlios lpos, patikslino vienas vyras. - M a n o draugas darbe turi mergin.
Visai jaunut ir tokios puikios lpos. Ji naudoja daus, n u o
kuri lpos atrodo lyg drgnos.

3. Seksuali moteris

65

Daugel met meils roman autoriai aprainjo moteris

panaiais veido bruoais gali sukelti vyrams savo bejgikumo,

su "jausmingomis lpomis": graiai rykjaniomis veide,

globos poreikio spd. Taigi, kuo nosis trumpesn ir riestesn,

rausvo atspalvio, vos praviros, virutinje lpoje - gili duobut,

Ino ji seksualesn. Kaip pastebjo D.Morisas, "fotomodelis

o a p a t i n - kiek p i l n e s n . Teisingas p a s t e b j i m a s , kur

arba aktor, turinti nedidel nosik, danai a t r o d o ne tik

nesunkiai galima paaikinti. N u o erotinio susijaudinimo lpos

patraukli, bet ir labai grai".

paraudonuoja ir sudrksta, todl mogus pilnesnmis negu

M s b a l s a i t a i p p a t t u r i s e k s u a l i n p o b d , i r ia

prasta bei r a u d o n e s n m i s lpomis p e r d u o d a kur kas

svarbiausia, kad jie nebt panas vyrikus. Vyrams patinka

stipresnius seksualinius signalus.

minkti, velns, moteriko skambesio balsai, nors ausies

Daugelio kart moterys jaut, kad lp daai - b d a s

jiems neria ir iek tiek prikim. Nepakeniami atrs, spigs

seksualinei veido iraikai sustiprinti. Visai neatsitiktinai

garsai ir kategorikas kalbos tonas. " M a n patinka vairs

apmirusioje bei seksualum slopinusioje karaliens Viktorijos

balsai, - sak vienas pardavjas. - Ir velns minkti, ir

epochoje buvo laikoma didele gda ir n e p a d o r u m u dayti

iurktesni tarsi seno rkoriaus. Rkanisias visada

lpas. itai drso daryti tik aktors, meilus ir kurtizans.

manoma atpainti i balso".

Doli Parton biografijoje yra vienas labai domus epizodas,


susijs su lp daais. Kai ji buvo dar paaugl, labai atvira ir
nepripastanti kompromis, mirtinai norjo dayti lpas,
taiau tvas jai itai kategorikai draud. Tada ji rado ieit nuda jas jodu. inoma, jodas gana skaudiai degina, utat
nenusiplauna, ir tikslas pasiektas - rykios seksualios lpos.
Netgi raudonis, tepamas ant skruost, turi savo seksualin
p r a s m . Jis, a n o t knygos " S t e b i m e k n " a u t o r i a u s
D e z m o n d o M o r i s o , tiesioginis m o t e r i k o j o s e k s u a l u m o
atspindys, nes i spalva charakteringa jaunoms ir seksualiai
nepatyrusioms merginoms. iuolaikinis jaunimas brsta ir
patyrimo gauna kur kas anksiau, tad ir rausta maiau, o
k a k a d a v e i d o r a u d o n i s l a b i a u s i a i siejosi su flirtu b e i
asistavimu. Iki iol daug kas j laiko seksualinio drovumo bei
nekaltybs rodikliu. Vergovs laikais jaunos raudonuojanios

"Taiau jis turi bti natralus, be jokio maivymosi", spjo kitas, vardydamas savo reikalavimus balsui.
"domus balsas, - pastebjo kitas, - yra tavimi besidomintis
balsas".
M o t e r i m s , n o r i n i o m s t u r t i p a t r a u k l bals, r e i k t
p a s i r p i n t i , kad jis b t lengvas ir m i n k t a s . Tri dirba
telefono stotyje. Ji sitikinusi, kad jos kalba - jos turtas: vyrai
danokai b a n d o flirtuoti su ja telefonu. Kai kurie netgi simyli
jos bals. "Kodl? M a n a u dl vienos prieasties: a visada
stengiuosi, kad balsas bt tarsi laimingo mogaus - lengvas,
malonus, iurlenantis. M a n o balsas skaidrus, kalbu diugiai,
danai juokiuosi. Kalbu taip, tarsi nuolat ypsoiausi".

FAKTAI IR MITAI APIE MOTERIK KRTIN

vergs, p a r d u o d a m o s aukcionuose, kainavo kur kas brangiau.

K r t i n - d a r vienas, ir b e n e rykiausias, m o t e r i k o

D.Moriso n u o m o n e , rausvi apvals naujagimi andukai

s e k s u a l u m o simbolis. K.Morganas ir jo b e n d r a d a r b i a i i

bei maos nosyts daugeliui moni atrodo labai dails ir

Vaingtono universiteto atliko dom eksperiment, tirdami

stiprina mayli bejgikumo spd. Suaugusios moterys

vairuotoj

66

reakcij

kelyje

balsuojanias

moteris.

67

E k s p e r i m e n t u o t o j a i umiesio kelyje p a s t a t keli tip


moteris ir stebjo vairuotoj elges. Pasirod, vairuotojai vyrai
kur kas mieliau sustodavo prie moter, kuri liemenlse
buvo krt apimt didinantys dklai.
Krtin - tai tokio pat galingumo seksualinis signalas, kaip
ir sdmenys, - taip mano moni elgesio tyrintojas
D e z m o n d a s Morisas. J o n u o m o n e , p r i m a t p a t e l s
seksualinius signalus siunia s d m e n pagalba. J o m s tai
lengvai pavyksta, kadangi vaikto k e t u r i o m i s galnmis.
m o n s vaikto tik kojomis, tad "unikali pusrutuli p o r a " sdmenys - n u o vilgsni paslpti. Todl, tvirtina D.Morisas,
mitini pusrutuli evoliucija ant krtins p a d e d a moteriai
s i s t i t u o s p a i u s primityvius s e k s u a l i n i u s s i g n a l u s ,
neatsisukant panekov nugara.

priek atkita krtin yra svarbi erogenin zona ir (kai moteris


maitina) iskiria skyst. Pirmyktse gentyse moterys tampriai
sutvarstydavo krtis, kad jos styrot staios, tuo primindamos
aktui pasiruous pen".
Taiau k benekt teoretikai, nieks neidrs paneigti,
kad krtin - seksualinis simbolis. J u o labiau to nedaryt
moterys, vis gyvenim kenianios dl per dideli arba per
ma krt.
Raytoja Kolet taip kalbjo apie krtis: "Kokios jums
labiau patinka? Kaip kriau, citrina, kaip oro balionlis ar
obuolio pus? Na, rinkits, nesigdykit..." Moterik baltini
gamintoj statistika tvirtina, kad JAV dauguma moter dvi
antrojo dydio (puss obuolio) liemenles. O kitos? Pirmojo
dydio - 15 p r o c , antrojo - 45, treiojo - 29, ketvirtojo - 8
procentai moter, o likusieji trys procentai iekosi liemenli
didesni u ketvirtj numer.
O kok numer labiausiai mgsta vyrai?
Vyrai myli moterik k r t i n - tai viskas, k pavyko
nustatyti tyrimo metu. Klausinjau, kokios apimties krtin
juos labiausiai avi p r a d e d a n t didiausiais dydiais (4 bei
didesniais) ir baigiant maiausiais (1 arba netgi 0). Kaip "labai
patrauklios" arba "gana patrauklios" buvo paymtos
absoliuiai visos krtins dydi grups.
N e p a k a r t o j a m o j i D o l i P a r t o n v i s a d a t u r j o didel
pasisekim dl savo milinikos krtins. Kartais ji netgi dar
labiau parykindavo jos dyd. Sakoma, ji kart pareikusi:

Yra ir kitoks aikinimas. Knygos " K o nori moterys? Savs

" J e i g u n e b i a u turjusi toki puiki krt, b i a u jas

painimas fantazij pagalba" autor, gydytoja Liusi Frimen

pasidariusi". Taiau kiek patraukli tokia krtin vyrams? I

tvirtina: "Viena i prieasi, dl ko didel krtin yra tiek

73 apklaustj vyr 8 man, kad "Doli Parton dydio k r t i n "

vyr, t i e k m o t e r pavydo o b j e k t a s , t a , k a d e r o t i n s e

"nepaprastai patraukli", dar 19 atrod "gana patraukli", dar

fantazijose p e n i o ir krtins reikm s u t a p a t i n a m a : toli

19, galima sakyti, liko abejingi - jiems tai " n e t u r i reikms".


O tai kas gali nudiuginti moteris, turinias maas krtis:

68
69

apie tredalis vyr tvirtino, kad milinika Doli krtin kelia


pasibaisjim.
Tarp m a n o respondent pats populiariausias dydis buvo
treias: daugiau kaip pus vyr tokios apimties krtin vertino
kaip, "pai patraukliausi", o dauguma kit - kaip " g a n a
patraukli".Tik vienas vyrikis para, kad toks dydis j a m
nepatrauklus.

t savo pastam moter, kuri nedidels krtys ir stambesni


speneliai. Jos bdavo tikras seksualumo siknijimas:
betarpikos, aistringos, paios atsiduodanios palaimai iki
paskutinio atodsio ir vyr priverianios visk pasaulyje
pamirti".
D a u g u m a vyr ms tyrinjimo metu sak, kad pirmojo
dydio krtin arba "gana patraukli", arba jiems tai "neturi

Kaip r o d o vyr reakcijos tyrimai, mgstantieji didel

reikms". 10 vyr prisipaino, kad mauts krtys jiems

k r t i n d a n i a u s i a i yra e k s t r a v e r t a i : jie d a n a i buvoja

"labai patrauklios" ir tik 9 jomis niekada nesusidomt. Taigi

monse, susitinka su vairioms moterimis, turi daug vairi

ivada bt tokia: tik vienam kitam vyrui maa krtin atrodo

vyrik pomgi, skaito urnal "Playboy" ir jauiasi labai

nepatraukli, o dauguma j mielai pasidiaugia ir nedidelmis

nepriklausomi. Ma krtin vertinantys vyrai daniausiai


yra intravertai, rams, santrs, pasitik fundamentaliomis
gyvenimo tiesomis, labiau priklausantys n u o kit ir daniau
kankinami depresij.
M a a s krtis turinios moterys pernelyg drovios - ir
visikai be reikalo. Kart gavau vienos moters laik, tiksliau
- ipaint, i kurios paaikjo, kad jo autors visos problemos
kyla dl pernelyg maos krtins. Moteris dvjo pirmojo
numerio liemenuk ir krimtosi, kad vyrai vertina j tik pagal
rodikl.
" y d a i , - s k u n d s i ji, - n o r i , k a d j m o t e r y s b t
stambiakrts". Ji pasakojo apie savo neskmes, birusias
viena po kitos, ir visos jos tik dl maos krtins. Atsakiau,
kad jos neskms - ne dl apimties, o dl sitikinimo, es
krtin neisivysiusi. i mint vyrai suprato i jos k n o
kalbos: nepilnavertikumo kompleksas vert j vaikioti
susigus, nuleidus galv, neadekvaiai reaguoti vykius ir
elgtis visikai neseksualiai.
M a o s krtys t u r i g a n a didel gerbj br. E n t o n i s
L e o n a r d a s labai graiai apie jas para moter urnale " F o r u m " : "Paias intensyviausias erotines reakcijas pastebjau
70

krtimis.
Apibendrinkim, k reikia krtins dydis m o t e r i k a m
avesiui. Jei m o t e r s s e k s u a l u m o svarbiausiuoju rodikliu
laikome jos pasitikjim savimi, tai n e p r i k l a u s o m a i n u o
figros tipo, krtins dydio kiekviena moteris gali bti tikra,
kad bent kai kurie vyrai laiko j patrauklia, ir ji turi daugiau
ans tapti seksualesn. Ir tai yra absoliuiai tikra! Kokia js
bebtumt, inokit: kur nors alia visada yra vyras, kuris eis
dl js i proto.

SEKSUALUMAS

IR

LAUNYS

G a l b t ir egzistuoja koks n o r s aikinimas dl g a n a


populiarios

vyr

silpnybs

plaioms

apvalainoms

moterikoms launims. i vyr silpnyb labai paplitusi, todl


buvo bandyta isiaikinti eksperiment pagalba, koki tak
dubens forma turi moterikam avesiui. Akivaizdu, kad vyr
d u b u o daniausiai siauras, o moter kur kas platesnis, tai
nulemia ir klub bei laun form, dl kuri eisena t a m p a
sibuojanti, o bgimas nerangesnis.
Vokiei gydytojas Vlgelis, tyrinjs mogaus kaul
71

struktr, nustat, kad netgi tos paios lyties moni dubens

apavo tyrinjimu paiais vairiausiais ir n e t i k i a u s i a i s

forma vairuoja: vien jis platesnis, kit siauresnis. Su iuo

aspektais. Jo knygoje yra tokie skyriai kaip "Erotika pda ir

faktu susijs ir moni elgesys. Vyrai bei moterys su vyrika

seksualus batelis" arba " D k u i tau, kojyte, u seks". N o r s

(siaura) dubens forma daniausiai ir elgiasi vyrikai. Abiej

ie p a v a d i n i m a i s k a m b a aismingai b e i lengvabdikai,

lyi atstovams su moteriku (plaiu) dubeniu bdingesnis

knygos autorius n kiek neabejoja, kad kojos pda i tikrj

moterikas elgesys. Moterika forma ir empatija - polinkis

yra e r o g e n i n z o n a , n o r s a m e r i k i e i a i j iuo p o i r i u

sugestijai - neatsiejami.

ignoruoja.

i c h a r a k t e r i o i r d u b e n s f o r m o s p a r a l e l lgelis

Mes, amerikieiai, aukljami neapykantos kojoms dvasia,

pastebjo netgi karvi bandoje. Karvs su siauru dubeniu

labai blogai galvojame apie savo kojas, laikome jas greit

taikosi lyderes ir danai bando elgtis tarsi buliai. Ne maiau

pavargstaniomis, prasto kvapo, didelmis ir todl danai i

d o m s i r k i t i v o k i e i g y d y t o j o p a s t e b j i m a i : vyr

j pasiaipome. Kasmet ileidiame milijonus doleri

homoseksualist d u b e n s forma daniausiai moterika, o

d e z o d o r a n t a m s , n e s m a n o m e , k a d koj k v a p a s k u r k a s

vedusij poros,, k u r abiej s u t u o k t i n i d u b e n s formos

bjauresnis negu paast.

panaios, skiriasi kur kas reiau.

O i tikrj, k a i p t v i r t i n a s p e c i a l i s t a i , koj d v o k u

Seksualumui dubens, klub ir laun forma gali turti

skundiasi tik tie, kas avi batais, t.y. dl ms avalyns ir

nema reikm. Pamenate, kuo labiausiai avisi vyrai hei

atsiranda tas nelemtas kvapas. Koja, 16 valand gan tvirtai

moterys prieingos lyties atstovuose - tuo, kas juos skiria.

sprausta odinius ar plastiko batus, prakaituoja ir skleidia

Vyrai ieko m o t e r i k u m o , todl j i e m s ir atrodo, k a d kuo

kvap, kuris susimaio su bat odoje eaniomis cheminmis

platesns launys, tuo moterikesnis moters elgesys. Potraukis

mediagomis. "Basa koja, - teigia Rosis, - neturi blogo kvapo".

a p v a l a i n o m s m o t e r i k u m o f o r m o m s , k o g e r o , kyla i

Tai p a t v i r t i n a ir Afrikoje, Kinijoje, Indijoje d i r b a n t y s

p a s m o n s , n e s t a i p vidinis m o t e r i k u m a s p a s i r e i k i a

gydytojai. m o n s , vaiktantys basi, r e t a i k a d a vaikto

ioriniais duomenimis.

prakaituojaniomis bei dvokianiomis kojomis.


D a u g kas gal ir nesutiks su manimi, bet kojos p d a i

SEKSUALI

KOJYT

tikrj yralabai jautri bei seksuali kno dalis. Joje gana daug
nervini galni, k u r i o s gali j a u d i n t i e r o t i n i u p o i r i u .

Moterys, norinios iki galo realizuoti savo seksualin

Pojtis, kai lieuvio galiukas ltai juda koj tarpupiriais -

potencial, turi inoti, kad daugelis k n o dali - ne vien

neapsakomai malonus daugeliui moter, ir yra netgi toki,

m a t o m - gali a t r o d y t i v y r a m s s e k s u a l i o s . R i n k d a m a

kurios patiria orgazm vien nuo pdos glamoni,

m e d i a g iai knygai, r a d a u kelet d o m i studij iuo

Kaip yra pastebj vyrai, seksuali moteris instinktyviai

klausimu, taiau n viena nebuvo tokia domi, kaip Viljamo

jauia tokio pobdio niuansus. Vienas i j pasak: "Linda

Rosio knyga intriguojaniu pavadinimu "Kojos ir bateli

Rontad dainuoja basa ir, m a n o manymu, tai labai seksualu".

seksualinis gyvenimas". is autorius seniai garsja pdos ir

Kart kart vasaros dien buvau sveiuose jaun moni

72

73

kompanijoje. Bervi - t nam eiminink - nekuiuodama

vertina iorinius jos duomenis, taiau kai jiems rpi ilgalaikiai

telefonu usimet koj ant kojos ir, jausdamasi labai patogiai

santykiai, vertinimo kriterijai visikai kitokie.

bei laisvai, spavo ant pdos batel. Du vyrai, inoj, kad


raau knyg, pasivedjo m a n e nuoaliau ir pasil btinai
pasinekti su Bervi todl, kad ji itin seksuali.
"Tavo koj pirtai - patys seksualiausi, - tvirtina Karenai
jos vyras ir kiekvien syk patikslina, kas j labiausiai avi: jie
labai mauiai ir antrasis n kiek ne ilgesnis u pirmj. " M a n o
pirtai m a n atrodo tokie pat kaip vis moter, o jam jie tarsi

Kai kurie vyrai yra parcialistai, t.y. jiems labiausiai patinka


kai kurios m o t e r s k n o dalys, j n u o m o n e , esanios itin
seksualios. Tokios vyr silpnybs gana palankios moterims,
nespraktikai kiekviena moteris gali tapti seksualiai patraukli
jei ne visiems vyrams, tai bent kai kuriems i j.

mai perliukai", - iurktokai, taiau gana ididiai sako

Karena.

Kai kurios moterys, lygindamos save su urnal "Play-

Kad ir kokio tipo bt moters figra, kokios formos jos

boy" ar " P e n t h o u s e " grauolmis, staiga " s u s e r g a "

k r t y s , l a u n y s a r p d o s , j o s k n a s vyrui v i s a d a l i e k a

nepilnavertikumo kompleksu. Taiau beveik visi vyrai puikiai

paslaptingas ir masinantis. Vyrai daugel kart apdainavo j

supranta, kad tos seksbombos drastikose pozose tra laki

dainose, grjosi j u o eilraiuose ir p o e m o s e , lovino jo

fotograf fantazija, tolima n u o realybs. Kai kurie vyrai

simetrij,

prisipasta: jei tokia grauol i "Playboy" engt kambar,

gro

ir

graktum.

Kiekviena

moteris

nepakartojama kaip asmenyb, nepakartojamas, savitas ir jos


knas. Taip ir turi bti! Seksualinis geismas - didis ir galingas,
apimantis absoliuiai visas kno formas. Jei bt kitaip, jei
patraukliu bt laikomas tik vienas moters tipas, visos mes
turtume tapti panaios, arba mogikajai rasei neivengiamai
ateit galas.

Viena galimybi apibdinti fizikai patraukli moter nusakyti, kuo ji nepanai vyr. Seksbomb kn matmenys
rodo didiausi skirtum tarp lyi. Moterikumo pabrimas
seksualum didina, vyrikumo pabrimas - maina.

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

K n o tip m a d a keiiasi. Viktorijos laik g r a u o l s


iandien bt laikomos storulmis. Moterys turi tai suvokti
ir inoti, kad an laik grauols buvo laikomos tokiomis
pat seksualiomis, kaip dabar Rakel Vel.

Kai vyrai dairosi m o t e r s vienai nakiai, jie pirmiausia

74

jie nedrst prie jos prisiartinti.

Nepriklausomai nuo kno tipo, nuo to, kaip j vertina kai


kurie vyrai, visuomet atsiras, kas manys j esant nepatraukl.
Ir skaniausi vaisiai ne visus vilioja.

Vyrams patinka kur kas pilnesns figros, negu m a n o


daugelis moter. 3-5 kilogramai daugiau negu dert yra arba
"gana patraukls", arba "nepaprastai patraukls".

75

*
Moteris, kurios svoris n o r m a s virija 25 kg, nepatraukli
d a u g u m a i vyr. Taiau a n a i p t o l ne visiems. S t a m b i o m s
moterims btina sutikti kur kas daugiau vyr negu smulkioms,
kad rast sau tinkam.

G r a u s veidas pasiymi viena ypatybe - j a m e n r a

SEKSUALUMAS
IR
SMON
PASMON

BEI

kratutinum. Maa nosyt labai seksuali, nes vyrams atrodo,


kad tokia moteris bejg, j btina ginti. Tokius j a u s m u s

Jeigu moteryje neliko nieko i to, k turi prostituts, tai ji

patiriame velgdami kdikius, uniukus, kaiukus.

tra viso labo divsis.


D.Lorensas, "Pornografija ir kitokie nepadorumai"
Paryius, 1929 m.

Seksualus balsas velnus, minktas, lengvas, be grsms


ir pykio, j a m e - tik ypsena.
*

K a l b i n d a m a vyrus, kai raiau i knyg, a p a p r a s t a i


sitaisydavau u stalo prieais juos, tuo paiu sudarydama

K r t i n - seksualinis signalas. D a u g u m a m o t e r dvi

kuo palankesnes slygas flirtui. Vienas 47 met malonios

a n t r o j o n u m e r i o liemenles. Vyrams pati p a t r a u k l i a u s i a

ivaizdos vyras pirma laiko gerokai prails, gana aikiai leido

a t r o d o treiojo dydio krtin ir kiek maiau antro, taiau

suprasti, jog a ne tik "labai maloni", bet ir turiau bti,

neiojanioms pirmj numer nusiminti nedert: tik vienam

viena i seksuali ios knygos moter. Kart a jo pusiau

k i t a m vyrui is dydis n e p a t r a u k l u s . O d a u g u m a vyr

juokais, pusiau rimtai paklausiau: "Jeigu j u m s pasitaikyt

paprasiausiai myli k r t i n visai n e p r i k l a u s o m a i n u o jos

galimyb atsidurti vonioje su trimis moterimis, kurias js

dydio.

pasirinktumt?"

Moterys turt inoti, kad kiekvienas vyras turi savus


moters kno vertinimo kriterijus. Seksualumui n r a
standarto, o tai mums atveria keli seksualumo jr, jei tik
paios to norime.

Jis be joki abejoni nurod Rakel Vel ir mane, Dulij


Grais. Paskui pasiskund niekaip negals sugalvoti, kas galt
bti ta treioji. Vliau, kai m a n o klausimai iseko ir mes
p r a d j o m e kalbti apie save, Djmis staiga nutilo.vidury
odio ir, keistai pavelgs mane, pasil: "Imeskim i tos
vonios Rakel Vel".
Grdama n a m o vis galvojau apie t linkus greit susiavti
vyrik. Instinktyviai jutau, kad netgi negudri k n o kalba

76

77

padt galutinai suavti j, taiau dar besikalbant mans

nuleisti, kai tik seksualins bangos tapdavo pernelyg galingos.

n e a p l e i d o m i n t i s : t u r i u k o n t r o l i u o t i savo s e k s u a l u m .

A ne kart palieiau plaukus tarsi taisydama ukuosen,

Kadangi tuo metu

aidiau su t a u r e rankoje, daug ypsojausi ir kartais

j a u mezgsi rimtas r o m a n a s su kitu,

n e s i n o r j o , k a d D i m i s t u r t koki n o r s vili m a n o
atvilgiu. Bet tuo pat metu a privaljau gerokai jam patikti,

giodavau peiais.

nes ketinau prayti pagalbos - iplatinti m a n o anketas tarp


savo draug vieni moni umiesio klube.
Sunkus udavinys, bet pavyko j isprsti: Dimis
susidomjo manimi, bet ne itin. Jis sutiko padti, ir mes
isiskyrme kuo geriausios nuomons apie viens kit.
Kaip a kontroliavau savo elges?
Apgalvodama situacij supratau, kad btina atsivelgti
kelet svarbi dalyk. Kai didel seksualumo banga ulieja
p a s m o n , mes n e p a j g i a m e visikai savs k o n t r o l i u o t i .
M a n o mintyse nuolat siautjo tam tikri impulsai, veik elges.
Vienas i j: "Prieais tave patrauklus, seksualus vyrikis. Net
sutrikau pastebjusi, kad velgiu jo rankas ir galvoju: jos
sutvertos meils glamonms. velgiau jo kn - liekn,
auktok, puikios formos figr ir maniau: ji taip pat sutverta

Taiau kaip vis dlto m a n pavyko sutramdyti mudviej


seksualum ir mes isiskyrme taikiai, neugav viens kito

meilei".

jausm, o Dimis taip ir n e p a r e i k m a n seksualini

Antroji mintis tokia: "A seksuali, a jam patraukli, mes


abu itai matome. A iandien visai neblogai atrodau ir tikrai
jam patinku".

p r e t e n z i j ? P a d j o treioji mintis, kuri t a i p p a t m a n s


neapleido: "A jau turiu draug, kur myliu ir vakar mes
susitiksime".

Tai, kad a pastebjau jo seksualum ir i mintis nedav

Mintys, kurias gamta uprogramavo moters smegenyse,

m a n ramybs, m a n o knas nesiklausdamas leidimo ivert

kaip ir tai, k ji galvoja apie save ir apie vyrus, gyvybikai

savo kalb ir perdav jam. Dvigubas efektas: jis jautsi ess

" svarbios seksualumui perteikti. Seksualumas paprasiausiai

seksualus, nes jaut, jog a laikau j seksualiu. O tai, kad a

n e m a n o m a s be specifins paskirties mini: apie tai, kad

pati jauiausi esanti seksuali, sklido n u o mans, ir jis tai


suvok. Abu ie faktoriai - m a n o mintys apie jo bei m a n o
paios seksualum - ir privert j pavelgti m a n e kitaip bei
atitinkamai reaguoti.
Be to, m a n o kno kalba tapo klasikiniu flirto pavyzdiu.
M s akys ne kart susitiko, ir d a n o k a i t u r d a v a u jas
78

m o t e r i s jauiasi esanti patraukli, kad ji p a t r a u k l i u laiko


kakok vyr, kad vidiniai seksualumo rezervai dar neisek.
Klausindama vyr, kaip, j n u o m o n e , atrodo seksuali
moteris ir kaip ji elgiasi, supratau: daugelis moterikojo avesio
savybi nepriklauso nuo to,
kaip

moteris

kaip atrodo knas,

svarbiausia -

msto.
79

Vyr n u o m o n e , seksuali moteris daniausiai atrodo taip,

aplinkui

seksualum.

Pavelkite,

pavyzdiui,

dvi panaios

tarsi ji mgt seks. Ji retkariais apie tai kalba arba tik viena

ivaizdos moteris. Ta, kuri laiko save patrauklesne, i tikrj ir

kita u u o m i n a isiduoda apie savo p o m g i u s . Lovoje ji

bus

patrauklesn.

jauiasi laisvai (19 i 73 vyr nuomone, "beveik visada", o 28

P s i c h o l o g a i ir seksologai i n o : v i e n a i s e k s u a l u m o

- "daniausiai"). Ji patogiai jauiasi savo kne ir suvokia savo

prieasi - daugelis moter erotikai susijaudina n u o savo

moterikojo avesio gali. Vyrus ji myli kaip mones, o ne

paios p a t r a u k l u m o . Tai visikai normali, sveika narcizmo

kaip meiluius, gana lengvai su jais bendrauja ir todl kartais

atmaina. Vienas 24 met tarnautojas pasak: "Js

atrodo, kad vyrai jas domina seksualiniu poiriu. Kai kurios

seksualumas kur kas labiau priklauso n u o to, kaip js jauiate

itin seksualios moterys kartais t a m p a lengvai pasiekiamos.

ir vertinate savo iorin vaizd, negu n u o to, kaip i tikrj

" N a m urnalas m o t e r i m s " 1982 metais apklaus 83 000


savo skaitytoj sekso tema. Apklausos organizatoriai atskir

atrodote. Jeigu js puikiai jauiats savo kailyje, tai i karto


matyti, ir aplinkiniai mons laiko jus patrauklia".

grup iskyr 12 proc. moter atsakymus. Jos vardijo save

Klera R a i n e r knygoje "Naujoji m o t e r i s " r a : "SavO

kaip "puikios meilus" arba savo eimynin gyvenim laik

paios seksualumo suvokimas - savs vertinimas; mogus,

labai pavykusiu sekso poiriu. Pabandyta palyginti seksuali

pasiymintis iomis savybmis, ino, k turi, mgsta, m o k a

mon bei moter gyvenim su iuo poiriu savimi ir kitais

itai inaudoti ir tuo mgautis". Jeigu js inote, kad esate

nepatenkintj bei pasiirti, kodl vienos moterys atrodo

moteris, jei diaugiats tuo, kad esate moteris, vadinasi, ir kiti

kur kas seksualesns u kitas. Pasirodo "seksualios m o n o s "

mons gali tik pasidiaugti js inojimu ir js diugesiu.

paprasiausiai'labai mgo seks. Lova joms teik malonumo,

absoliuiai

o ne buvo kankinimo vieta. Jos myldavosi tris kartus daniau

charakteristikomis.

negu kitos moterys ir tam reikalui netgi skirdavo pasimatymus

tikrj ir yra tokia.

savo vyrams abiems patogiu metu. Jos puikiai jautsi savo

nesusij

su

Moteris,

iorinmis

kuri jauiasi

Tai

seksualumo

esanti

seksuali,

"Seksuali gali bti bet kuri moteris, jei tik ji ito panors,

knuose, ir tik viena kita man, kad j seksualinis gyvenimas

- pareik vienas gana simpatingas 35 met vyras. - Tam

bt dar geresnis, jei ji bt jaunesn, lieknesn ar graesns

pasiekti tereikia vieno dalyko - staia galva pulti seksualumo

ivaizdos. Apklausos autori ivada buvo vieninga: moter

jr arba, paprastai nekant, ito labai labai p a n o r t i " . Todl

poiris,

dar syk pakartosiu: moterikam avesiui vienas i svarbiausi

nusiteikimas,

mstymo

bdas jas

padar

seksualesnes u kitas.

dalyk - poiris ir mstymas: jie paprast moter paveria

I d a u g e l i o vyr bei m o t e r , su kuriais p a i a i t e k o

avia ir nepakartojama, net jei visa kita tam ir n e p a d e d a .

bendrauti, taip pat ne kart girdjau panai mint: moter


seksuali daro ne jos knas, o jos mintys. Kaip pasak vienas
vyras: "Seksuali moteris prisipasta, kad js jai patinkate,
k a d e s a t e p a t r a u k l u s , t a i a u j i p a s i t i k i savimi i r savo
sprendimais".

80

Jeigu ji

laiko

save

seksualia, ji spinduliuos

SEKSUALIOS

MOTERYS

MYLI

VYRUS

Kart su savo biiule prie kavos p u o d e l i o p l e p j o m e


visokius niekus ir, inoma, kalba nukrypo vyrus. Ji buvo
81

itekjusi, o a jau isiskyrusi ir dairiausi draugo. Igirdusi

moterys, kurioms patinka jie. Didioji dalis m a n o apklaust

itai, Sali net loteljo i nuostabos ir suuko:

vyr sak, kad, j n u o m o n e , seksualios moterys vyrus myli

- O, Dulija, tai tu vis dar myli vyrus, k?

"daniausiai" arba "beveik visada", ir tik vienas kitas abejojo

Nieko nesuprasdama pavelgiau j draug ir susivokiau, j u k m e s , gal aikiai n e v a r d y d a m o s ,

tam tikra prasme

nekjome b t e n t apie tai.


- O a - tai jau ne... inai, m a n atrodo, kad moterys geriau
m o k a d r a u g a u t i . Tik n e s u p r a s k m a n s klaidingai, n e s u
lesbiet, vyras m a n reikalingas, pati supranti - finansai, seksas.
Taiau, ties s a k a n t , a j n e m y l i u . J i e p r a s t i d r a u g a i ,

mgaujasi gyvenimu, jos, ko gero, mgaujasi ir vyrais, taiau


patirties

inau,

kad

seksualios

moterys

myli

mones,

jos

daniausiai turi daug draug - ir vyr, ir moter. Tie, kas nemyli


moni, yra

neseksuals, j negelbsti netgi puiki ivaizda".

Seksualios moterys tik patvirtina i mint: dauguma j


sako, kad joms patinka vyrai, kad b t e n t jie t a m p a geriausiais

nevertina draugysts taip, kaip moterys.


D a r ilgai prisimindavau ms pokalb, vis b a n d y d a m a
suvokti kas atsitiko Sali, k a pati pasakiau apie vyrus. Taip,
a i tikrj myliu vyrus. Man patinka bti su jais, man patinka
j h u m o r a s , rytas, pasitikjimas savimi, j b r a v r a , j
silpnybs ir slapti pomgiai. B e n d r a u d a m a su jais patiri kak
t o k i o , k o n i e k a d a nepajusi b d a m a t a r p m o t e r . I r tai
pasakytina apie visus vyrus - nuo paaugli iki senuk. Tas
kakas - jausmas, kad esi vertinama seksualiai. Tu patinki
vyrams kaip moteris, net jeigu tarp js ir nra intymesni
ryi. M a n tiesiog diugu, kai kam n o r s a patinku kaip

draugais. Draugais, o ne meiluiais. Daugyb moter ne kart


pabr, kad vyrai joms patinka labiau negu moterys. Viena
trisdeimtmet mokytoja, blondin, kuri vyrai atsigria
gatvje, pareik: "Vyrai taip neliurlena kaip moterys. Kai
a dirbau vidurinje mokykloje, m a n patikdavo bernikiai.
Ne todl, kad jie m a n e jaudindavo, visai ne. Paprasiausiai
su jais daug lengviau rasti bendr kalb. Su moterimis tai ne
visada m a n o m a - konkurencija, pavydas ar dar kas nors.
M a n o motina yra lygiai tokios pat nuomons. Ko gero, a
permiau jos galvosen".
Seksualios moterys - bent jau tos, su kuriomis ir m a n teko

moteris.
galvojau, tuo

labiau gailjausi draugs. Nemyldama vyr ji apie tai skelbte


skelbia kiekvienu odiu, kiekvienu kno judesiu, nes mons
visada jauia, kad kas nors j nemyli. Tai pajuntama i k n o
kalbos, odiai nebtini arba juos galima traktuoti vairiai,
bet nieks nepads, kai veido iraika sako "a tavim netikiu".
Seksualios moterys myli vyrus kaip mones beveik visada,
ir i simpatija gali bti viena i j patrauklumo prieasi.
J u k ne veltui vyrai n u o l a t o s tvirtina, kad j i e m s p a t i n k a

82

trisdeimtmetis buhalteris buvo negailestingas. - Jos


b t e n t tokia eile". O vienas darbininkas pridr: "I savo

- Taip, - prisipainau, - taip, inoma.

Nejaugi Sali to nejauia? Kuo daugiau

- " k a r t a i s " . " S e k s u a l i o s m o t e r y s myli p a i o s s a v e , -

bendrauti, - neturi prieikumo jausmo vyrams, atvirkiai juos daniausiai myli. "vairiais gyvenimo tarpsniais geriausi
m a n o draugai buvo vyrai, - pasakoja 29 met Deni. - A
vyrus myliu, ko gero, labiau negu moteris, kurios turi nemaa
savybi, t r u k d a n i n o r m a l i a i b e n d r a u t i , taiau apie tai
nesinori nekti. Geriau a pasakysiu, dl ko m a n patinka
vyrai. Jie m o k a matyti ir vertinti vis situacij. Regdami,
kad kakas elgiasi ne taip, kaip dert, jie nepasakys: "ita
tai jau...". Daniausiai gali igirsti: "Vargel, jos iandien

83

labai prasta nuotaika". Jie vertina mog, o ne atskirus jo


p o e l g i u s . G y v e n i m e j i e visai p r a s t i a k t o r i a i i r k a l b a

daugiau kaip pus j nelabai mgsta savo kn arba jas

daniausiai tai, k galvoja".

kamuoja nepilnavertikumo kompleksas dl pernelyg didelio

Za Za Gabor, kurios seksualumas toks pats natralus kaip


ir kvpavimas, apie vyrus m a n o panaiai. "A visada traukiau

svorio.
Daugelis tyrinjim parod, kad milijonai moter laiko

vyr dmes. M a n jie patinka, mgstu miegoti su vyrais, kurie

save pernelyg apkniomis visai nepriklausomai nuo tikrovs.

man patraukls. A, ko gero, nesu alta moteris. Vyrai mgsta

J a u n o m s panelms skirtas urnalas "Mademoiselle" atliko

kartas, manau, jie pastebi manyje t liepsn... Kai kurios

savo skaitytoj apklaus, ir pasirod, kad 79 j procentai yra

moterys jauia didesn potrauk vyrams todl, kad jau gim

arba normalaus svorio, ar netgi maesnio negu dert. Taiau

su noru patikti. Jos ne vien seksualios, jos mgsta nuolat bti

net 65 proc. t pai skaitytoj man, kad j svoris per didelis.

tarp vyr".

Trys ketvirtadaliai paneli svajojo suliesti 10 - 60 kilogram.

D o a n a Kolinz, moteriko avumo siknijimas, viename

Tik 6 proc. atsakiusij buvo patenkintos savo ivaizda, o

interviu klausim, kodl ji taip seksualiai atrodanti, atsak:

beveik pus - nelabai patenkintos arba visikai nepatenkintos.

" K o gero, todl kad m a n i tikrj patinka vyrai, a juos labai

Reni, kuriai 29 metai, sako, kad jos gyvenime bna ir ger,

vertinu, mgstu bti j draugijoje. Ir netveriu i diaugsmo,

ir. blog d i e n . G e r o s i o m i s d i e n o m i s ji p a b u n d a vali,

kad esu moteris".

veidrodyje m a t o save gana daili, t a d a ir velkasi k nors

O kaip m a n o t e js - ar gali bti vyrai gerais biiuliais? Ar


patinka bti vyr draugijoje net jeigu jie nra jums artimi?
Ar kartais nesineiojate pykio visai vyr giminei dl kokios

rykesnio, atviresniu. m o n s gatvje pastebi j toki, kokia


yra - patraukli moter.
"Taiau kai dienos blogos... ach, tada viskas keiiasi. A

nors senos istorijos? Ar pasijustumt nuskriausta, jei staiga

p a b u n d u ir nuoga pdinu prie veidrodio. O ten stovi tokia -

jums prireikt vis laik buvoti tik moterikoje kompanijoje?

pilvas isipts, lainiai a n t laun ir strn, krtys

Atsakykite nuoirdiai iuos klausimus ir, ko gero, gali

nukarusios, nra k pairti - bjauri ir visikai beform

paaikti, kad skleidiate neigiamus impulsus, kuriuos vyrai

btyb. Tada rb spintoje iekau ko nors, k a m e galiau

greitai pajunta, ir js seksualumui gresia didelis pavojus.

pasislpti, - didelio ir beformio, panaaus palapinsiaust".


Su tokiu "maskuojamuoju apsiaustu" Reni stengiasi nekristi

SEKSUALI MOTERIS

MYLI

SAVO

KN

niekam akis vis dien, nes neapkenia savs, manydama


esanti stora ir nedomi.

Seksualios moterys myli savo knus ir gana patenkintos

mons, jauiantys per didel savo svor, ir elgiasi kaip

savo ivaizda - kur kas daugiau negu visos kitos moterys.

storuliai. Js neinote, kaip elgiasi storuliai? Jie vairiausias

Beveik visos damos, kurias m a n rekomendavo jas painoj

palaidines dvi vir kelni arba sijon - taip maiau matosi

vyrai, sak myl savo kn "daniausiai" arba "visada". Toks

riebal sluoksnis ant pilvo. Jie niekados nesimauna ort arba

j tvirtinimas - milinikas k o n t r a s t a s kitoms m o t e r i m s :

siaur dins, nesivelka palaidini be rankovi ar kitoki


atviresni rb, kurie bent kiek apnuogintj "rieb" kn.

84
85

Moterys vaikto greitai, kiek

striksdamos, nes ino, kad

vyrai gatvje jas neiri. Vyr draugijoje jos jauiasi labai


nejaukiai ir tikisi, kad niekas per daug nepuls j apirinti.
Mylimo m o g a u s akivaizdoje jos baiminasi nusirengti, o
myltis drsta tik tamsoje, kad tik nesimatyt, koks storas,
josios pilvas. Seksologai tvirtina, kad 16 proc. moter patiria
baims jausm, trukdant atsiduoti meilei: vyras, p a m a t s
jos kn, gali pasibaisti ir...

konkursuose bei kitokiuose renginiuose, kur moterys


vertinamos pagal fizinius duomenis. Toks rstus imginimas
danai p a k e r t a netgi pai spdingiausi, savo ivaizda
visikai p a t e n k i n t m o t e r p a s i t i k j i m s a v i m i . J e i ,
pavyzdiui, t dien reikalinga b l o n d i n , o m o t e r i s . y r a .
brunet, ji gali pasijausti nepilnavert, net b d a m a ir labai
grai.

" N a m urnalo m o t e r i m s " n u o m o n e , seksualiosios


skaitytojos

daliai, kurios nelaiko idealia. Jos dalyvauja groio

myltis mgsta nerykioje viesoje

- jos

nesibaimina dl savo kno.


Taiau k daryti m o t e r i m s , kurios taip ir nedrsta
pasirodyti nuogos savo mylimj akivaizdoje? tai k sako
Niujorko A.Einteino medicinos koledo seksualumo
laboratorijos direktor eila Dekman: "Tokia moter baim
atsiranda tik dl vienos prieasties: "a nemyliu savo k n o " .
Tai labiausiai paplitusi labai apkni, labai lies, nerangi,
n e p r o p o r c i n g a i isivysiusi, prast od turini m o t e r
b a i m . J o s k a k o d l m a n o , k a d vyras ims gaiti laik,
studijuodamas j nuogo kno trkumus. I tikrj kai vyrai
patiria sekso teikiam diaugsm, n vienas nepuls skaiiuoti
spuogeli arba nustatinti krtins dydio. Vyrai tiek sijauia,
kad apie tai net negalvoja, j tas netgi n e d o m i n a " .

V i d u t i n s m o t e r y s savo

aplinkoje

irgi j a u i a

k o n k u r e n c i j i r savo b e i kit ivaizd v e r t i n a k a r t a i s


nepaprastai iauriai. Ms amiuje tai, ko gero, t a p o dar
vienu moterikumo atributu. Vis dlto seksualios moterys,
su kuriomis a kalbjausi, turi sav imuniteto sistem prie
tokius savigrauos priepuolius. Jos m a n sako: "A ne itin
smagiai jauiuosi su maudymosi kostiumliu. M a n o knas n e j a u n o s mergaits, o trisdeimt eeri met moters, taiau
ir jis daug ko vertas, dl to a neabejoju. inoma, nortsi
atrodyti tarsi aktorei i graaus kino filmo, taiau tai nra
labai svarbu, nes a tikrai negaliau bti gera a k t o r " .
M a n o knas turi vairi trkum, taiau esu juo i esms
patenkinta - tokius pareikimus teko girdti i daugelio ios
grups moter. Kai kurioms kl rpesi oda, viena ypa
krimtosi dl pigmentini dmi, kita - kad nedega saulje.

K daugiau bepasakysi? Tik tiek, kad apknios moterys

Vienos turjo problem dl krt, kitos - dl stor koj,

labai savimi nepasitiki, o j k n o kalba t nepasitikjim

p e r n e l y g stor laun, taiau a p i e tai

p e r d u o d a taip p a t tiksliai, tarsi jos neiot enkliuk su

j u o k a u d a m o s , vis t i k i n o m a n e , k a d " k i e k v i e n a m o t e r i s

urau:

sulaukia ir puiki d i e n " , pasakojo apie k o m p l i m e n t u s ,

"A

neseksuali".

Prisiminkite: pasitikjimas

sudaro pus moterikojo avesio.


tuos pasitikjimo savimi fluidus,

savimi

Vyrai labai lengvai pagauna


o pasitikjimas savo knu avi

labiau u visk.
Pastebta,

kad

daug

moter,

netgi

artists

ar

profesionals modeliai, pernelyg daug dmesio skiria tai kno

86

kalbjo lengvai,

igirstus i vyr, nepaisant vis trkum.


Viena moteris tiesiog suavjo m a n e : putlut, ant galvos
tamsi garban stirta, o veidas, vos tik ji p r a d e d a kalbti,
t a i p ir nuvinta. " A r a myliu savo k n ? - p a k a r t o j o ji
klausim susimsiusi. - Neinau, bet jauiuosi gerai,

87

patikimai. Tiesa, pilvas kiek didokas ir galt bti standesnis,

kai kuri vyr abejingumas man, nepriklausomai nuo m a n o

taiau tai nra baisu. Kart a vyrui apskundiau t savo pilv,

p a t r a u k l u m o , groio, g a u t k o m p l i m e n t k i e k i o i r t.t.

tai jis tik nusijuok ir pasak, kad pilvas labai puikus, toks

a u n i a m e pobvyje ei ar septyni vyrai atkakliai bandys

tegu ir b n a " .

paskirti pasimatym ar bent suinoti telefono numer, o imtai

Akivaizdu, kad vyrai seksualiomis moterimis laiko tas,


kurios paios patenkintos savo knu. Jeigu js nepatenkinta
savimi, jeigu jauiats nelaiminga,

k i t b u s u s i m savo r e i k a l a i s , k u r i u o s e m a n v i e t a
nenumatyta.

irdama veidrod ar

Ir vis dlto ne kart pastebjau, kad faktas, jog niekas

bdama vyr kompanijoje, galiu laintis, js kno kalba be

apie tave neokinja, d a r visikai nieko nereikia. L a b a i

gailesio iduoda js mintis ir savijaut. Moteris, galinti mylti

danai vyrai stebi moteris i tolliau ir neprieina. Kelet kart

savo kn tok, koks jis yra, turi kur kas daugiau ans atrodyti

vyrai sak stebj m a n e itisomis savaitmis ir neprij tik

seksuali, negu ta, kuri savs nemyli.

todl, kad su kakuo nekjausi. M a n o biiuliai - vyrai neretai

Daugelio vyr n u o m o n e , ios moterys suvokia ir vertina

k a l b d a v o a p i e vyrik s a n t r u m a r n e t g i d r o v u m .

savo moterikj aves, jos ino, kad yra seksualios ir tai j

vairiuose pobviuose, vakarliuose jie stebdavo moteris i

n kiek nevaro. Toks pasitikjimas savimi vyrams a t r o d o

tolo, nepakalbindavo bijodami, kad ji "gali bti itekjusi",

n e p a p r a s t a i patrauklus. "Seksuali moteris visada pasielgs

"pernelyg p r a m a t n i " arba "jau kalbasi su kakuo".

taip, kad patiksite, jog ji ino: js stebite j, avits ja, ir


visa tai - tik jos dka, - pastebi autosalono menederis. - Tam
jos turi rinkin signal, pasakani, kaip jauiasi, bei vairi
k n o dali suderint darb. Susidaro spdis, kad seksualios
moterys vis laik elgiasi taip, tarsi jas kas nors nuolat stebt,
ir joms itai patinka".
Koledo profesorius sutinka: "Atvira kno kalba valdo
interesus. Nebandykite slpti savojo kno ir nesigdykite jo.
Seksualios moterys, kalbdamos su vyrais, iri juos. Tokia
moteris nesidrovi staios krtins ir nesivaro, kai vyras
velgia j".
Pasitikjimas savimi gerokai iauga imokus nekreipti
dmesio vyrus, kurie, sprendiant i visko, liko jums abejingi.
Seksuali moteris ino, kad ji domina toli grau ne visus vyrus
ir nekvarina sau galvos dl ja nesidomini.
Vienintelis dalykas, kur pirmiausia suvokiau, atsidrusi
vieni moni pasaulyje po 16 vedybinio gyvenimo met, -

88

AMIUS GALI GEROKAI SUSTIPRINTI JS


SEKSUALIN
PASITIKJIM
SAVIMI
Nors daugelis moter m a n o kitaip, amius gali gerokai
padidinti moterikj aves. domu pastebti, kad kai kurios
moterys, i m a n rekomenduotj kaip itin seksualios, buvo
vyresns nei 35 met. Daugelis tvirtino, kad dabar jos kur
kas palankiau iri savo kn negu jaunystje. Galbt todl,
kad jos turjo daugiau laiko bti gerai vertintos, o tai, savo
ruotu, joms padjo tapti dar seksualesnmis?
Ne taip seniai, tvarkydama savo nam rs, dje utikau
mokyklos bei k o l e d o laik a l b u m l i u s - visi A m e r i k o s
studentai saugo tokius albumlius su savo klass ar kurso
draug n u o t r a u k o m i s . m i a u j u o s vartyti ir kiekvienoje
nuotraukoje, inoma, pirmiausia iekoti savs. Ir tai a -

89

atuoniolikmet. Tada, mokykloje, pati sau atrodiau stora,

ididiai pareik ji. - Bent jau apie tai girdiu vos ne kasdien.

n e r a n g i i r visai n e s i m p a t i n g a . N e t n u o s t a b u : d a b a r i

Didiuojuosi savo amiumi ir n n e m a n a u jo slpti. Kart

n u o t r a u k o s m a n e velgia daili guvi m e r g i n a didelmis

mane pakviet pasimatym. jau layb su tuo vyrikiu -

rudomis akimis, graiai degusia oda ir saulje vilganiais

sakiau, jis n u k nesps, kiek m a n met. Jo n u o m o n e -

plaukais. Kiek nepasitikdama velgiau nuotrauk, o paskui

apie keturiasdeimt. Truput maiau negu i tikrj ir, kad

miau versti album toliau. tai ms mergaits, klasje taip

itai rodyiau, teko traukti vairuotojo paymjim. O vyrikis

ir nesulaukusios didesnio dmesio: niekuo nepasiymintys

vis tiek nepatikjo! inote, a tiesiog mgaujuosi gyvenimu.

veidukai, juokingos ukuosenos, akinukai, spuogeliai. O tai

Ties sakant, n pagalvoti nedrsau, kad m a n o amiuje tai

ms aktyvists, visokias pareigas rinktos todl, kad buvo

gali bti manoma".

graiausios ir ymiausios. tai ms mokyklos karalien - j


mano

klass

draugai

pripaino

paia graiausia

ir

talentingiausi. O juk ji buvo n kiek ne simpatingesn u


mane!
Taiau ji buvo nedidelio gio tuo metu, kai berniukai auga
liau u mergaites. Ji buvo labai guvi, energinga, o berniukai
tuo metu - drovs, ir jei mergait nordavo artimiau su kuriuo
nors susidraugauti, jai tekdavo imtis iniciatyvos. Taiau ta
ms karalien labai pasitikjo savimi, o

mokykloje ypa

svarbu, kaip mergait elgiasi, kaip ji sugeba parodyti savj "a".


Tada m a n labiausiai ir trko btent i savybi: nedidelio
gio, energingumo, pasitikjimo savimi. Tai yra, a pati savs
nelaikiau simpatinga, todl ir elgiausi taip, kad kiti mans
tokia nepalaik.
Panai istorij esu girdjusi i kit vairiausio amiaus
moter. Dvideimtmets tvirtino esanios simpatingesns ir

SEKSUALI

MOTERIS LEIDIA VYRUI


KAD JIS LAUKIAMAS

SUPRASTI,

seksualesns negu bdamos paaugls. Trisdeimtmets mano,


kad tik dabar ima suvokti save ir n u o 33 ar 34 met prasideda
tikrasis moters gyvenimas. Viena 51 met moteris, pritrenkta
inios, kad j rekomendavo kaip seksuali, papasakojo, kad
ji dabar jauiasi kur kas labiau gundanti negu kada nors
anksiau.
"A a t r o d a u k u r kas j a u n e s n negu esu i tikrj, -

90

Septintajame deimtmetyje ileistoje knygoje "Kerintis


moterikumas", kuri vieningai pasmerk to meto feminists,
aptikau mint, ireikusi aminas tiesas. Knygos autorius
H.Endelinas tvirtina: "Vyrui labiausiai reikia, kad moteris
avtsi jo vyrikomis savybmis". Neverta avtis tuo, kuo
pasiymi ir vyrai, ir moterys - siningumu, geru h u m o r o

91

SEKSUALI MOTERIS - TEIKIANTI VILT

jausmu ir t.t. Kadangi tai bdinga visiems, tad js vyr galite


nuvilti. O jis nori, kad p a s t e b t u m t e ir vertintumte jo
vyrikum, ir bus laimingas, jei moteris pads jam ivysti save
tvirt, ryting, subrendus, geidiam. (O, pagaliau, ar mes
paios nenorime, kad vyrai pripaint mus moterikomis ir
geidiamomis?)
M a n atrodo, seksualios moterys instinktyviai jauia i
be galo svarbi ties - vyras nori bti geidiamas kaip tikras
vyras. Daugiau kaip pus apklaustj vyr m a n o , kad jie
seksualias moteris domina "kartais", o tredalis "daniausiai".
Moters seksualinis domjimasis vyru veria j labiau save
vertinti, o tai gerokai sustiprina moters ker poveik. Garsioji
Merilin M o n r o mokjo priversti vyr pasijusti vieninteliu vyru
visoje e m j e . Bilis Travila, k o s t i u m dailininkas filme
" P o n a i mgsta blondines" pasakoja: "Ji buvo vienintel i
m a n o pastam m o t e r , galjusi priversti vyr pasijusti
auktu, graiu, aviu... Jei ji taip nusprend, js tapdavote
v a k a r o karaliumi. Ji d a r i ms vienintelius, net jeigu
buvome eiliniai".
Vyrai tvirtino: "Jei seksuali moteris domisi manimi, a
atkreipiu j dmes. N u o to t a m p u seksualesnis,
geidiamesnis - i karto pajuntu".
39 met raytojas prisipaino: "Seksuali moteris priveria
jus pasijusti ypatingu, ji tarsi pasirenka jus dl js vyriko
avesio, kuriam n e m a n o m a atsispirti. I tikrj seksuali
moteris gali tuo pat metu tuzinui vyr leisti suprasti, kad
kiekvienas i j yra tas, kuris jai domus. Ji elgiasi taip, kad
vyrai m a n o : jeigu pasirinksi tinkam keli, ji bus pasiekiama
ir pati ito nors. Moterikas patrauklumas inaudoja vyro
poreik jaustis ypatingu, vertu dmesio".

92

Kaip tvirtina k tik cituotas raytojas, seksuali moteris


leidia vyrui suprasti, kad tinkamai elgdamasis jis gali turti
vilties, net jeigu itai niekada ir nevykt.
"Jos (seksualios moterys) visados m a n o , kad vyksta is
tas daugiau negu paprastas pokalbis. " G a l b t " , " n e dabar",
"taiau", "jeigu"... ir daugyb kitoki uuomin suartjimui",
- pastebi kitas vyras.
Seksualiai pasiekiama moteris - vyrik fantazij dalis,
nes jiems patinka manyti, kad b t e n t j tipas - pats
patraukliausias ir labiausiai jaudinantis. Taiau viskam yra
ribos. Kaip pasak vienas mokyklos direktorius: "Vyrams
patinka, kai moterys susijaudina, bet reikt inoti, kad jiems
patinka, kai moteris susijaudina dl jo, o ne su kitais vyrais.
Jeigu jam pasirodo, kad moteris gali intymiai bendrauti su
visais, pasibjaurjimas neivengiamas".
O kaip vyrai reaguoja moter seksualin irankum?
Realiame gyvenime daugelis vyr moterik pasirinkim link
charakterizuoti odiu "nepastebimai". Vyrai tvirtina: "Ji turi
prieiti labai velniai, nejuia", "Ji turi mokti gundyti taip,
kad to n nepastebiau", "Ji turi ilikti tikra moterimi, kad
ir labai kuo nors susidomt". Tyrimai parod, kad 47 proc.
vyr

visikai s u t i n k a su tokiu teiginiu apie moterikj

agresyvum:

"Puiku, jei moteris velniai ir subtiliai,

moterikai patrauk vyro dmes.

grynai

Taiau jei tai daroma kyriai,

tik atstums j".


Seksualios moterys gali nevengti subtilumo, nes n u o j
sklinda galingos s e k s u a l u m o bangos, t o d l j siuniami
impulsai gaU nebti visai atviri.
Pasiteiravau moter, kaip jos leidia suprasti vyrui, kad
j u o susidomjo, ir koki p a t a r i m galt d u o t i k i t o m s ,

93

norinioms patraukti konkretaus mogaus dmes. D a u g u m a

Vienas moni elgesio tyrintojas pastebjo, kad polinkis

moter sak, kad itai jos daro labai atsargiai. Btina vyr

j veln arba atvir elges priklauso n u o moni socialins

geriau painti, kad suprastum, ar jis susidoms tavimi. "Viskas

p a d t i e s . Viduriniosios klass t a r n a u t o j a i , profesionalai

priklauso nuo jo mogikj savybi ir kiek tu j pasti, -

labiausiai mgsta subtil elges. Darbininkai, dirbantys fizin

pareik 24 met moteris. - Tiesiog btinj suprasti, suvokti,

darb - prieingai. Juos avi seksualumo atvirumas, taiau

kaip jis irt tave, galvodamas apie seks. A niekada

agresyvumas atstumia netgi juos.

nebandau suvilioti vyro iaip sau".


Daugelis moter kalbjo apie romantikos atmosferos

itai paaikinama tuo, kad dauguma fizinio darbo atstov


moter m a t o dviejose prieingybse: prostitut - madona, t.y.

krim. "Dmes galima parodyti keliomis reikmingomis

arba moteris visada pasiryusi artimiems santykiams, arba ji

detalmis, - pasakoja biuro eiminink. - Visai nebtina ruoti

- pati nekaltyb, n neinanti, kas yra seksas. Todl jeigu

ikilmingus pietus, brangius p a t i e k a l u s . a m p a n o t a u r ,

" p a d o r i mergait" elgiasi ne taip kaip dera, itai atstumia, o

vaks, minktos pagalvls ant grind... Kai sdi prie stalo,

jei seksualiniu poiriu labiau patyrusi moteris " a i d i a "

jautiesi kur kas oficialiau, imi varytis. Kur kas intymiau ant

atvirai, tai visikai priimtina.

grind, tai sukuria nuotaik, pasijunti laisviau".

Deja, ne visoms m o t e r i m s su vyrais pavyksta "aisti"

Kitos moterys pataria tarsi netyia prisiliesti - taip jis

atvirai. Vienas m a n o veds biiulis laike apra nuotyk,

greiiau pajus, kad esate jam neabejinga. "Parodyk jam, kad

kur jis pakliuvo bare: "Simpatinga brunet atsisdo bare alia

jis tave domina, lengvai paliesdama jo rank, - mok viena

ir kalbjo igerti. Kol mes nekjoms, ji n e n u l e i d o n u o

moteris. - Ir tegu kalba akys, jos pasako daugiau negu odiai.

mans aki, velniai glost m a n o rank ir koj. Su ja buvo

Daugelis vyr pasiiauia, jei tik moterys t a m p a kyrios".

velnikai malonu, taiau neapleido kalts jausmas. Kai jos

Taiau kyrumas kyrumui nelygu, jis kai kada netgi labai

ranka nusileido ant m a n o launies, o plataka slydo tarp koj,

efektingas. Bobi - moteris, kuri subtilumu neserga. Ji elgiasi

prisipainsiu, m a n e apm tikra panika. (Negi tikras vyras

atvirai, netgi lokai, taiau vienii klube vyrai aplink j

bt taip gdingai reagavs?) Baisiai gaildamasis vos ne

spieste spieiasi. O ji nuoirdiai diaugiasi j dmesiu. " E s u

tekinas pabgau i b a r o " .

atvira ir nevynioju odi vat, - tvirtina ji. - M a n visikai

Knygos "Seksualumo esm ir nakties mintys: seksologo

n i e k o n e r e i k i a p a s a k y t i : " N o r i u t a v e i r e n g t i " . Taip,

pastebjimai" autorius gydytojas A.Ofitas sako: "Kai moterys,

pasakyiau! Bet tik t a d a , kai gerai jausiuosi ir bus gera

ne

nuotaika. Kartais toks atvirumas labai padeda. Kai sutikau

iniciatyvos, jos danai elgiasi kur kas agresyviau negu btina.

Ken, m a n o irdis isyk sutirpo. Vengiau jo beveik keturis

Tai visai tas pats, kaip ibuokles kasti buldozeriu. Tokios

mnesius, man vis atrod, kad jis m a t o m a n e kiaurai. Taiau

m o t e r y s p a n a u d o j a vis savo t e c h n i k t a m , kas k i t o j e

itin

tvirtai

besijauianios seksualiniuose dalykuose,

imasi

vos tik ledai pajudjo, vl tapau savimi. Dabar, kai jis ilipa

situacijoje pasiekiama be joki gudrybi... Seksualinis moters

i lktuvo, atskrids pasimatyti su manimi, a j a m sakau: " E i

pasirinkimas reikia dar ir galimyb veikti ramiai, velniai.

tu, nagi renkis greitai!"

Priimti tai, kas egzistuoja, inoti, kaip ilaisvinti vyr n u o

94

95

seksualini prietar, leisti suvokti j a m , kad yra domus,


laukiamas, bti pasiruousiai suprasti vienas kit - visa tai
sudtins vienos problemos dalys".
Kas atsitinka,

kai vyras pradeda

labai pasitikintys savimi ir lengvai u k a r i a u j a m o t e r i s .


Baruose moterys tokius vyrus pastebi pirmiausia ir prie j
lipte limpa. Juk jie sitikin savo patrauklumu ir, p e r d u o d a m i

manyti apie moter-kaip

labai neiranki? Jos moterikas avesys beviltikai iblanksta

taip rodo tyrimai. Virdinijos valstijos Norfalko universitete


tyrjai student papra nurodyti neirankios moters savybes.
Ir vyrai, ir moterys toki moter apibdino kaip amorali,
n e a t s a k i n g , pavojing, n e s u b r e n d u s i ir 1.1. S t u d e n t
n u o m o n e , neiranki moteris yra labai lipni, tai turi tam tikros
prasms, taiau jie savo draugs bevelyt konservatyvesni
pair.

tok vaizd, masina moteris".


O tai k tvirtina Leti Kotin Pogrebin straipsnyje urnale
" M i s " ( u r n a l a s skirtas i n t e l e k t u a l i o m s m o t e r i m s , j a m e
nagrinjamos aktualios ndienos problemos): "Labai
seksualiai a t r o d o kompetentingos moterys. Ne seksualios
k v a i l u t s , o i tikrj p a t r a u k l i o s p r o t i n g o s m o t e r y s .
Pasitikinios savimi kvalifikuotos meneders ilta ypsena
ir altu protu gali pavergti bet kur vyr. Kaip nuostabu bti
vertai pagarbos ir susiavjimo".

SKMS

SEKSUALUMAS

Kaip isiaikino " N a m urnalas moterims", "paioms


seksualiausioms m o n o m s " gana gerai sekasi ir darbe, ir
seksualiniame gyvenime. Du tredaliai j dirbo piln darbo
dien ir gaudavo per metus vidutinikai 15 tkstani doleri.
S k m kurioje n o r s veiklos srityje veikia tarsi koks

Z>

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

V i e n a s svarbiausij m o t e r i k o avesio e l e m e n t mstymas. Moteris, flirtuojanti su vyru, turi nepamirti dviej


dalyk: pirmiausia - jo p a t r a u k l u m o , a n t r a - savo paios
patrauklumo.

seksualinis afrodiziakas (erotinis stimuliatorius). Skm bet


kur, p r a d e d a n t reikminga premija u rimt veikl ir baigiant

Savo paios seksualumo suvokimas tolygus vertinimui.

prizais ar medaliais u uniuk aukljim, didina moters vert

Moteris, suvokianti save kaip seksuali, laukiam, geidiam,

jos paios akyse, suteikia tam tikro aunumo, kur pastebi

tokia ir bus.

aplinkiniai mons ir dl kurio ji t a m p a labiau geidiama.


Viena moteris pastebjo, kad tomis dienomis, kai darbe lydi
skm, ji susilaukia didiausio vyr dmesio. " P o to, kai darbe
m a n pavykdavo skmingai organizuoti aukcionus, a taip
p u i k i a i j a u s d a v a u s i , k a d k a l b d a m a s u vyrais t i e s i o g

Seksualios moterys myli vyrus, laiko juos gerais draugais,


ir t o k i a n u o i r d i s i m p a t i j a v y r a m s - v i e n a i m o t e r
patrauklumo prieasi.

vytdavau ir jiems itai atrod itin seksualu".


Tas pats vyksta ir su vyrais. "Kai jiems sekasi, jie t a m p a

96

Seksualios moterys myli savo knus, jais patenkintos, nors

4. Seksuali moteris

97

kartais ir randa nedideli ydeli. Meil savo knui, matyt,


yra dar viena moterikojo avesio paslaptis.

MOTERIKAS
AVESYS
KNAS

IR

Besijuokianti mergina jau beveik apavta


Donas Rijus "Anglikos patarls"
Nejaugi seksualios moterys elgiasi skirtingai? D a u g u m a

vyr nuoirdiai mano, jog taip! Btent moter kno kalba


vyrams yra poymis, iskiriantis vien moter i viso j brio.

Seksualios moterys sugeba nejuia teigti vyrams, kad jie

Vienas 37 met vyras pasakojo apie moter, kart sutikt

yra laukiami, grtis j vyrikomis savybmis. Daugeliui vyr

bare, kuri j a m atrod tikras "seksualumo siknijimas". Ji

a t r o d o , k a d jie d o m i n a kai k u r i a s m o t e r i s s e k s u a l i n i u

nevilkjo jokiais seksualumo atspalv turiniais drabuiais,

poiriu. Seksualios moterys, netgi nesistengdamos, siunia

nebuvo nieko per daug atviro - paprasiausios kelns. Bet ji

vyrams subtilius vilties signalus.

buvo labai seksuali. Stovdama prie staliuko tiesiog

Vyrai labai vertina seksualin subtilum. J n u o m o n e


m o t e r i s " t u r i m o k t i suvilioti taip, kad a ito n
nepastebiau". Seksualios moterys instinktyviai s u p r a n t a
itai ir tvirtina, kad labai retai demonstruoja atvir, agresyv
seksualum.

nenustygo. S u p r a n t a m a , nesmoningai, bet ji buvo tokia


nenuorama. Judjo krutjo visa visutl. Ir m a n kaip vyrikiui
tai labai patiko. Ji atrod panai seksualiausi nimfoman,
nieko nesivar".
D a u g e l i o vyr n u o m o n e , seksualios moterys flirtuoja
nekuiuodamos ir b e n d r a u d a m o s su vyrais - varto akutes,

g u n d a n i a i sdi, stovi, netgi vaikto. Seksualios m o t e r y s

Skm gerokai didina seksualum, ir kai moteriai sekasi

vyrikio.

darbe, itai atsispindi jos nuotaikoje bei ivaizdoje.

besinekdamos stengiasi - bent jau retsykiais - prisiliesti prie


Kai kurie vyrai mano, kad kno kalba nra tokia svarbi,
kaip paties kno seksualinis poveikis. Kitaip sakant, moteris,

98

99

turinti seksual kn, neturt elgtis seksualiai - ji ir be to


jau seksuali. "Paprasiausiai jos skirtingos sanklodos, - aikino
m a n vienas 24 met vyrikis. - Visa kita nesvarbu. Jeigu matau
k nors seksualaus, apie tai galvosiu seksualiai. Laikydamas

aisti roele - ir m a n atrod, kad glel, kaip multfilmuose,


tutuojau nugeibs n u o kario, kur skleidia jos knas".
Ar bare, ar biure, ar vakarly moters kno kalba byloja

moter seksualia, laukiu i jos ir, m a n o manymu, seksuali

vyrikiui apie seksualum.

veiksm".

moterikumui

Tad kokie gi veiksmai yra seksuals? Egzistuoja daugyb

pademonstruoti

Viena puikiausi priemoni savo


-

tai eisena.

N e s e n i a i i r j a u m u l t f i l m , k u r dvi s t o r u l i u k s

seksualins k n o kalbos reikmi. Apie tai galima parayti

maudymosi kostiumliais stovi ant jros kranto ir sako viena

dar du knygos skyrius. Taiau vyrikiai m a n vis kartojo, kad

kitai:
- O, Nadin, vaiktinti po plia - tikras m e n a s !

seksualios moterys vaikto plastikai. Prisimenate, kai mes


buvom dar mergiots, mamos mus bar ir mok vaikioti
gracingai ir lengvai."Regis, seksualios moterys neumiro t
pamok. Kaip paymjo vienas vyrikis:

"Joms ne vis tiek,

kaip sdi, vaikto, kalba, ir jos nesigia. Kprinimasispraudo


seksualum".
Kitas p r i d u r i a : "Tos moterys ramios, graiai vaikto,
graiai sdi, nesvarbu kur - ar p e r oficiali vakarien, ar
n a m u o s e prie televizoriaus".
Seksualios moterys be kompleks, j judesiai danai
skleidia - atvirai ar slapia - stipriausius jausmus. 33 met
Kenas aprao moter, kuri m a t bare. Nors tai buvo prie
kelet met, jis visk iki smulkmen prisimena. "ita moteris
jo, ir tutuojau j apspito ei ar septyni vyrai. Ji nebuvo
tokia grai, i pirmo vilgsnio galjai duoti kokius 40 met,
bet - jergutliau! - ji tarsi visus juos laik ant pavadlio. Ji
vilgteljo m a n e tartum drsindama: " M a n patinka, kaip
tu iri m a n e " . Jos kno kalba trykte tryko seksualumu:
"Tu m a n patinki". Daugiau nieko panaaus nesu m a t s " .
Piteris Bogdanoviius pasakoja apie Sibils eferd k n o
kalb, kai ji dav interviu. Aktor atjo apsivilkusi dinsais
ir megztiniu ir atsisdo prieais j prie urnalinio staliuko,
ant kurio stovjo vaza su roele. "Atsakindama ji pradjo

- I ties?
- Taip, t a i s u n k i a u , n e g u a t r o d o i p i r m o vilgsnio.
Svarbiausia gudryb - vaikioti seksualiai ir atrodyti, kad
mirti i nuobodulio...
- M a n jau nuobodu...
- Na, dabar prasids sunkiausia...
Vyrikiai - apsigim moter vertintojai, o vis graiausia,
k gali padaryti moteris, - tai praplaukti p r o spoksanius vyrus
lengvai ir grakiai, truput kraipant klubus. Vienas 26 met
t e i s i n i n k a s tvirtino, k a d m o t e r i m i jis gali susivilioti tik
p a m a t s jos eisen.
"Eisena - tai svarbiausia, - sako jis. - Vis vis svarbiausia.
Pasitikjimas savimi, ritmingas ingsnis. O p a g r i n d
pagrindas - praplaukti su tokiu vilgsniu, tarsi sakyt: "Turiu
toki teis!" Jeigu moters galva nuleista, peiai susmuk - ji
arba be nuotaikos, arba apskritai gug. Bet jei engia spriai,
auktai pakelta galva, valiai velgdama - tai seksualu. Ji
praeina pro tave, "lengvai ypsodamasi lp kampuiais, o
vilgsnis toks ypatingas. Ji nekraipo klub, eisena truput
balansuojanti: auktyn-emyn. Klub kraipymas m a n
nepatinka - tai dirbtina. Kartais vaiuoju piet Birmingem.
Atsisdu parke ant suoliuko ir iriu praeinanias moteris.
Graiai vaikioti gali kiekviena. Tai dar niekam n e p a k e n k " .

100
101

Papraiau kit vyrik apibrti, kas yra seksuali eisena.


"Seksualios moterys vaikto seksualiai, - pradjo jis. - Lengvai
kraipydamos upakal. Tarsi stengtsi siurbti giliau tavo
daikiuk, kad pasiekt orgazm".
Jis kalbjo visikai rimtai. Visas pokalbis buvo rimtas. Ir
staiga - e tau kad nori!
- E i , p a l a u k , - t a r i a u a. - Tu t i k r a i i t a i p m a n a i ?
* Nejuokauji?
- Ne, a visikai rimtai. Pasakiau, k galvoju. Jos vaikto
taip, tartum stengtsi leisti vyrikiui prie orgazm stumti
savo daikiuk giliau. Tau ugniauia kvap, belaukiant kito
ingsnio..!
Puiku. Tegu...

prizai. Salje stovjo apie 350 moni, ir kiekvienas rankose


laik labdaros etonus. Svarbiausi priz - butel prancziko
vyno - ilo gana apkni moteris, kurios didiul ir galinga
krtin, be abejons, labai krito akis. Kai ji lipo nuo pakylos
su vyno buteliu rankose, salje kakas prunkteljo. Po to
stojo mirtina tyla, nuo" kurios ima zvimbti ausyse, ir jeigu tos
scenos heroj bt buvusi bet kuri m a n o pastama moteris,
ji bt sutrikusi. Tokia situacija! Bet i moteris pasiymjo
savitvarda ir savo verts supratimu. Lengvut lengvutle eisena
ne nujo, o plaukte nuplauk per sal. Nesutriko. Jos eisena
buvo tokia ididi ir seksuali, jog beveik neivengiam krach
pavert pergale.

Vieno eisenos specialisto n u o m o n e , eisena - tai kur kas


daugiau nei paprastas kno judjimas i vietos viet. Eisena
sukelia erotinius jausmus,
kaip okis suadina vyrikiams
seksualin
reakcij.
ymusis Florencas Zigfeldas sukr sav aunij ou
mergin atrinkimo metodik. Scen jis utraukdavo balta
d r o b u l e , o m e r g a i t s a u k t a i s k u l n i u k a i s ir g l a u d i a i
aptemptais drabuiais ingsniuodavo anapus ekrano.
Zigfeldas ekrane matydavo kiekvienos merginos siluet. Jis
sakydavo: "Prie nuvelgdamas j veidukus, turiu pamatyti
eisen. Eisenoje daug daugiau seksualumo negu veide arba
net figroje. Mergina gali turti pat graiausi veiduk ir
paias dosniausias formas, bet jeigu vaikto nerangiai, visk
sugadins. M o t e r i s , nesirytanti p a s i n a u d o t i m o t e r i k a i s
privalumais ir imokti graiai vaikioti, n e t e n k a didels
dalies seksualinio p a t r a u k l u m o " . Pasakojama, kad Merilin
M o n r o ketviriu colio s u t r u m p i n o bateli kulniukus, kad
einant galt laisvai judti sdmenys.
Syk dalyvavau labdaringame vakare, kur buvo loiami

Kai prajusiais metais per televizij stebjau Mis Pasaulis


groio konkurs, m a n e p r i t r e n k m o t e r -

dalyvi- skirtumas. Visos jos buvo grauols, bet kai kurios,


e i d a m o s p r i e k a m e r o s , t u r j u s i o s u f i k s u o t i j lovs
akimirk, sutrikdavo, p a m e s d a v o ingsnio ritm, imdavo
nervintis. Kitos buvo itin plastikos, a t r o d , jos p l a u k t e
plaukia prieais kamer. Trij vyriki, su kuriais irjau
laid, n u o m o n e , kaip tik itos plastikiausios moterys ir buvo
paios seksualiausios.

102

ios vents

M o t e r eisen stebti itin malonu dl keleto faktori.


Vis pirma, pati moters kno sranga: ms klubai platesni
u vyr, todl jie einant sibuoja ir suteikia eisenai lengvumo.

manekeni eisena - stipriai sibuojant klubus. Taip vaikto ir


moterys, norinios parodyti natral jausmingum.
Bet jeigu mes ne modeliai ir n e t u r i m e tikslo ko n o r s

Antra, pdos ir avalyns specialisto Viljamo Rosi n u o m o n e ,

sugundyti, galime b t i p a t r a u k l e s n s b e n t j a u t u o , k a d

blauzd vaizdas: "Visas dmesys sutelkiamas j blauzdas, -

vaikiosim graiai itiesusios peius ir nugar. A visada

rao jis. - Ne tiktai j form, bet ir j raumen slinkiojimus.

g d i n a u s i savo k r t i n s d i d u m o , i r k p r i n a u s i , t a r s i

Ritmingas raumen bei raii sitempimas ir atsileidimas,

stengdamasi j paslpti n u o moni vilgsni. Pradjusi

nuslenkantis iki pat Achilo sausgysli prie pdos, uburia

lankyti oki p a m o k a s , pakeiiau savo poir, nes kart

ak"...

instruktor pasivedjo mane al ir pasak:

N o r d a m i tiksliau nusakyti, kas daro eisen seksuali,

- Dulija, tu pernelyg droviesi savo krtins. Geriau jau

vilgtelkim prieingyb - neseksuali eisen. N e s e n i a i

vaikiok tiesiai ir ididiai, atstaiusi j, negu b a n d y d a m a

apsilankiusi ligoninje, prisiirjau ligoni, slankiojani

susigti. Tu nepatiksi, taiau tai i pirmo vilgsnio padarys

koridori pasieniais, besilaikani u turkl. Vienas m a n o

tavo k r t i n m a e s n . Atrodysi kur kas g r a e s n ir

biiulis tai vadina "pooperaciniu liauiojimu". Tie atsargs,

graktesn". A jau nebeprisimenu vis pa, kuri ji mus mok,

netvirti ingsniai, plaiai isktus kojas - visika seksualios

bet ididi eisena tapo m a n o kno kalbos sudtine dalimi.

eisenos prieingyb.

Aukti kulniukai irgi stiprina eisenos seksualum, nes

Viljamas Rosi ilg laik studijavo moter eisen ir sak,

truput varo moters judesius, priveria j minti smulkuiais,

kad " e i s e n a be seksuali poymi" atsiranda todl, kad

seksualiais ingsniukais. Beje, tai siekia il monijos senov,

mogus plaiai deda koj pdas, didindamas atramos plot,

vien tamsiausi jos puslapi, kai moterys buvo paniojamos

nes bijo griti. Kas itaip vaikto? Senyvi, nutuk, ligoniai,

ir apkalamos grandinmis arba suriamos. Vyrams visada

atunto ar devinto mnesio ntumo moterys. Rosi m a n o ,

moteris atrod erotika, jei jos judesiai sukaustyti, jei ji bejg,

kad pasikeitusi moter eisena liudija senjim ir seksualumo

atsidrusi j valdioje ir priklausanti n u o j malons. Turime

sumajim. Moteris n e t e n k a ingsnio lengvumo, eidama

pripainti t vyr teisyb - dabar tai vyksta pasmonje, taiau

plaiai stato kojas ir pati palinksta priek.

tokia jausena - smoningai ar nesmoningai - egzistuoja.

Specialist n u o m o n e , paprastai moteris stato kojas 7-14

" i n g s n i o g r a n d i n s " , k u r i a s neiojo j a u n o s v e r g s

cm atstumu vien nuo kitos. Jeigu tas nuotolis didesnis, eisena

senovs Palestinoje, ribojo ingsn ir dar eisen seksualesn.

n e t e n k a seksualinio patrauklumo. Jeigu maesnis - eisena

(Iki iol moterys neioja ant koj "apyrankes" - to paproio

pagraja ir pasidaro seksualesn.

relikt.) O senovs Kinijoje moterims suverdavo koj pdas,

Seksuali

eisen

galima

isiugdyti.

Pavyzdiui,

sivaizduokit, kad einate kreida nubrta linija. e n g i a n t

ir tai moter eisen darydavo kicenani, okuojani, labai


tanki ingsniuk.

ingsn viena p d a tarsi pakyla virum kitos. Tokiu b d u

Kai kuri Afrikos geni moterys avi medinius sandalus,

kilsteli k l u b a i i r s u j u d a s d m e n y s . Tokia yra s e k s u a l i

prikalintus vineli, todl jos tipena trumpuiais atsargiais

104

105

ingsneliais. J a p o n s , apsivilkusios a p t e m p t u kimono, irgi


negaljo engti platesnio ingsnio. Amerikoje, siekiant to
paties efekto, buvo vilkima siauromis suknutmis ir avima
aktakulniais batukais.
Sdjimo

maniera

dar vienas

bdas,

kuriuo

seksuali

moteris gali isiskirti i viso brio. Ji patenkinta savo knu. Tai


matyti i jos sdjimo.

Ji

nesukaustyta, bet

ir ne

tiek

atsipalaidavusi, k a d p r i m i n t isidrbus vyr. Vyriki


n u o m o n e , ji daniausiai sdasi prie vyrikio ariau negu
" v i d u t i n " m o t e r i s i r netgi p r i s i t r a u k i a k d , kad b t
patogiau nektis.
R o k o vaigd Tina Terner - idealus laisvai sdinios
seksualios moters tipas. Reporteriui Mikui Ferenui ji p a d a r
tok spd: " n e k d a m a vis laik j u d a . A k c e n t u o d a m a
mint, spragteli savo ilgais pirtais kraujo r a u d o n u m o nagais.
Vis laik taiso savo nuostabius medaus spalvos plaukus ir
aidia jais. K a n a p a viebuio numeryje jai tarsi gimnastikos
p r i e t a i s a s . J i r a n g o s i , p a s d a p o s a v i m i k o j a s , vos
n e d e m o n s t r u o d a m a lotoso pozos".
Kart paklausiau 29 met dantist, kaip paprastai sdi
seksuali m o t e r i s . Klausimas j

s u d o m i n o . "Tikriausiai ji

atsisda prieais, gana arti. Ji gali truput prasksti kojas arba


sdti taip, kaip jai patogu, nors vieai tokia poza ir nedert.
Esu buvs vakarliuose, kur vyrai ir moterys sussdavo ant
kdi, sustatyt labai arti, ir sudr nosis irjo vienas
kitam akis. Atrodo seksualiai, jeigu ji sdi laisvai, kaip nori,
ar umetusi koj ant kojos, nuolat jas kilodama ir i naujo
kryiuodama".
D a u g prirayta apie sukryiuot koj kalb. Pavyzdiui,
jeigu moteris sukryiuoja kojas ties kulknimis, tai reikia,
kad ji p r i e i n a m a ir pasiruousi atsakyti. Bet jeigu kojos
sukryiuotos auktai, launys suspaustos - ji instinktyviai

Vakarlyje, p a n o r artimiau susipainti, vyras su moterimi


gali atsiskirti nuo kit susiimdami u rank, itiesdami vienas
prie kit kojas arba pasilenkdami vienas prie kito. Egzistuoja
sena kaip e m koj sukryiavimo aism... Moteris gracingai
ia sukryiuoja, ia iskeia kojas, kiekvien syk t r a u k d a m a
dmes launytes, kartais jas lyg netyia paliesdama arba
pirtukais pabarbendama keliuk.
Syk stebjau seksuali moter, kuri fotografavosi kartu
su savo biiuliu. Ji sdjo rami, susikaupusi, umetusi koj
ant kojos, bet prie fotografui nuspaudiant mygtuk, staiga
timpteljo suknel auktyn, a p n u o g i n d a m a keliukus.
Nuotraukoje ijo avi besiypsanti moteris, demonstruojanti
savo gundanias kojytes.
Vyrus jaudina toks koj sukryiavimas, provokuojanios
pozos ir j kaita. Vienas universiteto poetas urnale
"Psichologija iandien" ra apie palusiai gundant
studeni elges: "Merginos eina m a n o biur, kraipydamos
klubus, susirango krsluose ir kalba apie poezij. Galbt jos
daro tai, k liepia gamta. Galbt jos paprasiausiai nejauia,
k daro. Bet a suprantu ir griuosi t u o " .
M o t e r y s gali j a u s t i s laisvos i r s e k s u a l i o s n e t i k t a i
sddamos. Paprasiausiai tai tik vienas i bd. Pastamas
vyrikis sak: "Seksuali moteris pasireikia iki smulkmen pavyzdiui, beveik nusispiria batuk ir juo aidia koj pirt
galiukais. Ji gali lankstyti koj pirtus ir apskritai idarinti
tokius dalyklius, kad jos koj p d o s a u k t e auks: " A
aistringa!"
Pat batuko nusiavim kit akivaizdoje vyrai aikina kaip
pasirengim suartti. J u k jau inom, kad koj pdos - tai
s e k s u a l i , e r o g e n i n z o n a , i r d a u g e l i s vyr l a i k o j a s
stimuliuojaniomis. Stebsims tuo ar n e , bet vienas teisjas,
nagrindamas byl dl seksualinio eidimo, pasak: "Jeigu

pasirengusi atstumti visus.


106

107

dargi nesmoningus veiksmus. Moterys, uimanios tam tikr


moteris vyr kompanijoj nusimeta batukus, tai tas pats, kaip

viet verslo pasaulyje, tos, kurios nuolat sukiojasi vyr akiraty

pasilymas nusirengti".

ir supranta, kad negalima bendrauti i karto su visais, sugeba


subtiliai slpti savo kno kalb, priversdamos j sakyti " n e " .
tai kas domiausia: bet kuri moteris, sugebanti savo knu

KNO

KALB
KONTROLIUOJAME
PRIEINGYBMIS

Viename vakarlyje m m e kalbti apie seksualum, ir


moterys prabilo apie flirt. "A i ties neflirtuoju, - pareik
viena simpatinga 33 met moteris. - Kai kalbuosi su vyrikiu,
m a n e tarsi ledas sukausto. Bet ar ne keista... kodl a turiu
itiek draug homoseksualist?".
Kita

moteris,

truput vyresn,

irgi p r i s i p a i n o ,

neflirtuojanti. "Vyrai m a n e visuomet iveda i pusiausvyros,


tvirtindami, jog flirtuoju. Prisimenu, kai buvau itekjusi,
jauiausi tarsi ant lakiojo smlio - visai nesupratau t dalyk.

sakyti " n e " , gali prireikus itarti ir " t a i p " .


Vis pirma, mes turime jausti skirtum tarp ilto ir alto
elgesio. Paioje vedybinio gyvenimo pradioje neturjau jokio
supratimo apie kno signalus ir" j reikm. Kart m u d u su
vyru n u j o m e gana nuobodi v a k a r o n . Jis su k a k u o
nekuiavo, a nepainojau daugelio svei ir netrukus miau
n u o b o d i a u t i . P r i e m a n s p r i j o k a k o k s vyrikis i r
prakalbino. Apsidiaugiau, nes m a n atrod daug maloniau
kalbtis su konkreiu vyrikiu, negu slankioti n u o vienos
grups prie kitos. M u d u su j u o p r a k a l b j o m e apie p o r
v a l a n d . Pagaliau a n t r v a l a n d n a k t i e s lengva irdimi
patraukiau n a m o ir visikai umirau savo panekov.

Kai suavdavau kok vyrik, netgi nesuvokdavau ito, o


m a n o vyras b a i s i a u s i a i sisdavo, j e i vyrikiai b e r d a v o
k o m p l i m e n t u s . K a r t a i s n e t griebdavo jiems u krtini.
Tiesiog apstulbdavau. Juk net nenutuokiau, kad juos vilioju.
D a b a r esu isiskyrusi, o kai kurie mons vis dar neka, kad

'mm

elgiuosi k a i p itekjusi m o t e r i s . Jeigu p a b a n d a u aisti,


jauiuosi nejaukiai ir juokingai. Argi m a n o m a imokyti
mog flirtuoti?"
i m o t e r m a n y m u , s u d t i n g i a u s i a k n o kalboje p a s m o n s veiksmas. Mes neinom, jog idarinjam
kakokius dalykus, mes tiesiog idarinjam juos arba

5$5 9 ?

neidarinjam. Daugelis moter pripasta, kad i tikrj


neino, k daro, nes daug kas "paprasiausiai atsitinka". Beje,
ir vyrai ne visuomet gali tiksliai pasakyti, kaip btent flirtuoja
seksualios moterys. Jie tik ino, jog tai flirtas.

Taiau jis neumiro mans. Kit ryt m a n e sujaudino du


skambuiai: pirmiausia paskambino tas vyrikis ir pakviet

Bet btinyb priveria mus kartais dmiau vertinti savo


109
108

piet. M a n s vos neitiko okas - abu turim eimas, ir a

naudoja "alt" kno kalb. Tai veria vyrus laikytis atokiau

neturjau jokio noro su j u o bendrauti. Po keli minui -

nuo jos. Susitikau su Nadin pobvyje. Kukli blondin, santri.

kitas siurprizas: vakarykio pobvio eiminink telefonu

Pradioje ji nepatikliai, ilgai ir dmiai stebjo m a n e . Bet

pasak, kad ano vyro mona m a n pavydi, nes per ilgai su juo

vakarliui sibgjant jos veidas nuvito, p a t i p a s i d a r

nekuiavausi!

graesn ir patrauklesn nei anksiau.

N u r a u d u s i i g d o s , p a k a b i n a u ragel, p a l e n g v a
s u p r a s d a m a , k a d d l viso to k a l t a a p a t i - p e r ilgai
pranekjau su vienu mogumi. Matyt, ilgesni nei 20 minui

Mudvi kalbjoms apie it knyg, kuri t a d a raiau.


Nadin rauksi, sunerimo.
Pagaliau ji p a r e i k : "Turiau imokti flirtuoti. N e t

pokalbiai su vienu vyrikiu - tai seksualinio suinteresuotumo

neinau, kaip tai daroma. Ateinu pobv ir nulistu. M a n

poymiai, ir vyrai kaip tik taip juos suvokia.

kyri sdti nesikalbant. O jei prieinu prie vyrikio ir b a n d a u

Kas moters elgesyje rodo simpatij ar antipatij? Tok

su j u o plepti, j a m su m a n i m n u o b o d u ir, p i r m a i progai

klausim tyrintojai udav Ilinojaus universiteto koledo

pasitaikius, neria al". Ji beveik piktai gteljo peiais:

studentams.

Manieros,

student

atsakymuose

charakterizuojamos kaip "iltos", yra:

"K m a n daryti? Kakas ne taip. Paprasiausiai nesugebu


flirtuoti".

* danas ypsnys

Pasinekjusi su Nadin, suinojau kai kurias jos gyvenimo

* laiminga veido iraika

detales. Dusyk buvo itekjusi, abu kartus u alkoholik. Abu

* reikmingas vilgsnis nuo galvos iki koj

jie buvo m a l o n s ir dmesingi - taiau tik iki s a n t u o k

* vilgsnis tiesiai akis

forminimo. Paskui viskas keitsi. "Kai antrasis vyras m

* prisiartinimas

m a n rkti: "Sdk ir tylk!", pagalvojau: " D i e v e ! To

* rankos palietimas

paprasiausiai neturi bti. Neturi bti".

* atvira ypsena

Ji isiskyr ir baiminasi, kad viskas vl gali pasikartoti.

* stovjimas prieprieiais

- A paprasiausiai nebemoku flirtuoti, - pakartojo ji.

O tai kas yra "altas" elgesys:

- Bet kruize juk flirtavai, - nutrauk j alimais sdinti

* altas vilgsnis

draug. - Prisimeni t padavj - koks ten jo vardas, Nelas?

* vilgiojimas lubas

Prisimeni, kaip jis tave irjo? Tu jam patikai.

* nirumas

N a d i n v e i d a s suvelnjo. " J i s a t n e m a n valgyti, -

* kands juokeliai

paaikino ji. - O biiuliai aipsi: "Ei, jis tave spokso". A

* nag kraptymas

atsakiau: " N a , liaukits". Syk atsisukau, o jis taip ilgesingai

* rkymas- cigaret po cigarets

irjo mane, ir a..." Ji susijuok. "Vos nenumiriau, nes jie

* nusigrimas
* dirbtinis iovulys

buvo teiss! Po to m u d u p r a d j o m e kalbtis ir a u n i a i


.v

Nadin, vienia trisdeimties met moteris, nesmoningai

praleidom laik".
- O atsimeni prajus laisvadien? - primin jai draug. Tuodu, kuriuos mudvi sutikome?..

110

111

Nadin prunkteljo.

netraukia, a kokia nors dingstimi sutrumpinu ms pokalb:

- A juk nieko ypatingo nedariau. Be to, tiedu buvo ved.

valgausi po kambar, vartau valgiarat, neiriu akis.

O Nelas... taip, kruize... Bet juk tai ir viskas.


Nuotykis su Nadin - tai tipikas pasmons selektyvumo

Visikai nesidomiu juo. Neklausinju apie gyvenim. N u m e t u


kelias frazes apie pomgius ir viskas. N e b n u atvira, elgiuosi

flirte pavyzdys. Ji labai auniai sugeba flirtuoti, taiau tik su

kasdienikai ir deduosi abejinga. Prisipainsiu, kartais net

tais vyrikiais, kurie "saugs", tai yra, ved, arba su tais, kuri

vilgioju laikrod".

jinai gyvenime daugiau nesutiks.

Paklausiau En, kaip ji elgiasi, kai vyras domus. Pasirodo,

Gyvena tarsi dvi Nadin. Viena santri, netgi tari. (Su ja

visai prieingai. " O , jeigu jis m a n patinka, a palinkstu prie

m a n e ir supaindino.) Atsargi su naujom paintim, bijanti

jo ir i r i u tiesiai akis. Kai m u d u k a l b a m s , visikai

likti nuskriausta. Nadin nesisteng bti tokia, ji tiesiog tokia

nevilgioju kitus ir neklajoju vilgsniu aplinkui. Lyg netyia

buvo, taiau tie impulsai sklido labai rykiai ir tiksliai. Jeigu

n u s i i m u a k i n i u s , k a d jis p a m a t y t , k o k i o s m a n o akys.

juos pagaudavau a, tai kodl j galjo ivengti vyrikiai, su

Primygtinai klausinju apie j. Jauiuosi rami ir nesuvaryta.

k u r i a i s j i b e n d r a u d a v o ? N i e k a s j u k n e n o r i flirtuoti s u

Daniau juokiuos, neskubu ieiti, progai pasitaikius, palieiu

nepatikliu mogumi. Nepasitikjimas - flirto kapas.

jo rank, kad teigiau savo mint".

Antroji Nadin - laisva. Ji nutar, kad jai patinkate, ir jos

N a u d o d a m a s i tais metodais, E n a susidraugavo su jai

veidas spindi. Kai jinai neka, nuo jos dvelkia velnumu, ji

patikusiu vyrikiu, ir pagaliau jiedu tapo artimi. E n a inojo,

a t r o d o mielas bejgis padarlis. Tai ir yra ta Nadin, kuri

k a i p p a r o d y t i savo s u s i d o m j i m , ir, a t s i r a d u s B e n u i ,

flirtavo kruize, kuri kvatojo kartu su dviem vedusiais vyrais.

nereikjo joki pastang, viskas vyko natraliai.

Tai Nadin, kuri gebjo flirtuoti.

Kai moteris ino, kaip n o r d a m a gali atstumti vyrik, ir

Antra vertus, flirt imananios moterys puikiai ino, kada

jai pavyksta tai padaryti, t a d a lengva pakeisti elges, kad

vyrikis susidomi jomis. J flirtas ne visuomet instinktyvus,

p r i t r a u k t vyrikius. Moterys, kurios buvoja vienii

danai jis labai tiksliai apskaiiuotas.

susitikimuose ar pobviuose, greitai imoksta kontroliuoti

E n a i daugiau nei trisdeimt met. Tai laiminga ruk,

s a v o k n o kalb, e l g s e n a p a s a k y t i " t a i p " a r b a " n e " .

gebjusi geriau u kitas atskleisti savo flirto paslaptis. Ji

Trisdeimtmet P e t sak, kad, kai jos vaikinas t r u m p a m

ispausdino laikratyje skelbim ir gavo apie 75 laikus.

ieina, ji naudojasi vieninteliu bdu kitiems "atbaidyti" n u o

S u s i t i k o s u d a u g e l i u j a i r a i u s i vyriki. " T a i b u v o

savo staliuko. "Sdiu, atsikolusi kd, paprastai niek

beprotikas eksperimentas, nes daugelis i j buvo nusiteik

neiriu - ir tai sustabdo vaikinus. O jeigu panoriau, kad

labai romantikai ir tikrai norjo artimiau bendrauti - jie buvo

prie mans prieit, visk daryiau atvirkiai: valgyiausi

pasiry pradti tutuojau ir primygtinai klausinjo: " N a k,

po kambar, spoksoiau mones, ir visa tai daryiau laiminga

m u d u suartsime?"

ir ramia veido iraika".

" F l i r t u o j a n t d a u g kas vyksta instinktyviai, jeigu m a n

Kita moteris, Lana, draugs pakviesta artimiausi bar,

vaikinas nepatinka, t jis kakaip pats suvokia. Jei jis mans

netiktai surado bd, kaip ataldyti vyrus. "Kai mudvi ten

112

113

n u j o m e , p a s i r o d , j o g t a i v i e n g u n g i b a r a s . Tegu -

sako vienas vyrikis: "Negaliu paksti, kai moteris darbe dvi

nepradjau jai priekaitauti. Bet bijojau, kad m a n o biiulis

juodai. M a n o poiriu, tai "valdikas" kostiumas, ir jis visikai

supyks, jei suinds, kad ukliuvau tok bar. Kitojau,

nepatrauklus".

smeigusi vilgsn grim vitrin. Nenorjau joki paini,


ir man tai pavyko. O m a n o draugu elgsi visikai prieingai,

Elkits kaip profesional. Tai yra, n e a p t a r i n k i t e su

nes iekojo paini. Ji dairsi aplink, kvatojo, nenustygo,

vyrikiais savo asmeninio gyvenimo detali, bet kalbkite apie

tad keletas vyruk prijo prie jos ir umezg kalb".

reikalus. nekkits apie darb, o ne apie save ir j. Tuo js i

Seksualinio persekiojimo darbovietje specialistai pataria

pat pradi sutramdysite bet kok laisv elges.

m o t e r i m s , kaip ivengti seksualinio s p a u d i m o . D a u g e l i s

Prieingyb: bet jeigu norite atrodyti seksualesn, tai kuo

m o t e r skundiasi, kad d a r b e j nelaiko rimtomis, todl

d a u g i a u kalbsite apie a s m e n i n i u s reikalus, t u o g e r i a u .

a p r a n g a b e i elgesiu b a n d o apsisaugoti n u o s e k s u a l i n i o

Pasukite kalb n u o darbo asmeninius dalykus, patikkite

pobdio santyki, atsirandani vyrams ir moterims dirbant

vyrikiui savo problemas, rpesius, nuogstavimus. Leni, 34

kartu. Ms laikais seksas atjo ir darbovietes. Yra moter,

met moteris, k tik isiskyr ir gavo skaiiavimo technikos

mgstani d a r b o vietose flirtuoti, netgi ne vien flirtuoti.

o p e r a t o r s viet. J i kloja b e n d r a d a r b i a m s visas savo

V i e n a t a r n a u t o j a pasakoja: " D a b a r , kai p u s gyventoj

problemas, rpesius ir aismingus nuotykius. Todl darbe

viengungiai ar isiskyr, ir visi dirba, suderindami kasdienyb

turi ger draug br. Leni net sureng jiems pobv, kur

su iekojimais bei trokimais, mons suranda vienas kit

atjo 25 mons, o vyrikiai nuolat j kvieia vakariens.

kaip tik ia, darbe. Jie susipasta ir bendrauja biuruose".


O tai kas patartina moterims, vengianioms seksualins

Susikurkite vyrik gynj. Kitaip sakant, susigalvokite

prievartos ir spaudimo darbo vietoje. Atkreipkite dmes ir

fiktyv biiul arba vyr,

jeigu jo neturite. Tegu jis gyvena

tai, kas vyksta, jeigu pasielgta prieingai.

js mini pasaulyje. Jums tas mitinis vyrikis pasitarnaus


kaip gera apsauga nuo nepageidautino paalini dmesio.

Rpinkits savo drabui dalykiniu stiliumi. Vilkkite

Prieingyb: bet jeigu norite darbe pagarsti kaip seksuali

s t a n d a r t i n i u s dalykinius k o s t i u m l i u s : varkel, sijon ir

moteris, elkits prieingai: nepasakokite apie kakok tariam

k o n t r a s t i n g o s spalvos p a l a i d i n u k . Tokio tipo d r a b u i u s

roman arba vyr, kurio nra. Niekuomet nesiteiraukite jums

. r e k o m e n d u o j a D o n a s T . M e l o j u s knygoje " M o t e r i k i
d r a b u i a i , l e m i a n t y s s k m " . Pusiausvyra, s a u g u m a s i r
praktikumas.

palankaus vyrikio apie jo mon ar draug. Elkits taip, tarsi


judviej nevaryt jokie sipareigojimai.
Kaip tik itaip elgsi a n e t a su savo virininku Robu. Ji

Prieingyb: bet jeigu moteris darbe ar po jo nori atkreipti

n i e k u o m e t n e p r a s i t a r , kad t u r i biiul, tarsi jo visikai

vyr dmes, ji turt vengti pernelyg didelio dalykikumo,

nebt. Todl Robas ir kiti vyrikiai domisi ja, ir dabar a n e t a

todl tikt vilkti sukneles, nestandartinius kostiumlius,

sprendia dilem - ar toliau tsti tokius santykius, ar juos

skirti dmesio kitoms, moterikesnms aprangos dalims. Kaip

nutraukti?..

114

115

Negerkite su juo vienudu. Tai sukelia jam iliuzij, kad jis


pakviet jus pasimatym, bet niekaip nestengia sukurti

r o m a n t i k i a u , i m k i t s a t v i r k t i n i v e i k s m . Tai y r a ,

dalykinio susitikimo atmosferos. Atmeskite bet kok

n i e k u o m e t neklausinkite jo apie mon arba vaikus,

meilinimsi, jeigu nenorite su juo artimai bendrauti.

apsimeskite mananti, kad vyrikis su niekuo nesusisaists.

Prieingyb: bet jeigu jus traukia vyrikis, kas gali bti


m a l o n i a u u susitikim n u o a l i o j e v i e t o j e ! J e i g u j u d u
vaiinats dviese, tai suteikia puikiausi galimyb vilgsniams,
flirtui ir kitokiai k n o kalbai. Dila, l a n k y d a m a teorin
seminar komersantams, tarp 150 dalyvi pastebjo vyrik,
su kuriuo p a n o r o susipainti. Pobvio pabaigoje visi ijo, o

Sandi artimai draugauja su vedusiu vyrikiu, kartu dirba jau


k e l e t m e t . " E d a s , - s a k o ji, - n e n o r i j a u s t i k a l t s ,
b e n d r a u d a m a s su manimi, todl niekuomet nesiteirauju jo
apie eimos reikalus. Mudviem geriau nekalbti apie realias
problemas, pavyzdiui, apie jo keturis nepilnameius vaikus.
Galima sakyti, itaip viskas atrodo net seksualiau".

Dila pasiliko. Jiedu su Gregu sdjo bare, kol j udar, o


paskui nuvaiavo naktin kavin. Mintis, kuri Dila piro

Atsisakykite

kvietimo

kartu

papietauti

ar

Gregui, buvo labai aiki - jos dmesys jam neturi nieko bendro

pavakarieniauti, jeigu tai nesusij su darbu. M o t e r i s ,

su verslu.

n o r d a m a likti dalykika, skrupulingai iri visk, kas adt


pasimatym. Ji vengia panai situacij.

n e k k i t s a p i e j o e i m , s u s i p a i n k i t e arba
susidraugaukite su jo mona. Tas b d a s leidia vyrikiui
suprasti, kad inote, jog jis nra laisvas, ir pastato tarp judviej
barjer.

Prieingyb: p r i i m k i t e kvietim p i e t ar v a k a r i e n s .
Sutikdama p a r o d o t e savo dmes jam. tai Keli susitinka su
keliais kolegomis ir p r i i m a kvietimus k a r t u pietauti. Jos
nuomone, didel kompanija, kur jinai dirba, suteikia galimyb
bendrauti su aibe maloni vyriki, ir, kaip ji sako: " K o d l
m a n tuo nepasinaudojus? Dirbu devynias valandas per dien,
o vaiuodama vien pus utrunku vis valand. Neturiu
laiko pasimatymams ir paiekoms. Jeigu nesusipainsiu su
kuo nors darbe, apskritai su niekuo nesusipainsiu".
Nepraykite ir nepriimkite paslaug. Kiekvien syk, kai
js priimate paslaug arba pagalb, vyras laukia toki pat
veiksm ir i js.
Prieingyb: paprayti vyrikio kokios nors paslaugos - tai
labai efektyvus bdas pradti flirt, rodant js susidomjim
j u o ir, be abejo, s u p r a n t a m kaip ma maiausiai geros

Prieingyb:

b e t j e i g u n o r i t e , k a d vykiai k l o s t y t s i

biiulysts pasilym.

116
117

t
FLIRTO

MENAS

IR

MEISTRIKUMAS

Flirt k a i p " k n o iraikos p r i e m o n " n a u d o j a vis


pasaulio kultr moterys, p r a d e d a n t dailiosiomis
amerikietmis ir baigiant dar akmens ami tebegyvenani
geni moterimis. Antropologas Davidas B.Givensas nurodo,
kuo skiriasi flirtas nuo gundym. Ir viena, ir kita, jo n u o m o n e ,
susideda i intymi, seksualaus atspalvio santyki, bet "flirtas
ne taip rimtas ir lengvesnis u asistavim. Tuo tarpu gundymai
gali pasireikti "nevykusiu" meilinimusi arba jo pagreitinta
versija".
Daugelis, su kuriais kalbjausi, skiria nemaai flirto tip.
Sakysim, yra paprastas flirtas ir "rimtas flirtas". "Kai flirtuoju
rimtai, - sako viena moteris, - tai visikai kitaip. Vyrikis
tutuojau pajunta. Skirtum a pati inau. Negaliu tiksliai
paaikinti, bet inau: kai flirtuoju rimtai, esu kuklesn".
Kitos moters n u o m o n e , nerimtas flirtas prasideda tada,
kai m o t e r i a i "i tikrj vis vien". Ne syk tai pastebjau
okiuose. Kai moteris atvirai demonstruoja savo seksualum,
ji flirtuoja atvirai ir lengvabdikai, nes nori viso labo vienos
nakties nuotykio. Ir nieko daugiau. Todl jai tas pats, ji gali
pasielgti b e t kaip, ikrsti kas p a p u o l a . B e t kai lsmas
praeina, kai pasidaro ne tas pats, kada tas vyrikis tau t a m p a
svarbus, t a d a dargi f l i r t u o d a m a n o r i ilikti t r u p u i u k
paslaptinga ir udara".
M a n o panekov grup sutiko, kad flirto tipai skiriasi
pagal " s a u g u m o " laipsn. Vedusi moni flirtas priklauso
n u o tos saugumo ribos. "A mgstu paflirtuoti, - pasakoja
itekjusi, itin seksuali moteris. - Ypa jei partneris ino, jog
tai tik aidimas. Bet jeigu jis panors i mans daugiau - a
nesiryiu, na, nebent su m a n o mamaits gydytoju Klivlende".
Keletas moter sak, kad itekjusios daug ir danai labai
118

nekaltai flirtuodavo, taiau dabar, kai liko vienios, elgiasi


kur kas atsargiau.
"Bdavo domu, ir a niekada to nevengiau, - kalba viena.
- M a n p a t i k o . F l i r t u o d a v a u su v e d u s i a i s vyrais, ir j i e
atsakydavo m a n tuo paiu. Kartais net mon akyse. Bet kai
tik likau vienia, viskas pasikeit. Staiga inyko visi barjerai,
ir b i a u galjusi p a t i r t i visk, ko tik n o r i u . Tai t a p o
pavojinga".
" i n o m a , egzistuoja barjeras, - sutinka ir vyrikis. - inau,
kad m a n o biure daugiausia flirtuoja ved ir itekjusios, o
viengungiai - jie tiesiog dirba savo darb. Kai tu vienias,
tavs niekas nevaro, tau niekas nekliudo, o tai ir yra tasai
barjeras. Barjeras - tai, ko tu nenori perengti, jei tas ingsnis
nra k nors lemtinga".
Vyrikiai flirt iri skirtingai. Jeigu vyras suinteresuotas,
sudomintas, o aplinka patogi, sakysim, baras, klubas arba
pobvis, - jis gali prieiti prie moters, ukalbinti j, pakviesti
okiui, apkabinti ar net pabuiuoti. Taiau jeigu jam nedomu,
jis apsimeta, kad nepastebi jos ir neatsako flirt. Kartais
atviras m o t e r k o k e t a v i m a s n e t a t s t u m i a , ir t a d a vyras
sprunka al.
Tyrimai atskleid domius r e z u l t a t u s . V i e n a m o t e r i s ,
dstanti flirto technik Sietle, istudijavusi it tem, patrauk
po Sietlo barus ir klubus savo teorijos patikrinti praktikoje.
"Nuostabiausia, k m a n pasisek isiaikinti, - vliau pasakojo
ji interviu laikraio reporteriui, - buvo ne vyr nesugebjimas
flirtuoti (a tai buvau pastebjusi ir to tikjausi). Buvau
n u s t e b u s i , k a d daugelis n e s u p r a n t a , jog m o t e r i s su jais
flirtuoja.

99

proc.

dvideimties,

trisdeimties

ir

k e t u r i a s d e i m t i e s m e t vyriki, m e t vilgsn m o t e r ,
siuniani jam aikiausius signalus, nuryja gurknel viskio
ir beda akis savo bokalus ar taures".
119

Ji tvirtina, kad geriausiai signalus p r i i m a vyresni nei


penkiasdeimties met vyrikiai.
Kitas amerikietis tyrintojas aplank daugiau kaip 100
bar viengungiams, nordamas isiaikinti, kaip vyrus veikia
m o t e r flirto signalai. Jis tvirtina, kad 85 p r o c . vyriki
" n e k e r t a " moter flirto su jais.
Bet kai visa tai papasakojau vienam savo biiuliui, jis
p a t e i k io f e n o m e n o sav versij: "Paprasiausiai jiems
nedomu. Todl jie ir neflirtavo. Kodl jie turt flirtuoti su
kuo pakliuvo? Jeigu vyrikis sudomintas, jis sugebs kaip nors
atsakyti moteriai".
Kaip moteriai veikti tuos visus barjerus, kuriais apsistato
vyrikis, ir savo kno kalba priversti pastebti j ir susidomti?
Kitame skyriuje nuodugniau nagrinsime vairius flirto bdus
bei jo technik.

grakiai, dailiai vaikioti, praranda didel dal seksualinio


patrauklumo".
*
Neseksuali eisena: plaiai statomos kojos, pdos dedamos
toli viena n u o kitos, kad eisena bt tvirta. Jeigu einant pdos
statomos 7-14-cm viena n u o kitos, tai normalu, taiau statant
jas ariau vien kitos, galima sustiprinti savo seksualum.

Aukti k u l n i u k a i s e k s u a l e s n i u ploki p a d , n e s
auktakulniai batukai pakeiia moters eisen - ji engia ne
taip laisvai, ingsnis atrodo "iek tiek suvarytas ir nedrsus".

Seksuali moteris sdi nesivarydama, laisvai, j a u s d a m a


savo vert. Ji paprastai sdasi ariau vyrikio negu neseksuali
moteris.

Z>
Moters

SEKSUALUMO
kno

kalba

AKSIOMOS

vyrikiui

panai

simbol,

paenklinant konkrei moter gilesniam tyrinjimui.


Daugelis moter spinduliuoja "stipr jausmingum", kuris
instinktyviai arba smoningai p e r d u o d a m a s kno kalba.

Seksuali moteris vaikto lengvai. Jai ne tas pats, kaip ji


sdi, eina, neka, tokia moteris niekuomet nebus nerangi.

Egzistuoja daugyb mayi m a l o n i judesi - koj


sukryiavimas, batuko nusiavimas kit moni akivaizdoje ir visi jie rodo seksualum bei nor suartti.

Kno kalba veikia instinktyviai, ir todl moteriai sunku


j valdyti, j e i g u j i n e i m o k s k n o k a l b o s k o n t r o l i u o t i
prieingybi pagalba. i n o d a m a , kokiais bdais vyrikis
atstumiamas, ji ims rodyti visai kitokius gestus, siekdama j
suvilioti. Bet kuri moteris, sugebanti k n o kalba pasakyti

Seksuali eisena isiskiria pasitikjimu savimi ir gali tapti

" n e " , gali iniokti tuo paiu knu tarti " t a i p " .

erotiniu instrumentu. Florenco Zigfeldo n u o m o n e , "moteris,

n e i n a u d o j a n t i j a i s u t e i k t o s m o t e r i k u m o privilegijos

Moteris privalo inoti skirtumus tarp "ilto" ir " a l t o "


elgesio. Nepasitikjimas - flirto prieas.

120

121

N o r d a m a ivengti seksualinio persekiojimo darbovietje,


moteris turi inoti kelet taisykli: rengtis dalykinio stiliaus
drabuiais, nekalbti apie asmeninius reikalus, susikurti sau
vyro-gynjo vaizd, atsisakyti kvieiama piet bei vakariens,
jei tai nesusij su darbu. Bet jeigu moteris nori atkreipti vyr

FLIRTO

dmes darbe (arba kitose vietose), ji turi elgtis atvirkiai.

PASLAPTYS

Jeigu moteris iri man tiesiai akis ir sulaiko vilgsn,


inau, kad sudominau j.
I interviu
Veiksmas vyksta naktiniame klube "Niki". Roko grup
groja sunk ritmin bit, o vienii vyrai bei moterys n u o 21
iki 4 0 m e t , s u s i s p i e t p r i e b a r o k i k e n a , l i n k s m i n a s i ,
apirinja vienas kit, smalsauja, vertina, atmeta, umezga
paintis.
Bare kunkuliuoja flirto kalba, ir visi tie 200 moni siunia

*
Egzistuoja daugyb flirto tip - pramogai ir "rimtai". Jie
skiriasi saugumo laipsniu. Vyrikiai reaguoja flirt trimis
bdais: arba susidomi, arba apsimeta, kad nepastebi, arba
suirzta ir pasialina.

Moterys, kuri didesn kno signal vairov, daniau


suvilioja vyrus.

savo kno signalus - kiekvienas madaug po 70 signal p e r


valand.
Flirtas, kaip jau kalbjau ankstesniame knygos skyriuje,
- labai sudtingas dalykas. Mokslininkai vardija a p i e 52
atskirus poelgi tipus, netgi tokius neymius, kaip antaki
kilsteljimas ar peties trukteljimas.
Antropologas Davidas P.Givensas smulkiai inagrinjo
tiek gyvuli, tiek moni flirto elementus. Jis tvirtina, kad
gyvuliai seksualinje preliudijoje siekia dviej pagrindini
tiksl, be kuri sueitis negali vykti. Pirmiausia, patel turi
parodyti, kad nebus agresyvi, nes daugelio ri gyvuliai turi
iltis ir nagus. Antra, patinas turi suadinti p a t e l e i fizinio
kontakto nor.

122

123

K tai reikia induoli patelms? Kad vykt lytinis aktas,


p a t e l turi tikinti patin, jog ji nepavojinga, n e b u s j a m
agresyvi. Reikia, ji turi pademonstruoti "klusni" elgsen.
Visi, kurie turi un, sivaizduoja, kas tai yra klusnj gyvulio
elgesys.
S u a u g u s i i n d u o l i p o r o s , n o r d a m o s rodyti, k a d
pasirengusios seksualiniams santykiams, danai elgiasi vienas
su kitu kaip motina ir vaikas. Ta elgsena apima aidimus,
mylavimsi, pasikandiojimus, apsiuostymus ir apsilaiymus.
Givensas pastebi dom fakt: kai gyvuliai paklusns, jie
elgiasi kaip jaunyliai, o tai tinka ir monms. Daugyb taip
vadinam flirto element galima pastebti vaik dareliuose,
kai du vaikiukai b a n d o susipainti!
Visikai akivaizdu, kad monms turi takos j biologin
p r a e i t i s . K a i p a n t i l o p e i , d r a m b l i u i a r l a u k i n i a m uniui,
mogui irgi reikalingas vidinis sitikinimas, kad moteris, kuri
j traukia, nesielgs agresyviai, bus prieinama.
Tam tikros moters savybs, sakysim, neplaukuotas knas,
m a l o n s v e i d o b r u o a i , velnus balsas, gali vyrui labai
sumainti tamp. Neatsitiktinai daugelis m a n o tyrint
vyriki vengia pernelyg kyri, usispyrusi ir agresyvi
moter. Kno kalba, jei joje nra paklusnumo ir draugikumo,
tarp partneri nesimezga.
Trukteljimas peiais - visuotinai pripaintas paklusnumo
poymis, kur ufiksavo arlzas Darvinas dar 1872 metais.
Kiti sutikimo gestai (tai gali n u s t e b i n t i daugel m o t e r ,
laikani save laisvomis ir nepriklausomomis) yra galvos
linkteljimas, pei kilsteljimas, k n o paglostymas, rank
sukryiavimas ant krtins, deln suglaudimas, vilgsnis
tiesiai akis, po kurio akys nuleidiamos emyn. Tai svarbs
draugiko elgesio elementai. Tyrintojai, stebdami
flirtuojanias p o r a s kavinse arba kitose vietose, p a d a r
ivad, kad j odi kalba n r a tokia svarbi, palyginus su
124

kno kalba. Givensas, pats stebjs it fenomen, tvirtina:


" N e t g i svarbi mokslin t e c h n i n arba politin diskusij
galima surengti flirtuojant. Bet visa tai vyksta neverbaliniu
lygmeniu".
Viena agresyvi feministini pair moteris kreipsi
daktar Givens tokia problema: ji p a t r a u k d a v o vyrikius
seksualiai, n o r s akis j i e m s sakydavo labai n e m a l o n i u s
dalykus. Ta moteris, pavadinsim j Teri, griebdavosi, anot
Givenso, prastins arba chronikos flirto pozos.
Daktaras Givensas pareng valandos videora, kur Teri
k a r t a i ginijasi su biiuliu a p i e f e m i n i z m o p r o b l e m a s .
Verbalinis ginas vyko gyvai, netgi pernelyg audringai. Taiau
neverbalinis lygmuo, pastebjo Givensas, buvo visai kitoks:
Teri kno kalba buvo itin velni ir nuolanki, tiek gundanti,
kad akivaizdiai prietaravo mintims, kurias ji b a n d ireikti
odiais.
" P e r vis pokalb moteris elgsi tarsi jai kas asistuot, p a s k u i m o k s l i n i a m e straipsnyje r a G i v e n s a s . - Ilgai
trunkanius vilgsnius su ypsniu veide pakeisdavo nuleistos
blakstienos. Galva linko prie peties. Klausydamasi ir
a t s a k i n d a m a ji n u o l a t kilsteldavo

peius ir itiesdavo

nugar. Tai buvo taip akivaizdu".


Teri kalbjo velniu, palyginti skambiu balsu, ir netgi
ginydamasi griebdavosi toki n u o l a n k u m reikiani
seksualini gest, kaip ypsena, plauk kresteljimas, galvos
palenkimas prie peties.
Perirjusi videora ir s u p r a t u s i , kas jos elgesyje
priveria vyrikius reaguoti seksualiai, Teri imoko atsikratyti
t nesmoning seksualini gest ir ivengti nepageidaujamo
vyriki d m e s i o .

Kitaip sakant,

k o n t r o l i u o t i savo

seksualum. O kita moteris bt panorjusi sustiprinti toki


elgsen, kad atrodyt dar seksualesn.
D a k t a r a s Givensas kart stebjo moter, puikiai
125

i m a n a n i g u n d y m o m e n . Jis d a n a i u s u k d a v o
universiteto valgykl stebti flirtavimo bd, ir syk p a m a t

epigrafu, o antropologo Givenso n u o m o n e , natrali, ilta


ypsena - tai stipriai veikiantis ir labai rykus flirto elementas.

porel, matyt, ubgusi po paskait igerti p u o d u k o kavos.

Tyrimai rodo, kad ypsena yra vienas i daniausi signal.

Mergina, jai galjo bti apie 25 metus, nenuleido aki n u o

Man rekomenduotos seksualios moterys flirtuodamos ypsosi

vyrikio, irjo jam akis, o paskui nudelb vilgsn. velniai

ir daro tai smoningai.

ypsojosi, danai trkiojo peiais, vis laik glost savo kn,

Kaip reikia ypsotis, mane kart p a m o k profesionalus

pliaukteldavo delnais, prisidengdavo ranka burn, glost

fotografas. Dmitrijus Lazarofas fotografuoja visas D e t r o i t o

s k r u o s t u s . R e g i s , toji f l i r t u o j a n t i k n o k a l b a t u r j o

ymybes, n e a p l e n k i a n t F o r d eimos. Jis m a n smulkiai

pasisekim, nes daktaras pastebjo mergin raant vyrikiui

idst, kaip "myltis su k a m e r a " : "Tegu ypsenl vos

savo telefono numer.

palieia js lpas, nereikia ypsotis plaiai, rodant dantis,

Kai vyras ijo, mergina, anot Givenso, savo laikysen

n e , tiktai velni ypsenl, kuri palies lp k a m p u i u s ir

pakeit neutralia. Veido iraika nublanko, peiai nulinko, ji

atsispinds akyse". Taip radosi viena mgstamiausi m a n o

nebeatjo savs. Elgesys pasikeit. Eidama i valgyklos, altai

fotografij s u velniai g u n d a n i a y p s e n a . V l i a u , j a u

praplauk pro kit j stebjus vyrik.

flirtuodama, ypsodavausi tik itaip, ir danai tai duodavo

"Jinai vilgteljo j ir - grteljusi, be jokio flirto - nutais


atsaini min. Lyg kas r a n k a bt n u b r a u k s n u o

milinik efekt.

veido

ypsen: iraika sustingusi, vilgsnis nukreiptas al, ji net


kyteljo lieuvio galiuk. Visa tai galima t r a k t u o t i kaip
neigiam nusistatym, - sako Givensas, - kaip rodikl, kad
mogus visikai nenori kontakto, vengia bet kokio ryio".

INDIVIDUALS

FLIRTO

KOMPONENTAI

Flirtas turi daugyb aspekt, susideda i vairi konkrei


- smoning ir nesmoning - k o m p o n e n t . Kai kuriais
naudojamasi nuolat, kitais - retsykiais arba tik ypatingais
a t v e j a i s . i a m e skyriuje flirto e l e m e n t a i a p v e l g i a m i
populiarumo seka.
ypsena
"Besijuokianti mergina jau beveik apavta" - tai citata,

" M a n tikrai patinka flirtuoti, - sak miela koki 29 met


m o t e r i s . - K a i p a flirtuoju? S t e n g i u o s i a t r o d y t i g e r o s
nuotaikos, bet ne dirbtinai, o i tikrj: ypsausi, juokiuosi,
diaugiuosi gyvenimu. Diskotekoje arba vakarlyje vaikinai
kvieia okti tik tas merginas, kurios ypsosi, kuri veiduose
ypsena vieia net ir tada, kai joms gal visai nelinksma".

tapusi skyriaus " S e k s u a l u m a s ir s m o n bei p a s m o n "


126

127

Dezmondo Moriso nuomone, tai drovumo enklas (dar vienas

vilgsnis
Tai antras pagal reikm flirto elementas. J vertino visos
moterys, su kuriomis m a n t e k o b e n d r a u t i . Beje, ir vyrai.
Apklausiau 73 vyrikius, ir dauguma j sak, kad seksuali
moteris "beveik visada" arba "paprastai" iri akis. vilgsnis
- neatskiriama flirto dalis!
Kaip tvirtina Julijus Fastas, egzistuoja vadinamoji "kritin
vilgsnio t r u k m " . Jeigu moteris ilaiko savo vilgsn nors
dal sekunds ilgiau u kritin laik, ji teigia akivaizdi mint
- vyrikis jai patinka.
Y r a d a u g y b vilgsnio ri. Efektyviausias i j atspindintis reikiam " n u o l a n k u m " . Moteris iri vyrui
akis, p a s k u i n u l e i d i a vilgsn, tarsi susidrovjusi a r b a
s u m i u s i . K n y g o j e " G y v n a s - m o g u s : vyriko e l g e s i o
p a s l a p t y s " H a n s a s H a s a s n a g r i n j a p a g r i n d i n i u s flirto
elementus, tipikus viso pasaulio monms. J seka tokia:
moteris apdovanoja vyr "ypsena su kvietimo niuansais,
paskui ji

"droviai"

nuleidia

akis,

nusisuka,

tarsi

p a s i t r a u k d a m a al, ir tik po to vilgsniu grta atgal.


Vizualinis kontaktas atgyja, ir ta seka gali pasikartoti".
Amerikietikuose vienii baruose tyrintojai pastebjo,
kad daniausiai pasitaikantis vilgsnis - kambario apvalga:
moteris

tarsi

klajoja

vilgsniu

aplink,

aikiai

- tai irgi flirtavimo b d a s .

Vyrikis

demonstruodama, kad kako ieko...


Atids vilgsniai,

pasakoja: "Seksuali moteris vis laik iri tave. Vien


vakar susipainau su moterimi diskusij grupje. Kiekvienkart, kai tik praddavau kalbti, ji irdavo m a n e ipltusi
akis. O paskui prijo ir atsisdo alia ant sofos".
Lakstantys arba audantys vilgsniai. Moteris meta vilgsn
vyrik ir - vos jis t vilgsn pagauna - nusuka akis al.

128

i nuolankumo variant). Mintis ia tokia: "Bijau velgti jums


akis, bet susilaikyti ir neirti negaliu".
"Jos iri tave, - aikina elektros stoties kontrolierius, taiau ne tokiu vilgsniu, kuris klaust: "Ar tu kaip reikiant?",
o drsinaniu. iri ilgai, tiek ilgai, kad suprastum jo reikm.
Paskui nusuka akis al, tarsi bijodamos isiduoti, jog tu joms
patinki, bet barjeras tebeegzistuoja. Baim bti atstumtam
neinyksta tol, kol nesuprasi, k jos galvoja. Kai tau leidiama
pajusti, kad tikrai joms patinki, tampos ledas itirpsta".
Goslios akys - slapto vilgsnio antipodas. Tai primerkt
aki geidulingas kvieiantis vilgsnis.
"aidj" bare maiau moter, - pasakoja vienas m a n o
biiulis, - apie kuri r sparn penketas vaikin. Retsykiais
jinai pakeldavo akis, ir jos vilgsnis sakyte sak: "Noriau
su tavimi lov". Tai buvo taip akivizdu, kad negaljau ito
nepajusti".
dmus vilgsnis i tolo - dar vienas bdas suvilioti vyr.
iuo atveju moteris pastebi subjekt i toli, iri j visikai
nesidrovdama. Paprastai abu yra nepastami, ir dmus
m o t e r s vilgsnis p r i k a u s t o vyro dmes, kaip m a g n e t u j
pritraukia. Vienas vyrikis apra toki scen: "Js esate
vakarlyje, praeinate, p r o j, bet rpi atsigrti ir vilgtelti
dar kart. Pagalvojs, kad nujote gana toli ir ji jau nusisuko,
atsigriate ir susiduriate su ja akimis - ji iri jus! Tai tikrai
seksualu".
Davidas pasakoja, kaip syk Los Andelo universiteto
miestelyje jis stovjo telefono bdelje ir skambino. Pro al
prajo student. Mergait pavelg j tokiu ilgu

kiaurai

verianiu vilgsniu, kad jo prasms "negaljai nesuprasti".


Veide - santri ypsenl. Davidas, nebaigs kalbti, m e t
ragel ir pasivijo mergait. Jie praleido kartu kelet valand,

5. Seksuali moteris

129

Palytjimai

ir visa istorija pasibaig romanu, kuris tsiasi jau treji metai.


Atviras vertinantis vilgsnis. Visais laikais vyrai apirinja
moteris n u o galvos iki koj, nepraleisdami n maiausos
detals. Nuvelgia seksualiai, tarsi sakydami: "Tai, k matau,
m a n patinka". D a b a r vis daugiau moter mokosi rezultatyvios
vilgsnio technikos. Praeities vaigd Maja Vest mokjo
itaip nuvelgti vyrus. Apie t a k t o r ra: " J o s vilgsnis
slenka jo knu - batais, kojomis... paskui auktyn, iki treios
sagos liemenje, po to kaklaraiiu... akimis... Jeigu norite
inoti, tai pats seksualiausias vilgsnis pasaulyje. Palyginti su
juo, kairn deinn lakstantis Marlen Ditrich vilgsnis - vieni
niekai".
tai vieno vyrikio odiai: "Moterys kaltina vyrus, kad
anie vilgsniais jas tarsi nurengia. Bet juk vyrikiai patiria
tokj pat jausm, kai itaip velgia moterys. Jeigu moteris
dmiai nuvelgia vyr nuo koj iki galvos - toki k n o kalb
suprasti nesudtinga. Aiku, ji g u n d o " .
vilgsnis akis ak, kai moteris dmiai ri vyrikiui
akis, irgi n e p a p r a s t a i seksualus. Tyrim d u o m e n i m i s , kai
mons susidomj vienas kitu, j vyzdiai isipleia. Viena
moteris m a n pasakojo, kad syk p e r pasimatym ji ir jos
biiulis dmiai irjo vienas kitam akis. Vyrikio vyzdiai
taip isiplt, jog akys pasidar beveik juodos.
"Visada iriu vyrikiui tiesiai akis, - sako Keti, 33 met
moteris, prie kurios vyrai lipte limpa. - M a n o akys labai
iraikingos. Vyrikiai sako: "Tavo akys glostyte glosto" arba
" M a n patinka tavo aki valumas". i r d a m a jiems akis
stengiuosi suprasti, k jie apie m a n e galvoja". Taiau daugelis
m o t e r negali ilgai i r t i vyrui akis. V i e n a m e r g i n a
prisipaino, kad kartais ji iri vyrui ne akis, o stabdo vilgsn
netoli j.

Prisilietimas - dar vienas stiprus flirto elementas. M a n o


apklausti vyrai teigia, kad panekovs juos palyti, beveik pus
j sako, jog seksualios moterys tai daro "beveik visada" arba
"danai", o likusios - "kartais". Moterys su tuo irgi sutinka.
Daniausiai jos netyia prisilieia prie vyro, kad pabrt
pokalbio mint.
"Js palieiate velniai, palytite pet, rank arba platak,
- pasakoja 27 met biuro eiminink. - A jautri netgi draugs
prisilietimams, danai umezgu kontaktus prisiliesdama prie
partnerio".
Kita moteris priduria: "A palyiu. Pavyzdiui, jeigu jis
pasakoja k nors domaus, patapnoju jam per skruost ir
sakau: "O tu, pasirodo, aunuolis..."
Prisilietimas veikia labai stipriai. Tyrimai r o d o , kad
lytjamas mogus jauiasi laimingesnis, ramesnis ir labiau
patenkintas, tai keiia nuotaik. tai k sako vienas versli
ninkas: " P e r oficialius pietus stebiu mones prie kit staliuk.
Tai daugiausia komersantai vyrai. Ir tai padavja p r a d e d a
vilgioti, katras i j apmoks sskait. Susivokusi, ranka
palieia to mogaus pet. Tokiu bdu ji nusipelno didesni
arbatpinigi".
Moteris,

v e l n i a i p a l i e t u s i vyrik,

atrodo

daug

patrauklesn. O prieingu atveju - pastato barjer.


Glena - sudtinga asmenyb. iurkti, truput pasiptusi,
dygi, ir jeigu k nors teigtumte, tikriausiai oks akis. Ji
kartais tiesiog nepakeniama, bet visgi galima justi jos vidin
velnum, paeidiamas vietas, kurias ji stengiasi pridengti
iurktumu.
Glena m a n patinka, bet E d u i a t r o d o visikai neseksuali.
Kodl? Glena tarsi aukte aukia: "Nelieskite, atsitraukite

130

5*

131

nuo m a n s ! " i moteris pasakojo, kad vyras prisilieia prie


jos tik n o r d a m a s pasimylti, ir tai tapo gyvenimo taisykle.
Ji niekam neleidia prisiliesti, nes sitikinusi, jog tai veda tik
seks. Juolab Glena nieko nepalyts pati. -

suartjim. Vyras m a n o , kad moteris, atsitraukdama n u o jo

Egzistuoja dvi prisilietimo rys: atsitiktinis ir tikslinis.

okio ritme ir padarydama tarp tarp savs ir partnerio, be

Klubuose bei baruose kai kurios moterys, s d d a m o s ant

odi pareikia nenorinti jokio intymumo. Seksuali moteris

vienos sofos su vyrikiu, lyg atsitiktinai pasislenka ariau jo

ramiai reaguoja prisilietimus, savo knu p a r o d o , kad jau

ir ukliudo launim ar krtine. Julijus Fastas pasakoja apie

paalino visus barjerus.

moter, kuri puikiai naudojosi atsitiktiniais prisilietimais. Ji


liet launim savo panekovo laun arba r a n k a jo rank,
taiau vos pastebimai, beveik nejuia ir velniai.
Tikslinis palytjimas, jeigu tai daro flirto meistras, gali
tapti vos ne vaidybiniu etiudu. Kartais apsikeiiam daiktais,
sakysim, kai vyras ir moteris skanauja grimus i vienas kito
bokal arba p a d u o d a vienas kitam tuinuk. Vis t veiksm
tikslas - prisilietimas, kuris tsiasi kelet sekundi ilgiau
nei btina. Kai vyras dega moteriai cigaret, ji gali leisti sau
liesti jo rank. G a l i m a luktelti, kol jis pasakys k n o r s
domaus. Tada nusijuokus aismingai palieskite jo rank arba
pet.
Meril efektingai panaudojo prisilietimus per savo pirm
susitikim su Donu. "Vakarien utruko kelet valand, mes
v i e n u d u sdjome prie staliuko. Mudviej r a n k o s n u o l a t
susitikdavo, ir netgi launys susiglausdavo, kai umesdavau
koj ant kojos. Labai greit tie atsitiktiniai prisilietimai tapo
nebe atsitiktiniai. Atrodo, kak pasakiau apie jo rankas, kad
jos m a n patinka, ir mudviej r a n k o s susiliet. M u d u
matavome, kurio rankos didesns, kurio pirtai ilgesni. Jis
atvert m a n o rank delnu vir. Netrukus jau laikms u
rank, o vakarienei baigiantis mudviej pirtai susipyn.
Viskas vyko taip natraliai, k a d n e t negaliu ivardyti to
proceso stadij".

132

engimas vyro komforto zon


Vyrikiui prisilietimas tolygus seksui, ir todl reikia fizin

"Seksualios moterys rytingesns, - msto vienas vyrikis.


- Jos neatlyja, kai udedi rank ant peties, o lengvai engia
tavo komforto zon".
Kno erdv - atstumas, kur mons kalbdamiesi ilaiko
tarp savs ir kit, - svarbus flirto elementas. Jeigu moteris
engia vyrikio "asmenin erdv" - o tai 45-75 centimetrai
nuo jo - ji demonstruoja savo suinteresuotum.
Sdiniai moteriai lengviau siskverbti vyrikio erdv utenka pasilenkti prie jo. Tie, kurie danai lankosi
amerikiei stiliaus vienii klubuose, greit perpranta stebim
por kno kalb. Jeigu porel sdi arba stovi nesusiglaudusi,
mons nepalink vienas prie kito, o vienas i j arba net
abu valgosi po kambar, tyrintojas teisingai pastebi, kad
tie mons "nesidomi vienas k i t u " arba yra "paprasiausi
d r a u g a i " . Poros, stovinios arba sdinios ariau kaip 75
centimetrai vienas n u o kito, poros, kurios iri vienas kitam
akis, p a s i l e n k i a vienas p r i e kito, lieiasi peiais a r b a
rankomis, - jos vis vakar bus kartu, ir jas reikia palikti
ramybje.
Akivaizds gestai
ypsena, vilgsnis, prisilietimas - visa tai s m o n i n g i
veiksmai, bet kuri moteris gali j imokti. Taiau yra daugyb
instinktyviai d a r o m gest. "Instinktyviai" - ia nereikia

133

neapgalvotai. Sakyiau, prieingai. Daugelis moter m o k a


smoningai naudotis tais gestais. Paiais stipriausiais signalais
laikomi " g r a i n i m o s i " arba "akivaizds" gestai. M o t e r i s
palieia savo kn arba kok nors daikt, tarsi demonstruot
savo susidomjim juo.
Sintija Klain Sietle dsto vyrams flirto men ir aikina
savo klausytojams, kad moteris, susidomjusi vyrikiu, parodo
j a m tai, aisdama kokiu nors rankoje laikomu menkniekiu.
Tai gali bti iedas, grandinl, pakabutis, bokalas. Ji gali
palytti arba paglostyti koki nors savo kno viet, sakysim,
kakl arba plaukus.
Mintys, kurias tokiu bdu p e r d u o d a moteris, paprastos

"Keista, a i tikrj lieiu plaukus, kai alia vyrikis, prisipasta Reel, 25 met mergina. - Jie m a n iki pei,
banguoti, m a l o n u juos taryti, nes tokie minktuiai. Kai
atsiduriu vyr draugijoje, mgstu su savo plaukais paaisti
ilgliau. I d y k a u d a m a s u i m u j u o s u o d e g y t , o p a s k u i
paleidiu, ir jie kaip ilko gijos nusidriekia ant pei. Arba
p u r e n u juos pirtais. M a n o biiuliui tai baisiai patinka, jis
glusteli prie mans arba tiesiai sako, kad jam patinka m a n o
plaukai. iais gestais naudojuosi tais atvejais, kai jauiuosi
seksuali, ir, atrodo, jie veiksmingi".
P a n a i s i g n a l d e v y n i o s galybs. V i e n a s vyrikis,
n u t v r s m a n e , p u o l prayti, kad p a s a k y i a u , k o k i a i s

ir suprantamos. Primityvia k n o kalba ji sako, jog nort,

signalais

kad panaius prisilietimus padaryt ir vyrikis, kuriam skirti

pranedamos, kad jos laisvos. "Ji, - sakau, - nuvinguriuoja

jos gestai. Kitas neklaidingas seksualinio s u s i d o m j i m o

pirtais b o k a l o onu n u o viraus iki apaios, ir tai labai

enklas - kai moteris paglosto delnais savo launis ir klubus.

seksualu. Arba pirto galiuku apibga bokalo briauna - tai

"Tokie erotiniai gestai paprastai nesmoningi, - sako Klain, -

irgi seksualu. Ji piriukais palieia lpas arba paiupinja

baruose

ar

klubuose

naudojasi

moterys,

taiau jie aiks ir natrals".

ausies spenel. Ir, inoma, kaitalioja koj padt, ukeldama

u r n a l e "Naujoji Moteris", skirtame pikantikoms


j a u n o m s dirbanioms moterims nuo 20 iki 35 met, pateiktas
itisas sraas raikiausi seksualini gest: "...pridti rank
prie pakauio, paiupinti dailiai suukuotas garbanas ir
paaisti jomis, paliesti k r t i n , p a s u k i o t i k a r o l i u s a r b a
grandinl, iedus, lytelti pirt galiukus, pakelti prie lp
bokal..."

vien ant kitos".

a i s m a s plaukais labai veiksmingas ir atlieka didiul


seksualin vaidmen flirtuojant, m a n o D e z m o n d a s Morisas.

Kart r e s t o r a n e m a n labai pasitarnavo

akiniai.

V a k a r i e n i a v a u v i e n a m e j a u k i a m e ikagos viebutyje i r
galvojau, kad toks gyvenimas " a n t rat", kai raai knyg,
danai b n a labai lidnas. Netoliese prieais m a n e sdjo
koki eiasdeimties met orus vyrikis. Jis irgi vakarieniavo
vienas. irjau j ir galvojau, ar jis irgi nejunta vienatvs
nykumos.
A neioju akinius, beje, labai sudtingus, ir bijau juos

nekdama su vyrikiu, moteris lieia plaukus: taro juos,

sudauyti. Restorane, valgydama ir skaitydama valgiarat,

atmeta atgal, sukioja garbanas ant pirto.

paprastai juos nusiimu.


moteris

Taigi n u s i m i a u a k i n i u s , k a d g a l i a u p e r s k a i t y t i

n e g u d r a u d a m a sako: "A tau noriu atrodyti graesn", ir net

"Tie

valgiarat, o p a s k u i n u s i m i a u j u o s d a r k e l e t k a r t ,

nenujausdama, perduoda stiprius signalus, kuriuos vyrikis

n o r d a m a geriau apirti patiekalus ir perskaityti deserto

priima kaip kvietim bendrauti".

meniu, kai padavjas j atne. Usakius desert, vyrikis,

134

nesmoningi

judesiai

rodo,

kad

135

kur s t e b j a u , n e t i k t a i a t s i d r p r i e m a n o s t a l i u k o i r

Danai galima pastebti, kaip dviese sdi arba stovi, o j

paklaus, ar gals atsissti. Jis buvo labai graiai apsirengs,

knai veriasi vienas prie kito, tarsi bt kakoks n e m a t o m a s

o i ariau pasirod dar elegantikesnis, todl po trumpos

ryys. Tai irgi flirto elementas.

pauzs pasakiau, kad galima.

Prisimenu, diskusij grupje pamaiau moter, sdini

Kol pjausiau braki pyrag, sinekjome. N u s t e b a u

ant grind alia p a t r a u k l a u s vyrikio, sitaisiusio kdje.

igirdusi, kad btent akiniais j prisiviliojau prie savo staliuko.

Atrod, moteris abejinga, bet ji instinktyviai slinko prie jo,

"Js taip puikiai valikavot su tais akiniais, tai nusiimdama,

atsidurdama tiek arti, kad jos petys "nejuia" m liesti jo

tai vl usiddama, net suintrigavot mane. Tapo domu, k

blauzd. Tai irgi siskverbimo vyro komforto zon bdas.

js darote. M a n pasirod, jog aidiate su manimi".

Po kiek laiko moteris ranka m paiyti figras ant pliuinio

V l i a u , grusi k a m b a r (vienu, to d e n t e l m e n o

kilimo. Ji a i d ir a i d su kilimu, j o s r a n k o s vediojo

didiam nusivylimui), ilgai msiau apie vakaro nuotyk ir

sivaizduojamus ovalus. V l i a u p a m a i a u j u o s v i e n u d u

supratau, kad vyrikis, galimas daiktas, buvo teisus. A tikrai

besikalbanius prie stalo.

instinktyviai flirtavau su juo, ir mano perduodama mintis buvo


tokia: pastebjau vyrik, susidomjau juo, galvoju apie j
teigiamai. Kaip tik tuo m o m e n t u pradjau aisti su akiniais,
nesmoningai teigdama: "Noriu nusiimti akinius tik dl tavs,
nes tik tau turiu atrodyti labai grai".
Kiti kno judesiai
Flirtuojant yra ir daugyb kitoki k n o judesi, sako
Givensas. Vieni veiksmingiausi yra pei judesiai. Moteris
lengvai ir neymiai trukteli pet. Arba gali vilgtelti p r o pet,
apdovanodama vyrik velnia viliokika ypsena.
"A naudojuosi savo peiais, - kalbjo m a n viena moteris.
- Danai iriu p r o pet arba krypteliu j. Jaunesn mgau
okius, ir tai iki iol praveria. okja iri savo atvaizd
veidrodiuose ir mokosi nutaisyti poz. Jeigu ji nori bti
patraukli, suprantama, ir jos pozos bus atitinkamos. Mgstu
sdti umetusi koj ant kojos, peius truput atstaiusi
priek ir vilgioju pro, pet, parodydama tik dalel "savs",
o ne vis i karto. Tarsi sakyiau madaug taip: ne kiekvienam
tai lemta pamatyti".
136

Pakelti galv, palenkti j on, palinguoti - irgi flirto


g e s t a i , k u r i u o s d a n i a u n a u d o j a m o t e r y s , o n e vyrai.
Tyrindamas i tem, Givensas danai stebdavo "galvos
linkteljim" ir konstatuodavo kaip labai seksual signal.
M o t e r i s nuleidia galv ir pakelia akis, g a u d y d a m a vyro
vilgsn. Tai l a b a i e r o t i k a . ( P r i e i n g y b : galva ikelta,
smakras atkitas, mogus iri kiek primerktomis akimis, o
veide ididumo, pasitenkinimo ir paniekos iraika.)
137

Ir blizganiais iedais arba pirtais be ied moteris gali


parodyti vyrui, kad jis jai patrauklus. Kaip sak vienas vyrikis:

galima p a b r t i vien od a r b a n e t s k i e m e n . G a l i m a
smoningai parinkti dviprasmius odius.

"Restoranas - ideali vieta flirtui. Blykiodama pirt iedais,

" D a r b e a danai neapsieinu be dviprasmybi, - sak

galite prisivilioti vyrik, sdint toliau n u o js.-Norite to ar

Kendi'. - Kartais tai darau netgi netyia, taiau tai suteikia

nenorite... Kaire ranka palieiate plaukus arba akis... Net jei

pokalbiui seksualumo".

ant m o t e r s pirto vestuvinis iedas, nebeinai, k galvoti.


Vedybos iandien labai nedaug reikia, ir daugelis itekjusi
moter flirtuoja".
Klube arba okiuose moteris gali atlikti ir "vieniosios
ok", t.y. s d d a m a ritmikai judti muzikos takt. Tai
signalas bet kuriam vyrikiui, kad ji ne iaip sau grisi muzika,
bet nori okti.
Flirte naudojama ir koj judesi kalba, kuri jau aprayta
anksiau. Moteris pakaitomis kryiuoja kojas, lyg netyia
rankomis lieia kelius ar launis, arba sdi nelabai suglaudusi
kojas, o tai reikia, kad ji p r i e i n a m a ir n e t kvieia j u s
bendrauti.
Balsas
Daugelis vyriki sako, kad jiems svarbu moters balso
velnumas. Antropologas Givensas nurodo, jog tai turi gili
biologin p r a s m . Prisiminkite, pagrindinis m o t e r s flirto
tikslas - p a r o d y t i savo " p a k l u s n u m " , p a d e m o n s t r u o t i
vyrikiui, k a d j i n e s i p r i e i n s . G i v e n s o n u o m o n e , k u o
velnesnis moters balsas, kuo jis skambesnis ir panaesnis
t, kokiu kalbamasi su maais vaikais arba gyvulliais, - tuo
jaukesnis atrodo vyrikiui.
Kai kuri moter balsai yra dviej lygmen. Pirmasis kasdienikas, j u o kalbama apie bet k, o antrasis - gilesnis,
paslaptingesnis, su seksualumo niuansu. Prie tokios
intonacijos galima p r i d e r i n t i ypsen, prislopint juok,

138

Vyrikio iskyrimas i kit


T y r i n d a m a vyrus ir m o t e r i s , p r a d j a u suprasti, k a d
egzistuoja tam tikri bdai, kuriais seksuali moteris p a r o d o
vyrikiui, kad jo nevengs. Kaip sak viena moteris: " M s
visuomenje tebegalioja taisykl, kad pirmoji turi prabilti
moteris, antraip vyras neukalbins jos. Reikia pasistengti
itarti nors "labas" ir kaip nors pradti pokalb".
Vieno vyro pasirinkimas i didelio moni brio - sena
p r i e m o n flirto pradiai. ia jau turi pasitikti savimi. O tai
apskritai yra seksualios moters pagrindinis bruoas.
"Kartais moterys ima flirtuoti, ardydamos prast vyki
eig ir darydamos k nors tokio, ko nedaryt kitoje situacijoje.
Jos gali atsissti alia ir pradti nek, arba traukti jus kokius
nors veiksmus ar pokalbius", - sako Filas, main gamyklos
tarnautojas. Filas neseniai ved moter, su kuria susipaino
btent taip - ji pobvyje atsisdo alia ir pradjo pokalb.
Doiselina, 36 m e t , pasakoja: " A d a n a i flirtuoju
v a k a r l i u o s e . P r a d i o j e apvelgiu g r a i a i a t r o d a n i u s
vyrikius. Vliau, pobviui silingavus, stengiuosi prieiti prie
kiekvieno ir prakalbinti arba atsidurti alia moni, su kuriais
patrauklusis vyras bendrauja. Rasti ry paprasta. Reikia tik
luktelti, kol draugijoje isakys koki nors mint, paskui kuo
mslingiau j pakomentuoti. Kompanija nustemba ir apiberia
m a n e klausimais".
Pasirinkti vyrik labai efektyvu. Vyrai daniausiai pirmi

139

n e p r a d e d a pokalbio. Tai dl santrumo, drovumo, baims


bti atstumtam. Kadaise Majamyje skaiiau paskait "Tvai
be partnerysts", ir m a n e lydjo D o a n a - moteris, kuri
v l i a u , r a y d a m a i knyg, a p k l a u s i a u k a i p v i e n i
"seksuali m o t e r " . Abidvi p a s t e b j o m e aukt, drov,
malonis ivaizdos vyrik, sdjus u mudviej nugaros. Vis
vakar jis su n i e k u o nesikalbjo, n o r s d m i a i valgsi
aplinkui, iekodamas panekovo. Pasibaigus m a n o paskaitai,
D o a n a pakilo ir prijo prie to vyrikio. Jos veide viet
draugika ypsena, kai atsisdo alia ir pradjo kalbtis.
Drovusis Delas, galimas daiktas, n i e k u o m e t pats n e b t
prijs prie Doanos. O viskas baigsi tuo, kad jis pakviet
panekov kit dien kartu pavakarieniauti.

j i e m s akis kiek ilgliau nei p r a s t a . D a n a i ypsausi,


nekiurksau, rankas sunrusi, akis nudrusi, ir nesigilinu k
nors tiek, kad negaliau atsigrti ir paplepti. Jeigu eini
vakariens viena, tai nesinek knygos, veriau pasiimk urnal
ir paprasiausiai pavartyk j".
Prieinamumas - tai i dalies proting santyki problema.
Galvokite apie malonius dalykus, mintys, panaios " m a n
ia gera", nuvies js veid pavasarika ypsena. Dairykits
aplinkui, o ne spoksokit stal ar sien. Jei kas nors vyksta,
dmiai sekite, kas dedasi. valgykits, duokite akims darbo,
bent jau ddamasi, jog jums visa tai labai patinka.
Gali bti kartais patogiau sdti sukryiavus ant krtins
rankas, bet nedarykite ito. Tokia poza rodo, kad moteris
nusiteikusi nedraugikai, visk smerkia arba ne visai atvira.
Bare arba kavinje nestrikite koki nors penki ei

Atrodyk pasiekiama

m e r g i n bryje, k r e i a n i a m e savo j u o k e l i u s . G e r i a u

Vyrai bijo bti atstumti, ypa jei moteris gana grai arba

pasiimkite u paranks koki vien biiul ir atsisskite prie

seksuali. Retas vyras nra patyrs tokio nesmagumo: prieina


prie grauts moters, ypsodamasis kvieia j okti, o ji sako
" n e " . Sutriks vyras pasitraukia atbulas, nirta ir galvoja:

baro, kur judru. nekkits gyvai, bet nepamirkite nuvelgti


susirinkusij ir s u g a u t i vilgsn to vyrikio, k u r i s j u s
sudomins.

"Negi ji negaljo sutikti paokti su manimi nors vien ok,

Pobvyje bti prieinama reikia vis laik nenustygti ir

b e n t j a u m a n d a g u m o d l e i ? " O kai tokiam vyrikiui bus

bendrauti su aplinkiniais, o ne nudribti krsl svetainje,

panaiai atsakyta kelet kart, jis, pamats moter, pirmiausia

kur jus gali ukalbinti tik keli mons. okiuose ar diskotekoje

lauks i jos tam tikr enkl, o tik po to prieis artyn.

reikia vaiktinti po sal, valgytis, nekuiuotis su kitais,

Bilas, visai neivaizdus vyrikis, su kartliu guodsi, kaip

ypsotis, rodyti, kad jums ia labai malonu ir jauku.

j atstm. " M a n e tai taip nutvilk, kad daugiau niekada


neprieinu n prie vienos moters ikart. Akimis ityrinju t,

Rask prog komplimentui

kuri atrodo m a n palanki arba kuri sdi vienia ir niekas jos

Daugelis seksuali moter sako, kad geriausia p r a d t i

nekvieia okti. Tuomet galiu j pakviesti, ir i anksto inau,


kad ji sutiks".
Taigi jei n o r i atrodyti p r i e i n a m a , n e r e i k i a v a i z d u o t i
ventuols. Daniel nueina klub, j apspinta vyrikiai ir
kvieia okti. Kodl jai sekasi? "A gaudau j vilgsnius, iriu
140

flirt komplimentu vyrikiui. Tai labai veiksminga priemon,


j e i n o r i t e p a d e m o n s t r u o t i savo d m e s i r s u d o m i n t i
panekov.
"Moteris, sakanti, jog puikiai atrodau arba esu sumanus,
141

m a n e labai p a m a l o n i n a , - teigia 31 m e t k o m e r s a n t a s . Kartais sunku suprasti, ar nuoirdiai ji kalba, bet a manau,


jog taip. Lengvai patikiu komplimentais".
" K o m p l i m e n t a i kelia m a n o orum, - prisipaino kitas
vyrikis. - Jie veikia bet kokioje situacijoje. Moteris gali surasti
ir vertinti tai, kas j traukia manyje - ar m a n o asmenyb, ar
drabuiai."
Komplimentai gali bti labai atviri. Treisi, kuriai daugiau
kaip 30 met, pasakojo apie vyrik, sutikt pobvyje. " M u d u
sdjome ant sofos, ir kakaip kalba usimezg apie fizin
patrauklum. A pradjau pirmoji, sakydama: "Esi seksualiai
labai patrauklus, ar tai neapsunkina tau gyvenimo?" Prie
k o m p l i m e n t o buvo " p r i d u r t a s " klausimas, o tai sumaino
tamp ir leido jam isamiau atsakyti, uuot paprasiausiai
numykus. Jo savimeil buvo paglostyta, ir tarp ms
usimezg ryys".
D a r vienas geras b d a s - p a m a t y t i k n o r s tokio, ko
nepastebi kiti, kas bdinga tik jam. Lila papasakojo apie
susitikim su Dugu, su kuriuo dabar gyvena.
"Biiuliai kalbjosi apie seks, Dugas pasakojo draugams
apie "vienos nakties" mergait, kuri j labai skaudino. Jis
kalbjo taip nuoirdiai, taip atvirai, kad suintrigavo m a n e .
Nusprendiau, kad jis labai atlapairdis mogus ir p a n o r a u
susipainti. Taigi prijau ir tariau: "Tavo keli sakiniai atstojo
vis paskait. Savo pasakojimu t istorij i pasiaipymo
pavertei kak reikmingesnio".
J a m patiko m a n o vertinimas..Reikjo matyti, kaip visa
siela p r i m m a n o odius. nekjoms kelet valand,

geresnio komplimento u t, kur pasakiau, netgi jei itisas


valandas specialiai sukiau galv".
alin nirum ir blog nuotaik!
Flirtas, savo prigimtimi lengvas ir linksmas, uvaldo tiek
vyrus, t i e k m o t e r i s . F l i r t u o j a n t n e r e i k i a g a l v o t i a p i e
problemas, niri gyvenimo realyb. Pagaliau jums ir neueis
rkanos mintys. Bet koks pokalbis apie nemalonumus arba
s u n k u m u s - a k m e n u k a s spalving muilo burbul, kuris
tutuojau sprogs ir sugadins vis js flirt.
tai k pataria Dudi, kuriai 41 metai: "nekuiuodama
su vyrikiu, stengiuosi galvoti apie k nors gero, aismingo,
o ne apie nirius dalykus. Pastu moter, kuri, kaip skilusi
ploktel, vis laik suopia apie savo skyrybas. Negaliu jos
klausytis ilgiau kaip 10 minui. Syk ji mans paklaus, kodl
jai niekas neskiria pasimatym. Atsakiau, kad reikia nustoti
zirzus apie praeit. Vyrams nedomu klausytis verklenimo.
inoma, jie iklausys tave, bet kodl nepalaukus, kol geriau
painsi mog. O ir tada nereikia valand valandas lieti savo
nuoskaud".
Kita 26 met moteris galvoja panaiai: "Kaip a p r a d e d u
flirtuoti? Ilgi vilgsniai, linksmi juokeliai, puiki nuotaika.
Neneku nieko nesmagaus, tik malonius dalykus. Tai d a r a u
instinktyviai, paprasiausiai a taip jauiuosi".
Gundantys juokai arba atviras panekesys
Vyrai vienbalsiai tvirtina, kad seksualios moterys kalba

paskui kartu nujom gerti kavos. N a m o grau tiktai ketvirt

apie seks arba usimena apie j tik "kartais". Beje, ir moterys

valand ryto. Vliau, kai geriau painau Dug, supratau, kad

prisipasta, kad tik kartais, progai pasitaikius, paleidia

jis didiuojasi savo j a u t r u m u ir gebjimu nuoirdiai reikti

aismingus, iek tiek seksualius juokelius ir pastabas.

jausmus. Kaip vliau supratau, n i e k u o m e t nesugalvoiau

142

"Kai flirtuoja seksuali moteris, - pasakoja vienas vyrikis,

143

- ji supratinga, nesieidia u poktus ir neatstumia tavs

Imkim ir pakalbkim apie tai". Ji pati neneka, ir tuo paiu

tuo savo "nedinkis". Ji atvira, ji juokiasi, ji aidia. Kartais

metu kalba, ir tai yra bet kokio flirto p a m a t a s " .

h u m o r a s t a m p a rizikingu, bet tai vliau, o pradioje visi tie


juokavimai tinka. Iaugau didelje eimoje, ir m e s visad
t r a u k d a v o m v i e n a s kit p e r d a n t , t o d l f l i r t u o d a m a s
visuomet juokauju. Jeigu moteris atsako tuo paiu, ji m a n e
sudomina. Vliau tokia situacija gali gauti seksualumo, taiau
ne paioje painties pradioje. Bet jei gundanius juokelius
m t o ji, tai labai puiku".
"A kalbu labai atvirai ir tiesiai, - sako Sju. - Paprastai
neku t pat, k pasakyiau gerai draugei, kartais tai savaime
seksualu, jei taip pakrypsta pokalbis. Visai nebijau kalbti su
vyru apie seks".
Deni priduria: "Flirtuodama a daug ypsausi, juokiuosi
i to, k jie neka. Puiku, kai esi truput kandi, gali atauti
iek tiek rizikingu, bet ne riebiu juokeliu. O jeigu persistengi,
jie galvoja, jog tu - rimtai".
Sugalvok pokalbio su vyru tem

Paprayk mayts paslaugls


L a b a i p o p u l i a r i vyrams skirta knyga " K a i p isirinkti
mergin". Sako, ji turi didiul pasisekim, taiau antrasis
tomas - " K a i p isirinkti vyr" - neturjo jokios paklausos,
nes moterys nenori galvoti, kad jos kak "renkasi".
Bet kai m o t e r i s p r a o vyr paslaugos, tai j a u reikia
"pasirinkim". Tai igelbsti abu: ji prao tik paslaugls, ir
viskas gali tuo pasibaigti. Bet vyrikiui suteikiama proga engti
kit ingsn, jeigu jis, inoma, ito panors.
Viena moteris, su kuria bendravau, danai lankosi
eimyniniuose vakarliuose pas draugus ir visuomet neasi
butel vyno. Pirmiausia, k ji daro atjusi sveius, - tai suka
virtuv ir klausia vyrikio, kur galima rasti kamiatrauk.
P o to ji prao pagalbos: ar jis negalt atkimti butelio?
s
Daugelis n u o toki kontakt pradjo nauj roman...

P a t i k s i t e ar n e , taiau daugeliui vyr reikia p a d t i


u m e g z t i ir tsti flirt. Kai tik p r a s i d e d a aism, vyras
nebeino, k daryti: ji patraukli, bet ar a patinku jai? O galbt
ji itaip pairjo m a n e atsitiktinai? Jeigu ukalbinsiu, ar ji
neatstums mans? Ar turiu parodyti, kad ji patinka man, ir
jeigu taip, tai kada? O gal pasilyti kartu igerti?
J e i g u m o t e r i s neflirtuoja, vyrui t e n k a visa p o k a l b i o
atsakomyb ir keblumai. Vienas iai knygai apklaustj sak,
kad jis tokiu atveju jauiasi nelabai tvirtai. "Jeigu vyrikis
truput nervinasi, jam bus lengviau, kai moteris p r a d s j
klausinti, kad pokalbis nenutrkt. Jau pats faktas, kad ji

Vendi, 25 m e t moteriai, padaviau pluot a n k e t ir

domisi konkreiau, rodo, jog jis jai patinka. Seksuali moteris

papraiau j pakalbinti vyrus. Ji isine tas anketas darb.

visuomet ras apie k kalbti. Pavyzdiui: "tai k darau a.

Po dviej dien paskambino ir nudiugusi suuko: "Oi, tos

144

145

anketos, Dulija! Jos tikras stebuklas! A ukalbinau visus

" T o m D o n s " . A n e g a l j a u . p a t i k t i , k a d jis i t i e k

malonius vyrikius visame name... ir du jau pakviet m a n e

siaudrins, visa tai buvo tiesiog stebuklas".

piet". Nedidel paslauga, kurios papra Vendi t vyriki,

Syk poilsio dienoms ivaiavau gars kurort, ir t e n

suteik jai grai galimyb pabendrauti su jais, o vyrikiai

vienas vyras pasiskund, kad nori paplaukioti baseine, bet

galjo pasirinkti: arba visk baigti atsakant klausimus, arba

n a m u o s e paliko m a u d y m o s i k e l n a i t e s : Turjau simetus

toliau tsti flirt.

elastinius ortus ir pasiliau juos Edui.


Jo klubai buvo siauri, tad sugebjo tuos ortus sisprausti.

Dalinkis valgiu ir daiktais


Pasilymas pasidalinti kuo nors gali bti labai intymus,
g e r a p r o g a paflirtuoti. Tuo d a n a i naudojasi seksualios
moterys. Pasilyti vyrui g r i m o i savo b o k a l o , atsiksti
sumutinio... visa tai potencials seksualiniai signalai. M e s
niekuo nesidaliname su nepastamais, svetimais monmis,
tad bet koks pasidalinimas valgiu yra labai svarbus.
P r i e k e l e t m e t dalyvavau j u b i l i e j i n i a m e v a k a r e
Socialins pagalbos biure, kur dirbau gana ilg laik. Vienas
vyrikis p r i j o p r i e m a n s ir p r i m i n atvej, kur s e n
seniausiai buvau pamirusi. Kalbjo apie sumutin. "A taip
aikiai visk prisimenu, - sak jis. - Sumutinis buvo su dera
ir svognu, ant duonos buvo utepta sviesto... ir tu atlauei
gabaliuk man. Tu pasidalinai".
Geila pasakojo apie flirto technik, kuria ji naudojasi per
vakarien. "A usisakau desertui ko nors labai riebaus ir

Maudsi su jais dvi dienas ir kit savait grino man. N u o


to laiko tarp ms nusistovjo ypatingi santykiai, nes a jam
paskolinau labai intym daikt ir, kaip jis sak, "igelbjau
poilsines"...
okio flirtas
okis su vyrikiu - tai puikiausia proga pademonstruoti
savo seksualum, ir daugelis seksuali moter tai ino. Vienas
vyrikis pasakojo apie moteris, kurias yra sutiks okiuose:
"Seksualios moterys turi kak tokio, kas priveria mus trokti
a r t u m o su jomis. Viena moteris, su kuria okau, p a m m a n o
rank ir paslp j tarp savo krt, ji prisitrauk m a n e , ir a
"itirpau", atlgau. Ji dav progos suprasti, kad jai malonus
toks artumas ir m a n o prisilietimai. Ji padjo veikti pirmojo
susitikimo tamp. Labai svarbu bti iltai ir velniai".
Besilankant diskotekose matyti J o g daugelis moter oka

sotaus, pavyzdiui, ventinio torto, pyrago ar k nors tokio

atlijusios n u o vyr, tarsi joms vis vien su kuo okti. Jos

mantraus. O paskui silau vyrikiui padti m a n suvalgyti.

valgosi po patalp, iri kitas p o r a s , netgi ignoruoja

Daugelis mielu n o r u sutinka. Jie laiko tai itin gundaniu

partner. Vyras tai pastebi - " E i , juk m u d u tiktai okam".

dalyku, ypa jei valgom i vienos lkts. Prisimenu, ikriau

N r a joki kno signal, o jei yra, tai labai silpni bei reti.

vienam vaikinui tok triuk: m u d u usisakm tort su braki

N o r d a m a bti avingesn, elkits prieingai. okite su

ledais. Tortas buvo rausvas, taigi net spalva turjo seksuali

vyru kaip su partneriu ir bkite dmesinga jam. irkite

krypt. Jis apie tai samprotavo nesivarydamas, kol m u d u

akis, gal ne nuolat, bet retsykiais, sukiokits kartu su juo,

neskubdami valgm tort. Ak, tai buvo kakas panaaus

kad galtumte irti jam veid. Prisiderinkite prie jo, kad

146

147

judu atrodytumte tikrai puiki pora. Leiskite suprasti, kad


okate btent su juo, kad jis ne toks kaip kiti!
Taiau, kai prasideda lta ir svajinga muzika, elges reikia
pakeisti. Kai js knas prisispaudia prie jo, reikia bti
a t s a r g i a i , n e s i e l g t i p r o v o k u o j a n i a i , n e s n e r e t a i oki
aiktelje vyrams prasideda erekcija. Bet vis tiek turite truput
suglebti, kad jis pajust, jog jums su juo gera ir malonu. Tai
pavyks, jei tiksliai seksite jo judesius, tarsi b t u m t e jo kno
atspindys veidrodyje. Netgi prasti okjai sak m a n , kad
priveriu juos jaustis puikiai okaniais, nes tiksliai kartoju

Moteris sugeba skleisti gundanius k n o impulsus net


neketindama ito daryti. Tai dana ypsena, vilgsnis vyrui .
akis ir blakstien nuleidimas, velnus balsas, pasigrainimo
gestai.

ypsena gyvybikai svarbi flirtuojant. " B e s i y p s a n t i


mergina - beveik apavta".
*

visus j judesius..
L t o o k i o m e t u g a l i t e s u t e i k t i v y r i k i u i iliuzij,
a p k a b i n d a m a jo kakl arba priglusdama prie jo skruosto.
Sutrenkus smagiai muzikai, neskubkite isprsti i jo glbio,
truput palaukite. Tai irgi p e r d u o d a reikiam mint.
Dine sutinka su manimi: "okti labai susiglaudus - galbt
skruostas prie skruosto - tai labai seksualu ir atpalaiduoja
vyrus. B e t reikia vengti v u l g a r u m o , galima ilikti t i k r a
moterimi ir vis tiek stipriai suintriguoti j".
O kaip dl atviro seksualumo? Daugelis moter saugo j
t a m , kur j a u pasta ir su k u r i u o jauiasi saugi. Dine
pasakojo: jeigu jinai atsiduria kompanijoje su vyrikiu, kuriam
yra artima, ir nori okio metu paprasiausiai paaisti, pasijusti
vilioke - ji atlgsta ir daugiau sau leidia.

vilgsnis flirtuojant irgi labai svarbus; jis turi daugyb


niuans: vilgsnis, klajojantis po kambar, slaptas vilgsnis,
nuvelgimas n u o galvos iki koj, d m u s vilgsnis, ilgas
vilgsnis tiesiai akis.

Prisilietimas - stipriai veikiantis signalas. Seksuali moteris


naudojasi j u o labai efektyviai. A k c e n t u o d a m a savo mint,
p a l i e i a vyro r a n k , p a l y t i j k e i s d a m a s i d a i k t a i s plunksnakoiais ar bokalais. Yra "atsitiktini" palytjim,
kai, sakykim, vyro launis "netyia" priglusta prie m o t e r s
launies.

engimas komforto zon arba kno erdv - dar viena

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

Instinktyviais ir biologikais enklais vyras pirmiausia nori


sitikinti, kad p a r t n e r nebus jam fizikai prieika. Tam tikri
elgesio poymiai vyrui parodo, kad jis gali drsiai eiti prie
moters. Agresyvi kno kalba vyr seksualiai atstumia.

148

priemon, stiprinanti kontakt su vyrikiu. Seksuali moteris


danai gretinasi prie vyro, tuo parodydama, jog domisi juo.

Akivaizds arba instinktyvs gestai, tokie, kaip plauk


lietimas, aidimas g r a n d i n l e , b o k a l u ar kitais daiktais,
kuriuos laikote rankoje, - visa tai demonstruoja seksualin

149

susidomjim. Instinktyviai js tarsi sakote: "Noriu, kad m a n o


knas tau patikt".
*
K i t i k n o j u d e s i a i irgi e f e k t y v s . ia e i t p e i
t r u k t e l j i m a s , galvos l i n k t e l j i m a s a r b a p a p u r t y m a s ,
blykiojimas iedu ant pirto, koj sukryiavimas arba "okis
vietoje" muzikos takt.

Flirtuojant svarbu moters balso velnumas. Tai signalas


vyrikiui, kad ji nebus agresyvi ir neatstums jo. Vyrams labai
malonus iltas, "besiypsantis" balsas.

V y r i k i o i s k y r i m a s i viso vyr b r i o p a t a l p o j e ,
ukalbinant j ar atsisdant alia - tai puiki proga pradti flirt.

juokeliais ir bkite atvira panekovui. Daugelis seksuali


moter, vyr n u o m o n e , kalba arba bent jau usimena apie
seks.
M o t e r i s gali imtis ir kitoki veiksm - p a d t i vyrui
kalbantis, pasidalinti su juo valgiu arba asmeniniais daiktais,
paprayti mayi paslaugli, tuo paiu suteikdama j a m
galimyb paflirtuoti.

okdama su vyrikiu, kur norite suavti, nenusisukite


n u o jo, nesivalgykite alis,

jo, nekkits, rytkite, irkite jam akis. Ugrojus ltai


muzikai, laisvai prisiglauskite, tiksliai kartokite p a r t n e r i o
judesius ir neskubkite isprsti i jo glbio, kai nutils toji
romantika muzika.

Labai svarbu k n o kalba parodyti, kad esi prieinama.


Vyrikiams danai atsakoma, todl jie yra atsargs, daugelis
laikosi atokiau ir laukia, kol moteris pati parodys dmes jam.

K a i p p a d a r y t i u u o m i n vyrikiui? G a l i m a s d t i ir
valgytis po k a m b a r , n u t a i s i u s linksm min, n e r e i k i a
nudelbti aki ir kryiuoti rank ant krtins.

Jeigu norite pradti flirt - alin rkanas mintis ir blog


nuotaik! Bet koks pokalbis apie nemalonius dalykus tolygus
akmenukui, m e s t a m gra, spalving muilo burbul: jis
pralks kiaurai ir sugriaus flirt.

Papuokite pokalb atidiai parinktais truput rizikingais


150

elkits taip, kad jis pasijust

tikrai jus dominaniu partneriu. ypsokits, glauskits prie

Pavyzdiui, egzistuoja mitas, kur kartoja visi mokyklinio


amiaus b e r n i u k a i : a u k t a k r t s mergaits seksualesns,
labiau prieinamos. Jas traukia seksas. Tokioms mergaitms
tenka ksti pajuokas: joms epsi koridoriuose, vilpia gatvse.
"Bernikiai stamb biust danai laiko seksualins
brandos enklu, ir mergaits skundiasi, kad jas lydi "visada

AVJIMO

BDAI

pasirengusi" reputacija, remiantis vien j kno a n a t o m i n e


sandara", - sako Lorna D. Sarel ir Filipas M. Sarelas knygoje

Man patinka moteris, metanti ik. Ji neapsimeta, kad


j sunku ukariauti - j i tikrj sunku ukariauti.
I interviu
K a i k u r i m o t e r ior s m a r k i a i pasikeiia, kai tik
netoliese pasirodo vyras. Bare nekuiavausi su Keri, kai
staiga lyg i po emi idygo jos p a s t a m a s vyrikis ir

" S e k s u a l u m o a t s i r a d i m o m o m e n t a i : septynios b r a n d a u s
seksualumo pakopos".
O feminist Siuzana Braunmiler priduria: " N u o m o n , kad
stambiakrt moteris visada pasirengusi seksui - tai aidas t
laik, kai buvo m a n o m a , jog seksualiausios yra msingas
launis turinios moterys, o fraz "Ji neturi laun" reik
erotin nepilnavertikum".

pasisveikino. Ji gyvai pamosavo j a m rankute, o veidas staiga


pasikeit. Iki iol, kalbdama su manimi, buvo labai rimta ir
staiga itaip p r a y d o ! Tarsi jos viduje suliepsnojo ugnis,
paversdama mergin i patrauklios be galo miel.
Patricija beveik tokia pat. Jai 32 metai. Aplinkiniai j gali
painti dvejop. Su moterimis jai neproal ir palieuvauti,
panekti atvirai, jos veidas t a d a b n a vienoks. Bet vyriki
draugijoj atsiranda antroji Pat: ydinti, linksmut, juokaujanti,
judri kaip gyvsidabris. Veidas vieia, akuts blizga.
Ir vyrai, ir moterys, ruodamiesi seksualiam susitikimui,
p a t i r i a t a m tikrus fizinius p a k i t i m u s . J k n a i tarsi
pasitempia, jie tarsi padailja, palieknja. Akys iba, ypsenos
ydi.
Lyties avesys - sudtingas mechanizmas, ir yra daugyb
priemoni jam sustiprinti. Tai faktoriai, susij su elgesiu ir
situacija. Pavadiniau juos "avjimo bdais". Moterys turi
inoti, kaip jais naudotis.
152

Moterys, gamtos apdovanotos didelmis krtimis, ikart


atkreipia save vyr dmes. Kai kuri vyr nuomone,, jos
seksualios vien todl, kad turi dideles krtis. Joms nereikia
nieko daryti - anatomija veikia u jas.
tai jums ir pirmas avjimo bdas: daugelis vyriki dideles

153

krtis laiko automatiku seksualumo rodikliu. Teisinga tai ar


n e , t a i a u t a i p yra, i r j e i g u t a p r a s m e j u m s p a s i s e k ,
atsiduskite ir n a u d o k i t s m o t i n l s gamtos d o v a n a . B e t
egzistuoja ir kiti, b e n d r i m u m s visoms avjimo b d a i ,
nepriklausomi n u o krt dydio.

netursi kur dtis. Biiuliai ims tave traukti per dant. Juk jie
puikiai supranta, kodl susitikinji su ja".
Matyt, lengvabds moterys irgi nelabai pageidautinos.
Tad kas i tikrj patrauklu? Atrodo, mokslinink grup
rado atsakym. Tai, kiek vyrui patinka moteris, priklauso nuo
dviej faktori. Pirmas - ar lengva ukariauti moter, antras - ar

Sunkiai pasiekiamosios fenomenas

lengvai j gali paverti kitas vyrikis.

Prisimenu, kaip m a n o senel, gimusi 1882 metais, rimtai


aikino: jei vaizduoiau "ventuol", neatsiginiau nuo bern.
To tvirtai laikosi vis ms motinos ir senels. Bet ar tikrai
galima sustiprinti patrauklum, vaizduojant sunkiai
pasiekiam? Viskonsino universiteto mokslininkai msi tirti
palusiai sudting klausim ir susidr su dideliais
sunkumais.
E l e n a Valster ir jos kolegs p a d a r kelet eksperiment
su k o l e d s t u d e n t m i s ir n e t g i su p r o s t i t u t m i s , b e t
akivaizdi rezultat nebuvo. Daugiausia, k jos isiaikino,
buvo tai, kad sunkiai prieinamos moterys sukelia problem
vyrams. Palenkti jas nelengva, ir tai vyrams kelia nerim.
"Vien todl, kad tokia moteris ne itin palanki jums, ji
gali laikytis ididiai arba e m i n t i jus d r a u g akyse. Ji
n e d r a u g i k a , alta ir n e s u k a l b a m a " ,

- ra Valster

"Asmenybs ir socialins psichologijos urnale".


Ne kiekvienas p a s i m a t y m a s romis klotas ir laurais
vainikuotas.
O kaip su lengvabde moterimi, kuri lyg petelik skrenda
pasimatym? Taip, su ja lengviau, su ja n r a jokios tampos,
ji palaiko vyrikio "a", taiau ir ia, anot pai vyr, tyko
savi abangai. "Toki moter lengva ukariauti, bet ja sunku
n u s i k r a t y t i . O j e i r i m t a i s i s p o k s o s ? m o n s e ji gali
pademonstruoti tok superseksualum ir superprisiriim, jog

154

Buvo ikelta hipotez: ypa patraukliai moteriai reikia


turti " n e p a s i e k i a m o s " reputacij, taiau ji gali atrodyti
lengvai prieinama konkreiam vyrikiui.
Mokslinink grup pakviet 71 Viskonsino universiteto
student padirbti "kompiuteriniame partneri parinkimo
c e n t r e " . Kiekvienam, atjusiam isirinkti sau p a r t n e r s ,
p a d u o d a v o segtuv su penki moter charakteristikomis.
Segtuve kartu su charakteristikomis buvo ir blankas, kuriame
'moteris vertindavo jai silomus vyrus.
Viena i t penki moter buvo lengvai prieinama - jai
patiko visi pasilyti partneriai. Kita - sunkiai prieinama: jai
n e p a t i k o n vienas p a r t n e r i s . D a r viena m o t e r i s n e itin
palankiai atsiliep apie keturis vyrus, bet labai susidomjo
penktuoju. Blank, kurias upild dvi kitos moterys, aplanke
nebuvo.
Mokslininkai paklaus vyriki, kurios moterys a t r o d o
draugikos ir nedraugikos ir kas juos apskritai patrauk. Visi
vienbalsiai isirinko moter, ibraukusi keturis, bet
susidomjusi penktuoju vyrikiu.
" N a g r i n d a m i vyr pasirinkim, m a t o m e , kad reiklios
moterys daug populiaresns u lengvabds, - rao Valster. Beveik visi vyrai bevelijo susitikti su irankia moterimi."
Mokslinink

ivada buvo

labai

domi.

"Atrodo,

patrauklesn bus ta moteris, kuri turs sunkiai pasiekiamos

155

reputacij, o paskui savo elgsena parodys irinktajam, kad


domisi btent j u o . "
K a i k u r i e m a n o r e s p o n d e n t a i s u t i k o s u t a ivada,
teigdami: "Vyras n e n o r i manyti, kad moteris taip elgiasi
(demonstruoja seksualum) su visais vyrikiais, jam patinka
suvokti, kad ji tai rodo tik jam vienam".
"Atylaniosios" fenomenas
Tai d a r vienas avjimo bdas: mog traukia tas asmuo,
kuris pirma nubaudia, paskui apdovanoja, o ne tas, kuris
visada lepina.
Ilinojaus universitete padar aktors pokalbio videora.
Vienoje itraukoje a k t o r p e r vis interviu elgsi altai,
antroje - iltai, o treioje - i pradi buvo alta, o paskui
suvelnjo. Vyriki paklaus, kokiu m o m e n t u moteris buvo
patraukliausia.
K o k i e r e z u l t a t a i ? " K a d a m o t e r i s i p r a d i elgiasi
altokai, o paskui iltja, ji labiau patinka vyrikiams, ir jie
nori pamatyti j dar kart", - toki ivad p a d a r tyrintojai.
Vyrai a p i b r i a f e n o m e n ir k i t a i p , v a d i n d a m i j
selektyvumu arba ikiu. Iranki moteris pradioje bus alta,
o paskui velniau iri vyrik, tarsi vertindama j geriau u
kitus. Tai glosto vyro savimeil, ir jis galvoja, jog ta moteris
tik dl jo atsisako kit.
Nerimo faktorius
Tyrintojai n u s t a t d a r vien s e k s u a l u m o a s p e k t stipraus nerimo faktori. Tai reikia, kad seksualin trauka
arba seksualiniai jausmai stiprja nuo emocij - pykio, baims
arba skausmo.

156

Tai rodyta vairiais tyrimais. Kanadoje grupei student,


kad juos siutint, tyia sumaino paymius u kontrolin
darb. O paskui jiems ir n e u t r a l i a i grupei liep parayti
seksualinio turinio rain. nirusios grups rainiai buvo
gerokai seksualesni.
Kita Kanados tyrintoj grup paband isiaikinti, kaip
vyrai elgsis s u g r a i a m o t e r i m i p a v o j a u s a k i v a i z d o j e .
Eksperimentui buvo parinkti du tiltai per srauni Kapilano
u p iaurs Vankuveryje. Vienas tiltas buvo labai svirus,
kabantis, su emais turklais, o apaioje - akmenys ir galinga
srov. Tiltas sibavo kaip laivelis bangose. Kitas gi buvo
tvirtas, paprastas medinis tiltas per siaurut intakl.
Vyrams einant per tilt, prie j prisigretindavo moteris
reporter ir aikindavo raanti mokslin darb, todl prayt
sukurti trump pasakojim apie i kelion tiltu. Ji duodavo
vyrams savo telefono numer ir sak, kad jie gali bet kada
skambinti, jei kas nors bus neaiku. Paskui procedr kartojo
reporteris vyras.
R e z u l t a t a i ? Perjusi netvirt tilt, kai grs r e a l u s
pavojus, vyriki p a s a k o j i m a i b u v o k u p i n i s e k s u a l i n i
emocij, o pus i usiraiusij m o t e r s telefono n u m e r
p a s k a m b i n o jai. I 16 vyriki, nepajutusi e k s t r e m a l i o s
situacijos, paskambino tik du. Beveik niekas nepaskambino
reporteriui vyrikiui. Kitaip sakant, pavojus padidino moters
seksualum.
Kitas tyrimas vyko itaip. Student paliko kambary su
labai graia moterimi ir pasak, jog abiej laukia auktos
tampos elektros srovs smgis. Po to, kai laukimo tampa
paveik, vyrik paklaus, k jis galvoja apie t moter. Ar
nenort paskirti jai pasimatymo ar bent pabuiuoti?
Kitos grups vyrams sak; kad srov bus emos tampos,
arba kambaryje vietoj moters pasodindavo vyrik. Kas vyko?

157

Seksualin potrauk labiau juto tie vyrai, kurie man, kad juos
ir m o t e r t r e n k s auktos tampos srov. "Stipri e m o c i n
tampa padidina partners seksualin patrauklum", - p a d a r
ivad tyrintojai.

suaugusieji m a n o : jeigu nusieng simpatingas b e r n i u k a s

" B e v e i k visoks d i r g i n i m a s s u k e l i a j a u s m u s , - r a o
t y r i n t o j a s A i z e n k a s knygoje " S e k s o psichologija", - ir
nesvarbu, ar jis teigiamos kilms (susijaudinimas, mgjiko
s p e k t a k l i o s k m , ygis kalnus, egzamin p a b a i g a ) ar
neigiamos (pavojai, baim, skausmas), jei pana dirginim
igyvena kartu."

rpesi savo aukltojams ir iaugs netika. Netgi patys

Todl ivada akivaizdi: moteris, besistengianti inaudoti


stipraus n e r i m o faktori savo seksualiniams i n t e r e s a m s ,
paprasiausiai turt sivaizduoti save situacijoje, kai vyrikis
ir ji kartu igyvena arba stiprias emocijas, arba tam tikrus
pavojus. Tai sustiprina moters lyties aves ir jo sskamb su
vyro m i n i s e k s u a l i n i a i s v i r p e s i a i s . N e n u o s t a b u , j o g
amerikiei k l u b u o s e vieniiams, kuri n a r i a i dalyvauja
ikylose b a i d a r m i s , k e l i o n s e p o k a n j o n u s , y g i u o s e
plaustais, usimezga daugyb roman. Pavojus, netgi mayt
rizika, suadina seksualum.
Groio poveikis
D a r v i e n a s a v j i m o b d a s y r a n a u d o t i s fiziniu
p a t r a u k l u m u . D a u g k a r t i n i a i tyrimai r o d o , jog d a u g u m a
moni sivaizduoja, kad patrauklios asmenybs savaime turi
daugyb pageidautin bruo. Gras mons atrodo
laimingesni, mielesni, jautresni, draugikesni, geresni u j
maiau patrauklius gentainius. Taip m a n o psichologai, tai
patvirtina daugyb test.
N u o m o n , kad "grois - tai gerai", pasiek n e t vaik
darelius. Vaik dareli darbuotoj apklausa p a r o d , jog

158

(pavyzdiui, tamp un u uodegos), tai is netikusiai pasielg


tik nuotaikos pagautas, o apskritai jis geras. Bet jeigu t pat
p a d a r neivaizdi m e r g a i t , tai ji tikriausiai toliau kels
ikimokyklinukai m a n o , kad " s i m p a t i n g a s " arba " g r a u s "
vaikas negali bti blogas.
Todl graiai moteriai - arba sugebaniai sukurti
patrauklumo iliuzij, - daug lengviau atrodyti seksualia, kaip,
beje, ir turinia kit teigiam savybi.
"Udarymo valandos" faktorius
Yra tokia kantri stiliaus dainel, kurios pavadinimas
nusako pastarojo faktoriaus reikm: "Visos mergels daros
graesns, artjant udarymo metui". Kitaip sakant,
prieingos lyties atstovai tampa daug patrauklesni, kai eina
pabaig kontakto su jais laikas.
Mokslininkai ta t e m a s u r e n g e k s p e r i m e n t trijuose
b a r u o s e netoli Virdinijos universiteto miestelio. Jie
p r i e i d a v o p r i e b a r o lankytoj, k u r i e n e s i n e k u i a v o s u
damomis bei nebuvo labai kau, ir papraydavo dalyvauti
psichologiniame eksperimente: kaip jie vertint bare esani
m o t e r patrauklum, kai vertinimo skal - n u o 1 iki 10?
Apklausa vyko trimis etapais: devint valand vakaro, pus
vienuoliktos ir vidurnakt (baras u d a r o m a s pus p i r m o s
nakties).
Paymi analiz patvirtino dainels mint. Visos moterys
atrod daug graesns, artjant baro udarymo metui. Moter
patrauklumas vyrams atrod kiek sumajs 22.30 vai. (gal
vyrai buvo jomis nusivyl?), o paskui, vidurnakt, vl padidjo
- paini laikas jo pabaig.

159

Psichologas Deimsas V.Pene Beikeris padar ivad, jog


tyrim rezultatai patvirtino teorij, kad "jeigu kakas gresia
js p a s i r i n k i m o galimybms a r b a veiksm laisvei, j s
pasirinktajam objektui staiga pajuntate daug didesn nei
anksiau simpatij".
Kerintis naujumo efektas
Kartais partners vieumas (ilgamets laimingos eimos
ia galt tik nusiaipyti) daro j seksualesn vyro akyse.
T i r d a m i gyvuli elges, m o k s l i n i n k a i p a s t e b j o , k a d
bedioni makak patinai seksualiai suaktyvja, kai alia
atsiranda naujos patels. Patinai, met metais tupintys su
tomis paiomis patelmis viename narve, daug laiko sugaita
preliudijai ir meils aismei, kol gali ejakuliuoti. Bet sukeitus
pateles vietomis, tai yra, jeigu patin narvus leisi naujas
pateles, patinai ejakuliuos jau sueities pradioje.
Gal taip yra ir su monmis? Vyrai graudiai skundiasi,
kad yra "pririti" prie vienos partners, kas neivengiama
ms visuomenje, sakydami, kad itokia monotonija juos
pirma laiko sendina! Kaip rao seksologas Frankas Bias,
vyrai, pakeit partner, diaugiasi stulbinaniais seksualinio

draug pasikviesti? Mokslininkai iaikino: jeigu nesate labai


g r a i , tai g e r i a u a t s i d u r t i m i e l o s ivaizdos m e r g a i i
kompanijoj, negu tarp kasdienik prastuolli.
Los Andelo universitete grupei student - vaikin ir
mergin - p a r o d fotoalbumus, kur n u o t r a u k o s buvo
sugrupuotos po tris: centre - paprastos ivaizdos moterys, o
i ali vairs labai grai, vidutins ivaizdos ir negrai
studeni deriniai.
Mokslininkai nustat, kad patrauklios moterys turi
didiul

poveik.

Vidutins

moterys

atrod

daug

simpatingesns grauoli bry, o ne kartu su tokiomis pat


niekuo nepasiyminiomis draugmis arba visai negrai
moter kompanijoje.
"Turiu draug, nuostabi blondin, - sako Merili, - kuri
traukte traukia vyrus. Ji kartais skambina man ir kvieia kur
nors nueiti. I pradi atsisakydavau. Juk esu blankesn u
j. Manydavau, visi vyrai irs tiktai j, o a tnosiu viena.
B e t v i s k a s ijo k i t a i p . K a i m u d v i e s a m e k a r t u , abi
patraukiame vyr dmes. Daugelis vyr, kuriuos vilioja jos
ior, p r a d e d a nektis ir su m a n i m i . Jie nenusivilia.
Pasakyiau, labai pravartu bti grauols biiuls draugijoje".

gyvenimo pasikeitimais. Tuo bt galima i dalies paaikinti


ir kritinius momentus vyr gyvenime, pusjus amiui, o taipgi

Z>

fakt, kad trys ketvirtadaliai apklaust vyr prisipaino nors


retsykiais nor nesantuokini ryi su kitomis moterimis.
Taigi jeigu js vyrui esate nauja, ir jis dar neityr js
seksualiai, vien tai jau gali sustiprinti js patrauklum.
"Pasidalinto groio" efektas
Jeigu n u m a t t e kur nors traukti pasilinksminti, tai koki

160

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

Praddami bendrauti su prieingos lyties atstovais, vyrai


ir moterys patiria fizinius pokyius. Kai tik netoliese pasirodo
patrauklus vyrikis, daugelio seksuali moter ior staiga
pasikeiia.

Tarp jaunuoli paplits mitas, jog mergaits didelmis

6. Seksuali moteris

161

krtimis daug seksualesns ir "pasiruousios suartti". Btent

su j u o p a t e n k i e m o c i n s t a m p o s a r b a fizins rizikos

tai laikytina avjimo bdu - sugebjim inaudoti panaias

situacij, toki, kaip, pavyzdiui, plaukimas plaustais arba

aplinkybes seksualumui sustiprinti.

kopimas kalnus.

M o t e r i s darosi g e i d i a m e s n , jei ji a t r o d o iranki ir

Jeigu js labai grai, monms atrodo, kad js apdovanota

sunkiai prieinama, tiksliau, sunkiai prieinama daugumai vyr,

ir kitais teigiamais bruoais. Jie m a n o , kad groyje negali

b e t m i e l a i s u a r t j a s u savo i r i n k t u o j u . J e i g u m o t e r i s

bti blogio.

neprieinama visiems vyrams, jie gali susidaryti n u o m o n , kad


ji pernelyg rimta.

Egzistuoja fenomenas, vadinamasis "udarymo valandos"


faktorius, a p d a i n u o t a s - k a n t r i stiliaus dainelje "Visos

m o n e s traukia asmenybs, kurios i pradi baudia, o

mergels daros graesns, artjant udarymo m e t u i " .

paskui apdovanoja. Vieno eksperimento m e t u vyrai paia

Prieingos lyties atstovai a t r o d o d a u g p a t r a u k l e s n i , kai

patraukliausia irinko moter, kuri videorao metu elgsi i

bendravimo laikas eina pabaig.

pradi labai altai, o paskui suvelnjo.

Bedioni

makak

patinai

patiria

seksualin

suaktyvjim, s a n t y k i a u d a m i su n a u j a p a r t n e r e . Vyrai
partners pakeitim irgi laiko itin stimuliuojaniu faktoriumi.
Vien tai, kad js vyrui nauja, galite jam atrodyti seksualesn.

II

Vidutinio groio moteris atrodys p a t r a u k l e s n grai


draugi kompanijoje. Nelabai ivaizdi moter nuotraukos
atrod daug graesns, kai jas padjo alia "grauoli". Todl,
e i d a m a sveius, p a s i r i n k i t e toki d r a u g , kuri a t r o d o
graesn u jus, ir jus lyds skm.

Seksualumas arba patrauklumas danai sustiprja


ekstremaliomis slygomis: baims, skausmo, fizinio pavojaus
poveikyje. Nesunku seksualiai patraukti vyrik, jeigu kartu

162

buvo seksualus, o eisena gracinga. Viskas a t r o d lyg ir


paprastai, taiau tiek eisenoje, tiek veide slypjo kakas
ypatingo. Galiu prisiekti, ji galvojo apie seks. Kit maloni
moter utikau banyioje. Atsisdusi ant suoliuko, ji aid
savo lpomis, lengvai liesdama pirtais j kampuius. Labai

SEKSUALI

MOTERIS

IR

SEKSAS

rykus didiulio aistringumo enklas."


Matyt, seksualios moterys neskrupulingos sekso
klausimais, mgsta j labiau nei kitos. Jos danai msto apie

Moter kerai man panas nuodm, kuria kapitonas


Haterasas viliojo matrosus: jie baisiai pavojingi ir todl
neapsakomai avs.
GAMenekenas,

"Menekeno chrestomatija"

seks ir itekjusios kartais skiria svetimiems vyrams intymius


p a s i m a t y m u s . B e n d r a u d a m o s v a k a r l i u o s e su vyrikiais
daugiau kaip pus seksuali m o t e r b e n t kartais turi
seksualinio pobdio mini apie juos.
" d o m u , ar ir kit moter tokios mintys kaip m a n o ? A

Jeigu seksualumas i esms uprogramuotas smegenyse,

labai jauiu seksualum, - prisipaino viena moteris. - Kakur

tai seksuali moter galvose turi gldti seksas. Vyrai mano,

perskaiiau, kad vyrai ir moterys niekuomet n e b n a kartu,

kad itaip ir yra. Jie vis tvirtino, kad i pairos seksuali

jeigu j nesieja seksualiniai saitai. Puiku, jei itaip b t !

moteris seks mgsta labiau u paprast moter.

Kadaise tai m a n e baugino, vijau alin tokias mintis. D a b a r

Viena m o t e r i s labai graiai apibr seksualum:


"Svarbiausia, moteris turi atrodyti taip, tarsi su didiuliu
m a l o n u m u praleist laik ieno kaugje, ito visai n e i m d a m a
ird. varuts ir tvarkingos moterys, kurias b a u g u n e t
paliesti, ne ypa mielos lovoje. Reikia sugebti mgautis seksu
ir pernelyg neplepti. Kaip sakydavo velion anyta (kakodl
v i s a d a p r a n c z i k a i ) : " S v a j o n s k u r kas

saldesns u

veiksmus".
Vienas m a n o biiulis, graus isiskyrs 37 met vyrikis,
mgsta stebti mogikosios esms apraikas, ir todl ieko
moteryse seksualumo poymi. Jis dedasi t mayi signal
painimo inovu. "Neumiriu, kaip dvi moterys demonstravo
tikrai stipri seksualin kno kalb. Vien j sutikau prie
daugel met. Ji nebuvo labai puoniai apsirengusi, bet veidas

apie vyr, su kuriuo kalbuosi, mstau seksualiai. Apskritai


labai danai mstau apie seks."
" K a i vakarlyje m a t a u m a l o n vyr, imu v e r t i n t i j
seksualiniu poiriu, - pritaria 30 met Nita. - Pasijuntu
beirinti tam tikras vyro kno dalis - rankas, launis, lyg
pilv arba sdmenis. Kartais mintyse imu ir j nurengiu. M a n
domu sivaizduoti, kaip atrodys nuogas. nekuiuodamasi
tarsi matau, koks jis bus, - nieko negaliu sau padaryti, tokia
esu. i n o m a , taip m a n atsitinka bendraujant ne su visais
vyrais - tik su kai kuriais."
Kaip tvirtina dalis moter, kartais mintys apie vyrus b n a
p r i e t a r i n g o s . Pavyzdiui: " K a r t a i s tai tiesiog n e d e r m .
Sutinku gra vyr, pradedu seksualiai apie j galvoti - ir staiga
susidroviu, nes jis pernelyg patrauklus".
S e k s u a l i o s m o t e r y s m g s t a myltis. " N a m u r n a l o

164
165

m o t e r i m s " n u o m o n e , seksualios moterys mylisi tris kartus

o r g a z m m o t e r y s l a b a i skiriasi. O r g a z m i k o s m o t e r y s

per savait ar daniau, o kitos - vien kart per savait ir net

brangina

savo

seksualum,

paios

stengiasi

patirti

reiau. D a u g u m a moter, su kuriomis kalbjausi, irgi mgsta

pasitenkinim, aktyvios seksualiai suartjant. Kitaip sakant,

myltis 3-4 kartus per savait, nors penkios i j pasak, kad

jos paios siekia orgazmo. J nejaudina paaliniai garsai, jos

nort myltis kasdien ir ne po vien kart!

jauiasi laisvos ir paprastai mano, kad visos pozos mylintis

Seksualios m o n o s mgsta myltis b e t k u r i u o dienos

yra lygiaverts.

metu. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai moter sak, kad joms

Neitekjusios b r a n d a u s amiaus moterys, sugebanios

geriau p a t i n k a ankstyvas vakaras. 23 proc. n e p a t e n k i n t

pasiekti orgazm, Aizenko n u o m o n e , reiau konfliktuoja su

mon ir 62 proc. apklaustj moter rinktsi kit laik. 95

namikiais, ypa tvais, nejunta joki seksualini kompleks.

proc. t moter pareik, kad myldamosi jos apie niek kita

Glamonjamos jos lengvai susijaudina ir yra patenkintos,

negalvoja.

gebdamos seksualiai sujaudinti partner. Jos jauia, kada j

Vyr instinktai neapgauna - seksualioms moterims seksas


teikia malonumo. I 60 m a n o apklaust moter du tredaliai

seksualiniai impulsai sutampa su partnerio impulsais ir tai


joms teikia didiul pasitenkinim.

sak, kad "mgsta seks su savo partneriu ir nekantraudamos

Antra vertus, moterys, nepatirianios orgazmo (Masterso

jo laukia". D a r tredalis atsak, kad "beveik visada su juo

i r D o n s o n o n u o m o n e , 7-10 p r o c . a m e r i k i e i m o t e r

mgaujasi seksu". O daugelis m a n o , kad bt visai neblogai,

priskiriama tai kategorijai), didiausi dmes lytinio akto

jeigu partneris nort myltis daniau.

metu skiria bendrai situacijai, aplinkybms, laikui, velniai

Bet kai "Raudonoji knyga" - mnesinis urnalas, skirtas

muzikai, artumui, ilumai. Jos maiau susijaudina lytinio akto

dirbanioms m o t e r i m s n u o 18 iki 35 met apklaus savo

m e t u , ne taip mgaujasi juo, baigus lytin akt n e n o r i jo

skaitytojas, tiktai 32,8 proc. pripaino, kad seksualin j

pratsti, jas erzina triukmas, jos mgsta "misionieri" poz.

vedyb p u s " p u i k i " , o 34,2 p r o c . - " g e r a " . Stulbinantis

Merilin M o n r o buvo tarp t 7-10 proc. moter, niekada

kontrastas. D a r domesni urnalo "Psichologija iandien"

nepatiriani orgazmo. Vienas jos meilui sak, jog jinai

tyrimai: tik 27 proc. apklaust jaun moter vertino savo

mananti, kad seksas tik suartina mones, padaro juos gerais

seksualin gyvenim kaip "visikai patenkinam"!

draugais.

Vyr n u o m o n e , seksualios moterys labiau orgazmikos

O gal seksualios m o t e r y s imituoja o r g a z m ? M a t y t ,

negu paprastos. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai seksuali

nedanai. Daktar Dois Brazers ra, nuodugniai

mon pripasta, kad jos retai kada nepasiekia orgazmo, 72

apklausinjusi 40 moter, n o r d a m a isiaikinti, kiek kuri

proc. nelaiming moter kalba, kad tai didel problema. I

imituoja orgazm. Visos atsak, jog tai daro 50 proc. atvej.

moter, kurias a apklausiau, apie trys ketvirtadaliai sak,

Jos paaikino, kad itaip elgiasi n e n o r d a m o s eisti vyro

kad visados arba beveik visados patiria orgazm.

jausm, arba todl, kad jis nelaikyt savs nepilnaveriu. O

O r g a z m a s teigiamai veikia moter, h a r m o n i z u o j a jos

i apklaust 60 moter 39 pasak, kad niekuomet nevaidino

seksualum. Tyrimai parod, jog patirianios ir nepatirianios

orgazmo, 12 - retsykiais, ir tiktai viena prisipaino orgazm


imituojanti beveik visada.

166

167

"Imituoti orgazm - tai tas-pats kaip meluoti, - sak viena


moteris. - Be to, jei tu apsimeti, jis mano, jog tave patenkino,

proc. pareik, kad mgaujasi seksualiniais eksperimentais,


kuriuos silo vyrai!

o i tikrj tu paprasiausiai pratini j visk daryti neteisingai".

Daugkartiniai tyrimai rodo, kad veiksmas, kurio labiausiai

Kita m o t e r i s kariai skundsi, k a d itekjusi n u o l a t

laukia vyras i moters lovoje, - tai oralinis-genitalinis seksas

vaidino orgazm. "Visuomet galvodavau: kas gi yra tai, k a

(felacija). Daugiau kaip 40 proc. urnalo "Raudonoji knyga"

vaidinu? A inojau, kad kaip tik dabar turiau surikti ir

skaitytoj su savo vyrais taip daro danai, o dar 44 proc. -

rikteldavau". Laimei, po skyryb ji nustojo apsimetinjusi,

retkariais. Tik 34 proc. m o t e r tuo m o m e n t u jauia

ir dabar j jos seksualin gyvenim gro pasitikjimas savimi

malonum, o 38 proc. sako, jog tai galima paksti.

- ji ne tiktai nebevaidina orgazmo, nepatirdama jo - dabar ji


patiria daugkartin orgazm.
Galimas daiktas, seksualioms moterims lengviau negu

A r d a n a i s e k s u a l i o s m o t e r y s yra intymi s a n t y k i
iniciators? Pus m a n o apklaust moter sak, jog 50 proc.
ir d a u g i a u atvej paios pasilo myltis. V i e n a m o t e r i s

kitoms nekti apie tai, ko jos nori, ko joms trksta lovoje.

tvirtino, kad 90 proc. atvej ji yra iniciator, o kita kelia savo

Du tredaliai seksuali moter, su kuriomis kalbjausi, gali

procent iki 95. Ir tik 43 proc. urnalo "Raudonoji knyga"

ramiai nekuiuotis su partneriu apie tai, kas joms btina

skaitytoj moter inciatyv rodo puse atvej.

sekse. A n t r a vertus, urnalas "Raudonoji knyga" iaikino,


kad maiau kaip pus skaitytoj ( m o t e r ) aptarinja su
partneriu savo intymius seksualinius pojius ir potrokius.
95 proc. seksuali " N a m urnalo m o t e r i m s " apklaust
mon besimyldamos kalbasi (palyginkite su maiau kaip
puse nelabai seksuali m o t e r ) ir 43 p r o c . gali pasakyti
vyrams, ko joms trksta sekse. 90 proc. demonstruoja savo
malonum ir pasitenkinim (koks erotikumo paskatinimas
vyrui!).
Seksualios moterys toleruoja vis spektr seksualini
a i d i m - toki, k a i p k u n i l i n g a s (laiymas) ir felacija
(iulpimas). Atsakydamos mano tvirtinim: "Yra toki bd,
kuriuos partneris nori pabandyti, o m a n nepatogu tai daryti,

Taiau seksualios moterys su urnalo "Raudonoji knyga"

- tad mielai to ivengiau" - trys ketvirtadaliai apklaustj

skaitytojomis sutiko vienu aspektu - kaip jos pranea vyrui

m o t e r teig, kad taip bna arba "retkariais", arba

apie nor myltis. D a u g u m a moter - seksualios jos ar ne -

"niekada". Vadinasi, tos seksualios moterys jauiasi laisvos

beveik panaiai leidia vyrui suprasti, kad pageidauja sekso.

netgi labai liberaliame sekse. " N a m urnalo m o t e r i m s "

Daugiau kaip pus (54 proc.) p r a d e d a myluoti arba glostyti

skaitytojos seksualios monos atsak dar liberaliau: apie 90

p a r t n e r , 31,9 proc. pareikia apie tai tiesiai, 37,8 p r o c .

168

169

palieia vyro lytinius organus, 13,6 - flirtuoja, o 18 proc.


pasak, kad jis "tiesiog ino", ko reikia.
Ar teisyb, kad seksualios moterys geresns lovoje u
paprastas? Du tredaliai vyriki mano, jog taip, nors daugelis
nurodo, kad grauols danai skurdesns u savo kuklisias
drauges. Gal todl, kad gyvenime grauols sitikino, jog ir
be dideli pastang jos yra geidiamos.
Raytojas Sidnis eldonas sako: "Paprastos ir i pairos
neseksualios moterys lovoje gali bti aunuols, o grauols
- pasibaistinos. Viengungiaudamas bendravau su daugybe
artisi ir manekeni, bet lovoje su tokiomis mergiotmis
n e p a s i s m a g i n s i . J o s p e r n e l y g susirpinusios savo iore,
drabuiais, nuolat msto apie save... Guldamos su tavimi jos
net bijosi susitaryti ukuosen..."
Jei kas ir perprato seksualias moteris, tai Bobas Guion,
sukrs urnal " F o r u m " , " P e n t h o u s e " ir "Vivo" lov. Jis
tvirtina, kad "moteris gera lovoje - puiki nepriklausomai nuo
savo iors. Kaip asmenyb ji daniausiai traukia stipriau u
kitas, kad ir kokios graios jos bt".
S u t u o s u t i n k a kitas vyrikis: " J s k a l b a t e a p i e d u
skirtingus dalykus - seksualiai patraukl ir seksual. Moterys,
kuri kno kalboje pasireikia seksualumas, paprastai yra
puikios lovoje. G a l b t jos ne tokios grauts, ne tokios
simpatingos, bet netruksite pajusti, kad jos seksualios. T
skirtum lengva patirti su malonia moterimi, mgstania
prisilietimus. Bendraudamas su ja jauti, jog ji nori tavs".
Vienas vyras apibr fantazijos - jo paties fantazijos svarb sekse. "Dieve mano, a toje srity praktikai menkai
patyrs, b e t m a n o fantazija b e r i b . A sivaizduoju, kad
seksualios m o t e r y s a u n e s n s lovoje, labiau patyrusios,
linkusios e k s p e r i m e n t u o t i , laisvos, sugebanios mgautis
seksu. Jos kandiojasi, inkia, braiosi ir, inoma, gabios
daugkartiniams orgazmams".
170

Be abejo, visi vyr pasvajojimai apie moteris baigiasi


mintimis apie seks. Gal gale tik vyrams norime atrodyti
seksualios; ir netgi tada, kai ms seksualumas tarsi tarnauja
m u m s paioms, jis egzistuoja vien todl, kad btent vyrams
atrodytume gundanios.
Meri pasakojo apie susitikim su vyrikiu, kuris aikiai
rod, kad yra j simyljs. "A j parsivediau namo, ir m u d u
sugulm lov. Taiau kartais a gdinuos, pirmsyk guldama
su vyrikiu. Niekuomet neumiriu, k jis paskui pasak. Jis
pasak (neabejoju, tikrai taip man): "Galvojau, kad tu plte
nupli m a n drabuius". Tikriausiai atrodiau tokia seksuali,
kad galiau elgtis kaip gyvulys".
Tyrintoj n u o m o n e , 8 9 p r o c . vyriki s e k s u a l i n i
santyki m e t u fantazuoja , o toki m o t e r - tik 64 proc.
Daktaras Kenas Drakas, atverdamas "paslaptis, kurias saugo
vyrai", tvirtina, kad vyrikiai savo fantazijose ir vaizduotje
grisi m o t e r s k n o sandara. Vartydami " P e n t h o u s e " tipo
u r n a l u s , jie fantazuoja apie visokiausius dalykus. Savo
f a n t a z i j o s e vyrui n e r e i k i a b t i t o b u l a m m e i l u i u i , jis
"pasiima" tiek sekso, kiek reikia, o tuo paiu gali slpti savo
udraustus potrokius ir bti laisvas.
Fantazija neturi rib. Tarp tvirt vyrikos vaizduots sien
seksas saugus, paprastas ir beribis.
Vienas vyrikis pasakojo, kad jau seniai skaito urnalus
"Penthouse"

ir

"Forum",

kaip

"sekso

pakaital"

viengungiaudamas po skyryb. "O argi ne tam jie leidiami?


Be to, tuos urnalus perka net pramatns biznieriai. Manai,
kad iaip pasiskaitymui? Kur jau ia!"
Nuogus moters lytinius organus vyrai laiko atriu dirgikliu.
Vienas seksologas p a t a r i a pacientms, besigdinanioms
rodyti savo kn vyrams, n e u m i r t i , kad vyrai k a s m e t
ileidia milijonus doleri pornournalams vien todl, kad
nori pamatyti moter genitalijas. 36 met Badas pasakoja:
171

Versdama puslap po puslapio ir mstydama apie meils


" M o t e r y s n e s u p r a n t a , k a d vyrams j g a k t a labai labai

aidimus, a t r a d a u naujas vyrikojo seksualumo paslaptis.

e r o t i k a , j i e m s tas " u r v e l i s " tai p a s a u l i o c e n t r a s , i r n e

" P e n t h o u s e " skaitytoj atsakymai klausim, k jie d a r o

atsitiktinai visos nuotraukos " P e n t h o u s e " vaizduoja btent

myldamiesi, dar kart atvr m a n akis. 80 proc. vyriki

t viet. A m a n a u , ji puiki, tarsi glel, sakytum

mgsta "nevankius p l e p a l u s " . tai kokie toki pokalbi

prasiskleidusi ro su savo rausvais lapeliais... ji tiesiog

pavyzdiai pasirod mgstamiausi: "Kaip malonu m a n jausti

nuostabi".

tave savyje", "A baisiai noriu, kad tu siskverbtum m a n e " ,

M o t e r i s , kurios drovisi rodyti vyrams savo kn, gal


nustebint vieno vyrikio odiai: "A lankausi treniruokli
salje, mgstu vaikioti po j ir stebti moteris. Kartais matau
p r o j o r t u s ilindusius plaukelius. Tai labai seksualu.
Prisimenu, kart pliae m a n s vos n e t r e n k smgis, kai,
eidamas p r o j a u n u t mergait, gulini ant markos, p r o jos
bikini pamaiau t a m p o n o virvut, jinai sukiojo j pirtais".

"Tu taip puikiai tai darai, tu i tikrj moki mylti moter",


"Tavo daikiukas nuostabus".
Matyt, vyrams, kaip ir moterims, btina nuolat dirginti
savo seksualum - jiems reikia svaigulio, ir seksualios moterys
ino, kaip elgtis. Kaip jau rayta, seksualios moterys, kurias
apklaus " N a m urnalas moterims", sugeba labai gundaniai
kalbtis lovoje. Viena skaitytoja sak, kad nuolat nibda vyrui

Vartydama keleri met " P e n t h o u s e " komplektus, kur

aus, koks jis seksualus, koks aunus, koks puikus jo knas,

iekojau straipsni iai knygai, stebjausi m a n e apmusi

kokie jo raumenys. "Jis to ir neinot, jei nuolat nepriminiau.

jausm kaita. I pradi apmaudas... Ar ito i tikrj reikia

O a noriu, kad jis inot, jog vis dar jaudina m a n e , net po

vyrams? Paskui j p a k e i t pasilyktjimas ir smalsumas.

deimties vedybini met".

Pagaliau smalsumas pavirto kak kita, kylant manyje


puslapis po puslapio vartant nuogali nuotraukas.

"Myldamasi, - pasakoja 37 met Beta, - visuomet sakau


savo biiuliui, koks jis seksualus. Nuostabu, jam taip patinka

Pagalvojau: patinka man tai ar n, taiau tik tokios pozos

m a n o odiai. Jis tikrai graus vyras, ir visgi j a m m a l o n u

vyrams a t r o d o gundanios lovoje. Pavelgiau n u o t r a u k a s

igirsti, kad laikau j fizikai patraukliu. Tai audrina m u d u

kitokiomis akimis. Daugelyje j moterys lytjo savo kn, j

abudu. Viskas tarpusavy susij..."

l p o s buvo praviros, tarsi kviest vyrik artyn. K i t o s e


fotografijose jos demonstravo save su atvira aistra. vilgsniai
gosls, akys aptrauktos sekso miglele, juslingos.

O kaip su moterikomis fantazijomis? Seksuali moter


fantazijos b n a seksualios arba romantikos, o kai kuri ir
tokios, ir anokios. Terapeute Barbara H a r i t o n plaiai tyre

Tos moterys buvo absoliuiai atviros ir laisvos, j ivaizda

moter seksualinius vaizdinius ir p a d a r ivad, kad erotins

aukte auk, kad nra nieko tokio, ko jos nepadaryt lovoje

fantazijos - tarp moter labai paplitusios ir tai nra apsaugos

savo vyro d i a u g s m u i . tai a p i e k svajoja vyrai - a p i e

m e c h a n i z m a s ar n e u r o z s poymiai, kaip buvo m a n o m a

gundani seksuali moter, pasiruousi padaryti visk, ko

anksiau, tai normalus sveikos, vairiapusikos asmenybs

g e i s t u m e i . A r g a l i m a p e r k e l t i tai tok nuog, n i e k u o

pasireikimas.

nepridengt nor meils guol su savo partneriu? Kok berib


siautul skleidia visos tos pozos!

172

T e r a p e u t e t y r 141 m o t e r ir, a p k l a u s u s i 56 i j,

173

isiaikino, k a d 65 p r o c . m o t e r lytini santyki m e t u


fantazuoja, o 28 proc. pasak, kad retsykiais joms auna
galv mintys, kurias bt galima pavadinti fantazijomis.
Vyraujantys vaizdiniai buvo tokie: svetimas vyrikis (60 p r o c ) ,
seksas su beveidiu stambiu vyru (53 proc. - "retsykiais", 15
proc. - "labai danai").
Viena moteris sivaizdavo save h a r e m e , rodani krtis
j dievinaniam eichui. Ji matydavo save kino teatre, kur j
prievartauja vyrikis neirimu veidu. Kartais mintyse j
p r i e v a r t a u d a v o k e l i vyrikiai v i e n u m e t u , k a r t a i s j i
sivaizduodavo malonum "dirginti vyrus".

a fantazuoju, - pasakoja viena moteris. - Ir a atsakau tiesiai,


kad m a n o fantazijos pokalbi tipo. M a n o galva prikimta
visokiausi panekesi su vyrais".
Romantini knyg skaitytojai ino, kaip ia susipina dviej
ri fantazijos - seksualios ir romantins. Taiau netgi seksas
tuose ilguose orgazm aprainjimuose, pateikiamuose kaip
jausm srov arba vis emocij protrkis, savo esme t a m p a
"romantikas".
Kotryna Falk, knygoje " R o m a n t i k i laikai", rao apie
svaiginant toki roman, kaip " E k s t a z " , " I n t y m s
m o m e n t a i " , " A n t meils sparn" ir "Prievarta" pasisekim.

Psichoanalitikai ginijasi, ar tos fantazijos kartais neliudija

" R o m a n skaitytojai knygose nenori matyti nuogo sekso. Jose

m o t e r mazochistins prigimties, ar jos n r a m o t e r s

nerasite odi: organas, kunilingas arba kitoki termin...

asmenybs gniudymo visuomenje padarinys. Bet Abramas

Daugelis autori iradingai aprainja kno dalis, vartodami

Maslovas tvirtina, kad moterys, kuri fantazijose vyrauja

tokius posakius kaip meils ventov, Veneros kalvos. Kad

nuolankumas, gerai save vertina, o visai pasyvios moterys

seksas r o m a n e atrodyt graus ir rafinuotas, sukuriami nauji

paprastai itaip nefantazuoja.

odiai ir posakiai. Moterys juk nori, kad autorius vest jas

D a k t a r a s H a i t o n a s sako: "Savimi pasitikinti m o t e r i s


neleidia sau pakliti beribi fantazij nelaisv. Ji perleidia
jas per savo patirties prizm, jai nereikia j ugniauti ar
paneigti. Ji gali leisti sau paklajoti mintimis po svajoni al,
nejausdama jokio pavojaus savo asmenybei".

jaudinanius susitikimus su Graiuoju Princu, bet, atsidrusi


jo glbyje, duoda laisv jau savo vaizduotei..."
I tikrj m o t e r y s , s k a i t a n i o s r o m a n u s , gali b t i
seksualesns u tas, kurios j neskaito, nes, anot psicholog
Klero Koulzo ir Doanos emp, tyrusi skaitymo poveik ir

Bet daugiau kaip pus moter, su kuriomis kalbjausi,

dl to apklaususi 48 m o t e r i s , n u s t a t y t a : skaitaniosios

sak, kad j fantazijos visai ne seksualios, o greiiausiai -

romanus mylisi su savo partneriu beveik triskart daniau negu

romantikos. Jose moterys sivaizduoja lengv ir velni vyki

n e s k a i t a n i o s i o s . J o s , n o r d a m o s s u a d i n t i fantazij,

eig. Vyras igelbsti j, romantikai kalbasi, suavi j kokiu

praktikai pakartoja knygose apraytas jaudinanias scenas.

nors knygiku poelgiu. Keri pasakojo, kad kartais ji

Seksas, romantika ir vaizduot susilieja vien, kurdami

sivaizduoja strigusi lifte su graiu vyrikiu, panaiu Tom


Selek. Jiedu praleidia ten atuonias ar deimt valand
nekuiuodamiesi arba buiuodamiesi.
Romantika fantazija daniausiai ribojasi pokalbiais arba

tai, k vadiname lyties avesiu. Moteris, svajojanti apie seks,


m g s t a n t i seks ir jauianti esanti seksualiai pilnavert,
perteikia t jausen vyrui. O tada moteris jam atrodo dar
seksualesn.

buiniais, o toliau - n ingsnio. "Vyrai mans klausinja, ar

174

175

Z>

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

Seksualios m o t e r y s - eimininks sekso dalykuose ir

lovoje kalba vyrui apie tai, koks jis graus ir stiprus. Vyrams
patinka klausytis atviro seksualinio meilikavimo, pagyr j
knui ir sugebjimui myltis.

mgsta j labiau nei kitos moterys. Jos nuolatos apie j galvoja


ir mylisi daniau. Jos susikuria savit seksualin gyvenim ir
yra juo labai patenkintos.

ir romantika. Dargi beribs seksualios fantazijos n e r o d o ,

Seksualios moterys isiskiria savo sugebjimu patirti

moterys, leidianios sau "nardyti" fantazij bangose, danai

o r g a z m . A p i e trys k e t v i r t a d a l i a i toki m o t e r p a t i r i a
orgazm visada arba beveik visada. Sugebjimas pasiekti
orgazm p a d e d a moterims pajusti savo seksualum, o tai
teigiamai veikia j santykius su vyrais.

kad m o t e r i s pasyvi arba nestabili emocij. Prieingai,


labiau savimi pasitiki.

Seksualias moteris danai p a g a u n a romantikos, o ne

skaitytojos yra seksualesns ir patiria daugiau m a l o n u m o i

Moterys, kurias laikome seksualiomis, laisviau elgiasi

sekso u tas, kurios toki knyg neskaito.

lovoje (tai seniai vyrams i n o m a s faktas), ir yra sekso


iniciators bent jau puse atvej. O i paprast moter tiktai
43 proc. bent puse atvej p r a d e d a seks paios.

Vyrai danai m a n o , kad seksualios moterys tinkamesns


- lovoje. Bet jie taipgi sako, kad grauols lovoje ne visuomet
sugeba tai, k gali j kuklesns ivaizdos draugs.
*
I urnalo " P e n t h o u s e " moterys gali suinoti, kas gundo
vyrikius. Moter genitalijos jaudina vyrus. Pozos ir vilgsniai,
savo k n o lytjimai, pavaizduoti tose iliustracijose, - yra
b t e n t tai, kas vyrus avi ir gundo intymiuose santykiuose.

Vyrams labai svarbu, kad p a r t n e r s palaikyt j


seksualum. Tai puikiai moka daryti seksualios moterys. Jos

176

Moterims paprastai bdingos dvi fantazij rys - seksuali

seksualios fantazijos. N u s t a t y t a , k a d r o m a n t i k knyg

bdai, - sako Dein Mensfild. - Bdai priversti vyr vilgtelti


ten, kur reikia. A t visada jausdavau ir suvokdavau i savo
drabui bei eisenos".
Besikalbant su moterimis teko girdti vien ir t pat:
"Rengiuosi taip, kad sau patikiau ir namuose, ir draugijoje.
A tiesiog noriu bti savimi ir neapsimetinti, kad n o r i u

PASIRINKIMAS

IR

SIGNALAI

"Kur reikt pasilakstyt kvepalais?" - pasiteiravo jauna


moteris. - "Tas vietas, kurias nori, kad buiuot" atsakiau a.
Koko anel
Visi susitinkame su monmis, ir jie m u m s i karto patinka
arba n e . Kiek tai lemia a p r a n g a . Kuris i ms n e b u v o
supaindintas su moterimi, apsivilkusi tokia ankta suknele,
jog matai ppsant lainuk sluoksn?
Usukite bet kokia universalin parduotuv ir pavelkite
atsivrusi prie akis drabui gausyb - kasdienik ir
ieigini, ryki ir nekrentani akis, aptempiani ir laisv,
p a p r a s t i r itaiging. K i e k v i e n syk p i r k d a m o s m e s
renkams ir tuo paiu p r a n e a m e kitiems: tai a kokia, ir
it

drabu

pasirinkau,

kad

pasirodyiau

jums.

Apsirengdamos kiekvien ryt, mes p r a n e a m e pasauliui,


kaip jauiams, kiek pasitikim savimi, kiek esam seksualios.
Apranga - tai uniforma, sako Davidas Bernsas knygoje
"Intyms ryiai". Ji perteikia js mintis ir p a d e d a vaidinti
t a m tikr vaidmen. Taiau kartais m o n s rengiasi
neivaizdiai, bijodami atrodyti patraukls, seksuals arba
geismingi.
"Kiekvienos m o t e r s sieloje slypi savi vyriki viliojimo

178

patikti kitiems". Ir visgi drabuiai, kuriuos moteris isirenka


sau, patinka ir vyrikiams.
M o t e r y s , n e j a u i a n i u s savo s e k s u a l u m o , n e s i r e n g i a
seksualiai. Tai vienas i t impuls, kuriuos vyrai tutuojau
pagauna, vos vilgtelj moter gatvje. Prisiminkite Reni,
kuri igyvendavo "storsias dienas"? Tokiomis dienomis ji
atsikeldavo ir apsivilkdavo suknel, panai palapinsiaust,
kad paslpt n u o svetim aki neegzistuojanias riebal
raukles. Tokia apranga sakyte sako: "Jauiuosi esanti storul.
A nepatraukli. Neirkite m a n e " .
Gatvje galima pamatyti daugyb moter, kuri
nepatrauklumas tiesiog bado akis. tai k rao Karolina Si
laikratyje "Niujork Taims": "Moterys, kuri niekas nemyli,
neioja t meils stok tarsi enkl: d m t i megztiniai,
nevarios kojins, plaiausios kelns, kurios slepia storulius
pilvus".
O kita vertus, argi nepastame moter, kuri figros
nepasiymi groiu, taiau jos rengiasi kaip grauols? J rbai
skoningai parinkti, ir vilki juos jausdamos savo vert. Todl
tokias m a l o n u irti. Jos tarsi kalba: "Jauiuosi puikiai,
pasitikiu savimi ir esu laiminga". Na, b t u m t vyras, koki
moter n o r t u m t dar kart vilgtelti?
Mintis paprasta. Jeigu pasirinkdamos aprang, siuniame
aplinkiniams tam tikrus impulsus, tai suteikia mums galimyb
pasisti tokius impulsus, kokius norime - savitus, teigiamus,
seksualius.
179

APRANGA
bendrauti,
Kokie drabuiai patinka vyrams? Jie turi pabrti
moterikum, - tad ir bus seksualesni. Helen Andelin, knygos
"Kerintis moterikumas" autors n u o m o n e , moteris turt
vengti "vyrik" audini bei vyriko aprangos stiliaus, arba
b e n t t r u p u t suvelninti j m o t e r i k u stiliumi, spalva ar
apdaila. "Kitaip, - sako Andelin, - vyras negals vertinti js
moterikumo! Reikia, kad jis matyt skirtum tarp savo ir
js prigimties".

pirmenyb teik

elegantikoms,

graiai

apsirengusioms, o ne seksualioms nuogalms ar pusnuogms


grauolms.
Daugelis seksuali moter tai jauia ir beveik visos sak,
kad vengia gili ikirpi, aukt skeltuk sijonuose arba bet
ko seksualiai atviro.
Tipikas komentaras:

"Mgstu rengtis ir jaustis

moterikai: truputis nrini, paprasti, bet elegantiki


juvelyriniai p a p u o a l a i . P i r m e n y b teikiu suknelei, kuri
leidia m a n bti "visika m o t e r i m i ! " Vyrai mgsta nuog
nugar ir gili ikirpt, bet ne toki, kuri nieko nebepalieka
v a i z d u o t e i - y p a vieose v i e t o s e . " M g a u t i s " k a r t u su
mylimuoju - tai viena, bet kai kartu su tavimi "mgaujasi"
dar deimt vyr - visai kas kita".
M e n d i Rais Devis, be abejons, galima vadinti seksualia
moterimi. Ji pasak: "Jeigu moteris nori padaryti "geruts
lovoje" spd, patariau jai atrodyti neseksualiai. Suknios
su giliomis ikirptmis jau nebemadingos, o seksuali ior
sugundo ne itin aukto lygio vyrikius. N e m a n a u , kad vyrus
t r a u k i a atviras seksualumas. Jeigu n o r i t e suvilioti aun
vyrik, reikia bti truput altesnei. Betirpstantis aisbergo

domus tyrimas buvo atliktas 1972 metais: grupei vyriki


p a r o d vairi moter nuotraukas. Ten buvo nuogi modeliai,

luitelis veikia geriau negu seksuali ior".


Vienas vyras saksi atkreipis dmes moter, kuri

m o t e r y s su bikini ir n e t labai elegantikai apsirengusios

"skoningai apsirengusi graiai pasitais drabuiais. M a n

damos, Rezultatai parod, kad intravertiki vyrai pirmenyb

nereikia kako ekstravagantiko ar nepaprasto. N e d o m i n a

teikia lieknoms ir apsirengusioms moterims. Jiems nepatinka

gilios ikirpts, na, nebent jos graios, atidengia visai nedaug,

pernelyg a p n u o g i n t o s ir itin putli form moterys. Jiems


patinka "lieknos ir svajingos".

konservatyvios... Bet moteris neturi rengtis taip, kad visiems


itin krist akis. Jos apranga turi veikti ramiai ir subtiliai".

Darbininkai rinkosi kasdienikai apsirengusias moteris.

Subtilumas - pagrindinis reikalavimas. Koks drabuis

Jiems nepatiko tos, kurios neioja ekstravagantikus

sukelia subtil geidiamo seksualumo spd - taiau taip,

drabuius. Paklausti, su kokiomis moterimis nort kasdien

kad n e b t u m pernelyg atvira? Efektyviausia vilkti suknel.


Ir vyrai, ir moterys mvi kelnes, taiau niekuomet n e m a t t e

180
181

vyrikio (jei, i n o m a , jis n e v a i d i n a m o t e r s ) su s u k n e l e .


Suknel - vien tik moter drabuis.

gana avingais. Gal todl, kad atuntojo deimtmeio darbo

D a u g u m a vyr suknel laiko arba seksualiu, arba labai


p a t r a u k l i u d r a b u i u . B e v e i k visos s e k s u a l i o s m o t e r y s
prisipaino, kad svarb pirmj p a s i m a t y m e i n a
apsivilkusios suknele, aiku, ne bet kokia, o su kuria jauiasi
seksuali, elegantika ir truput pikantika.

pasidar liberalesnis tiek spalv, tiek stiliaus poiriu.

Atvirumas atstumia ir vyrus, ir moteris. Viena moteris


sak, kad renkasi suknel, kuri kiek laisvesnio stiliaus u
darbin, b e t ne visikai seksuali. " N o r i u , kad jis kreipt
dmes mane, o ne m a n o seksualum. Apie aistras nereikia
visu balsu aukti, jos ir taip iryks".

minktas, velnias mediagas - angor, triui kailiukus.

" S e k s u a l u t a i , kas klasika, - s u t i n k a k i t a . - L a b a i


seksuals, m a n o nuomone, juodi drabuiai. Eidama vakarin
pasimatym, apsivilkiau juoda suknute su petnelmis spdinga ir subtilu".
M o t e r n u o m o n e , vyr dmes atkreipiantys drabuiai
t u r t t r u p u i u k p a r y k i n t i figr, nevaryti j u d e s i .
Neatsitiktinai dalykini kostium sudt eina lygus sijonas.
Jis n r a domus ir daniausiai slepia seksualum. Platjantys
apai sijonai, b e s i p l a i k s t a n t y s a p i e kojas b e i launis
moteriai einant, gerokai seksualesni. Banguojantys siuvai irgi
seksuals, jeigu jais nepiktnaudiaujama.
Moterys beveik vienu balsu tvirtina, kad ikirpt neturi
bti labai gili, pakanka tik uuominos apie atvirum (sakysim,
keleto atsegt sagui). Psichologai mano, kad palaidinuk,
u s e g t a iki p a s k u t i n s saguts, r k t e r k i a a p i e m o t e r s
" u d a r u m " , kai t u o tarpu kelios atsegtos saguts reikia
didel atvirum.
Kokia dar apranga traukia vyr dmes? Nuostabu, bet
dalykiniai k o s t i u m a i ne itin s u m a i n a m o t e r s seksualin
patrauklum, - 50 proc. vyr laiko juos labai seksualiais arba
182

aprangos grietumas kiek suvelnjo, ir dalykinis kostiumas


Daugelis ^vyr storus megztinius laiko gana patraukliais,
o madaug pus yra tos nuomons, kad avangardin m a d a
labai patraukli. (Likusieji laiko j neutralia arba nemadinga.)
Vyrai dievina prisilietimus. Mai berniukai mgsta glostyti
Suaugusieji irgi jautrs puriems audiniams. Vyrai prisipasta,
kad mgsta moteris, kurios rengiasi minkt audini
drabuiais, ir tokias moteris laiko labai seksualiomis arba
gana patraukliomis.
Vyrai vis dar mgsta moteris be liemenli, bet, m a n o
nuostabai, madaug ketvirtadalis pasak, kad tai laiko arba
neutraliu, arba atstumianiu dalyku. Tas pats ir dl kn
a p t e m p i a n i dins. S u m a j o s p o r t i n i m a r k i n l i
p o p u l i a r u m a s , ir n o r s k e t v i r t a d a l i s vyr laiko j u o s itin
seksualiais, kitas ketvirtadalis - neutraliais arba net lykiais.
d o m u , vienas vyrikis p a s a k , k a d j a m a t r o d o labai
seksualu, kai pro moters drabuius matyti kelnaii kontrai.
raiau klausim savo anketas. I 73 vyr 16 sutinka su tuo,
o 9 tas linijas laiko tiesiog gundaniomis!
domus spalv pasirinkimo fenomenas. Vyrai dievina kai
kuriuos atspalvius. Priscila Presli rao apie Elvio pomgius:
" J a m p a t i k d a v o r k a i apsivilkdavau raudonus, ydrus, jros
bang spalvos, juodus ir baltus drabuius. T pai spalv
d r a b u i u s dvjo i r jis p a t s . J a m p a t i k d a v o vien t o n
apranga, nes margumas blako".
D a u g u m o s vyr m g s t a m i a u s i a spalva yra r a u d o n a .
M o t e r i m s t a i s e k s u a l i spalva (viskas a r b a n i e k o ! ) , t a i
emocinga ugnies, kraujo, aistros spalva, ir tie, kurie nori, kad
j u o s laikyt aistringais, dievina tokios spalvos drabuius.
183

Moterys danai kalba: jeigu nori, kad tave kviest okti, renkis
raudonai, o viena prisipaino: n o r d a m a atrodyti seksuali, ji
"dvi labai daug raudono..."

Pasirinkdamos drabu apknios moterys turi galvoti, kaip


jos atrodys aplinkiniams. " R e n g t i s kaip storulei", vilkti
pernelyg laisvais drabuiais, kad po jais paslpt riebal

Vyrai mgsta ir juod spalv. Visi inome, kad j u o d a


spalva seksuali, bet kodl? Vieno psichologo nuomone, juoda
spalva uburia, nes ji reikia nuolankum. "Balta vliava gali
b t i t a r p t a u t i n i s k a r i n s k a p i t u l i a c i j o s simbolis, o kai
galvojama apie asmenin klusnum - tai siejama su j u o d a
spalva. J u o d a - reikia seksualum su t a m tikru elegijos
niuansu".

rieves, - tai pratis lyties avesiui.

Treia mgstama spalva vyrai vardija balt. i spalv


pasirenka moteris, kuri mano, kad raudonos ir juodos spalvos
yra pernelyg ikalbios. Balta - tai nekaltumo, mergysts bei
romantikumo spalva.

ir kampuotos ikirpts.
A t k r e i p d a m o s dmes kaklo srit, a t i t r a u k s i t e k i t o

e m s atspalviai tinka baldams, bet ne moterims. Jei jos


n o r i a t r o d y t i s e k s u a l i o s , t o k i spalv r b a i s p u o t i s
nepatartina. Seksualiai nelabai patraukliomis vyrai laiko rud,
ali, roin, smlio ir degusio k n o spalvas. (Gal vyrams
ruda spalva asocijuojasi su vyrikumu?)

"Visuomet renkuosi labai stambius papuoalus, - sako 33

Visi vyrai pirmenyb teikia juodai apatinuk spalvai. 13


vyriki patikt, kad apatinukai bt raudoni. Kiti atspalviai,
madingi moterik baltini pramonje, - persik, kno, baltos
spalvos - gavo tik pavienius balsus.

A p k n i o s moterys n e t u r i atsisakyti seksualumo samprotauja mados specialistai, kurie padeda joms jaustis
"ir stambiomis, ir graiomis". Sudaryti kiek lieknesns iliuzij
p a d e d a vienspalviai audiniai, o taipgi sumaniai p a r i n k t a
spalvin gama.
Optikai maina figr vertikalios linijos, ilgoki varkai

vilgsn n u o jums nenauding viet. Tam gali pasitarnauti


stambi biuterija, aliai ir neprastos formos apykaklaits.
m e t K e i t , dideli dydi drabui d e m o n s t r u o t o j a . U e i n u p a r d u o t u v ir s a k a u : " K t u r i t e d i d i a u s i o ir
bjauriausio?" Kaip tik tai a perku ir, kai apsivelku, jie atrodo
proporcingai ir labai graiai".
Sijon ilgis gali bti vairus, bet pernelyg ilgi netinka.
Netinka ir labai laisvi drabuiai, nes, kaip sako vyrai: "Kai
m a t a u moter, apsivilkusi p e r plaiais drabuiais, p i r m a
mintis, kuri m a n auna galv. - ji slepia lainukus". Netinka
stambioms moterims ir labai siauri rbai.

APKNIOS

MOTERYS

M o t e r i s , kuri svorio n o r m a viryta 25 kilogramais,


daugelis vyr teorikai laiko nepatraukliomis, taiau realiame
gyvenime apknios moterys turi gerbj. Viena normalaus
svorio m o t e r i s isitar, k a d svajoja parayti knyg " T i k
apknios m o k a okti", nes daug kart maiusi, kaip graiai
oka storuliuks.
184

Vilkti a p t e m p t u s drabuius - didel storuli klaida.


Moteris tarsi stengiasi lsti tai, k seniausiai iaugo. tai k
pasakoja viena m o t e r i s : "A i t, kurios bijosi netgi sau
prisipainti, kad prisiaugino nereikaling kilogram, todl
dviu vis tuos paius rbus. Ir tai vieni dinsai m a n pasidar
labai ankti. Teko pirkti vienu dydiu didesnius. i n o t e k?
Pastami m domtis, ar a nesuplonjau. Su naujaisiais
dinsais atrodiau daug lieknesn, negu su tais, kurie
aptempdavo m a n o kn".
185

AVALYN

A u k t i k u l n i u k a i d i d i n a m o t e r s g, s u t e i k d a m i j a i
psichologinio ir e m o c i n i o e n t u z i a z m o , kas labai svarbu

Daugelis moter nekreipia dmesio j vien seksualumo

s e k s u a l u m u i . Ar k a d a t e k o matyti emais b a t a i s groio

aspekt - tinkam avalyn. R i t a Lidig, t u r t i n g a treiojo

karalien ar striptizo okj? Aukti kulniukai keiia vis

deimtmeio moteris, buvo sitaisiusi itis kolekcij avalyns

moters ivaizd.

- imtus por bateli, daugelis j siti specialiai jai, ir visi -

D a u g e l i s vyr " l a b a i a u k t u s k u l n i u k u s " l a i k o itin

aikiai seksuals. Atuntajame deimtmetyje Metropoliteno

seksualiais arba gana patraukliais, taiau apie deimt buvo

m e n o muziejus s u r e n g jos b a t parod. R i t o s odiais

tos nuomons, jog tai nesaikingumas...

tariant: "Seksas prasideda n u o avalyns. N u o jos moteris

Seksuals batukai turi apgulti moters koj, kad per od

p r a d e d a nusirengti ir apsirengti. Neseksualus batukas - kaip

irykt jos judesiai ir formos. Tokiai avalynei labai tinka

medis be lap - niekniekis".


Vienas amerikiei avalyns dizaineris taip sak:
"Svarbiausia, k mes suteikiam moterikam batukui, - tai
seksas. Jei batukas neseksualus, jis ne tik nemadingas, jo
p a p r a s i a u s i a i n e p a r d u o s i . B a t u k a i - ne p a p r a s t i sekso
simboliai. Jie motyvuoja seks, p a d d a m i moteriai sukurti
reikaling ivaizd, poz, eisen, ir visa tai ireikiama erotine
kalba".
Kas d a r o bat seksual? Knygos "Seksualus kojos ir
b a t u k o g y v e n i m a s " a u t o r i a u s Viljamo R o s i n u o m o n e ,
svarbiausia - tai kulniukas. Aukti kulniukai d a r o m o t e r s
eisen seksuali, optikai pailgina kojas, jos a t r o d o
moterikesns.
Aukti kulniukai keiia moters laikysen, sdmenims ir
krtims tarsi suteikia apvalumo, storoms kojoms - graktumo,
eisenai - moterikumo, trumpindami ingsn stiprina klub
sibavim. P s i c h o l o g a i s a k o , k a d t o k i e k u l n i u k a i t u r i
sadomazochizmo element, nes ant aukt kulniuk moteris
nesijauia visai laisva, o yra kiek daugiau priklausoma n u o
greta einanio vyro.
Siuzana Braunmiler rao: "Auktakulns basuts su atvira
nosele ir diriuku aplinkui kulkn - tai velnus vergikos
erotikos variantas..."
186

kiauls ir veriuko oda.


Smailianosiai b a t u k a i d a u g seksualesni u savo
b u k a n o s i u s b r o l i u s . Rykios spalvos a u k t e aukia a p i e
seksualum. Itin gundantys atviri sandaliukai su daugybe
direli, batukai su didele kelties ikirpte, p r o kuri matyti
pirt linijos.
" M o t e r bateliai, - sako Rosi, - gali bti vairiausiai
ikarpyti, vyriki - n i e k u o m e t . B a t u k ipjovos, k a i p ir
s u k n e l i i k i r p t s , gali b t i gilios, n e g i l i o s , a p v a l i o s ,
k e t u r k a m p s arba smailiakamps. Seksualios suknels
apnuogina krtin, o seksualus batukas - koj".
Neatsitiktinai apie batukus danai kalbama labai meiliai.
Batukuose slypi galyb erotikos. Vienas vyras pasakojo apie
savo draug, kuri nusipirko naujus b a t u k u s su mayiais
ikarpymais per vis ipjov. Jiedu ilgai apirinjo batukus
ir diaugsi jais, tai buvo labai seksualu, b a t u k a i tiesiog
jaudino.
emi kulniukai visikai neseksuals. Daugelis vyr emus
k u l n i u k u s laiko a r b a n e u t r a l i a i s , a r b a bjauriais. Paius
neseksualiausius batukus danai vadina "patogiais",
"ramiais" arba net "pagyvenusiems". Kas gi yra neseksualus
batas? Jo plokias arba emas kulniukas, virus ir buka nosis
187

- p a n a u vyrik bat. P a p r a s t a i jie j u o d i arba kitokios


tamsios spalvos.
Taiau moterys kartais ieko tam tikro vidurkio - ko nors
labai n e k r i n t a n i o ak ir p a t o g a u s , to, k Rosi v a d i n a
" n e u t r a l u m u " . Tokie batukai nei seksuals, nei neseksuals.
Jie senamadiki, juos kartais vadina "mamyi batais".
" N e u t r a l s batukai atspindi prislopint arba neaktyv
potrok, - tvirtina Rosi. - Kai itekjusi moteris, turinti eim,
sulaukia 40 met, ji danai pranta vaikioti tokiais
neutraliais batukais. Jos pagrindinis rpestis -

rengtis

padoriai, kaip tinka vidutinio amiaus monai ir motinai. Ji


jau nebesiunia seksualini signal kitiems vyrams".

"Nediovinu j fenu ir mgstu, kad jie bt truput susivl.


Manikiai ilgi, iki pei, ir m a n atrodo, kad seksualiau juos
neioti palaidus, atmestus vien pus. Kai puia vjas, jie
laisvai plaikstosi, ir visai nereikia jaudintis, kai kas n o r s
praveria mainos langel".
Dargi kultrizmo varyb dalyvs savo plaukais siunia
signalus teisjams. "Sportas irykina seksualum, ir daugelis
moter, siekdamos surinkti daugiau tak, kuria seksualios
katyts vaizd. Juk daugelis teisj vyrai", - sako Lidija Ceng.
K u l t r i s t R e e l M a k Li, garsi savo n e t v a r k i n g a i
isidraikiusiomis garbanomis, sako, k a d plaukai tokie p a t
svarbs kaip ir knas. "Vyrai teisjai fantazuoja apie moters
ivaizd, o moterys apie tai negalvoja".
Poetas Robertas Herikas irgi rao apie "nerpesting"

PLAUKAI
Savo ukuosena moteris irgi siunia vyrams tam tikrus
signalus. Linda Stasi ukuosenas skirsto pagal seksualum.
Trumpai kirpti plaukai rodo, kad moteris daugiau msto, k
ji daro, o ne kaip daro. Plaukai, suriti uodegyt, - tai altas,
praktikas konservatyvumas. Tokia ivaizda, vyr n u o m o n e ,
seksualumo prieingyb.

natrali plauk poveik. Jo poiris seksualias moteris gana tipikas, "malonios netvarkos" vaizdinys tebegalioja ir
iandien.

Jeigu kakt dengia vels kariukai - js udara arba


nelabai pasitikinti savimi.
Pernelyg kruopiai suukuoti plaukai irgi nepatraukls
ir m a i n a lyties aves, n e s spja: " N e l s k " . Tai save
kontroliuojanios, stiprios, drausmingos moters ukuosena.
Pamstykite, kas vakarlyje p a t r a u k i a vyro d m e s ? Ne
m o t e r i s , k u r i o s kiekvienas p l a u k e l i s savo vietoje. "Tai
savotikai atgrasu, - sako Stasi, - a t r o d o nedraugikai, js
t a m p a t e panai "ventuol".
t a i k k a l b a a p i e savo p l a u k u s s e k s u a l i m o t e r i s :

188

Kokie plaukai traukia vyr akis? Kompanijos " P r o k t e r ir


G e m b l " ampn bei kondicionieri skyrius apklaus 1000
vyr, kokie moter plaukai jiems patinka, ir tos apklausos

189

rezultatai sutapo su m a n o tyrimais. 88 proc. vyr pirmenyb


teikia vidutinio ilgio arba ilgiems plaukams, tvirtindami, jog
tai suteikia m o t e r i m s romantikumo. Tiktai 10 proc. vyr
mgsta t r u m p u s plaukus, o Niujorko vyrai toki tiesiog
n e k e n i a . "Valdiki ir n e m o t e r i k i " , - t o k s b u v o vyr
nuosprendis.
O

plauk

spalva?

Blondins

pasirod

"paios

patraukliausios" - 35 proc. vyr joms skiria pirm viet.


Taiau 29 proc. vyr pirmenyb teikia brunetms, 13 proc.
- rukms, o 10 proc. mgsta atenes. Tik 1 proc. ikl
pirm viet ilus plaukus. M a n o apklausti vyrai pasirod
p a k a n t e s n i . I 73 vyr 38 p a s a k , k a d " i l u m a s n e t u r i
reikms", o 9 mano, kad ili plaukai "gana patraukls".
G a r b a n o s ? D a u g i a u kaip p u s vyr m g s t a velnius

moteris nepageidauja tavo artumo. Vienas vyras sako: " M a n


seksualu paglostyti moters kakl po plaukais, tai toks velnus,
tiesiog ilkinis pojtis. Bet nekeniu lako. Moterims atrodo,
jog lakuoti plaukai graiau a t r o d o . G a l ir taip, taiau tik
nuotraukoje. Esu mats moter, ant kuri virugalvio riogsojo
itisos konstrukcijos - kaip tortas ant padklo. Visi plaukai
suukuoti, stands, net treka. O palieti - plaukai negyvi. Ne,
m a n patinka minkti ir laisvi plaukai, juos malonu paliesti".
Beje, apie akinius. Moterys kartais jaudinasi, kad vyrai
nekreips jas dmesio, jeigu neios akinius. Akiniai nebaugina
trij k e t v i r t a d a l i vyr. J n u o m o n e , t a i " n e s v a r b u "
seksualinio avesio poiriu, o 13 vyr netgi mano, kad akiniai
labai patraukls!

plaukus, laikydami juos moterikesniais, 17 proc. pirmenyb

KOSMETIKA

teikia garbanoms, o 21 proc. - lygiems plaukams.


Ilgi moter plaukai visada buvo laikomi erotikais, jie
ypa jaudindavo puritonus, kurie versdavo m o t e r i s slpti
t o k i u s p l a u k u s p o skryblaitmis a r kitais a p d a n g a l a i s ,

Ilgus deimtmeius kosmetikos gamybos industrija tikino


m u s , kad makijaas - vienas i efektyviausi seksualini

m a n y d a m i , kad taip veikia pernelyg atviro s e k s u a l u m o

signal siuntimo bd. Kosmetika - ne tiktai pasigrainimas.

problem.

ia sipina ir seksualinis turinys. Imkim, pavyzdiui, pietuk

Taiau, kokia bebt ukuosena, vyrai nori, kad moter


plaukai bt velns. Seksualios moterys tai jauia. Viena
moteris sak: " M a n visad beria komplimentus u plaukus.

blakstienoms. Jis parykina vyzdi tamsum, juos tarsi labiau


ipleia. ( I s i p l t vyzdiai - s e k s u a l i n i o s u s i j a u d i n i m o
poymis.)

Vyrams patinka minkti plaukai, o manikiai - purs, banguoti

m o n s instinktyviai p a s t e b i isipltusius vyzdius.

ir labai velns. Kart vyrikis, su kuriuo okau, paklaus,

Psichologai nustat, kad vyrai pasirenka nuotrauk moters,

kodl m a n o plaukai tokie velns ir kuo a juos plaunu, kad

kurios vyzdiai didesni. Todl fotografai, siekdami didesnio

jie taip skaniai kvepia. A nevartoju plauk lako, tiesiog

seksualinio efekto, retuuoja modeli vyzdius.

nepakeniu jo. Svarbiausia, k darau, - tai plaunu ir ukuoju

Raudoni daai irgi stiprina skruost seksualum, o toninis

juos. D a r palakstau velniu balzamu. Vyrams tai patinka".

k r e m a s suteikia odai toki ivaizd, tarsi moteris bt k

D a u g e l i u i vyr n e m a l o n u s p l a u k lakas a r b a p u t o s ,

tiktai po sekso - oda skaisti, truput drgna. Graiai raudonos

n a u d o j a m o s kirpyklose. Tai instinktyviai signalizuoja, jog

lpos atrodo iltesns, gundanios, o bespalvs - pavargusios,


seksualiai nepatrauklios.

190

191

Makijaas privers m o n e s geriau siminti, k s a k o t e .


Skripso k o l e d o Kalifornijoje tyrintojai p a d a r vienos
students trij pokalbi videoraus. Skyrsi tik makijaas.
Pirmojoje juostoje ji buvo nesidaiusi. Antrojoje j nugrimavo
taip, kad atrodyt kaip paprasta mergina kasdienybje. O
treiojoje ji buvo staiai grauol. Tas juostas pademonstravo

Kart dalyvavau pobvyje su savo biiuliu, kuris isitar,


jog viena moteris atrodo vulgariai. Buvau apstulbinta, nes
visai neseniai ir kitas vyrikis apie it moter sak t pat.
Seniai painojau Keti, vidutinio amiaus moter, ir ji visados
buvo maloni, velni, mylinti. Kas joje vyrams a t r o d o vulgaru?
Truput pagalvojusi supratau: Keti buvo pernelyg isidaiusi.

50-ties vyr ir moter grupei. Rezultatas: kuo graiau buvo

T prietar lengva paaikinti. Nesvarbu, kiek kosmetikos

nugrimuota mergina, tuo tiksliau ir moterys, ir vyrai simin,

moteris susikraut ant veido, vyrai nori, kad ji atrodyt tik

k jinai nekjo!
Seksualios moterys kosmetik naudoja daniau. Tyrimai,
kuriuos atliko " N a m urnalas moterims", p a r o d , kad i
102 000 skaitytoj 44,7 proc. kosmetikai skiria maiausiai 15
minui per dien. Penkiolika minui - tai nedaug, ypa

t r u p u t pasidaiusi. Prieastis ia galt b t i H u l i v u d o


vampyrs stereotipas - p a d o r i moteris negarsiniame kine
n e g a l d a v o s o d r i a i daytis aki ir lp, n e s tai r e i k
prating seksualum. (Mus dien "muilo o p e r o s e "
m a t o m e t pat.)

turint galvoj, kad makijaas daromas kelet kart per dien.

D a u g u m a vyr mgsta velni kosmetik. I t, su kuriais

Taiau m a n o klausinjamos seksualios moterys sak, kad

kalbjausi, beveik visi laiko j arba "ypatingai patrauklia",

kosmetik naudoja beveik visada arba didesn laiko dal.

arba "gana patrauklia". Pus j nort, kad moterys


nesidayt. Vienas vyras pasak, kad tris mnesius draugavo
su mergaite, kol suprato, kad ji nenaudoja kosmetikos!
O kaip dl begdikai grai veid urnale "Cosmopolit a n " ir " K o t i " bei "Revlon" kompanij reklamoje ir
b r o i r o s e ? Vyrai b o d i s i s m a r k i a i i d a y t a i s v e i d a i s ,
"sukurtais" kosmetikos pagalba. Daugiau nei pus vyr sako,
kad daug kosmetikos, tarsi ant urnalo modelio veido, tiesiog
bjauru.
Kvepalai taip pat pabria seksualum. Daugiau nei pus
moter vartoja kvepalus "beveik visada", likusios - "prastai".
Vyrai k v e p a l a r t u a l e t i n i o v a n d e n s n e l a i k o " g a n a
patraukliais", o ketvirtadalis j "ypa patraukliais". Viskas

Visgi, - atkreipkite dmes! Seksualios moterys naudoja


kosmetik, bet per didelis jos kiekis moters veide vyrus beveik
v i s a d a a t b a i d o ! V i e n a s vyrikis k o s m e t i k p a l y g i n o su
narkomanija ir alkoholizmu. Moterys, kurios per daug daosi,

priklauso nuo to, "kiek" ir "kur".


Vienas masaistas sako, kad puikiai s u p r a n t a kvap
poveik seksualumui ir dirbdamas labai vengia vartoti tualetin
v a n d e n . " K v a p a i j a u d i n a m a n o p a c i e n t u s - ir vyrus, ir

vyrams atrodo vulgarios.


192

7. Seksuali moteris

193

moteris. A to nenoriu, todl vartoju tik silpn mineralin


aliej".
Kvepal fondo tarnautojos A n e t o s Grin n u o m o n e ,

Raydama

knyg,

vis

galvojau

apie

moter.

Nusprendiau patyrinti vyr ir moter n u o m o n apie jos


problem. K daryti vidutins ivaizdos, normalaus svorio

kvepalai geriausiai veikia, kai jais patrinamos pulso tvinksni

moteriai, jei vyrai j laiko tik biiule?

vietos - alkns linkis, rieas, pakinkliai, krtin ir kaklo

Atsakymai m a n labai padjo.

d u o b u t . Tos vietos iltesns, nes ia kraujo indai prieina

Abiej lyi daniausi patarimai buvo tokie: "Jai reikia

ariau odos. Galima pakvpinti varius plaukus. O pati Grin

keisti savo signalus. Kakaip ji vyrams leidia suprasti, kad

mgsta kvepintis delnus, kad j u d a n t r a n k o m s jie skleist

viskas, ko jai reikia - tai draugyst, o ne meil".


"Ji pati parodo, kad yra tik draug, - sak vienas vyrikis.

aromat.
Taiau, kaip ir visko, kvepal negalima vartoti be saiko.
Kaip yra saks Sidnis Haris: "Smarkiai isikvepinusi moteris
tik pasirodo labai norinti dmesio".

VOS

PASTEBIMI

- Jos laikysena neseksuali. Jai reikia kitaip rengtis, atrodyti


prieinamesnei. N u o laikysenos daug kas priklauso. Danai
moterys, okdamos su manimi, atlyja kiek galima toliau. O
tai visai neskatina bsim santyki".

SIGNALAI

"Moteris turi bti atsargi, p r a d d a m a paint su vyrikiu,


- persergi kitas. - Jeigu tarpusavio santykiai p r a s i d e d a
draugyste, tai jie taip ir tsis. Vyras neperengs udraustos

Kart m a n e pakviet D e n v e r o radijo tiesiogin laid

ribos".

K o l o r a d o valstijoje. A n t r v a l a n d d i e n o s p a s k a m b i n o
moteris ir udav paprast, j kankinus klausim. Klausytoja
perskait urnale, kad moteriai, vyresnei nei 30 met, maai
belieka galimybi itekti. Ji pati buvo trisdeimties met,
dirbo, pagal g buvo normalaus svorio. "A tikrai neprastai
atrodau, noriu itekti, - sak ji.- Bet visi vyrai iri m a n e
kaip biiul ir nekvieia pasimatymus. A nenoriu taip
praleisti viso gyvenimo... is straipsnis m a n e igsdino. Bijau
tuo tikti. O vyrai iri m a n e kaip draug. K o d l ? "
Radijuje mes atsargai teturime kelet sekundi. Per t
laik reikia atsakyti k nors trumpai ir imintingai. Atsakiau
tai moteriai, kad ji, galbt nesmoningai, rengiasi kaip kieno

Bilas - jam 26 metai - samprotauja: "Kakodl ji vyrams

nors tetul, o ne meilu, kad galbt jai reikt usiauginti

atrodo kaip sesuo. Tikriausiai pati stato utvaras - atokiai

ilgesnius plaukus. Bet supratau, kad is klausimas j a u d i n a

sdasi mainoje, neiri vyrik, kalbdamasi su juo. Mintis

milijonus moter. Perkopusios per trisdeimt jos isigsta,

iduoda veiksmai. Jai reikt paiai prisipainti, ko b t e n t

susirpina, neino kaip pasiekti to nelemto "seksualumo.


194

195

nori, ir suprasti, kad kaip tik to yra verta. Kai ji t u o patiks,


viskas pasikeis".
Jai reikia moterikiau elgtis. Visi kaip vienas sako, kad
pati didiausia klaida - elgtis "kaip vaikinas".
" M e r g i n o s , gerianios su vaikinais arba aidianios
futbol u u o t d a r i u s m a n i k i r . . . jas i r i m a k a i p
bernikius. Pabandyk truput pasidayti ir nekalbk
berniokikai, - pataria Bobas, viengungis vyrikis. Jis, kaip ir
kiti, silo moteriai nedalyvauti staiokikose vyr erzelynse.
- P a r o d y k jiems, kad tau girdint n e g a l i m a storievikai
nektis, nes tave tai piktina".
V i e n a seksuali m o t e r i s p r i p a s t a , k a d labai svarbu
moterika kalbsena. "Jei ji geidia ko nors intymesnio, tai
n e t u r t n e k t i kaip prasiokas b e r n a s . Reikia imokti
moterikai kalbti. O kai kada reikia net nutraukti pokalb,
jei jis darosi suvis vyrikas - jame nedera dalyvauti, ypa jei
kalbama apie moteris ir dar palaidai".
Seksualios

moterys

vienu

balsu

pataria

ms

t r i s d e i m t m e t e i bti moterikesnei ir savo ukuosena, ir


apdaru. "Tokios moterys paprastai trumpai kerpasi plaukus,
- sako viena i j. - Jai reikt daug k keisti savyje, kad
tapt velnesn. M a n o sesers antakiai labai vels, ir dl to
ji atrodo labai rsti".
"A turiu tok drabu, - pasakoja 46 met blondin, kuriuo apsivilkusi n vienam vyrikiui n e a t r o d a u tik kaip
biiul. Juodas sijonas, apaioje papuotas tos paios spalvos
nriniais, ir j u o d a l a k p a l a i d i n u k . Kai tik apsivelku
k o m p l e k t l , sulaukiu d a u g k o m p l i m e n t . Tok drabu
btinai apsivilkiau eidama pasimatym su vyrikiu, kuris
m a n e laiko tik drauge. Reikia jam parodyti save toki, kokios
n r a pastebjs".
Jai reikia pasirodyti kaip galimai sekso partnerei. Dailus

196

29 met ininierius sako: "Vyrai bijo bti atstumti. Jei ji nori


didesnio artumo, tegu isiduoda. Kai kada darbe vyras bijo
tapti moteriai kuo nors daugiau nei draugu".
Jai reikia lankytis tokiose vietose, kur mons paprastai
susipasta, ir parodyti, kad ji to nori. "Ta moterim dta, s a k o D i n e , - labai a p g a l v o i a u , k u r m a n eiti. I m i a u
vaikioti tokias vietas, k u r lankosi vienii vyrai ir ieko
paini. Paprastame naktiniame klube vyrai arba ved, arba
alkoholikai.

Esu lankiusis

tokiuose

klubuose.

Ten

nesusipainsi. m o n s kritikuoja vienii sambrius, bet kaip


tik juose ir gali rasti paintimi suinteresuot mog".
Ji gali atgrasinti vyrus siekiu itekti. Vienas profesorius
m a n o , kad ji galbt persistengia. " J i veikiausiai p e r d u o d a
neteisingus signalus ir neukliudo seksualini interes. Tai
gsdina vyrus. Viena m a n o koleg labai norjo itekti, o
vyrai tai i karto pajunta. Tas juos atbaido uvis greiiau".
Panaiai galvoja ir kai kurios moterys: "Tikriausiai ji
veriasi itekti ir tuo igsdina vyrus. Painojau vien toki.
J i b u v o g r a u t , b l o n d i n . B e t b u v o p e r n e l y g lipni i r
draugika, visada prieinama. Per daug prieinama. Moteris
turi bti reiklesn".
Daugelis sutinka, kad jai reikia bti paslaptingesnei,
irankesnei: " G a l b t reikia tapti sunkiau pasiekiama. Kaip?
Ne lakstyti paskui vyrik, o pasitraukti, kai jis nori tave matyti
daniau".
Jai

reikia pakviesti

draugus vyrikius

tikr

pasimatym. "Jei tie vyrai - draugai, - sako 33 met Kenas, tiesiog prieikite su bilietais ir pakvieskite pramog. Tam
prieast - ir puiki! - jau turite: jie juk draugai".
Kitas vyrikis silo traukti draug koki nors bendr
veikl arba tiesiog kartu papramogauti. "Tai nebtinai turi
bti brangi pramoga. Galima nueiti zoologijos sod, nupirkti

197

rieut ir duoti pasmaliiauti lokiams, pasivaikioti,

pasinekti. Labai svarbu prisilietimai, susimimas u rank,


draugiki poktai, apsikabinimai per peius. Si kno kalba
reikia: "Tu "su manimi gali atsigauti".

, .

" J i gali pasilyti: "Paskambink man kit savait, nueisim


pavakarieniauti, paoksim, - pataria viena moteris. - Reikia
pakeisti prast savo paveiksl - eik ne ten, kur geriamas alus,
o ten, kur btina graiai apsirengti".

vyrikiais. "Kako jai trksta, - pastebi vienas vyras. - Galbt


jos dantys iged arba i burnos nuolat kyo cigaret. Tai
atkaru vyrams ir jie bevelija bti tik draugai. Ji tikriausiai

Kaskart, apsirengdamos drabu arba derindamos


a ! N o r i u , k a d j s toki m a n e p a m a t y t u m t e " . Rytais
apsirengdamos parodote vyrams, kiek pasitikite savimi ir kiek
jauiats seksualios.

Galvodami apie ilgalaikius santykius, vyrai pirmenyb


teikia graiai ir elegantikai dvinioms moterims. D a u g u m a
seksuali

priklausomai n u o vyro. Jei ji pati moka visk pasidaryti, jis


pamanys, kad palydovas jai ir nereikalingas. Reikia elgtis taip,
lyg labai vertintum visk, k vyras gali tau teikti."

patikt, jei jas laikyt draugmis. Tai juk kur kas auktesnis
lygis", - sako 42 met finansininkas.
iai miniai pritaria daugelis m o t e r . "Jei m a n tekt
rinkiausi draug, - sako miela garbanota brunet. - Ji vyrams
Taiau, kaip n u r a m i n o vienas vyrikis, i moteris ieko
vyro, ir tai svarbiausia. "Jai reikia iekoti tol, kol jos trokimas
nesutaps su tuo, ko ieko kitas. Tada gims harmonija".

vengia

akivaizdiai

Pats tinkamiausias drabuis moterims - suknel.


sako, kad, eidamos pirmj pasimatym su joms svarbiu vyru,
visada vilktsi suknel. Beveik visi vyrai suknel laiko labai
seksualiu arba gana mielu drabuiu.

Dalykinis kostiumas ne visada slopina seksualin


p a t r a u k l u m , ypa d a b a r , kai jo stilius t a p o laisvesnis.
Daugiau nei pus vyr m a n o , kad kostiumas yra seksualiai
labai arba pakankamai patrauklus.

r i n k t i s : a r vyras, g e i d i a n t i s s e k s o , a r d r a u g a s , v i s a d a
savo signalais pranea, kad kaip tik to nori".

ir

Pirmiausia, sukneli nedvi vyrai. Visos seksualios moterys

Jai reikia suprasti, kad tikrai puiku turti tiek daug


draug vyr. itaip m a n o daugelis. "Daugeliui moter labai

tai jauia

niekam tik pokalbiai. Gal ji kalba apie sport ir bizn - visai


Kita moteris priduria: " G a l jai praverst atrodyti

moter

provokuojani drabui. Svarbu subtilumas.

n e d r a u g i k a ir nevelni. O galbt n e s k m s prieastis kaip vyras? O gal ji nesugeba "parodyti savo j a u s m ? "

AKSIOMOS

papuoal, mes siuniame aplinkiniams signal: "it kokia

Jai reikia lavinti flirto ir panekesio gdius. G a l b t


toji vienia m o t e r i s n e m o k a flirtuoti a r b a n e k t i s s u

SEKSUALUMO

Minkt audini drabuiai vyrus maloniai jaudina.


*
Moterys a p t e m p t a i s dinsais ir be liemenli vis d a r

t r a u k i a vyrus, n o r s sportini markinli p o p u l i a r u m a s


maja.

198

199

kai moteris a t r o d o beveik nesidaiusi. Pusei vyr patinka,


Daugelis mano, kad pro drabuius irykjanios kelnaii
linijos yra nepatrauklios, taiau kai kuriems vyrams jos atrodo
labai seksualiai.

*
J e i g u vyrikis s u m o t e r i m i elgiasi k a i p s u d r a u g e ,

neseksualiai, jai reikia patikrinti savo signalus ir juos keisti.

Vyr m a n y m u , s e k s u a l i a u s i a spalva m o t e r i m s y r a

jai nereikalingas. Tokiu atveju jai reikt elgtis moterikiau,

raudona, po jos - juoda ir balta. Moterys, norinios atrodyti


seksualiai, turi vengti ems atspalvi. Vyrai ypa nemgsta
rudos, alios, roins, smlio, degusio k n o spalv. Rud ir
gelsv atspalvi moteriki drabuiai vyrams nepatinka galbt
todl, kad toki spalv rbus paprastai dvi jie patys.

Avalyn - toks lyties avesio objektas, kur daugelis


m o t e r n e k r e i p i a d m e s i o . B a t e l i a i gali teikti s t i p r i u s
seksualinius impulsus. Seksualiausi bateliai yra auktakulniai,
nes kulniukai vizualiai sumaina kojos dyd ir pakeiia eisen:
d a r o j s e k s u a l e s n . L a b a i seksualiai a t r o d o g l a u d i a i
prigulantys, taip p a t atvira nosimi arba giliai ikirpti siauri
smailianosiai bateliai. Seksualum sustiprina ir rykios apavo
spalvos.

Seksualiausi plaukai - minkti, besiplaikstantys ir laisvi.


Per daug rpestinga ukuosena maina seksualum. Vyrams
patinka ilgi banguoti plaukai. Labiau mgstamos blondins,
o daugelis sako, kad ilumas " n e t u r i reikms".

M a k i j a a s teikia m o t e r i a i r y k u m o , m o g u s g e r i a u
simena, k tokia moteris sako. Taiau vyrai mano, kad per
daug kosmetikos moters veide atstumia. Jiems labiau patinka,

200

kai moteris visikai nesidao.

Gali bti, jog vyras i moters signal suprato, kad partneris


pasirodyti kaip potencialiai p a r t n e r e i , vaikioti t o k i a s
vietas, kur labiausiai galima tiktis paini. Reikia bandyti
pakviesti vyrikius-draugus pasimatym, elgtis ne per daug
kyriai, ugdytis flirto ir panekesio gdius.

Pasitikjimas savimi - apie j ne kart buvo k a l b a m a .


" M o t e r i s turi pasitikti savimi, - sako 26 met teisininkas. Pasitikjimas savimi taip p a t r a u k l u s ! Suvokiau, kad m a n
p a t i n k a moterys, k u r i o m s a n e itin reikalingas. N e , a
reikalingas tokiai moteriai, bet ji tri ir kitoki interes. Jai
rpi ir daug kas kita. Nepakeniu, kai, pabendravus su tavimi

KAS

TRAUKIA
JUOS

VYRUS IR
ATSTUMIA

KAS

por mnesi, moteris sivaizduoja, kad tu - jos gyvenimo


centras, apie kur sukasi visa kita".
Patinka vyrams ir m o t e r tvarkingumas. J i e nemgsta
plaukuot paast, neskust koj, nevari plauk ir "kvapo",

Vienodai kvaila,
kai drabuiais parodai,
koks tu
pasibjaurtinas, arba skelbi, koks esi puikus ir kad inai
apie tai.
Edita Vorton

jiems nepatrauklu, "kai ji vaikto be kojini"..


Kai kuriems vyrams patinka t a m tikro tipo knai. Jie
kreipia dmes "seksuali aprang" arba "provokuojani
poz". Bet dauguma vyr, atsakydami klausim, kas jiems
moteryje patraukliausia, n u r o d o asmenybs bruous.

J e i g u b u r t i n i n k a s p a a d t ipildyti vien vienintel


seksualins srities nor, ko papraytumte? Seksualaus kno,
viesi plauk, auktesnio ar emesnio gio, didesni krt?

tai kokias savybes vyrai pavadino patraukliomis:

Bet kuris i toki nor bt klaida, nes vyrams svarbiausia


js pasitikjimas savimi. Vyrai ne kart tvirtino, kad n e t
nelabai puikaus kno moteriai seksualin skm lemia
pasitikjimas savimi ir savo verts jausmas.

* ypsena

- A p e r por minui pasakyiau, kuri seksuali, - pareik


vienas vyrikis. M u d u kalbjoms kambaryje, kur buvo daug
moter.

* pasitikjimas savimi ir savo verts jausmas


* smagi nuotaika
* tvarkingumas ir valyvumas
* gera ior
* nuotyki pomgis
* gebjimas prisiliesti ir apkabinti
* mokjimas klausytis
* seksuals apatinukai

- Gerai, - tariau. - Kuri iia seksuali?

* spalvingi drabuiai

Jis apsivalg. Tai truko madaug 25 sekundes.

Vyrams labai patinka, kai moteris m o k a parodyti didel

- M a t a u ia tik vien seksuali moter.

susidomjim vyrikiu. Daugelis vyr m a n o , kad t o k i a m

J i s p a r o d m a n 4 1 m e t liekn t a m s i a p l a u k , gyvai
beplepani su draugmis.

susidomjimui n e m a n o m a atsispirti. Sako, j u o s t r a u k i a

- Matai, kaip ji sdi, kaip laiko galv? Pokalbis jai domus,


ji sigilinusi j, o ne paskendusi savyje, savo interesuose. Ji
a t r o d o pasitikinti savimi.

"A patariau moteriai klausytis mans, sutelkti m a n e

202

moterys, kurioms jie patinka, netgi jei jos netobulo kno.


vis dmes, kad galiau pasijusti ypatingas, domus, - sako
203

malonus madaug trisdeimties met raytojas. - Man rodosi


ne vienas vyras irdies gilumoje nesiliaus norjs bti dmesio'
centre Pagalvokite apie tai, juk daugeliui moter irgi patinka
pagrindiniai vaidmenys".

u r n a l u s ir knygas. Tai svarbu, kitaip a negalsiu su ja


bendrauti. Viso kito, taip pat ir seksualumo, irgi reikia tam,
kad skeltume ugn. Bet ugniai kurstyti reikia proto, plai
interes. Reikia, kad galtum su mogumi pasikalbti".
"Kvailos moterys m a n atgrasios, - sako vienas mokytojas.
- Pastu vyr, kuriems patinka naivios, riboto proto mergels,
bet tokios ne m a n o skoniui. Jeigu moteris nori m a n e
^ sudominti, ji turi bti intelektuali. Protas sustiprina moters
seksualum, parodo, kad tai ryki, subtili, gabi moteris, turinti
sieki ir inanti, kaip juos gyvendinti. Ji pasirengusi duoti
tiek, kiek pati gauna".
Vyrai taipogi vardija aismingum, natralum, mokjim
klausytis, irdingum, gebjim isakyti savo jausmus.
" N o r i u , kad moterys bt veiklios, - sako viengungis
vyrikis. - Na, pavyzdiui, ji gyvena k i t a m e mieste, a jai
skambinu ir sakau: "Atvaiuoju js miest, man reikia kur

Daugelis vyr labai vertina ir moters prot. Jie, netgi


apibdindami seksualum, pabria, kad kvailumas atbaido.
Kart Ohajo valstijos Majamio universitete aplankiau savo
dvideimtmet sn. Mudu pietavome student kavinje, o u
lango breliais trauk vaikinai ir merginos. Kakodl man
parpo paklausti: "Maiklai, o kokios moterys tau patinka?"
Tikjausi, jis atsakys k nors nesudtingo, pavyzdiui: "O,
blondins, m a m a " . Nieko panaaus. "Protingos moterys,
mama. Kaip tu", - atsak jis. Paskui vl pradjau svarstyti i
tem su Maiklu ir dviem jo kambario draugais. Visi trys
graiai sutarme. Protas - tai koks buvo j moters standartas.
Taiau netgi universiteto aplinkoje mergin su ia savybe
nebuvo apstu. Vyresni vyrai irgi tvirtino t pat. "Man reikia plai
interes moters, su kuria galima pasikalbti apie vairius
dalykus, - pabr 38 met ininierius. - Ji turi skaityti
204

nors apsistoti". Ji sako: "Taip, a inau kelet viet". M a n


patinka, kad ji t nuvokia savo aplinkoje, gali padti, o ne
vien tik rodo lkest. Arba galiu-pareikti, kad noriu nueiti
pasiklausyti polifonini madrigal. Ji nepasakys: "K tu, tai
seniena". N e , ji panors nueiti ir pasiklausyti, kad suinot,
kas tai per dalykas".
Panaiai galvoja ir kitas vyrikis. Gal jau eeri metai jis
vienias ir b a n d o susirasti moter, atitinkani jo poreikius.
Kart bare jis pradjo m a n guostis: "Staiai nesivaizduoji,
kaip sudtinga rasti moter, kuri bent kiek ilgtsi nuotyki,
trokt k nors veikti. M a n reikia tokios, kuri sigeist su
manimi pakilti oro balionu arba ivykti vaintis rieduiais apskritai kuo nors usiimti. Visos moterys, kurioms per 35,
ito nenori, joms reikia paprastos vakariens vaki viesoje.
A jau visai nusivyls".

205

SEKSUALI

MOTER

PATARIMAI

" J e i g u iki p a s i m a t y m o d a r t u r i t e t r u p u t l a i k o ,
isimaudykite vonioje, o ne po duu. Kai maudausi p u t o t a m e

Moterys, su kuriomis kalbjausi, pragmatikai sivaizdavo,


kaip bti seksualioms ir sudominti vyrus savo apranga bei
iore. tai keletas j patarim:

vandenyje ir skutuosi kojas, jauiuosi ypa puikiai. Atlgsta

"Kiekvien kart, ieidama i nam, btinai tvarkingai ir


gerai apsirenkite, net jei einate apsipirkti. A visada truput
p a s i d a a u . J e i j s n e t v a r k i n g a i a p s i r e n g u s i , k a i p sykis
susitiksite gra vyrik, o jis jus n nevilgtels."

plaukus daote, neumirkite laiku atnaujinti, nes n r a nieko

"Sportuokite. D l to js judesiai taps laisvesni, raumenys


stangresni, knas seksualesnis. Zaiskite vairius sportinius
aidimus ne dl to, kad l a i m t u m t e , o dl to, kad
pagraintumte savo kn. Esu skaiiusi, kad daugelis sporto
ri,

kaip,

pavyzdiui,

tenisas

reikia

susitarim

bendradarbiauti ir bendrauti. M a n malonu galvoti, kad visa


tai tinka ir seksualiniams tarpusavio santykiams."
"Pirkite drabuius, kurie j u m s tinka. Daugelis m o t e r
perka aikiai joms netinkani aprang, ir tai i karto krinta
akis. N e i o k i t e tokius drabuius, su kuriais gerai
jaustumts. Nebtina, kad jais grotsi vyrai, svarbiausia,
k a d j u m s b t j a u k u . T a d a j a u s i t s p a s i t i k i n t i savimi,
moterika, seksuali."
"Elkits oriai. Vaikiokite taip, lyg b t u m t e ypatinga
moteris, pasitikkite savimi."
"Sugalvokite vairi sau paiai maloni s m u l k m e n .
Pavyzdiui, vilkkite seksualius apatinukus, kad j a u s t u m t e :
ten, po drabuiais, js seksuali."
206

tampa. Tampu kur kas moterikesn."

"Js plaukai turi bti vars, ukuosena tvarkinga. Jeigu


bjauriau u ataugusias nedaytas paaknes. Senyvos moterys
ilgais plaukais m a n a t r o d o vulgariai."
"Rkyti neseksualu."
"Vilkkite drabuius, iek tiek apgulanius figr. Netgi
jei apsivelkate laisv palaidinuk, susijuosiate direliu, kad
matytsi liemens liaunumas. Laisva apranga bus uuomina,
kad b a n d o t e paslpti riebalus."
"Nesidaykite per daug - vyrams koktu buiuoti mergin,
kai ant jos pomados sluoksnis yra pirto storumo. Skoningai
padaykite akis. Ir btinai ilyginkite raudon. Bjauru, kai
skruosto vidury moteris palieka r a u d o n ratil, t u o m e t ji
panai kloun."
"Vyrams patinka moterys daytais nagais. Keletas vyr
mans klaus: "Kodl nedarai m a n i k i r o ? "
" M a n a u , pirmojo pasimatymo metu moteriai netinka gerti
al. Reikt moterikesnio grim."
" V y r a m s p a t i n k a dailus k n a s ir ilgi p l a u k a i . J i e m s
p a t r a u k l i o s laisv, graki judesi m o t e r y s , m o k a n i o s
graiai okti. Patinka tokios, kurios vyrams suteikia galimyb

207

isinekti, kurios malonesns ir ramesns, danai ypsosi.


Jei moteris skleidia ilum, laiminga ir pasitikinti savimi,
vyrui su ja r a m u ir lengva."

* nemalonus kno kvapas


* neskustos kojos
* plaukuotos paastys
* nemvi kojini ar pdkelni

ATSTMIMO

FAKTORIAI

' * nepriirima ior


Kart nesusitvarkiusiai moteriai galima atleisti, bet jei
vyras m o t e r t e m a t o t vien k a r t - p a r d u o t u v j e ar

Lyties avesio kritimo faktoriai tokie pat vairs kaip ir


vyrai. Tai, kas traukia vien, gali atstumti kit.

vakarlyje - jis n e i n o , ar tai atsitiktinis, ar n u o l a t i n i s


reikinys.

Taiau vyrai vardijo ir t u o s paius t r k u m u s , t a d j

Kei - pavyzdys moters, kuri n nemgina bti tvarkinga.

n u o m o n s verta paisyti. M a n o skaitytojos, uvertusios iuos

P a m a i a u j p a r d u o t u v j e . S t m p i r m a savs veiml,

puslapius, gal pasakys: "Kas gi gali daryti tokias klaidas! Juk

m v j o s e n a i s n e v a r i a i s o r t a i s i r vilkjo u s k a l b t u s

dl t o m u s m o t i n o s n e kart p e r s p j o j a u n y s t j e ! " B e t

sportinius markinlius. Plaukai nelygiai apkarpyti - matyt,

akivaizdu, kad tkstaniai moter ias klaidas kartoja ir taip

n a m i e nesuukuoti ir nesusukti jie tiesiog kabojo nutys

netenka savo patrauklumo.

varvuliais. Avjo nukleiptais sandalais, kojos purvinos, j

Bti seksualiai - reikia veikti aplinkinius. Neseksualumas


- taip pat poveikis, tik neigiamas. Vyrai j pajunta.

vienas vyras, norintis susipainti su moterimi, kart pamats,

nagai ilgi ir nesutvarkyti. Ar bereikia daugiau sakyti? N

M o t e r k l a i d a s g a l i m a b t suskirstyti a t u o n i a s
pagrindines kategorijas. (Jos ia pateiktos tokia odine forma,
kokia isak vyrai).

kit syk n akies krateliu nevilgtels Kei. O ji gal n pati


nenutuokdama, ilgisi dmesio.
Savs nuvertinimas. Tokia nuostata vyrus ypa glumina.

"Man vis vien". Kai kurie moters poelgiai aikiai rodo,

J akyse tokia moteris b e m a t p r a r a n d a seksualum. Jie greit

k a d ji n e l a i k o savs seksualia, n e n o r i b t i seksuali ir,

pastebi, kad moteris n e p a k a n k a m a i geros n u o m o n s apie

n e d u o k d i e , kas bandyt priskirti j itai kategorijai. Tad

save, a t r o d o prislgta. J i e m s toks m o t e r s paveikslas

moteris visam pasauliui demonstruoja, kad jai visai nerpi

nedomus. Daugelis vyr ger savs vertinim laiko moters

savo p a i o s k n a s , n e s v a r b u , k a d a p l i n k i n i a i iri j

seksualumo dalimi ir prielaida. Bet kokia uuomina, kad

pasibaisj. tai kokios charakteristikos, taikytinos tokioms

esama kitaip, juos atstumia.

moterims:

208

tai kas priskiriama atstmimo kategorijai:

* nevalyva

* virsvoris

* nevars drabuiai

* nerangumas

* blogas burnos kvapas

* apsiblaususios akys

* kosmetikos pdsakai ant apykaklaits

* nepasitikjimas savimi

* nepriirimi plaukai

* prasti balti medvilniniai apatinukai

209

* savs nuvertinimas

* perdtas nuovokumas

* pasyvumas

* pliaukimas

* nesirpinimas savo patrauklumu

* gundantis elgesys netinkamose situacijose

* glebs raumenys

* pomgis apkalbinti

* prislgta nuotaika, iraika: " m a n nerpi ivaizda"

Vyrams ypa nepatinka atviras prieikumas. Siekdama

Lui menkai save vertina. Tai i karto pastebima. Visk

sukelti seksualin potrauk, moteris turi leisti vyrui suprasti,

daro vangiai ir be energijos. Jos o d a papilkusi, nes mergina

kad priartti prie jos nepavojinga. Moters agresyvumas visk

retai sportuoja. Eigastis lta, peiai nuleisti, iri sau po

s u g a d i n a . P r i e k e l e t m e t m a n t e k o s t e b t i vien i

kojomis. Lui neturi virsvorio. Gydytojas galbt pasakyt,

bdingiausi agresyvumo pavyzdi. Jaun vienii grup po

kad svarstykls " r o d o norm". Bet jos raumenys sugleb, visa

usitsusi oki p a t r a u k ankstyv pusryi. V i e n a i

susmukusi, pilvas kiek atsikis, krtys nukarusios ir a t r o d o

m e r g i n , E n i , a t s i s d o t a r p vyr. A b u vyrai u s i s a k

maesns nei i tikrj. Lui paprastai vilki laisvus smlio

kiauiniens.

spalvos drabuius.

Pamusi akut, Eni pasislinko prie kaimyno lkts ir

Vyrai nesivalgo Lui pusn, nes ji daro slegiant spd,

pakabino ksnel kiauiniens. Jis suiuro, nesuprasdamas

atgraso juos. Juos traukia energingumas, valumas,

tokio elgesio. Kitas Eni kaimynas, dar nepaliets valgio,

pasitikjimas savimi, diugesys - tokios savybs, kuri neturi

rankomis udeng savo lkt, gindamas kiauinien nuo Eni

Lui ir dl to pati savs nevertina.

antpuolio. i mergina ne tik paeid elgesio taisykles, bet ir

Perdtos pastangos. domu, kad per didels pastangos

p a r o d savo agresyvum.

bti seksualiai d u o d a atvirktinius rezultatus. Vyrai nenori,

V a i d y b a irgi r e i k i a p e r d t a s p a s t a n g a s . M o t e r i s ,

kad moteris bt be saiko prielanki, ypa seksualine prasme.

vaizduojanti naivi arba labai nuovoki, tarsi praosi bti

Jei moteris pernelyg stengiasi atrodyti seksuali, reikia, ji

atstumta. "Pastu vien mergin, kuri vaidina lkto protelio,

neseksuali. Nuojauta vyr neapgauna, ir tokius signalus jie

k v a i l u t miel m e r g i o t , - p a s a k k o l e d o s t u d e n t a s ,

i karto supranta. tai kaip vyrai vardija persistengim:

apgailestaudamas, kad merginos kolede "pradioje mielos",

* nenatralumas

o paskui, kai pasigeria, ima d e m o n s t r u o t i pasibaistin

* apsimestinis naivumas

gudryb. - Jos visai ne tokios kvailos kaip apsimeta".

* agresyvumas
* disnos ivaizda
* praktikumo demonstravimas
* perdtas gundymas

210

Ypa patetikai elgiasi itekti troktanios moterys. tai


Piteris pasakoja: "Kart su viena moterimi paokome por
oki. Ji pati m a n e ir pakviet. Kit savait vl nujau okius.
, Ta pati moteris prijo prie mans, apkabino ir pasak mylinti

* per daug aptempti drabuiai

m a n e . Nustebs itariau: "Ei, palkk gi!" Tai ne vienintelis

* kyrumas

atvejis m a n o gyvenime. Ms, vienii, grupje yra moteris,

* progai netinkama apranga

kuri po trij pasimatym jau pasirengusi tekti u tavs".

211

Barjer krimas. Moterys, kiek besakyt norinios bti


seksualios, sukurs barjer tarp savs ir vyro, kuriam norjo
patikti, jei j elgesys prietaraus odiams. Vyrai pajunta,
kada moteris stato utvar, ir tuo nepatenkinti. tai keletas
pavyzdi, kuriuos ivardijo vyrai:

* rkymas
* girtavimas
* nag kramtymas
* kramtomosios gumos iaumojimas
* narkomanija

* neflirtuoja

Dabar, kovos su rkymu laikais, vyr n u o m o n e , rkanti

* vyrikai elgiasi

m o t e r i s s a v a i m e b j a u r i . N e r k a n t y s vyrai j a l i n a s i

* demonstratyviai nedmesinga vyrams

nesvarstydami. Veinas nerko, netgi savo drabuius ivdina,

* stengiasi atrodyti primadona

pabuvojs prirkytoje patalpoje. Jis sako: "Rkanios moters

* per daug kritika arba pesimistika

net pasimatym nekvieiu. Nepakeniu tabako dm kvapo

* nemyli vyr

plaukuose ir drabuiuose. Pabuvojus prirkytame bare kit

* vangi, sukaustyta

dien dar tebetrenkia tabaku. Suprantama, a nenoriu bti

* nejausminga

drauge su rkania moterimi".

* prastos nuotaikos ir apatika


" N r a blogiau, kai moteris nuolat geria, - sako vienas
vyrikis. - Tai slegia. D a r viena ypatyb. sivaizduokite, sdi
b a r e dvi m o t e r y s . V i e n o d a i i v a i z d i o s . V i e n a s a k o :
"Gyvenime n e t e k o girdti prastesnio pianisto". Kita
nepritaria: "O m a n i muzika patinka". Kuri, js manymu,
seksualesn?"
Bets - tipikas niurgzls pavyzdys. Ji ateina pasimatym
su vyrikiu neina ilgu skund srau. Skundiasi viskuo,
p r a d e d a n t b l o g u vaik elgesiu, b a i g i a n t r i e t e n o m i s s u
autoserviso

savininku.

Bets

netgi

linksmina

vyrus

pasakojimais apie tuos, su kuriais ji susitikdavo, apie j


proius, apie tai, kaip jie j skriaud. Jos kis - "Pasaulyje
vien tik nedorliai, princ neiekok". Suprantama, daugiau
kaip vien kart jos niekas niekur nekvieia. Juolab nesako,
kad ji seksuali.
Blogi proiai. Esama daug proi, kurie, deja, labai greit
a t s t u m i a vyrus. P a i r k i m e , k vyrai laiko tais blogais
proiais:

212

D a u g u m a vyr nemgsta girt ar bent truput kauusi


moter. " M a n kelia pasibjaurjim apsiblaususios, drumzlino
vilgsnio moterys, - aikina vienas vyrikis. - Girtai moteriai
vyras nereikalingas, ji apspangusi".
"Alkoholiki nepakeniu, bjaurybs, - sako Donas. - Kart
t e k o bti kompanijoje su tokia m o t e r i m i . D a b a r , kai tik
pajuntu, kad moteris turi keblum dl stikliuko, einu alin.

213

N e m a n a u , kad tai seksualu. Tai visikai nedomu. M a n tai

* nemaloni balso intonacija

net atgrasu".

* iurktus elgesys

Prastas skonis. N o r d a m o s bti seksualios, m o t e r y s

* nevankios frazs

kartais persistengia, pasirinkdamos drabuius ir papuoalus.

* prastos manieros

Tai veikia neigiamai. Vyrams p a t i n k a saiko j a u s m a s , jie

* spygavimas

nemgsta kratutinum. tai kas nemalonu vyrams:

* flirtas su keletu vyriki

* rkiani spalv margi drabuiai

* per daug kalb apie seks

* nesaikinga kosmetika

* neskoninga ior

* rianio raudonio lpos

Vienas vyras pareik, kad ios savybs priklauso n u o

* plauk lakas

b e n d r o s m o g a u s k u l t r o s . "Taiau p i g u m a s , l a m t a s ,

* ilgi auskarai

vulgarumas - visa tai tiesiog atstumia".

* plats klubai aptempti per siaurais dinsais

Atviras elgesys. P r o t i n g a i n a u d o j a m a s - t a i s t i p r u s

* suged dantys

seksualinis ginklas, bet gali tapti vulgariu, jei persistengsite.

* smarkiai idayti aki vokai

Vyrui patinka ir maiau kn derigiantys drabuiai, jei jauia,

* kvepal perteklius

kad tai skirtajam ir niekam kitam. Bet jei moteris taip dvi

Kartais moterys taikstosi su trkumais, kuriuos nesunku

geisdama patraukti visus vyrus, jie greit nustoja domjsi tokia

paalinti gydytojo ar dantisto pagalba. Keri lugdo savo

moterimi.

seksualum, nesigydydama dant. Ji 35 met, aukta

Asmenybs trkumai. ia toji sritis, kur moteris negali

viesiaplauk, lygios odos, mlyn aki, graios figros. Bet

daug pakeisti, taiau vyrai atkreipia dmes asmenybs

vos tik Keri nusiypso - viskas ir sugriva. Jos burnoje ne tik

trkumus ir, pastebj juos, ima bodtis moterimi. Pateiksiu

trksta galinio danties, bet ir tarp priekini dant nemaa

kelet trkum pavyzdi:

varpl.
Susigrinti ypsen Keri bt visai nesudtinga. Kodl
ji iki iol delsia?
Uuot siuntusi vyrams seksualinius impulsus, Keri atgraso
juos.
Vulgarus arba emas elgesys. Ar nusprsime kada nors
vienu balsu, kas laikytina vulgariu arba emu elgesiu? Vyrai
jam apibdinti turi savo kriterijus. tai k jie laiko vulgarumu:

214

* lktas protas
* pomgis skstis
* j u m o r o jausmo stoka
* atagarumas
* tikslo neturjimas arba energijos stoka
* savimeil
* nesiningumas
* pavydas

* gergdiantis balsas

* gaiumas

* argonas

* pyktis

* rksmingumas

* polinkis idavyst

215

* vyraujantys materialiniai interesai


* kandumas

klaid priskirtinas netvarkingumas, bloga k n o prieira,

N e p a i s a n t M a d o n o s dainos " M a t e r i a l i s t e " , kiekviena

nevalyvumas.

naudos siekianti uuomina maina seksualum. "okiuose


sutikdavau moter, kurios tiesiog klausinjo mans, k dirbu
ir kiek udirbu. Vienai tokiai atsakiau, kad dirbu D e t r o i t e
elektros prietais fabrike, tad ji nujo alin n u o mans oki
aiktelje. Labai daug moter apie seks galvoja kaip apie
gyvenimo patogumus, kuriuos nesunku imatuoti, o tai i
karto nuvilia", - sako vienas vyrikis.
Mardi skundiasi, kad aplinkui nra padori vyr, kad
visi jie pageidauja tik jaunesni moter. O pati sveius eina
nuolat pikta ir suirzusi, ir jos nedraugikumas blogai veikia
vyrus.

savs seksualiomis ir nemgina tokiomis tapti. Prie toki

*
Vyrus atstumiani savybi moteris gauna dl prastos
n u o m o n s a p i e save. M a n y d a m a e s a n t i n e p a t r a u k l i , j i
nesirpina savimi (susmukusi laikysena, nutukimas, raumen
glebumas).

Kai kurios moterys pernelyg stengiasi bti seksualios ir


taip p r a a u n a p r o al. Agresyvumas, kyrumas, p e r d t a s
aismingumas greit atstumia vyrus.

M o t e r y s gali n e s m o n i n g a i s u d a r y t i k l i t i s s a v o

Z>

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

seksualumui

besaikiu

kritikumu

arba

pesimizmu,

suvyrikjimu, vangumu arba abejingumu.


Vyrus ypa traukia moters pasitikjimas savimi. Moteris
gali bti toli grau netobulo kno, bet jei gerai save vertina,
tai ji n kiek ne maiau seksuali.

Vyrams patinka moterys, kurios rodo susidomjim jais,


bet be p e r d t o lipnumo.
*
Vyrus atstumiantys faktoriai taip pat vairs kaip ir patys
vyrai. B e t daugeliu atvej j n u o m o n vieninga ir verta
d m e s i o . M o t e r y s d a n a i d a r o klaid, dl kuri jas yra
spjusios motinos ir senels.

Kai kurios moter klaidos aikiai rodo, kad jos nelaiko


216

Blogi proiai i karto atstumia vyrus. Prie toki yd vyrai


priskiria rkym ir girtavim, o taip p a t pomg lengvai
svaigintis.

Blogas skonis visur negerai. N e t i n k a m a i p a r i n k t i


papuoalai, kvepalai, suknel sukelia greiiau neigiamus nei
teigiamus impulsus. Kai kada moteris taikstosi su menkais
savo iors trkumais, kuriuos lengvai paalint dantistas ar
d e r m a t o l o g a s . Suged dantys, veido ar plauk t r k u m a i
sulugdo moters aves.

Vyrus atstumia vulgarus elgesys. Jiems nepatinka garsus


217

spygaujantis balsas, nevanki kalba, per daug provokuojanti,


ak rianti apranga.

SEKSUALUMAS
MUS

IR JO
VAIDMUO
GYVENIME

Tik nesakykite man, kad puiku turti dideles krtis. Kai


man

buvo

koridoriumi.

*
A s m e n y b s t r k u m a i (kai kuri ir neveiksi) gali
sumainti seksualin patrauklum. Viena didiausi yd tinginyst. Ji sulugdo moter labiau nei daugyb kilogram
virsvorio.

15

met,

Berniukai

negaldavau
vilpdavo

ramiai

man

pereiti

kandin

ir

kabindavosi. Taip bdavo nuolat ir nuolat. Netgi mano


sesuo

kandiai pastebdavo,

Mensfild. A pradjau

kad esu panai

kprintis,

Dein

stengdamasi paslpti

krtis. Lig iol jas iriu pasibaisjusi ir sumiusi...


I pokalbio su moterimi
Poiris seksuali moter gali bti visoks - nuo paaipos
iki galvos p a m e t i m o . Vienas angl reisierius l e g e n d i n
Bridit Bardo laik labai avia. Dirbdamas televizijos laidoje,
kur dalyvavo i sekso dievait, jis nenuleido n u o jos aki.
Tdien B a r d o segjo labai t r u m p u sijonliu, o kojos buvo
lygiai, g u n d a n i a i degusios. Vienas stebtojas pasakojo:
"Vargas vyrikis staiai pakvaio! Jis visur paskui j sekiojo,
jo vilgsnis buvo prikaustytas prie aktors koj. Jei B a r d o
perssdavo ant kitos kds, jis tuoj pat atsissdavo jai prieais.
Pasakysiu, pasidar gana n e m a l o n u " .
Toks " s p e k t a k l i s " tssi vis dien. Gal gale B a r d o
neikent. Ji prijo prie reisieriaus, pakl sijonl prieais
jo aistra degant veid ir drbteljo: "Tu juk itai norjai
pamatyti, tai siirk gi kaip reikiant!"
219

Daugelis seksuali moter yra patyrusios panai situacij


kaip Bridit Bardo, tik ne visos sugebjo taip atvirai reaguoti.
Viena moteris pasakojo: " N u e i n u kart vienii vakarl
trumpais ortais. Tai buvo gana spdingas kostiumlis. Bet
vyrai t vakar elgsi tiesiog baisiai. Vienas m a n nybo. Lyg
ortai bt dav dingst prie mans lsti!"
" N a m urnalas m o t e r i m s " apklaus 102 000 skaitytoj.
Kaip jos jauiasi kasdieniniame gyvenime? Kaip jau sakyta
ankstesniuose skyriuose, urnalas isiaikino, kad i moter,
laikani save " t r a d i c i n m i s " , 47,4 p r o c . m a n o , jog yra
s e k s u a l i o s . O i t, k u r i o s p a s i v a d i n o " n a u j o s i o m i s
moterimis", savo seksualum jauia 64,3 procento.
Taiau d a u g e l i u i m o t e r s e k s u a l u m a s - ne t a i p j a u
paprastas dalykas. Kai kada jis teikia didiul pasitenkinim,
bet daniau tenka i savo asmenybs pus slpti, kadangi
d a u g e l i s kit m o t e r , s t o k o d a m o s s e k s u a l i n i o avesio,
linkusios neigiamai irti tas, kurios jo turi.
tai k kalba patraukli trisdeimtmet: "Vyrai sako, kad
esu tiek seksuali, jog tai laikytina m a n o prigimties ypatybe.
Bet kai kada dl to b n a sunku. Kuo taip veikiu mones?
M a n e tai visada stulbina. Kart netgi laidojimo reikmenis
pardavinjantis vyrikis m kibti prie mans. Vyrai, su kuriais
buvau artima, sako, kad ukeli jiems kur kas stipresn geism
nei kitos. Vienas sak: "Neinau, kas tokio yra tavyje". A
irgi neinau. Nesistengiu gundyti. Tiesiog tokia esu".
D a u g u m a a p k l a u s t m o t e r sakosi, n i e k o y p a t i n g o
n e d a r a n i o s , kad bt seksualios. Kai kurios gi pareik
dedanios daug pastang, kad gyt seksualinio avesio. O
nedidel dalis moter prisipaino netgi prieingai: "Jauiuosi
kalta, kad turiu tai, ko kitos neturi". " M a n kai kada net norisi
prarasti ias savybes". "A pykstu, nes kitos moterys m a n
a t r o d o seksualesns". "A visai nejauiu savo seksualumo".

220

"Kai

kada

keblumai

subjauroja

visus

seksualumo

malonumus".
Nensi K B e i k e r , knygos " G r o i o spstai" autor, rao:
" I o r , viena v e r t u s , tiek p a t svarbu, kiek, kita, n e t u r i
reikms. Tai nenuostabu, nes, vertindami ior, visi patiriame
vairiop jausm. Ms visuomen groio klausimu n r a
tvirtai nusistaiusi . Niekaip negalime apsisprsti, ar grois
teikia gr, ar blog, grois - stiprumas silpnumas,privalumas
ar trkumas, nepavojingas ar slepia savyje pavoj".

Beiker

pasakoja, kaip paauglysts metais ji dirbo padavja b a r e .


Atvaiuodavo bernaiiai ir kabindavosi: " E i , b a l t a p k e ,
kelint iandien baigsi?" Jie tamp m a n e u plauk uodegls,
atridavo prijuost ant nugaros, kai nusigrdavau, kurtinamai
vilpdavo..."Beiker p r i s i m e n a , k i e k t a d a p a t y r j a u s m
sumaities. Kai kada tokia reakcija net patikdavo. Kaip ne
kaip, i vis padavj vilpdavo tik jai vienai. Vis dlto ji
neatsikratydavo nerimo, pykio ir baims. "Prisibijodavau,
kad tie berneliai gali patykoti mans kur nors patamsyje.
N e p a m e n u , k a d t u o m e t i n b a i m bt gijusi k o n k r e i
form, bet pasmonje bijojau bti iprievartauta". " P a m e n u
dar vien savo jausm... tai buvo gda. Ji visada nugaldavo
savimeil. Jauiau, kad kakas m a n o elgesyje d u o d a dingst
iems vaikinukams elgtis su manimi nepagarbiai. Gal dl to
buvau kalta a, o ne jie".
Pasiteiravau moter, k seksualumo klausimu jos patart
savo dukterims, ir beveik visos atsak: "Pasitikk savimi,
n e t a p k priklausoma n u o savo s e k s u a l u m o " . " P a t i r k kaip
m o t e r i s i to m a l o n u m o " . Bet daugiau nei pus p r i d r :
"Neleisk vyrams tavs inaudoti". Tredalis moter sak, kad
seksualumas ne visada teikia diaugsmo.
Seksualumo ugniauimas - daugelio seksuali moter
gyvenimo realyb. Daniausiai jos taip elgiasi todl, kad

221

nepriviliot nereikalingo vyro, kad nenuskriaust mylimojo,


neugaut kit moter jausm ir ivengt persekiojim darbe.
" K a d a a slepiu seksualum? Kai prie m a n s limpa, o
m a n nereikia", - taip atsak daugelis i apklaustj. Viena
m o t e r i s aikino, k a d p a a u g l s m e t a i s n e n o r j o a t r o d y t i
seksuali tvo akyse.
Kita moteris pasakojo: "Kai kada m a n meilinasi i k a r t o
bent keliolika vyr. J vengiu tik tuomet, jei kam nors dl to
s k a u d u . V i e n o s m a n o d r a u g s k u m p a nosis, jai p a d a r
plastin operacij, bet nosis ne k pagrajo. Kai mudvi esame
kartu, stengiuosi neatrodyti seksuali".
Daugelis moter galvoja, kad seksualumas darbe - tai
trkumas. Daugiau kaip pus pasak smoningai slopinanios
seksualum, nes darbe taip netinka. Jos stengiasi atrodyti
altos ir dalykikos, netgi pasirenka figros neparykinanius
drabuius.
Akivaizdu, taip elgtis d e r a . Taiau s e k s u a l u m a s
prasiskverbia ir darbo vietas, biurus, kur vyrai ir moterys
dirba kartu. Seksualinis jaudulys paspalvina kasdien rutin.
Gausja bendradarbi meils roman, o moterys vis daniau
skundiasi dl seksualinio p e r s e k i o j i m o d a r b e . B e t d a r
daugiau m o t e r ieko paini ir r o m a n kaip tik d a r b o
aplinkoje.
Frazs i urnalo " C o s m o p o l i t a n " nuskamba tikrai
netiktai: " m o n i galvoje tik seksas... valgykloje, ligoninje,
d i d i u l i a m e k o m b i n a t e p a m a t y s i t e flirtuojani m i n i
potenciali meilui... monms patinka avti ir jaudinti..."
T y r i n t o j o i " P e n t h o u s e " n u o m o n e , 84 p r o c . vyr
anksiau ar vliau pelno kolegi simpatij, o 70 proc. susiavi
savo bendradarbmis.
Kokia gi seksuali moteris darbe? Kai kurios atsak, kad
dirba atskirai nuo vyr ir darbe nepatiria jokio seksualinio
222

aktyvumo. Bet du tredaliai moter sako, kad igirsta savo


koleg vyr k o m p l i m e n t dl ivaizdos, k n o , elgesio.
Daugiau kaip pus prisipasta, kad vyrai danai su jomis
flirtuoja darbe. Ketvirtadalis apklaustj pareik, kad joms
meilinasi ved vyrai, o 12 i 60 pasisak turinios roman su
vyrikiu darbe.
Ketvirtadalis moter darbe patiria seksualin priespaud.
Penkioms teko dl to keisti darbo viet, o viena moteris bijo,
k a d b e n d r a d a r b i s j gali i p r i e v a r t a u t i . K e l e t a s v e n g i a
vaikioti tokias vietas, k u r tikisi n e p a g e i d a u t i n o vyr
dmesio.
Darbinink klases moterys patiria iauresnes seksualinio
persekiojimo formas. " P r i e kelet m e t fabrike, k u r a
d i r b a u , visos d a r b i n i n k s t u r j o a p t a r n a u t i b e t k u r
meneder, kuriam tik jos kris ak", - sako Sindi.
Sindi dirba vakarais autogamykloje ir darbe susijusi su
daugeliu vyr, kurie j persekioja vilpimu, nevankiomis
frazmis ir atviru kabinjimusi. Vien vyrik jau atleido i
darbo u keleto moter, tarp j ir Sindi, persekiojim. Pasak
Sindi, madaug po met profsjunga pasiek, kad t vyrik
darb grint.
" M a n pasak, kad jis gro. Pagalvojau, kad tai poktas,
b e t t pat vakar susidriau su juo. Apmiriau i baims.
Anksiau jis m a n e tiesiog spausdavo prie sienos. Bet m a n
pavyko susidoroti. Vengdavau jo, neirdavau akis, elgiausi
taip, lyg jo nebt. Tai visai paprasta. Tiesiog nepastebite to
mogaus, n e p a r o d o t e baims, ignoruojate, apsimetate, kad
n negirdite, k jis sako".
Moterys tarnautojos patiria subtilesn seksualin
persekiojim. "Prajus mnes, - pasakoja biuro meneder,
- prie mans prijo veds vyrukas ir paklaus, ar nenoriau
nueiti su juo igerti. Apsimeiau nesupratusi. Jis pakartojo:

223

"Kvieiu tave igerti su m a n i m i . Vienios m o t e r y s j u k


nepilnaverts, joms trksta vyrikos ilumos". A nusikvatojau
beveik jam veid ir pasakiau: "Nepilnaveriai tie ved vyrai,
kurie kvieia igerti vienias moteris".
"Usiimu prekyba ir m a n o seksualumas kelia m a n daug
p r o b l e m , - pasakoja skaisiaod t a m s i a p l a u k . - Vyrai
galvoja, kad a viskam pasirengusi. M a n tenka riboti save
kaip asmenyb ir slopinti savyje seksualum".
P r o f e s o r S a n d r a H a r l i Kuli, Teksaso u n i v e r s i t e t o
sociolog, tyrinjo seksualinio persekiojimo tipus. Buvo
apklausta 481 moteris. Visos atsak patyrusios persekiojim.
16 proc. pasak, kad kabinjimasis jas taip ugavs, jog teko
ieiti i darbo. 36 proc. j u t o lius vilgsnius, 37 proc. uuominas ir odin spaudim, 18 proc. moter skundsi, kad
vyrai virininkai kviet drauge praleisti ieigines dienas, 6
proc. gavo pasilym u seks bti paauktintos darbe, 3 proc.
buvo naibomos, glamonjamos, pleknojamos.
N e r e t a i vyrai m a n o , k a d t o k i a m meilinimuisi e s a m a
v i e n o k i o a r kitokio p a g r i n d o . V i e n a s t a r n a u t o j a s s a k o :
"Moterys turi suprasti, kad jas vertina pagal aprang ir kalb.
Vilkdamos atvirus drabuius, jos prayte praosi...Biznyje
seksuali moter niekas rimtai neiri".
Savo knygoje "Moterys, panaios mus: kas dedasi su
Harvardo biznio mokyklos 1975 met laidos moterimis" Liz
R o m a n Galiz prisimena domi istorij. Meri Pet, autors
b e n d r a k l a s , k a r t apsivilko kaip " P l a y b o y " modelis, ir
vakarlyje oko ant stalo. Kit syk ji pasisteng ateiti biur
viesiu

peruku,

auksaspalviais

odiniais

aulinukais,

apsitempusi viesiai violetinmis velveto kelnmis.


Knygos a u t o r s a k o : " M e r i P e t simbolizavo tai, k o
moterys atsisako dl skms joms svetimame biznio pasaulyje.
Vadybinink mgino pasiekti pripainimo ir kaip seksuali
moteris, kokia ji i tikrj buvo".
224

Visuomenje seksualumas kartais t a m p a dar didesniu


nepatogumu. Beveik visos moterys teigia, kad vieumoje vyrai
atvirai sako komplimentus j ivaizdai. Du tredaliai moter
prisipasta, kad vyrai danai flirtuoja su jomis, ir netgi tie,
su kuriais jos nebedraugauja, taikosi pabuiuoti ar apkabinti.
Viena moteris pasakojo, kaip vakarlyje, kur ji sureng
. namie, sveias vyrikis pakviet keliauti su juo kruizu. Tuo
tarpu jos vyras buvo u keleto ingsni, virtuvje!
Akivaizdu, kad ios moterys vyrus apskritai labai traukia,
n e s daugiau kaip tredalis apklaustj p a s a k , jog j o m s
meilinasi ir atsitiktinai sutikti vyrai. Du tredaliai moter
kankinasi dl jaunesni arba gerokai vyresni u jas vyr
meilinimosi.
34 met Treisi, vieno m a n o biiulio draug - auktag,
fotomodelio ivaizdos grauol. Net paprastutje eimyninje
nuotraukoje matyti, kaip ji spinduliuoja seksualumu. G a n a
keblu Treisi vaikioti naktinius klubus arba barus. Vyrai
atkreipia j dmes, sdasi ariau, gal gale ima kalbinti.
Jei Treisi nueina tualet, gerbjai lkuriuoja u dur.
"Kelet kart a vos nesusimuiau dl jos, - p r i d u r i a
Kenas. - O viskas baigiasi tuo, kad imu Treisi u rankos ir
isivedu. Kur tik nueiname, visur vyrai p r a d e d a rti sparn
aplink j. Ji tikinja nieko dl to nedaranti". Atrodo, Kenas
d r a u g s y p a t y b e p a t e n k i n t a s , n e s s a k o : " B e t , sutik, j i
velnionikai seksuali!"
Keri, m o t e r i s didiule k r t i n e , p a p a s a k o j o nutikim
vakarlyje. "Vienas vyrikis fotografavo ir m m a n aikinti,
kaip reikia atsistoti prie kamer, kad gerai matytsi profilis.
Po to jis "netyia" paglost m a n krtin. A atlijau, o jis
sarkastikai p r a t a r : "Atleiskite". Supykau, b e t negi kelsi
skandal. Todl nujau, atsisdau u staliuko, kur buvo
a t u o n i o s moterys, ir m i a u p a s a k o t i , kaip jis pasielg.

. Seksuali moteris

225

Vyrikis prijo prie ms, atsisdo, o mes toliau aptarinjome


i istorij. A n e n u t i l a u ir n e t n e p r i s l o p i n a u balso j a m
prijus. Vargui teko sdti ir klausytis teisybs. Moterys
atidiai klaussi mans, o jis atrod kaip visikas kvailys".
Diana Vorei, sociologijos profesor, tyrinjo nesantrius
kreipinius moter, k danai tenka igirsti praeinant p r o
besibriuojanius vyrus. Profesor tvirtina, kad vyrai iri
moter kaip ger arba blog. Vadinasi, moter reikia arba
ginti, arba parodyti jai paniek. Apginti moter gali vyras, ir
gera moteris neturi rodytis visuomenje viena. Jeigu j lydi
vyras, tai kitam tenka mesti jam ik. Todl prie moters,
einanios su vyru, niekas nekimba.
D.Vorei priduria, kad toks vyr elgesys tipikas ne tik
a m e r i k i e t i k a j a i k u l t r a i , jis p a s i r e i k i a visur, v i s a m e
pasaulyje, beje, daniau didmiesiuose nei m a u o s e
miestuose. Vyras kuo maiau pastamas, tuo drsiau jauiasi.
Toki negatyvi reikini d a n i a u p a s i t a i k o , k a i vyrai
susirenka grupes.
N r a vieningos n u o m o n s , ar reikia moteriai atsikirsti
tokiems gatvs romeo. D a u g kas priklauso n u o moters k n o
kalbos. Jeigu ji eina dairydamasi, susidaro spdis, kad galima
jai pasimeilinti. G e r i a u s i a ingsniuoti dalykikai, rimtai,
iklus galv.

manome?
Daugelis moter sitikinusios, kad grauols gyvenimas
skiriasi nuo paprastos moters ir is skirtumas atsiranda n u o
pat gimimo. sivaizduokite, kad gim dvi mergaits. Viena i
j - tiesiog nuostabi, aplink j tpioja tvai, jai skiriama daug
dmesio, o kita... visai paprastas vaikas.
Ar su iomis mergaitmis bus elgiamasi skirtingai ir kai
jos paaugs? Taip, atsako daktar Judita Lenglui, Teksaso
valstijos universiteto psicholog, tyrinjanti ivaizdos reikm
vaikams.
Lenglui pavyko nustatyti, kad grauiai vaikai n u o pat
gimimo patiria didiul tv dmes. Motinos daniau rnyluoja
ir buiuoja ypa simpatingus vaikuius, daugiau aidia su
jais, geriau suvokia ir tenkina j poreikius. Tvai praleidia
su jais daugiau laiko, nekasi, rpinasi ir labiau ireikia
tvikum.
is dmesio perteklius nemta ir vliau. Pirmj dien
mokykloje simpatingo vaikuio ivaizda nejuia n u l e m i a
bsim mokytoj dmes.
Lenglui kalba apie dvi igalvotas mergaites, grauol
Denifer ir paprast Lili. "Mokytojui atrodo, kad Denifer
protinga, gerai elgsis, ruo pamokas, dalysis su vaikais aislais,
pads kitiems vaikams. O Lili ivaizda jam toki vili visai

GROIS
" E s u vidutinikos ivaizdos, - sako 33 met vadybinink.
- M a n visada norjosi t a p t i kitokia. Pavydiu a u k t o m s ,
l i e k n o m s g r a u o l m s . K a s k a r t , i r d a m a v e i d r o d ir
matydama savo nekok veid bei figr, noriu apsiverkti".
Tos, kurios gimme neivaizdios, pavydime groio kitoms
ir m u m s r o d o s i , kad grois svarbiausia. B e t argi grois
226

palengvina gyvenim, ar padaro j nerpesting, kaip kartais

neteikia".
Augdama Denifer tampa vaigde, t.y. klasje ji daugeliui
vaik patinka, jie nori draugauti su ja. Vidutinuk Lili taip
pat turi draug, bet galbt ji neturi pasirinkimo galimybs.
Simpatingiausios klass mergaits vargu ar priims Lili
geriausi mokyklos draugi br.
Graios mergaits atsiduria suaugusij dmesio centre,
jas dievina. Gyvuoja vairs vaik groio konkursai. Jie vyksta

227

iaunai, su varyb aaromis. "Ji visada buvo dmesio cen


tre, - sako septynmets konkurso nugaltojos mama. Suaugusieji ja tiesiog grisi".
Sibil Seferd kalba apie graius vaikus ir j daliai tenkant
dmes: " G r a i o m s mergaitms visur spendiami spstai.
Vyrai apie m a n o dukter kalba, kad ji "prakeiktai grai". O
a klausiu: "K tuo norite pasakyti?" Jie atsako, kad mergait
sudauys daug irdi. Na, argi normalu eiametei tokias
kalbas girdti? tai kas galvojama apie graias merginas jos prakeiktos, vampyrai ir moni gyvenimo griovjos. O
tai labai blogai".

POIRIAI

IR

NUOMONS

Kai kada vieoji n u o m o n susiaurina moters pasaulir


a r b a veria abejoti a s m e n s laisve. Vienu laiku gyvenau
Havajuose, kur pliauose pilna apsinuoginusi jaun moter,
demonstruojani savo kn. Net tarp tokios j daugybs
dvideimtmet Lin buvo nuostabiausia. Ideali figra, kupeta
viesi plauk, nekalta ivaizda. Ji k tik itekjo, nedirbo ir
itisas dienas sdjo namie maame nuoaliame kotede.
Idealu, tiesa? Grauol moteris, nuostabi sala, galyb
laiko. Bet jos gyvenimas buvo ribotas. Netoli tos vietos, kur
eima sikr, buvo apleistas pliaas, ir ji mgo ten vaikioti
maudytis ir kaitintis, Taiau pliao niekas nesaugojo. Vienai
Lin ten vaikioti reik n u o l a t girdti n e s a n t r i u s vyr
ksnius ir net jausti prievartos grsm. Pasakysite, kitos
m e r g i n o s v a i k i o d a v o t p a t p l i a ir n i e k o j o m s
neatsitikdavo? Taip, bet jos n e a t r o d kaip Lin.
Gal gale toks ivaizdos seksualumas apribojo vietas, kur
ji galt nueiti viena. Pliaas, atrodo, pateko t sra.
Daugelis moter t a m p a vyr vertinama nuosavybe, kuria
galima pasididiuoti draug akyse. "Grauoli mediotojai"

Labai grai mergait paaugusi suvokia, kad jai savaime


priskiriamos gerosios savybs - dorumas, iluma, protas. Bet
tyrimai rodo, kad grai moter, siekiani skms biznyje,
vargu ar irima rimtai.
L e t i K o t i n P o g r e b i n teigia, k a d egzistuoja " g r o i o
t i r o n i j a " . K i e k v i e n a grai m o t e r i s n e s m o n i n g a i bijosi
amiaus. Nacionalini maum moterys bijo neatitikti baltj
standart. G a n a graioms moterims nepakeliama mintis, jog
jos " n e visai graios", o prastuolms - kad vyrai j niekada
nepamils ir kad jos nevertos meils.

228

- t a i p v a d i n a vyrus, k u r i e skiria p a s i m a t y m u s tik labai


graioms moterims. Maiklas Kord tai kaip vaizduoja tokius
vyrus: "Jiems reikalinga moteris, kuri verst kitus pavydti
jafn. Moteris, kuri galima demonstruoti visuomenei kaip
gyv rodym, jog jis dar geras aidjas ir skina pergales tiek
lovoje, tiek biznyje".
Viena moteris pasakojo, kaip jos draugas papra Naujj
m e t vakar apsivilkti suknel su gilia ikirpte, papuot
tankiais skeltukais. " M a n pasidar nejauku. Supratau, k jis
turi minty. Tai buvo labai seksuali suknel... Atvirai kalbant,
susinervinau. m o n s rodyt m a n e pirtais. Savigarba

229

neleido vilktis ios suknels. Atrod, jam nerpjo, kaip a


jausiuosi. Pra m a n e apsirengti taip, kad alia mans pats
atrodyt aunuolis. Man tai baisiai n e p a t i k o ! "

nusivilia manimi, kai susipasta ariau. Bet k gi daryti?"


M e r i l i n M o n r o trys m n e s i a i p r i e m i r t s t u d i j o s
direktoriui Piteriui Levatesui pasak: " M o t e r i m i i esms

Jei p e r daug pasigrainsite, padidjs seksualumas

n e t a p a u . Vyrai viliasi p e r daug, nes jie isigalvojo m a n e

sudarys jums daugyb problem. Kai Rakei Vel atvaiavo j

kitoki. Arba a pati sugalvojau, kad esu sekso simbolis. Vyrai

Holivud, j ugriuvo nepageidautinas dmesys. Vyrai sekiojo

daug tikisi, o a nepateisinu j lkesi. M a n o jausena tokia

paskui, laukdavo prie nam, kada ji pasirodys. "Tos ries

pat, kaip ir kit moter. A netinku iam vaidmeniui".

vyrams n e p a k a n k a pasakyti " n e " . J neatsikratysi... J e i


neatsakysi telefono skambuius arba neatidarysi dur, jie
svies k nors j lang, - sak Rakei. - Man su vaikais tenka
vainti patamsyje".
R a k e i Vel buvo seksualumo siknijimas itisai vyr
kartai. Kart m a n teko igirsti mylimo vyrikio kompliment:
" D l tavs n pati Rakei Vel mans nesuturt".

Dastinas Hofmanas, pavaikiojs gatvmis moteriku


kostiumu, kai buvo kuriamas filmas "Tutsi", sak: " M a n
nepatinka, net bjauru bti seksualini geism objektu. D a b a r
a suprantu, kodl to nekenia daugelis moter - tai eidia
orum".
D e i n Mensfild, p a n a i a i k a i p i r k i t o s r e t o groio
moterys, galvojo, kad vyrai p a d e d a jai ilaikyti energij ir

K apie tai m a n o pati Rakei?

diugi nuotaik. Ji painojo vyrus tik savo s e k s u a l u m o

"Jie sdi ir laukia, kol pradsiu aistrinti. O a galvoju

poiriu. M a r t a Sakston, savo knygoje " D e i n Mensfild ir

sau: kas per velniava, kodl turiu patikti kakokiam bernui?

amerikietikasis etasis deimtmetis" rao: "Ji niekuomet

Jis juk medioja mane. Jam reikalinga Rakei Vel kaip etiket,

nemgino suinoti apie mog daugiau, nes kai baigdavosi

kaip ikaba! Baisu klausytis, kai jie sako, kad tu - sekso


simbolis, pati graiausia moteris pasaulyje... Niekas negali
bti graiausias pasaulyje, tai tik pasakos. Kvailiausia, kad
vos tik kas pasako, jog tu k nors reiki, tai ir imi bandyti tai
patvirtinti".

seksualiniai santykiai, a t e i d a v o galas ir visiems k i t i e m s


tarpusavio ryiams".

Kai kada Mensfild paniurdavo ir net praddavo bijotis


savo poveikio. Kartj pasak: "Niekada gyvenime nesutikau
vyrikio, kuris nenort m a n meilintis. Viskas prasideda n u o

" i n o t e , - pasak kart ji viename interviu, - kai mons

draugysts. Seni draugai dar.blogiau u naujus. Mes truput

su m a n i m i susipasta, p a p r a s t a i pakeiia n u o m o n apie

c a s i k a l b a m , o paskui pastebiu, kad jis nebesiklauso, o tik

m a n e . Betgi negaliu megzti paini su visais. M a n o kirpja

iri ir vis taikosi atsissti ariau".

pasisak draugams einanti dirbti pas mane, o jai pareik:


"ita sena pasiptl telkia aplink save tik jaunus vaikinus.
Ji nepakenia alia savs graios moters". Kaip galima taip
sakyti a p i e mog, kurio n e t nepasti? i n a u , kad esu
laikoma sekso simboliu, bet i tikrj nesu labai seksuali.
N e b e n t jausmingai susiaviu vyrikiu. Tikriausiai m o n s

230

Kai

kurios

ekrano

vaigds

labai

linkusios

ekshibicionizm. Pati esu t pastebjusi, kai kalbinau kelet


seksuali m o t e r , r u o d a m a i knyg. V i e n a m o t e r i s ,
garsjanti laisvomis manieromis okiuose, vis laik m a n
kartojo: "Mgstu atkreipti save dmes".
D o l i P o r t o n v i e n a m e interviu p a s a k , k a d n u o p a t

231

vaikysts n e a p s a k o m a i m g o d e m o n s t r u o t i savo k n .

buvo malonu suinoti, kad madaug penktadalis vyr galvoja,

"Visada vilkdavau a p t e m p t u s drabuius. Kai mokykloje

jog p a p r a s t a m o t e r i s gali bti seksuali "beveik visada".

e i d a v a u k o r i d o r i u m i , visi i r d a v o m a n o s m a r k i a i

Daugiau kaip puss vyr n u o m o n e , paprasta moteris seksuali

prigludusius sijonus ir megztukus. Niekuomet nevaikiojau

gali bti "kai kada". Labai svarbu, kad n vienas nepasak,

pusnuog, bet daugelis sakydavo, kad geriau jau a

jog paprasta moteris negali bti seksuali.

nusirengiau - tokie ankti buvo m a n o rbeliai. Net vaikystje,


j e i m a m a p r i v e r s d a v o m a n e vilktis k n o r s laisvesnio,
praddavau tiesiog aukti. M a n nordavosi, kad drabuiai
gulte prigult prie mans. Nors ir paprasiausi skudurai - vis
tiek turjo bti aptempti."

Paprastumas turi savo privalum. Paprastoms moterims


nereikia bijoti "grauoli mediotoj" persekiojimo. "Noriu,
kad vyrus traukiau ne vien seksualiniu p r a d u " , - sako viena
moteris. Kita pabria: "Jei vyrui pakaks proto ir j a u t r u m o
pavelgti po m a n o akiniais, jis pamatys tikrj asmenyb.

Merilin M o n r o mgo rodyti savo kn vyrams. Kart ji

Tada negaila skirti jam laiko".

dav interviu publicistui D o Volanderui b d a m a nuoga.

Elen Seton rao, kad paprasta moteris gali bti patenkinta

Sako, ji n e m g d a v u s i a p a t i n i d r a b u i ir n e k s d a v u s i

savo i ties turimomis geromis savybmis - lygia minkta

kelnaii. ias legendas patvirtina kai kurios fotografijos

oda, masinaniomis putliomis lpomis, idealia nosies forma.

"Holivud Babilon" urnale.

Tai pads pajusti savo vert ir sustiprinti vidin seksualumo

1955 metais Bridit Bardo filmavosi scenoje, kur turjo

jausm.

p a s i r o d y t i n u o g a . Tais laikais p a n a i o s s c e n o s b d a v o

Bendravimas su tokiomis moterimis turi du privalumus.

filmuojamos taip: artistei pridengdavo krt spenelius, gakt,

Pirma, vyrai j nesimyli per atstum ir neidealizuoja tiek,

a p t e m p d a v o pusiau skaidria mediaga. Bridit turjo

kad moteris jau nebegali pateisinti j lkesi. Prie toki

maudytis po duu u plastiko udangos, o Dikas Bohardas,

moter vyrai prisiria ilgainiui, ir daugelyje meils roman

sddamas kitoje pusje, vis labiau audrintis.

is kelias pasirodo patikimiausias. Antra, pabria Seton,

Deja, kad ir kaip stengsi operatoriai nustatyti apvietim,

paprastos moterys realistikiau iri meils roman. Tikros

ant artists kno irykdavo apatinio apdangallio kontrai.

grauols labai danai kenia, m a n y d a m o s , kad vyrai jas

Galiausiai Bridit Bardo suuko: " N a ir mlas!", n u o savs

pamilo dl ivaizdos, o ne dl paios j esms. Vidutins

nupl maskuojanias mediagas ir vl palindo po duu.

ivaizdos moteris gali bti rami - mylimajam reikalinga ji, o

Scena buvo nufilmuota visikai natraliai.

ne jo vaizduots sukurtas mitas.


"Netgi, - primena Seton, - jei veidrodis m u m s sako, kad

PAPRASTOS

MOTERYS

O kas, jei m e s - ne sekso simboliai? Kas, j e i m e s paprastos arba prastokos moterys? Ar tuo ikart ibraukiamos
i galini bti seksualiomis srao? Vyrai taip n e m a n o . M a n
232

esame prastuols, vidinis savo verts ir groio pojtis pads


m u m s tapti jei ne graiomis, tai b e n t p a t r a u k l i o m i s .
P a t r a u k l u m a s - d o m u s odis. Savo p r a s m e jis a r t i m a s
"maloniai ivaizdai". Bet juk patrauklumas nereikia kokios
n o r s fizins savybs, tai tiesiog n e n u s a k o m a jga, k u r i a

233

t r a u k i a m u s kitas mogus. Visos negali bti graios, b e t


p a t r a u k l i o s gali b t i visos. O ia, m a n a u , ir yra didysis
poveikis".

pasitikti, nors ir laikau save nepriklausoma moterimi. Ne


itin siekiu itekti, bet noriu turti vyr, kur galiau matyti
beveik kasdien."
N o r a s turti vyr ir sugebjimas igyventi be jo - tai

POREIKIS

TURTI

VYR

tikriausiai tas subtilus balansas, kuris intriguoja vyrus.

P r a d d a m a rayti i knyg, buvau tos n u o m o n s , kad


seksualios m o t e r y s t o d l ir seksualios, kad stipresnis j
poreikis turti vyr. Dl to jos ugdo savyje vyrams patrauklias
savybes. Gal i dalies tai ir tiesa. Sekso simboliai jauia stipr
poreik bti vyr apsuptyje. D e i n Mensfild, pavyzdiui,
negaljo gyventi be vyr dmesio ir palankumo. Ji sakydavo:
"Tokia kaip m a n o figra visada patraukia vyr dmes. M a n
malonu ir btina, kad vyrai m a n e irt".
Bridit B a r d o kalbjo: " P i r m a negu isiskiriu su
ankstesniu meiluiu turiu susirasti nauj. inoma, keisti juos
nelengva. Bet, suprantate, viena gyventi negaliu. Tai kvaila,
bet taip yra. Galbt a emancipuota, taiau vis vien nelaisva".
O paprast moter poiris vyrus ramesnis: taip, jie
reikalingi, bet ne tiek fatalikai. Daugelis moter sako, kad
vyro jos geidia "kai k a d a " arba "kaip paprastai". Tik keletas
pasak, kad "beveik visada". Kita vertus, teigin "galiu
isiversti ir be vyro" beveik pus moter atsak: "paprastai
galiu". Tik 10 m o t e r (maiau kaip p e n k t a d a l i s ) a t s a k
galinios isiversti be vyro "beveik visada".
" M a n n e s u p r a n t a m a svoka "poreikis", - pasak viena
moteris. - Geriau bsiu viena, negu su kuo pakliuvo".
"Galiau igyventi ir be vyro, bet su juo a laimingesn,
- prisipasta 31 m e t Siuzana. - M a n b t labai s u n k u
pragyventi vis laik be draugo arba meiluio. Vyro dmesys
reikalingas, kaip ir visoks kitoks gerumas, kur teikia vyrikoji
gimin. L a b a i svarbu inoti, kad yra kas nors, k u o galiu
234

Kitos moterys sakosi jauianios poreik, bet tik i dalies.


"Taip, m a n reikalingas kas nors, kad nebiau viena. Norint
igyventi pirmiausia m a n btinas darbas, o ne vyras".
Ar seksualios m o t e r y s p a t r a u k l u m n a u d o j a savo
pranaumui pajusti, ar priversti vyr padaryti joms paslaug?
Kai kurios moterys, pildydamos m a n o anket, tai n e p a n o r o
atsakyti. O daugelis para prietaringus atsakymus:
" N i e k a d a tuo tikslu nesinaudoju seksualiniu p a t r a u k l u m u "
ir "Kartais naudojuosi savo patrauklumu, bet dorai".
Rut En, jai apie 50 met, labai miela ir ypa avdavo
vyrus. (Ir dabar tebeneioja ied su didiule deimanto akimi
- buvusio meiluio dovan.) Ji sako: "A labai greitai vainju,
pernelyg greitai, todl m a n reikia mokytis ivengti baud.
Kaip tai d a r a u ? M e t o d a s puikiai veikia, jei mainoje esu
viena. Visada turiu flakonl kvepal. Jeigu m a n e stabdo, j

235

isiimu ir papurkiu or. Paskui iriu policininkui j akis,


merkiu ak, ypsausi..."
Trisdeimt apklaustj moter prisipaino, jog naudojasi
savo p a t r a u k l u m u , n o r d a m o s i v e n g t i n e m a l o n u m
kelionje. Bet daniausiai moteris pasitelkia aves (viena
taip ir pasak: " M a n a u , ia m a n o ypatingumas"), kai reikia
vyro pagalbos susirandant darb ar vaiuojant reikiam
viet.

pinig. Vieniai, neturiniai nuolatinio darbo Karen gyventi


buvo nelengva, ir ji nesibodjo buitikiems reikalams
panaudoti savo seksualinius kerus.
Daugiau kaip pus moter sak panaudojanios savo
seksualum "kai kada, niekam nepakenkdamos", 18 moter
s a k , k a d " v y r a m s p a t i n k a , kai j p a p r a a u n e d i d e l s
paslaugos" ir tiek pat moter - " n e m a t a u nieko blogo, jei
pasinaudojama seksualumu niekam nekenkiant".

Kart p a t y r i a u , kaip m o t e r i s savo aves p a n a u d o j o


pinigams i radijo stoties gauti. Karen buvo m a n o mainos
vairuotoja. Syk, nuvaiavus radijo stot, ji n e a p d a i r i a i
pastat automobil draudiamoje vietoje. Ijusios i radijo
stoties, pastebjome, kad mainos nebra. Karen paskambino
kompanij, pamusi main. Ten pasak, kad reikia rftokti
85 doleri baud. Tai sudar visos dienos Karen udarb. Ji
susinervino. Beje, automobil ten buvo pastaiusi pagal radijo
stoties darbuotojos rekomendacij.
Mudvi grome radijo stot. Karen nusprend pasikalbti
su menederiu. jo du vyrai. Karen ipasakojo jiems vis
istorij, paaikino, kad radijo stoties sekretor p a t a r j a i kaip
tik toje aiktelje statyti main. Karen atrod graut, miela,
nuskriausta ir nusiminusi.
Kuo labiau jaudinosi Karen, t u o smarkiau susirpin
atrod abu vyrikiai. Ji nuovokiai pasirinko avi laikysen.
Pakl aarotas akis ir, velgdama juos, tykiai p r a t a r : "A
tiesiog neinau, k daryti. Viena, kas m a n belieka, tai prayti:
"Padkite!"
S u p r a n t a m a , vyrikiai negaljo jai atsispirti. Po ilg
konsultacij radijo stotis sutiko a p m o k t i pus b a u d o s ir
nuveti mus ten, kur buvo nutempta maina.
Beje Karen supyko. Ji tikjosi, kad stotis sumoks vis
baud.

236

Vis dlto ji didiavosi, sugebjusi atgauti nors tiek

KNO

PAKITIMAI

IR

SEKSUALUMAS

Seksualumo pojtis moteriai kinta ir okinja it guminis


kamuoliukas, krisdamas emyn po operacij, kurios daugeliui
a t r o d o kaip katastrofa. Imkim, pavyzdiui, mastektomij
(krties paalinim). Chirurgai sako, kad praeina nuo ei
iki deimties savaii, kol moteris apsipranta su savo nauja
bkle ir atgauna buvusi vientisumo jausen bei moterikum.
Mylintis partneris gali suteikti moteriai nekainojam
pagalb, kad ji vl pajust savo kno vert. Viena raytoja
pasakojo apie mylint vyr, kuris padjo jai po mastektomijos
atgauti dvasin pusiausvyr ir stipryb. " N u o p a t p i r m o s
dienos jis juokavo su manimi, sakydamas, kad jam reikia ne
k r t , o u p a k a l i u k o . I r i t i e s . Jis n e r o d j o k i o
n e p a s i t e n k i n i m o dl m a n o i o r s . P o o p e r a c i j o s m s
seksualinis gyvenimas nepasikeit. Tdien, kai i ligonins
grau n a m o , mes su j u o puikiai pasimyljome".
N t u m a s irgi, nors ir laikinai, keiia m o t e r s ivaizd.
a k l i n a F o s e t i Pensilvanijos u n i v e r s i t e t o n u s p r e n d
patikrinti sen teorij, jog nios moterys kankinasi dl savo
pakitusios ivaizdos ir neapkenia riebalini apdrib.
Foset ityr grup nij nuo 21 iki 37 met amiaus ir

237

nustat, kad daugeliu atvej moterys teisingai suvokia savo

susirinkusios moterys patenkintos savimi tokiomis, kokios

k n e vykstanius pakitimus. Taiau supratimas, jog knas

yra ia ir d a b a r . M o t e r y s viena p e r kit k a l b j o , k a d ,

stambja, j nejaudina. Tyrintojai sitikino, kad neigiamo

perengusios per keturiasdeimt, jauiasi taip puikiai, kaip

poirio ntum moterys neturi, atvirkiai, tuos pakitimus

niekada nesijaut. Jos buvo seksualios, linksmos. Tai buvo

jos priima beveik su diaugsmu.

miliniko poveikio ou.

Kita specialist grup tyr pacientus po kolonostomijos

Didjant gyventoj skaiiui, seksualumo ribos pasistumia

(storosios arnos operacijos), kai ivedamas naujas

dar toliau nei 40 met. Glorija tainem ra: "iandieniniai

ieinamasis kanalas imatoms i arnyno paalinti. mogus

50 - tai tas pats, kas vakarykiai 40. Seksualumo riba kinta!

sveikdamas susiduria su didiule psichologine problema: jam

Moterys, sulaukusios arba artjanios prie 50 met,

atsiranda nauja k n o dalis - stoma (anga, kanalas). Buvo

visuomens akyse dar graios ir seksualios".

apklausti 48 pacientai. 60 proc. apklaustj jaut seksualin

Viena 55 met moteris pasak: " M e s su dukra vilkoms

susilpnjim pirmaisiais metais po operacijos, b e t kitais

m a u d y m o s i k o s t i u m l i u s , b e s i r u o d a m o s b a s e i n , ir

metais 67 proc. atgavo visus pojius. Moterys labiau nei vyrai


atgaudavo seksualum.
Senjimas - taip pat moters kno pakitimas. Jis pradioje

nekuiavoms. D u k r a p r a t a r : " M a n teks eiti su Defo


drauge, o ji tokia liekna". " G e r a i , Reni, - atsakiau, - bet m a n
juk taip pat teks eiti basein su tavimi". Norjau, kad ji

sujaukia jausmus, o paskui su t u o susitaikoma. "Jaunyst

suvokt: kol bus jaunesni ir lieknesni m o t e r , tol bus

mylinti ms k u l t r a labai greit n u r a o vystant gro, -

vyresni ir apknesni".

juokauja finansinink Leti Kotin Pogrebin. Moterims,


pripratusioms prie dievinimo ir aistr, tatai smarkus okas.
Jomis nustoja domtis, jas vertina tik pagal veikl, o ne
d a b a r t i n ivaizd. Jei moteris alia groio neisiugd ir
kitoki savybi, jam nuvytus lieka tuia vieta".
Vis maiau moter ms laikais leidia sau tapti "tuia
vieta". Lankiausi O p r o s Vinfri ou. O p r a tapo pirmja JAV
j u o d a o d e ou vedja, kuri buvo be galo stora ir neapsakomai
mylima irov u natralum ir netiktumus. Tdien ou
rinkosi moterys, kurioms per 40. Koncertuojantys sveiai j buvo eetas - ir visi studijoje susirink dalyviai buvo nebe
jauni. Vieninteliai jaunesni - pati vedja ir keletas operatori.
Linksmuol O p r a i pradi uduodavo klausimus sveiams,

Moterys m a n o , kad ir amius gali graiai praturtinti j


vaizd. Rakei Vel, atrodo, ireikia daugelio moter jausmus
savo interviu urnalui "Pari M a t " teigdama, kad 42 metai tai " p u i k u s amius". Amius, kai daugiau nebesibaimini.
Nebijai vilgsni, nebijai pasijusti ne p a i a g r a i a u s i a
pasaulyje. i n o m a , noriau tikti, kad senatvje nebsiu
perkarusi griuvena, bet d a b a r a maiau bijau senti nei
anksiau. Kai man buvo 19, nuogstavau sulaukti 2 5 . 0 dabar
ilstelj plaukai mans visai nejaudina. J nedaau, m a n jie
patinka. Jeigu gerai jautiesi, ne taip baisu senti. Jauiuosi
tarsi stambus briliantas, kur k tik nulifavo - d a b a r a
spindiu!"

paskui vaikiojo po studij su mikrofonu rankoje, kviesdama


k a l b t i o u dalyvius. D a r s i vis aikiau, k a d studijoje

238

239

Z>

SEKSUALUMO

AKSIOMOS

D a u g u m a seksuali moter nesijauia daranios k nors


ypatingo, kad bt seksualios.
*
Beveik visos moterys patart dukterims gyventi gyvenim
mgaujantis lyties avesiu, bet bti atsargioms ir neleisti
vyrams jas inaudoti.

Daugelis seksuali moter naudojasi iuo savo avumu,


siekdamos truput naudos, p r a n a u m o . Kai kurios to
neprisipasta, o kitos m a n o , kad, itaip p a s i n a u d o j a n t
seksualumu, niekam nepakenkiama.

Kai moteriai tenka igyventi didesnius iors pakitimus,

susijusius su vaiko gimimu, chirurgine operacija, paprastai ji

k s n i a i i r vilpimas, n e r e t a i s k i r i a m i s e k s u a l i o m s

moterikum.

sugeba laikui b g a n t atgauti pasitikjim savimi ir

moterims, kartais ireikia kai kuri vyr flirt. Jei moter

tai erzina, reikia nesiypsoti ir eiti dalykiku ingsniu.

Vis m a i a u m o t e r senyv a m i l a i k o t r a g e d i j a .

Gyventojai sensta, ir seksualumo ribos kinta. iandieniniai

ypatingo groio moteris kitaip irima nuo pat maums.

50 - tas pat, kas vakar buvo 40. Kaip yra sakiusi Rakei Vel:

m o n s galvoja, kad grois t a p a t u s ir kitoms p u i k i o m s


asmenybs savybms. Bet grauoliuks t a m p a "grauoli
mediokls" objektu ir danai bgtauja, kad vyrams patinka
tik dl savo iors.

Paprastos moterys turi savo privalum. J meils romanai


trunka ilgiau, ir vyrai jas myli labiau ne dl ivaizdos, o dl j
esms. Vidutins ivaizdos moteris gali pateikti itis savo
puiki savybi sra ir suvokti, kad seksualumas nebtinai
turi sutapti su groiu.

Seksualios moterys subtiliai balansuoja t a r p p o r e i k i o


turti vyr ir galjimo igyventi be jo. Tai galbt sukuria
jausming nerim, kuris avi vyrus.

240

"Jei gerai jautiesi, tai nebaisu senti. A jauiuosi tarsi stambus


briliantas, kur k tik nulifavo - dabar a spindiu!"

TURINYS
Autors odis

Kas yra - moterikas avesys

Grice, Julia
Gr292
Seksuali moteris: paslaptys, atradimai, patari
mai /Dulija Grais.-V: G a m t a , 1996. -241 p.(Sukurk save)

I ko susideda moterikasis avesys

32

Seksualus knas

45

Seksualumas ir smon bei pasmon

77

ISBN 9986-444-35-7

99

178

Ar esu seksuali? Kaip tai vertinti? Kaip sukurti save avesn ir


geidiamesn nepaisant met? Perskait i knyg suinosite daug
mayi ir nesunkiai imokstam paslapi. Amerikiei raytoja
Dulija Grais jas atskleidia, pasinaudodama didele asmenika
patirtimi, bendraudama su daugybe moni. i knyg perskaityti
bus domu ne tik moterims, bet ir vyrams, iekantiems supratimo
bei harmonijos seksualiniame gyvenime.

202

U D K 176

Moterikas

avesys

ir

knas

Flirto paslaptys

123

avjimo bdai

152

Seksuali moteris ir seksas

164

Pasirinkimas ir signalai

,.

Kas traukia vyrus ir kas juos atstumia


Seksualumas
Bibliografija

ir

jo

vaidmuo

ms

gyvenime

219
242

Bibliografija: 242-253 p.

Serija "Sukurk save"


Dulija Grais
SEKSUALI MOTERIS
Paslaptys, atradimai, patarimai

Vert Kstutis Bruzgeleviius, Adolfas Strakys,


Julija Jurkeviit
Iliustravo Rimtautas Grabauskas
Virelio dailinink Dain Galinien
Redaktor Julija Jurkeviit
Korektor Irena Daugirdien

SL 522.1996 02 15. 8 sp. lankai. Tiraas 5000 egz. Usakymas243


Leidykla "Gamta", irmn 135-22, 2012 Vilnius.
Spausdino "Spindulio" spaustuv, Gedimino 10, 3000 Kaunas.
Kaina sutartin