You are on page 1of 1

MGA AKTOR SA PAIKOT NA DALOY NG

IKONOMIYA
1.SAMBAHAYAN

BAHAGING GINAGAMPANAN
KONSUMER NG MG TAPOS NA PRODUKTO
AT KALAKAL NA NILIKHA NG BAHAY

2.BAHAY KALAKAL

KALAKAL.
BUMUBILI NG MGA PRODUKTO AT

3.PAMAHALAAN

SERBISYO SA SAMBAHAYAN.
NANGONGOLEKTA NG BUWIS SA

4.PANLABAS NA SEKTOR

SAMBAHAYAN AT BAHY KALAKAL.


NAGBEBENTA SA IBANG BANSA (EXPORT)

MGA URI NG PAMILIHAN

AT BIMIBILI SA IBANG BANSA (IMPORT).


BAHAGIN GINGAMPANAN

1.PRODUCT MARKET

BUMIBILI ANG BAHAY KALAKAL NG MGA


SALIK NG PRODUKSIYON (INPUT , LUPA

2.FACTOR MARKET

,KAPITAL ,PAGGAWA , ENTREPRENEUR).


BUMIBILI ANG SAMBAHAYAN NG MGA

3.FINANCIAL MARKET
4.WORLD MARKET

TAPOS NA PRODUKTO AT PAGLILINGKOD.


UMUUTANG ANG BAHAY KALAKAL.
ITO ANG NAGSASAGAWA NG MGA
OPERASYONG PANGKALAKANLAN SA
PAGITAN NG IBAT IBANG MGA BANSA.;

3.kailangan ng ekonomiya ang


panlabas na sector dahil kapag ang
pambansang ekonomiya ay bukas
may kalakalang panlabas ang bukas
na ekonomiya ang kalakalang
panlabas ay ang pakikipagpalitan ng
produkto at salik ng pambansang
ekonomiya sa mga dayuhang
ekonomiya . lumilikha ng produkto
mula sa pinagkukunang yaman ang
pambansang ekonomiya. Maaring
mag kapareho ang kanilang produkto
maaari rin naming magkakaiba
.Nakikipagpalitan ang dalawang
ekonomiya ng produkto sa isat isa
.Ang bahay kalakal ay nag luluwas
(export) ng mga produkto sa
panlabas na sector samantalang ang
sambahayan ay nag aangkat (input)
mula dito at kapag sarado ang
ekonomiya ay hindi tayo nakikipag

Gawain 4: FILL IT
RIGHT

2.Ang pamahalaan ay sobrang


mahalaga sa ekonomiya dahil siya
ang sumisingil ng buwis upang
makalikha ng pampublikong
paglilingkod at ang pampublikong
paglilingkod ay nauuri sa
pangangailangan ng sambahaya at
bahay kalakal at ang pamahalaan ay
siyang nagpapatatag sa ekonomiya
dahil mahalagang makalikha ng
posibong motibasyon sa pamahalaan
ang sambahayan at bahay kalakal at
ang pamahalaan ay mahalagang
1.Ang ugnayan na namamagitan sa
sambahayan at bahay kalakal ay
nagluluwasng (export) ng mga
produkto sa panlabas na sector
samantalang ang sambahayan ay
nag-aangkat (import) mula ditto ay
mahalaga sa sektor ng ekonomiya.