You are on page 1of 9

NAC R T

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPTINA
Odbor za ustavna pitanja
i zakonodavstvo
04 Broj: 011-3417/15
21. decembar 2015. godine
Beograd

NARODNA SKUPTINA
Beograd

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skuptine,


dostavlja, na osnovu lana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skuptine
(Slubeni glasnik RS broj 20/12 - preien tekst), Narodnoj skuptini
Predlog autentinog tumaenja odredbe lana 2 st. 2. Zakona o autorskom i
srodnim pravima (Slubeni glasnik RS, , br. 104/09, 99/11 i 119/12), s
predlogom da se u skladu sa lanom 167. Poslovnika Narodne skuptine,
donese po hitnom postupku.

Za predstavnika Odbora u Narodnoj skuptini odreen je dr


Aleksandar Martinovi, predsednik Odbora.

PREDSEDNIK ODBORA
dr Aleksandar Martinovi

PREDLOG

Na osnovu lana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skuptini ( Slubeni


glasnik RS, broj 9/10) i lana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skuptine
(Slubeni glasnik RS broj 20/12 - preien tekst)
Narodna skuptina na sednici odranoj __________________ 2015.
godine, donela je

AUTENTINO TUMAENjE
odredbe lana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima (Slubeni
glasnik RS, br. 104/09, 99/11 i 119/12).

Odredba lana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima glasi:


Autorskim delom smatraju se, naroito:
1) pisana dela (knjige, broure, lanci, prevodi, raunarski programi u bilo
kojem obliku njihovog izraavanja, ukljuujui i pripremni materijal za
njihovu izradu i dr.);
2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);
3) dramska, dramsko-muzika, koreografska i pantomimska dela, kao i dela
koja potiu iz folklora;
4) muzika dela, sa reima ili bez rei;
5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);
6) dela likovne umetnosti (slike, crtei, skice, grafike, skulpture idr.);
7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;
8) kartografska dela (geografske i topografske karte);

9) planovi, skice, makete i fotografije;


10) pozorina reija.
Ovu odredbu treba razumeti tako da se kao autorsko delo smatraju
samo ona dela koja ispunjavaju uslove iz lana 2. stav 1. Zakona o autorskom
i srodnim pravima i predstavljaju originalnu duhovnu tvorevinu autora,
izraenu u odreenoj formi, bez obzira na njegovu umetniku, naunu ili
drugu vrednost, njegovu namenu, veliinu, sadrinu i nain ispoljavanja, kao
i doputenost javnog saoptavanja njegove sadrine.
Saglasno navedenom, ne moe se smatrati kao autorsko delo iz lana
2. stav. 2. taka 9) Zakona o autorskom i srodnim pravima, i uivati
autorskopravnu zatitu, svaka rutinski izraena fotografija, koja se pojavljuje
i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna
tvorevina autora.

Ovo autentino tumaenje objaviti u "Slubenom glasniku


Republike Srbije".

01 Broj
U Beogradu, ______________, 2015. godine

NARODNA SKUPTINA

PREDSEDNIK
Maja Gojkovi

O b r a z l o e nj e
U Predlogu za donoenje autentinog tumaenja odredbe lana 2. stav 2.
Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji je podnela narodni poslanik Duica
Stojkovi ukazuje se na nejasnoe i nepreciznosti kod definisanja autorskog dela, to
u praksi dovodi do sve uestalije zloupotrebe autorskog prava. Postoji tendencija da
se, kao autorsko delo, po automatizmu, smatraju sva pobrojana dela iz lana 2. stav
2. taka 9. (fotografije) Zakona, bez obzira da li su originalne duhovne tvorevine
autora,
kao
to
je
definisano
stavom
1.
istog
lana.
Dakle, svaka, rutinski izraena fotografija koja se pojavljuje i preuzima u
elektronskom obliku, (selfi, fotografija kobasica, praznih rafova u prodavnici, rupe
na putu, pileih krilaca, krana, automobila i slino) bi po tome bila autorsko delo,
ime se ne mora dokazivati nijedan od elemenata dela iz zakonske definicije
(originalna duhovna tvorevina).
Samim tim, dovoljno bi bilo da bilo kakva fotografija postoji, pa da uiva
autorsko pravnu zatitu po ovom Zakonu, bez razlike izmeu obine fotografije i one
koja je autorsko delo.
Obina fotografija a posebno one koje su u sastavu novinarskog lanka kao
ilustracija teksta, su rezultat iskljuivo mehanike, rutinske, odnosno fizike radnje,
treba da ima pravnu zatitu na osnovu optih principa graanskog prava ali ne u
smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Posebno se ukazuje da je izraen problem zbog hiperprodukcije fotografija


nastalih usled razvoja tehnikih ureaja (fotoaparati, pametni telefoni i slino) gde je
uee oveka neznatno i svedeno na samu mehaniku radnju.

Fotografija kao umetniko delo mora da poseduje izvestan stepen


orginalnosti i kreativnosti koji je odvaja od obine fotografije, odnosno moraju da
imaju odreenu umetniku vrednost. Da bi postojao izvestan stepen orginalnosti i da
bi se moglo tvrditi da je jedna fotografija umetniko delo neophodno je da je ona
rezultat intelektualne, kreativne aktivnosti koja je toliko individualna da dve osobe,

nezavisno jedna od druge, razumno je pretpostaviti ne bi stvorile potpuno isti ili


slini rezultat (Internet pravo dr Dragan Prlja, dr Mario Reljanovi i dr Zvonimir
Ivanovi, izdava: Institut za uporedno pravo 2012. godina, str.75.)
S tim u vezi, autorska dela, pa samim tim i fotografija, koja uivaju
zakonodavnu pravnu zatitu treba da su samo ona autorska dela koja kao tvorevine
ljudskog duha nadilaze rutinska, fizika ili umna dela kojima se zadovoljavaju
svakodnevne potrebe u ivotu, profesiji ili radu (Reenje Vrhovnog suda Srbije, G.
broj 64/00 od 12. jula 2001. godine).
Ovakav pravni stav je izraen i u meunarodnim pravnim propisima i
pravilima, kao i u propisima, odnosno sudskoj praksi sudova bivih jugoslovenskih
republika, gde se obina fotografija smatra obinom tehnikom reprodukcijom.
Traeno tumaenje predstavlja mehanizam kojim e se obezbediti pravna
sigurnost i jednakost kao i pravilna primena propisa. Zato je bitno postojanje
autorskog dela iz kojeg proizilazi autorsko pravo, kako se ne bi autorskim delom
smatralo apsolutno sve ime se autorsko-pravna zatita dovodi do apsurda.
U skladu sa lanom 167. Poslovnika Narodne skuptine, Odbor predlae da se
autentino tumaenje donese po hitnom postupku, da bi se spreile te tne posledice
do kojih mogu da dovedu nedoumice u primeni navedenih odredaba.

NAC R T
REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPTINA
Odbor za ustavna pitanja
i zakonodavstvo
04 Broj: 345-3418/15
21. decembar 2015. godine
Beograd

NARODNA SKUPTINA
Beograd

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skuptine, dostavlja,


na osnovu lana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skuptine (Slubeni glasnik RS
broj 20/12 - preien tekst), Narodnoj skuptini Predlog autentinog tumaenja
odredbe lana 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima (Slubeni glasnik RS,
broj 83/14), s predlogom da se u skladu sa lanom 167. Poslovnika Narodne
skuptine, donese po hitnom postupku.

Za predstavnika Odbora u Narodnoj skuptini odreen je dr Aleksandar


Martinovi, predsednik Odbora.

PREDSEDNIK ODBORA
dr Aleksandar Martinovi

PREDLOG

Na osnovu lana 107. stav 1. Ustava Republike Srbije, lana 40. stav 1. taka
2) i 194. stav 2. Poslovnika Narodne skuptine (Slubeni glasnik RS broj 20/12 preien tekst)
Narodna skuptina na sednici odranoj __________________ 2015. godine,
donela je

AUTENTINO TUMAENjE
odredaba lana 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima (Slubeni glasnik RS,
broj 83/14).

lanom 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu Zakon),


propisano je da na sastanku iz stava 2. ovog lana, organizacije dogovorom utvruju
konaan predlog dva kandidata za lana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
(u daljem tekstu Savet), ako se dogovor ne moe postii saglasnou svih organizacija iz
stava 1. ovog lana, konaan predlog zajednikog kandidata utvruje se glasanjem, kao i
da je kandidat iz stava 5. ovog lana onaj koji je dobio najvei broj glasova.
Navedene odredbe lana 11. Zakona treba razumeti tako da organizacije, odnosno
udruenja iji su ciljevi ostvarivanje slobode izraavanja i zatita dece, na sastanku, koji
organizuje nadlena sluba Narodne skuptine, pokuaju da dogovorom utvrde konaan
predlog dva kandidata za lana Saveta. Ukoliko organizacije ne mogu da postignu
dogovor saglasnou, konaan predlog zajednikog kandidata utvruje se glasanjem tako
to predstavnik svake organizacije glasa za jednog kandidata i na osnovu tako
sprovedenog glasanja utvruje se konaan predlog dva kandidata koji su dobili najvei
broj glasova.

Ovo autentino tumaenje objaviti u "Slubenom glasniku Republike


Srbije".

01 Broj
U Beogradu, ______________, 2015. godine

NARODNA SKUPTINA

PREDSEDNIK
Maja Gojkovi

O b r a z l o e nj e
Razlog za podnoenje ovog predloga za donoenje autentinog tumaenja
odredaba lana 11. st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu
Zakon) su nejasnoe koje su se u praksi pojavile u vezi sa primenom ovih odredaba,
koje su dole do izraaja u postupku utvrivanja konanog predloga dva kandidata
za lana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu Savet) od
strane organizacija, odnosno udruenja iji su ciljevi ostvarivanje slobode
izraavanja i zatita dece, koje zajedno ine jedinstvenog ovlaenog predlagaa iz
lana 9. stav 1. taka 6) Zakona. Naime, zbog nedoumica i nejasnoa u navedenim
odredbama Zakona, na sastanku predstavnika navedenih organizacija, na kojem nije
postignut dogovor o utvrivanju predloga dva kandidata, obavljeno je glasanje tako
to su predstavnici pojedinih organizacija glasali za po dva kandidata dok su druga
udruenja glasala za po jednog kandidata, ime su udruenja a time i kandidati
dovedeni u neravnopravan poloaj. Rezultat tako sprovedenog glasanja je niz
prigovora koje su pojedine organizacije podnele Odboru za kulturu i informisanje
Narodne skuptine.
Navedene odredbe Zakona kojima je predvieno da predstavnici udruenja, u
sluaju da ne postignu saglasnost o zajednikom predlogu dva kandidata, konaan
predlog zajednikog kandidata utvruje glasanjem treba razumeti u duhu
demokratskog postupka izbora zasnovanog na naelima graanske demokratije,
naelu zabrane diskriminacije na osnovu koga su svi pred Ustavom i zakonom
jednaki, kao i izbornog prava koje je kao opte i jednako, zagarantovano Ustavom
Republike Srbije. Takoe, treba imati u vidu da Narodna skuptina, u okviru izborne
nadlenosti u postupku izbora pojedinih funkcionera predvienih Ustavom i
zakonom , pa i u sluaju izbora lanova Saveta kada je predvieno vie kandidata
odluuje tako to svaki narodni poslanik ima pravo da glasa za jednog kandidata i
izabran je kandidat koji je dobio najvei broj glasova.
Ovim predlogom autentinog tumaenja navedenih odredaba Zakona
obezbeuje se pravna sigurnost i jednakost kao i pravilna primena propisa.
U skladu sa lanom 167. Poslovnika Narodne skuptine, Odbor predlae da se
autentino tumaenje donese po hitnom postupku, da bi se spreile tetne posledice
do kojih mogu da dovedu nedoumice u primeni navedenih odredaba.