6/2007

stawki i wskaüniki
bezpłatny dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
SKLADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ
GWARANTOWANYCH ŒWIADCZEÑ PRACOWNICZYCH
WP£ATY NA PAÑSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
ODSETKI
ŒWIADCZENIA RODZINNE
ZASI£KI CHOROBOWE, MACIERZYÑSKIE I OPIEKUÑCZE
JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU£U WYPADKÓW PRZY PRACY
I CHORÓB ZAWODOWYCH
DIETY I INNE NALE¯NOŒCI Z TYTU£U PODRÓ¯Y S£U¯BOWYCH
U¯YWANIE POJAZDÓW PRYWATNYCH DO CELÓW S£U¯BOWYCH
ZAK£ADOWY FUNDUSZ ŒWIADCZEÑ SOCJALNYCH
XWYNAGRODZENIA
ZASI£KI DLA BEZROBOTNYCH
ŒWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE
EMERYTURY I RENTY
ZASI£EK POGRZEBOWY
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Str. 1
Str. 1
Str. 3
Str. 3
Str. 4
Str. 4
Str. 5
Str. 5
Str. 6
Str. 8
Str. 9
Str. 10
Str. 10
Str. 10
Str. 11
Str. 12
kompedium wiedzy
dla dzia³ów ksiêgowoœci
i kadr
Zamówienia
e-przeglad@pudc.pl - napisz:
+ + +
×12
×2
×2 ×2
dla prenumeratorów
wersji drukowanej
obs³uguje e-kiosk.pl
Ubezpiecznia spo³eczne
prawo pracy i
M
J
-
0
3
/
0
7
3
0
00
,

>>
najlepsi dziennikarze,
aktualne tematy
>>
wa¿ne ,
wyczerpuj¹ce
pytania
odpowiedzi
>>
przepisy wyjaœnienia i
>>
orzecznictwo
>>
orzecznictwo
>>
akty prawne
>>
wskaŸniki
>>
porady komentarze i
>>
I
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1. Koszty uzyskania przychodów w 2007 r.
Pracownik
Kwota miesięczna
w zł
Kwota roczna
w zł
Zatrudniony w jednym zakładzie pracy na podstawie jednej
umowy o pracę
108,50 1.302,00
Zatrudniony w więcej niż jednym zakładzie pracy, a także na
podstawie więcej niż jednej umowy o pracę
nie może
przekroczyć
1.953,23
Zatrudniony w jednym zakładzie pracy położonym w innej
miejscowości niż miejsce zamieszkania, nieotrzymujący do-
datku za rozłąkę
135,63 1.627,56
Zatrudniony w kilku zakładach pracy położonych w innej
miejscowości niż miejsce zamieszkania, nieotrzymujący do-
datku za rozłąkę
nie może
przekroczyć
2.441,54
Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o podatku dochodowym od osób fzycznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 217,
poz. 1588).
2. Skala podatkowa na 2007 r.
Podstawa obliczenia podatku w zł
Podatek wynosi
ponad do
43.405 19% podstawy obliczenia minus kwota 572 zł 54 gr
43.405 85.528 7.674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43.405 zł
85.528 20.311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o podatku dochodowym od osób fzycznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 217,
poz. 1588).
II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
1. Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne
Tytuł składki Pracodawca Pracownik Ogółem
Ubezpieczenie emerytalne 9,76% 9,76% 19,52%
Ubezpieczenie rentowe 6,50% 6,50% 13,00%
Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% 2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe zróżnicowana - zróżnicowana
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74
z późn. zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).
2. Składki na ubezpieczenie społeczne niektórych grup ubezpieczonych
Dochód zadeklarowany do podstawy wymiaru składek dla:
1) osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub
innych przepisów szczególnych,
2) twórców i artystów,
3) osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fzyczne, tj. wykonujących pozarolniczą działal-
ność gospodarczą osobiście wyłącznie na rzecz osób fzycznych: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii,
techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia
usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny, a także osób prowadzących działalność w zakre-
»
»
»
»
»
»
E
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
sie wolnego zawodu, z której przychody są pprzychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fzycznych,
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej
lub partnerskiej,
5) osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą
– Stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w po-
przednim kwartale.
Minimalna zadeklarowana kwota nie może być w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31sierpnia 2007 r. niższa od kwoty
1 625,48 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne osób, o których mowa w pkt. 1-5 w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31sierpnia
2007 r. nie mogą być niższe od kwot:
– na ubezpieczenie emerytalne – 317,29 zł
– na ubezpieczenie rentowe – 211,31 zł
– na ubezpieczenie chorobowe – 39,82 zł
Podstawa prawna: art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00%.
Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 1-5 w okresie od 1 czerwca
2007 r. do 31sierpnia 2007 r. nie może być niższa od kwoty 184,80 zł.
Minimalna zadeklarowana kwota nie może być w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31sierpnia 2007 r. niższa od kwoty
2.053,34 zł
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fnansowanych ze środków publicz-
nych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm).
4. Składka na Fundusz Pracy w 2007 r.
Składka na fundusz pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Minimalna składka na fundusz pracy osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 1-5, w okresie 1 czerwca 2007 r. do
31sierpnia 2007 r. wynosi 39,82 zł.
Podstawa prawna: art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
w 2007 r.
Składka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wynosi 0,10% kwot wynagrodzenia stanowiących podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
Podstawa prawna art. 18 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 z późn. zm.).
6. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
młodocianych
Podstawa
wymiaru składki
Kwota
podstawy
wymiaru
w zł
Rodzaj
ubezpieczenia
Sposób fnansowania
płatnik ubezpieczony
I rok nauki – nie mniej niż
4% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia
108,38
emerytalne 10,58 10,58
rentowe 7,04 7,04
chorobowe – 2,66
wypadkowe zróżnicowana –
»
»
»
»
3
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
II rok nauki – nie mniej niż 5%
przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia
135,46
emerytalne 13,22 13,22
rentowe 8,80 8,80
chorobowe – 3,32
wypadkowe zróżnicowana –
III rok nauki – nie mniej niż 6%
przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia
162,54
emerytalne 15,86 15,86
rentowe 10,57 10,57
chorobowe – 3,98
wypadkowe zróżnicowana –
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.
zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z
późn. zm).
7. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2007 r. wynosi 78.480,00 zł.
Podstawa prawna: art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74
z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku
2007 (M.P. Nr 90, poz. 951).
8. Kwota rocznego ograniczenia wpłaty składek na IKE w 2007 r. wynosi
3.697,00 zł.
Podstawa prawna: art. 13 Ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116,
poz. 1205) oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie
wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007 (MP Nr 90, poz. 952).
III. WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wpłaty na PFRON dokonuje się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby
pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
IV. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 r. wynosi 19% podstawy
opodatkowania
Stawka Przychód
20% a) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towa-
rowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie
tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządze-
nia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za infor-
macje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej
(know-how),
b) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wy-
konywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób
fzycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozryw-
kowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarzą-
dzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwaran-
cji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
»
»
»
»
»
A
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
10% a) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach pol-
skich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasa-
żerów tranzytowych,
b) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi po-
wietrznej
Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z
2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
V. ODSETKI
1. Odsetki ustawowe
Od 15 października 2005 r. odsetki ustawowe wynoszą 11,5% w stosunku rocznym.
Podstawa prawna: art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2005 r. w
sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1662).
2. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Od 26 kwietnia 2007 r. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą 11,0% kwoty zaległości w stosun­
ku rocznym.
Podstawa prawna: art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wyszczególnienie Kwota w zł Okres obowiązywania
Zasiłki rodzinne – stawki miesięczne
Na pierwsze i drugie dziecko 48,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Na trzecie dziecko 64,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Na każde kolejne dziecko 68,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Z tytułu urodzenia dziecka 1000,00 01.01.2006 – 31.08.2009
Wychowawczy 400,00 01.05.2004 – 31.08.2009
Dla bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko 400,00 01.05.2004 – 31.08.2009
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170,00 01.05.2004 – 31.08.2009
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełno-
sprawnego
250,00 01.05.2004 – 31.08.2009
Na trzecie i dalsze dziecko uprawnione do zasiłku w rodzi-
nach wielodzietnych
80,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Na dziecko niepełnosprawne w wieku do 5 lat 60,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Na dziecko niepełnosprawne w wieku powyżej 5 lat 80,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Na dziecko zamieszkujące i uczęszczające do szkoły w innej
miejscowości
90,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Na dziecko dojeżdżające do szkoły w innej miejscowości 50,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 01.09.2006 – 31.08.2009
Świadczenie pielęgnacyjne 420,00 01.05.2006 – 31.08.2009
»
»
»
»
S
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
VII. ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE I OPIEKUŃCZE
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
w II kwartale 2007 r. wynosi 109,7%.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) oraz obwieszczenie Prezesa ZUS z
dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2007 r. (MP Nr 14, poz. 145).
VIII. JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY
PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH – od 1.04.2007 r. do 31.03.2008 r.
Wyszczególnienie Kwota w zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu:
1) za każdy procent stałego lub dłogotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 495,00
2) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji ubezpieczonego,
8.670,00
3) za każdy procent stałego lub dłogotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia
tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych,
495,00
4) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
8.670,00
Wyszczególnienie Kwota w zł
Z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:
1) gdy do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego
ubezpieczonego lub rencisty,
44.590,00
2) gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
22.295,00
3) gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.331,00 zł z tytułu zwiększenia
tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
44.590,00
4) gdy do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych jednocześnie dwoje lub więcej
dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.331,00 zł
z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dzie-
cko,
44.590,00
5) gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są jednocześnie
inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich niezależnie od
odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
8.670,00
6) gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.331,00 zł z
tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego
na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
22.295,00
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy
pracy lub choróby zawodowej (MP Nr 18, poz. 218).
»
»
»
G
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
IX. DIETY I INNE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
1. Podróże krajowe
Okres obowiązywania Dieta pełna w zł
Ryczałt za nocleg
(150% diety) w zł
Ryczałt na dojazdy
(20% diety) w zł
Od 1 stycznia 2007 r. 23,00 34,50 4,60
Podstawa prawna: art. 77
5
Kodeksu pracy oraz rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 30 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 227, poz. 1661).
2. Podróże zagraniczne
Stawki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r.
Lp. Państwo Waluta Kwota diety
Kwota limitu na
nocleg
1. Afganistan USD 41 100
2. Albania EUR 36 90
3. Algieria EUR 42 100
4. Andora jak w Hiszpanii
5. Angola USD 51 150
6. Arabia Saudyjska USD 46 110
7. Argentyna USD 47 100
8. Armenia USD 41 80
9. Australia AUD 87 190
10. Austria EUR 45 100
11. Azerbejdżan USD 45 150
12. Bangladesz USD 40 120
13. Belgia EUR 45 160
14. Białoruś USD 45 80
15. Bośnia i Hercegowina EUR 39 80
16. Brazylia USD 50 120
17. Bułgaria EUR 36 80
18. Chile USD 42 80
19. Chiny USD 46 110
20. Chorwacja EUR 36 100
21. Cypr EUR 33 70
22. Czechy EUR 33 80
23. Dania DKK 324 800
24. Egipt USD 49 110
25. Ekwador USD 44 110
26. Estonia EUR 39 90
27. Etiopia USD 49 95
28. Finlandia EUR 42 135
29. Francja EUR 45 120
30. Grecja EUR 45 104
31. Gruzja USD 44 150
32. Hiszpania EUR 48 120
33. Indie USD 42 110
34. Indonezja USD 42 110
35. Irak USD 60 120
36. Iran EUR 39 95
37. Irlandia EUR 45 146
38. Islandia EUR 36 80
»
»
»
7
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
39. Izrael USD 49 120
40. Japonia YPY 6 900 22 000
41. Jemen USD 41 110
42. Jordania USD 38 70
43. Kambodża USD 42 100
44. Kanada CAD 67 160
45. Kazachstan EUR 39 100
46. Kenia USD 41 90
47. Kirgistan USD 41 100
48. Kolumbia USD 41 80
49.
Kongo Republika
Demokratyczna
USD 51 140
50. Korea Południowa EUR 36 110
51.
Koreańska Republika Ludowo-
Demokratyczna
EUR 36 160
52. Kostaryka USD 38 100
53. Kuba EUR 36 80
54. Kuwejt EUR 39 180
55. Laos USD 47 70
56. Liban USD 49 120
57. Libia EUR 39 80
58. Liechtenstein jak w Szwajcarii
59. Litwa EUR 33 80
60. Luksemburg jak w Belgii
61. Łotwa EUR 48 110
62. Macedonia EUR 33 70
63. Malezja USD 42 110
64. Malta EUR 42 140
65. Maroko EUR 36 80
66. Meksyk USD 40 80
67. Mołdowa USD 45 90
68. Monako jak we Francji
69. Mongolia USD 47 100
70. Niderlandy EUR 42 120
71. Niemcy EUR 42 103
72. Nigeria USD 43 150
73. Norwegia NOK 401 1200
74. Nowa Zelandia USD 43 150
75. Pakistan USD 40 100
76. Panama USD 42 100
77. Peru USD 43 110
78. Portugalia EUR 48 85
79. Republika Południowej Afryki USD 45 100
80. Rosja USD 50 130
81. Rumunia EUR 36 70
82. San Marino jak we Włoszech
83. Senegal EUR 33 80
84. Serbia i Czarnogóra EUR 36 62
85. Singapur USD 45 125
86. Słowacja EUR 33 70
87. Słowenia EUR 36 80
88.
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
-w tym Nowy Jork i Waszyngton
USD 46
160
200
B
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
89. Syria USD 42 75
90. Szwajcaria CHF 78 160
91. Szwecja SEK 351 1 200
92. Tadżykistan USD 47 120
93. Tajlandia USD 42 110
94. Tanzania USD 48 110
95. Tunezja USD 45 100
96. Turcja EUR 33 80
97. Turkmenistan USD 42 120
98. Ukraina USD 48 100
99. Urugwaj USD 48 80
100. Uzbekistan USD 47 150
101. Wenezuela USD 39 120
102. Węgry EUR 33 70
103. Wielka Brytania GBP 32 140
104. Wietnam USD 42 95
105. Włochy EUR 42 105
106. Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 70
107. Zimbabwe USD 42 120
108. Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110
109.
Pozostałe państwa
pozaeuropejskie
USD 42 120
Uwaga: przy podróżach do:
– Gibraltaru – dieta i limit hotelowy jak w wielkiej brytanii,
– Hongkongu – dieta wynosi 46 usd a limit hotelowy 160 usd,
– Tajwanu – dieta wynosi 45 usd a limit hotelowy 100 usd.
Podstawa prawna: art. 77
5
Kodeksu pracy oraz rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 14 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 186, poz. 1555 z późn. zm.).
X. UŻYWANIE POJAZDÓW PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH
1. Stawki za 1 km przebiegu
Okres
obowiązywania
Stawka za 1 km przebiegu
Samochodu osobowego
motocykla motoroweru
o pojemności skoko­
wej do
900 cm sześć
o poj. skokowej
powyżej
900 cm sześć
od 1 marca 2004 r. 0,4894 0,7846 0,2161 0,1297
2. Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie prywatnych
samochodów osobowych do celów służbowych
Okres obowiązywania Limit kilometrów
Pojemność silnika
do 900 cm
3
powyżej 900 cm
3
od 1 marca 2004 r. 300 146,82 235,38
od 1 marca 2004 r. 500 244,70 392,30
od 1 marca 2004 r. 700 342,58 549,22
»
»
»
Ð
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
3. Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie prywatnych
motocykli do celów służbowych
Okres obowiązywania Limit kilometrów Kwota w zł
od 1 marca 2004 r. 300 64,83
od 1 marca 2004 r. 500 108,05
od 1 marca 2004 r. 700 151,27
4. Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie prywatnych
motorowerów do celów służbowych
Okres obowiązywania Limit kilometrów Kwota w zł
od 1 marca 2004 r. 300 38,91
od 1 marca 2004 r. 500 64,85
od 1 marca 2004 r. 700 90,79
Podstawa prawna: art. 34A ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn.
zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych, samochodów osobowych, mo-
tocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271) oraz rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży na obszarze kraju (Dz.U. Nr 227, poz. 1661).
XI. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2007 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu
2006 r. (2 145,59 zł) było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w całym 2006 r. (2 059,92 zł), ono zatem
stanowi podstawę do naliczenia odpisu na ten fundusz w 2007 r.
Odpis obowiązkowy Kwota w zł
a) na jednego zatrudnionego 804,260
b) na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 1072,80
c) na jednego pracownika młodocianego:
– w pierwszym roku nauki 107,28
– w drugim roku nauki 1128,74
– w trzecim roku nauki 150,19
Zwiększenia dobrowolne
odpisu obowiązkowego na każdą osobę, w stosunku do której orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
938,70
funduszu na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy 134,10
Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz.
335 z późn. zm.).
»
»
»
IO
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
XII. WYNAGRODZENIA
1. Minimalne wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia 2007 r. wynosi 936,00 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę w 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1227).
Uwaga:
Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 748,80 zł.
2. Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane do celów emerytalno­rentowych
w I kwartale 2007 r. wynosiło 2 709,14 zł.
Podstawa prawna: art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.
353 z późn. zm.)
3. Wskaźniki przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2006 r.
Okres Roczny I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
Wskaźnik przyrostu (%) 3,4 1,4 2,2 3,0 7,0
Podstawa prawna: art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania wzrostu przecięt-
nych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 z późn.
zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1637).
XIII. ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH
W okresie od 1 czerwca 2007 r. wynoszą:
• podstawowy zasiłek dla bezrobotnych 538,30 zł
• zasiłek podwyższony (120%) 646,00 zł
• zasiłek obniżony (80%) 430,70 zł
Podstawa prawna: art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001) oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie
wysokości zasiłku dla bezrobotnych (MP Nr 29, poz. 326).
XIV. ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE
Od 1 marca 2006 r. – 711,54 zł
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie
rozliczeniowym od 1 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.:
• dopuszczalna miesięczna kwota przychodu 1190,20 zł
• graniczna miesięczna kwota przychodu 1666,20 zł
• dopuszczalna roczna kwota przychodu 14.282,40 Zł
• graniczna roczna kwota przychodu 19.994,40 Zł
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).
»
»
»
»
»
»
»
»
II
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
XV. EMERYTURY I RENTY
1. Najniższe emerytury i renty
Okres
obowiązywania
Rodzaj świadczenia
Kwota
w zł
od 1.03.2006 r.
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta
rodzinna
597,46
od 1.03.2006 r. renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 459,57
od 1.03.2006 r.
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku
z wypadkiem lub chorobą zawodową
716,95
od 1.03.2006 r.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku
z wypadkiem lub chorobą zawodową
551,48
Podstawa prawna: art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
2. Dodatki do emerytur i rent
Okres
obowiązywania
Rodzaj dodatku Kwota w zł
od 1.03.2006 r. dodatek pielęgnacyjny 153,19
od 1.03.2006 r.
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu niezdolności
do samodzielnej egzystencji
229,79
od 1.03.2006 r. dodatek kombatancki 153,19
od 1.03.2006 r. dodatek kompensacyjny 22,98
od 1.03.2006 r. dodatek za tajne nauczanie 153,19
od 1.03.2006 r. dodatek dla sieroty zupełnej 287,93
od 1.03.2004 r.
dodatek dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej przymusowo za-
trudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydo-
bywania rud uranu oraz osób deportowanych do pracy przymusowej
i osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
od 7,68
do 153,19
3. Renta socjalna
Okres obowiązywania Kwota w zł
od 1.03.2006 r. Kwota świadczenia 501,87
od 1.06.2007 r.
do 31.08.2007 r.
Przychód, którego przekroczenie powoduje
zawieszenie wypłaty renty
812,80
4. Limity dopuszczalnych przychodów dla emerytów i rencistów
Okres obowiązywania Miesięczny limit ograniczający Kwota w zł
od 1.06.2007 r.
do 31.08.2007 r.
70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale
1.896,40
od 1.06.2007 r.
do 31.08.2007 r.
130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale
3.521,90
Podstawa prawna: art. 104 ust. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353)
»
»
»
»
»
IE
stawki i wskaźnikidla służb pracowniczych i fnansowych zakładów pracy
dodatek do Przeglądu Ubezpieczeniowego dla Ciebie Aktualne wskaźniki: http://www.pudc.pl/wskazniki
5. Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury lub renty
w przypadku przekroczenia limitu dopuszczalnego przychodu
Okres
obowiązywania
Rodzaj świadczenia Kwota w zł
od 1.03.2006 r.
emerytura i renta z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy
413,37
od 1.03.2006 r.
renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy
310,05
od 1.03.2006 r.
renta rodzinna, do której uprawniona
jest 1 osoba
351,38
Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
6. Kwota bazowa od 1 marca 2007 r. wynosi 2.059,92 zł.
Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
XVI. ZASIŁEK POGRZEBOWY
W okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. wynosi 5.418,20 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
»
»
»
»
C
e
n
a

j
e
d
n
e
j

k
s
i
¹
¿
k
i
-

z
a
m
ó
w
:

w
w
w
.
p
u
d
c
.
p
l
/
k
s
i
a
z
k
i 2
9
,
9
0
³
z

U
b
e
z
p
i
e
c
z
e
n
i
a

s
p
o
l
e
c
z
n
e


P
o
d
a
t
e
k

d
o
c
h
o
d
o
w
y


K
o
d
e
k
s

p
r
a
c
y
k
s
i
ą
ż
k
a
Z
a
w
s
z
e

a
k
t
u
a
l
n
a

w
e
r
s
j
a
!
!
D
o
k
o
n
a
j

z
a
k
u
p
u

p
o
w
y
z
s
z
y
c
h

t
y
t
u
l
ó
w

w

n
a
s
z
y
m

s
k
l
e
p
i
e
,

a

o
t
r
z
y
m
a
s
z

d
o
s
t
ê
p

d
o

w
e
r
s
j
i

e
l
e
k
t
r
o
n
i
c
z
n
e
j

k
s
i
¹
¿
k
i
.
W
y
k
u
p
i
e
n
i
e

d
o
s
t
ê
p
u

g
w
a
r
a
n
t
u
j
e

C
i
,

¿
e

p
r
z
e
z

r
o
k

T
w
o
j
a

k
s
i
¹
¿
k
a

b
ê
d
z
i
e

z
a
w
s
z
e

a
k
t
u
a
l
n
a
.

W

t
y
m

c
z
a
s
i
e

k
a
¿
d
a

z
m
i
a
n
a

p
r
z
e
p
i
s
ó
w
,

b
ê
d
z
i
e

n
a
t
y
c
h
m
i
a
s
t

a
k
t
u
a
l
i
z
o
w
a
n
a
.

A

T
y

b
ê
d
z
i
e
s
z

m
i
a
³

d
o
s
t
ê
p

d
o

a
k
t
u
a
l
n
e
j

w
e
r
s
j
i
.
Ju¿ nie! Teraz masz Przegl¹d w swoim komputerze
MJ-06/07
+ Szybciej na Twoim biurku od wersji papierowej
+ Mo¿liwoœæ podkreœlania na ekranie, dodawania notatek
+ Wyszukiwanie wybranych s³ów
+ Mo¿liwoœæ wielokrotnego powiêkszania stron
+ Jedno klikniêcie przenosi Ciê ze spisu treœci do wybranego artyku³u
Kole¿anka lub kolega zabiera
Ci Przegl¹d z biurka?
Zamówienia
- napisz: e-przeglad@pudc.pl
dla prenumeratorów
wersji drukowanej

3
0
,00