LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

Gîi ý lêi gi¶i ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc – cao ®¼ng n¨m 2009 Gîi ý lêi gi¶i ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc – cao ®¼ng n¨m 2009 M«n tthii:: Hãa Häc -- Khèii B -- M· ®Ò 637 M«n h Hãa Häc Khè B M· ®Ò 637

§©y lµ gîi ý gi¶i ®Ò thi ®¹i häc, cao ®¼ng - khèi B - n¨m 2009. Gîi ý lêi gi¶i nµy t«i ®−a nªn chØ víi môc ®Ých ®Ó cho c¸c em häc sinh, còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp tham kh¶o ®Ó biÕt ®−îc h−íng vµ c¸ch lµm mét ®Ò thi sao cho tèt nhÊt trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. §· cã rÊt nhiÒu thÇy c« gi¸o ®· nhiÖt t×nh ®−a ra lêi gi¶i chi tiÕt vµ trän vÑn cho ®Ò thi hãa khèi B n¨m nay, trong ®ã cã nhiÒu bµi viÕt kh¸ hay. Tuy cã ®−a ra h¬i muén so víi c¸c ®¸p ¸n kh¸c, nh−ng trong bµi viÕt nµy t«i sÏ ®−a ra nh÷ng ý kiÕn riªng cña b¶n th©n t«i vÒ ®Ò thi, t«i hi väng nh÷ng ý kiÕn cña b¶n th©n t«i vÒ ®Ò thi nµy sÏ gióp Ých cho c¸c em häc sinh còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc hãa häc. Trong lêi gîi ý gi¶i ë c¸c c©u, t«i cè g¾ng ph©n tÝch nh÷ng lçi vµ nh÷ng sai lÇm mµ c¸c em häc sinh cã thÓ m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh lµm bµi. Nh÷ng lêi gîi ý vµ ph−¬ng ph¸p t«i ®−a ra cã thÓ ch−a ph¶i lµ ph−¬ng ph¸p nhanh nhÊt hoÆc tèt nhÊt v× cßn cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p vµ c¸ch lµm kh¸c nhau, nh−ng t«i hi väng r»ng víi c¸ch mµ t«i ®−a ra sÏ lµ mét trong nh÷ng c¸ch mµ häc sinh c¶m thÊy dÔ hiÓu nhÊt. Lêi gîi ý nµy ®−îc ®−a ra ®−îc ®−a ra trong thêi gian rÊt ng¾n sau khi kÕt thóc k× thi khèi B n¨m 2009, nªn trong qu¸ tr×nh ®¸nh m¸y sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt trong qu¸ tr×nh ®¸nh m¸y. Trong qu¸ tr×nh ®äc vµ t×m hiÓu vÒ lêi gîi ý, nÕu nh− cã bÊt k× ai ®ã ph¸t hiÖn ra ®−îc nh÷ng lçi sai xãt trong c¸c c©u, t«i rÊt mong sÏ nhËn ®−îc nh÷ng lêi gãp ý ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®Ó t«i hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ lêi gîi ý gi¶i. Mäi gãp ý xin liªn hÖ qua + E_mail: netthubuon@yahoo.com hoÆc hoahoc.org@gmail.com + §iÖn tho¹i: 0979817885 + C¬ së båi d−ìng kiÕn thøc: 18A/88-§inh V¨n T¶-Thµnh Phè H¶i D−¬ng Cho biÕt khèi l−îng nguyªn tö (theo ®vC) cña c¸c nguyªn tè : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108 ; I = 127 ; Ba = 137 ; Au = 197 I. PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (40 c©u, tõ c©u 1 ®Õn c©u 40) C©u 1: Cho m gam bét Fe vµo 800 ml dung dÞch hçn hîp gåm Cu(NO3)2 0,2M vµ H2SO4 0,25M. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc 0,6m gam hçn hîp bét kim lo¹i vµ V lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m vµ V lÇn l−ît lµ B. 17,8 vµ 2,24. C. 10,8 vµ 4,48. D. 10,8 vµ 2,24. A. 17,8 vµ 4,48. Gîi ý: Ta cã: nNO − = 2nCu ( NO3 )2 = 2.0,8.0, 2 = 0, 32mol vµ n H+ = 2nH 2 SO4 = 0, 4mol
3

Ta cã; 4 H + NO3− + 3e  NO + 2 H 2O  H + cã kh¶ n¨ng sÏ tham gia ph¶n øng hÕt vµ NO-3 d− → →
0,4 mol 0,32 mol 0,1mol

+

Theo ®Ò bµi, sau ph¶n øng thu ®−îc hçn hîp 2 kim lo¹i VËy chøng tá r»ng Fe vÉn cßn d− sau => khi ®ã th× N +5 + 3e  N +2 ; Cu +2 + 2e  Cu vµ → →
0,1mol 0,3 mol 0,1mol 0,16 mol 0,32 mol 0,16 mol

Fe
0,4m + 0,16.64 56

2.

2e
0,4m + 0,16.64 56

 Fe+2 →

(t¹i sao th× b¹n tù t×m hiÓu nÕu ch−a biÕt) Khèi l−îng cña Fe cßn d− lµ: 0,6m – 0,16.64 => khèi l−îng tham gia ph¶n øng lµ 0,4m + 0,16.64 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn electron ta cã: 2.(0,4m.56 + 0,16.64) = (0,3 + 0,32).56 => m = 17,8 gam VËy ®¸p ¸n lµ: B

Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org)

1

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

NhËn xÐt: §Ò bµi cho kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch hçn hîp chøa NO -3 vµ H +
Chóng ta cÇn ph¶i vËn dông ph−¬ng ph¸p b¶o toµn electron - ®iÖn tÝch vµ sö dông ph−¬ng tr×nh ion thu gän. Qua c©u hái nµy c¸c em häc sinh cÇn ghi nhí vÒ: + HiÓu ®−îc b¶n chÊt cña ph¶n øng hãa häc trong dung dÞch. + TÝnh oxi hãa cña ion NO -3 cña dung dÞch muèi trong m«i tr−êng axit (H + ) . Fe2+ Cu 2+ Fe3+ Fe Cu Fe 2+ + RÌn luyÖn ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n bµi to¸n (b¶o toµn electron, ion, ) vµ kÜ n¨ng tÝnh to¸n. §©y lµ mét d¹ng to¸n kh¸ lµ quen thuéc trong ch−¬ng tr×nh hãa häc phæ th«ng. §iÓm mÊu chèt cña bµi to¸n lµ biÕt dùa vµo d÷ kiÖn: “thu ®−îc 0,6m gam hçn hîp bét kim lo¹i” C©u 2: Cã c¸c thÝ nghiÖm sau: (I) Sôc khÝ CO2 vµo n−íc Gia-ven. (III) Nhóng thanh s¾t vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng, nguéi. (IV) Nhóng l¸ nh«m vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nguéi. (II) Sôc khÝ SO2 vµo n−íc brom. Sè thÝ nghiÖm x¶y ra ph¶n øng hãa häc lµ B. 3. C. 1. D. 2. A. 4. Gîi ý: Víi c©u hái nµy chñ yÕu lµ yªu cÇu c¸c em häc sinh ghi nhí ®−îc kiÕn thøc, nªn em nµo l¾m ®−îc kiÕn thøc th× viÖc gi¶i quyÕt bµi to¸n chØ cÇn kho¶ng thêi gian 20s. Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: CO2 + NaClO + H 2O  NaHCO3 + HClO → + VÞ trÝ cÆp oxi hãa – khö cña kim lo¹i vµ ý nghÜa cña chóng;
Fe + H 2 SO4 (lo·ng, nguéi)  FeSO4 + H 2 → SO2 + Br2 + H 2O  2 HBr + H 2 SO4 → Al + H 2 SO4 (®Æc, nguéi)  do Al thô ®éng trong dung dÞch H 2 SO4 ®Æc, nguéi → VËy cã 3 ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra => ®¸p ¸n B. NhËn xÐt: §©y lµ mét c©u hái t−¬ng ®èi dÔ, nh−ng do nã r¬i vµo phÇn kiÕn thøc hãa häc líp 10, nªn rÊt nhiÒu c¸c em häc sinh quan t©m nhiÒu, nªn sÏ cã sù lóng tóng khi ®−a ra ®¸p ¸n. Nh−ng víi kiÕn thøc líp 12 vµ ta sÏ lo¹i ®−îc ý IV, cßn ý II cã thÓ thÊy r»ng nã ®óng dùa vµo tÝnh oxi hãa khö, cßn ý III th× khái ph¶i nãi lµ còng biÕt nã ®óng, khi ®ã b¹n chØ ph©n v©n ®¸p ¸n B vµ D. C©u 3: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ: A. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua. B. buta-1,3-®ien; cumen; etilen; trans-but-2-en. C. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. D. 1,2-®iclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen. Gîi ý: Víi c©u hái nµy, c¸c em häc sinh cÇn ghi nhí vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra ph¶n øng trïng hîp: “Ph¶i cã liªn kÕt ®«i hoÆc cã vßng kh«ng bÒn” vµ ph¶i ghi nhí vµ x¸c ®Þnh ®−îc chÝnh x¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c chÊt mµ ®Ò bµi cho. Trong c¸c chÊt ®Ò bµi cho th× cã mét sè chÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp:

VËy khi ®ã ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n ®óng. (ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña c¸c chÊt kia c¸c em tù viÕt ®Ó ghi nhí) NhËn xÐt: §©y lµ c©u hái t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, kh«ng cã tÝnh chÊt ®¸nh ®è, chñ yÕu lµ yªu cÇu häc sinh ghi nhí kiÕn thøc. C©u 4: §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ X, thu ®−îc 0,351 gam H2O vµ 0,4368 lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc). BiÕt X cã ph¶n øng víi Cu(OH)2 trong m«i tr−êng kiÒm khi ®un nãng. ChÊt X lµ

Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org)

2

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

A. CH3COCH3. B. O=CH-CH=O. C. CH2=CH-CH2-OH. D. C2H5CHO. Gîi ý: Víi c©u hái nµy, khi ®äc ®Ò ta ph¶i ®Õ ý ngay vÒ d÷ kiÖn: “X ph¶n øng víi Cu(OH)2 trong m«i tr−êng kiÒm khi ®un nãng” => X sÏ lµ hîp chÊt chøa nhãm –CHO, khi ®ã ta sÏ lo¹i ngay ®−îc ®¸p ¸n A vµ C. Ta cã: n CO2 =0,0195mol vµ n H 2 O =0,0195mol VËy khi ®ã ta sÏ suy ra ngay ®¸p ¸n sÏ lµ B. (dùa vµo sè nguyªn tö H vµ C trong ph©n tö) Víi c©u hái nµy, chóng ta ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c ®¸p ¸n ®−a ra vµ c¸c d÷ kiÖn cña bµi to¸n ®Ó ra kÕt qu¶. C©u 5: Cho c¸c nguyªn tè: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). D·y gåm c¸c nguyªn tè ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu gi¶m dÇn b¸n kÝnh nguyªn tö tõ tr¸i sang ph¶i lµ: D. K, Mg, Si, N. A. N, Si, Mg, K. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si. Gîi ý : §©y lµ mét c©u hái thuéc ch−¬ng tr×nh hãa häc líp 10 – phÇn b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. §Ó cã thÓ xÐt ®−îc, ta cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trªn vµo trong b¶ng tuÇn hoµn theo chu k× vµ nhãm (s¾p xÕp dùa vµo cÊu h×nh electron cña nguyªn tè)
 IA IIA IVA VIA  2 2 6 2 →  N 12 Mg :1s 2 s 2 p 3s  {Chu k× 3 - nhãm IIA →   2 2 6 2 2 Mg Si → 14 Si :1s 2 s 2 p 3s 3 p  {Chu k× 3 - nhãm IVA   2 2 6 2 6 1 K → 19 K :1s 2 s 2 p 3s 3 p 4 s  {Chu k× 4 - nhãm IA  Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng dÇn ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn
7

→ N :1s 2 2 s 2 2 p 3  {chu k× 2 - nhãm VA

-

Tuy c¸c nguyªn tö c¸c nguyªn tè cã cïng sè líp electron, nh−ng khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng, lùc hót gi÷a h¹t nh©n vµ electron ho¸ trÞ ë líp ngoµi cïng còng t¨ng dÇn, lµm b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn.

-

Trong mét nhãm theo chiÒu tõ trªn xuèng d−íi, b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn.

Theo chiÒu tõ trªn xuèng d−íi, sè líp electron t¨ng dÇn, ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, nh−ng do sè líp electron t¨ng m¹nh nªn lµm cho b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn

Qua s¬ ®å miªu t¶ trªn ta nhËn thÊy r»ng ®¸p ¸n D lµ ®¸p ¸n chÝnh x¸c nhÊt. NhËn xÐt : §©y lµ mét c©u hái kh«ng khã, nh−ng do nã thuéc vµo m¶ng kiÕn thøc hãa häc líp 10, nªn sÏ cã nhiÒu em häc sinh kh«ng ®Ó ý. C©u 6: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Trïng hîp stiren thu ®−îc poli (phenol-foman®ehit). B. Trïng ng−ng buta-1,3-®ien víi acrilonitrin cã xóc t¸c Na ®−îc cao su buna-N. C. Poli (etylen terephtalat) ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng trïng ng−ng c¸c monome t−¬ng øng. D. T¬ visco lµ t¬ tæng hîp. Gîi ý : Víi c©u hái nµy chñ yÕu lµ mang tÝnh chÊt lý thuyÕt, yªu cÇu häc sinh n¾m ®−îc : - C«ng thøc cña c¸c chÊt: Stiren, poli(phenol-fomandehit), buta-1,3-dien, acrilonitrin, poli (etylen terephtalat), cao su buna-N, to visco - C¸ch viÕt s¶n phÈm ph¶n øng trïng hîp, trïng ng−ng. - Tªn gäi cña polime bao gåm tªn quèc tÕ vµ tªn th−êng. + Trïng hîp Stiren => poli stiren + Buta-1,3-dien + acilonitrin => Cao su buna-N b»ng ph¶n øng trïng hîp + Poli (etylen terephtalat) lµ lo¹i t¬ lapsan ®−îc t¹o ra do ph¶n øng trïng ng−ng gi÷a etylen glicol vµ axit tetraphtalic + T¬ visco lµ lo¹i t¬ b¸n tæng hîp hay cßn ®−îc gäi lµ t¬ nh©n t¹o. Qua ®ã ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng. HOOC – – COOH ( axit terephtalic) (– CO – C6H4 – COO – (CH2)2 – O –)n + nH2O

nHOOC – C6H4 – COOH + nHO – (CH2)2 – OH NhËn xÐt: §©y lµ mét c©u kh«ng khã

Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org)

3

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

C©u 7: Cho 61,2 gam hçn hîp X gåm Cu vµ Fe3O4 t¸c dông víi dung dÞch HNO3 lo·ng, ®un nãng vµ khuÊy ®Òu. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc 3,36 lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc), dung dÞch Y vµ cßn l¹i 2,4 gam kim lo¹i. C« c¹n dung dÞch Y, thu ®−îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 151,5. B. 97,5. C. 137,1. D. 108,9. 2+ 2+ 3+ Fe Cu Fe Gîi ý: ta cã: nNO = 0,15 mol vµ ta chó ý vÒ cÆp oxi hãa - khö: Fe Cu Fe 2+ Qua d÷ kiÖn bµi ra, ta nhËn sÏ cã : 2,4 gam kim lo¹i ch−a ph¶n øng ®ã lµ Cu vµ Fe3O4 t¹o thµnh Fe(NO3)2.

N +5 + 3e  N +2 → Cu − 2e  Cu +2 →
x 2x x 0,45 0,15

3 Fe

8 + 3

+ 2e  3 Fe+2 →
2y 3y

Gäi x, y lÇn l−ît lµ sè mol Cu vµ Fe3O4 tham gia ph¶n øng.

3y

¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè vµ b¶o toµn electron ta sÏ cã: 64 x + 2, 4 + 232 y = 61, 2  x = 0,375mol   →  2 x = 2 y + 0, 45  y = 0,15mol VËy khèi l−îng muèi thu ®−îc sau ph¶n øng lµ: 0,375.(64 + 62.2) + 0,15.3.(56 + 62.2) = 151,5 gam NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi cã thÓ nãi lµ t−¬ng ®èi lµ khã, nã ®ßi hái sù t− duy cao vµ cã kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hãa, tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®Ó lµm. Cu 2+ Fe3+ Cu Fe 2+ C©u 8: Khi nhiÖt ph©n hoµn toµn tõng muèi X, Y th× ®Òu t¹o ra sè mol khÝ nhá h¬n sè mol muèi t−¬ng øng. §èt mét l−îng nhá tinh thÓ Y trªn ®Ìn khÝ kh«ng mµu, thÊy ngän löa cã mµu vµng. Hai muèi X, Y lÇn l−ît lµ: A. KMnO4, NaNO3. B. Cu(NO3)2, NaNO3. C. CaCO3, NaNO3. D. NaNO3, KNO3. Gîi ý: SÏ cã nhiÒu em häc sinh quªn ph¶n øng gi÷a cÆp oxi hãa khö
→ 2 KMnO4  K 2 MnO4 + O2 + MnO2 → 2 NaNO3  2 NaNO2 + O2 (1) (2) (3) (4) (5)

Ta cã c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÖt ph©n muèi:

→ 2Cu ( NO3 ) 2  2CuO + 4 NO2 + O2 → CaCO3   CaO + CO2 2 KNO3  2 KNO2 + O2 →

Qua c¸c ph−¬ng tr×nh trªn ta thÊy r»ng ph−¬ng tr×nh (1), (2) vµ (5) lµ c¸c ph−¬ng tr×nh cã sè mol khÝ nhá h¬n sè mol cña muèi. => lo¹i ®¸p ¸n B vµ C vµ cã hai ®¸p ¸n cÇn lùa chän lµ A vµ D. + Tinh thÓ Y khi ®èt trªn ®Ìn khÝ kh«ng mµy l¹i cã thÊy ngän löa mµu vµng => tinh thÓ Y ph¶i lµ muèi chøa ion kim lo¹i Na => lo¹i ®¸p ¸n D VËy ®¸p ¸n chÝnh x¸c lµ ®¸p ¸n A C©u 9: Hçn hîp X gåm axit Y ®¬n chøc vµ axit Z hai chøc (Y, Z cã cïng sè nguyªn tö cacbon). Chia X thµnh hai phÇn b»ng nhau. Cho phÇn mét t¸c dông hÕt víi Na, sinh ra 4,48 lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). §èt ch¸y hoµn toµn phÇn hai, sinh ra 26,4 gam CO2. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän vµ phÇn tr¨m vÒ khèi l−îng cña Z trong hçn hîp X lÇn l−ît lµ B. HOOC-COOH vµ 60,00%. A. HOOC-CH2-COOH vµ 70,87%. C. HOOC-CH2-COOH vµ 54,88%. D. HOOC-COOH vµ 42,86%. Gîi ý: Ta cã nH 2 = 0, 02mol vµ n CO2 = 0, 06mol

2 RCOOH x

+2 Na  2 RCOONa + →

H2 x/2

R ( COOH )2 y

+2 Na  R ( COONa ) 2 + →

H2 y
4

Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org)

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

x  (1) nH 2 = + y = 0, 02mol 2  1, 5 < n < 3 => n = 2 →  n CO = nx + ny = 0, 06mol (2) (víi n lµ sè nguyªn tö C trong axit)  2 VËy axit Y: CH3COOH vµ axit Z: HOOC-COOH Thay vµo (1), (2) x = 0,02 , y = 0,01
%HOOC − COOH = 0,1.90 .100 = 42, 86(%) 0,1.90 + 0,2.60

NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi tËp tÝnh to¸n t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, nã kh¸ quen thuéc víi d¹ng ¸p dông ph−¬ng ph¸p trung b×nh C©u 10: D·y gåm c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i tõ tr¸i sang ph¶i lµ: A. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. C. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO D. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. Gîi ý: Ta dùa vµo kh¶ n¨ng liªn kÕt hidro ®Ó s¾p xÕp.
o o - ChÊt nµo cã liªn kÕt hidro cµng m¹nh th× cµng cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt: t s (axit) > t o (ancol) > t s (andehit) s

- M cµng lín th× nhiÖt ®é s«i cµng lín. VËy ®¸p ¸n lµ A. C©u 11: Cho dung dÞch chøa 6,03 gam hçn hîp gåm hai muèi NaX vµ NaY (X, Y lµ hai nguyªn tè cã trong tù nhiªn, ë hai chu k× liªn tiÕp thuéc nhãm VIIA, sè hiÖu nguyªn tö ZX < ZY) vµo dung dÞch AgNO3 (d−), thu ®−îc 8,61 gam kÕt tña. PhÇn tr¨m khèi l−îng cña NaX trong hçn hîp ban ®Çu lµ A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

Gîi ý: Gi¶ sö hai muèi NaX vµ NaY ®Òu t¹o kÕt tña víi AgNO3 => C«ng thøc chóng cho hai muèi: Na X
Na X (23 + X ) 6, 03 + AgNO3  Ag X + NaNO3 → (108+X ) 8,61  → 23 + X 108 + X = => X = 175, 66 6, 03 8, 61

Kh«ng cã halogen tho¶ m¶n  cã NaF (AgF kh«ng kÕt tña) cßn l¹i NaCl →
→ Ta dÔ dµng tÝnh ®−îc: nNaCl = nAgCl = 0,06  %mNaF =
6, 03 − 0, 06.58, 5 .100 = 41, 8(%) 6, 03

C©u 12: Hßa tan hoµn toµn 20,88 gam mét oxit s¾t b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng thu ®−îc dung dÞch X vµ 3,248 lÝt khÝ SO2 (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc). C« c¹n dung dÞch X, thu ®−îc m gam muèi sunfat khan. Gi¸ trÞ cña m lµ D. 58,0. A. 52,2. B. 48,4. C. 54,0. Gîi ý: nSO2 = 0,145mol + C¸ch 01: §¹i sè + b¶o toµn electron FexOy : a mol → xFe+3 xFe+2y/x - (3x – 2y)e  ax a(3x – 2y) +6 S + 2e  → S+4 0,29 0,145 (3x - 2y)a = 0,29  x = y →  (56x + 16y)a = 20,88  Oxit sắt: FeO; số mol FeO = 20,88/72 = 0,29 mol => Số mol : Fe2(SO4)3 = 0,29/2 = 0,145 mol m = 0,145. 400 = 58,0 + C¸ch 02: ¸p dông ph−¬ng ph¸p quy ®æi Qui FexOy thµnh Fe vµ O Cho : Fe - 3e Fe3+ . NhËn: O + 2e O2- vµ S+6 + 2e S+4 x 3x x y 2y 0,29 0,145
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 5

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

56x + 16y = 20, 88   x = 0, 29 Fe2 (    →  → mmuèiSO4 )3 = 05.0, 29.400 = 58 gam   3x = 2y + 0, 29 y = 0,29     NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi to¸n t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, nã chØ mang tÝnh chÊt tÝnh to¸n vµ v¹n dông ph−¬ng ph¸p gi¶i, víi nh÷ng häc sinh héi tô K3P th× viÖc gi¶i quÕt bµi to¸n nµy kh¸ ®¬n gi¶n C©u 13: Cho c¸c ph¶n øng hãa häc sau:
(1) (NH4)2SO4 + BaCl2  → (3) Na2SO4 + BaCl2  → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2  → → C¸c ph¶n øng ®Òu cã cïng mét ph−¬ng tr×nh ion thu gän lµ? A. (1), (2), (3), (6). B. (3), (4), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (3), (5), (6). 2+ 2− Gîi ý: (1), (2), (3) vµ (6) ®Òu cã cïng ph−¬ng tr×nh ion thu gän lµ: Ba + SO4  BaSO4 ↓ → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2  → (4) H2SO4 + BaSO3  →

C©u 14: Hßa tan m gam hçn hîp gåm Al, Fe vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng (d−). Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc dung dÞch X. Cho dung dÞch Ba(OH)2 (d−) vµo dung dÞch X, thu ®−îc kÕt tña Y. Nung Y trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi, thu ®−îc chÊt r¾n Z lµ B. hçn hîp gåm BaSO4 vµ FeO. A. hçn hîp gåm Al2O3 vµ Fe2O3. C. hçn hîp gåm BaSO4 vµ Fe2O3. D. Fe2O3. Gîi ý:  FeSO4 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe    +H SO +Ba(OH)2 , +O +H2O, 0 t0   24  →   du  →   2  t  → → Fe2O3 ,BaSO4    Al(OH)3 , tan Al Al2 (SO4 )3  BaSO4  BaSO4         C©u 15: Cho 0,02 mol amino axit X t¸c dông võa ®ñ víi 200 ml dung dÞch HCl 0,1M thu ®−îc 3,67 gam muèi khan. MÆt kh¸c 0,02 mol X t¸c dông võa ®ñ víi 40 gam dung dÞch NaOH 4%. C«ng thøc cña X lµ B. H2NC2H3(COOH)2. A. (H2N)2C3H5COOH. C. H2NC3H6COOH. D. H2NC3H5(COOH)2. Gîi ý: Theo ®Ò bµi dùa vµo d÷ kiÖn “0,02 mol amino axit X t¸c dông võa ®ñ víi 200 ml dung dÞch HCl 0,1M” ta lo¹i ngay ®−îc ®¸p ¸n A Ta cã nNaOH = 0,04 mol = 2naxit => cã 2 nhãm axit => lo¹i tiÕp ®−îc ®¸p ¸n C Ta cã c«ng thøc cña amino axit d¹ng: H2N-R-(COOH)2 (HOOC)2RNH3Cl (HOOC)2RNH2 + HCl 3, 67 0,02 0,02 Mmuèi = 45.2 + R + 52,5 = = 183, 5 R = 41 (-C3H5-) 0, 02 VËy X lµ: (HOOC)2C3H5NH2 C©u 16: Cho 2,24 gam bét s¾t vµo 200 ml dung dÞch chøa hçn hîp gåm AgNO3 0,1M vµ Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc dung dÞch X vµ m gam chÊt r¾n Y. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 2,80. B. 4,08. C. 2,16. D. 0,64. Gîi ý: Ta chó ý vÒ vÞ trÝ cña cÆp oxi hãa – khö trong d·y ®iÖn hãa:

Fe2 + Fe

Cu 2+ Cu

Fe3+ Fe 2+

Ag + Ag
Fe + Cu 2+  Fe 2+ + Cu →
0,03 0,03 0,03

Ta cã: nFe = 0,04 mol; nAgNO3 = 0, 02mol vµ n Cu(NO3 )2 = 0,1mol

→ Ta cã thø tù ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: Fe + 2 Ag +  Fe2 + + 2 Ag
0,01 0,02 0,02

Khèi l−îng chÊt r¾n Y ;µ: 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 gam C©u 17: Cho X lµ hîp chÊt th¬m; a mol X ph¶n øng võa hÕt víi a lÝt dung dÞch NaOH 1M. MÆt kh¸c nÕu cho a mol X ph¶n øng víi Na (d−) th× sau ph¶n øng thu ®−îc 22,4a lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 6

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

A. CH3-C6H3(OH)2. C. HO-CH2-C6H4-OH.

B. HO-C6H4-COOCH3. D. HO-C6H4-COOH.

Gîi ý: X t¸c dông ®−îc víi NaOH => X chøa mét nguyªn tö H linh ®éng (Nhãm -OH liªn kÕt trùc tiÕp víi vßng benzen hoÆc cã nhãm -COOH) => lo¹i ®¸p ¸n A MÆt kh¸c: nH 2 = nX => cã chøa chøa 2 nguyªn tö H linh ®éng
VËy lo¹i ®¸p ¸n B vµ D vµ cuèi cïng lµ ®¸p ¸n ®óng: C C©u 18: Hçn hîp khÝ X gåm H2 vµ mét anken cã kh¶ n¨ng céng HBr cho s¶n phÈm h÷u c¬ duy nhÊt. TØ khèi cña X so víi H2 b»ng 9,1. §un nãng X cã xóc t¸c Ni, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc hçn hîp khÝ Y kh«ng lµm mÊt mµu n−íc brom; tØ khèi cña Y so víi H2 b»ng 13. C«ng thøc cÊu t¹o cña anken lµ A. CH3-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-CH2-CH3. C. CH2=C(CH3)2. D. CH2=CH2. Gîi ý: V× Anken cã kh¶ n¨ng céng HBr cho s¶n phÈm duy nhÊt => lo¹i ngay ®¸p ¸n B vµ C v× theo quy t¾c céng cã kh¶ n¨ng t¹o ra hai s¶n phÈm (s¶n phÈm chÝnh vµ s¶n phÈm phô) Ta gäi c«ng thøc cña anken lµ : CnH2n víi sè mol lµ a mol => sè mol cña H2 lµ 1-a mol (coi hçn hîp cã 1 mol) Cn H 2 n + H 2  Cn H 2 n + 2 → 1− x Tæng sè mol lµ 1 x 0 1 − 2x x Theo ®Ò bµi ta cã: + Tr−íc pø: 14nx+(1-x).2=9,1.2 Tæng sè mol lµ 1-x

  x = 0,3mol →  Anken : CH 3 − CH = CH − CH 3 →    + Sau pø: x(14n+2) + 2(1-2x) = 13.2(1-x) n = 4 C©u 19: ThÝ nghiÖm nµo sau ®©y cã kÕt tña sau ph¶n øng? A. Cho dung dÞch NaOH ®Õn d− vµo dung dÞch Cr(NO3)3. B. Cho dung dÞch HCl ®Õn d− vµo dung dÞch NaAlO2 (hoÆc Na[Al(OH)4]). C. Thæi CO2 ®Õn d− vµo dung dÞch Ca(OH)2. D. Cho dung dÞch NH3 ®Õn d− vµo dung dÞch AlCl3. Gîi ý: Dùa vµo tÝnh chÊt hãa häc cña c¸c chÊt +) 3NaOH + Cr(NO3)3 => 3NaNO3 + Cr(OH)3 vµ NaOH + Cr(OH)3 => NaCrO2 + 2H2O vµ Al(OH)3 + 3HCl => AlCl3 + 3H2O +) HCl + NaAlO2 + H2O => NaCl + Al(OH)3 +) CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O vµ CO2 + CaCO3 + H2O => Ca(HCO3)2 +) 3NH3 + 3H2O + AlCl3 => Al(OH)3 + 3NH4Cl C©u 20: Cho mét sè tÝnh chÊt: cã d¹ng sîi (1) tan trong n−íc (2) tan trong n−íc Svayde (3) ph¶n øng víi axit nitric ®Æc (xóc t¸c axit sunfuric ®Æc) (4) tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c (5) bÞ thuû ph©n trong dung dÞch axit ®un nãng (6). C¸c tÝnh chÊt cña xenluloz¬ lµ: B. (1), (3), (4) vµ (6) C. (2), (3), (4) vµ (5) D. (1,), (2), (3) vµ (4) A. (3), (4), (5) vµ (6) Gîi ý: Xem l¹i SGK C©u 21: Cho c¸c hîp chÊt sau : (b) HOCH2-CH2-CH2OH (a) HOCH2-CH2OH (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3 (e) CH3-CH2OH C¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi Na, Cu(OH)2 lµ C. (a), (c), (d) D. (c), (d), (e) A. (c), (d), (f) B. (a), (b), (c) Gîi ý: T¸c dông ®−îc víi Na => ChÊt ph¶i chøa nhãm –OH; t¸c dông víi Cu(OH)2 => chøa nhãm –OH liÒn kÒ nhau Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 7

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

VËy ®¸p ¸n lµ C. C©u 22: Sè ®ipeptit tèi ®a cã thÓ t¹o ra tõ mét hçn hîp gåm alanin vµ glyxin lµ C. 4 D. 1 A. 2 B. 3 Gîi ý: §Ó lµm bµi nµy ta cã thÓ h×nh dung lµ tõ hai sè 1 vµ 2 th× cã th× cã bao nhiªu c¸ch ghÐp nã liÒn l¹i víi nhau thµnh thµnh 1 sè gåm cã hai sè: 11; 22; 12; 21 => §¸p ¸n lµ C C©u 23: Cho c¸c ph¶n øng sau :

→ (a) 4HCl + PbO2  PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3  NH4Cl + CO2 + H2O →

(c) 2HCl + 2HNO3  2NO3 + Cl2 + 2H2O → (d) 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2 → Sè ph¶n øng trong ®ã HCl thÓ hiÖn tÝnh khö lµ A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Gîi ý: ta muèn x¸c ®Þnh ®−îc ph¶n øng mµ HCl thÓ hiÖn tÝnh khö => Cl sÏ cho ®i electron thµnh sè oxi hãa

→ d−¬ng cao h¬n. 2Cl − − 2e  Cl2

C©u 24: Cho hai hîp chÊt h÷u c¬ X, Y cã cïng c«ng thøc ph©n tö lµ C3H7NO2. Khi ph¶n øng víi dung dÞch NaOH, X t¹o ra H2NCH2COONa vµ chÊt h÷u c¬ Z ; cßn Y t¹o ra CH2=CHCOONa vµ khÝ T. C¸c chÊt Z vµ T lÇn l−ît lµ B. C2H5OH vµ N2 A. CH3OH vµ CH3NH2 C. CH3OH vµ NH3 D. CH3NH2 vµ NH3 Gîi ý: Ta ®Ó ý vµo d÷ kiÖn Y (C3H7NO2) + NaOH => CH2=CHCOONa vµ khÝ T Ta nhËn thÊy r»ng T sÏ kh«ng cßn chøa nguyªn tö C n÷a (Lo¹i ngay ®¸p ¸n A). MÆt kh¸c X (C3H7NO2) + NaOH => H2NCH2COONa vµ chÊt h÷u c¬ Z. Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè => Z kh«ng cã chøa nguyªn tö N => lo¹i tiÕp ®−¬c ®¸p ¸n D vµ B (do X chøa nhiÒu h¬n 1 nguyªn tö C) VËy ®¸p ¸n chÝnh x¸c lµ ®¸p ¸n C C3H7NO2 + NaOH H2NCH2COONa + CH3OH ; C3H7NO2 + NaOH CH2=CHCOONa + NH3 + H2O (X) (Z) (Y) (T) C©u 25: Nung nãng m gam hçn hîp gåm Al vµ Fe3O4 trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc hçn hîp r¾n X. Cho X t¸c dông víi dung dÞch NaOH (d−) thu ®−îc dung dÞch Y, chÊt r¾n Z vµ 3,36 lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). Sôc khÝ CO2 (d−) vµo dung dÞch Y, thu ®−îc 39 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 48,3 B. 57,0 C. 45,6 D. 36,7 Gîi ý: Theo ®Ò bµi sau X + NaOH => khÝ H2 2Al + 2NaOH + 2H2O => 2NaAlO2 + 3H2 => p− nhiÖt nh«m th× Al cßn d−  → 9Fe + 4Al2O3 8Al + 3Fe3O4 0,4 0,4.3/8 ChÊt r¾n X: Fe ; Al2O3 ; Al d− Dd Y: NaAlO2 NaAlO2 + CO2 + 2H2O => NaHCO3 + Al(OH)3 Sè mol Al d− sau p− nhiÖt nh«m = 2/3 sè mol H2 = 2/3. 3,36/22,4 = 0,1 mol Sè mol Al ban ®Çu = sè mol Al(OH)3 = 39/78 = 0,5 mol Sè mol Al tham gia p − nhiÖt nh«m = 0,5 – 0,1 = 0,4 mol Sè mol Fe3O4 = 0,4.3/8 = 0,15 mol => m = 0,5. 27 + 0,15. 232 = 48,3 C©u 26: Cho hçn hîp X gåm CH4, C2H4 vµ C2H2. LÊy 8,6 gam X t¸c dông hÕt víi dung dÞch brom (d−) th× khèi l−îng brom ph¶n øng lµ 48 gam. MÆt kh¸c, nÕu cho 13,44 lÝt (ë ®ktc) hçn hîp khÝ X t¸c dông víi l−îng d− dung dÞch AgNO3 trong NH3, thu ®−îc 36 gam kÕt tña. PhÇn tr¨m thÓ tÝch cña CH4 cã trong X lµ D. 50% A. 40% B. 20% C. 25% Gîi ý: 13,44 lit X : Sè mol hçn hîp X = 13,44/22,4 = 0,6 mol Sè mol C2Ag2 = 36/240 = 0,15 mol. Suy ra sè mol C2H2 = 0,15 mol
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 8

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

Sè mol Br2 p− = 48/160 = 0,3 mol Trong 8,6gam X: CH4: amol; C2H4: bmol; C2H2: c mol Trong 13,44 lit X: CH4: na mol; C2H4: nb mol; C2H2: nc mol Ta cã: 16a + 28b + 26c = 8,6 a = 0,2 b + 2c = 0,3 b = 0,1 nc = 0,15 c = 0,1 na + nb + nc = 0,6 %V cña CH4 = (0,2/0,4).100 = 50% C©u 27: Cho chÊt xóc t¸c MnO2 vµo 100 ml dung dÞch H2O2, sau 60 gi©y thu ®−îc 3,36 ml khÝ O2 (ë ®ktc). Tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng (tÝnh theo H2O2) trong 60 gi©y trªn lµ B. 5,0.10-4 mol/(l.s) C. 1,0.10-3 mol/(l.s) D. 5,0.10-5 mol/(l.s) A. 2,5.10-4 mol/(l.s) MnO2 Gîi ý: 2 H 2O2  2 H 2O + O2 →

→ → H → Ta cã nO2 = 1,5.10 −4 mol  nH 2O2 = 3.10−4 mol  CM 2O2 = 3.10 −3 M  V = 5.10−5 mol / l.s
C©u 28: Trén 100 ml dung dÞch hçn hîp gåm H2SO4 0,05M vµ HCl 0,1M víi 100 ml dung dÞch hçn hîp gåm NaOH 0,2M vµ Ba(OH)2 0,1M thu ®−îc dung dÞch X. Dung dÞch X cã pH lµ A. 1,2 B. 1,0 C. 12,8 D. 13,0 Gîi ý : Số mol H2SO4 = 0,05.0,1 = 0,005 mol, suy ra số mol H+ = 0,01 mol Số mol HCl = 0,1.0,1 = 0,01 mol , suy ra số mol H+ = 0,01 mol Tổng số mol H+ = 0,01 + 0,01 = 0,02 mol Số mol NaOH = 0,2. 0,1 = 0,02 mol, suy ra số mol OH- = 0,02 mol Số mol Ba(OH)2 = 0,1. 0,1 = 0,01 mol, suy ra số mol OH- = 0,02 mol Tổng số mol OH- = 0,04 mol H2 O H+ + OH0,02 0,02 Số mol OH- dư = 0,04 – 0,02 = 0,02 mol => [OH-]dư = 0,02/(0,1 + 0,1) = 0,1 mol/lit = 10-1 pOH = 1 => pH = 14 – 1 = 13 C©u 29: §iÖn ph©n cã mµng ng¨n 500 ml dung dÞch chøa hçn hîp gåm CuCl2 0,1M vµ NaCl 0,5M (®iÖn cùc tr¬, hiÖu suÊt ®iÖn ph©n 100%) víi c−êng ®é dßng ®iÖn 5A trong 3860 gi©y. Dung dÞch thu ®−îc sau ®iÖn ph©n cã kh¶ n¨ng hoµ tan m gam Al. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña m lµ B. 2,70 C. 1,35 D. 5,40 A. 4,05 Gîi ý :

mCl2 =

35, 5.5.3860 = 7,1(g ) øng víi nCl = 0,1 (mol); nCuCl = 0,05; nNaCl = 0,25 96500.1
2 2

dpdd dpdd → → CuCl2   Cu + Cl2 ; 2NaCl + 2H2O   2NaOH + H2 + Cl2 ; Al + NaOH + H2O NaAlO2 + 3/2H2 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 mAlmax = 0,1.27= 2,7 (g) C©u 30: Cho hçn hîp X gåm hai hîp chÊt h÷u c¬ no, ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch KOH 0,4M, thu ®−îc mét muèi vµ 336 ml h¬i mét ancol (ë ®ktc). NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn l−îng hçn hîp X trªn, sau ®ã hÊp thô hÕt s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 (d−) th× khèi l−îng b×nh t¨ng 6,82 gam. C«ng thøc cña hai hîp chÊt h÷u c¬ trong X lµ B. CH3COOH vµ CH3COOC2H5 A. HCOOH vµ HCOOC2H5 C. C2H5COOH vµ C2H5COOCH3 D. HCOOH vµ HCOOC3H7 Gîi ý: Ta cã nancol = 0,015 mol ≠ nKOH = 0,04 mol = nX mµ X l¹i gåm hai hîp chÊt h÷u c¬ no, ®¬n chøc vµ t¸c dông võa ®ñ víi 100 ml dung dÞch KOH 0,4M, thu ®−îc mét muèi vµ 336 ml h¬i mét ancol VËy hçn hîp X chøa 1 axit h÷u c¬ vµ mét este cña chÝnh axit h÷u c¬ ®ã => CT: Cn H 2 n O2

Cn H 2 n O2  nCO2 + nH 2O => 0,04 n.44 + 0, 04.n.18 = 6,82  n = 2, 75 → → Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 9

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

CnH2nO2 (lµ axit) vµ CmH2mO2 (lµ esste) =>

0, 015.m + (0, 04 − 0, 015).n = 2, 75 => 0,11 = 0,015m + 0,025n 0, 04

3m + 5n = 22 => n =2; m =4 C©u 31: Cho c¸c hîp chÊt h÷u c¬ : (1) ankan; (2) ancol no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (3) xicloankan; (4) ete no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (5) anken; (6) ancol kh«ng no (cã mét liªn kÕt ®«i C=C), m¹ch hë (7) ankin; (8) an®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (9) axit no, ®¬n chøc, m¹ch hë (10) axit kh«ng no (cã mét liªn kÕt ®«i C=C), ®¬n chøc D·y gåm c¸c chÊt khi ®èt ch¸y hoµn toµn ®Òu cho sè mol CO2 b»ng sè mol H2O lµ : A. (3), (5), (6), (8), (9) B. (3), (4), (6), (7), (10) C. (2), (3), (5), (7), (9) D. (1), (3), (5), (6), (8) Gîi ý: §Ó ®èt ch¸y mét chÊt mµ cã ®−îc nCO2 = nH 2O  C¸c chÊt cã d¹ng CT lµ: C n H 2 n Ox .... →

C©u 32: §iÖn ph©n nãng ch¶y Al2O3 víi anot than ch× (hiÖu suÊt ®iÖn ph©n 100%) thu ®−îc m kg Al ë catot vµ 67,2 m3 (ë ®ktc) hçn hîp khÝ X cã tØ khèi so víi hi®ro b»ng 16. LÊy 2,24 lÝt (ë ®ktc) hçn hîp khÝ X sôc vµo dung dÞch n−íc v«i trong (d−) thu ®−îc 2 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ B. 75,6 C. 67,5 D. 108,0 A. 54,0 Gîi ý:
®pnc 2 Al2O3  4 Al + 3O2 →

O2 + 2C  2CO →

O2 + C  CO2 →

Ta cã M X = 32 Gi¶ sö r»ng trong X cã chøa a mol CO2, b mol CO vµ c mol O2 44a + 28b + 32c => ta cã: a + b + c = 3 mol vµ = 32 MÆt kh¸c ta cã nCaCO3 = 0, 02mol  nCO2 / 2,24 l = 0, 02mol → 3 => a = 0,6 mol => a = 0,6 ; b = 1,8 vµ c = 0,6 vËy m = (0,6 + 0,9 + 0,6).(4/3). 27 = 75,6 gam C©u 33: Khi nhiÖt ph©n hoµn toµn 100 gam mçi chÊt sau : KClO3 (xóc t¸c MnO2), KMnO4, KNO3 vµ AgNO3. ChÊt t¹o ra l−îng O2 lín nhÊt lµ B. AgNO3 C. KMnO4 D. KClO3 A. KNO3 Gîi ý: Ph−¬ng tr×nh nhiÖt ph©n:
MnO2 2 KClO3  2 KCl + 3O2 →

2 KNO3  2 KNO2 + O2 → 2 AgNO3  2 Ag + 2 NO2 + O2 →

2 KMnO4  K 2 MnO4 + MnO2 + O2 →

Dùa theo ph−¬ng tr×nh vÒ tØ lÖ sè ph©n tö khÝ O2 t¹o ra, ta nhËn thÊy r»ng KClO3 lµ chÊt cã kh¶ n¨ng t¹o ra l−îng khÝ O2 nhiÒu nhÊt C©u 34: Hçn hîp X gåm hai este no, ®¬n chøc, m¹ch hë. §èt ch¸y hoµn toµn mét l−îng X cÇn dïng võa ®ñ 3,976 lÝt khÝ O2 (ë ®ktc), thu ®−îc 6,38 gam CO2. MÆt kh¸c, X t¸c dông víi dung dÞch NaOH, thu ®−îc mét muèi vµ hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. C«ng thøc ph©n tö cña hai este trong X lµ A. C2H4O2 vµ C3H6O2 B. C3H4O2 vµ C4H6O2 C. C3H6O2 vµ C4H8O2 D. C2H4O2 vµ C5H10O2 Gîi ý: Theo ®Ò bµi “X t¸c dông víi dung dÞch NaOH, thu ®−îc mét muèi vµ hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp” vËy hai este nµy no, ®¬n chøc, m¹ch hë vµ kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng => CT: Cn H 2 n O2

 3n − 2  3n − 2 → O2  nCO2 + nH 2O   = 0,1775 a. a = 0, 04mol 2 Theo ®Ò bµi ta cã:   → → 2    n = 3, 6 3n − 2  a n = 0,145  a mol a. an   2  VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña hai este lµ: C3H6O2 vµ C4H8O2 => §¸p ¸n C Cn H 2 n O2 +
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 10

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

C©u 35: Hai hîp chÊt h÷u c¬ X vµ Y lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp, ®Òu t¸c dông víi Na vµ cã ph¶n øng tr¸ng b¹c. BiÕt phÇn tr¨m khèi l−îng oxi trong X, Y lÇn l−ît lµ 53,33% vµ 43,24%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X vµ Y t−¬ng øng lµ A. HO-CH2-CH2-CHO vµ HO-CH2-CH2-CH2-CHO B. HO-CH(CH3)-CHO vµ HOOC-CH2-CHO C. HO-CH2-CHO vµ HO-CH2-CH2-CHO D. HCOOCH3 vµ HCOOCH2-CH3 Gîi ý: Ta chó ý vµo d÷ kiÖn bµi to¸n vµ c¸c ®¸p ¸n ®Ò ®−a ra => Lo¹i ®¸p ¸n D do kh«ng chøa chÊt t¸c dông víi Na. Vµ lo¹i ®¸p ¸n B do hai chÊt ®Ò cho kh¸c d·y ®ång ®¼ng. VËy cßn l¹i hai ®¸p ¸n A vµ C, c¸c chÊt trong hai ®¸p ¸n A vµ C ®Òu cã cïng d¹ng c«ng thøc: CnH2nO2 32 53, 33 = ⇒ n = 2 => ®¸p ¸n C Theo ®Ò bµi ra ta cã: %OX = 14n + 32 100 C©u 36: Hîp chÊt h÷u c¬ X t¸c dông ®−îc víi dung dÞch NaOH ®un nãng vµ víi dung dÞch AgNO3 trong NH3. ThÓ tÝch cña 3,7 gam h¬i chÊt X b»ng thÓ tÝch cña 1,6 gam khÝ O2 (cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt). Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 gam X th× thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®−îc v−ît qu¸ 0,7 lÝt (ë ®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3COOCH3 B. O=CH-CH2-CH2OH C. HOOC-CHO D. HCOOC2H5 Gîi ý: Ta dÔ dµng x¸c ®Þnh MX = 74 => Sè nguyªn tö C ≥ 2,3125 => Lo¹i ®¸p ¸n C Theo ®Ò bµi X t¸c dông ®−îc víi NaOH => Lo¹i ®¸p ¸n B MÆt kh¸c X t¸c dông ®−îc víi dung dÞch AgNO3/NH3 => §¸p ¸n D C©u 37: Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm sau : (I) Cho dung dÞch NaCl vµo dung dÞch KOH. (II) Cho dung dÞch Na2CO3 vµo dung dÞch Ca(OH)2 (III) §iÖn ph©n dung dÞch NaCl víi ®iÖn cùc tr¬, cã mµng ng¨n (IV) Cho Cu(OH)2 vµo dung dÞch NaNO3 (V) Sôc khÝ NH3 vµo dung dÞch Na2CO3. (VI) Cho dung dÞch Na2SO4 vµo dung dÞch Ba(OH)2. C¸c thÝ nghiÖm ®Òu ®iÒu chÕ ®−îc NaOH lµ: B. II, III vµ VI C. I, II vµ III D. I, IV vµ V A. II, V vµ VI C©u 38: Hoµ tan hoµn toµn 2,9 gam hçn hîp gåm kim lo¹i M vµ oxit cña nã vµo n−íc, thu ®−îc 500 ml dung dÞch chøa mét chÊt tan cã nång ®é 0,04M vµ 0,224 lÝt khÝ H2 (ë ®ktc). Kim lo¹i M lµ A. Ca B. Ba C. K D. Na Gîi ý: 2M + 2nH2O  2M(OH)n + H2 → 0,02/n 0,02/n 0,01  → 2M(OH)n M2On + nH2O 0,01 – 0,01/n 0,02 – 0,02/n Số mol H2 = 0,224/22,4 = 0,01mol Số mol M(OH)n = 0,5.0,04 = 0,02mol M.0,02/n + (0,01 – 0,01/n)(2M + 16n) = 2,9 => 0,02M + 0,16n = 3,06. Suy ra: n = 2, M = 137 C©u 39: Khi cho a mol mét hîp chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, O) ph¶n øng hoµn toµn víi Na hoÆc víi NaHCO3 th× ®Òu sinh ra a mol khÝ. ChÊt X lµ A. etylen glicol B. axit a®ipic C. axit 3-hi®roxipropanoic D. ancol o-hi®roxibenzylic Gîi ý: Theo ®Ò bµi nã ph¶n øng ®−îc víi Na, víi c¶ NaHCO3 vµ nX = nkhÝ => ph©n tö chøa 2 nguyªn tö H linh ®éng trong ®ã cã 1 nguyªn tö H mang tÝnh axit => §¸p ¸n C (HO-CH2-CH2-COOH) Do etylen glicol vµ ancol o-hi®roxibenzylic kh«ng t¸c dông ®−îc víi NaHCO3 cßn axit a®ipic th× chøa tíi tËn 2 nguyªn tö H mang tÝnh axit. C©u 40: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 11

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

A. N−íc ®¸ thuéc lo¹i tinh thÓ ph©n tö. B. ë thÓ r¾n, NaCl tån t¹i d−íi d¹ng tinh thÓ ph©n tö C. Photpho tr¾ng cã cÊu tróc tinh thÓ nguyªn tö D. Kim c−¬ng cã cÊu tróc tinh thÓ ph©n tö. Gîi ý: §©y lµ mét c©u kh¸ ®¬n gi¶n nh−ng ®a sè c¸c em häc sinh sÏ lóng tóng khi gÆp c©u nµy v× nã thuéc vµo phÇn mµ c¸c em hÇu nh− kh«ng quan t©m nhiÒu trong hãa häc líp 10 + NaCl thuéc lo¹i tinh thÓ ion + P tr¾ng thuéc lo¹i tinh thÓ ph©n tö + Kim c−¬ng thuéc lo¹i tinh thÓ nguyªn tö

II. PhÇn RI£NG [10 c©u] ThÝ sinh chØ ®−îc chän lµm mét trong hai phÇn (phÇn A hoÆc B) A. Theo ch−¬ng tr×nh ChuÈn (10 c©u, tõ c©u 41 ®Õn c©u 50)
C©u 41: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng ? B. Xenluloz¬ cã cÊu tróc m¹ch ph©n nh¸nh A. Glucoz¬ bÞ khö bëi dung dÞch AgNO3 trong NH3 C. Amilopectin cã cÊu tróc m¹ch ph©n nh¸nh D. Saccaroz¬ lµm mÊt mµu n−íc brom Gîi ý : - A sai v× ë ®©y glucozo khö ®−îc Ag+ thµnh Ag (Ag+ lµ chÊt oxi hãa hay chÊt bÞ khö) - B sai v× Xenlulozo lµ chÊt cã cÊu tróc m¹ch th¼ng, ®−îc t¹o ra bëi c¸c m¾t xÝch β − glucozo víi liªn kÕt

β − 1, 4 − glicozit
- D sai v× saccarozo kh«ng cßn cã nhãm -OH semiaxetal => kh«ng cã tÝnh khö - C ®óng v× amilopectin cã cÊu t¹o m¹ch ph©n nh¸nh cßn amilozo l¹i cã cÊu t¹o m¹ch th¼ng. C©u 42: Nhóng mét thanh s¾t nÆng 100 gam vµo 100 ml dung dÞch hçn hîp gåm Cu(NO3)2 0,2M vµ AgNO3 0,2M. Sau mét thêi gian lÊy thanh kim lo¹i ra, röa s¹ch lµm kh« c©n ®−îc 101,72 gam (gi¶ thiÕt c¸c kim lo¹i t¹o thµnh ®Òu b¸m hÕt vµo thanh s¾t). Khèi l−îng s¾t ®· ph¶n øng lµ D. 1,40 gam A. 2,16 gam B. 0,84 gam C. 1,72 gam

Gîi ý: Ta cã vÞ trÝ c¸c cÆp ®iÖn oxi hãa – khö trong d·y ®iÖn hãa:
Ta cã: nCu ( NO3 )2 = 0, 02mol vµ n AgNO3 = 0, 02mol
Fe + 2 Ag +  Fe 2+ + 2 Ag →
0,01 0,02 0,02

Fe2+ Fe

Cu 2+ Cu

Fe3+ Fe2+

Ag + Ag

Fe + Cu 2+  Fe 2+ + Cu →
x x x

Theo ®Ò bµi ra ta cã: 100 – (0,01+x).56 + 0,02.108 + 64x = 101,72 => x = 0,015mol VËy khèi l−îng s¾t ®· tham gia ph¶n øn lµ: (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam => §¸p ¸n D NhËn xÐt: §©y lµ mét d¹ng to¸n quen thuéc vÒ ph¶n øng gi÷a kim lo¹i vµ dung dÞch muèi. C©u 43: Hi®r« ho¸ hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm hai an®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng thu ®−îc (m + 1) gam hçn hîp hai ancol. MÆt kh¸c, khi ®èt ch¸y hoµn toµn còng m gam X th× cÇn võa ®ñ 17,92 lÝt khÝ O2 (ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ B. 17,8 C. 8,8 D. 24,8 A. 10,5 Gîi ý: Gäi c«ng thøc TB cña hai andehit no, ®¬n chøc m¹ch hë, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng lµ: Cn H 2 nO
→ C n H 2 nO + H 2   C n H 2 n+ 2O C n H 2nO + 3n − 1 → O 2   nC O 2 + nH 2 O 2

Ta cã: mH 2 = 1 gam => nH 2 = 0,5 mol => 0, 5.

3n − 1 = 0,8 => n = 1, 4 => m = 0,5.(14.1, 4 + 16) = 17,8 gam 2

Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 12

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

NhËn xÐt: §©y lµ bµi tËp rÊt ®¬n gi¶n, quen thuéc ®èi víi ph−¬ng ph¸p ®Æt c«ng thøc trung b×nh cho hai chÊt kÕ tiÕp nhau trong cïng mét d·y ®ång ®¼ng. C©u 44: Cho 100 ml dung dÞch KOH 1,5M vµo 200 ml dung dÞch H3PO4 0,5M, thu ®−îc dung dÞch X. C« c¹n dung dÞch X, thu ®−îc hçn hîp gåm c¸c chÊt lµ B. KH2PO4 vµ K3PO4 A. K3PO4 vµ KOH C. KH2PO4 vµ H3PO4 D. KH2PO4 vµ K2HPO4 n Gîi ý: Ta cã nKOH = 0,15mol vµ n H3 PO4 = 0,1mol  KOH = 1,5 → n H3 PO4
Ta cã:

VËy dung dÞch X thu ®−îc sau ph¶n øng sÏ chøa KH2PO4 vµ K2HPO4 => §¸p ¸n D C©u 45: øng dông nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña ozon? A. Ch÷a s©u r¨ng B. TÈy tr¾ng tinh bét, dÇu ¨n C. §iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm D. S¸t trïng n−íc sinh ho¹t Gîi ý: Xem l¹i øng dông cña ozon trong bµi oxi ozon C©u 46: Cho hi®rocacbon X ph¶n øng víi brom (trong dung dÞch) theo tØ lÖ mol 1 : 1, thu ®−îc chÊt h÷u c¬ Y (chøa 74,08% Br vÒ khèi l−îng). Khi X ph¶n øng víi HBr th× thu ®−îc hai s¶n phÈm h÷u c¬ kh¸c nhau. Tªn gäi cña X lµ A. but-1-en B. but-2-en C. propilen D. xiclopropan Gîi ý : Theo ®Ò bµi th× X sÏ chøa 1 liªn kÕt ®«i (céng víi HBr => 2 s¶n phÈm) CnH2n + Br2 => CnH2nBr2 Ta cã %mBr = 74,08% => n = 4 vµ dùa vµo X céng víi HBr => 2 s¶n phÈm => §¸p ¸n A NhËn xÐt: Víi bµi to¸n nµy chØ cÇn dùa vµo d÷ kiÖn: “Khi X ph¶n øng víi HBr th× thu ®−îc hai s¶n phÈm h÷u c¬ kh¸c nhau”, chóng ta còng sÏ dÔ dµng lo¹i ®−îc hai ®¸p ¸n B vµ C. Khi ®ã nÕu theo ph−¬ng ph¸p ngÉu nhiªn th× chóng ta sÏ cã hiÖu qu¶ lµ 50% C©u 47: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ gi÷a c¸c hîp chÊt cña crom :
+ ( Cl2 + KOH ) + H 2 SO4 + ( FeSO4 + H 2 SO4 ) + KOH Cr (OH )3  X  Y → Z  T → →  →

C¸c chÊt X, Y, Z, T theo thø tù lµ: A. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 B. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 D. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3 C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4 Gîi ý: Dùa vµo tÝnh chÊt hãa häc cña Crom vµ c¸c hîp chÊt cña Crom
+ KOH d− − → Cr(OH)3 cã tÝnh l−ìng tÝnh t−¬ng tù nh− Al(OH)3.  CrO2 => lo¹i ®¸p ¸n B + ( Cl2 + KOH ) + ( Cl2 + KOH ) − 2 KCrO2  Y th× Clo lµ chÊt cã tÝnh oxi hãa m¹nh => CrO2  CrO4 − → →

vËy ®¸p ¸n lµ A. C©u 48: Este X (cã khèi l−îng ph©n tö b»ng 103 ®vC) ®−îc ®iÒu chÕ tõ mét ancol ®¬n chøc (cã tØ khèi h¬i so víi oxi lín h¬n 1) vµ mét amino axit. Cho 25,75 gam X ph¶n øng hÕt víi 300 ml dung dÞch NaOH 1M, thu ®−îc dung dÞch Y. C« c¹n Y thu ®−îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ m lµ A. 29,75 B. 27,75 C. 26,25 D. 24,25 Gîi ý: nX = 0,25 mol < nNaOH = 0,3 mol => NaOH d− sau ph¶n øng Theo ®Ò bµi: M ( H 2 N ) x R (COOR ') y = 103 = 16 x + R + 44 y + R ' y do Mancol > 32 => R’OH kh«ng thÓ lµ CH3OH Nªn ta sÏ cã x = y = 1 => M H 2 NRCOOR ' = 103 = 16 + R + 44 + R '  R + R ' = 43 →
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 13

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

=> R’ lµ C2H5- cã M = 29 vµ R lµ -CH2- cã M = 14 H 2 NCH 2COONa + C2 H 5OH

H 2 NCH 2COOC2 H 5 + NaOH  →

0,25

0,25

NaOH
0,05

 VËy m = 26,25 gam →

NhËn xÐt: §©y lµ mét bµi tËp rÊt hay, ®ßi hái nhiÒu kü n¨ng t− duy, ph©n tÝch vµ nhËn xÐt §iÓm mÊu chèt cña bµi to¸n lµ viÖc ph©n tÝch d÷ kiÖn “Este X (cã khèi l−îng ph©n tö b»ng 103 ®vC) ®−îc ®iÒu chÕ tõ mét ancol ®¬n chøc (cã tØ khèi h¬i so víi oxi lín h¬n 1) vµ mét amino axit”. NÕu nh− c¸c em häc sinh kh«ng ph©n tÝch ®−îc d÷ kiÖn nµy th× bµi to¸n gÇn nh− bÕ t¾c. C©u 49: Hoµ tan hoµn toµn 24,4 gam hçn hîp gåm FeCl2 vµ NaCl (cã tØ lÖ sè mol t−¬ng øng lµ 1 : 2) vµo mét l−îng n−íc (d−), thu ®−îc dung dÞch X. Cho dung dÞch AgNO3 (d−) vµo dung dÞch X, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn sinh ra m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 68,2 B. 28,7 C. 10,8 D. 57,4 Gîi ý: Víi bµi to¸n nµy, c¸c em häc sinh th−êng quªn kh«ng ®Ó ý vÒ gi¸ trÞ ®iÖn cùc ®−îc s¾p xÕp theo thø tù:

Fe2+ Cu 2+ Fe3+ Ag + Fe Cu Fe2+ Ag Khi ®ã sÏ cã ph¶n øng gi÷a: 3FeCl2 + 3AgNO3 => 2FeCl3 + Fe(NO3)3 + 3Ag Vµ Ag+ + Cl- => AgCl Ta dÔ dµng tÝnh ®−îc sè mol cña FeCl2 0,1 mol vµ NaCl 0,2 mol => ∑ nCl − = 0, 4mol
VËy khèi l−îng chÊt r¾n lµ: 0,4.(108+35,5) + 0,1.108 = 68,2 gam C©u 50: §èt ch¸y hoµn toµn 1 mol hîp chÊt h÷u c¬ X, thu ®−îc 4 mol CO2. ChÊt X t¸c dông ®−îc víi Na, tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c vµ ph¶n øng céng Br2 theo tØ lÖ mol 1 : 1. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. HOOC-CH=CH-COOH B. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO C. HO-CH2-CH2-CH2-CHO D. HO-CH2-CH=CH-CHO Gîi ý: Theo ®Ò bµi th× X sÏ cã chøa 4 nguyªn tö C => lo¹i ®¸p ¸n B X t¸c dông víi Na => X chøa nhãm -OH hoÆc nhãm -COOH X cã ph¶n øng tr¸ng b¹c => cã chøa nhãm -CHO => lo¹i ®¸p ¸n A X cã ph¶n øng céng Brom => cã chøa liªn kÕt ®«i => §¸p ¸n cÇn lùa chän lµ D

B. Theo ch−¬ng tr×nh N©ng cao (10 c©u, tõ c©u 51 ®Õn c©u 60)
2 4 Butan − 2 − ol  X (anken)  Y  Z → → → C©u 51: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Trong ®ã X, Y, Z lµ s¶n phÈm chÝnh. C«ng thøc cña Z lµ A. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B. (CH3)3C-MgBr D. (CH3)2CH-CH2-MgBr C. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr Gîi ý: dùa theo c¸c quy t¾c: t¸ch n−íc (quy t¾c Zaixep), quy t¾c céng HBr (Céng maccopnhicop)

H SO ®Æc, t0

+ HBr

+Mg, ete khan

VËy ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n chÝnh x¸c.

C©u 52: Cho c¸c thÕ ®iÖn cùc chuÈn : EAl3+

0

Al

0 0 0 = −1,66V ; EZn2+ = −0,76V ; EPb2+ = −0,13V ; ECu2+ Zn Pb

= +0,34V .
Cu

Trong c¸c pin sau ®©y, pin nµo cã suÊt ®iÖn ®éng chuÈn lín nhÊt? A. Pin Zn - Pb B. Pin Pb - Cu C. Pin Al - Zn

D. Pin Zn – Cu

Gîi ý: Ta cã vÞ trÝ thø tù cña c¸c cÆp:

Al Al

3+

Zn Zn

2+

Pb Pb

2+

Cu Cu

2+

Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 14

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

Pin nµo cã cÆp chÊt cµng xa nhau th× cµng cã suÊt ®iÖn ®éng cµng lín. Qua vÞ trÝ ta thÊy cÆp kÏm - ®ång lµ xa nhau nhÊt => §¸p ¸n lµ D Chóng ta còng cã thÓ tÝnh to¸n cô thÓ sè liÖu dùa vµo c«ng thøc: o EPin = E(0+ ) − E(0− ) ( kim lo¹i yÕu lµm cùc d−¬ng) Pin Zn - Pb Pin Pb - Cu Pin Al - Zn Pin Zn – Cu 0,63V 0,47V 0,9V 1,1V C©u 53: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. Glucoz¬ tån t¹i ë d¹ng m¹ch hë vµ d¹ng m¹ch vßng B. Glucoz¬ t¸c dông ®−îc víi n−íc brom C. Khi glucoz¬ ë d¹ng vßng th× tÊt c¶ c¸c nhãm OH ®Òu t¹o ete víi CH3OH D. ë d¹ng m¹ch hë, glucoz¬ cã 5 nhãm OH kÒ nhau. Gîi ý: Víi c©u hái nµy chóng ta ph¶i n¾m thËt râ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, cÊu tróc vµ tÝnh chÊt hãa häc cña glucozo Ta nhËn thÊy cã mét ý sai: ®ã lµ t¹o ete víi CH3OH. ChØ cã duy nhÊt nhãm –OH semiaxetal ë d¹ng m¹ch vßng víi cã kh¶ n¨ng thay thÕ b»ng nhãm -OCH3. C©u 54: Cho dung dÞch X chøa hçn hîp gåm CH3COOH 0,1M vµ CH3COONa 0,1M. BiÕt ë 250C Ka cña CH3COOH lµ 1,75.10-5 vµ bá qua sù ph©n li cña n−íc. Gi¸ trÞ pH cña dung dÞch X ë 25o lµ D. 4,76 A. 1,00 B. 4,24 C. 2,88 Gîi ý:  → + H+ CH3COOH ← CH 3COO−  x.(0,1 + x)  = 1,75.10−5 0 0,1 0,1 Ban ®Çu  Ka = 0,1 − x   →  pH = 4,76 → x Ph©n ly x x  x ≪  x = 1, 7497.10−5 →  x Sau ph¶n øng 0,1-x 0,1+x NhËn xÐt: §©y lµ mét c©u hái kh¸ ®¬n gi¶n, thuéc vµo ch−¬ng tr×nh hãa häc líp 11. Trong bµi to¸n nµy chóng ta ®Ó ý Ka rÊt lµ nhá nªn cã thÓ tÝnh to¸n gÇn ®óng vµ khi ®ã th× chÊp nhËn x = Ka C©u 55: Khi hoµ tan hoµn toµn 0,02 mol Au b»ng n−íc c−êng toan th× sè mol HCl ph¶n øng vµ sè mol NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt) t¹o thµnh lÇn l−ît lµ B. 0,06 vµ 0,02 C. 0,03 vµ 0,02 D. 0,06 vµ 0,01 A. 0,03 vµ 0,01 Gîi ý: Ta cã n−íc c−êng toµn lµ hçn hîp: 3 HCl : 1 HNO3 Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: Au + 3 HCl + HNO3  AuCl3 + 2 H 2O + NO →
Au − 3e  Au +3  → nNO = 0, 02mol  => §¸p ¸n B →    nHCl = 0, 06mol N +5 + 3e  N +2  →   C©u 56: Cho 0,04 mol mét hçn hîp X gåm CH2=CH-COOH, CH3COOH vµ CH2=CH-CHO ph¶n øng võa ®ñ víi dung dÞch chøa 6,4 gam brom. MÆt kh¸c, ®Ó trung hoµ 0,04 mol X cÇn dïng võa ®ñ 40 ml dung dÞch NaOH 0,75 M . Khèi l−îng cña CH2=CH-COOH trong X lµ A. 1,44 gam B. 2,88 gam C. 0,72 gam D. 0,56 gam CH 2 = CH − COOH + Br2  CH 2 Br − CHBr − COOH →

Gîi ý: CH 2 = CH − CHO + 2 Br2 + H 2O  CH 2 Br − CHBr − COOH + HBr →
CH 3 − COOH

Gäi sè mol cña CH2=CH-COOH, CH3COOH vµ CH2=CH-CHO lÇn l−ît lµ x, y vµ z mol

x + y + z = 0,04 mol x = 0,02mol   Ta cã: x + 2z = 0,04 mol   y = 0,01mol  mCH2 =CH −COOH = 0,02.72 = 1,44gam → → x + y = 0,03 mol z = 0,01mol  
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 15

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

VËy ®¸p ¸n A NhËn xÐt : - §©y lµ mét c©u hái rÊt hay, nã ®¸nh gi¸ ®−îc kh¶ n¨ng hiÓu vµ vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh vÒ tÝnh oxi hãa cña dung dÞch Brom hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh¶ n¨ng bÞ oxi hãa cña nhãm –CHO trong dung dÞch brom - Trong bµi to¸n nµy, nhiÒu em häc sinh sÏ quªn vÒ ph¶n øng oxi hãa nhãm -CHO cña Br2 trong dung dÞch.

C©u 57: Ng−êi ta ®iÒu chÕ anilin b»ng s¬ ®å sau:

Fe + HCl 3 ®Æc Benzen  Nitrobenzen → Anilin → H 2 SO4 ®Æc t0

+ HNO

BiÕt hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh nitrobenzen ®¹t 60% vµ hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh anilin ®¹t 50%. Khèi l−îng anilin thu ®−îc khi ®iÒu chÕ tõ 156 gam benzen lµ A. 186,0 gam B. 111,6 gam C. 55,8 gam D. 93,0 gam Gîi ý: Tõ s¬ ®å ®iÒu chÕ:
3 ®Æc Fe + HCl  C H − NO → H 2 SO4 ®Æc → C6 H 5 − NH 2 6 5 2 t0 78 123 93  mC6 H5 − NH 2 = 55,8 gam → 156 156.123 60 156.123 93 60 50 . . 78 100 78 123 100 100 NhËn xÐt : §©y lµ mét c©u hái ®¬n gi¶n, chØ yªu cÇu vÒ mÆt kÜ n¨ng tÝnh to¸n dùa theo hiÖu suÊt cña ph¶n øng. C©u 58: Ph©n bãn nµo sau ®©y lµm t¨ng ®é chua cña ®Êt? A. NaNO3 B. KCl C. NH4NO3 D. K2CO3 Gîi ý: Ta c¨n cø vµo kh¶ n¨ng ph©n li trong dung dÞch cña muèi: − + 2−   → → + + NaNO3  Na + + NO3− →  NH 4 NO3  NO3 + NH 4  K 2CO3  2 K + CO3 + +  2− + + − − → → + KCl  K + + Cl − →  NH 4 + H 2O  NH 3 + H 3O CO3 + H 2O  HCO3 + OH   VËy ph©n bãn NH4NO3 cã kh¶ n¨ng t¨ng thªm H+ => lµm t¨ng ®é chua cña ®Êt => §¸p ¸n lµ C. NhËn xÐt: - §©y lµ mét bµi kh¸ ®¬n gi¶n thuéc ch−¬ng tr×nh hãa häc líp 11 phÇn ®iÖn ly, c¸c em häc sinh chØ cÇn hiÓu râ vÒ qu¸ tr×nh ph©n li cña c¸c chÊt, c¸c ion trong dung dÞch lµ cã thÓ lµm ®−îc. C©u 59: Hçn hîp X gåm hai ancol no, ®¬n chøc, m¹ch hë, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Oxi ho¸ hoµn toµn 0,2 mol hçn hîp X cã khèi l−îng m gam b»ng CuO ë nhiÖt ®é thÝch hîp, thu ®−îc hçn hîp s¶n phÈm h÷u c¬ Y. Cho Y t¸c dông víi mét l−îng d− dung dÞch AgNO3 trong NH3, thu ®−îc 54 gam Ag. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 15,3 B. 8,5 C. 8,1 D. 13,5 Gîi ý: ta cã nAg = 0,5 mol > 0,2.2 mol => cã andehit HCHO trong hçn hîp Y VËy hai r−îu sÏ lµ CH3OH vµ C2H5OH víi sè mol lÇn l−ît lµ x vµ y mol CH 3OH  HCHO  4 Ag → →

C6 H 6

+ HNO

CH 3CH 2OH

 CH 3CHO  2 Ag → →

 x + y = 0, 2mol  x = 0, 05mol   →  m = 8,5 gam → Ta cã :  4 x + 2 y = 0,5mol  y = 0,15mol VËy ®¸p ¸n lµ B. NhËn xÐt : - §©y lµ mét kh¸ quen thuéc vÒ bµi to¸n andehit. - Trong bµi to¸n nµy ®iÓm mÊu chèt lµ biÕt nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a sè mol cña Ag víi sè mol cña Andehit. C©u 60: Hoµ tan hoµn toµn 1,23 gam hçn hîp X gåm Cu vµ Al vµo dung dÞch HNO3 ®Æc, nãng thu ®−îc 1,344 lÝt khÝ NO2 (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc) vµ dung dÞch Y. Sôc tõ tõ khÝ NH3 (d−) vµo dung dÞch Y, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®−îc m gam kÕt tña. PhÇn tr¨m vÒ khèi l−îng cña Cu trong hçn hîp X vµ gi¸ trÞ cña m lÇn l−ît lµ B. 78,05% vµ 0,78 C. 78,05% vµ 2,25 D. 21,95% vµ 2,25 A. 21,95% vµ 0,78
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 16

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12

18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG

Gîi ý: nNO2 = 0, 06 mol
S¬ ®å hãa bµi to¸n:

→ Cu − 2e  Cu 2+
Al − 3e  Al →
3+

N +5 + 1e  N +4 →

Gäi sè mol cña Cu vµ Al lÇn lît lµ x vµ y mol => 64x + 27y = 1,23 gam Theo ®Þnh luËt b¶o toµn electron ta cã : 2x + 3y = 0,06 64 x + 27 y = 1, 23  x = 0, 015mol   →  %mCu = 78, 05% → KÕt hîp ta cã:  2 x + 3 y = 0, 06  y = 0, 01mol Theo s¬ ®å trªn ta cã khèi l−îng Al(OH)3 lµ: 0,01.78 = 0,78 gam. VËy ®¸p ¸n lµ B. NhËn xÐt: - §©y lµ mét d¹ng to¸n rÊt quen thuéc th−êng gÆp trong c¸c ®Ò thi tuyÓn sinh. - C¸c ®¸p ¸n nhiÔu ®−a ra kh¸ hîp lý. §èi víi nh÷ng häc sinh quªn mÊt vÒ viÖc t¹o phøc cña ®ång trong dung dÞch NH3 th× sÏ chän kÕt qu¶ C.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số 09798.17.8.85 (gặp Thầy Quỳnh) Biên soạn và giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh (E_mail: hoahoc.org@gmail.com – Website: hoahoc.org) 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful