1

EDUCATION of ELAKSAMANA

2.7

MEMO

Definisi Merupakan sinkatan kepada memorandum iaitu alat komunikasi bertulis di dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi. 2.6.1 Ciri-ciri Memo

1. Maklumat yang disampaikan hendaklah jelas dan terus kepada maksud. 2. Hendaklah lengkap dengan nombor rujukan, tarikh, perkara, tandatangan dan dsb. 3. Secara umum, ciri yang ada dalam penulisan surat rasmi juga boleh diaplikasikan dalam penulisan memo. 4. Ia berbeza dengan surat rasmi kerana berbentuk tidak terlalu formal, lebih ringkas dan mempunyai catatan salinan kepada. 5. Memo juga tidak terikat dengan sesuatu bentuk seperti surat rasmi. 2.7.2 Format Memo

1. Sehingga hari ini tiada format standar untuk penulisan memo. 2. Cara penulisan bergantung kepada organisasi masing-masing. 3. Terdapat juga jabatan yang menggunakan standard yang sama bagi keseluruhan jabatan.

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.