You are on page 1of 15

BOLAGSVERKET

Barbro Edlund

STADGAR
BRF Bjrster, Mariestad

Innehllsfrteckning
INLEDANDE BESTMMELSER.................................................................................. 3
Freningens firma och ndaml.......................................................................3
Freningens ste.............................................................................................. 3
Allmnna bestmmelser om medlemskap i freningen...................................3
Frga om att anta en medlem avgrs av styrelsen..........................................3
Ogiltighet vid vgrat medlemskap...................................................................4
Rtt fr juridisk person som r medlem att frvrva bostadsrtt....................4
Rtt att utva bostadsrtten............................................................................ 4
Formkrav vid verltelse..................................................................................4
FRENINGSFRGOR............................................................................................... 5
Freningens organisation.................................................................................5
Rkenskapsr och rsredovisning....................................................................5
Freningsstmma............................................................................................. 5
Kallelse till stmma.......................................................................................... 5
Motionsrtt....................................................................................................... 5
Rstning........................................................................................................... 6
Ombud och bitrde.......................................................................................... 6
Beslut vid stmma........................................................................................... 6
Valberedning.................................................................................................... 6
Protokoll........................................................................................................... 7
Styrelse............................................................................................................ 7
Konstituering och firmateckning......................................................................7
Beslutsfrhet.................................................................................................... 7
Revisorer.......................................................................................................... 7
Avgifter till freningen...................................................................................... 8
Underhllsplan................................................................................................. 8
Fonder.............................................................................................................. 8
BOSTADSRTTSFRGOR......................................................................................... 9
Utdrag ur lgenhetsfrteckning.......................................................................9
Bostadsrttslavarens rttigheter och skyldigheter...........................................9
Avsgelse av bostadsrtt...............................................................................12
Frverkandeanledningar................................................................................ 12
Vissa vriga meddelanden............................................................................. 14
Tvngsfrsljning........................................................................................... 14
AVSLUTANDE BESTMMELSER.............................................................................. 15
Srskilda regler fr giltigt beslut....................................................................15

INLEDANDE BESTMMELSER
Freningens firma och ndaml
1 Freningens firma r Bostadsrttsfreningen Bjrster. I fljande dokument kallas
Bostadsrttsfreningen fr BRF.
Freningen har till ndaml att i freningens hus upplta bostadslgenheter fr permanent
boende och lokaler t medlemmarna till nyttjande utan tidsbegrnsning och drmed frmja
medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har freningen till ndaml att strka
gemenskapen och tillgodose gemensamma - intressen och behov, frmja serviceverksamhet
och tillgnglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet vrna om miljn genom
att verka fr en lngsiktig hllbar utveckling. Bostadsrtt r den rtt i freningen, som en
medlem har p grund av uppltelsen. Medlem som innehar bostadsrtt kallas. . .
bostadsrttshavare.

Freningens ste
2 Freningens styrelse har sitt ste i Mariestads kommun.

Allmnna bestmmelser om medlemskap i freningen


3 Intrde i freningen kan beviljas den som
1. Kommer att erhlla bostadsrtt genom uppltelse i freningens hus, eller
2. vertar bostadsrtt i freningens hus.
Annan juridisk person n kommun, eller landsting som frvrvat bostadsrtt till
bostadslgenhet fr vgras medlemskap.

Frga om att anta en medlem avgrs av styrelsen.


4 Styrelsen r skyldig att snarast, normalt inom en mnad frn det att skriftlig anskan om
medlemskap kom in till freningen, avgra frgan on medlemskap, Som underlag fr
medlemskapsprvningen kan freningen komma att begra kreditupplysning avseende
skanden,
5 Den som en bostadsrtt vergtt till fr inte vgras intrde i freningen, om de villkor fr
medlemskap som freskrivs i 3 r uppfyllda och freningen skligen br godta honom eller
henne som bostadsrttshavare. Om det kan antas att frvrvaren inte avser att bostta sig
permanent i bostadsrttslgenheten har freningen i enlighet med regleringen i 1 rtt att
vgra medlemskap. Medlemskap fr inte vgras p diskriminerande grund ssom t.ex. ras,
hudfrg, nationalitet, etnisk ursprung, religion, vertygelse eller sexuell lggning.
6 Om en bostadsrtt har vergtt till bostadsrttshavarens make fr maken/makan vgras
medlemskap i freningen endast om maken/makan inte r medlem i HSB, Vad som nu sagts
ger motsvarande tillmpning om bostadsrtt till bostadslgenhet vergtt till annan
nrstende person som varaktigt sammanbodde med bostadsrttshavaren.
Fr att den som frvrvat andel i bostadsrtt till bostadslgenhet skall beviljas medlemskap
gller att bostadsrtten efter frvrvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra
varaktigt sammanboende nrstende personer.
7 Om en bostadsrtt vergtt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande frvrv och frvrvaren inte antagits till medlem, fr freningen uppmana
frvrvaren att inom sex mnader frn uppmaningen visa att ngon, som inte fr vgras
intrde i, freningen, frvrvat bostadsrtten och skt medlemskap. Om uppmaningen inte
fljs, fr bostadsrtten tvngsfrsljas enligt 8 kap bostadsrttslagen fr frvrvarens
rkning.

Ogiltighet vid vgrat medlemskap


8 En verltelse r ogiltig om den som bostadsrtten vergtt till vgras medlemskap i
freningen. Detta gller inte vid exekutiv frsljning eller vid tvngsfrsljning enligt
bostadsrttslagen. Har i dessa fall frvrvaren inte antagits som medlem skall freningen lsa
bostadsrtten mot sklig ersttning utom i fall d en juridisk person enligt 6 kap 1 andra
stycket bostadsrttslagen fr utva bostadsrtten utan att vara medlem,

Rtt fr juridisk person som r medlem att frvrva bostadsrtt


9 En juridisk person som r medlem i bostadsrttsfreningen, fr inte utan samtycke av
freningens styrelse genom verltelse frvrva bostadsrtt till en bostadslgenhet.

Rtt att utva bostadsrtten


10 Om en bostadsrtt verltits till ny innehavare, fr denne utva bostadsrtten endast
om han eller hon r eller antas till medlem i freningen.
Ett ddsbo efter en avliden bostadsrttshavare fr utva bostadsrtten trots att ddsboet inte
r medlem i freningen, Tre r efter ddsfallet, fr freningen dock uppmana ddsboet att
inom sex mnader frn uppmaningen visa att bostadsrtten har ingtt i bodelning eller
arvskifte med anledning av bostadsrttshavarens dd eller att ngon, som inte fr vgras
intrde i freningen, har frvrvat bostadsrtten och skt medlemskap. Om uppmaningen inte
fljs, fr bostadsrtten tvngsfrsljas enligt 8 kap bostadsrttslagen fr ddsboets rkning.
Motsvarande andra stycket gller fr juridisk person om denne har pantrtt i bostadsrtten
och frvrvet sker genom tvngsfrsljning enligt bostadsrttslagen eller vid exekutiv
frsljning.

Formkrav vid verltelse


11 Ett avtal om verltelse av bostadsrtt genom kp skall upprttas skriftligen och skrivas
under av sljaren och kparen. Kpehandlingen skall innehlla uppgift om den lgenhet som
verltelsen avser samt ett pris. Motsvarande skall glla vid byte och gva.
On verltelseavtalet inte uppfyller formkraven r verltelsen ogiltig.

FRENINGSFRGOR
Freningens organisation
12 Freningens organisation bestr av:

freningsstmma
styrelse
revisorer
valberedning

Rkenskapsr och rsredovisning


13 Freningens rkenskapsr omfattar tiden 1/1 31/12. Fre april mnads utgng varje r
skall styrelsen till revisorerna avlmna rsredovisning. Denna bestr av resultatrkning,
balansrkning och frvaltningsberttelse.

Freningsstmma
14 Ordinarie freningsstmma skall hllas inom sex mnader efter utgngen av varje
rkenskapsr.
Extra stmma skall hllas nr styrelsen finner skl till det, Sdan stmma skall ocks hllas
om det skriftligen begrs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga rstberttigade. I
begran anges vilket rende som skall behandlas.

Kallelse till stmma


15 Styrelsen kallar till freningsstmma.
Kallelse till stmma skall innehlla uppgift om de renden som skall frekomma p stmman.
Kallelse fr utfrdas tidigast fyra veckor fre stmman och skall utfrdas senast tv veckor
fre ordinarie och senast en vecka fre extra stmma. Kallelse utfrdas genom anslag p
lmplig plats inom freningens fastighet. Skriftlig kallelse skal dock alltid avsndas till varje
medlem vars postadress r knd fr freningen om
1. Ordinarie freningsstmma skall hllas p annan tid n som freskrivs i stadgarna, eller
2. Freningsstmma skall behandla frga om
a. freningens frsttande i likvidation eller
b. Freningens uppgende i annan frening genom fusion.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag p lmplig plats inom
freningens fastighet eller genom brev.

Motionsrtt
16 Medlem som nskar visst rende behandlat p ordinarie freningsstmma, skall
skriftligen anmla rendet till styrelsen fre februari mnads utgng.
17 P ordinarie stmma skall frekomma:
1.
2.
3.
4.
5.

Val av stmmoordfrande
Anmlan o av stmmoordfrandens val av protokollfrare
Godknnande av rstlngd
Faststllande av dagordningen
Val av tv personer att jmte stmmoordfranden justera protokollet samt val av
rstrknare
6. Frga om kallelse behrigen skett
7. Styrelsens rsredovisning
8. Revisorernas berttelse
9. Beslut om faststllande av resultatrkningen och balansrkningen
10.Beslut i anledning av freningens vinst eller frlust enligt den faststllda
balansrkningen
11.Beslut i frga om ansvarsfrihet fr styrelseledamterna

12.Frga om arvoden fr styrelseledamter och revisorer fr kommande mandatperiod


samt principer fr andra ekonomiska ersttningar fr styrelseledamter
13.Val av styrelseledamter och suppleanter
14.Val av revisor/er och suppleant
15.Val av valberedning
16.vriga i kallelsen anmlda renden
P extra freningsstmma fr inte beslut fattas i andra renden n de som angivits i
kallelsen.

Rstning
18 P freningsstmma har varje medlem en rst. Innehar flera medlemmar bostadsrtt
gemensamt, har de tillsammans endast en rst. Innehar en medlem flera bostadsrtter i
freningen har medlemmen endast en rst.
Rstberttigad r endast den medlem son fullgjort sina frpliktelser mot freningen.

Ombud och bitrde


19 En medlems rtt vid freningsstmma utvas av medlemmen personligen eller den som
r medlemmens stllfretrdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skal frete skriftlig
dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall fretes i original och gller hgst ett r frn
utfrdandet. Ombud fr bara fretrda en medlem.
Medlem fr p freningsstmma medfra hgst ett bitrde.
Fr fysisk person gller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad
partner, sambo, frldrar, syskon eller barn fr vara bitrde eller ombud.

Beslut vid stmma


20 Freningsstmmans beslut utgrs av den mening som har ftt mer n hlften av de
avgivna rsterna eller vid lika rstetal den mening som stmmoordfranden bitrder. Vid val
anses den vald som har ftt de flesta rsterna. Vid lika rstetal avgrs valet genom lottning
om inte annat beslutas av stmman innan valet frrttas.
Fr vissa beslut krvs srskild majoritet enligt bestmmelserna i bostadsrttslagen.
21 Om ett beslut som fattats p freningsstmma innebr att en lgenhet som uppltits
med bostadsrtt kommer att frndras eller i sin helhet behva tas i ansprk av freningen
med anledning av en om- eller tillbyggnad skall bostadsrttshavaren ha gtt med p beslutet.
Om bostadsrttshavaren inte ger sitt samtycke till ndringen, blir beslutet nd giltigt om
minst tv tredjedelar av de rstande har gtt med p beslutet och det dessutom har godknts
av hyresnmnden.

Valberedning
22 Vid ordinarie freningsstmma utses valberedning fr tiden intill dess nsta ordinarie
freningsstmma hllits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen.
Valberedningen skall fresl kandidater till de frtroendeuppdrag till vilka val skall frrttas p
freningsstmma.

Protokoll
23 Stmmoordfranden skall srja fr att det frs protokoll vid freningsstmman. I frga
om protokollets innehll gller
1. Att rstlngden skall tas in i eller bilggas
2. Att stmmans beslut skall fras in, samt
3. Om omrstning har skett, att resultatet skall anges.
Senast tre veckor efter freningsstmman skall det justerade protokollet hllas tillgngligt hos
freningen fr medlemmarna. Vid styrelsens sammantrden skall det fras protokoll, som

justeras av styrelseordfranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser. Protokoll
skall frvaras betryggande. Protokoll frn styrelsemte skall fras i nummerfljd.

Styrelse
24 Styrelsen bestr av lgst tre och hgst elva ledamter med hgst fyra suppleanter. Av
dessa utses en ledamot.
Styrelseledamter och suppleanter vljs fr hgst tv r. Ledamot och suppleant kan vljas
om. Om helt ny styrelse vljs p freningsstmma skall mandattiden fr hlften, eller vid udda
tal nrmast hgre antal, vara ett r.

Konstituering och firmateckning


25 Styrelsen utser inom sig ordfrande, vice ordfrande och sekreterare. Styrelsen utser
fyra personer, varav minst tv styrelseledamter, att tv tillsammans teckna freningens
firma.

Beslutsfrhet
26 Styrelsen r beslutsfr nr fler n hlften av hela antalet styrelseledamter r
nrvarande. Som styrelsens beslut gller den mening de flesta rstande frenar sig om och
vid lika rstetal den mening som ordfranden bitrder. Nr minsta antal ledamter r
nrvarande krvs enhllighet fr giltigt beslut.
27 Styrelsen eller firmatecknare fr inte utan freningsstmmans bemyndigande avhnda
freningen dess fasta egendom eller tomtrtt.
Styrelsen eller firmatecknare fr inte heller riva eller besluta om vsentliga frndringar av
freningens hus eller mark - ssom vsentliga ny-, till- eller ombyggnader av sdan egendom.
Vad som gller fr ndring av lgenhet regleras i 39.
Styrelsen eller firmatecknare fr anska om inteckning eller annan inskrivning i freningens
fasta egendom eller tomtrtt.

Revisorer
28 Revisorerna skall till antalet vara minst tv och hgst tre, samt hgst en suppleant.
Revisorer vljs av ordinarie freningsstmma fr tiden intill dess nsta ordinarie stmma
hllits, dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksfrbund.
Revisorerna skall bedriva sitt arbete s att revisionen r avslutad och revisionsberttelsen
avgiven senast den 15 maj. Styrelsen skall avge skriftlig frklaring till ordinarie stmma ver
av revisorerna i revisionsberttelsen gjorda anmrkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberttelsen och styrelsens frklaring ver av
revisorerna gjorda anmrkningar skall hllas tillgngliga fr medlemmarna minst en vecka
fre den freningsstmma, p vilken de skall behandlas.

Avgifter till freningen


29 Insats, mnadsavgift och andelstal fr lgenhet faststlls av styrelsen.
ndring av insats eller andelstal skall dock alltid beslutas av freningsstmma.
Mnadsavgiften avvgs s att den i frhllande till lgenhetens andelstal kommer att
motsvara vad som belper p lgenheten av freningens kostnader, samt amorteringar och
avsttning till fonder.
Mnadsavgiften betalas mnadsvis senast sista vardagen fre varje kalendermnads brjan
om inte styrelsen beslutar annat. Om inte rsavgiften betalas i rtt tid utgr drjsmlsrnta
enligt rntelagen (1975:635) p den obetalda avgiften frn frfallodagen till dess att full
betalning sker samt pminnelseavgift och inkassoavgift enligt frordningen om ersttning fr
inkassokostnader m.m.
Kostnader fr el, vatten och soptmning betalas av bostadsrttshavaren.

30 Uppltelseavgift, verltelseavgift och pantsttningsavgift kan tas ut efter beslut av


styrelsen. Fr arbete vid vergng av bostadsrtt fr av bostadsrttshavaren uttas
verltelseavgift med belopp motsvarande hgst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmn frskring vid tidpunkten fr anskan om medlemskap, Fr arbete vid
pantsttning av bostadsrtt fr av bostadsrttshavaren uttas pantsttningsavgift med hgst 1
% av prisbasbeloppet vid tidpunkten fr underrttelse i om pantsttning. Freningen fr i
vrigt inte ta ut srskilda avgifter fr tgrder som freningen skall vidta med anledning av
lag eller frfattning.

Underhllsplan
31 Styrelsen skall upprtta underhllsplan fr genomfrande av underhllet av freningens
hus och rligen budgetera samt genom beslut om mnadsavgiftens storlek skerstlla
erforderliga medel fr att trygga underhllet av freningens hus. Styrelsen skall varje r tillse
att freningens egendom besiktigas i lmplig omfattning och i enlighet med freningens
underhllsplan.

Fonder
32 Inom freningen skall bildas fljande fond:

Fond fr fastighetsunderhll.

Reservering av medel fr yttre underhll skall ske i enlighet med antagen underhllsplan
enligt 31. Det ver- eller underskott som kan uppst p freningens verksamhet skall, efter
erforderlig underhllsfondering i enlighet med andra stycket, balanseras i ny rkning.

BOSTADSRTTSFRGOR
Utdrag ur lgenhetsfrteckning
33 Bostadsrttshavare har rtt att p begran f utdrag ur lgenhetsfrteckningen
betrffande lgenhet som han innehar med bostadsrtt. Utdraget skall ange dagen fr
utfrdandet, samt:
1. Lgenhetens beteckning, belgenhet, rumsantal och vriga utrymmen,
2. Dagen fr Patent- och Registreringsverkets registrering av den ekonomiska plan som
ligger till grund fr uppltelsen,
3. Bostadsrttshavarens namn,
4. Insatsen fr bostadsrtten, samt
5. Vad som finns antecknat rrande pantsttning av bostadsrtten.

Bostadsrttslavarens rttigheter och skyldigheter


34 Bostadsrttshavaren skall p egen bekostnad hlla lgenheten i gott skick. Det innebr
att bostadsrttshavaren ansvarar fr att svl underhlla som reparera lgenheten och att
bekosta tgrderna. Freningen svarar fr att huset och freningens fasta egendom i vrigt r
vl underhllet och hlls i gott skick.
Bostadsrttshavaren br teckna frskring som omfattar det underhlls- och
reparationsansvar som fljer av lag och dessa stadgar.
Bostadsrttshavaren skall flja de anvisningar som freningen lmnar betrffande
installationer avseende avlopp, vrme, gas, el, vatten, ventilation och anordning fr
informationsverfring.
Fr vissa tgrder i lgenheten krvs styrelsens tillstnd enligt 39. De tgrder
bostadsrttshavaren vidtar i lgenheten skall alltid utfras fackmssigt.
Till lgenheten hr bland annat:

Ytskikt p rummens vggar, golv och tak jmte den underliggande behandling som
krvs fr att anbringa ytskiktet p ett fackmssigt stt.
Bostadsrttshavaren ansvarar ocks fr:
Fuktisolerande skikt i badrum och vtrum,
Icke brande innervggar
Inredning i lgenheten och vriga utrymmen tillhrande lgenheten, exempelvis:
sanitetsporslin, kksinredning, vitvaror ssom kyl/frys och tvttmaskin;
bostadsrttshavaren svarar ocks fr el- och vattenledningar, avstngningsventiler och
i frekommande fall anslutningskopplingar p vattenledning till denna inredning,
Lgenhetens ytter- och innerdrrar med tillhrande lister, foder, karm, ttningslister,
ls inklusive nycklar mm; bostadsrttsfreningen svarar dock fr mlning av
ytterdrrens yttersida. Vid byte av lgenhetens ytterdrr skall den nya drren motsvara
de normer som vid utbytet gller fr brandklassning och ljuddmpning.
Glas i fnster och drrar samt sprjs p fnster,
Till fnster och fnsterdrr hrande beslag, handtag, gngjrn, ttningslister mm samt
mlning; bostadsrttsfreningen svarar dock fr mlning av utifrn synliga delar av
fnster/ fnsterdrr,
Mlning av radiatorer och vrmeledningar,
Armaturer fr vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning,
avstngningsventiler och anslutningskopplingar p vattenledning,
Klmringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenls,
Eldstder och braskaminer,

Kksflkt, kolfilterflkt, spiskpa, ventilationsdon och ventilationsflkt, med undantag


fr bostadsrttsfreningens underhllsansvar enlig sista stycket. Installation av
anordning som pverkar husets ventilation krver styrelsens tillstnd enligt 39,
I lgenheten befintliga brytare, eluttag och fasta armaturer,
Brandvarnare,
Elektrisk golvvrme, som bostadsrttshavaren frsett lgenheten med,
Handdukstork,
Egna installationer.

Fr reparation p grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada p grund av


utstrmmande tappvatten) svarar bostadsrttshavaren endast i begrnsad omfattning i
enlighet med bostadsrttslagen. Detta gller ven i tillmpliga delar om det finns ohyra i
lgenheten.
Ingr i uppltelsen frrd, garage eller annat lgenhetskomplement har bostadsrttshavaren
samma underhlls- och reparationsansvar fr dessa utrymmen som fr lgenheten enligt
ovan. Detta gller ven mark som r upplten med bostadsrtt.
Om lgenheten r utrustad med balkong, altan, eller hr till lgenheten mark/uteplats som r
upplten med bostadsrtt svarar bostadsrttshavaren fr renhllning och snskottning. Fr
balkong/altan svarar bostadsrttshavaren fr mlning av insida, av balkongfront/altanfront
samt golv. Mlning utfrs enligt bostadsrttsfreningens instruktioner. Vad avser
mark/uteplats r bostadsrttshavaren skyldig att flja freningens anvisningar gllande
sktsel av marken/uteplatsen.
Bostadsrttshavaren r skyldig att till freningen anmla fel och brister i sdan
lgenhetsutrustning/ledningar som freningen svarar fr enligt denna stadgebestmmelse
eller enligt lag. Bostadsrttsfreningen svarar fr reparationer av ledningar fr avlopp, vrme,
gas, elektricitet, och vatten, om freningen har frsett lgenheten med ledningarna och dessa
tjnar fler n en lgenhet. Detsamma gller fr ventilationskanaler.
Freningen har drutver underhllsansvaret fr ledningar fr avlopp, gas, elektricitet, vatten
och anordningar fr informationsverfring som freningen frsett lgenheten med och som
inte r synliga i lgenheten. Bostadsrttsfreningen ansvarar vidare fr underhll av
radiatorer och vrmeledningar i lgenheten som freningen frsett lgenheten med. Om
bostadsrttsfreningen frsett lgenheten med egen vrmecentral alternativt
varmvattenberedare, svarar bostadsrttsfreningen ven fr underhllet av dessa. Freningen
svarar ocks fr rkgngar (ej rkgngar i kakelugnar) och ventilationskanaler som freningen
frsett lgenheten med.
35 Bostadsrttsfreningen fr ta sig att utfra sdan reparation samt byte av inredning
och utrustning vilken bostadsrttshavaren enligt 34 skall svara fr. Beslut hrom skall fattas
p freningsstmma och fr endast avse tgrd som fretas i samband med omfattande
underhll eller ombyggnad av freningens hus och som berr bostadsrttshavarens lgenhet.
Freningens tgrder enligt denna bestmmelse skall ske till sedvanlig standard.
36 Bostadsrttshavaren ansvarar gentemot freningen fr sdana tgrder i lgenheten
som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrtten, ssom reparationer, underhll och
installationer som denne utfrt.
37 Om freningen vid intrffad skada blir ersttningsskyldig gentemot bostadsrttshavare
fr lgenhetsutrustning eller personligt lsre skall ersttningen berknas utifrn gllande
frskringsvillkor.
38 Om bostadsrttshavaren frsummar sitt ansvar fr lgenhetens skick enligt 34 i sdan
utstrckning att annans skerhet ventyras eller det finns risk fr omfattande skador p
annans egendom och inte efter uppmaning avhjlper bristen i lgenhetens skick s snart som
mjligt, fr freningen avhjlpa bristen p bostadsrttshavarens bekostnad.

39 Bostadsrttshavaren fr inte utan styrelsens tillstnd i lgenheten utfra tgrd som


innefattar:
1. Ingrepp i en brande konstruktion,
2. ndring av befintliga ledningar fr avlopp, vrme, gas eller vatten, eller
3. Annan vsentlig frndring av lgenheten.
Styrelsen fr inte vgra att medge tillstnd till en tgrd som avses i frsta stycket om inte
tgrden r till ptaglig skada eller olgenhet fr freningen.
40 Nr bostadsrttshavaren anvnder lgenheten skall han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utstts fr strningar som i sdan grad kan vara skadliga fr hlsan eller
annars frsmra deras bostadsmilj att de inte skligen br tlas.
Bostadsrttshavaren skall ven i vrigt vid sin anvndning av lgenheten iaktta allt som
fordras fr att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanfr huset. Han eller hon
skall rtta sig efter de srskilda regler som freningen i verensstmmelse med ortens sed
meddelar. Bostadsrttshavaren skall hlla noggrann tillsyn ver att dessa ligganden fullgrs
ocks av dem som han eller hon svarar fr enligt 7 kap 12 tredje stycket p 2
bostadsrttslagen. Om det frekommer sdana strningar i boendet som avses i frsta
stycket frsta meningen, skall freningen ge bostadsrttshavaren tillsgelse att se till att
strningarna omedelbart upphr.
Andra stycket gller inte om freningen sger upp bostadsrttshavaren med anledning av att
strningarna r srskilt allvarliga med hnsyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrttshavaren vet eller har anledning att misstnka att ett freml r behftat med
ohyra fr detta inte tas in i lgenheten.
41 Fretrdare fr bostadsrttsfreningen har rtt att f komma in i lgenheten nr det
behvs fr tillsyn eller fr att utfra arbete som freningen svarar fr eller har rtt att utfra
enligt 38, Nr bostadsrttshavaren har avsagt sig bostadsrtten eller nr bostadsrtten skall
tvngsfrsljas r bostadsrttshavaren skyldig att lta lgenheten visas p lmplig tid.
Freningen skall se till att bostadsrttshavaren inte drabbas av strre olgenhet n
ndvndigt.
Bostadsrttshavaren r enligt bostadsrttslagen skyldig att tla sdana inskrnkningar i
nyttjandertten som franleds av ndvndiga tgrder fr att utrota ohyra i huset eller p
marken.
Om bostadsrttshavaren inte lmnat tilltrde nr freningen har rtt till det kan freningen
anska om srskild handrckning vid kronofogdemyndigheten.
42 En bostadsrttshavare fr upplta sin lgenhet i andra hand till annan fr sjlvstndigt
brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Styrelsens samtycke br begrnsas till viss
tid.
Samtycke behvs dock inte om:
1. En bostadsrtt har frvrvats vid exekutiv frsljning eller tvngsfrsljning enligt
bostadsrttslagen av en juridisk person som hade pantrtt i bostadsrtten och som inte
antagits till medlem i freningen, eller
2. Lgenheten r avsedd fr permanentboende och bostadsrtten till lgenheten innehas
av en kommun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underrttas om en uppltelse enligt andra stycket,
Vgrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsuppltelse fr bostadsrttshavaren
nd upplta sin lgenhet i andra hand om hyresnmnden lmnar sitt tillstnd till
uppltelsen, Tillstnd skall lmnas om bostadsrttshavaren har beaktansvrda skl fr

uppltelsen och freningen inte har ngon befogad anledning att vgra samtycke. Tillstndet
skall av hyresnmnden begrnsas till viss tid.
I frga om en bostadslgenhet som innehas av en juridisk person krvs det fr tillstnd
endast att freningen inte har ngon befogad anledning att vgra samtycke.
Ett tillstnd till andrahandsuppltelse kan frenas med villkor.
43 Bostadsrttshavaren fr inte inrymma utomstende personer i lgenheten, om det kan
medfra men fr freningen eller ngon annan medlem i freningen.
44 Bostadsrttshavaren fr inte anvnda lgenheten fr ngot annat ndaml n det
avsedda.
Freningen fr dock endast beropa avvikelse som r av avsevrd betydelse fr freningen
eller ngon medlem i freningen.

Avsgelse av bostadsrtt
45 En bostadsrttshavare fr avsga sig bostadsrtten och drigenom bli fri frn sina
frpliktelser som bostadsrttshavare, Avsgelsen skall gras skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsgelse, vergr bostadsrtten till freningen vid det mnadsskifte som intrffar
nrmast efter tre mnader frn avsgelsen eller vid det senare mnadsskifte, som angetts i
denna.

Frverkandeanledningar
46 Nyttjandertten till en lgenhet som innehas med bostadsrtt och som tilltrtts r
frverkad, och freningen sledes berttigad - att sga upp bostadsrttshavaren till
avflyttning om:
1. Bostadsrttshavaren drjer med att betala insats eller uppltelseavgift utver tv
veckor frn det att freningen efter frfallodagen anmanat honom eller henne att
fullgra sin betalningsskyldighet,
2. Bostadsrttshavaren drjer med att betala mnadsavgift med mer n en vecka efter
frfallodagen.
3. Bostadsrttshavaren utan behvligt samtycke eller tillstnd upplter lgenheten i andra
hand,
4. Lgenheten anvnds fr annat ndaml n det avsedda,
5. Bostadsrttshavaren inrymmer utomstende personer till men fr freningen eller
annan medlem,
6. Bostadsrttshavaren eller den som lgenheten uppltits till i andra hand, genom
vrdslshet r vllande till att det finns ohyra i lgenheten eller om
bostadsrttshavaren genom att inte utan oskligt drjsml underrtta styrelsen om att
det finns ohyra i lgenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
7. Lgenheten p annat stt vanvrdas eller om bostadsrttshavaren sidostter sina
skyldigheter enligt 40 vid anvndning av lgenheten eller om den som lgenheten
uppltits till i andra hand vid anvndning av denna sidostter de skyldigheter som
enligt samma paragraf ligger en bostadsrttshavare,
8. Bostadsrttshavaren inte lmnar tilltrde till lgenheten enligt 4 och han eller hon
inte kan visa en giltig urskt fr detta,
9. Bostadsrttshavaren inte fullgr skyldighet som gr utver det han eller hon skall gra
enligt bostadsrttslagen och det mste anses vara av synnerlig vikt fr freningen att
skyldigheten fullgrs, samt om
10.Lgenheten helt eller till vsentlig del anvnds fr nringsverksamhet eller drmed
likartad verksamhet, vilken utgr eller i vilken till en inte ovsentlig del ingr brottsligt
frfarande eller om lgenheten anvnds fr tillflliga sexuella frbindelser mot
ersttning.
47 Nyttjandertten r inte frverkad, om det som ligger bostadsrttshavaren till last r av
ringa betydelse.

Inte heller r nyttjandertten till bostadslgenhet frverkad p grund av att en skyldighet som
avses i 46 p. 9 inte fullgrs, om bostadsrttshavaren r en kommun eller ett landsting och
skyldigheten inte kan fullgras av sdan bostadsrttshavare.
48 En uppsgning skall vara skriftlig. Uppsgning p grund av frhllande som avses i 46
p 35 eller 79 fr ske om bostadsrttshavaren lter bli att efter tillsgelse vidta rttelse utan
drjsml.
Uppsgning p grund av frhllande som avses i 46 p 3 fr dock, om det r frga om en
bostadslgenhet, inte ske om bostadsrttshavaren utan drjsml ansker om tillstnd till
uppltelsen och fr anskan beviljad. r det frga om srskilt allvarliga strningar i boendet
gller vad som sgs i 46 p. 7 ven om ngon tillsgelse om rttelse inte har skett. Detta
gller dock inte om strningarna intrffat under tid d lgenheten varit upplten i andra hand
p stt som anges i 42.
49 r nyttjandertten frverkad p grund av frhllande, som avses i 46 p. 15 eller 79
men sker rttelse innan freningen har sagt upp bostadsrttshavaren till avflyttning, fr han
eller hon inte drefter skiljas frn lgenheten p den grunden. Detta gller dock inte om
nyttjandertten r frverkad p grund av sdana srskilt allvarliga strningar i boendet som
avses i 40 tredje stycket.
Bostadsrttshavaren fr inte heller skiljas frn lgenheten om freningen inte har sagt upp
bostadsrttshavaren till avflyttning inom tre mnader frn den dag d freningen fick reda p
frhllande som avses i 46 p. 6 eller 9 eller inte inom tv mnader frn den dag d
freningen fick reda p frhllande som avses i 46 p. 3 sagt till bostadsrttshavaren att
vidta rttelse,
50 En bostadsrttshavare kan skiljas frn lgenheten p grund av frhllande som avses i
46 p. 10 endast om freningen har sagt upp bostadsrttshavaren till avflyttning inom tv
mnader frn det att freningen fick reda p frhllandet. Om den brottsliga verksamheten
har angetts till tal eller om frunderskning har inletts inom samma tid, har freningen dock
kvar sin rtt till uppsgning intill dess att tv mnader har gtt frn det att domen i
brottmlet har vunnit laga kraft eller det rttsliga frfarandet har avslutats p ngot annat
stt,
51 r nyttjandertten enligt 46 p. 2 frverkad p grund av drjsml med betalning av
mnadsavgift, och har freningen med anledning av detta sagt upp bostadsrttshavaren till
avflyttning, fr denne p grund av drjsmlet inte skiljas frn lgenheten om avgiften betalas
inom tre veckor frn det att bostadsrttshavaren har delgetts underrttelse om mjligheten
att f tillbaka lgenheten genom att betala mnadsavgiften inom denna tid frn det att
bostadsrttshavaren har delgetts underrttelse om mjligheten att f tillbaka lgenheten
genom att betala mnadsavgiften inom denna tid.
r det frga om en bostadslgenhet fr en bostadsrttshavare inte heller skiljas frn
lgenheten om han eller hon har varit frhindrad att betala rsavgiften inom den tid som
anges i frsta stycket 1 p grund av sjukdom eller liknande ofrutsedd omstndighet och
rsavgiften har betalats s snart det var mjligt, dock senast nr tvisten om avhysning avgrs
i frsta instans.
Vad som sgs i frsta stycket gller inte om bostadsrttshavaren, genom att vid upprepade
tillfllen inte betala rsavgiften inom den tid som anges i 46 p. 2, har sidosatt sina
frpliktelser i s hg grad att han eller hon skligen inte br f behlla lgenheten.
Beslut om avhysning fr meddelas tidigast tredje vardagen efter utgngen av den tid som
anges i frsta stycket 1 eller 2.
52 Sgs bostadsrttshavaren upp till avflyttning av ngon orsak som anges i 46 p. 1, 68
eller 10, r han eller hon skyldig att flytta genast.

Sgs bostadsrttshavaren upp av ngon orsak som anges i 46 p. 35 eller 9, fr han eller
hon bo kvar till det mnadsskifte som intrffar nrmast efter tre mnader frn uppsgningen,
om inte rtten lgger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gller om
uppsgningen sker av orsak som anges i 46 p. 2 och bestmmelserna i 51 tredje stycket r
tillmpliga.
Vid uppsgning i andra fall av orsak som anges i 46 p. 2 tillmpas vriga bestmmelser i
51.

Vissa vriga meddelanden


53 r sdant meddelande frn freningen som avses i 7, 38, 40, 46 p. 1 och 48,
avsnt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress skall freningen anses ha
fullgjort vad som ankommer p den.

Tvngsfrsljning
54 Har bostadsrttshavaren blivit skild frn lgenheten till fljd av uppsgning i fall som
avses i 46, skall bostadsrtten tvngsfrsljas enligt bostadsrttslagen s snart som mjligt,
om inte freningen, bostadsrttshavaren och de knda borgenrer vars rtt berrs av
frsljningen kommer verens om ngot annat. Frsljningen fr dock anst till dess att
brister som bostadsrttshavaren ansvarar fr blivit tgrdade.

AVSLUTANDE BESTMMELSER
Srskilda regler fr giltigt beslut
55 Fr giltigheten av fljande beslut fordras godknnande av freningsstmma.
1. Beslut att avhnda freningen dess fasta egendom eller tomtrtt.
2. Beslut om ndring av dessa stadgar
3. Beslut att freningen skall trda i likvidation eller fusioneras med annan juridisk person,
56 Om freningen upplses skall behllna tillgngar tillfalla medlemmarna i frhllande till
lgenheternas insatser.

Datering och firmatecknare


Ovanstende stadgar antagna vid freningsstmmor
Originaldokumentet r daterat 17/3 2007 och 14/4 2007. Signerat av Stig Sjberg och Sture
Berg.
Dokumentet r digitaliserat och avskrivet den 25/10-2016 av Fredrik Svalin.

Firmatecknare i BRF Bjrster r


Gunbritt Inger Alice Andersson
Krister Erland Asplind
Christina Britt-Inger Blom
Jorma Rainer Karlsson