You are on page 1of 12

hhhhh

66666666666

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

5bbbbb5bbb5555555

x6x

e006

hhhbbbhbhbbhh

5b6565565666

60y

xmm0emmm0y

hbhbbbhbhbbhh

66b66b66brbbb

00hm0

05m66m606ih0m0

ybhy

abaabbbbbbyhbhbbbh

xm0m6

a000mm00

ammmmmy

0m00y

e0m0mmm6

00m66m6660mmmh

aahahhhbhbyhhabh

emmh0mmm6

60m00m066t00m

)066mm6mm0emmm

x6mmm0m606e0m0

emm6

60m66m666t00m

ahdbbdbbb

anbhbbbdbbbnhhbbb

em66r0m66ammm

66m66m006rmmm

5hadhnbyhhbhb

nhhbbdhhbbb6

m0m6r0m66ammm

66m66m666rmmm

0000h0mm06emmm

u0hm

amh0

r0m0h0m

em6006e60m6r0m6

66m66m006rmmm

n0m0m

a0a0

tem0m0mm6mm6r0m6

66m66m666rmmm

i0m0

u000h00

x0m6m0006r0m6

66m66m666rmmm

amm0

)0h00

xmmm006

66m00m056rmmm

00m0

)my0

xmm06m

66m06m606rmmm

n0m0m

xhmmmm0

60y66mm0m0mm

66m66m066rmmm

n00hy0

e0m0a

xmm60m006))y0m)

6000h0m0y0m

n0mh0

e60h0

xmm60m006)im00)

6000h0m

ammh0

)mmy0

r0m000

n0ym

x600mm

r6m0mm

00m66)0mh0m6m

xmm0xmmm0h

xmm666hm66

66m60m066x6mmm0m

00y0)u0000000)

0mmm606ammm6m

)066mm6mm666hm66

66m60m666x6mmm0m

xmmx0hm)m60m)

x0h0mm0m0m0

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

sbhbbhhbybhbabbbdbhbbbhhbbbbsbdbhbbbd
sb
a y
)06
xmm
emm
e0m
a
e6m
pmm
n6m
u
x0m
u
u0h
u
n6m
u
am0
u
06m
00m
u
e0m6r60a6m

ahdb
x6m
x6m
)em
x6m
e0m
e0m
e0m
a0m
r0m
x6m
r0m
n0m
a0m
e6m

hbabbb
ndbbb
66m60m66 666m66m66
66m66m06
66m60m06
66m00m65
66m06m66
66m66m06
60m60m65
66m66m60
60m66m66
66m66m06
66m66m66
66m60m65
66m65m60
66m66m60
60m06m60
66m66m66
60m00m06
66m66m66
60m00m06
66m66m06
65m60m66
66m66m66
65m60m66
66m66m60
66m66m60
00
66m66m06

5ha
shb 5bn
)mmm0mh0 6 65
)mmm0mh0 6 65
6 66
x0mm00h0
0 60
py60mh0
0 66
n0000h0
6 66
n0000h0
6 66
n0000h0
6 0
0m0hy0
0 6
umh0m0
6 60
py60mh0
6 0
emh0m0
0
r00m0
60
6 6
)00600
00 66
060h00

ad
e0m
e0m
x0m
e0m
n6m
n6m
n6m
emm
n6m
e0m
n6m
e6m
emm
xmm

5d
x0m
x0m
u0h
e6m
pmm
pmm
pmm
x0m
emm
e6m
e0m
emm
e6m
n6m

nbb
x0m
pmm
e0m
u0h
n6m
pmm
e6m
pmm
e6m
n6m
pmm
x0m
n6m
emm

hbabbhy
000
nmx0hm
0mx0hm
00mx0hm
nmx0hm
tmx0hm
00mx0hm
tmx0hm
nmx0hm
nmx0hm
000
000
000
00

ababhbbabhbbbbnbnhhhbbbhby
ybbybhbbdhbbhbhbbdbybhbbdh
ahhbbbbhbbb

dhhbbbbayhbhhdhbbb55b66b56
bbbbbyhhbh

dhabhbyhhbbh
66

an6ae6apm
n6

xm

6
n6

5
u0

66

66
em 66

ae0

xm

6
0

0
6

e0
n6
pm
5
e6

x0

em

5hahhdhbyhhbh

66

66

u0 6
6

e6
0 u0

6
0

xm

x0

6
n6

x0

n6

e0 66

66

66

pm

em

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

yhhbbhbabbb5bbhyhbhbhhhahbyhhbbh
5bbhyhbhbhhhahbyhhbbh

yhhbbhbhbabbb
hhhah
6
6
0
6
0
6
5
0
6
66
66
66

hhhahbnhhbh
hhhahbbbbbbb
e0mm0 66m60m06
x6mmm0m 66m60m66
x6mmm0m 66m60m06 x0h0mm0m0m0 60m66m06
x0h0mm0m0m0 60m60m65 a0mm06mmm 66m60m60
a0mm06mmm 66m66m60 )em0m0m0 66m66m06
)em0m0m0 66m66m60
000660 66m60m60
000660 60m60m65
)m060 60m66m06
)m060 66m60m06
r0mmm0 66m60m66
r0mmm0 66m60m06
i6m0m0 60m66m06
i6m0m0 60m60m65
a0m66m 66m60m60
a0m66m 66m66m60
e6m 66m66m06
e6m 66m66m60
n0mhm 66m60m60
n0mhm 60m60m65
e0mm0 60m66m06

ybdd
6
6
0
6
0
6
5
0
6
66
66
66

ahdb
x6mmm0m
x0h0mm0m0m0
a0mm06mmm
)em0m0m0
000660
)m060
r0mmm0
i6m0m0
a0m66m
e6m
n0mhm
e0mm0

hbabbb
66m60m66
66m06m66
66m66m65
66m66m06
65m60m06
60m66m65
66m60m66
66m06m66
66m66m65
66m66m06
65m60m06
60m66m65

hhbhbyhhabh
ahbhh

nhhdhh

tbdhh

bdhbh

sbhhyhbb

nhhbhha thbhh

bbhbh

ahbhbhbh

x0mm00h0

06ah0m

a6ah0m

u6a0m0

)0a0m0

ah0m0m0

nm0mm000

umh0m0

emh0m0

)mmm0

0mmma0m

0m0hy0

)00600

e0hh0

060h00

a60h00

r00m0

ah0mm0

xa0m0

n0000h0

)mmm0mh0 py60mh0

emm00

06x0mh0

a6x0mh0

xm0am0

6h0m00h

yhhbbhbyhhbh

ybddbyhhbh

e0
6
66

n6 e6 pm
pm n6
xm 0 e6

n6

6
6

66

xm

5
e0

n6
em 66

66

u0 6
6

em 66

6
0

66
x0

u0 6
6

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

6
0

x0

tbhdhbhhhbbbhhdhh
hhbhbabbbhbhhdhbbbahhbb6b bhbdb5bbbbhhdb6bhhyd
ahhb

abdbhbb

nhhbbb

bbbabby

bbhb

6565565666

5666565667

5666565665

5666565655

5666565666

5666565667

5666565665

5666565655

5666565666

5666565666

6606606666

pmm 0606006666

x0m 6006606666

e6m 6606506606

n6m 6606506666

6606606666

x0m 6606606606

e6m 6006606660

n6m 6606506600

n6m 6006606666

6606606666

e6m 6506606606

n6m 6606606666

n6m 6606006600

xmm 6606606666

6606606666

n6m 6606606606

n6m 6606606650

xmm 6606006606

emm 6006006666

6606606666

n6m 6606006605

xmm 6606606656

emm 6606006666

e0m 6606606666

6606606666

xmm 6606606600

emm 6006006650

e0m 6606006666

u0h 6606606660

6606606666

emm 6606606606

e0m 6006606656

u0h 6006606666

pmm 6006606666

6606606666

e0m 6506606666

u0h 0606506656

pmm 6606606666

x0m 6006606660

e0m 6606606665

u0h 6606606660

pmm 6606606606

x0m 6606606666

e6m 6606606666

tbbbd

nbb

bbbb

bhbd

ahhb

5666565666

5666565656

5566565655

5666565665

5666565666

5666565656

5566565655

5666565665

5666565666

6565565666

n6m 6606606666

xmm 0606006666

emm 6606606606

e0m 6606506666

u0h 6606606606

xmm 6606606666

emm 6606606666

e0m 6606506600

u0h 6006506660

pmm 6606006606

emm 6606606666

e0m 6606606665

u0h 6606606600

pmm 6006506666

x0m 6006606605

e0m 6606606660

u0h 6606606660

pmm 6606006606

x0m 6606006660

e6m 6606006606

u0h 6606606666

pmm 6506606660

x0m 6606606605

e6m 6606006666

n6m 0606006666

pmm 6606606660

x0m 6606606666

e6m 6006006606

n6m 6006606665

n6m 0606006660

x0m 6606606666

e6m 6606606606

n6m 6606606606

n6m 6606006660

xmm 6606506666

e6m 6606606666

n6m 6606606606

n6m 6606006666

xmm 6606506660

emm 6006606666

n6m 6606606666

n6m 6606606606

xmm 6606606666

emm 6606606666

e0m 6606606666

b hhbbhbbabbbhdhbdbbbbbdbhhabbbbbbbabhdbhbbbbbbhhbbbhdbdbbhbbbbbbhbabbbnbrb babb bhdb


dbbbbhhyhhb6bbhhbhbabhhbbbhbhbabbbhbbhdhbbdbbahhb6b b5bbb6bhn
b hhbb hhhbdb ababbb hbbb hhdhb dbbbbbdb dhb b hhbbbb bbbbbadnb hbabdbbbdb bhb tbhdhbhhhbbb hhdhb hbbb
ybhdbbhbb556bybhbdbhbbbababbbhbbbb bhhbbhbhbybabbdbbbbhhbbbbbhbbbbababhyn

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

bhabbbhbbbbsbbbhd
n0ammm0m0660m0mm06h0a66ymm6mh660mm006mh66mm6ymmm6mm06mm0y66mmm0m0m0mm0606mm066
00mh6 ymmm6 m0m060006 0m60y6 mm6 mm06mm0y6 mmmm6m06 0m66 ymmm6 hmmm6 mm06mm06 mm6 m0mmm6m006 x0m000m0y6
m6mm06600mh6ymmm6mm06mm0y60066mm6mm60m66m6m6m0660mm6mhm06600mh6mm06mm0y600hm60m6660m066mm6
ymm06)h00m60m60y6m0y006y60m060mm6m6m0mm06mm6m6m6m066m00m6m06mm0mh6mmm0m6m0my06h0mm0m6006
0mm60m666000
m60m0mh6 m0ammm0m066 0mmm6006 m6m0006 6 am0mmm06 mm0mh6 mmmmh6 m6mm006 0mm6 mhy006006
h0mm0m60006 em60y6 0mmm66 6mh0m6606 mh66 0m6006 xm0mm0mh6 0my6 0mmmmm0mm6 0mm06 0m6 m0ammm0m066
m0m66 mm0mh06 0m6660006 e6m0m0m0mm6 mm6 mh66 imm6 )00hm06 66a0)6 6 m060m006 mm6 m0ammm0m066 m0mmm06
h0a606 m6mm006 m60666 6 6m6mm006 h0mm0m60006 66000mh6 0m6 mm6 mmm0m0mh6 m0ammm0m066 0m6m006
66m600006 00em0m06 6m606 mm0mh06 mmm0m6m0my6 0m6 hmm606 rh006 00y6 m00h66 mm6 m0ammm0m066 mm0mm06 0m6
m000y600m6660m6m66h0hh0y6m06mm00

u0m060060m0
em60y60m0
nm06mm0y60m00
ta0060m00
immm6a60m0
n0a060y0
n0a0000m6m0
nm06mm0y6x0hm0
nm06mm0y6)06
imm00mm0h0m
n0a0xmmm6
0mh6m6xmmm60
em60y6xmmm6
n0a0e6m00
n0a0am0mm
n0a060m66m0mm
n0a0r0m6
0m6m00mmm0m6
a6m6000
e0em0m0

6
5
6065060
6060066
66066000065006
xmm06emm06rm6
xmm06emmm06e0m0
r0mmm006e0mm0
)em0m0m006a0m66m06n0mhm
nmm6m
amm00
x0mhmmmmh0
060m0
ammm6m
am0606u6m
xmmmh
)mm6m60mmm006
em00006006em0006u6m6x0mm00
e0000
ih66

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

nbhbnbbbahbbb
06mmmmm0mh6u6m6m0006m600mm606 6060m0mh60mmm66mmm606m00m6m6h60m060m6m60066mh66
mm00m0a66 00m66m06 mm6 mh66 m00m6m06 0m6 mh66 hmmm06mm606 x606mm0m06000y06 6 m660m006 mm6 e0mmm06 mmm6 06
m0mm06m00m6m00m6m66mmmm0606mmmm66m0mm600y6m60mmmmm6mh66m0m06xmmm660m6m600606mh66m6m6m066
00m66m06my60m0mmm0mh6m0y06mm6mh66m00m6m60mm6m0m00mh6mh6m60mmm6hmm0m6mmmy0
0mmm000y606m6m6my6006mmma0m6m6mmm6mh66e0hmm6m6m0mm60mmm6xmmm660060mmm6mmm60606006
0066mm6mm0666mh6mm6m6m6m066hmm060mmm06mh6m6ymm60hmm0m6060m60h06h60mmm66mm60mmmm60h06h6
m6m6my6006h0a6m60m6mh66mm00m00mh6m0m06600mmh600mh60m060m606mm66mm66m0a6m600060m6606h6e0hmm6
m6m0mm6mhm666mmm0mm6mm6xmmm660m66h0a6m06amm660m606066m60my6mmm0mm6my60mm00mh60m6mh66h60m6
ymm66xm66m6mmmm6mh660mmm66mm6m6m6my0

e0m66xmmm6m
amm00
em60y6xmmm6m
060m0
a6m6m066xmmm6m ummy

immm6h600mh0ammem6m66m6m0600
ammmmmm00n0m60
immm6h600mh0a0m66m60m666000

hhdh

nhbbb

sb bb

bhbhbhb6bbhdhb6bhbbhhbbbb6bhbbbhbhd

u0hm
6606606666
6606606665
pmm0m6m
6606606665
6606606660
x0mmmm
6606606660
6606606606
e6m6mmy
6606606606
6606606666
n6mm
6606606666
6606606666
n6mm0
6606606666
6606606666
xmm
6606606666
6606606606

ummy
a0x0mh
amm00
a0x0mh
ummy
amm00
ummy
a0x0mh
amm00
ummy
a0x0mh
amm00
ummy
a0x0mh
amm00
ummy
a0x0mh
amm00
ummy
a0x0mh
amm00

56%
56%
06%
00%
06%
60%
56%
66%
06%
06%
56%
66%
06%
56%
66%
56%
56%
66%
66%
55%
66%

0m6ahm0m6ahm0m6ahmmm6x0h6u0ha6600m0h6)60666)
x0mmmm0y0em0606u0m60066m06x0mmm06a00m06m06em0m0m00
e0m0m006m000006m600mh06n0m06h0mm0m600
0m6im0m6im0m6immm6x0h6am0h00m0m0y6600m0h6)66666)
rhmm0m0y0im0m06rmmm6m0606amm006a600m06nmm0m06ih66
x0a0mh006m600mh06n0m06h0mm0m600
0m60m0m60m0m60mmm6x0h6xh0m606h0m0y6600m0h6)60666)
x0mmmm0y0am0m06em0006a00606am006xhm606000
n0m6060m06m06ammmmmm0
0m6am0m6am0m6ammm6x0h6ammh0y6600m0h6)6666)
m6mm60m0y0emmmh060ammy06a0mmhmm06nmm0m06ih66
x0a0mh006)am0m060660m6mm06t0mm0mh0
0m6xm0m6xm0m6xmmm6x0h6n6ma6600m0h6)65666)
rm60m0y0em0606x6a6m0hm00m006am6mmmm06)mm006em0m0m00
immm6h600mh06)am0m060660m6mm06t0mm0mh0
0m66m0m66m0m66mmm6x0h6xhm0m0y6600m0h6)66666)
nm0m0y0u06606xmh0m6a0mmy06ammm06mh0m66x0mm0006e000
x0a0mh006e0m0m006m000006t0mm0mh0
0m6rm0m6rm0m6rmmm6x0h6xmmy0y6600m0h6)5666)
xmmm0y0mh60m06x0mmmmm06amm0006u6m6x0mm0006em0m0m00
immm6h600mh06a0m66m60m6660006t0mm0mh0

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

shydbnbb bsbbdbbhbbhy baddbhbbbabbeb5hhbbb


ammm6 mmm6m6 mh66 x6mmm0m6 00hm06 ymm6 00006 m66 m06006m6 00mh6 0m6 0mmm6000a66
m6m0mm000my6 6mmmm000mh6 06 06006 0m0m06 mm06m00m6 mmmy6 m6mm0mh6 mm6 0mmmmm60006 0mmh6 0mm06
0mm6 0hmmm06 6mm0y6 h00m06 rh66 ma6m0006 m06mmm66 ymm6 mm606mm6 006 mh0m6 mm6 06 060m0000mm6m6
0mm0a0mm0060hm6mmmm006mm6mmm06m066mmmm60my6em0mm6m0
x0m666x6mmm0m6m6mmm606h6m6m0m0a66mmh0m006ymm600006h0a66mm6m66m0mm06m00m0y6
60m6mm00660m660000y6mmmm6mh66m0mm0660h60
amm6h0a66m0m600m606mm6ymmm6m0mmm606amm6mmm m6m6006a660m66mmm0mh60mmm6mmh6m06
m0mh6 mmm666000m00y06 006 ymm6 0m66 mm0m0m00y6 0mm6m60m6m6 mm0y6 0m6 ymmm6 m0m6 0mm00m006 amm6 0m6
mmh6m06 mmy6 mm6 h6m6 mmmmy6 00mh6 ymm06 mh6m6 ymm6 00006 m0066 mh6m6 m6m6mm6 mh60m6 06m0mm06 my6
0m0mh0mh6 00066 06 06mmm0mm06 amm6 0m66 em06006 0hm60m6 0mm6 06 066m6 0mm0a0mm0006 amm6 h0a66 06
m6m6mm0m0a66 m0mm6 0mm6 0m6000a66 hmmh6m6mm6 m6h0mm0mh6 m6m6 0mm6 m0mm6m006 mh0m6 60m6
06ma66ymm6m60m60m6ymmm6mmm0m0m06006ymmm60mmmmh06mmm66mm06m0mm60h06h6h006mh660m000my6mm6
m0066 0m06 m0m6 m66000mm06 00mhmmm6 h0a0mh6 mm6 m60y6 mm6 mmh6m06 hm0m0m6606 amm6 h0a66 a6my6
0mmmmh60006060mm6m0000060060m6ymm6m0ammm60mymh0mh6ymm600006m06060m6mm6mh66a6my6000m06amm60m6
ymm60m660a6m066mm60mm6mh0mh06mh6m6ymm6000060m0m66mm66mmmmm6mm6m6mm000h60m06amm600006m66
06a6my6hmmm6mm06mm6mm606mmm66mm06mm06mmm606mm60mmm060ma6m00my6mm606mm606x0m666ymm600y6
hm60m60mm6006mm66mhmy0mh606x06ymmm60m0h66m0y6m660m0006m0
amm60m66mmmm66mm6m0060066000660m0mmm0060mm60mmm0mmm000m06xm6m0066mm66
mm660mm0mm00
m0mh6 e0m06 0m6 mh66 m0m0m6 hmm0606 ymm6 0m66 000m6m6 mm6 6mhmy6 06 0mmh6 00m66 mm6 mmmmmm66
0mm6hmmm6h600mh060m60m60006mh6m660060my6mhm60m6mm660mh6m6ymmm6mhy00em66mm6ymmm6h600mh060m6
00006 m66 mhmmmhh6 mmmm6 mm00mm0mh6 mm6 m0m66 mm6 060mmm006 ta6m6 mh006 m6mmm66 mm000m000my6 ymm6
60m6 60000y6 00mm6 mmm6 my6 m60mh6 60mm0mm06 0m6 mmmm6 6mm0mmmm0mm6 0mm6 0m6 mhy006006
mma6m6mm060m6h6m6m000
)m6 mmm0hmmm6 mm6 ymmm6 0m06mm0m6 h600mh6 00006 m66 06 0mmmmh6 00006 mm06m6 0h06h6 60m6
0mmmmmmm6 0my6 hmmm0606 00m006 6mmm06m6 00mh6 06 m000m66m6 m0mm06 ymm6 00006 h0a66 a6my6
hmmm6h0mmmmy600mh6ymmm60mmm0660h06h600006mmmmh6m66mmmm0mmm66mm60600m66mm60m6660060mm6
h0mm0m6000

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

ndbbdb bbhbbbhabbabbbhbdbbbddbshbhbbb
ammm60h6m6r0mmm060006mh66m000mh600hm60m6ymmm606a6mmh6hmm0606ymm660m66xm66m6
mm6 h0a66 06 hmmm6 m0mm00h606 ymm6 0m66 00060y6 mm6 h6m6 06 0mmm066 0hm6 00006 mmm6 mm0y6 m66
m6amm6m60mm600m66m66mmm6000m60m60y0
0m60060m6ymmm6m0mmm6mm6m0066060m666006mm6ymmm6m0m0m00600m606rm606h06a66mh0m06
ymm6 6xm66m6 ymmm6 m0mmm6m6 mm6 m66 006 0mm6m066 0m6 0ma66 m000mh6 006 ymm6 0m606 rym6m06x6m06
ymm60m66a6my6mym0m0660m6ymmm6m6mmmmm60mm60hm06m60006mm00066mm6ymmm6m0m606n00mhmm06
mm6 mh66 6mm606 ymm6 mm0a66 hmm66 mh66 mm0mm6 mh0m6 mmm0m666 00mh6 ymmm6 0mmm066 006 0006 mh0m6
m0mm6m06mmm6ymm60m600m606amm600006hm6mmm6mm6ymmm600y6mm6mmma0m666a6my6mhy0060066mmmmmm6
mm6ymmm6m0mmm6m0
0ma0m00m0y06 amm6 00006 m66 0m60y6 0m6 m0mm0mh6 06 0mmm066 0hm6 00006 m00m00y6
mmm6m0m0mm0mh60mm6m0066mh66m666000my60mhm0mm6mm06mm66m0mm6606h0mmy6hmm60
0m66 00m66m6 mm6 0h06h6 ymm6 0mm06h6 06 0mm6 mm6 0mmmmm0m666 006 ymmm6 m0m00y6
mm60m0h606 )m6 0006 m0m606 ymm6 00mm6 ymmm6 00mh6 0mm6 00m6 mm6 6mmmm6m6 mh6m060a606 0m6 0m6h6 06
00y6mh0m6mh66m0m00y6hmmmmm60060m6mm600y6m0mm00h6m0
rh6m66 006 hm06a6m6 06 mmmm06m6 00mh6 ymmm6 m0mmm606 )mm6 mh0m6 006 0mm6m0m606 ymm6
0mmm6m0y6 m00m66 mm6 mmm6 mm6 mma0mm06 m600mm6 0m6 00006 rh006 mm00m6 m66m06 6mmm66m0mm06 006
mmh6m00066 ymm6 m0y6 m0mm6 ymmm060m6 0m6 06 0mmm6 0m6 mmmm6000mm006 mmm0m0m006 00m666 ymmm6 0hmmm6
m6mm6m6 00006 mm06m6 mmh6m006 rh0m6 006 mh66 m600mm6 ymm6 0hmm0m6 066m6 6060m6 mm6 6mm6m0mh6 0mmm6
mm00m6006m0mmm6m0h0m0600mh6mmh6m060m6mh666a6mm6mm6ymmm6mm6m6mm0mh6mm0m66mm606ma0660
0m6 006 mm66 mm6 ymmm6 00066 0mm6 0600mhy6 0mmm066 mh0m6 ymm6 60m6 hmm66 mm6 060m6 06
6mmmmmm0m06600m606066mmm0mh6mm6mh660mm060m0mm6mmma0m6m6my6mh66mm606m666mm6u0hm60m6
r0mmm060m6mh6606a6mmh6hmm0606ammm6h600mh6m0y6m66mmmm06mmm6ymm60mm m60mmm6m6mm6h06
006 ymmm6 m0mmm6m6 00006 m0066 60m66 mm6 ymm6 a6my6 06006 0mm6 0mm0mh66 mh66 m60m6 mm6 m6m06006
0ma0660
amm6 00006 m66 0m066 mm6 0m6m60066 ymmm6 0006m06 mhmmmhh6 mh66 hmmm6 mmm06606 mm6 mh66
mmmm00m6606x060h6mh6m60m606ma0666mm60m6mm00m6000

00000600h0060h006600060606660h060666666660h066660660666660666066666
m6mm60000mmmmm6mm0mm0mm0006mm0660m000m6m000mmmmmm6mm0mm0mm0006mm

Best Horoscopes Model Comparison


Worried? Things are not going according to you?
Stop worrying....Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems

Choose from most popular horoscope models...

Free
Horoscope

KUNDLI FEATURES
Pages in Horoscope

Charts & Calculations

Dasha Calculations

My Kundli

299

Kundliphal

499

Kundli
Darpan

Free

Rs.

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

22

39

80

171

Basic
Includes Avakhada
chakra, Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points,
Birth chart, Moon
chart, Navamsha,
Chalit & Cuspal chart

Basic
Includes Birth details
with Panchang,
Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points, Birth
chart, Moon chart,
Navamsha chart, Chalit
& Cuspal chart

Basic Plus
Includes My Kundli +
Karak, Avastha and
Rashmi

Advanced
Includes Kundlifal +
Sudarshan chakra +
KP System +
Divisional charts +
Jaimini astrology +
Shadbal + Ashtak
Varga and 10 more
items

Comprehensive
Includes Kundli
Darpan + Graph for
Shadbal &
Ashtakvarga and 20
more items

Vimshottari Dasha,
Antar Dasha

Vimshottari Dasha upto


pratyantar

Vimshottari Dasha
Extended

Vimshottari & Yogini


Dasha with
Sookshma Details

7 types of dashas
(with Sookshma
details)

Extended

Extended

10 years

10 years

30 Years

5 years

5 years

20 years

Basic

Detailed

Rs.

Rs.

999

Bhrigu
Patrika
Rs.

1999

PREDICTIONS
House predictions about your
Health, Finance, Marriage,
Career etc.

Limited

Planet readings about 9 planets


in your horoscope
Dasha readings

10 years

Yearly predictions (Transit


predictions)
Yoga predictions (Based on
astrological combinations)
Numerology predictions
Nakshatra Reading

Extended

Lalkitab predictions
20 YEAR GRAPHS for Health,
Finance & Emotion
REMEDIES
Gem Therapy
Sadesati (Saturn's period)
Kalsarp Dosh
Manglik Dosh
Lucky Substitute Stones
Numerology Recommendations
Lal Kitab Remedies

Free
Make Now

Rs.

299

Make Now

Rs.

499

Make Now

Rs.

999

Make Now

Rs.

1999

Make Now