c 

  
 

ˁ̨̛̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̭̖ ̨̛̭̻̭̯ ̨̯ ̸̛̛̖̯̬ ̨̨̛̭̦̦̏ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬̦ ̖̣̖̥̖̦̯̌:̨̛̪̯ ̏
̨̪̦̯̖̣̦̯̌̏̌̌̌̚ ̨̖̜̦̭̯̔, ̨̛̪̯ ̏ ̨̭̻̺̖̭̯̦̖̏́̏̌ ̦̌ ̛̛̖̭̯̦̏̚ ̨̨̛̭̪̭̍ ̌̚ ̨̖̜̦̭̯̔, ̨̛̪̯ ̏
̸̨̡̯̬̖̭̯̏̌̌ ̨̖̜̦̭̯̔, ̨̛̪̯ ̏ ̨̭̻̺̖̭̯̦̖̏́̏̌ ̦̌ ̶̨̨̨̛̖̥̦̣̦̌-̶̨̛̖̦̦̭̯̦ ̨̨̛̯̦̹̖̦́. ?̛̖̚
̛̖̣̖̥̖̦̯ ̨̬̱̯̍̌̏̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̯̌̌ ̦̌ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚.
ˁ̛̻̻̬̙̦̖̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ʹ ̶̨̨̛̭̣̦̌ ̛ ̸̨̨̛̣̦̭̯̦ ̛̛̖̯̖̬̥̦̬̦̔̌̌, ̴̡̛̛̭̬̦̌̌ ̏
̸̨̡̛̪̖̖̭̯̔̌̐̐̌̌ ̡̦̱̌̌ ̪̬̖̭̯̔̌̏̌ ̌̚ ̶̨̛̛̭̣̦̌́ ̨̛̪̯, ̨̪̣̖̙̺̔̌ ̦̌ ̨̱̭̦̖̏́̏̌ ̨̯ ̨̨̪̬̭̯̺̔̌̏̌
̨̡̨̛̪̣̖̦̖... ̸̨̡̛̛̪̖̖̭̔̌̐̐ ̨̥̖̣̔ ̦̌ ̶̨̛̛̭̣̦̌́ ̨̛̪̯.
ʿ̨̨̛̦̯̖̯́ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̖ ̨̪-̨̨̯̍̐̌ ̛ ̸̡̣̏̀̏̌ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚.
?̨ ̭̖ ̨̛̭̻̭̯ ̨̯ ̶̨̨̪̬̖̭̱̣̦̌-̨̛̖̜̦̭̯̦̯̖̔, ̶̨̨̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌̚-̴̶̡̨̛̛̱̦̦̣̦̯̖̌, ̵̸̨̨̛̛̯̖̦̣̦̯̖̐
̨̨̨̛̭̖̦̭̯̍ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̦̬̖̌̔ ̭ ̨̨̨̨̬̯̖̣̦̯̍̌̏̌̚ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̛ ̨̪-̸̨̨̯̦ ̭ ̨̛̦̖̐̏
̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯, ̡̨̨̛̯ ̭̌ ̡̪̬́ ̨̡̖̯̍ ̦̌ ̨̪̬̖̪̦̖̔̌̏̌ ̛ ̨̱̭̦̖̏́̏̌ ̏ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍.
ʽ̸̛̱̖̦̖̍ ʹ ̶̨̨̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌̚-̴̶̡̨̨̛̱̦̦̣̦̌ ̨̛̖̦̭̯̔̏ ̥̖̙̱̔ ̨̨̪̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌ ̛ ̸̨̱̖̦̖̯
ʶ̡̛̻̬̣̻̥̀-̻̯ ̖ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌, ̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̖ ̶̨̪̬̖̭̻̯, ̏ ̡̨̨̜̯ ̨̯̏̌ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̭̖ ̨̱̭̏́̏̌.
ʦ̭̖ ̨̪-̨̖̭̪̬̦̍̌̚ ̭̯̌̏̌ ̯̖̯̌̌̚, ̸̖ ̡̡̛̻̬̣̻̥̀-̻̯ ̖ ̸̨̨̱̖̦̯̍ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ (̸̛̱̖̦̯̖̍ ̛̪̬̖̥̖̯̔ ̛
̨̛̖̜̦̭̯̔), ̌ ̶̨̪̬̖̭̻̯, ̭̬̖̭̯̯̔̏̌̌ ̛ ̨̛̥̖̯̯̖̔ ̌̚ ̨̨̨̦̖̯̐̏ ̨̱̭̦̖̏́̏̌ ̭̌ ̨̭̻̺̦̭̯̯̌ ̦̌
̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍. ʰ ̨̪̔ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̭̖ ̛̬̬̌̍̌̚ ̡̨̭̻̱̪̦̭̯̯̏̌ ̨̯ ̛̦̦̌́̚, ̛̱̥̖̦́ ̛
̶̛̛̦̌̏, ̛̦̣̭̌̐̌ ̛ ̸̡̖̭̯̌̏̌, ̡̨̨̛̯ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̨̨̛̪̬̯̔̍́ ̏ ̶̨̪̬̖̭̌ ̦̌ ̸̨̛̱̖̦̖̍ ̛ ̦̌
̨̛̖̜̦̭̯̯̖̔, ̛̛̪̬̖̪̭̦̔̏̌ ̏ ̨̦̖̐.
?̡̌̌ ̨̛̬̬̦̌̍̌̚, ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̸̡̣̏̀̏̌ ̏ ̭̖̖̍ ̛̭ ̨̭̖̦̏ ̨̨̨̬̯̖̣̦̍̌̏̌̚
̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̨̺̖ ̛ ̨̛̖̜̦̭̯̯̖̔ ̦̌ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖, ̏ ̡̨̨̛̯ ̯̖ ̭̖ ̸̡̣̯̏̀̏̌ ̻̏̏ ̛ ̸̬̖̚ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̛
̨̨̭̻̺̖̭̯̦̖̯̏́̏̌ ̦̌ ̡̨̨̛̯ ̨̪̬̖̪̭̯̔̌̏́ ̨̨̱̭̪̖̹̦̯ ̨̱̭̦̖̏́̏̌ ̦̌ ̨̨̨̨̬̯̖̣̦̯̍̌̏̌̚ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌.
ˁ̨̛̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̭̖ ̡̨̛̦̭̯̬̱̬̌ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̬̦̺̌̏̌ ʹ ̸̱̖̖̦̍ ̪̣̦̌, ̸̱̖̖̦̍
̪̬̖̥̖̯̔ ̌̚ ̡̨̡̦̬̖̯̖̦ ̡̣̭̌, ̸̱̖̦̍̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌, ̸̡̛̱̖̦̍, ̨̨̛̹̦̐̔ ̛̬̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔̚ ̦̌ ̸̛̱̯̖̣́,
̪̣̦̌ ̦̌ ̨̡̱̬.
ʿ̛̬ ̛̦̣̌̌̚ ̦̌ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̌̚ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̨̯ ̨̭̻̺̖̭̯̖̦̏ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̖
̨̛̭̦̦̖̯́́̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̛̯̦̹̖̦̖̯ ̥̖̙̱̔ ̶̖̣̯̌ ̛ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍. ʺ̖̙̱̔ ̶̖̣ ̛
̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̭̻̺̖̭̯̱̏̏̌ ̸̡̡̨̛̛̣̖̯̖̭̔̌ ̨̛̖̦̭̯̔̏. ʽ̯ ̖̦̔̌ ̭̯̬̦̌̌, ̨̨̱̭̦̖̯̏́̏̌
̦̌ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̨̛̏̔ ̨̔ ̨̛̛̬̖̣̬̦̖̯̌̌̚ ̦̌ ̶̖̣̯̌, ̌ ̨̯ ̬̱̔̐̌, ̸̨̨̱̖̦̯̍ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌,
̨̡̛̯̬̜̌́̏̌̚ ̵̡̬̯̖̬̌̌̌ ̦̌ ̸̛̦̱̦̯̖̌ ̛̦̦̌́̚, ̛̦ ̨̪̥̌̐̌ ̔̌ ̸̨̨̛̱̯̦̥̔ ̶̖̣̯̌. ʽ̯ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦̌̌,
̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍, ̡̨̯̌ ̨̨̥̦̐ ̨̪-̡̨̛̣̍̚ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ ̨̯ ̨̛̛̬̯̖̯̌̏̚ ̦̌ ̡̦̱̯̌̌̌,
̡̱̣̯̱̬̯̌̌ ̛ ̨̨̨̨̛̪̬̭̯̯̏̔̏̚, ̭̖ ̛̬̌̏̏̌̚ ̨̨̥̦̐ ̨̪-̨̻̬̍̚ ̨̯ ̶̖̣̯̌. ʽ̨̛̯̖̦̯̖̍̐̌ ̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̌̚
̨̛̪̬̬̯̔̌̌, ̨̨̨̺̖̭̯̯̍̏ ̛ ̸̨̡̖̏̌ ̭̖ ̨̯̬̯̌́̏̌̚ ̦̜̌-̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̔̏ ̏ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌
̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̛ ̨̐ ̨̪̬̥̖̦̯́, ̯.̖ ̻̏̏ ̨̨̨̨̛̛̥̯̦̹̖̦̖̯̏̌̚ ̥̖̙̱̔ ̶̖̣̯̌ ̛ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌
̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̨̖̺̏̔̌ ̨̬̣́ ̛̬̖̐̌ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌, ̌ ̦̖ ̶̖̣̯̌.
ʶ̡̨̯̌ ̸̖̖̏ ̖̹̖̍ ̨̭̪̥̖̦̯̌, ̡̨̨̨̱̭̬̖̦̯ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ̡̦̱̯̌̌̌, ̨̖̖̔̏̔ ̨̔ ̸̡̨̛̛̣̯̖̣̦̀̚
̨̨̯̦̖̍̐̌́̏̌ ̦̌ ̛̪̬̖̭̯̯̖̔̌̏ ̌̚ ̨̛̪̬̬̯̔̌̌, ̨̨̨̺̖̭̯̯̍̏ ̛ ̸̨̡̖̏̌. ˁ̨̪̬̖̔ ʺ. ʤ̦̬̖̖̔̏
̡̨̨̨̱̭̬̖̦̯ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ̡̦̱̯̌̌̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̯̌̌ ̨̱̭̣̍́̏̌ ̛̭̣̖̦̯̖̔ ̛̙̦̏̌ ̶̛̛̯̖̦̖̦̔ ̏ ̨̨̭̖̦̍̌
̸̡̡̛̛̯̖̭̔̔̌̌ ̨̨̭̯̜̦̭̯:
· à̡̨̨̭̬̖̦ ̸̛̱̖̣̦̖̏̌̏̌ ̨̖̥̍̌ ̦̌ ̛̦̦̯̌́̌̚, ̨̦ ̛ ̡̨̨̨̱̭̬̖̦̯ ̛̥ ̨̭̯̬̦̖̌́̏̌
· ą̣̥̊́̌ ̛̻̬̦̍̌̚ ̦̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̯̌́̌ ̛ ̦̌ ̬̥̦̯̌́̌̌̚ ̦̌ ̶̨̛̖̦̦̭̯

c    

 
· ǚ̬̭̯̦̖̌̏̌ ̦̌ ̸̨̛̦̖̦̖̯̌̚ ̦̌ ̨̛̱̌̔-̛̛̱̣̦̯̖̏̌̚ ̴̨̛̬̥ ̦̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̌́

ʶ̨̯̌ ̛̭̻̺̖̭̯̖̦̏ ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̔̔̌ ̶̨̛̛̪̭̣̖̔ ̨̯ ̛̯̖̚ ̶̛̛̯̖̦̖̦̔ ʤ̦̬̖̖̔̏ ̨̯̖̣̍́̏̌̚:
1. ą̸̛̖̣̦̖̯̀̏̌̏̌ ̦̌ ̨̖̥̍̌ ̦̌ ̛̦̦̯̌́̌̚ ̦̖ ̨̨̪̣̏́̏̌̚ ̸̨̪̖̖̏ ̨̛̪̬̣̦̖̯̌̐̌ ̦̌
̶̨̛̛̛̯̬̦̦̌̔́ ̨̨̭̱̥̬̦̥̦̙̖̭̯̖̦̌̏ ̵̨̨̪̔̔ ̛̪̬ ̨̨̪̬̔̍̌ ̦̌ ̨̨̨̨̬̯̖̣̦̯̍̌̏̌̚
̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌. ǚ ̪̬̖̖̦̔ ̪̣̦̌ ̛̛̣̌̚̚ ̛̯̪̻̯ ̸̨̡̖̏, ̡̨̨̜̯ ̡̛̭̥̖̌ ̔̌ ̴̨̛̬̥̬̥̖̌.
2. ʿ̨̬̙̌̔̌ ̭̖ ̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̯̍̔̌ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖ ̔̌ ̨̱̭̯̏́̏̌ ̨̪-̨̯̍̐̌̌ ̨̪ ̨̨̨̛̻̯̬̖̹̦̭̥̭̣̏̏
̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́, ̖̍̚ ̨̨̥̦̐ ̴̡̛̯̌. ?̨̏̌ ̨̛̏̔ ̨̔ ̨̛̪̹̦̖̏̌̏̌ ̭̯̖̪̖̦̯̌ ̦̌
̶̡̛̭̯̬̌̍̌́ ̌ ̛̦̦̯̌́̌̚ ̛ ̯̖ ̭̯̯̌̏̌ ̨̪-̡̨̥̣̌ ̨̛̭̯̻̪̦̔.
3. ?̻̬̭̯́ ̭̖ ̭̖̏ ̨̪-̡̡̛̬̯̌ ̡̨̛̦̌̏̚ ̴̨̛̬̥ ̌̚ ̛̬̦̖̌́̏̌̚̚ ̦̌ ̨̨̛̬̥̦̐ ̨̪ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌
̛̦̦̌́̚. ʤ ̨̯̏̌ ̡̛̛̭̏̌̚ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍ ̌̚ ̡̨̭̯̬̯̦̌̍̌-̸̨̡̛̣̖̭̐̌ ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̌́.
4. ʪ̨̛̭̯̐̌ ̭̖ ̨̔ ̱̪̣̻̯̦̦̖́̏̌ ̦̌ ̛̦̦̯̌́̌̚ ̸̬̖̚ ̨̛̣̖̥̐ ̨̨̛̺̖̦̍̍́ ʹ ̨̪-̨̨̣̥̐́
̨̱̭̣̙̦̦̖́̏̌ ̦̌ ̵̨̪̬̖̔̌ ̨̯ ̡̨̭̯̬̯̦̌̍̌ ̨̔ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦.
5. ʯ̨̛̭̣̦̖̯̌̏̌ ̦̌ ̡̨̨̛̬̦̖̯̔̌, ̡̨̨̛̪̬̖̬̦̖̯̔̌ ̛ ̨̨̛̥̖̣̬̦̖̯̔̌ ̺̖ ̨̖̖̔̏̔ ̨̔ ̨̭̯̬̦̦̖̌́̏̌
̦̌ ̨̛̪̬̭̯̬̦̦̯̖̌ ̨̛̭̦̖̦̍́́ ̛ ̛̛̣̹̦̯̌̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́
6. ʯ̛̭̣̌̏̌ ̭̖ ̨̨̨̨̺̬̯̖̣̦̯̍̍̌̏̌̌̌̚ ̨̬̣́ ̦̌ ̨̛̛̛̱̱̣̦̯̖̌̔̏̌̚ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̌̚ ̨̥̭̌̏̌
̶̡̨̡̛̛̥̱̦̌́. ?̖ ̪̬̯̌̏́ ̨̨̛̛̣̖̭̦̱̭̥̏ ̶̛̬̖̔̌ ̨̛̪̦̯́́ ̛ ̛̛̯̖̬̥̦, ̨̦ ̯̬̱̦̯̌̔́̏̌̚ ̛̯̌̚
̨̖̜̦̭̯̔, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̶̨̡̛̪̬̱̯̔́̌ ̦̌ ̛̯̖̚ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̭̖ ̡̨̛̦̭̱̥̬̌ ̨̛̛̬̯̖̣̦̍̌̚.
7. ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍ ̭̖ ̨̭̻̺̖̭̯̏́̏̌ ̦̌ ̴̨̦̌ ̦̌ ̨̣̥̐́̌ ̨̛̦̭̯̖̦̭̯̌ ̨̯̌̏̌̚ ̨̨̨̨̬̯̖̣̦̯̍̌̏̌̚
̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̖ ̸̨̨̭̯̯̻̦̔̌ ̨̨̛̥̣̦̍.
à̸̖̖̦̍ ̪̬̖̥̖̯̔ ʹ ̨̨̨̭̖̦̍̍̌ ̴̭̖̬̌ ̦̌ ̸̨̦̱̦̌ ̨̛̪̦̦̖̌̚, ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̯ ̴̡̛̯̌, ̨̛̪̦̯́́ ̛
̨̛̪̦̯̖̣̦̌̏̌̚ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬, ̡̨̨̛̯ ̨̯̬̯̌́̏̌̚ ̨̛̯̖̣̦̔ ̨̣̖̔́̏ ̦̌ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̭̯̯̔̏̌.
ˁ̨̪̬̖̔ ʺ. ʤ̦̬̖̖̔̏ ̛̪̬ ̨̛̬̙̦̖̯̐̌̔̌̚ ̦̌ ̸̛̱̖̦̍́ ̪̬̖̥̖̯̔ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̛̻̬̏̏ ̨̪ ̔̏̌ ̪̻̯́:
1. à̸̛̖̦̯̍́ ̪̬̖̥̖̯̔ ̨̪̯̬̏̌́ ̏ ̡̭̻̬̯̖̦̌ ̛̏̔ ̸̨̡̛̣̖̭̯̐̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̦̌ ̸̛̦̱̦̯̖̌ ̛̦̦̌́̚ ̛
̨̭̻̯̖̯̭̯̏̏̌ ̦̌ ̖̦̔̌̔̌ ̴̱̦̥̖̦̯̣̦̔̌̌̌ ̡̦̱̌̌
2. à̸̛̖̦̯̍́ ̪̬̖̥̖̯̔ ̭̖ ̛̬̙̐̌̔̌̚ ̏ ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̸̡̡̛̛̛̯̖̭̯̖̔̔̌ ̨̛̭̻̬̙̖̦̍̌́, ̏
̨̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̛̦̱̙̯̖̔ ̦̌ ̴̨̨̛̬̥̬̦̖̯̌ ̦̌ ̨̛̪̦̯̖̣̦̯̖̌̏̌̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̦̌ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖,
̏ ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̛̻̬̭̯̯̖̏̌̏̚ ̛̥ ̨̨̨̛̭̖̦̭̯̍.
ʿ̛̬ ̨̛̬̙̦̖̯̐̌̔̌̚ ̦̌ ̸̛̱̖̦̍́ ̪̬̖̥̖̯̔ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̵̨̛̙̔̌̚ ̨̯ ̡̨̡̨̦̣́ ̶̛̛̪̬̦̪̌ ̌̚
̨̪̬̖̙̦̖̔̔̌ ̦̌ ̸̨̨̱̖̦̯̍ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌:
· å̸̛̖̦̖̯̖̦ ̶̛̛̪̬̦̪ ʹ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̭̖ ̨̪̬̖̙̔̔̌ ̏ ̸̨̡̛̛̭̯̬̖̭̌ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌
· Ę̸̛̖̦̈̐ ̶̛̛̪̬̦̪ ʹ ̨̛̻̪̬̖̙̏̏̔̌̚̚ ̭̖ ̨̨̭̻̬̖̥̖̦̦̯̏ ̨̛̭̻̭̯̦̖́ ̦̌ ̡̦̱̯̌̌̌
· ʿ̵̸̨̨̡̛̛̛̭̣̖̭̐ ̶̛̛̪̬̦̪ ʹ ̨̨̛̛̣̙̖̦̖̯̚ ̭̖ ̸̨̛̪̦̔́̏̌ ̦̌ ̨̛̪̦̯̖̣̦̯̖̌̏̌̚ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̚
̦̌ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖

ʦ̙̦̌̌ ̨̨̨̭̖̦̭̯̍ ̦̌ ̸̛̱̖̦̍́ ̪̬̖̥̖̯̔ ̖ ̸̖ ̨̖̥̻̯̍ ̥̱ ̛̛̭̌̏̚ ̡̨̪̬́ ̨̯ ̸̡̨̨̨̛̣̖̭̯̯̏ ̸̨̱̖̦̍
̬̖̥̖̏, ̡̨̨̖̯ ̥̱ ̖ ̨̨̯̬̖̖̦̔ ̏ ̸̛̱̖̦̍́ ̪̣̦̌, ̌ ̦̖ ̨̯ ̸̡̨̨̨̛̣̖̭̯̯̏ ̸̛̦̱̦̌ ̛̦̦̌́̚, ̨̛̛̪̬̖̖̦̏̔̚ ̏
̖̦̔̌̔̌ ̸̦̱̦̌̌ ̨̣̭̯̍̌.
ˉ̖̣̯̌ ̦̌ ̨̨̬̯̖̣̦̯̍̌̏̌̌̌̚ ̨̖̜̦̭̯̔ ̭̖ ̻̪̣̻̺̏̌̏̌ ̏ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚, ̌
̶̛̛̭̯̦̬̯̯̌̔̌̌́̌̚ ̭̖ ́̏́̏̌ ̨̨̭̪̭̍ ̌̚ ̨̨̛̦̬̥̯̦̌̏ ̛̻̪̣̻̺̖̦̖̏ ̦̌ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌
̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̦̌ ̨̛̬̦̺̖̯̌̏ ̦̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̯̌̌ ̦̌ ̸̨̛̣̦̭̯̯̌ ̦̌ ̸̡̛̱̖̦̌.

c    

 
ˁ̨̻̺̦̭̯̯̌ ̦̌ ̨̨̨̯̍̌̏̚ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̖ ̨̬̬̯̦̖̌̌̍̏̌̚ ̦̌ ̛̻̬̙̦̔̌̏ ̡̛̛̛̭̦̏̌́̚ ̡̻̥ ̨̨̨̯̍̌̏̚
̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚, ̨̛̻̣̙̯̖̣̦̌̔̚ ̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̸̶̛̛̱̖̦. ʶ̨̯̌ ̨̛̪̬̣̌̏ ̨̯̏̌ ̭̌ ̨̭̦́
̴̨̛̛̬̥̱̣̬̦̌ ̛̻̬̙̦̔̌̏ ̡̛̛̛̭̦̏̌́̚ ̡̻̥ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ʹ ̨̦̬̌̍ ̨̯ ̛̪̬̖̥̖̯̔
̛̛̣ ̨̛̣̭̯̍̌ ̦̌ ̨̛̦̦̖̯̌̚, ̌ ̨̭̻̺ ̨̛̭̻̻̬̙̦̖̯̔̌ ̦̌ ̛̭̥̯̖̌ ̛̪̬̖̥̖̯̔.
ʪ̛̻̬̙̦̯̖̌̏ ̨̨̛̬̯̖̣̦̍̌̏̌̚ ̡̛̛̛̭̦̏̌́̚ ̌̚ ̸̨̱̖̦̍ ̛̭̻̻̬̙̦̖̔̌ ̸̡̣̯̏̀̏̌:
1. ʺ̨̭̯́ ̛ ̨̬̣́ ̦̌ ̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̨̬̯̖̣̦̯̍̌̏̌̌̌̚ ̨̣̭̯̍̌ ̏ ̛̭̭̯̖̥̯̌̌ ̦̌ ̨̨̨̨̺̬̯̖̣̦̯̍̍̌̏̌̌̌̚
̨̨̨̡̪̯̔̐̏̌
2. ˁ̶̴̡̛̛̪̖̌ ̦̌ ̛̪̬̖̥̖̯̯̖̔ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌, ̡̛̬̻̏̚ ̛ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̥̖̙̱̔ ̵̯́
3. ʿ̨̛̦̯́́ ̛ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̭ ̛̦̯̖̬̣̖̦̐̌ ̛ ̶̛̛̛̥̖̙̱̭̪̣̦̬̖̦̔̔̌ ̵̡̬̯̖̬̌̌.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful