You are on page 1of 4

Biuro Rodziny Wincentyńskiej Przełożony Generalny

LIST NA ADWENT WCIELENIE « TUTAJ I TERAZ »

ony Generalny LIST NA ADWENT WCIELENIE « TUTAJ I TERAZ » Do wszystkich cz ł onków
ony Generalny LIST NA ADWENT WCIELENIE « TUTAJ I TERAZ » Do wszystkich cz ł onków
ony Generalny LIST NA ADWENT WCIELENIE « TUTAJ I TERAZ » Do wszystkich cz ł onków

Do wszystkich cz ł onków Rodziny Wincenty ń skiej

Rzym, 18 listopada 2016

Drodzy cz ł onkowie Rodziny Wincenty ń skiej,

Niech ł aska i pokój Jezusa Chrystusa zawsze b ę d ą z nami!

Każ dy okres roku liturgicznego jest dla nas darem od Boga. Czas Adwentu to dar, który Bóg nam daje!

1

Biuro Rodziny Wincentyńskiej Przełożony Generalny

Wcielenie jest jedn ą z gł ównych tajemnic duchowoś ci ś w. Wincentego a Paulo. Ca ł y okres Adwentu, podobnie jak Bo ż e Narodzenie i okres bo ż onarodzeniowy, umieszcza tajemnic ę Wcielenia w sercu swego przesł ania.

Wcielenie znaczy, ż e Bóg sta ł si ę cz ł owiekiem. Bóg sta ł si ę istot ą ludzką jak my. Bóg zni ż y ł się do naszego poziomu. Bóg uto ż sami ł si ę z ka ż dą osob ą indywidualnie, od pocz ątku ludzko ści a ż do sko ń czenia ś wiata.

Jezus wciela si ę codziennie, nieustannie, w ka ż dym zakątku ś wiata. W ka ż dym pocz ę ciu, na pocz ątku ka ż dego ludzkiego ż ycia, wciela si ę na nowo. Dlatego te ż rzeczywista obecno ść Jezusa w osobie ludzkiej, Jego Wcielenie, powinno by ć rozpoznawane w ka ż dym okresie ludzkiej historii, we wszystkich dziedzinach ludzkiego rozwoju: wierze, kulturze, nauce, edukacji, polityce, itd.

Jezus, który pocz ął się , narodzi ł , cierpia ł , umarł i zmartwychwsta ł , ż yje „TU I TERAZ”. On pragnie i chce by ć przez nas odkrywany, by odnawia ć i pogłębia ć naszą blisko ść z Nim, przyja źń, mi ł o ść mi ę dzy Nim a mn ą .

Ś w. Wincenty a Paulo pozostawi ł nam mi ę dzy innymi, poprzez swoje pisma, nast ę pują ce my ś li o Wcieleniu:

Wed ł ug bulli erekcyjnej naszego Zgromadzenia powinni ś my w szczególniejszy sposób czci ć niewys ł owione tajemnice Trójcy Przenaj ś wi ę tszej i Wcielenia Syna Bo ż ego. Dlatego b ę dziemy usi ł owali jak najdok ł adniej i w miarę mo żno ś ci jak najdoskonalej to czyni ć , spe ł niaj ąc przede wszystkim nast ę puj ą ce trzy praktyki: 1. Wzbudza ć cz ę sto w g łę bi serca akt wiary i czci wzgl ę dem tych tajemnic; 2. Ofiarowywa ć codziennie ku ich uczczeniu jakie ś modlitwy i dobre uczynki, a zw ł aszcza ich świ ę ta obchodzi ć uroczy ś cie i mo ż liwie z jak najwi ę ksz ą pobo ż no ś ci ą ; 3. Stara ć si ę usilnie zaszczepia ć w sercach ludzkich znajomo ść , cze ść i nabo ż e ń stwo do tych tajemnic, czy przez pouczanie, czy też przez nasz przyk ł ad (Regu ł y Wspólne Zgromadzenia Misji, X, 2).

Do najlepszego uczczenia tych tajemnic nie ma doskonalszego ś rodka jak należ ny kult i dobre korzystanie z Naj ś wi ę tszej Eucharystii, czy to jako Sakramentu, czy te ż jako Ofiary, gdy ż mie ś ci ona w sobie jakby tre ść wszystkich innych tajemnic wiary, a dusze godnie komunikuj ą cych i w należ yty sposób celebruj ą cych sama przez si ę u ś wi ę ca i w ko ńcu do chwa ły wiecznej prowadzi, powi ę kszaj ą c w ten sposób najbardziej chwa łę Boga w Trójcy Jedynego i S łowa Wcielonego. Dlatego b ę dziemy sobie uwa ż a ć za rzecz najcenniejsz ą oddawanie nale ż nej czci temu Naj ś wi ę tszemu Sakramentowi i Naj ś wi ę tszej Ofierze i owszem z serdeczn ą troskliwo ś ci ą stara ć si ę b ędziemy, aby tej tajemnicy wszyscy podobn ą cze ść i ho ł d skł adali.

2

Biuro Rodziny Wincentyńskiej Przełożony Generalny

B ę dziemy si ę usilnie starali to spe ł nia ć , nie dopuszczaj ą c w miarę mo ż no ś ci

zw łaszcza do tego, by odno ś nie do tego Sakramentu nie czyniono, ani nie mówiono nic, co by uwł acza ł o jego czci i pilnie pouczaj ą c innych, w co powinni wierzyć , o tak wielkiej tajemnicy i w jaki sposób oddawa ć jej cze ść (Regu ł y Wspólne Zgromadzenia Misji, X, 3).

Ks. Erminio Antonello CM dzieli si ę z nami nast ępuj ą c ą refleksj ą:

Podczas gdy ludzie próbowali wywy ższa ć si ę na wszelkie sposoby, próbuj ą c by ć „bogami”, Bóg nie ba ł si ę odwróci ć biegu rzeczy i sta ć si ę czł owiekiem:

nie cz ł owiekiem s ł awnym, ale dzieckiem, od pocz ątku kruchym i nara ż onym na niebezpiecze ństwo. Ś w. Wincenty mawia ł : „Czy ż nie widzimy, ż e Ojciec Przedwieczny, posł awszy swego Syna na ziemię , aby by ł ś wiat ł o ś ci ą ś wiata, chcia ł Go nam pokaza ć jako ma ł ego chł opca, jako jednego z tych ma ł ych biedaków, których widzicie przychodz ą cych do naszej furty?” (SV, XI, 377). Cóż jest takiego w ludziach, ż e Bóg zechcia ł pochyli ć si ę nad nimi i zamieni ć swoje bóstwo na cz ł owieczeń stwo stworzenia? To mił o ść Ojca. To Jego pragnienie, by mocno przytuli ć ludzko ść . Tę skni za nami, jeż eli moż na tak powiedzie ć . Pragnie, abyś my narodzili si ę na nowo przez Jego mi ł o ść. By ć mo ż e wydawać si ę to dziwne, ż e Bóg t ęskni za nami, swymi stworzeniami, a jednak ca ł a historia zbawienia mówi, ż e On poszukuje ka ż dego z nas. Intuicja mistyczna b ę dzie prowadzi ć ś w. Wincentego do rozpoznawania nieustannego wcielania si ę Boga w Ubogich. Ś w. Wincenty zazna ł w sobie Jego czu ł o ś ci i po tym, jak jej do ś wiadczy ł , móg ł j ą przelewa ć na najmniejszych w Królestwie Bo ż ym.

Przeż ywa ć dzisiaj tajemnicę Wcielenia oznacza zatem uznawa ć rzeczywisto ść bycia przenikni ę tym przez to pragnienie Boga (to znaczy, przez Jego

poszukuj ą c ą nas mi ł o ść , która ma na imi ę „Duch Ś wi ę ty”) i ufa ć Mu, co wyprowadza nas z bylejako ś ci ż ycia. Ka ż dy odczuwa t ę podstawow ą potrzeb ę, tak cz ę sto zawodzon ą : „Oby na mnie patrzono z życzliwo ś ci ą!” Pragnienie to jest ź ród ł em witalno ś ci psychologicznej. Kiedy nie zostaje speł nione, napotykaj ą c spojrzenia, które deprecjonuj ą i mówią : nie masz

ż adnej warto ś ci w moich oczach, jeste ś nic nieznacz ą cym zerem, wtedy nasze

twarze pos ępniej ą i ż ycie traci blask. Tymczasem, jak patrzy na nas Bóg, o którym daje świadectwo Jezus, Syn, który sta ł si ę cz ł owiekiem? On patrzy na

ludzi ż yczliwie i pragnie zbudowa ć swój przybytek w ka żdym cz ł owieku. W tej postawie wcielonego S łowa pochylaj ą cego się nad ludzko ś ci ą , stawką jest

ż yciodajna si ł a ż yczliwego i uszczęś liwiaj ą cego spotkania z Bogiem

3

Biuro Rodziny Wincentyńskiej Przełożony Generalny

1. W jaki sposób odkry ć dzisiaj na nowo Jezusa Wcielonego, tego Jezusa, który żyje „TU I TERAZ” w moim w łasnym ż yciu?

2. Co mog ę zrobi ć , aby ś wi ęta i okresy roku liturgicznego przypominaj ą ce o Wcieleniu Boga, który sta ł si ę cz ł owiekiem: Zwiastowanie, Adwent, Bo ż e Narodzenie, mog ł y być obchodzone w sposób bardziej osobisty i odnowiony w naszych wspólnotach, wewn ątrz ca ł ej Rodziny Wincenty ń skiej, z osobami, z którymi wspó ł pracujemy i s łu ż ymy, by sobie pomóc w rozpoznawaniu „TU I TERAZ” Wcielenia, ż ywej obecno ś ci Jezusa po ś ród nas?

3. Jakie nowe inicjatywy mo ż emy zasugerowa ć i zrealizować , aby obecność Jezusa „TU I TERAZ” by ła bardziej odczuwana w naszych wspólnotach, miejscach s ł u ż by, wioskach, miastach, krajach i na ca ł ym ś wiecie?

Moje myś li i modlitwa towarzysz ą wszystkim ga łę ziom Rodziny Wincenty ń skiej i ich poszczególnym cz ł onkom. Niech adwentowa droga przyniesie nam g łę bok ą pociechę , radość , zach ę t ę , odnowione zaanga ż owanie, pokój i gorliwo ść ! Niech Bo ż e Narodzenie i okres bo ż onarodzeniowy zjednocz ą nasze serca i umys ł y!

Trwają c razem na modlitwie przy żł óbku i powierzaj ą c si ę Bo ż ej Opatrzno ś ci, oczekujemy z wielk ą ufno ś ci ą roku 2017, 400. rocznicy naszego wspólnego charyzmatu. Otwarci na „znaki czasu”, idziemy dalej razem, albowiem „mi ł o ść jest twórcza a ż do niesko ń czono ś ci” (SV, XI, 146)

Życzę Wam pi ęknych Ś wi ąt Bo ż ego Narodzenia i bł ogos ł awionego Roku 2017!

Wasz brat w ś w. Wincentym,

ogos ł awionego Roku 2017! Wasz brat w ś w. Wincentym, Toma ž Mavri č ,

Toma ž Mavri č , C.M. Prze ł o ż ony Generalny

4