You are on page 1of 5

Zgromadzenie Misji Przeoony Generalny

LIST NA ADVENT

WCIELENIE TUTAJ I TERAZ

Rzym, 18 listopada 2016


Do wszystkich czonkw Zgromadzenia Misji

Drodzy Konfratrzy,

Niech aska i pokj Jezusa Chrystusa zawsze bd z nami!


W moim licie na 27 wrzenia, uroczysto naszego Zaoyciela, zachcaem was do
refleksji na temat w. Wincentego a Paulo jako Mistyka Miosierdzia. Wskazaem, e
Reguy Wsplne, napisane i dane nam przez samego w. Wincentego oraz nasze
Konstytucje s, obok Pisma witego,naczelnymi rdami naszej inspiracji.

Zgromadzenie Misji Przeoony Generalny

Wyraziem w tym licie moje serdeczne pragnienie, zacht i prob do kadego z


czonkw naszego Maego Zgromadzenia do przyjcia Regu Wsplnych i
Konstytucji jako narzdzia inspirujcego do rozwijania naszego powoania, naszej
drogi do witoci, naszej misji, powierzonej kademu z nas przez Jezusa, Goszcego
Ewangeli Ubogim.
Poniewa miny dwa miesice od tamtego listu od tego punktu chciabym rozpocz
obecne rozwaanie adwentowe.
Sam Wincenty, na kocu Regu Wsplnych prosi kadego z nas, abymy czytali je co
trzy miesice. Teraz mamy nasze Konstytucje, podobnie jak Reguy Wsplne. Jako
zacht stawiam kademu z Konfratrw z osobna takie pytania:
1. Czy nosz ze sob Reguy Wsplne i Konstytucje razem z Pismem witym i
Brewiarzem?
2. Czy podobnie jak to robi z Pismem witym i Brewiarzem czy codziennie czytam i
rozwaam krtki fragment Regu Wsplnych i Konstytucji?
3. Czy od uroczystoci w. Wincentego dwa miesice temu miaem moliwo
czytaniarozwaania Regu Wsplnych i Konstytucji tak, eby zakoczy lektur na
koniec trzeciego miesica?
Drodzy Konfratrzy, caym sercem zachcam kadego z Was do pomagania jeden
drugiemu w kroczeniu t drog lub wejciu na ni ponownie. Zachcam wszystkim
Wizytatorw, a take lokalnych Superiorw, aby byli rdem inspiracji, zachty i
przykadem dla wszystkich Konfratrw na poziomie lokalnym i prowincjalnym.
Nastpnie, po kolejnych trzech miesicach, kady z nas z osobna bdzie ponownie
mg odpowiedzie na zadanej wyej trzy pytania. Celem jest pogbienie naszego
powoania i dalsze kroczenie drog do witoci i naszej misji.


Kady okres roku liturgicznego jest dla nas darem od Boga. Czas Adwentu to dar,
ktry Bg nam daje!
Wcielenie jest jedn z gwnych tajemnic duchowoci w. Wincentego a Paulo. Cay
okres Adwentu, podobnie jak Boe Narodzenie i okres boonarodzeniowy, umieszcza
tajemnic Wcielenia w sercu swego przesania.
Wcielenie znaczy, e Bg sta si czowiekiem. Bg sta si istot ludzk jak my. Bg
zniy si do naszego poziomu. Bg utosami si z kad osob indywidualnie, od
pocztku ludzkoci a do skoczenia wiata.
Jezus wciela si codziennie, nieustannie, w kadym zaktku wiata. W kadym
poczciu, na pocztku kadego ludzkiego ycia, wciela si na nowo. Dlatego te
2

Zgromadzenie Misji Przeoony Generalny

rzeczywista obecno Jezusa w osobie ludzkiej, Jego Wcielenie, powinno by


rozpoznawane w kadym okresie ludzkiej historii, we wszystkich dziedzinach
ludzkiego rozwoju: wierze, kulturze, nauce, edukacji, polityce, itd.
Jezus, ktry pocz si, narodzi, cierpia, umar i zmartwychwsta, yje TU I TERAZ.
On pragnie i chce by przez nas odkrywany, by odnawia i pogbia nasz blisko z
Nim, przyja, mio midzy Nim a mn.
w. Wincenty a Paulo pozostawi nam midzy innymi, poprzez swoje pisma,
nastpujce myli o Wcieleniu:

Wedug bulli erekcyjnej naszego Zgromadzenia powinnimy w


szczeglniejszy sposb czci niewysowione tajemnice Trjcy
Przenajwitszej i Wcielenia Syna Boego. Dlatego bdziemy usiowali jak
najdokadniej i w miar monoci jak najdoskonalej to czyni, speniajc
przede wszystkim nastpujce trzy praktyki: 1. Wzbudza czsto w gbi
serca akt wiary i czci wzgldem tych tajemnic; 2. Ofiarowywa codziennie ku
ich uczczeniu jakie modlitwy i dobre uczynki, a zwaszcza ich wita
obchodzi uroczycie i moliwie z jak najwiksz pobonoci; 3. Stara si
usilnie zaszczepia w sercach ludzkich znajomo, cze i naboestwo do
tych tajemnic, czy przez pouczanie, czy te przez nasz przykad (Reguy
Wsplne Zgromadzenia Misji, X, 2).
Do najlepszego uczczenia tych tajemnic nie ma doskonalszego rodka jak
naleny kult i dobre korzystanie z Najwitszej Eucharystii, czy to jako
Sakramentu, czy te jako Ofiary, gdy mieci ona w sobie jakby tre
wszystkich innych tajemnic wiary, a dusze godnie komunikujcych i w
naleyty sposb celebrujcych sama przez si uwica i w kocu do chway
wiecznej prowadzi, powikszajc w ten sposb najbardziej chwa Boga w
Trjcy Jedynego i Sowa Wcielonego. Dlatego bdziemy sobie uwaa za
rzecz najcenniejsz oddawanie nalenej czci temu Najwitszemu
Sakramentowi i Najwitszej Ofierze i owszem z serdeczn troskliwoci
stara si bdziemy, aby tej tajemnicy wszyscy podobn cze i hod skadali.
Bdziemy si usilnie starali to spenia, nie dopuszczajc w miar monoci
zwaszcza do tego, by odnonie do tego Sakramentu nie czyniono, ani nie
mwiono nic, co by uwaczao jego czci i pilnie pouczajc innych, w co
powinni wierzy, o tak wielkiej tajemnicy i w jaki sposb oddawa jej cze
(Reguy Wsplne Zgromadzenia Misji, X, 3).

Zgromadzenie Misji Przeoony Generalny

Ks. Erminio Antonello CM dzieli si z nami nastpujc refleksj:

Podczas gdy ludzie prbowali wywysza si na wszelkie sposoby, prbujc


by bogami, Bg nie ba si odwrci biegu rzeczy i sta si czowiekiem:
nie czowiekiem sawnym, ale dzieckiem, od pocztku kruchym i naraonym
na niebezpieczestwo. w. Wincenty mawia: Czy nie widzimy, e Ojciec
Przedwieczny, posawszy swego Syna na ziemi, aby by wiatoci wiata,
chcia Go nam pokaza jako maego chopca, jako jednego z tych maych
biedakw, ktrych widzicie przychodzcych do naszej furty? (SV, XI, 377).
C jest takiego w ludziach, e Bg zechcia pochyli si nad nimi i zamieni
swoje bstwo na czowieczestwo stworzenia? To mio Ojca. To Jego
pragnienie, by mocno przytuli ludzko. Tskni za nami, jeeli mona tak
powiedzie. Pragnie, abymy narodzili si na nowo przez Jego mio. By
moe wydawa si to dziwne, e Bg tskni za nami, swymi stworzeniami, a
jednak caa historia zbawienia mwi, e On poszukuje kadego z nas. Intuicja
mistyczna bdzie prowadzi w. Wincentego do rozpoznawania
nieustannego wcielania si Boga w Ubogich. w. Wincenty zazna w sobie
Jego czuoci i po tym, jak jej dowiadczy, mg j przelewa na
najmniejszych w Krlestwie Boym.
Przeywa dzisiaj tajemnic Wcielenia oznacza zatem uznawa rzeczywisto
bycia przeniknitym przez to pragnienie Boga (to znaczy, przez Jego
poszukujc nas mio, ktra ma na imi Duch wity) i ufa Mu, co
wyprowadza nas z bylejakoci ycia. Kady odczuwa t podstawow
potrzeb, tak czsto zawodzon: Oby na mnie patrzono z yczliwoci!
Pragnienie to jest rdem witalnoci psychologicznej. Kiedy nie zostaje
spenione, napotykajc spojrzenia, ktre deprecjonuj i mwi: nie masz
adnej wartoci w moich oczach, jeste nic nieznaczcym zerem, wtedy nasze
twarze pospniej i ycie traci blask. Tymczasem, jak patrzy na nas Bg, o
ktrym daje wiadectwo Jezus, Syn, ktry sta si czowiekiem? On patrzy na
ludzi yczliwie i pragnie zbudowa swj przybytek w kadym czowieku. W tej
postawie wcielonego Sowa pochylajcego si nad ludzkoci, stawk jest
yciodajna sia yczliwego i uszczliwiajcego spotkania z Bogiem
1. W jaki sposb odkry dzisiaj na nowo Jezusa Wcielonego, tego Jezusa, ktry
yje TU I TERAZ w moim wasnym yciu?
2. Co mog zrobi, aby wita i okresy roku liturgicznego przypominajce o
Wcieleniu Boga, ktry sta si czowiekiem: Zwiastowanie, Adwent, Boe
Narodzenie, mogy by obchodzone w sposb bardziej osobisty i odnowiony w
naszych wsplnotach, wewntrz caej Rodziny Wincentyskiej, z osobami, z
4

Zgromadzenie Misji Przeoony Generalny

ktrymi wsppracujemy i suymy, by sobie pomc w rozpoznawaniu TU I


TERAZ Wcielenia, ywej obecnoci Jezusa pord nas?
3. Jakie nowe inicjatywy moemy zasugerowa i zrealizowa, aby obecno Jezusa
TU I TERAZ bya bardziej odczuwana w naszych wsplnotach, miejscach
suby, wioskach, miastach, krajach i na caym wiecie?
Wkraczamy w okres Adwentu wiedzc, e nie jestemy sami. Jezus, Matka Boa od
Cudownego Medalika, nasz Zaoyciel, wszyscy wici i bogosawieni Rodziny
Wincentyskiej towarzysz nam w tej wdrwce.
Moje myli i modlitwy kieruj si do kadego z Konfratrw, kadego z klerykw, do
wszystkich w Seminarium Internum i kandydatw do Zgromadzenia, a take do
wszystkich, ktrzy s powoani przez Jezusa do wstpienia do Zgromadzenia Misji
jako Bracia i Ksia. Niech adwentowa wdrwka przyniesie nam gbokie ukojenie,
rado, zacht, odnowione zaangaowanie, pokj i wewntrzny ogie! wita
Boego Narodzenia i cay okres Boego Narodzenia niech pocz nasze serca i
umysy ze wszystkimi Konfratrami, ktrzy s czci Maego Zgromadzenia od
samego pocztku, od czasu, gdy w. Wincenty zgromadzi swoich pierwszych
wsppracownikw, przez ca histori, a do teraniejszoci.
Wsplnie modlc si przed bkiem i ufajc w Opatrzno z wielk ufnoci spjrzmy
na rok 2017, rok 400. rocznicy naszego wsplnego Charyzmatu. Otwarci na znaki
czasu idziemy razem, poniewa mio jest twrcza a do nieskoczonoci (SV, XI,
146)
ycz Wam piknych wit Boego Narodzenia i bogosawionego Roku 2017!

Wasz brat w w. Wincentym,

Toma Mavri, C.M.


Przeoony Generalny