You are on page 1of 12

.

nPOTOL\IKEIO nEIPAIA

APIGMOL: AnO$AL:EOL:
.. ...~.~-~~ .. /2016
TO MONOME/\El: nPOTOL\IKEIO nEIPAIA
(api81J. KaraS. OIKOyp. 2523/1437/2015 OVOKOTT~)

Arron:AOUIJEVO arr6 Til LliKaor~

orroia 6p10 TO TpiiJEAE<; LUIJ!)OUAIO LliU8UVOil<; TOU npwTOOIKiou n1p01cl, KOI


.. arr6 Til rpaj.lj.lara
2:uvopfao OlliJOOia oro aKpoar~p16 rou om; 21 LTTTEIJI3pfou 2016 y1a
va OIKci01 TllV urr68crlliJEra~u:

T ou avaK6rrrovroc;: KOTO[KOU
0 OTTOiO<; TTapfOTaTOI
OIKily6pou rou Mapfac; /\1!)avfou.
Tile; Ka8'1l<; ll avaKorr~: AvwVUIJil<; Tparrl;IK~c; Ermpfa<; IJE TllV
TTWVU1Jia TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS ANONYMH ETAIPEIA KOI rov
OlaKpiTIKO TiTAO EUROBANK ERGASIAS, TTOU 0pUEI OTilV A8~va, oo6<;
D8wvo<; 8, 6rrw<; VOIJIIJa EKTTpoowrrEiTaJ, 11 orroia rrapaorci81lK 01a rou
TTAilPE~OUOIOU OIKilVOPOU Til<;
0 avaKOTTTWV silT[ va yiV1 OKT~ ll OTTO 27-2-2015 (api81J. KaraS.
OIKOyp. 2523/1437/2015) aVOKOTT~ TOU, ll OTTOia TTpOOOIOpiOTilK va OUsllTil8f
KaTci TllV ava<pp01JEVIl OTilV apx~ Til<; TTapouoa<; OIKclOIIJO KOI ypci<pTilK OTO
TTIVclKIO.
Kara Til ou~~TilOil Til<; urr68allc; 01 TTAilPE~oumol OIKilVOPOI rwv o1aoiKwv
~~TilOaV VO yiVOUV OKTcl 6oa ava<ppOVTOI OTa TTpaKTIKcl KOI OTI<; yypa<p<;
TTpOTcl01<; TTOU KOTE8aav.
A<POY ME/\ETHl::E TH 111KOrPA<PIA
2::KE<PTHKE 2::YM<PONA ME TO NOMO
I. LUIJ<pwva IJE HJV o16Ta~r, rou op8pou 591 rrap.2 Knol\11, av I]
urr68crr, i5v urroyTm crTr, OlaOIKacria KaTo Tr}V orroia EX1 1crax8i, TO
111KacrT~plo arro<paivml y1'auT6 auTrrayyMw~ KaJ o1mocrcr1 Tr}V EKOiKacrr,
Tr}~ urr68crr,~ KaTo Tr} olaOIKacria cruiJ<pwva IJE Tr}V orroia OIKOsml. KaTo Tr}V
EVVOia Tr}~ OIOTa~r,~ auT~~. r, OIKacrnK~ 01aray~ y1a Tr}V Ki5iKacrr, Tr}~
urr68crr,~ IJE Tr}V rrpocr~Koucra OlaOIKacria OEV rrapaTTEIJTTEI Tr}V urr68crr, 0'
IOiaiTEPr} crus~Tr}O'r} rrpo~ EKOiKacrr, IJE Tr}V ap1J6soucra OlaOIKacria, aAAO
rrapEX1 Tr}V EUXEPEia crro OIKacrr~plo va rrapaTTEIJljJEI Tr}V urr68crr} ~ va Tr}V
KpaT~0'1 KaJ va Tr} OIK00'1 IJE Tr}V rrpocr~Koucra OlaOIKacria, IJE yvw!Jova Tr}V
apx~ Tr}~ OIKOVOIJia~ Tr}~ OiKr}~, <p6crov ~E~aiw~ OEV TTI~OAATal arr6 OAAr}
OIKOVOIJIK~ apx~ Tr}~ KaAOTTIO'Tr}~ OIE~aywy~~ Tr}~ r} rrapaTTOIJTT~ 0' IOiaiTEpr)
crus~Tr}O'r} yla rrporrapacrKEU~ TWV OlaOiKWV. To 111KaO'T~p10 TTPETT1 va EpEUVO
TO TTPIXOIJEVO Tr}~ rrpoOIKacria~ KaJ Tr}~ OlaOIKacria~ crTO aKpoaT~plo y1a va
Kpfv1 av r, OlaOIKacria O'Tr}V orroia EX1 1crax8i KaAUTTTEI n~ rrpoOTio8crEI~ Tr}~

OlaOIKacrfa~ rrou rrpETT1 va <pap1JOO'Ti, orr6T cr Kam<paTIK~ TTpfrrrwcrr,


rrpo[3afV1 0' E<pap!JOY~ Tr}~ Kal EKOIKOsEI Tr}V UTT68EO'r} IJE Tr}V rrpocr~KOUO'a

OlaOIKacria QKOIJr} Kal IJETO Tr} crus~Tr}O'r} Tr}~ urr680'r}~. KaTO TrJV EKOOO'r} Tr}~

arr6cpacr11<;. H o1a<popa uJ<; rrpoc; Tf1V Eyypa<p!l crro mvaK!o oEv acrKEi vvo1JrJ
ETTippo~, a<pou aUT~ arraiTiTaJ IJOVO y1a TrJV OAOKA~pWO'r} TOU TTpOO'OIOpiO'IJOU
rr1 ~ i51Kacrf1Jou (An 315/1972 ApxN 23 cr1\.1641, Ecp11wo 17/2007 crrrJ TNn
NOM02::, EcpnaTp 157/2002 AXANOM 2003 cr1\.256, E<pAS 1999/2000
ELlnD/\ 2002 crl\.182,E<p/\ap 192/1980 EA.flvrJ 22 m:.>-..441, E<pA8 1229/1983
NoB 31.833, MovnpwTPoo 8/2012 11rwoafwcrr, NOMOl::, B. Ba8paKoKofl\r,~.

KWOIKa~ noAITIK~~ LliKOVOIJfa~. ap8po 591 I TOIJO~ r, ap.8, O'EA.743).


II. l::u!J<pwva IJE TO ap8po 632 Knol\11, 6rrw~ auT6 Tporrorroi~Sr}K arr6
TO ap8po 14 TOU VOIJOU 4055/2012 (<PEK A' 51/12.3.2012), KOI TO ap8po 937
TOU Knol\Ll, OTTW~ aUTO TpOTTOTTOI~8rJKE arr6 TO ap8po 19 rrap. 4 TOU aUTOU
VOIJOU (v. 4055/2012), rJ avaKOTT~ TTOU ~OAEI KaTO Tr}~ 01aray~~ TTAr}PWIJ~<;
(ap8po 632 Knol\Ll) Ka8wc; KOI 01 DiKE<; O'XETIKO IJE Tr}V EKTEA0'1") y1a Tr}V
EKOiKaO'r} TWV avaKOTTWV (IJETa~U TWV OTTOfWV Kal r} avaKOTT~ TOU ap8pou 933
Knol\11) EKOIKOsOVTal O'UIJ<pWVa IJE Tl<; OlaTO~EJC; TWV ap8pwv 643 KOI 591
rrap.1 rrEp. ~~ror r~ OraOr<aaia rwv OrmpopWv arr6 m~rKoUc;
,,

2 <pOAI\o Tfl(_; un'api81J. glj?~.. .... ./2016 an6<pacrflc_; TOU MOVOIJEAOU(_; npWTOOIKEiOU nclpau:l.

TfTJ\ouc;, OVE~apTI1Ta OTTO Tl1 OIOOIKaofa (TaKTIK~ ~ EIOIK~) KOHl TI1V OTTO[a
OIKal';nm 11 01acpopa arr6 T11V arrafT11011, y1a TI1V orrofa EK06811KE 11
OVOKOTTTO~EV11 OlaTay~ TTAI1pW~~c;, TTOU OTTOTEAEf Kal TOV TfTJ\0 OTOV OTTO[O
~aofl';Eml 11 EKTEA011.
ME TI1V UTTO Kpf011 OVOKOTT~, 0 OVOKOTTTWV ~I1TEf, y1a TOU<;
ava<pp6~Evouc; o'auT~V A6youc;, TI1V aKupwo11: a) Tl1<; urr'ap18~. 58/2015
Olmay~c; TTAI1PW~~c; TOU LliKOOT~ TOU LliKOOTI1PJOU TOUTOU, TTOU EK06811KE ~ETa
arr6 afTI10I1 r11c; Ka8'~c; Km a<popa arrafTI10il Til<; TEAEUrafac; y1a XPEWOTIK6
KaraAomo arr6 ou~~ao11 TOKOXPEWAUTIKou oavEfou, 11 orrofa ouv~<p811 ~Em~u
TWV OlaOfKWV KOI ~) Tl1<; TTapa TT6oac; OUT~<; OTTO 3-2-2015 ETTITay~c; TTpoc;
TTA11PW~~. ~ TI1V OTTO[a ETTITaOOETal Va KOTa~aAEI OTI1V Ka8'11<; TpaTTEl';a y1a
TI1V TTaparravw OIT[a TO OUVOJ\IKO TT006 TWV 21.204,60 EUpW TTJ\EOV TOKWV Kal
E~OOWV. Ttl\oc;, ~11TEf va KOTaOIK008Ef 11 Ka8' 11<; OTI1V KaTa~Ol\~ TWV
OIKOOTIKWV TOU E~OOWV.

EK TOU TTEplEXO~EVOU Tl1<; avaKOTT~<; Kal TWV OITI1~aTWV Tl1<;, TTP.9KUTTTEI


OTI OTO UTTO Kpfa11 OIK6ypa<po U<p[OTaTal OWpEU011 a<pEVO<; Tl1<; avaKOIT~<; TOU
I

ap8pou 632 rrap. 1 KnoALl KaTa Tl1<; avaKOTTT6~EV11<; Olaray~c; TTAI1PW.):J~<; KOI
a<pETEpOU Tl1<; avaKOTT~<; TOU ap8pou 933 Knol\Ll, KaTa Tl1<; ETTJOIK11<; ETTITay~c;
TTAI1PW~~c;. 11 orrofa (owpwo11) Efvm rrapaoEKT~ Km'ap8po 218 rrap. 1
KnoALl. nEpmrtpw, 01 Kplv6~Evc; avaKorrtc; ap~ooiwc; Eloayovrm om rrap6v
LliKOOT~plo (632 rrap. 1, 3, 933 rrap. 1, 2, 937 rrap. 3, 643, 591 rrap. 1 TTEp. a'
KnoALl). y1a va o1Kacr8ouv, 6Xl 6~wc; Kara TrJV TaKTIK~ o1a01Kaofa, ~ TrJV
OTTOfa EO<pal\~EVW<; EXOUV EIOOX8Ef, al\l\a KOTa TI1V EIOIK~ OIOOIKaofa TWV
Ola<popwv OTTO TTIOTWTIKOU<; TfTAouc;, OTI1V OTTO[a urrayoVTal, OU~<pwva ~E Ta
EIOIKOTEpa o1aAa~~av6~Eva OTI1 ~Efl';ova oKElJJ11 T11<; rrapouoac;, we;
KOTQT8[0<; OTI1 rpa~~OTEfa TOU LliKOOTI1PJOU TOUTOU TI1V 27-2-2015, ~TOI
~ETa TI1V tvap~11 E<pap~oy~c; mu N. 4055/2012. To Ll1Kaor~p1o, wor6ao, KaT'
E<pap~oy~ Tl1<; OlaTO~I1<; TOU ap8pou 591 rrap. 2 TOU Knol\Ll Kal Ta EIOIKOTEpa
avarrTuoo6~Eva OTI1V TTPOI1V118Efoa vo~IK~ aKElJJ11, Sa KpaT~01 TI1V urr6 Kpfo11

UTT68E011 Kal Sa OIKa01 OUT~V KaTa TI1V TTpoo~KOUOa OIOOIKOOfa TWV


Ola<popwv OTTO TTIOTWTIKOU<; TtTAouc;, 008EVTO<; OTI T11P~811KOV 01 OIKOVOIJIKOf
KOVOVE<; T11<; ap!J6l';ouoac; OIOOIKaafac; KOI OEV ETTlf3aAAETal arr6 aAJ\11
OIKOVOiJIK~ apx~ ll napmTOiJn~ Til<; un68EO'Il<;; 0' IOIOiTEPil O'Us~TilO'Il YIO
nponapacrKEU~ TWV OlaOiKWV (j3A. OXETIKO noOiliJaTO 0' KEpOiJEa/KovOUAill
NiKa, T6iJoc;; II, EKOOO'Il 2000, un6 ro dp8po 591, nap. 10, OEA. 1099, E<pA8
131/2008 EAALlVIl 2009.853, E<pA8 7006/1993 EAALlVIl 1994.1115).
AcrK~81lKOV 0 VOiJOTUna KOI EiJnp68EO'iJO (147, 632 nap. 1a KOI 934 nap. 1a
KnoALl), a<pou avTiypa<po Til<; 01aray~c;; nAilPWiJ~c;; iJE Emray~ npoc;; nAilPWiJ~
1TI0681lK O'TOV avaK6nrovra crnc;; 6-2-2015 (j3A OXETIK~ O'lliJEiWO'Il OIKOO'TIKOU
ElTiiJEAilT~ BamAEiou BamAaK6nouAou Eni Til<; 01aray~c;; nAilPWiJ~<;;) ll 0 un6
KpiO'Il OVOKOlT~ KOTaTE81lKE O'Til rpaiJiJaTEia TOU iliKOO'Tilpiou TOUTOU crnc;; 27-2-
2015 KOI ElTI0081lKE O'TilV Ka8'11<;; ll OVOKOTT~ crnc;; 2-3-2015 (j3A npd~ll

KaTd80'1l<;; OUT~<; KOI TllV un'ap. 10.6188/2-3-2015 EK8EO'Il EniOOO'Il<;; TOU


OIKOO'TIKOU ElTliJEAilT~ TOU npwTOOIKEiou n1p01d rEwpyiou KaAAIYEPil),.
npn1, noiJvwc;;, va yivouv rumKd OKrc;; 01 un6 Kpicrll avaKonc;; KOI va
EpEUVIl8ouv nEpaiTpw we;; npoc;; TO j3dmiJo rwv A6ywv roue;;, TllV an6pp11.J.lll
TWV onoiWV ~~TilO' ll Ka8'1l<;;.
I. ~TilV lTOp. 3 TOU dp8pou 1 TOU V. 128/1975 opisETOI OT! nlj3aAATa!
an6 TO roc;; 1976 Elcr<popd, j3apuvoucra ra ndcrllc;; <pucrwc;; EV EAAdOI
AEIToupyouvra TIIOTWTIKd lopuiJara, TIEp1AaiJj3avoiJEVIlc;; Kal Til<; Tpcmt;ac;;,
unp rou EV Til napaypdq)w I Tou nap6vToc;; AoyaplacriJOU, . aVEPXOiJEVIl 1<;;
nocrocrr6v va ( 1) TO I<; Xl)..fo!<; ETI)criwc;; ETI[ mu JJ6vov ETilcriou UI.J.IOU<; TWV Evr6c;;
Kdcrmu lliJEpoAoylaKou roue;; iJilVIaiwv unoAoinwv rwv XOPilVOUiJEVWV un'
OUTWV ndcrllc;; <pUO'EW<;; OOVEiWV ~ lTIO'TWO'EWV, 1Tp1AOiJj30VOiJEVWV TWV
lTIO'TWO'EWV lTpoc;; Tp01Tsac;;, we;; KOI npoc;; TO illliJOO'IOV, nAilV TWV EVTOKWV
ypOiJiJOTiwv. H EIO'<popd auT~ O<pfAETal npav TluV OUVOIJEI Til<; arr6 19
MapTiou 1962 iJETa~u Twv Tpan:wv cruiJj3dcrwc;; we;; auT~ ETponono1~81l KOI
O'UVnAilpW81l iJETOVEVEO'TEpwc;;, O'UiJ<pWVIl8EIO'WV EIO'<pOpWV. ~TilV nap. 1 TOU
io1ou dp8pou E~dAAou, O'TilV anoia ava<ppovTOI Ta TIPOilYOUiJEVa,
npoj3AnTm avolyiJa Kolvou AoyaplacriJou crTilv T pan:a, y1a EmcrTpo<p~

Ola<popwv TOKWV 0' E~aywyiKE<;; ElTIXEip~cr1<;;. ~TilV [010 napdypa<po


ava<ppETOI aKOiJil 6TI o AoyapiOOiJ6c;; auT6c;; OlliJioupy~81lK iJE crlliJj3acrll
iJETO~U TWV T palTE~WV O'TI<;; 19 Mapriou 1962 KOI apy6TEpa O'TI<;; 30.1.1969 KOI
EyKpi81lK iJE nc;; ano<pdcrw;; 1265/1962 Kal 1520/1969, avrfaro1xa, Til<;
NoiJIOiJOTIK~c;; EmTpon~c;;. 01 onoi<; EyKpi81lKOV an6 ro unoupy1K6 cruiJj3oui\lo.
ME ~apamlvw, rrpoKUlTTEI 6n ~ rrapamlvw E!acpopd i5E~rrorEAEi
3 cpuAA.o rr1~ urr'ap181J. g~.2.2......... ./2016 arr6cpaof1~ rou MoVOIJEA~u~ npwrooiKEiou nE1pma.

<popo, TTp01J~8EIO ~ E~OOO TWV TpOTTEsWV, ETOI WOTE VO E[VOI OUVOT~ ll


IJETOKUAIO~ Til<; OTOU<; OOVEIOA~TTTE<;, aAAO TTpOOOU~IlOil OUIJf3aTIK~<; IJETasU
TWV TpOTTEsWV UTTOXPEWOil<; Aoyw TWV TTpoova<pEpOJ..IEVWV OU1Jf300EWV TTOU
KaT~pTIOaV OTI<; 19.3.1962 KOI 30.1.1969. ntpov OUTOU, OTilV TTap. 2 TOU
ap8pou 22 TOU V. 2515/1997, TTOU pU8J..IisEI TllV i01a EIO<popa OTI<; TTEpiTTTWOEI<;
TWV OOVEiWV TTOU XOPilVOUVTOI OTTO TTIOTWTIKO IOpUIJOTa TOU EsWTEpiKOU,
opfsETal OTI ll EIO<popa aUT~ (v. 128/1975) ETTif30AAETal KOI ETTi TWV OaVEiWV OE
opox1..1t<; Km ouval\l\ayiJo Km Twv 1ooouva1Jou orroTEAEOIJaroc; ou1Jf3aaEwv
OTTO TTIOTWTIKO IOpUIJOTa TOU EsWTEpiKOU TTpO<; <pUOIKQ ~ VOIJIKQ TTpOOWlTa TTOU
Eivm urroxpEa TTpo<; uTTof3ol\~ cpopol\oy1K~<; o~l\wcrll<;. LTilV TTEpiTTTWOil ouT~
UTTOXPEO<; rrpo<; orrooocrll Til<; Elcr<popa<; Eivm o oovEIOOOTOUIJEVO<;. 0
OlaxwpiOIJO<; TOU VOIJOU Eivm EUAoyo<; OTilV TTEpiTTTWOil auT~, OIOTI ra
TTIOTWTIKO IOpUJ..IOTa TOU EsWTEpiKOU OEV OEOIJEUOVTOI OTTO Tl<;
TTpoova<pEpOIJEV<; OU1Jf300'EI<; IJETasU TWV TpaTTESWV, TTOU aTTOTEAE10V Til
f36.crll Til<; pu81JicrEw<;. Arro TO cruvol\o Twv TTapoTTavw OloTasEwv rrpoKLITTTEI 'ld'i"

OTI ll EIO<popa aUT~ TOU V. 128/1975 f3apUVEI TO K08 EiOOU<; TTI(JTWTIKQ }i"

15pu1Jora rrou AEITOupyouv OTilV El\l\aoa Km crE KOIJio rrpiTTTWcr{l TOu<;


OOVEIOA~TTT<; TTEAQTE<; OUTWV. 'EvoVTI TOU OIKOIOUXOU Til<; EIO<popa<; (TpaTTEso
...... ) UTTOXPEO<; y1o TllV Karaf3ol\~ Eivm TO mcrTWTIKO iopu1Jo Km ox1 o
OOVEIOOOTOUIJEVO<;. Km f3f3ma EiVOI OUVOT~ ll 010 OU1Jf36.crW<; OVOAillJ.IIl EK
IJEpou<; TpiTOu TTpocrwrrou Til<; OXETIK~<; UTTOXPWcrw<; (361 ,471 ETT. AK),
OIJW<; OEV IJTTOpEi vo yiVEI l\oyo<; YIO ovooox~ XPEOU<; OTilV TTEpiTTTWO'Il OUT~,
O<pOU OTTaiTiTOI OU1Jf3001l IJETasU TOU OOVEIOT~ (TpaTTsa ... ) KOI TOU TpiTOU,
OAAa J..IOVO y1a aTTA~ UTTOOXEOil EAU8EpWOW<; (478 AK). H OUIJf3001l OUT~
OIJW<; Eivm amwoll<;, o ovTi8Ecrll IJE Til owpUTIK~ ~ Til crTEPilTIK~ ovaoox~
XPEOU<;, O'E K08E TTEpiTTTWO'Il OE UTTOKEITal 0 EAEVXO IJEOW TWV VEVIKWV
PllTPWV TOU AK, IOiW<; TWV ap8pwv 174 Kal 281 AK. 'ETO'I' O'TilV TTEpiTTTWO'Il Til<;
EIO<pOpa<; TOU V. 128/1975 ll OUIJ<pWViO EAEU8pWOW<; iVai OKUPil OV OEV
TTpof3MTTETal arro Til cru1Jf30oll mTio (causa) Emoocrw<; (acyurirendi, credenti)
w<; TTpo<; Til ouyKEKPIIJEVIl rropox~ (f3l\. noTTavTwviou, rviKE<; apxt<;, 1983,
a1\. 280 KOI IJE aAAil omol\oyio w<; TTpo<; Til 8EIJEAfwcrll TOU rropavoiJou E<pAS
5253/2003 EE!JTTL1 2003.643, E<pA8 1431/2004 EE!JTTL1 2004/591,
Movnpwr8Eooal\ 1989/2016 LlrwooiEUoll NOMOL, Movnpwr8Eooal\
15912/2015 LlEE 2016.546, MovnpwrA1yiou 20/2015 illl!JOOiEUOil NOMOL).
II. ATT6 Til OIOTa~ll TOU ap8pou 8 rrap. 6 TOU V. 1083/1980 TTEpi ayopa<;
KOI TTWAr\OEW<; ouval\1\dy!JaTO<; Kal ~EVWV TpaTTEsiKWV ypa!J!JOTiWV,
rrpoKUTTTEI 6r1 ll VOIJIOIJaTIK~ Emrporr~ !JE aTTO<paoEI<; Til<; ouvarm va ETTITPETT1
TOV EKTOKIOIJO TWV O<pEIAOIJEVWV TOKWV ora TTIOTWTIKO IOpU!Jara TTOU
AEITOUpyouv O'TilV El\1\aoa, xwpi<; OTTOIOVO~TTOTE XPOVIKO ~ clAAO TTEp10p101JO.
ME j300il aUT~V Til VO!J08ETIK~ E~OUOIOOOTilOil, EK0081lKE ll 289/30.10.1980
aTT6<paOil Til<; VOIJIO!JaTIK~<; ETTITpOTT~<;, TTOU Oll!JOOIEUTilKE OTilV EQ>Il!JEpioa
Til<; Kuj3EpV~O'EW<; Kal EXEI IOXU VO!JOU (j3A. ap8po 8 V. 1083/1980), !JE TllV
OTTOia opiOTilKE OTI O EKTOKIOIJO<; TWV O<pEIAOIJEVWV El<; Ta<; TpaTTEsa<; KOI TOU<;
l\omouc; TTIOTWTIKOU<; opyaVIOIJOU<; EV Ka8uorp~OEI r6Kwv, ouvmm va yivEral
aTT6 Til<; TTPWTil<; rwtpa<; Ka8UOTEP~OEW<; avEU OIOUO~TTOTE XPOVIKOU ~ clAAOU
TTEpiOpiOIJOU, EVW OTO EOcl<piO !3' Til<; iola<; arro<paOEW<; ava<pEpETal OTI 0
l\6yo<; EKOOOEW<; Til<; EiVOI ll avayKOIOTilra TOU EKTOKIOIJOU TWV
Ka8UOTEpOUIJEVWV TOKWV a!JEOW<; IJOAI<; KuiaOTOUV aTTaiTilTOi y1a TllV KOAU4Jil
TOU aVTiOTOIXOU EKTOKIOIJOU TWV TOKWV TTOU O<pEiAOUV 01 TpclTTEsE<; OTOU<;
Kma8TE<; roue; KOI l\omouc; oaVEIOTE<; roue;. M Til 01ara~ll auT~ 8EcrTT[crTilKE
E~a[pEOil y1a Tl<; TpaTTEsiKE<; OUVal\1\ayE<;, W<; TTpO<; TOU<; TTEpiOpiOIJOU<; TTOU
il8EVJGi arr6 Jl<; OlaT0~1<; TWV ap8pwv 296 TOU AK KOI 11 0 KOI 111 2 TOU
E1oNAK. Kara TllV EVVOia 5 Til<; arro<pacrEw<; auT~<; Til<; VOIJIO!JanK~<;
ETTITpOTT~<;, 0 KaT' E~a[pEOil aTT6 TOU<; TTEpiOpiOIJOU<; TOU avaTOKIOIJOU
EKTOKIOIJO<; TWV EV Ka8UOTEp~OEI TOKWV ETTITpETTETal IJOVO IJE TllV
npoOrr680il 6r1 TOUTO EX! OUIJ<pluVIl8i arr6 ra IJEP'l. W6oov Ofll\ao~ o
o<pEIAETil<; EXEI aTToOEX8Ei IJE TllV TTIOTWTIK~ cru!Jj3acrll rov oucr!JEV~ y1' aur6v
6po y1a TOV KaTa TOV TTapaTTOVW TpOTTO avaTOKIOIJO TWV Ka8UOTpOUIJEVWV
TOKWV (OMn 89/1998 LlEE 1998.177 ETT.). To VO!J08TIK6 aUTO Ka80TW<;
ETTalJ.lE rrl\Eov va IOXUEI y1a Tl<; VEE<; (IJETa Til 8Eoll crE 1crxu Tou v61Jou)
TpaTTEsiKE<; OU!Jj300EI<; (ap8po 12 V. 2601/1998). LUIJ<pWVa IJE TllV E~aipEOil
aUT~, TTOU 8EOTTiOTilKE IJE TllV KUpW8Ejcra IJE VOIJO aTT6<paOil Til<; VOIJIO!JaTIK~<;
ETTITpOTT~<;. TTapEx6rav one; TpclTTEsE<; KOI ora TTIOTWTIKa IOpU!Jara ll EUXEPEia,
oTo rrl\a[mo Tou TTITpTTTou Kav6va OIKaiou rrou 8ET ll OlaTa~ll. va
EKTOKil;OUV OllAaO~ KaTa TOV XPilOIIJOTTOIOUIJEVO aUTO OIKOVOIJIKO 6po, Va
UTToAoyiSouv Aoy1anKW~ r6Kou~ mi w9ucrTEpoU~vwv T6Kwv ~~v Tlp<ilr~
4 <pOAJ\o Tr]~ urr'api91J.?,.4.J.~ ....... /2016 OTT6<pacrl']~ TOU MoVOIJEAOU<; npwTOOIKEiou nElpOia.

I"JJ.!Epa Tl")<; Ka8UOTp~OEW<; roue; (~A. y1a TI")V EVVOia TOU EKTOKIOJ.IOU An
1355/1988 EAA~VI") 1999.287 (290). npa1Tpw, 0 KaT' E<papJ.!OV~V TWV
aVWTEpW OlaTCt~EWV TOU dp8pou 8 TTEp. 6 TOU V. 1083/1980 KOI Tl")<;
arro<pdOEW<; 289/1980 Tl")<; VOJ.IIOJ.laTIK~<; ElTITpOTT~<; IOiaiTEpoc; TpOTTO<;
avaTOKIOJ.IOU TWV arraiT~OEWV TWV TpaTTEi;WV ~aKoAou8i va OIETT1 aurc; KOI
J.IETCt TOV E~OlTAIOJ-16 roue; J.IE OIKaOTIK~ arr6<paOI") ~ aAAo EKTEAEOTO TiTAO,
Ka86oov Kal J.IETCt TOUTO 01 O<pEIAOJ.IEVOI y1a TI"JV KUpla arraiTI")OI"J TOKOI
E~aKoAou8ouv va EXOUV TO xapaKn1pa O<pEIAOJ.IEVWV 0 lTIOTWTIKCt IOpUJ.IOTa
TOKWV, OlTW<; opi;1 TO dp8po 8 rrap. 6 TOU V. 1083/1980 KOI I")
rrpoava<pp8ioa arr6<pao11 TI"J<; VOJ.IIOJ.laTIK~c; Emrporr~c; (An 1782/2002,
EAA~VIl 2002.1430). Arr6 r1c; rraparravw PI"JTE<; OlaTd~1<; rou rrpo'foxuoavroc;
Kal TOU U<piOTaJ.IEVOU VOJ.!08TIKOU Ka80TWTO<;, avaTOKIOJ-16<; 1TITpETTTal
J.IOVOV 1Ti TWV Ka8UOTpOUJ.IEVWV TOKWV KOI OXI TWV <p6pwv, EIO<pOpWV ~

dAAwv rrpOJ.!I"J8EIWV. Kd8 avri8ETI"J OUJ.l~aol") Eivm U8wc; avri8ETI"J crr1c;


- '

rraparrdvw Olard~1<;, o Kd8 O lTEpiTTTWOI"J EAEVXETal J.IEOW rwv Olatp_~Ewv


174, 178,179 AK. AKOJ.li"J Kal J.IE TEAEoAoyiK~ EPJ.li"JVEia rwv OXETIKWV Olard~Ewv
,' ,_

TO OUJ.ITTEpaOJ.la iVai iOIO, a<pou, V04JEI TOU OTI I") arr6<paOI") Tl")<; VOJ.IIOJ.laTIK~<;

ETTITporr~c; 80TTii;1 E~aip01"), lTpETT1 va EPJ.li"JVEUETal OTEVCt (E<p/\aJ-1 124/2007


ApJ.l 2009.1190, noAnpA8 7607/2007 aOI")J.l, MovnpwrKEpK 99/2010 APM
2010.1006, MovnpwrA8 2461/2009 APM 2009.1879, Movnpwr KEpK
354/2009 APM 2009.1370).
LTI"JV rrpoKEiJ.IEVI"J TTEpirrrwal"), J.!Em~u dAAwv, o avaK6rrrwv aJ.l<piO~I"JTEi
TO U4JO<; Tl")<; aTTOIT~OEW<;, TO OTTOiO UTTOXPEWVETal J.IE TI")V TTpoo~aAA6J.!EVI")

01aray~ TTAI")pWJ-1~<; va Kara~dA1 OTI")V Ka8'1")<; I") avaKOTT~, OE OUVOUaOJ-16 J.IE


TI"JV yypa<pi"J arr651~1l TI"J<; arrmr~owc;, IOXUPISOJ.IEVoc; 6r1 rrapav6J.!wc;
J.IETaKUAfETOI 0 aUTOV I") EIO<popa TOU V. 128/1975 Kal avaTOKii;OVTOI rrapdVOJ.la
Ta OXETIKCt TTOOO arr6 TI")V Ka8'1")<;, J.IE aTTOTEAEOJ.la T'lV urrap~l") aKUpOTI")Ta<; we;
rrpoc; aura KOI KaTd OUVETTEia TI"J J-Ill yypa<pl") alT001~1") TOU TTOOOU y1a TO
orroio K5681")K 11 o1aray~ TTA'lPWJ.l~c;. a<pou ra OXETIKa rrooa EVOWJ.larwvovrm
aro AoyaplaOJ-16. 0 A6yoc; aur6<; T'l<; avaKorr~c; Eivm VOJ.IIJ.IO<; KOI we; rrpoc; ra
OUO OKEAI") TOU, 011Aao~ TOOO we; rrpo<; TI")V rrapaVOJ.li"J J.IETaKUAIOI") Tl")<;
EIO<popa<; TOU V. 128/1975 000 KOI TOV OVOTOKIOJ-10 Tl")<; EV A6yw EIO<popd<;,
O'HJPISOIJEVO<; an<; OlaTOs1<; TTOU ava<ptp8rJKaV O'TI<; VOIJIKE<; O'KEI.J.l1<; TIOU
TE8rJKav rrapanavw un6 aTOIXEia I KaJ II avTfaro1xa, Ka8wc; Km aTI<; o1aras1<;
TWV ap8pwv 626 nap. 3 Kal 628 Tiap. 1a' Knoi\Ll. nptTI1, ETTOIJEVW<;, Va
EpUV!")8f TIEpaiTEpW W<; 1Tp0<; TrJV OUaJaO'TIK~ j3a011JOT!")Ta TOU.
I
ATI6 6i\a Ta tyypa<pa, TIOU VOIJII.Ja TTpoaayouv Kal ElTIKaAOUVTal 01
o1ao1KOI, Ta orrofa i\a!Jj3avovTm urr6l.J.lrJ EiT rrpoc; OI.JEOrJ arr6o1srJ EfT y1a TrJ
auvaywy~ OIKaO'TIKWV TEK!JrJpfwv, y1a KclTTOia aTT6 Ta OTTOia yiVETal IOiaiTEprJ
O'!")(.JEfWO'rJ KaTWTEpW XWPi<; TTclVTWc,; Va TTapaAEiTIETal KaVEVa KaTO T!")V
EKTi(.JrJO'rJ H)<; ouafa<; T!")<; UTI68EOrJ<;, Ka8wc_; Kal an6 TrJV EV VEV1 aTTOOEIKTIK~

OlaOJKaaia, aTIOOEIKVUOVTal, KaTcl TrJV Kpia!") TOU LliKaO'T!")piOU, Ta aKOAOU8a


Tipay(.JaTIKO TIEpiO'TaTIKO: JlUVclf.J1 T!")c_; UTI'ap18!J. 000002069190695/10-10-
2012 auf.Jj3aarJc; TOKOXpEw.AunKou oavEiou Km ro napapTrJ!Ja auT~<;. rJ Ka8'rJ<;
TpanEsa xop~yfla aTov avaK6TITOVTa TOKOXPEwi\unK6 oavEio Ul.J.louc.; 20.400
EUpW. fla T!")V EsUTirJPET!")O'fl T!")<; avw O'U(.Jj3aa!")c_; T!")p~8!")KE 0 UTI'ap18!J. 0026-
9110-4-7-9608296529 i\oyaplaa(.J6<;. METa TrJV KarayyEAia T!")c_; avw O'U(.Jj3aa!")<;
aTT6 TflV Ka8'!")c_; !") avaKOTT~, TO KA[01!.10 TOU i\oyaplaOIJOU Kal TrJ
VVWO'TOTTOirJOrJ TOU KaTaAOiTTOU O'TOV OaVEIOA~TTTfl - avaKOTTTOVTa, i\6yw IJrJ
KaTaj30A~<; TWV o6m:wv TOU OaVEiOU, EK008rJKE, KaTOTTIV aiT~O'EW<; Tfl<; Ka8'!")<;
Kal EVaVTiOV TOU avaKOTITOVTO<; !") urr'ap181J. 58/2015 01aray~ TIArJPWIJ~<; TOU
Ll1Kaar(J rou LliKaarnplou rothou, }J TI']V onoia o TEAEUTaioc; unoxpEW8flKE va
Karaj3aAEI O'TflV Ka8'11c,; TO TT00'6 TWV 20.804,60 EUpW TTAEOV TOKWV Kal EsOOWV.
ATI6 TrJV ETTIO'KOTI!")O'!") T!")<; aVWTEpW O'U!Jj300'EW<; Kal TOU O'UVflf.Jf.JEVOU cr'aUT~V

TiapapT~f.JaTO<;, O'E O'UVOUaO'IJO IJE Ta aTTOO'TTclO'!JaTa TWV Ef.JTIOpiKWV j31j3AiWV


T'l<; Ka8'~c,;, TipOKUTITEI OTI OTOV 6po 3.1 TrJ<; ETTiOtK!")<; O'U!Jj300'EW<; TIEpiEXETal !")
ETTij3apUVO'rJ TOU avaKOTITOVTO<; f.JE TrJV EIO<popa TOU VO!JOU 128/1975. ntpav
Tfl<; EU9ia<; avTi8EOrJ<; O'TO VOIJO we_; TTpoc_; T!")V ETTij30A~ Tflc_; EIO'<pOpac_;, aTI6 TO
KEiiJEVo TrJ<; au!Jj3aarJ<; rriaTWOfl<; oEv npoKUTTTEI ania Emo6aw<;, KaTa ra
ava<pp6f.Jva arrJ f.JEisova aKEl.J.lrJ urr6 aTOIXEio I, xwplc; Kal-'la amoJ..oyla we;
npo<; Tfl f.JETaKUAIO'rJ T!")<; EIO<popac_;. nEpantpw, TTpOKUTIT1 6n aUT~

KE<pai\monoloua TrJV Ela<popa Tou v. 128/1975 Ka8 <papa nou xptwv r6Kouc;
rraarJ<; <puaEw<; KaJ aur6 y1v6Tav aE f.JrJVIaia xpoVIK~ auxv6TrJTa KaJ avar6Kis
Ta TTOO'cl T!")<;, mpo(J O'TO Kcl9 <papa TTpOKLilTTOV UTTOAOITIO KE<pclAaiO urroi\6yi~E

TOKOUc_; (EKTOKIO'f.JO<;) lTEpiEXOVTEc_; KOI TTOO'cl EIO<popa<; TOU V. 128/1975, O'TO VEO
0 1TpOKU1TTOV EKOO'TOT KE<pclAOIO UTTOAOYis vtou<; TOKOU<; lTEpiEXOVTEc;; Kal

~/ ~
5 cpUAAO Tr]<; UTT'ap19~. 422-:-.... ./2016 aTT6cpacrr]<; TOU Movo~EAOU<; npWTOOIKEfou nEipma.

Elcrcpopa (EKTOKicr~6c; Kal avaTOKicr~6c; r11c; Elcrcpopac;). 0 rrapavo~oc; aurae;


EKTOKI0'~6c; Kal QVQTOKI0'~6c; TWV TTOO'WV Tl1c; EIO'cpopac; yiVETQI ~E HJV
EVO'W~OTWO'~ Tf]c; O'TO ETTITOKIO UTTOAOVIO'~OU TWV TT00'11c; cpUO'EWc; TOKWV Kal
TTpOKUTTTEI EU8wc; TOOO OTTO TO avrfypacpo Aoyap1acr~o(J aAAa Kal OTTO TOV we;
avw 6po TI'Jc; cru~J3acrl1c;. Ta rraparravw rrpay~aTIKQ TTEPIO'TQTIKO OEV
a~cp1crJ311TEf ourETJ Ka8'11c;, cruvay6~Ev11c; we; rrpoc; mum o~oJ..oyiac; r11c; (ap8po

226 KnoAL!). Erro~vwc;, we; rrpoc; TO rrocr6 r11c; arraiT11011c; rwv 20.804,60
Eupw, y1a TO orroio EK568qKE 11 61aray~ TTAI1PW~~c;. OEV rrpoKUTTTEI arr6 ra
QTTOO'TTOO'~QTQ TWV E~TTOpiKWV f31f3AiWV Tl1c; Ka8'11c; 11 QVQKOTT~ TO O'UVOAO Tl']c;
ocpEIA~c;. A6yw TI'Jc; aKup6r11rac; rwv cru~rrEpiAa~J3avo~vwv crro J..oyaplacrJ..l6
TTOO'WV Tl']c; Elcrcpopac; TOU V. 128/1975 Kal TOU QVQTOKIO'~OU QUTWV. H
aKup6TI1Ta TWV ETTI~Epouc; TTOO'WV ETT11PEOsEI TI1V OTTOOEIKTIKOTI']Ta ~E yypacpa,
aAAa Kal TO EKKa8apiO'~EVO TOU O'UVOAOU Tl1c; QTTaiT~O'EWc;, acpo(J O'TO
QTTOO'TTQO'~Q TWV E~TTOpiKWV f31f3AiWV TTOU TTpOO'KO~iO'T11KE OTTO HJV :KaS:nc; OEV
- fc.~.

Eivm ouvar6c; o 01axwp1cr~6c; rwv Em~pouc; rrocrwv, acpEv6c; A6yw rou,~ioouc;


.;-c:

Tl1c; Eyypacp~c;. acpETEpou A6yw Tl1c; EVO'W~OTWO'I']c; O'TO AoyapiOO'J..lO TWV rrocrwv , .~I~

Tl1c; EIO'cpopac; O'TQ TTOO'O TWV TOKWV, ~E rraparrpa O'UVETTEIQ TrJV QOUVa~ia

TTpOO'OIOpiO'~OU TOU rrpay~aTIKOU TTOO'OU Tl1c; ocpEIA~c; KQI QVTiO'TOIXO Tl']c;


QTTOiTI10'11c; Tl']c; Ka8'1']c;. 2:: QVTiKpOUO'I'J Tl1c; UTTO Kpi0'11 QVQKOTT~c; 11 Ka8'1']c;
ETTIKQAEiTal KaTOXPI'JO'TIK~ QO'K110'1'J OIKOIW~OTOc; OTTO TOV avaKOTTTOVTa.
EIOIK6Tpa, 1crxupisETm 6n o TEAEUraioc; J..!E TI'JV cru~rrEplcpopa rou arr6 TI'JV
urroypacp~ r11c; cru~J3acrrJc; we; TI1V ETTioocr11 cr'aur6v r11c; avaKorrr6~Evl']c;

01aray~c; TTAqpw~~c; r~c; EiXE OI"J~IOUpy~O'EI EOpaia TI"JV TTETTOi8110''1 OTI


avayvwpis1 TTA~pwc; Kal OEV a~cp1crJ311TEi roue; cru~J3ar1Kouc; 6pouc; Kal TI1V
EVKUpOTI1Ta OUTWV, acpo(J 0 i010c; KQTO TrJV UTTOypacp~ Tl1c; ETTiOIK11c; O'U~f3acri"Jc;

J3p1crK6rav crE arr6AUTI"J yvwcr11 rwv 6pwv aur~c; Kal EKOV XP~O'I1 rou EVOIKOU
TOKOXPEWAUTIKou oavEiou y1a TI1V E~UTTI1PETI10''1 rrpocrwmKwv rou avayKwv
xwpic; va rrpoJ3aAAEI TI1V rrapa~IKP~ avripp11cr11 ~ a~cp1crf3~TI10'I1. Kara TO
ap8po 281 AK H QO'KI"JO'Il TOU OIKQIW~aroc; arrayopEUETal, av UTTEpJ3aiV1
rrpocpavwc; Ta 6p1a TTOU ETTif3dAAOUV I'] KOA~ TTiO'Til ~ TO XPI"JO'TO ~81'] ~ 0
KOIVWVIK6c; ~ OIKOVOJ..!IK6c; O'KOTT6c; TOU OIKaiW~aTOc;. Kara TI"JV EVVOia Tl']c;
OlaTO~EWc; QUT~c;, 11 OTTOfa QTTOO'KOTT[ O'TrJV TTOTa~I'J TrJc; KQKOTTIO'Tfac; Kal TI"Jc;

:/
av1181K6TilTO<; OTI<; ouvaA.A.aytc; KOI YEVIKW<; OTilV aOKilOil Ka9E OIKOIWI.JaTO<;,
y1a va 9EWPil9Ei ll aOKilOil TOU OIKOIWIJOTO<; KOTOXPilOTIK~. npTTEI ll
npocpav~<; UTTEp~OOI1 TWV opiWV TTOU ETII~al\A.ouv ll Kal\~ TTiOTil ~ TO XPilOTcl

~91l ~ 0 OIKOVOIJIKO<; ~ KOIVWVIKO<; OKOTT6<; TOU OIKOIWIJaTO<; VO TTpOKUTITEI OTTO


TllV TIPOilYil9Eioa OUJ-ITIEpl<popa TOU OIKOIOUXOU KOI TOU UTIOXPEOU ~ OTTO TllV
TTPOYIJOTIK~ KOTQOTOOil TIOU 0111JIOUpy~91lKE ~ OTTO Tl<; TIEpiOTclOEI<; TIOU
IJEOoA.a~lloav ~ an6 aA.A.a nEpiOTaTIKa, m anoia, xwpic; KaTa v61JOV va
EIJTiooii';ouv Til ytvvllOil ~ va EnayovTm TllV an6o~EOI1 Tou OIKOIWIJaTO<;,
Ka9IOTOUV IJI1 OVEKT~ TllV cl0KI10~ TOU, KOTQ Tl<; TIEpi OIKOlOU Kal ll91K~<;

OVTll\~lJ.lEI<; TOU J-IEOOU KOIVWVIKOU av8pWTIOU, W<; OVTITI9E!JEVIl OTO TTEpi


OIKOlOU ai091l!JO KOI TllV ll91K~ Tcl~ll KOI TipOKal\o(Joa EVTOVIl EVTUTTW011
OOIKiac;. ATTOITElTOI 011A.ao~ YIO va xapaKTilPI09Ei KOTaXP'lOTIK~ ll clOKilOil
OIKOIWIJOTO<;, va EXEI OlliJIOUPVIl9Ei oTov unoxpEo an6 Til OUIJTIEpl<popa Tou
OIKmouxou, oE ouvapTilOil Km IJE EKEiVIl TOU un6xpEou, KOI IJOA.Iom EuA.6ywc;,
ll TIETIOi91lOil OTI 0 OIKOIOUXO<; OEV np6KEITOI va OOK~OEI TO OIKOlWIJcl TOU.
Enio11<; o1 npa~w; mu unoxptou Km 11 KaTaamoll npay!JaTwv nou
Ola!Jop<pw81lKE untp auTou npnEI va TEA.ouv oE amwo11 oxto11 IJE T'lV
TIP011VOUJ-IEV11 OUIJ1TEpl<popa TOU OIKOIOUXOU, a<pou, KOTcl TOU<; KOVOVE<; Tl1c;
Kal\~<; TiiOTEW<;, 01 OUVETTEIE<; TTOU anoppEOUV aTI6 npa~EI<; OOXETE<; TipO<; OUT~

Til cruf.mpJq>opa OEV ouyx(JJpE!Tm va npo~aA.A.ovTm npo<; an6Kpouo11 mu


OIKOIWIJOTO<;. M6VI1 11 IJOKpoxp6vla aopaVEIO TOU OIKOIOUXOU KOI OTOV OKOJ-111
OlliJIOUPVIlOE crmv o<pEIAETil TllV TTETToi91lOil 6n oEv unapXEI To OIKaiw!Ja ~ 6TI
OEV np6KEITOI nA.tov va aoKil8Ei, OEV apKEi y1a va Kamor~OEI KOTOXPilOTIK~ Til
IJETayEvtcrn:prt acrKrta~ mu, aA.A.a auam:irm va ouvTptxouv Emnp6o9Era
EIOIK<; ouv9~KE<; KOI TIEploTaOEI<;, npoEpX61JEVE<; Kupiwc; an6 TllV
TIPOilYil9Eioa OUIJTIEpl<popa TOU OIKOIOUXOU KOI TOU Oq>EIMTil, EVOljJEI TWV
OlTOlWV Kal T11<; aopavEia<; TOU OIKOIOUXOU 11 ETTOKOJ\ou8o(Jcra clOKilOil TOU
OIKOIWIJOTO<;, TIOU TEiVEI OE avarpOTT~ Til<; KOTOOTOO'l<; TIOU 0111J10Upy~9'1KE

urr6 nc; napanavw EIOIKE<; cruv9~KE<; KOI OIOT'1P~811KE ETii IJOKp6 xpovo, va
E~EPXETal TWV opiwv TIOU Ti9EVTal J-IE Tl1 OIQTa~l1 TOU ap8pou 281 AK. LTI1V
lTEpiTITW011 OUT~ 11 ETIIXEipOUIJEV'l an6 TOV OIKOIOUXO avmpoTI~ T11<;
KaTacrracr'l<; npoKaA.Ei cruvtrrEII::c; y1a mv un6xpEo. To ~~T'liJO OE av Oi
OUVETIEIE<; TIOU ETIOYETOI '1 clOK'l011 TOU OIKOIWIJOTO<; ElVOI ETIOX9i<; y1a TOV
UTIOXPEO TTpETIEI va OVTIIJETWTTil;ETOI Kal OE OUVOPT'l011 IJE Tl<; OVTIOTOIXE<;

~/ Jf
OUVElTEIE<; -lTOU ' jJtropti "va--EifA6ouv 1<; ~apoc; TOU OIKOIOUXOU a1T6 TllV
rrapaKWAUOil -lll<; IKilVOTIOI-~D;EW<; TOU OIKOIWIJaTO<; TOU. na TllV KaTaq>aOil Til<;
KaraxpllOTIKOTilTa<; OEV Efvm aTiapaiTilTO ll dcrKilOil Tou OIKOIWIJaTO<; va
rrpoKaAEi aq>6pllT<; ~-- oucr~acrraKT<; cruvrr1E<; y1a mv urr6xpto, 6mvrac; _crE ,--: -- ,_" ...:.- :
"~,.;

Kivouvo TrJV otKOVOIJtK~ mu uTI6aracrll, aAAd apK1 va EX1 oucriJEVEic; alTAw<;


ElTilTTWOEI<; ora b"Upq>povra TOU (OMn 6/2016 LlllfJOOiEUOI_l ~OMOL, OM.n. ___'"""''
16/2006, 17/1995,62/1990, An. 1871/2014, 1504/2013, 1623/2012, 91/2011,
1130/2011, 1521/2009, 279/2008, 298/2008). LUVaK6Aou6a, 0 EV AOVW
IOXUPIOtJ6c; Til<; Ka6'1l<; Eivm arroppmroc; we; IJil VOfJIIJO<;, OUIJq>wva IJE ra 6aa
EKTE61lKaV OTil aiJEOW<; 1TPOilYil6Eicra VOfJIK~ OKEljJil, ytari Ta lTpayt.JaTIKCt
-
lTEpiOTaTIKCt lTOU TOV cruyKpOTOUV, KOI aAil6~ U1TOTI6EIJEVa, 0V apKOUV yta va
Karacrr~crouv Karaxpi"JOTIK~ TI"JV dcrKI"JOI"J TI"J<; a~iwcrll<; rou avaK6rrrovmc;.
Erro1Jvwc;, aq>ou o OXETtK6<; ,\6yoc; avaKolT~<; aTio5EiX61lK we; ~CtOIIJO<; Km
arr6 OUOiaOTIK~ CtlTOljJil, ll avaKOlT~ TOU ap6pou 632 rrap. 1 lTpElT1 VO yiV1
OEKT~ KOI va aKUpW6Ei ll U1T'apt61J. 58/2015 Otaray~ lTAilPW~~c; TOU ~JKacrr~
~-
TOU LltKaOTilpiou TOUTOU, lTapEAKOIJEVIl<; Til<; E~ETaOil<; TWV U1TOAOi1TWV}1\6ywv
TI"J<;, 01 OlTOiOI KararEivouv OTO iOIO arrOTEAEOIJa. ntpanpw, OEOOIJEVOl/:ort 01
we; avw ,\6yo1 TI"J<; avaKOIT~<; KOTO TI"J<; 01aray~c; lTAilPWIJ~<; alTOTEAOUV
auyxpovwc; Km A6youc; avaKorr~c; Kara TI"J<; arr6 3-2-2015 Emray~c; 1Tpoc;
lTAilPWfJ~, Tiou Eivm ypaiJIJEVI"J Tiapa rr6oac; avr1ypaq>ou a' aTioypaq>ou
EKTEAEarou Til<; avwrtpw 01aray~c; lTAI"JPWIJ~<;. Sa rrpElT1 KOI aur~ ll avaKOlT~
(TOU ap6pou 933 KnoALl) va yiVEI OEKT~ W<; ~CtOif.Jil KOI alTO OUOiaOTIK~ 01TOlJ11l
Km va aKupw6i 11 we; avw Emray~ rrpo<; lTAilPWIJ~, rrapEAKOUOil<; KOI Ow yta
TllV iota ania Til<; OIEpEUVIlOil<; Til<; ~aOIIJOTI"JTO<; TWV AOilTWV A6ywv Til<;. TEAO<;,
ll OIKaOTIK~ OalTCtVI"J TOU avaKOTTTOVTO<;, KaTOlTIV UlTO~OA~<; OXETIKOU OIT~IJaTO<;
EK IJEpouc; TOU, lTpElT1 va 1TI~Ail6Ei OE ~apo<; T'l<; Ka6''1<; '1 avaKOlT~, A6yw Til<;
~rrac; Til<; TEAEuraiac; (176 KnoALl, 63, 65, 66 V. 4194/2013), Kara TO
ElotK6rpa opls61JEVa aro otaraKrtK6 T'l<; Tiapouaac;.
riA TOYr /\OrOYr AYTOYr
LliKCts1 Kar'aVTIIJOAia TWV OlaOiKWV .
.D.XTm TllV avaKolT~ rou ap8pou 632 rrap. 1 KnoALl.
AKUpWV1 TflV UTT'ap19~. 58/2015 Lllaray(] nAr}pW~(]<; TOU LliKOOT(] TOU
LliKOOTr}piou murau.
LlEXETOI TflV avaKoTT(] TOU ap9pou 933 KnoALl.
AKUpWV1 Tr}V OTTO 3-2-2015 ETTITay(] TTpO<; -lTAr}pW~(], TTOU EiVOI
ypa~IJEV'l rrapa rr6oa<; avnypacpou a' arroypacpou EKTEAEorou Tfl<; avwrpw
Lllmay(]<; nAflpW!Jr']<;.
Em(3aAAEI 0 (3apo<; Tfl<; Ka8'f1<; '1 avaKOTT(] Ta OIKOOTIKO E~ooa TOU
QVQKOTTTOVTO<;, TO OTTOia Ka9opi~1 OTO TTOOO TWV E~OKOOJWV TTEV(]VTO (650)
EUpw.
Kpi9'1K, arrocpaoioTr}K Kat Ofl!JOO'IEUTflK o EKTaKTr} Of1~6ma

" '
OUVupl00'1 LB Li - 2016 , XWPI<;' Tr}V
' ' TOU, OTflV AS'flVO ......... -.........
OTO OKpOaTflpiO
TTapouoia TWV OlaOiKWV KOI TWV TTAr}pE~OUOIWV 01Kr}y6pWV TOU<;.
H rPAMMATEAL:

~~-