You are on page 1of 2

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

2016 ОНЫ 10-Р САР
Д/Д

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал
Нийт орлого
1420Орлого
140020данс-орлого
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура
210101үндсэн цалин
210103Унаа хоолны хєнгєлєлт
210104Урамшуулал
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга
210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з
210301Гэрэл, цахилгаан
210302Түлш, халаалт
210303Цэвэр, бохир ус
2104Хангамж, бараа материалын зард
210401Бичиг хэрэг
210402Тээвэр, шатахуун
210403Шуудан, холбоо, интернэт
210405Хог хаягдал зайлуулах, хортон
210406Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,
2105Нормативт зардал
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ
210502Хоол, хүнс
210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар
210601Багаж, техник, хэрэгсэл
210602Тавилга
210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл
210604Урсгал засвар
2107Томилолт, зочны зардал
210702Дотоод албан томилолт

Батлагдсан төсөв
тайлант үе
жилээр
/өссөн дүнгээр/

9,440,475,900
4,188,246,800
3,560,376,000
272,033,200
355,837,600
460,707,200
460,707,200
427,078,800
139,994,800
175,274,700
111,809,300
148,655,300
4,797,600
26,292,600
17,893,700
80,803,500
18,867,900
2,616,669,700
2,246,507,800
271,076,100
99,085,800
94,719,200
29,158,200
2,277,100
15,559,900
47,724,000
2,961,700
2,961,700

7847906900
3476552400
2982980000
226694200
266878200
382420400
382420400
350353400
117995800
139183400
93174200
133703500
3998000
26292600
16078200
68466800
18867900
2183268100
1874862200
221705800
86700100
88528600
24298600
1911200
15559900
46758900
2553300
2553300

Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

7451274479.6
3484474546
3004725457
230677900
249071189
382420400
382420400
317557779
127442553
120451909
69663317
123452101
12914460
11978000
14742160
69158521
14658960
2135673485.6
1866646849.5
182326536
86700100
86195255
21629210
813,300
12,570,790
51181955
1142000
1142000

Хэмнэлт/ хэтрэлт
дүн

тайлбар

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2016 ОНЫ 10-Р САР
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2108Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй
210801Бусад нийтлэг АүТХураамж
210802Аудит бат, зэрэглэл тогтоох
210803Даатгалын үйлчилгээ
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар
210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
210807Газрын тєлбєр
210808Банк санхүүгийн байгууллагын
210809Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ
2109Бараа үйлчилгээний бусад зарда
210901Бараа үйлчилгээний бусад зарда
299990Жижиг мєнгєн сан
2132Бусад урсгал шилжїїлэг
213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм
9,440,477,300
3000Нэр данс зєрүү, тєсєл хєт
300001Нэр данс зєрүү орлого
300002Даатгалын тєлбєр
300004Тендерийн орлого
3100Улсын тєсвєєс санхүүжих
310001Улсын тєсвєєс санхүүжих
3300НДС-ийн тєсвєєс санхүүжих
330002Эрүүл мэндийн даатгалын сангаа
3500Тєсєвт байгууллагын үйл ажилла
350001үндсэн їйл ажиллагааны орлогоо
350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо

57,046,000
36,999,400
1,065,900
840,000
960,000
204,000
4,120,200
3,104,600
9,751,900
1,262,418,700
1,262,418,700

49139700
30312000
1,065,900
840,000
960,000
204,000
4,120,200
3,104,600
8533000
999415000
999415000

41990100
26968300
714240
677860
148,500
4120200
2831500
6529500
696396313
696396313

181,972,500
181,972,500
9,440,475,900

181,972,500
181,972,500
7847906900

181972500
181972500
124,965,332.3

2,822,638,800
2,822,638,800
5,366,254,800
5,366,254,800
1,251,582,300
1,143,686,300
107,896,000

2454540600
2454540600
4358247300
4358247300
1035119000
945205800
89913200

2445384500
2445384500
4179388587
4179388587
829048062.6
756081366.2
72966696.4