You are on page 1of 2

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2016 оны төсвийн хуваарь шинэчлэгдсэн 2016.09.

16
1 сар
2 сар
3 сар
4 сар
5 сар
6 сар
7 сар
8 сар

УИХ батлагдсан 2016 оны төсөв

750,599.3
750,599.3
750,599.3
750,599.3
296,367.4
273,698.0
22,669.4

111,809.3

32,600.3
20,745.7
2,370.9
2,963.7
592.7
5,927.3
34,203.0
10,999.6
13,886.0
9,317.4

727,018.5
727,018.5
727,018.5
727,018.5
296,367.4
273,698.0
22,669.4
32,600.3
20,745.7
2,370.9
2,963.7
592.7
5,927.3
34,203.0
10,999.6
13,886.0
9,317.4

148,655.3

13,600.8

4,797.6

399.8
4,941.1
1,210.2
7,049.7

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг

9,440,475.9

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН

9,440,475.9

УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН
Бараа, їйлчилгээний зардал
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил
Їндсэн цалин

9,440,475.9
9,258,503.4
4,188,246.8
3,560,376.0

Унаа хоолны Хєнгєлєлт

272,033.2

Урамшуулал

355,837.6

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 460,707.2
Тэтгэврийн даатгал

293,177.3

Тэтгэмжийн даатгал

33,506.0

ЇОМШ євчний даатгал

41,882.5

Ажилгїйдлийн даатгал

8,376.5

Эрїїл мэндийн даатгал

83,764.9

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

427,078.8

Гэрэл, цахилгаан

139,994.8

Тїлш, халаалт

175,274.7

Цэвэр, бохир ус
Хангамж бараа материалын зардал
Бичиг хэрэг
Тээвэр, шатахуун

26,292.6

Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр

17,893.7

Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал
80,803.5
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс
Нормативт зардал
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл
Хоол, хїнс

38,430.3
24,455.7
2,794.9
3,493.7
698.7
6,987.3
25,871.0
10,999.6
5,554.0
9,317.4

796,284.7
796,284.7
796,284.7
796,284.7
355,847.2
288,698.0
22,669.5
44,479.7
39,143.3
24,909.3
2,846.9
3,558.4
711.7
7,117.0
38,362.7
10,999.5
18,045.7
9,317.5

796,284.7
796,284.7
796,284.7
796,284.7
355,847.2
288,698.0
22,669.5
44,479.7
39,143.3
24,909.3
2,846.9
3,558.4
711.7
7,117.0
38,362.7
10,999.5
18,045.7
9,317.5

796,284.3
796,284.3
796,284.3
796,284.3
355,847.2
288,698.0
22,669.5
44,479.7
39,143.5
24,909.4
2,846.7
3,558.5
711.8
7,117.1
38,362.7
10,999.5
18,045.6
9,317.6

18,472.5

13,600.8

10,520.3

12,011.5

7,475.9

7,475.9

7,475.9

7,475.9

399.8
4,941.1
1,210.2
7,049.7
4,871.7

399.8
4,941.1
1,210.2
7,049.7
-

399.8
(3,354.0)
6,424.8
7,049.7
-

399.8
576.8
6,782.1
4,252.8

399.8
907.7
6,168.4
-

399.8
907.7
6,168.4
-

399.8
907.7
6,168.4
-

399.8
907.8
6,168.3
-

32,600.3
20,745.7
2,370.9
2,963.7
592.7
5,927.3
34,203.0
10,999.6
13,886.0
9,317.4

35,350.3
22,495.7
2,570.9
3,213.7
642.7
6,427.3
40,757.0
10,999.6
20,440.0
9,317.4

13,600.8

23,344.2

13,600.8

399.8
4,941.1
1,210.2
7,049.7

399.8
4,941.1
1,210.2
7,049.7
9,743.4

399.8
4,941.1
1,210.2
7,049.7

9 сар

208,200.8

208,200.8

237,155.6

229,651.4

210,508.1

235,279.6

210,822.9

210,047.3

216,700.8

216,700.8

216,700.8

216,700.8

183,515.6
24,685.2

183,515.6
24,685.2

187,698.9
24,685.2
24,771.5

180,194.7
24,685.2
24,771.5

185,822.9
24,685.2

185,822.9
24,685.2
24,771.5

210,822.9
-

185,822.9
24,224.4

185,822.9
24,685.1
6,192.8

185,822.9
24,685.1
6,192.8

185,822.9
24,685.1
6,192.8

185,822.7
24,685.2
6,192.9

0.0

33,000.0

15,016.7

3,313.3

5,297.3

9,719.4

13,459.3

2,531.8

3,095.4

3,095.4

3,095.4

3,095.2

(81.4)
4,965.3
(2,352.1)

2,429.9
183.0
482.5

2,429.9
183.0
482.5

2,429.9
183.0
482.5

2,429.7
182.9
482.6

271,076.1
99,085.8

33,000.0

9,719.4
5,297.3
-

2,961.7

326.8

326.8

326.8

326.8

326.8

326.8

326.8

-142.9

204.3

204.3

204.3

204.1

2,961.7

326.8

326.8

326.8

326.8

326.8

326.8

326.8

(142.9)

204.3

204.3

204.3

204.1

5,955.8

3,517.8

6,383.7

13,384.6

3,517.8

3,517.8

4,955.8

0.0

3,953.2

3,953.2

3,953.2

3,953.1

3,517.8

3,517.8

3,517.8

3,517.8

3,517.8

2,517.8

0.0

3,343.7

3,343.7

3,343.7

3,343.7

29,158.2
2,277.1

Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл

15,559.9

Урсгал засвар

47,724.0

Дотоод албан томилолт

12 сар

802,402.9
802,402.9
802,402.9
796,284.7
355,847.2
288,698.0
22,669.5
44,479.7
39,143.3
24,909.3
2,846.9
3,558.4
711.7
7,117.0
38,362.7
10,999.5
18,045.7
9,317.5

781,314.7
781,314.7
781,314.7
781,314.7
349,367.4
326,698.0
22,669.4

2,246,507.8

94,719.2

Томилолт зочны зардал

11 сар

645,662.4
645,662.4
645,662.4
645,662.4
359,367.4
336,698.0
22,669.4
39,530.3
25,155.7
2,874.9
3,593.7
718.7
7,187.3
22,317.0
10,999.6
2,000.0
9,317.4

825,798.8
825,798.8
825,798.8
740,798.8
321,367.4
298,698.0
22,669.4

18,867.9

Эд хогшил урсгал засвахын зардал

Тавилга

10 сар

901,900.5
901,900.5
901,900.5
901,900.5
458,326.8
346,698.0
22,669.4
88,959.4
50,416.0
32,082.9
3,666.6
4,583.3
916.7
9,166.5
47,871.0
18,999.6
19,554.0
9,317.4

920,468.6
920,468.6
920,468.6
829,614.3
387,326.8
275,698.0
22,669.4
88,959.4
42,606.0
27,112.9
3,098.6
3,873.3
774.7
7,746.5
34,203.0
10,999.6
13,886.0
9,317.4

2,616,669.7

Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл

Багаж, техник, хэрэгсэл

696,456.5
696,456.5
696,456.5
696,456.5
296,367.4
273,698.0
22,669.4

Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр
57,046.0
хураамж

Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний
36,999.4 тєлбєр,3,517.8
хураамж

-

9,719.4

813.3
5,297.3

-

2,500.0

813.3
12,646.0

Мэдээлэл, технологийн їйлчилгээ
Гэрээт цалин
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

36,999.4

Даатгалын їйлчилгээ

840.0

Тээврийн хэрэгслийн татвар

960.0

Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
Газрын тєлбєр

3,517.8

1,065.9

204.0
4,120.2

Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж3,104.6
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх

9,751.9

2,438.0

3,517.8

3,517.8
1,065.9
840.0
960.0

3,517.8

204.0
4,120.2
3,104.6
2,438.0

3,517.8

3,517.8

2,517.8

2,438.0

-

3,343.7

3,343.7

3,343.7

3,343.7

609.5

609.5

609.5

609.4

Бараа їйлчилгээний бусад зардал
Өндөр өртөгтэй мэс засал
Хөтөлбөр дотоод урсгал зардал
Уpсгал шилжїїлэг
Бусад урсгал шилжүүлэг

1,262,418.7

105,201.6

105,201.6

105,201.6

105,201.6

105,201.6

105,201.6

105,201.6

1,132,696.2
129,722.5

94,391.4
10,810.2

94,391.4
10,810.2

94,391.4
10,810.2

94,391.4
10,810.2

94,391.4
10,810.2

94,391.4
10,810.2

94,391.4
10,810.2

181,972.5

0.0

0.0

0.0

90,854.3

85,000.0

0.0

0.0

181,972.5

0.0

0.0

0.0

90,854.3

85,000.0

0.0

0.0

0.0

131,501.9

131,501.9

131,501.9

131,501.8

117,989.1
13,512.8

117,989.1
13,512.8

117,989.1
13,512.8

117,989.1
13,512.7

0.0

6,118.2

0.0

0.0

0.0

0.0

6,118.2

0.0

0.0

0.0

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
0.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж181,972.5
ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР :

9,440,475.9

Эpїїл мэндийн даатгалаас санхїїжих

5,366,254.8

Үүнээс: Тусламж йүчлилгээ
Өндөр өртөгтэй мэс засал
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих
Улсын тєсвєєс санхїїжих
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
Тєсвийн байгууллага
АЖИЛЛАГСАД БЇГД
Удирдах ажилтан

4,468,452.0
897,802.8
1,143,686.3
107,896.0
2,822,638.8

696,456.5
443,164.5
372,371.0
70,793.5
93,340.7
8,991.3
150,960.0

727,018.5
443,164.5
372,371.0
70,793.5
93,340.7
8,991.3
181,522.0

750,599.3
443,164.5
372,371.0
70,793.5
93,340.7
8,991.3
205,102.8

90,854.3
920,468.6
435,660.3
372,371.0
63,289.3
93,340.7
8,991.3
382,476.3

85,000.0
825,798.8
441,288.5
372,371.0
68,917.5
93,340.7
8,991.3
282,178.3

781,314.7
441,288.5
372,371.0
68,917.5
93,340.7
8,991.3
237,694.2

901,900.5
441,288.5
372,371.0
68,917.5
93,340.7
8,991.3
358,280.0

645,662.4
441,288.5
372,371.0
68,917.5
93,340.7
8,991.3
102,041.9

6,118.2
802,402.9
458,986.7
372,371.0
86,615.7
99,240.1
8,991.4
235,184.7

796,284.7
458,986.7
372,371.0
86,615.7
99,240.1
8,991.4
229,066.5

796,284.7
458,986.7
372,371.0
86,615.7
99,240.1
8,991.4
229,066.5

796,284.3
458,986.9
372,371.0
86,615.9
99,240.4
8,991.4
229,065.6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Гїйцэтгэх ажилтан

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

Їйлчлэх ажилтан

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Гэрээт ажилтан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-