You are on page 1of 2

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

2016 ОНЫ 9-Р САР
Д/Д

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал
Нийт орлого
1420Орлого
140020данс-орлого
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура
210101үндсэн цалин
210103Унаа хоолны хєнгєлєлт
210104Урамшуулал
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга
210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з
210301Гэрэл, цахилгаан
210302Түлш, халаалт
210303Цэвэр, бохир ус
2104Хангамж, бараа материалын зард
210401Бичиг хэрэг
210402Тээвэр, шатахуун
210403Шуудан, холбоо, интернэт
210405Хог хаягдал зайлуулах, хортон
210406Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,
2105Нормативт зардал
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ
210502Хоол, хүнс
210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар
210601Багаж, техник, хэрэгсэл
210602Тавилга
210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл
210604Урсгал засвар
2107Томилолт, зочны зардал
210702Дотоод албан томилолт

Батлагдсан төсөв
тайлант үе
жилээр
/өссөн дүнгээр/

9,440,475,900
4,188,246,800
3,560,376,000
272,033,200
355,837,600
460,707,200
460,707,200
427,078,800
139,994,800
175,274,700
111,809,300
148,655,300
4,797,600
26,292,600
17,893,700
80,803,500
18,867,900
2,616,669,700
2,246,507,800
271,076,100
99,085,800
94,719,200
29,158,200
2,277,100
15,559,900
47,724,000
2,961,700
2,961,700

3,094,542,900
3,120,705,200
2,694,282,000
204,024,700
222,398,500
343,277,100
343,277,100
311,990,700
106,996,300
121,137,700
83,856,700
132,935,600
3,598,200
33,000,600
15,170,500
62,298,400
18,867,900
1,966,567,300
1,689,039,300
197,020,700
80,507,300
90,300,200
21,868,700
1,891,000
15,559,900
50,980,600
2,634,800
2,634,800

Гүйцэтгэл /өссөн
дүнгээр/
290,943,642
290,943,642
2,886,034,951.24
2,879,614,507
2,529,505,779
181,355,200
168,753,528
304,133,800
304,133,800
257,416,494
103,803,115
100,430,723
53,182,656
100,549,035
11,437,860
8,000,000
11,058,640
56,033,725
14,018,810
1,723,740,994.32
1,503,007,658.32
149,963,536
70,769,800
83,876,845
19,438,800
813,300
12,570,790
51,053,955
722,000
722,000

Хэмнэлт/ хэтрэлт
дүн
-290,943,642
-290,943,642
208,507,948.76
241,090,693
164,776,221
22,669,500
53,644,972
39,143,300
39,143,300
54,574,206
3,193,185
20,706,977
30,674,044
32,386,565
-7,839,660
25,000,600
4,111,860
6,264,675
4,849,090
242,826,305.68
186,031,641.68
47,057,164
9,737,500
6,423,355
2,429,900
1,077,700
2,989,110
-73,355
1,912,800
1,912,800

тайлбар

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2016 ОНЫ 9-Р САР
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2108Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй
210801Бусад нийтлэг АүТХураамж
210802Аудит бат, зэрэглэл тогтоох
210803Даатгалын үйлчилгээ
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар
210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
210807Газрын тєлбєр
210808Банк санхүүгийн байгууллагын
210809Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ
2109Бараа үйлчилгээний бусад зарда
210901Бараа үйлчилгээний бусад зарда
299990Жижиг мєнгєн сан
2132Бусад урсгал шилжїїлэг
213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм
9,440,477,300
3000Нэр данс зєрүү, тєсєл хєт
300001Нэр данс зєрүү орлого
300002Даатгалын тєлбєр
300004Тендерийн орлого
3100Улсын тєсвєєс санхүүжих
310001Улсын тєсвєєс санхүүжих
3300НДС-ийн тєсвєєс санхүүжих
330002Эрүүл мэндийн даатгалын сангаа
3500Тєсєвт байгууллагын үйл ажилла
350001үндсэн їйл ажиллагааны орлогоо
350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо

57,046,000
36,999,400
1,065,900
840,000
960,000
204,000
4,120,200
3,104,600
9,751,900
1,262,418,700
1,262,418,700

45,186,500
26,968,300
1,065,900
840,000
960,000
204,000
4,120,200
3,104,600
7,923,500
867,913,100
867,913,100

181,972,500
181,972,500
9,440,475,900

181,972,500
181,972,500
2,969,577,567.7

2,822,638,800
2,822,638,800
5,366,254,800
5,366,254,800
1,251,582,300
1,143,686,300
107,896,000

2,229,831,500
2,229,831,500
3,918,501,000
3,918,501,000
903,289,700
822,367,900
80,921,800

39,315,450
26,142,400
714,240
677,860
148,500
3,090,150
2,806,300
5,736,000
457,990,881
452,887,574
5,103,307
175,854,290
175,854,290
124,965,332.3
18,355,426
720,000
16,785,426
850,000
2,218,599,900
2,218,599,900
3,172,479,954
3,172,479,954
671,379,138.6
616,044,949.2
55,334,189.4

5,871,050
825,900
1,065,900
125,760
282,140
55,500
1,030,050
298,300
2,187,500
409,922,219
415,025,526
-5,103,307
6,118,210
6,118,210
-18,355,426
-720,000
-16,785,426
-850,000
11,231,600
11,231,600
746,021,046
746,021,046
231,910,561.4
206,322,950.8
25,587,610.6