You are on page 1of 2

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

2016 ОНЫ 7-Р САР
Д/Д

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал
Нийт орлого
1420Орлого
140020данс-орлого
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура
210101үндсэн цалин
210103Унаа хоолны хєнгєлєлт
210104Урамшуулал
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга
210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з
210301Гэрэл, цахилгаан
210302Түлш, халаалт
210303Цэвэр, бохир ус
2104Хангамж, бараа материалын зард
210401Бичиг хэрэг
210402Тээвэр, шатахуун
210403Шуудан, холбоо, интернэт
210405Хог хаягдал зайлуулах, хортон
210406Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,
2105Нормативт зардал
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ
210502Хоол, хүнс
210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар
210601Багаж, техник, хэрэгсэл
210602Тавилга
210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл
210604Урсгал засвар
2107Томилолт, зочны зардал
210702Дотоод албан томилолт

Батлагдсан төсөв
тайлант үе
жилээр
/өссөн дүнгээр/

9,416,309,800
4,188,246,800
3,560,376,000
272,033,200
355,837,600
460,707,200
460,707,200
391,778,800
139,994,800
139,974,700
111,809,300
161,618,100
4,797,600
33,000,600
19,737,400
84,595,900
19,486,600
2,616,669,700
2,246,507,800
271,076,100
99,085,800
98,048,600
29,158,200
2,439,800
15,892,000
50,558,600
3,921,600
3,921,600

3,094,542,900
2,405,490,600
2,068,886,000
158,685,800
177,918,800
264,603,500
264,603,500
251,311,000
84,997,200
101,092,000
65,221,800
113,448,200
2,798,600
33,000,600
13,686,000
49,347,900
14,615,100
1,539,819,200
1,317,393,500
148,111,200
74,314,500
79,806,000
19,438,800
1,626,600
10,594,600
48,146,000
2,287,600
2,287,600

Гүйцэтгэл /өссөн
дүнгээр/
441,439,644.2
441,439,644.2
2,886,034,951.24
2,168,378,253
1,952,567,725
136,016,400
79,794,128
264,603,500
264,603,500
222,184,925
90,602,034
94,787,209
36,795,682
74,942,386
6,690,360
8,760,460
46,312,126
13,179,440
1,495,485,863.24
1,305,415,297.24
119,300,766
70,769,800
59,260,090
9,490,545
813,300
12,570,790
36,385,455
722,000
722,000

Хэмнэлт/ хэтрэлт
дүн
-441,439,644.2
-441,439,644.2
208,507,948.76
237,112,347
116,318,275
22,669,400
98,124,672

29,126,075
-5,604,834
6,304,791
28,426,118
38,505,814
-3,891,760
33,000,600
4,925,540
3,035,774
1,435,660
44,333,336.76
11,978,202.76
28,810,434
3,544,700
20,545,910
9,948,255
813,300
-1,976,190
11,760,545
1,565,600
1,565,600

тайлбар

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2016 ОНЫ 7-Р САР
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2108Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй
210801Бусад нийтлэг АүТХураамж
210802Аудит бат, зэрэглэл тогтоох
210803Даатгалын үйлчилгээ
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар
210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
210807Газрын тєлбєр
210808Банк санхүүгийн байгууллагын
210809Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ
2109Бараа үйлчилгээний бусад зарда
210901Бараа үйлчилгээний бусад зарда
299990Жижиг мєнгєн сан
2132Бусад урсгал шилжїїлэг
213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм
9,440,477,300
3000Нэр данс зєрүү, тєсєл хєт
300001Нэр данс зєрүү орлого
300002Даатгалын тєлбєр
300004Тендерийн орлого
3100Улсын тєсвєєс санхүүжих
310001Улсын тєсвєєс санхүүжих
3300НДС-ийн тєсвєєс санхүүжих
330002Эрүүл мэндийн даатгалын сангаа
3500Тєсєвт байгууллагын үйл ажилла
350001үндсэн їйл ажиллагааны орлогоо
350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо

57,046,000
36,999,400
1,065,900
840,000
960,000
204,000
4,120,200
3,104,600
9,751,900
1,262,418,700
1,262,418,700

41,233,300
23,624,600
1,065,900
840,000
960,000
204,000
4,120,200
3,104,600
7,314,000
736,411,200
736,411,200

175,854,300
175,854,300
3,094,542,900

175,854,300
175,854,300
2,969,577,567.7

2,886,158,200
2,886,158,200
5,295,461,300
5,295,461,300
1,227,984,500
1,120,088,500
107,896,000

1,798,213,600
1,798,213,600
3,089,019,300
3,089,019,300
716,324,000
653,384,900
62,939,100

32,443,650
21,106,800
714,240
677,860
148,500
3,090,150
1,830,100
4,876,000
356,099,073
351,595,400
4,503,673
175,854,290
175,854,290
124,965,332.3
24,973,327
720,000
23,403,327
850,000
1,787,402,700
1,787,402,700
2,432,479,954
2,432,479,954
521,513,039.85
474,143,579.95
47,369,459.9

8,789,650
2,517,800
1,065,900
125,760
282,140
55,500
1,030,050
1,274,500
2,438,000
380,312,127
384,815,800
-4,503,673
10
10
-24,973,327
-720,000
-23,403,327
-850,000
10,810,900
10,810,900
656,539,346
656,539,346
194,810,960.15
179,241,320.05
15,569,640.1