You are on page 1of 14

FER izvjetavanje o dugotrajnoj

imovini U NAIM USLOVIMA

Amra Salihovi
Revicon doo

MRS / MSFI daju mogunost izbora


MRS 16, MRS 38, MRS 40, MRS 41, MRS 39
Efekti vrednovanja dugorone imovine imaju svoj uticaj na
razliitim pozicijama finansijskih izvjetaja
Procjene menadmenta?
(korisni vijek trajanja, uticaj na troak amortizacije, test na
umanjenje .....)
Izbor metode naknadnog vrednovanja,

Materijalna imovina: povean troak (smanjena dobit


perioda), bolji finansijski poloaj
Bioloka imovina: uticaj na rezultat i onda kada nema
realizacije
Finansijska imovina raspoloiva za prodaju

Neka od pitanja koja trae odgovore


ta je pravi poslovni rezultat nakon realizacije
revalorizacijskih rezervi?
Treba li troak amortizacije revalorizacijskog vika
proizvodnih sredstava teretiti troak proizvodnje
zaliha ili ostale rashode?

Kada se smatra da je revalorizacijska rezerva


realizirana?

Amra Salihovi, Revicon doo

Argumenti ZA procjenu dugotrajne


imovine po fer vrijednosti
1. U FI se poboljava imovinski i finansijski poloaj
jer dolazi do dolazi do poveanja vrijednosti stalnih
sredstava i ukupne imovine
Ali
!!! procjena ne utie na likvidnost i solventnost kao
osnovne parametre finansijske pozicije drutva, osim ako
amortizacija revalorizacije proizvodnih sredstava ne
tereti zalihe proizvodnje
Tekua
likvidnost

Kratkorone imovina Tr. amortizacije u zalihama


Kratk. obaveze

Argumenti ZA procjenu dugotrajne


imovine po fer vrijednosti
2. Nakon revalorizacije smanjuje se stepen zaduenosti
preduzea
Pozitivan efekat procjene ide u korist rev. rezervi, to dovodi do
poveanja kapitala u odnosu na obaveze, veeg finansiranja iz
vlastitih, u odnosu na posuene izvore, i manjeg stepena
zaduenosti drutva
u oima banaka i drugih povjerilaca sigurnost pravnog lica je
vea i kreditni bonitet je bolji
Stepen

zaduenosti
Odnos ukupnih
=
obaveza i kapitala

Ukupne obaveze - Odloene obaveze


Aktiva - Revalorizacijske rezerve- Odgoeni porezi
Ukupne obaveze Odgoeni porez
Kapital Revalorizacijske rezerve

Argumenti ZA procjenu dugotrajne


imovine po fer vrijednosti
3. Mogunost koritenja realiziranih rev. rezervi
Kada se dugorono sredstvo proda, rashoduje ili na
drugi nain otui, revalorizacijska rezerva koja se
odnosi na to sredstvo prenosi se u akumuliranu
dobit i na raspolaganju je za pokrie gubitka iz
prethodnih godina, isplatu dividende, pripisivanje
rezervama i druge namjene
Ili Postepeni prenos, srazmjerno realizaciji
sredstva
Kada je sredstvo zaista realizovano?

Argumenti protiv procjene osnovnih


sredstava po fer vrijednosti
1. Procjena po fer vrijednosti nije rairen postupak u
EU
96% preduzea iz EU koje finansijske izvjetaje
sastavljaju po MSFI-ma, osnovna sredstva
procjenjuju po trokovnom modelu
4% fer vrijednost primjenjuju samo za nekretnine,
ne i za opremu
Tri puta je vie onih koji investicijske nekretnine
vrednuju po troku

Argumenti protiv procjene osnovnih


sredstava po fer vrijednosti
2. Vei trokovi raunovodstvene amortizacije i
manja dobit u Bilansu uspjeha;
3. Ne utie na novane tokove i ne popravlja
likvidnost i solventnost drutva;
4. Nemogunost koritenja nerealiziranih
revalorizacijskih rezervi

Amra Salihovi, Revicon doo

Argumenti protiv procjene osnovnih


sredstava po fer vrijednosti
5. Ravalorizacija ima neutralan uinak na osnovicu
poreza na dobit
6. Moe uticati na veliinu drutva
7. Izdaci i trokovi u svrhu procjene
8. Kolizija s raunovodstvenim naelima
opreznosti (impariteta) i realizacije

Argumenti protiv procjene osnovnih


sredstava po fer vrijednosti

9. Finansijski izvjetaji postaju skup razliitih


vrijednosti
10. Nema ovlatenih profesionalnih procjenitelja i ne
primjenjuju se Meunarodni standardi
procjenjivanja

Argumenti protiv procjene osnovnih


sredstava po fer vrijednosti
11. Problemi subjektivnih procjena kod primjene
razliitih metoda procjene

vrednovanja investicijskih nekretnina veoma esto se


primjenjuje metoda sadanje vrijednosti buduih
novanih tokova od najma
Iznos anuiteta
Diskontna stopa (vea stopa = manja SV)
Rezidualna (preostala) vrijednost (vea rezidualna vr. =
vea SV)

Argumenti protiv procjene osnovnih


sredstava po fer vrijednosti
12. Nepostojanje aktivnog trita za procjenu
odreenih vrsta imovine
vrijednosti udjela i bioloke imovine
nepostojanja stvarne berze poljoprivrednih proizvoda
na BH tritu s oprezom treba uzeti u obzir ispunjenje
kriterija za definisanje aktivnog trita

Zakljuak
Procjena dugotrajne imovine po fer vrijednosti je
mogunost a ne obaveza
postoji niz objektivnih potekoa s kojima e se preduzea
u FBIH suoiti u elji da primjenjuju model fer vrijednosti
nepostojanje aktivnoga trita (nekretnina, udjela, bioloke
imovine...
neprimjenjivanje Standarda vrednovanja, nepostojanje
zvanja ovlatenog procjenitelja utie na izraenu
subjektivnost u procjeni

HVALA NA PANJI!
amra.salihovic@revicon.info