You are on page 1of 5

Autorizri (lista)

Unitatea fitosanitara

Atribuii:

asigura implementarea legislatiei de carantina fitosanitara;


urmareste respectarea legislatiei de carantina fitosanitara de catre toti agentii
economici si persoanele fizice care produc, depoziteaza, transporta, prelucreaza,
exporta sau importa plante si produse vegetale, indiferent de forma proprietate si
aplica sanctiunile prevazute de actele normative n vigoare n cazul constatarii
neconformitatilor
asigura implementarea programelor de monitorizare a organismelor de carantina
daunatoare plantelor si produselor vegetale prin efectuarea controlului fitosanitar
al plantelor si produselor vegetale
monitorizeaza organismele de carantina n conformitate cu prevederile
programelor de monitorizare
informeaza agentii economici/persoane fizice, care desfasoara activitati cu
plante, produse vegetale sau alte obiecte privind prevederile legislatiei
fitosanitare
nregistreaza producatorii, depozitele colective, centrele de expediere, o alta
persoana si importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte
nregistreaza producatorii de cherestea, fabricantii si reparatorii de ambalaje din
lemn, precum si societatile care asigura tratamentul termic, pentru asigurarea
conformitatii fitosanitare pentru ambalajele din lemn destinate exportului
elibereaza pasaportul fitosanitar pentru plante, produse vegetale sau alte
obiecte, care circula pe teritoriul Romniei/Comunitatii Europene
permite introducerea sau punerea n circulatie in Romnia a anumitor organisme
daunatoare, plante, produse vegetale si alte obiecte n scopuri experimentale sau
stiintifice si lucrari pentru selectii varietale
notifica Agentiei Nationale Fitosanitare n cazul circulatiei intracomunitare,
neconformitatile constatate n urma efectuarii controlului fitosanitar al plantelor,
produselor vegetale si altor obiecte
raporteaza n mod regulat Agentiei Nationale Fitosanitare situatiile privind
nregistrarea producatorilor, importatorilor, eliberarea pasaportului fitosanitar si
monitorizarea organismelor daunatoare de carantina

la cererea agentilor economici si a persoanelor fizice care exporta plante si


produse vegetale si alte obiecte, efectueaza controlul fitosanitar si elibereaza
certificate fitosanitare prin care garanteaza ca produsele respective sunt
conforme cu cerintele legislatiei fitosanitare din tara importatoare
autorizeaza pe baza controalelor pe care le executa, nfiintarea si functionarea
pepinierelor (pomicole, viticole, dendrologice si silvice), serelor (legumicole si
floricole), cmpurilor experimentale si a colectiilor (pomicole, viticole,
dendrologice si silvice)
desfasoara activitatea de supraveghere si control privind respectarea regimului
de carantina fitosanitara, conform prevederilor legislatiei n vigoare
face propuneri de carantinarea suprafetelor confirmate ca fiind infestate cu
organisme de carantina si decarantinare a suprafetelor carantinate gasite libere
de organisme de carantina n urma efectuarii controalelor fitosanitare
n cazul depistarii unor organisme de carantina ia masurile necesare pentru
eradicarea sau, daca acest lucru e posibil, pentru mpiedicarea raspndirii
organismelor daunatoare n cauza, informnd imediat conducerea Agentiei
Nationale Fitosanitare
implementeaza sistemul de asigurarea calitatii n activitatea desfasurata
ntocmeste informari trimestriale si anuale cu privire la activitatea desfasurata,
pe care le nainteaza Agentiei Nationale Fitosanitare
mentine actualizata baza de date, n sistemul informatic FITOEXPERT n vederea
gestionarii activitatilor privind importul si exportul de plante si produse vegetale,
nregistrarea agentilor economici si eliberarea pasaportului fitosanitar
organizeaza periodic ntlniri informative pe probleme specifice cu producatorii
agricoli, agentii economici etc.
participa la grupurile de lucru si misiunile de evaluare tehnica organizate de
Comisia Europeana-Food and Veterinary Office (FVO);
ndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea uniatilor fitosanitare
prognoza agentilor de daunare si avertizare a producatorilor agricoli, persoanelor
fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora
ntocmirea si difuzarea buletinelor de avertizare
efectueaza sondaje n scopul determinarii arealului de raspndire al bolilor si
daunatorilor cu privire la densitate, frecventa, intensitatea atacului, pagube
produse, mortalitatea cauzata de entomofagi sau conditiile de mediu
recomanda efectuarea tratamentelor n functie de pragul economic de daunare;
verifica prin sondaj aplicarea tratamentelor fitosanitare;

recomanda utilizarea mijloacelor moderne de combatere integrata a agentilor de


daunare;
mentine actualizata baza de date a Sistemului National pentru Protectia
Plantelor(SNIPP) efectund raportarile periodice stabilite prin instructiunile n
vigoare si verifica rapoartele finale generate de server-ul SNIPP transmitnd
administratorului de sistem, la Statia Centrala SNIPP, observatiile necesare
functionarii corecte a sistemului;
asigura functionarea sistemului AgroExpert n teren prin amplasarea optima a
statiilor de masura n zonele geografice reprezentative pentru boli-daunatoriculturi;
raporteaza observatiile stiintifice proprii la modificarile produse n biologia unor
daunatori, n vederea initierii studiilor de specialitate determinate pentru
corectarea unor algoritmi matematici din programul statiilor AgroExpert;
colaboreaza permanent cu institutele si statiunile de cercetare din zona si
participa la elaborarea tehnologiilor, metodicilor si recomandarilor de combatere
a agentilor de daunare, n vederea adaptarii acestora la conditiile specifice zonei;
implementeaza sistemul de asigurarea calitatii n activitatea desfasurata
aplica sanctiunile prevazute de actele normative n vigoare n cazul constatarii
neconformitatilor
ntocmeste si asigura documentatii si instructiuni tehnice privind organismele
daunatoare (boli, daunatori, buruieni) si recomandari privind executarea lucrarilor
de combatere a acestora
executa analizele fitopatologice si nematologice complexe, la probele primite de
la judetele arondat, n vederea diagnosticarii organismelor daunatoare;
raspunde de ntocmirea evidentei tehnico-operative privind probele primite spre
analiza, respectnd sistemul de asigurare a calitatii;
emite buletine de analiza;
se documenteaza tehnic si urmareste dotarea laboratorului cu aparatura si
materiale conform cerintelor, pentru buna functionare a acestuia;
ndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatilor fitosanitare;
urmareste respectarea legislatiei privind:
omologarea, comercializarea, utilizarea si importul produselor de protectia
plantelor si controlul rezidurilor de pesticide n plante si produse vegetale
participa la organizarea loturilor de verificare a produselor de protectie a
plantelor, n vederea fundamentarii deciziilor de omologare pentru utilizare n
productie

ntocmeste darile de seama semestriale privind actiunile de protectia plantelor si


stocurile de produse de protectie a plantelor
ntocmeste situatiile operative privind actiunile de protectia plantelor n judet
executa controlul fitosanitar n culturi, plantatii, depozite de produse vegetale
pentru depistarea agentilor de daunare;
efectueaza controlul produselor de protectie a plantelor la utilizare si
comercializare prin inspectii lunare n cadrul programului anual de control
preleveaza probe de produse de protectie a plantelor din depozitele
producatorilor, distribuitorilor si comerciantilor n vederea implementarii
programelor anuale de monitorizare a calitatii acestora
preleveaza probe de plante si produse vegetale n baza programelor si
instructiunilor primite de la Agentia Nationala Fitosanitara, n vederea efectuarii
analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduri de pesticide;
implementeaza sistemul de asigurarea calitatii n activitatea desfasurata
ndruma producatorii agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu produse
de protectie a plantelor, respectiv manipularea produselor, prepararea solutiilor,
reglarea masinilor si a aparatelor de tratat, calitatea tratamentelor si normele
obligatorii privind protectia muncii si protectia mediului
organizeaza periodic instruirea teoretica si practica a producatorilor agricoli, cu
privire la protectia fitosanitara a culturilor si a produselor agricole depozitate,
precum si a utilizatorilor de produse de protectie a plantelor
nregistreaza/autorizeaza operatorii economici si producatorii agricoli potrivit
dispozitiilor n vigoare sa execute activitati de import, comercializare, prestare
servicii si utilizare a produselor de protectie a plantelor omologate n Romnia
elibereaza certificatul de atestare profesionala pentru activitatile de
comercializare, utilizare si prestari de sevicii cu produse de protectie a plantelor
elibereaza atestatul de recunoastere a calificarii-pregatire si experienta
profesionala pentru activitatile de comercializare, utilizare si prestari de servicii
cu produse de protectie a plantelor
executa la cerere expertize tehnice privind activitatea de protectie a plantelor de
carantina fitosanitara
urmareste modul de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combaterea
organismelor daunatoare
verifica modul de depozitare a produselor de protectie a plantelor la toti
detinatorii indiferent de forma de proprietate n vederea autorizarii
organizeaza si raspunde de activitatea de protectia muncii

participa la grupurile de lucru si misiunile de evaluare tehnica organizate de


Comisia Europeana Food and Veterinary Office (FVO)
aplica santiunile prevazute de actele normative n vigoare n cazul constatarii
neconformitatilor
ndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatilor fitosanitare
Laboratoarele regionale

efectueaza analize pentru depistarea bacteriilor Erwinia amylovora si Clavibacter


michinganensis spp. Sepedonicus la probele primite din judet
efectueaza analize pentru depistarea nematozilor la probele primite din judet
efectueaza analize pentru determinarea calitatii produselor de protectie a
plantelor
efectueaza analize pentru determinarea rezidurilor de pesticide n plante si
produse vegetale
emit buletine de analize
se documenteaza tehnic si urmaresc dotarea laboratorului cu aparatura si
mteriale conform cerintelor comunitare pentru buna desfasurare a acestuia
participa la teste internationale ntre laboratoare (RING TEST)
informeza operativ Agentia Nationala Fitosanitara atunci cnd n urma analizelor
de laborator au depistat un organism daunator
transmit lunar Agentiei Nationale Fitosanitare rapoarte de monitorizare privind
controlul reziduurilor de pesticide n plante si produse vegetale
asigurarea, respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005
privind asigurarea calitatii analizelor efectuate si raspund de modul de
interpretare a rezultatelor obtinute