You are on page 1of 3

Autor:Petar Petrovic

Decembar 2015
Sve margine su po 2cm, osim donje koja je 0.5 cm, A4 veliina papira. Tekst u headeru i footeru je
veliine 10pt, a u ostatku teksta 12pt (ukoliko nije drugaije naglaeno). Font je Times New Roman.
Naslov je bold i veliine 18pt. Podesiti Watermark (One the Page Layout tab, in the Page
Background group, click Watermark. Click Custom Watermark, boja siva.): "Decembar 2015",
color gray.

VELIKI CENTRALNI NATPIS


Ovo je podnaslov 1. Nivoa. Ovaj pasus je pisan fontom Verdana veliine
8 i prostire se od leve do desne margine. Prva linija je uvuena 3cm u odnosu na
ostatak teksta. Naslov je pisan fontom veliine 16, podvuen, a vrsta slova u naslovu
je SMALL CAPS. Leva i desna strana teksta su poravnate. Razmak paragrafa od naslova
je 18 taaka, a od sledeeg paragrafa je 12 taaka. Razmak izmeu redova je 1.5 puta
vei od standardnog, a izmeu slova proiren za 1.5pt

Ovaj tekst je zajedno sa nabrajanjem


formatiran u 2 kolone. Ubaena je i slika
prozora Display Properties koja je redukovana
na 60% svoje veliine, centrirana i dodata.
Ubaciti caption za sliku
Sada sledi nabrajanje koje ima sledee
osobine:

kurk 1

1. Nabrajanje se vri brojevima


2. Razmak izmeu linije u odnosu na
koju su poravnati brojevi i teksta je
1cm.
3. Ukoliko tekst ima vie redova, onda je
svaki red uvuen za 1cm.
4. Brojevi su bold.
5.
6. A tekst nije.

I na kraju tabela. Uvuena je 2cm sa leve strane, sve kolone i vrste su dimenzija 1cm x 1cm.
Obojene delove obojiti bojom po izboru. Napomena: najpre uneti brojeve u tabelu i podesiti da je
tekst u odgovarajuim poljima vertikalan, a zatim podesiti visinu i irinu polja (tj. redova i kolona).
elije 1-4 su crna slova na zelenoj podlozi, 7-10 crna slova na tirkiznoj podlozi, a 11-14 vrna slova
na utoj podlozi. Pogledati kakvo je poranavanje ovog paragrafa.

10

11
13

12
14

Ovde iz Page Layout-a ubaciti Section Break Next Page


PARAGRAF
Kod ovog paragrafa, razmak izmeu redova je 1.5 puta vei od standardnog. Paragraf je udaljen od
obe margine po 3cm, pri emu je prvi red uvuen 1cm. Prored je 1.5. Paragraf je uokviren (pri emu
je donja linija drugaija) i osenen 25% gray. Razmak pre i posle paragrafa je 20pt. Prvu re pasusa
dva puta precrtati. Ovo je isto podnaslov 1 nivoa.
Nabrajanje u vie nivoa (razmak ovog pasusa, od donjeg nabrajanja je 10pt):
(1)

Voe

a)

Egzotino

i)

Ananas

(2)

Povre

a)

Luk

i)

Crni

ii)

Beli

Ovde, ispod, ubaciti WordArt objekat (razmak ovog pasusa, od gonjeg nabrajanja je 10pt, a od
pasusa sa WordArt objektom dole, neka je isto 10pt).

NASLOV, PODNASLOVI, MARGINE, ITD...


G
ornja i donja margina teksta su po 1cm, dok su leva i desna po 2cm. Prvo slovo je Drop Cap (3
linije). Tekst u headeru je veliine 10pt, a u ostatku teksta 12pt (ukoliko nije drugaije naglaeno).
Font je Times New Roman. Ovo gore NASLOV, PODNASLOVI, MARGINE, ITD... je
podnaslov 1 nivoa (Heading 1, sa odgovarajuim podeavanjima slova i podvlaenja, a razmak od
njega do ovog pausa je 6pt, i isto je 6pt razmak tog podnaslova od gornjeg WordArt objekta).
Veliina slova u Podnaslovu 1 nivoa je 16, stil slova je podvuen isprekidano, a efekat slova u
njemu je SMALL CAPS. Iznad njega je WordArt objekat, nije naslov! Font u njemu je Arial,

veliine 36. Duina tog kao naslova je 14cm a visina 2cm. Tekst ne ide oko WordArt objekta.
(razmak ovog pasusa od sledeeg je 6pt)
Formula pomou Equation (Insert Tab, Equation meni pa Insert New Equation, centrirati jednainu i
razmak ovog pasusa od jednaine neka je 10pt, a od jednaine do sledeeg neka je 6pt:

Malo tabulatora, vertikalnog poravnavanja (levi na 5cm i decimalni na 13 cm sa voicama) i


fusnota text box (razmak ovog paragrafa od vertikalnog poravnavanja dole neka je 6pt)
Programiranje 9.2
Uvod 10.00
Engleski

8.1

Kancelarijsko 10.0
Ubaciti ovde 6 praznih redova i formirati text box iz Drawing Tools-a:

Ovde iz Page Layout-a ubaciti Section Break Next Page