ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Λ.Α.Ν.

……απ’ την Αντίκυρα φουντώνει ο Ζαχαριάς

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η Τοπική Κοινότητα Αντίκυρας θα τιμήσει την επέτειο
της Εθνικής Αντίστασης και τους Αγωνιστές
της περιόδου 1941 - 1944 την
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11:00

Προσέλευση προσκεκλημένων στο χώρο του Μνημείου
Κατάθεση Στεφανιών στο Ηρώο του ΕΛ.Α.Ν
Επιμνημόσυνη δέηση .

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Ν.
Απ΄ την Αντίκυρα φουντώνει ο Ζαχαριάς
και ξεμακραίνει το Ελανίτικο καράβι,
θ α λ α σ σ ο μ ά χ ο ι ε μ ε ίς τ η ς λ ε υ τ ε ρ ιά ς ,
απ’ την Αντίκυρα φουντώνει ο Ζαχαριάς.
Μ ε σ ο πε λ ά ου α ρ μ ε ν ί ζ ο υ με μ ε μ ι α ς ,
όμοιο μπουρλότο η ψυχή κι ανάβει,
κ α θ ώς πρ ο β ά λ λ ε ι τ ο λ ι μ ά ν ι τ η ς Ι τ ι ά ς ,
μ ε σ ο π ο λ έ μ ο υ α ρ μ ε ν ίζ ο υ μ ε μ ε μ ι α ς .
Η θάλασσα χλωμιάζει, δεν αντέχει,
σιμά κι η καταδίωξη, που πάνε;
Α ρ μ α τ ω μ έ ν ο ι ο ι Ε λ α ν ί τ ε ς τρ α γ ου δ ά ν ε ,
η θ ά λ α σ σ α χ λ ω μ ι ά ζ ε ι δε ν α ν τέ χ ε ι .
Ό ρ θ ι ος σ τ η ν κ ου π α σ τ ή ο Ζ α χ α ρ ι ά ς ,
π ι ο φ λ ο γ ε ρ ά α π’ όλ ο υ ς τρ α γ ου δ ά ε ι ,
θ α λ α σ σ ο μ ά χ ο ι ε μ ε ίς τ η ς λ ε υ τ ε ρ ιά ς ,
ό ρ θ ι ο ς σ τ η ν κ ου π α σ τ ή ο Ζ α χ α ρ ιά ς .
Θ ά λ α σ σα τ ο κ α ρ ά β ι π ο υ π ά ε ι ;
Πάντα ο Κανάρης στα νερά σου αρμενίζει,
κ α ι η κ α τ α δ ί ω ξ η δ ε ι λ ιά ζ ε ι κ α ι γ υ ρ ί ζ ε ι ,
θάλασσα το καράβι μας που πάει;
Π ε ρ ά σ α με κ α ι τ ο ύ τ η τ η φ ο ρ ά .
Έ γ ι α πα ι δ ι ά , τ ο Γ α λ α ξ ε ί δ ι μ α ς πρ ο σ μ έ ν ε ι ,
έ γ ι α πα ι δ ι ά , κ ι ο ι μ η χ α ν έ ς π α ίρ ν ο υ ν φ τ ε ρ ά ,
π ε ρ ά σ α μ ε κ α ι τ ο ύ τ η τ η φ ορ ά .
Α ί μ α ο ή λ ι ο ς κ ι η θ ά λ α σ σ α λ ου σ μ έ ν η ,
σ ε μ ύ ρ ι α χ ρ ώ μα τ α π ορ φ ύ ρ α τ ο λ ι μ ά ν ι ,
ό ν τ α ς σ τ ο Γα λ α ξ ε ί δ ι τ ο κ α ρ ά β ι φ τ ά ν ε ι ,
α ί μ α ο ή λ ι ος κ ι η θ ά λ α σ σα λ ου σ μ έ ν η .
Σ τ ο Γ α λ α ξ ε ί δ ι ο ι Ε λ α ν ί τ ε ς μέ σ α .
Και η καμπάνα γλυκόηχα να χτυπάει,
έ γ ι α μ ό λ α πα ι δ ι ά , έ γ ι α λ έ σ α ,
σ τ ο Γ α λ α ξ ε ί δ ι ο ι Ε λ α ν ί τ ε ς μ έ σα .
Ο ι Ε λ α ν ί τ ε ς τρ α γ ο υ δ ο ύ ν κ ι ο Ζα χ α ρ ι ά ς ,
π ι ο φ λ ο γ ε ρ ό ς α π’ ό λ ο υ ς τρ α γ ο υ δ ά ε ι ,
« Θ α λ α σ σ ο μ ά χ ο ι ε μ ε ίς τ η ς λ ε υ τε ρ ι ά ς » .
Ο ι Ε λ α ν ί τ ε ς τρ α γ ο υ δ ά ν κ ι ο Ζα χ α ρ ι ά ς .

Τέλη του 1944.
Ο καπετάν - Ζαχαριάς με το επιτελείο του.

Διακρίνονται οι:
Καπετάν – Ζαχαριάς (καθιστός στο κέντρο), Κ. Βάγιας (Αστράφτης), Ανδρέας Ζανιάς,
Νίκος Ζωτηρίου, Γιάννης Βογιατζής , (Μωραίτης), Γιώργος Λόγης, Χρήστος Σαμουήλ
(Γέρος), Γιάννης Παπαγεωργόπουλος (Τρομάρας), Λευτέρης Χατζηδημητρίου (Λευτεριάς),
Γιώργος Σαριγιάννης(Πανταζής), Παρασκευάς Πάνου, Νίκος Ζογγός, (Μούτσος), Δημήτρης
Κοντογιάννης, Σταύρος Βυζάς (Απολλώνιος), Θόδωρος Νικολάου (Κολοκοτρώνης), Σπύρος
Μπαρός (Αράπης), Θόδωρος Παπαγιάννης (Φουρτούνας), Σαμουήλ Δημήτριος (ή Δέλφινος)
και Αρκούδης Ιωάννης.