You are on page 1of 6

Sanaysat at Talumpati

I.Pangkalahatang Layunin: Sa katapusan ng kurso inaasahang matatamo ng mag-aaral ang mga sumusunod na kaalaman at kasanayan:
1. Naipapahayag ang mga bagay-bagay, kaisipan at mga paraan ng paglalahad na naiuugnay sa pagsulat ng sanaysay at talumpati;
2. Natutukoy ang pamaraan ng pagsulat ng sanaysay at talumpati;
3. Natitiyak ang pagkakaiba ng sanaysay at talumpati sa ibang uri ng panitikan;
4. Nakabubuo ng balangkas ng isang huwarang sanaysay; at
5. Nakapaglalapat ng angkop na paraan ng apgsusuri ng sanaysay

II. Pre- Requisite:


III. Units: 3, 18hrs/week
IV.Deskripsyon ng Kurso: ang Kurso ay sumasaklaw sa pag-aaral ng pangkasanayang pag-unlad ng sanaysay na kaagapay ang pagsulat ng mga kontemporaryong
anyo nito, pati na ang pagsasanay sa pagsulat at pagbigkas ng talumpati.
Takdang
Panahon

PRELIM
18 oras

Nilalaman/ Paksang
Aralin

Oryentasyon sa Bisyon,
Misyon at goals at
oryentasyon sa mga
estudyante

Layunin

Nakapagpapahayag ng
saloobin hinggil sa
Misyon/Bisyon ng LSPU,
gayon din ang
pamantayan ng iskul.

Pamamaraan

Pagtuturo
Talakayan
Pagtatanong at
Kasagutan

Mga Kagamitan

Lecture Notes
Aklat
Teaching Aids
Audio Visual

Pagpapahalaga

Pagtanggap
Kabatiran
Pasensya
Disiplina

Natamong
Kasanayan

Pagtataya

Pagsusulit na
pasulat
Takdang
Aralin

Oryentasyon
PRELIM
18ng oras

I. Ang Sanaysay
1.1 Ang kahulugan ng
Sanaysay

2ng oras
1.2 Mga uri ng Sanaysay

2ng oras

-Naibibigay ang katuturan


ng sanaysay ayon sa mga
kilalang mananaysay.
-Naiisa-isa ang mga uri
ng sanaysay at mga uri
nito.
-Nakapagbibigay ng mga
halimbawa ng bawat
sanaysay.
-Nailalahad ang
pinagmulan ng sanaysay.
-Naiisa-isa ang mga
personalidad na nakilala
sa sangay ng sanaysay.

Lektyur

Aklat:
Sanaysay, Debate at
Talumpati
(Paz M. Belvez,
Pamfilo D.
Catacataca, Pat V.
Villanueva)

Lakas ng loob sa
pakikisangkot sa
talakayan ng mga babae
at lalake

Pagsubok sa
pagsasalita

Talakayan

Pagsasanay

1.3 Ang Pinagmulan ng


Sanaysay

1.4 Pagtalakay sa Ilang mga


Piling Sanaysay
1.4.1 Sa Mga
Kababaihang Taga-Malolos
ni Jose Rizal
8ng oras
1.4.2 Ang Dapat Mabatid
ng mga Tagalog
1.4.3 Katipunang Marahas
ng mga Anak ng Bayan ni
Andres Bonifacio
1.4.4 Ang Tunay na
Sampung Utos ni Andres

-Napahahalagahan ang
ibat ibang nasulat na
sanaysay ng ibat ibang
manunulat na Pilipino.
-Nababasa ang mga
sanaysay at naibibigay
ang mensahe ng bawat
isang sanaysay.
-Nasasagot ang mga
tanong hinggil sa
sanaysay.
-Naipahahayag ang taglay
na ganda ng mga akdang
isinulat ng mga kilalang
bayani.
-Nasusuri ang nilalaman
ng mga sanaysay at
naibibigay ang taglay na

Mapanuring
pagbasa
Talakayan

Aklat:
Sanaysay, Debate at
Talumpati
(Paz M. Belvez,
Pamfilo D.
Catacataca, Pat V.
Villanueva)
Sipi ng sanaysay

Pagpapahalaga sa
panitikan ng mga babae at
lalake
Pagsubok na
pagsulat
Pagpapahalaga sa
mananaysay na Flipino
gaya nina Dr. Jose Rizal,
Andres Bonifacio, Emilio
Jacinto, Marcelo H. Del
Pilar atbp.

Pag-uulat

Talakayan

Aklat:
Sanaysay, Debate at
Talumpati
(Paz M. Belvez,
Pamfilo D.

Pagpapahalaga sa akda ng
mga mag-aaral na lalake
at babae

Bonifacio
1.4.5 Kartilaya ng
Katipunan ni Emilio Jacinto

1.4.6 Kaiingat Kayo ni


Marcelo H. Del Pilar
1.4.7 Mendiola: Sa
Pagitan ng Nag-aapoy na
Ideolohiya ni Arturo
Tolentino
1.4.8 Paglalakabay Tungo
sa Dapit-Umaga
1.4.9 Ang Talambuhay ni
Alejandro Abadilla
1ng oras
1ng oras

1.4.10 Ang Satanas sa Lupa


ni Celso Al Carunungan:
Repleksyon ng
Kamalayang Politikal sa
Bansa

bisa sa isip, asal at


damadamin.
-Naiuugnay ang mga
kaisipan/ideya na
ipinahahayag sa
kasalukuyan.
-Naibibigay ang hated na
mensahe ni Florentino sa
samabayanang Filipino.
-Nagbabasa nang may
sapat na pag-uunawa ang
mga sanaysay.
-Nakikilalang lubusan si
Alejandro Abadilla
-Nasusuri ang akda na
sinulat ng mga bagong
sibol na mananaysay
-Nakapagsusuri na ibat
ibang sanaysay-pormal at
di-porma.
-Nakapaghahanda sa
nalalapit na pagsusulit.
-Nakapagbabalik-aral sa
mga aralin

Catacataca, Pat V.
Villanueva)
Pag-uulat
Sipi ng sanaysay

Pagpapahalaga sa
bayaning Filipino ng mga
mag-aaral na lalake at
babae

Talakayan

Pag-uulat
Malayang
talakayan

Aklat:
Sanaysay, Debate at
Talumpati
(Paz M. Belvez,
Pamfilo D.
Catacataca, Pat V.
Villanueva)

Pagpapahalaga sa mga
akda ng mga mag-aaral na
lalake at babae
Pagsubok na
pagsulat

Pinatnubayang
Pagbasa

Tanong-sagot

Mga Tanong
Pagpapahalaga sa mga
Aralin ng mga mag-aaral
na lalake at babae

Pagsubok na
pasalita

PRELIM EXAM
2ng oras
1.4.11 Mga Pagsasanay
MIDTERM
18ng oras

1.5 Balik-aral

-Naibibigay ang
kahulugan ng dabate o
pagtatalo.

Pag-uulat

3ng oras
II. Ang Debate o
Pagtatalo
3ng oras

-Naibibigay ang dalawang


uri ng debate o pagtatalo
Talakayan

Aklat:
Sanaysay, Debate at
Talumpati
(Paz M. Belvez,

Tiwala sa sarili kapag


nag-uulat a ng mga magaaral na lalake at babae
Pagsubok na

2.1 Ang Kahulugan ng


Debate o Pagtatalo

-Naiisa-isa ang mga


pamantayan sa pagatatalo
o debate.

Pagsasanay

Pamfilo D.
Catacataca, Pat V.
Villanueva)

pasalita

3ng oras
2.2Ang Dalawang Uri ng
Debate o Pagtatalo

-Nailalahad ang mga


dapat gawin ng kalahok
sa pagtatalo.

3ng oras
2.3 Mga Dapat Tnadaan sa
Pakikipagtalo
4ng oras
2.4 Mga Dapat Gawin ng
Kalahok sa Pagtatalo
MIDTERM
EXAM
2ng oras
FINALS
18ng oras

2.5 Halimbawa ng
Pagtatalo:
Dapat o Hindi Dapat na
Magkaroon ng Family
Planning?

Pagtatalo o
Debate

Piyesa ng pagtatalo

-Nakpagdedebate ang
mga mag-aaral ayon sa
mga pamatayan.

Pagsubok na
pasalita
Pagpapahalaga sa
gawaing pasalita ng mga
mag-aaral na lalake at
babae

-Naibibigay ang
kahulugan ng talumpati.
Lektyur

1ng oras

2.6 Mga Pagsasanay sa


Pagtatalo

2ng oras

III. Ang Pananalumpati


3.1 Ang Kahulugan ng
Talumpati

3ng oras
3.2 Mga Dapat Tandaan sa
Mabisang Pagsasalita at
Mahusay ng Pagtatalumpati

3ng oras

-Nakasususnod sa mga
pamantayan n adapt
isaalang-alang sa
pagdedebate/pagtatalo.

Pagpapahalaga sa wika sa
pamamagitan ng pasalita
gaya ng debate ng mga
mag-aaral na lalake at
babae

Pagkakaroon ng
debate o
pagatatalo

3.3 Mga Mungkahing


Paraan ng Pagiging

-Naiisa-isa ang mga dapat


tandaan sa mabisang
pagsasalita at
pagtatalumpati.
Nakasusunod sa mga
mungkahing paraan
upang maging
matagumpay sa
pagsasalita sa madla.

Talakayan

Pagsasanay

Aklat:
Sanaysay, Debate at
Talumpati
(Paz M. Belvez,
Pamfilo D.
Catacataca, Pat V.
Villanueva)

Pagsubok na
pasalita
Pagtitiwala sa sarili ng
mga mag-aaral na lalake
at babae

-Nakapaghahanda ng
sariling talumpati.
-Naiisa-isa ang mga
hakbang sa paghahanda

Lektyur

Kahandaan sa Gawain ng
mga mag-aaral na lalake

Matagumpay na
Mananalumpati o
Tagapanayam

ng talumpati.
-Nakabubuo ng isang
magandang panimula.
-Napananatili ang
pagkakaugnay ng mga
kaisipan.
-Nakapagbibigay ng isang
wakas na kikintal sa
isipan.
-Nahuhubog ang bawat
mag-aaral sa wastong
pagtatalumpati o kayay
sa pagsasalita o kayay sa
pagsasalita sa madla.

3ng oras
3.4 Ang paghahanda ng
Talumpati
3.5 Mga Bahagi ng
Talumpati
2ng oras

Talakayan

Pagsasanay sa
paggawa ng
talumpati

-Nakabibigkas ng
talumpati na
ginawa/isinulat.

2ng oras
FINALS
2ng oras

at babae

Kawastuan

Kaayusan
Kalinawan

3.5.1 Panimula
3.5.2 Katawan

Aklat:
Sanaysay, Debate at
Talumpati
(Paz M. Belvez,
Pamfilo D.
Catacataca, Pat V.
Villanueva)

Gawaing
Pasulat
Paggawa ng
talumpati
gaya ng:
1. Bungadpati
2.Hulimpati
3. Pamukawsiglang
talumpati

Mga binuong
talumpati
Bigkasan

Pagtitiwala sa sarili ng
mga mag-aaral na lalake
at babae

3.5.3 Wakas
Pagsubok na
talumpati

3.6 Mga Sangkap sa


Pagiging Mabuting
Mananalumpati
3.7 Mga Dapat Tandaan sa
Pagtatalumpati
3.8 Mga Pagsasanay sa
Pagtatalumpati

Mga Sangguniang Aklat:


1. Belvez, Paz M. et al. Sanaysay, Debate at talumpati: National Book Store Publisher. Metro Manila
PARAAN NG PAGMAMARKA
Panubaybay na Pagsusulit

20%

Aktibong Pakikilahok sa Klase


Panahunang Pagsusulit
Proyekto at Pamanahong Papel
Saloobin/Paguugali/Pagdalo sa Klase

30%
25%
15%
10%
_____
100%