You are on page 1of 2

TISKOV ZPRVA

EET nenahrad doklad o zakoupen, trvejte na


nm
(Praha, 25. listopadu 2016) esk obchodn inspekce v souvislosti s novou
povinnost podnikatel tkajc se elektronick evidence treb upozoruje
spotebitele, e maj stle nrok na doklad o zakoupen pi nkupu zbo
i slueb a mli by na nm trvat. Chystan povinn tenka pro
elektronickou evidenci treb takov doklad nenahrazuje. Vystaven
dokladu o zakoupen bude esk obchodn inspekce i nadle
kontrolovat.
Nrok spotebitele na doklad o zakoupen (se vemi nleitostmi) vyplv ze zkona
. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele. M bt poskytnut na vydn v okamiku
zakoupen vrobku nebo poskytnut sluby. Takov doklad pak slou napklad i pro
ely reklamace, kdy zkaznk tmto dokladem proke, e koupil konkrtn vrobek
i objednal slubu u danho prodejce.

16
(1)
Na dost spotebitele je prodvajc povinen vydat doklad o
zakoupen vrobku nebo o poskytnut sluby s uvedenm data prodeje vrobku
nebo poskytnut sluby, o jak vrobek nebo o jakou slubu se jedn a za
jakou cenu byl vrobek prodn nebo sluba poskytnuta, spolu s identifikanmi
daji prodvajcho obsahujcmi jmno a pjmen nebo nzev nebo obchodn
firmu, ppadn nzev prodvajcho, jeho identifikan slo osoby, pokud
zvltn prvn pedpis nestanov jinak.
Zk. . 634/1992 Sb., o ochran spotebitele

Rozsah odpovdnosti za vady prodvajcho stanov obansk zkonk u spotebnho


zbo obecn na 24 msc. Pi koupi pouitho spotebnho zbo se prodvajc
me se spotebitelem dohodnout, e se tato lhta zkracuje na polovinu. Zkrcenou
dobu trvn odpovdnosti za vady je vak teba vyznait v dokladu o zakoupen,
stejn jako ppadn vady nebo nedostatky, s nimi byl kupujc pedem seznmen.
Oproti tomu doklad k elektronick evidenci treb dle zkona o evidenci treb nemus
tyto informace obsahovat. Proto spotebitelm doporuujeme, aby na vystaven
Kontakt: tiskov mluv OI

Telefon:
+420 296 366 233

Mgr. Ji Frhlich

Mobil:
+420 602 105 376
E-mail:
mluvci@coi.cz

dokladu o zakoupen se vemi nleitostmi stle trvali a nespokojili se jen s tenkou


vyplvajc
ze
zkona
o
evidenci
treb,
tzv.
EET.

20
daje na tence
(1) Poplatnk je na tence povinen uvdt
a) fiskln identifikan kd,
b) sv daov identifikan slo,
c) oznaen provozovny, ve kter je trba uskutenna,
d) oznaen pokladnho zazen, na kterm je trba evidovna,
e) poadov slo tenky,
f) datum a as pijet trby nebo vystaven tenky, pokud je vystavena dve,
g) celkovou stku trby,
h) bezpenostn kd poplatnka,
i) daj, zda je trba evidovna v bnm nebo zjednoduenm reimu.

(2) dajem o evidovan trb uvdnm na tence je tak daov identifikan


slo poplatnka, kter povil evidovnm tto trby poplatnka, kter trbu eviduje.
(3) Nem-li poplatnk povinnost uvdt na tence fiskln identifikan kd, je
povinen na tence uvdt svj podpisov kd.

Zk. . 112/2016 Sb., o evidenci treb

Podnikatel by tedy spotebiteli ml povinn vydat tenku (vyplvajc ze zkona o


evidenci treb), pokud se na nj tato povinnost vztahuje, navc tak na dost
spotebitele i doklad o zakoupen se vemi nleitostmi tak, jak byl spotebitel
dosud zvykl (vyplv ze zkona o ochran spotebitele).
(Pokud ovem podnikatel v rmci povinnost vyplvajcch ze zkona o evidenci treb
bude vydvat tenky, kter krom nleitost uvedench v zkon o evidenci treb
spln zrove nleitosti podle zkona o ochran spotebitele, samostatn doklad o
zakoupen ji v takovm ppad nebude muset vydvat.)

Kontakt: tiskov mluv OI

Telefon:
+420 296 366 233

Mgr. Ji Frhlich

Mobil:
+420 602 105 376
E-mail:
mluvci@coi.cz