ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:
Prezenţi:
Pentru:
Împotrivă:
Abţineri:

15
13
13
x
x

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a imobilului cu destinație de locuință
înscris în C.F.401756-C1-U2 situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a
Comunei Periam şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali , reunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016, având în
vedere următoarele:
- raportul înregistrat sub nr.8530/14.11.2016 prezentat de doamna Dumitraș Lorendana,
inspector I principal în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei
Comunei Periam, prin care propune consiliului local aprobarea scoaterii spre vânzare a imobilului
reprezentând apartamentul cu nr.2 situat în Comuna Periam, având nr. vechi de conscriere 659, având în
prezent adresa Comuna Periam, str. Vișinului, nr.40, Jud. Timiş, înscris în C.F. nr.401756-C1-U2 (poziție
transcrisă din C.F. nr.401756-C1) a Comunei Periam, având nr.cad.401756-C1-U2, în suprafață utilă
totală de 116,40 mp, imobil aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat şi în administrarea
Consiliului Local Periam, Judeţul Timiş;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- imobilul este proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, conform extrasului de carte
funciară pentru informare nr.401756-C1-U2 (poziție transcrisă din C.F. nr.401756-C1) a Comunei
Periam (pct.B. partea II. - Proprietar și acte: Comuna Periam, patrimoniu privat, dobândit prin Lege,
cota actuală 1/1, nr.12250/06.06.2016);
- raportul de evaluare întocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. și înregistrat la Primăria Comunei
Periam sub nr.8501/10.11.2016;
- faptul că imobilul care urmează a fi scos la licitaţie publică în vederea vânzării se află într-o
stare avansată de degradare și nu mai poate fi închiriat ca și locuință altor persoane, iar vânzarea
acestuia va aduce o creștere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b, art.119,
art.121 alin.1 şi art.123 alin.1-2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
1

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a imobilului înscris în
C.F. nr.401756-C1-U2 (poziție transcrisă din C.F. nr.401756-C1) a Comunei Periam, având nr.cad.
401756-C1-U2 în suprafață utilă totală de 116,40 mp, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu
privat și în administrarea Consiliului Local Periam, Județul Timiș, reprezentând apartamentul cu nr.2
situat în Comuna Periam, având nr. vechi de conscriere 659, în prezent cu adresa Comuna Periam, str.
Vișinului, nr.40, Jud. Timiș, imobil compus din: patru încăperi, un hol, o baie.
Art.2. Câştigătorul licitaţiei va suporta şi cheltuielile ocazionate cu evaluarea imobilului, care
vor fi achitate la casieria primăriei integral până la data încheierii contractului de vânzare în formă
autentică în fața notarului public.
Art.3. Plata contravalorii imobilului descris la art.1 se va efectua în lei și se va achita de către
cumpărător, până la data semnării contractului de vânzare. Plata reprezentând contravaloarea imobilului
se va face prin ordin de plată emis de cumpărător, depus în contul nr. RO38TREZ62721390207XXXXX
al Comunei Periam deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare, Comuna Periam având cod fiscal 4759543.
Art.4. Se aprobă studiul de oportunitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. și înregistrat sub
nr.8501/10.11.2016, raport care constituie Anexa nr.3 şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzarea imobilului descris la art.1 este cel stabilit prin
Raportul de evaluare întocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. În acest sens, licitaţia va porni de la suma
de 33.278 lei, iar pasul va fi de 50 lei.
Art.8. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitraș Cornel, este împuternicit de către Consiliul
Local Periam să semneze contractul de vânzare.
Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Periam,
domnul Dumitraș Cornel, precum și comisia de licitaţie și comisia de contestaţii, care vor fi stabilite prin
dispoziţia primarului.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a
aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Notariatului Sânnicolau Mare;
- Preşedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primăriei;
- Comisiei de licitaţie şi comisiei de contestaţii;
- La dosarul ședinței;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

? PREŞEDINTELE
HĂRDĂLĂU ANIDE
ȘOARA
ŞEDINŢ
L.S.

_________________

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

?

BRONȚ DACIANA

___________________________

2

Nr. 37 din 24.11.2016

3