You are on page 1of 24

58

2016

M: .2.00

11

M! F!!

15-12-2016 G

. ,
F, Hv GF F
GE GA
J .
Hv I P Q

F .
H P
G
Q O
FA.

KPMG

.

HJ HE

KPMG F C

F - F
K
KPMG
A. : Q
G J

M FK
? C
G
?


. KPMG
F
MA.
P L
F. F M
Q A
E
.
n M F

- F A
.
n

O FI
Q F
Pf GF Pf
.
n

G, GA

I C NO

L ,

BSNL
GFI HK Q
G . F
BSNL W
G .
n F GF

BSNL G
F
G .
F MF H.

Q HK ?
BSNL GF
EF C F.
QJ
BSNL K -
F.
,
G BSNL
F (O E
A J) i
J v
J.
BSNL I .
,
Q
O L
. Q N
J E.
CJ (Joint Venture)
BSNL G

N , ,
F MF
H.
GF F
N

J
G GI.

I
F

N,
M
K.
VSNL-- TATA
FJ P
.
C M D F
FJ C M D
O
O
KM. A
- i,
FK F
G, P
K GF
, GFF
N
( F Q
) MK.

OL, F Q
,
.
O
F C M D P
,
F
F.
C J BSNL - I
F BSNL
LI , L
. FJ
C Q F
OF.
F F
. v 6, 2015 F
, Q
G M
.
N F

LF / 2016

(INTER MINISTERIAL GROUP)


, J
P
(H ) DOT
E. M WK
HFGF
,

M
P
N F T E FMP D O T
F.
, F
G F
FJ MA.
A I
A.
. F Q
K L G
F A.
FJ F
-
Q FI
F F
A.

G
G
100 i
BSNLL
?
N P
H GF GFG
G?
N G ?

EG F
K ?
P WK
C
?
F P 37 -
MF L ?

LF / 2016

FF Q FH
? M
A. OM, ,
F G G
P !
27 F
F .
BSNL
N

GF
F
I.
!
G ,

FK, N P
15 G
!

IF
e F
J 17-2-2015 e
F NFTE - TMTCLU
G
... K
NFTE - TMTCLU G.
F . A
C
A, ..,
H, , ,
,
G
GA,
F F F
F F .
/
.
F G
P KM
A.

A F F
n 01-01-2016 H EJ
NO F K
F LF JE
AK
.

N
A
.
K
F

LF
J (HR) 2
F
. F
01-01-2016 F
GJ
F
LF A.
n / M N
K F F
SPOUSE FF F
. K
F F F
C F .
n F G
NO G H
G
M.
F

GF F .
n
BSNL-MTNL
N M J CGHS
F CDA F G,
A GJ
F F F F
OJ.
n 2009-2010 C JE JC
G 1-7-2011 F
04-7-2011 . 3
F F MF M
OF F G
K.

G G - G
O
8-11-2016

J . G G

C
P d O.

, F
A K
J

, BSNLEU

.

L F
F ,
F , PILLAR
MODULES
F ,
KYL,
,
P MF.

T.v.O
G
M
,
, P
.
K,

A,
GF ,
C, ,
AP A
P.
I
GF
G .
F
H 85,000 FF N
24,000
F
.

LF / 2016

M C cN !
,
1917 wM C .
N, MJ,
i F A
C, P
C d
P.
,
C ,
A F Q C
i.
.
M CJ

F,
M
A
. C

M P
20
A
M!

M.
M
P

J.

M C A
,

M A.
1914 1918
K H
Q,
A.
Q A
A
Q M.

LF /

2016

..F
,
I ....C.
O J
A F
K .
1918 H, A P
F M Q,
O C AP
M O C
FJ.
J

J
.
M

G, 8
E ,
,
F, i
F, ,
,
O ,
O
N O
G
C H .
M C
H 1918 N
v Q (MLU) .
1920 F N
....C. M. 1923
d , 1926
N , 1936
A.

MF
G

O dF .
C O C
M AC ,
N K
O A.
A
CJ .
N K
, C, K K
GP M .
F A M.
K M
, C F
. Cd
C
.
, M K O

A,
1919
... N
A.
O, N
, O HGF
.
, N
K
P b GP. ,
AF

A. IN MF
N A. ...M
MF , F
H O K,
K
.
8 E , ,
, M,
F O MF
. N

,
E
, N ,
GF , v
O K .
F N
F
P
iK

FHM
.
...

K, K
gF
WKM. F
M C, O C
F AL
FJ .
80O L K
K O
K
O
A.
F,
A.

A K PA. ,
F P,
, ,
L
A.

F

A.
O eP ,

Q .
M C G ,
I I C.
M C cN !
O
!

LF / 2016

F A - FC

F
F
GC MF
FC K 22-11-2016
L
. FC
v.Q

J C
I, K
F. A
, E
600 F
.

G
H.x
J
A. FC
Q P, G
.
GF.
H P
G
.H,
,
,

CJ ,
F IJ
K,
P
,
. H
P C.
LPF/ L
,
M,
1977 H
F
,
F G C ,
F

LF /

2016

KM
P N
A.
BHEL
GF
W
W AITUC
F M
M.F

BHEL
HKO HFGF
AITUC .
J F K
,
K
.
C

,
L

C L 6240

F
BHEL
G
P ,
.5660 K
O
MA.
O
F

1980O
A ,
F G, v 46%,
v
53000


DPE N

P C
J KM.

FF
M N


M
A F F
F,
K
F, E
A
A

F P.
F F

P
P

C
MA.


v.v.Aw,
T.,
G
.,
G M
.,
.i.,
A.
F G F
FC F
F .
F
2002
F , 2010 BSNLEU
F
A MA I F

P

G P.
FC
O O, E,
F M

HE
A .
G GA
C, E GM
M.
F H

25 , 15
G.
K, H

GP
F L. v
7 H
MA. G
F F
I F M.
STR H
MA. H G
GA
P G .
( H
H OJ)

LF / 2016

F 2017 A...
3- F A
E A. G
P F
FK P
A M .
2007 F N
DPE 9, 2006 OJ.
G F G
F .

G
. M M
, K /
.
L
(BIFR
PM)
GO F A.
BRPSE K G
L G F
BRPSE . (
G P BRPSE L
G MA.)
3 C
F G F
P
. F G FKO
F G
G N
M . 9, 2016
H FK F
J .
9, 2016 FK
F cF bwF
J
5
H

LF /

2016

. F, ,
M
M, M
KYL.
F G

,
, GJ,
C J K
. F N,
G , J
C M, , ,
O
KYL.
K F 7 F K A
. CDA/IDA AA
G A
O N
F .
6 F K A
P . F
A M
F O .
C F A.

C
O
K
.
7- F K
A
HK 30% F
MPA .
ONGC F
30% F.
FK F

A
NO

P DPE N
. F ,
P
DPE N
K

.
30% F G
, C
F .

NE-1

4000

7760

NE-2

4060

7840

7-
F
18,000

NE-3

4100

7900

NE-4

4250

8150

NE-5

4550

8700

CDA / 5 , 6 , 7 - F
F d

1.

5-
F
2,550

6-
F
7,000

G 1.91 .
F F
A F (.2550 - .7000)
P. F N
F F.
F
.
F F
F
G

2.

3,050

7,780

19,900

NE-6

4720

9020

3.

3,200

8,460

21,700

NE-7

5700

10900

4.

4,000

9,840

25,500

NE-8

6550

12520

5.

4,500

11,170

29,200

NE-9

7100

13600

6.

5,500

13,500

35,400

NE-10 7800

14900

7.

6,500

16,890

47,600

NE-11 8570

16370

7-
F
H
NO 4 F F
G .
1-1-2016 CDA - 125% F
+ AA + F G = 2.57
PH.
F 11% 16%
. 5-
F FT
40% A. 6- F
F.F 30% A.
F 16%
Q .
F + 78.2% AA
x 30% . F

10

F GJ F 2.78%
. FK 2.79%
, F N
3.25% . F
F G
40-Stages
F N .
KYL .
27-2-2009 F C
HRA/CCA ML (A,B,C)
(X,Y,Z) HRA/CCA
P . CCA
27-2-2009
.F FF HRA
G
CJ .

LF / 2016

HRA

PSU F

50 30%
50
20%
5 F W
10%

24%
16%
8%

2002 H

FO

2002 H
.
IG
C
GJ.
.1000

C ,
10

2002L

2002 50%

2002 50%

M M

SUA

2% - 78.2%
J
1-10-2010

2002L

IF

1988L

TA/DA

JC M

.
I G
CJ
F FF
.

LF /

2016

MO F
. MRS/LTC/
M
.
Y, L,
, , , ,
C ,
C IP
A.
GF M
,
F
O , GF
GFG, C

F F A

GO
F , M ,
,
, P
K A
.
A
NO

A, A

H
FF. FF
M-2016
.

11

K - G
18/24 /
PM National Forum of
BSNL Workers PM. FI
O . C
O I / FC/
KY . K
O N
F .
E N
CH. E
P KA.
(1) v 2014 .3000
M. 2015-16 KYL
A. 2015-16 J, F
v F F
. MF .
(2) 3- F P DOT/
DPE N .
FK I
G - N
I .
(3) NEPP M FF
FK A.
1-1-2000 F,
2000 H M ,
M M
,
M
NEPP J A,
.7100 F .6550
K , (.6550
M A .7100 F
GJ .) SC/ST

K KY F
G A. F F
HC K F
.
(4) F F
F F G
- N 78.2% AA
H

G
. M

12

M QP E
A. C NO
.6550 M
G, F A
.
F b, A G
A .
(5) RM JC TM E
NO M
A SSA G F
MF A.
MM b. STR/
TM HC A.
(6) K N NO
M BSNL N
.
G F
.
(7) FF
b I MF. v
F
NA.

N ?
P . 2004
v F
N


F . AJ
F
KYL .
(8) E F M
.
F .
K F
. N b
P G, KYL
. KO
G G P
. F
GM b
HC
FI .

LF / 2016

TMTCLU N HC
J
G G 2
OJ. P
/ EPF/ESI P

b
F
. E J
E (Skilled / Semi Skilled)
N /
JP H, c A
G G F
F K . N
N
F A. G G
Un Skilled / Semi Skilled/Skilled E
E
. H O
M
J E F
.
G G
A. G G

F F OJ
I.
C
,
G N F
. FF N
F G,
N

F
G F
F
M. J
F G
G C J 3
F e
. F
J b G
.

LF /

2016

v bO
J MF
. G G F v
F J .7000 v
2015, 2016 A . I
G FK v
G E
F A N F
A OJ
. F ,
cF TMTCLU
K .

, TMTCLU

J
A, F
,
C
O, J

F,
O Aw
22-11-2016 .
G
L A.

A
G M
.F A
O 12-11-2016
F. G

KM
A.

13

H 25
F F
PM H,

PM.
IK M . 1851
L 165
. 1881 C
G, 1947 PTT A P&T
P. 1989
KH
Q K F .
1984 CD OT N IK
C . 1985 ,
C HK. DOT .
1980 - 89
. F

.
1986 MTNL , 1997 - TRAI
. 2000 BSNL , NLD /
ICD Q , 2000
F . 2000 HH
,
v K J
. 2002 VSNL Q 2002
cF F G
F .

. BB , FDI 100%
, MNP 2006
K .
2006 867 HL
2009 1524 HL
P.
IT, ITES, BPO
O
IK
C
. 2001
CJ, 2.83%
F.

14

1990 98 L F
1.92% 1999 - 2009
L F 36%
2004 C 050.93
110 .
N Q F
ADC/IUC / N, A
Q K
, h F N
F, ,
P FI
.
1991-2009 1136 HL
J
. 100% FDI, ISP Without Gateway,
, IT Concession,
A , ATM J,
M, ,
F A
e .
F
F K Q
F F P .
2008 1261 IL
2009 2558 IL P
.
C 25 O I
H P .
K , ,
P,
M ,
, C
F C
G M .

P
I
K
N ,
M P .
P
,
P .

LF / 2016

...M
KS I I
F C
.
I F E
A N A
I .
F
A O A.
v I K
C Q JM
..
AF C
A. H I C
A P.
I CQM
K
A J
30 C EP.
1989 C F
K A
H F C
A M A I
. J
... 92 F
F. C 300, F,
10, ...
?
..M .
..M Q.
I A F
K H K ...M
K M
. ...M
CF MK ...
MC

...M
A M
. HI O O
M.
A

LF / 2016

- vC
A
K

..M
A M .
J

FH
J
FK

A.
M ,
M F
e ,
L
K
M,

P
, H
v

J
..M
,
C CK .
, , , , , , ,
, M, , , , ,
, , , J, , , HK
H
J .
P M M
C
A. J F.
M MN
A, .. H.
Q

,
AF F M
C ...
..M I
A. K
P F .
..M
AO G
G.

15

E C A
.F, TT,
,
M 35
C E
K 31-5-2016 E
.
F H I G
GF .500 A.
E C A.
.CE,
OS,
C
M
C EP 31-72016 E
. F
C AJ
A. G
F .500 A
. E C
A.
A.
, OS, M 33
C E
P 30-9-2016 E
.

O . G
GF .500 A
. E
C A.
KF, OS, E
M C
E K 30-9-2016
E
. F H
I C G
GF .500 O
. E C
A.

16

N F, RM ,
E M
C E K 31-102016 E
A. G
GF .500 A
. E C
A.
. , TT, L
M C
E K 31-10-2016
E
A. F
HI . G
GF .1000
A.

E C A.
v.C, TT,
M 38
C K 30-42016 E
.
.
LF .500
A P. E
C A.
F, TT, F
, v, RM
E K 1992
TM M
2011-2016
E
A. F
A
O
C EP.
E G C. G
F
.1000

O.

LF / 2016

v.K,
TT,
C M 34
C
K 30-4-2016
E .
M
. LF
.500 A P.
E C A.

v., TT,
M 36
C
K 30-9-2016
E .
LF

.500 A
P. E C A.
T.I, TT,
C G
F E K 30-9-2016
E .
F H I
. G GF
.500
A.
E C A.
C
C,TT, FC 1982
F E A
E, NFTE KF ,

C
EP.
v
F
..
. 1984 E
G 30-10-2016
G, A
F O
. E
GF
G . 22-11-2016

LF / 2016

GCJ

wC CH.
G F .1000
O. E C
A.
., OS, , 1982
E A
M 3110-2016 E G
. A

C
EP G
GF .1000 O
. E C A.
M.,
M.,TM F,
M C
E K 30-6-2016
E .

C .
G GF .500
A. E C
A.
, TT, C,
M C E K
E . F
C G GF .500
A. E C
A.
I, JE , F
C G, JTO
C, JC
G F .500
O. P!
FL
v
.3000 M
G
K
A.
P.

17

WFTU 17 N P
HK K 2016,
4 8 : 5
111 134
1500 HFGF . G, N,
IP N F
N MF
WFTU .
G: OO
.
P
M
,

FJ G
G. F
NO , Q
J MO N
5 A.
cF
G

:
F G F
. F
F, F
! I iC
P.
HK

:
N F (,
) v IQ.
J, 2008

NO J F
K. C
, F
AM.
F - N
e .
HK

:
F. .
H P NO
F
C

. P

18

- M.M.v.F
, ,. 1962
.

P F
O G WFTU
. E,
G
AC A .

L F
. GJ
J, G, C Q

F
F
N
F
G .
P :
x Kv . F
2011 2016 WFTU
, 18 i H
E C (7.8 JL 9.2
) 10
LA H
KM.
F b M,
F O
CI L
K . , O

K N
P . , M, .
M
.
EO ,
L
Q
,
FFF

. A J
QQ

LF / 2016

N F
F
A .
P e 112 HFGF MF
. FFO
M F
HK , vb
K

KM, F A
N K
b G.
:

M M FF WFTU
GA. 16
P G J
K, M
. HKM,
C O
FI. A

J 20
O 30
. O

K .
F :
AITUC, CITU, AICCTU, AIUTUC. TUCC
AJ AIBEA
.
HK Qv CJ
H T
CP.

G : M H
P
N C F
. F
F
NO

C
O

C . F
F H
G .
J!
FN E!
N

T!

A
M.M.v.F, F

NFTE
F FM


. WFTU
HFGF
. CPI/ AITUC
F GF
FK CK
M A
. F, G F IDA
L
FJ KM
G A.

G :
9443225022 (0) 28458855
: www.nftetn.org
www.nftehq.org
CK:

IE,

(G

Printed by R.Pattabiraman, Published by R.Pattabiraman, on hehalf of All India Telegraph Engineering Employees Union,
Class-III, Chennai Circle and Printed at Janasakthi Press, 161, Prakasam Salai, Chennai-600 108
and Published at 25, Koovoor Vaithyanathan Street, Chinthadripet, Chennai-600 002. Editor: R.Pattabiraman

LF /

2016

19

N? ?
.1000 / 500
FJ,
I F
. .14 KL F
86.4% F .
14%
. G
1946L
PM 1%
N
M PM
N. O,
O K
NF
I.
Mv A P
K
I.
C 7%
FH.

3%
A. K. F
K M ,
F, IP F
, F F.
4.08 HL (.30,000
) O F
F. 6
O J A
C ? M
O
A. AJ I

e K
F A. SBI .7000

PH.
,

20

F A KJ
A, ,
FC
G, FI C
O
O O A.
O M OJ
. F F E
A. F.
G A
F C .
FIA

J CF,

F
N
!

F MAF

C ,
2013

F GJ
AA 78.2 DA
F e,
68.8 DA
F e
. 2013 H KH
O F
GP i , Skill
Upgradation Allowance A
78.2 DA
F M.
H 68.8 MAF e
J
cAM G F
F 7.11.2016
.

LF / 2016

cF b

F
F MF
E E
cF bH
PH. I A
bH FK F,
L E, N
A G E
O F
KM
.
F
, ,
, A , C
A .
N M G
F
J H
bH .
N

OL

cFF .v.,
v.. AA
bH . E
N
E G E
O F
. F I
G
A
I

cFF .
FF
E F.
M GFA.
FF

LF /

2016

F
G.
K
FF E K
G cFF
KM.
, ,
K 1966
HH MFJ F
F. MF
10, 1979 .
F
MFJL
cF KM.
MFO M
F C MF
141 F P
O M. F
.
N G E
L E
A. F
O
PH.
1962 O b
1987-CPWD b

b

F
NO M
.
b FM
H .
F bH P
.
F NO F
F P .

21

YN
n
F
F
(STRATEGIC SALES )
J
M
F

27, 2016
M O. e

. .56,500
F GJ.
CP M M .21,000

F.
F
M J .20,500
F 12 G
L. 2000-2004 b
CJ v, F,
, F v, VSNL,
Uv T, IPEL A
MJ M.

G /
KM, GF
e ,
FI
.

n
HMT GF,
N A .719
M GF
, C G M
M F .

BSNL GF...

n
v F, v,
Uv Gv HK, F C
G, 4 , NMDC,
v, NHPL G M
L.
n
G,
A
F G
M
K ,
A
P M A.
n DIPAM (Department of Industrial and Public Asset Management)
M 74
G .

22

n 74 GO 32 G
c M, 10 F
M , 22 G K
M, , G
M,

G
, ITDC-4
M F
N.
F
,

, .

BSNL G N E 7
. 2016-17 2,00,996
N 2017-18 1,96,162
. 10
N A. N
F, , ,
A O
A FI.
F G 22,000 N
F N G .
F .15,000
. Q G
20,000 N, 13,000
N A.
GO F 5 ,
6 . BSNL
GF 50 F
A. M
F FI.

LF / 2016

G F
n F T C
G
J . FI
b
C F.
P G
T C .

3-11-2016 F. G
G GF T C e
F LF.
J G GF
. .
HC I G
A.
C
N e
MTv F
KM.
A.
n F L E
c,
F F
G F
. G
G G,
G MF
J .
L c F .
G N F
A F
H
A G A.
n FL G
F M
. G
. G G
MF H G

LF /

2016

G A.
, G GF P.
n M F Immunity , HC
AP

GF
, C

G
A.

IP GF
G F,
O H
CP

.
J, F H
N F
A, I
. G
G A
A.

F
n 31.12.2016 -H
F N E
20 ,
F 9000
. 04.08.2016
OJ M
, 7- IQ
BSNL N MvK
K F
7.11.2016 .
n IG .2500
. .2050 .
30,2016 .950
.
2016
O G
.

23

OLIKKADIR

Regd . with Registrar of Newspaper for India under No.11880/63


Regd.No. TN/ARD/99/2016-2018
Date of Publication: 25th November 2016
Posted on NOVEMBER 30, 2016 at Egmore RMS / 1 Patrika Channel.

STR G

n N HK TTA/JE
O MF 8
F H J
d .

2016, F
21-11-2016
, NFTE G
J G
,
P MF. 4 G ,
STR
MF,
W

.
STR F Q GA

F G
29 () 30 FO F
.
GO

F.
L W I

PM.
M.CF,
F.
M :
, .
: .,
I.
M : H.F,
.
: , I
2016 G
F, 100
F FI. STR
H b .

n F bO
Q A F
K.27/28 FO A
G . v Q
F .
GF G F
LF . 28-10-2016
F .
STR F 29 F
. F, C
G G N
Q .
P.
n JTO M M/
M P 2 F
G O. 4 M
K F G
G P
KF .
n JAO M C G
M C L
GH LF A.

( ) .5000
( ) .5000

24

C A

.2000

v.F, TT,
A ,

.500

LF / 2016