You are on page 1of 8
UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCURESTI FACULTATEA DE FARMACIE ADMITERE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 3 TULIE 2015 Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Farmacie Examen Varianta 3 - Chimie Organica-Biologie Vegetala La intrebarile de mai jos (1-18) alegeti un singur rBspuns corect 1. Care dintre urmétoarele zaharide contine tegaturi eterice B-glicozidice? ‘A. celobioza 8. amilopectina C.amiloza ©. glicogenut E/maltoza 2. 8,4 g de hexena consuma la oxidare 1000 mL solutie acidulata de K,Cr,0, de concentratie 0,1 M. Hexena este: A. Lhexena 3. Care dintre urmatoarele reactii nu este posibita? A. acetaldehids cu reactiv Fehling B acetond cu reactiv Fehling C. acetaldehida cu acetona in mediv bazic D. formaldehids cu acetaldehidd in mediu bazic E. acetona cu 2,4-dinitrofeniihidrazina 4, Lisina are in structura sa: ‘A. doua grupe amino primare Bo singura grup amino primara C. dous grupe carboxit 1D. 0 singurd grupa hidroxil alcoolica E. doua grupe hidroxil alcoolice 5. Cati atomi de carbon are in structura sa acidul palmitic? Al Bla C16 3.18 £20 6. Care dintre urmatoarele afirmatli referitoare la antracen este corecté: A. este o hidrocarburs aromatics mononuclear’ B. are formula de structurd: QP are caracter aromatic mai pronuntat decat benzenul D. se oxideaz8 cu K,Cr,0,/ acid acetic E. prin oxidare formeaz8 acid piruvic 7. Cu privire la aceti cu exceptia: A este partial solubild in apa B, reactioneazé cu NaCl cu formarea acetilurii disodice C. are caracter slab acid D. are caracter nesaturat mai pronuntat decat etena E/are atomil de carbon hibridizati sp 1nd sunt corecte afirmatille, Care dintre urmatoarele grupe functionale orienteaza pe nucleul benzenic cel de-al doilea substituent in pozitille orto si para: A.-COOH 8. -CHO c.-NH, D.- COR E.-CCl, 9. Acidul pieric este: A.2,4,6-trnitrofenolul B. acidul 2,4,6:trinitrobenzoic ©. 2,4,6-tribromofenoiul D. acidul 4-aminobenzensulfonic E/acidul 4-aminobenzoie 10. Prin clorurarea fotochimicé a metanului se obtin: CH,CI, CHCl, CHCl, 51 CCI, in raport molar de 1: 2: 2: 1. Care este volumul solutie! de NaGH 0,1 M necesar neutralizaril HCI rezultat , stiind cé se obin 4 moli de cloreform? AOL 8150. € 300 D.50L E40L 11. Referitor la hidrochinona este corecté afirmati A. este 1,2,3-benzentriolul B. este 1/3-benzendiolul C. se utilizeazé ca revelator in tehnica fotografica D. are moleculele asociate intre ele prin legaturi chimice E.este omologul superior al pirogaialului 12, Acidul salicilic nu reactioneazé cu: A. hidroxid de sodiu B. anhidrida benzoics C. pentaclorura de fostor D.metan E. zinc 13, Prin tratarea naftalinel cu H,, in raport molar de 1: 5 (catalizator de Ni, 180°C}, se obtin A. tetralina B. decalina C. acid ftalic ©. antrachinona E. ciclohexan i 14, Numarut de atoml de carbon asimetric! ai nu ae acid Neaellat care la hidroliza formeazs janina st acid lactic est mons>e 15. Se dau compusll: oo ee a a Eres wm @ Care dintre acestia pot fl componenta metilenica in reactia de condensare crotonica cu formaldehida? 16, Numarul de derivati trisubstituiti al benzenului cu dol substituenti Identicl 51 unul diferit este: A2 poos Ona 17, Numarul de tripeptide mixte obfinute din alanind sl serind este egal cu: a2 mons 18, Referitor la cauciucul natural si la gutaperca Sunt corecte afirmatiile, cu exceptia: ‘A. sunt izomeri geomnetrici B. sunt compusi naturali . sunt compusi macromolecular D. rezuits prin polimerizarea 1,3-butadienci E, cauciucul natural este forma cis, iar gutaperca este forma trans | ‘La urmatoarele intrebari (19-60) rSspundeti cu: A= daca numai solutile 2.2 s1 3 sunt corecte; B= dacd numai solutile 1 $i 3 sunt corecte: C= dacd numal solutile 2 si 4 sunt corecte; D- dacd numai solutia 4 este corecta; E- dacd toate cele patru soluti sunt corecte sau sunt false; 19, Care dintre urmatoarele grupe functionale sunt auxocrome: 1-H, 2.-0H 3.-NICH,), 4.-No, ronsiderd schema de reactie: 20. See mooie HBF | H,0 HO") no ee HgCls cu privire 1a compusul ~€” sunt corecte agile: fer hivalent’ 1 aturarea ec 3, ae nesaerdice pin aaa ape a acetens 2: Se poate ipa lo o react de candensare alcoicg 3 poate Pegctona cu reactivul Fehiing a schemé de reactis 21, Se considera urmatoarea a—-+p ul || ,b” sunt adevarate Gly CHyCH=CH, cu privire la compusul afirmatille’ 1. este folosit in reactil copolimerizare 2. are nesaturarea e singur atom de carbon ie de polimerizare $i de schivalent’ 4 hibridizat sp? 3. areun idizati sp? 4. are sapte atomi de carbon hibri toarele afirmatii referitoare jlui cu propena sunt corecte? anhidra 22. Care dintre urmai ia alchilarea benzenul 1. are loc in prezenta de AICI, 2. conduce la obtinerea etilbenzenulul 3. este o reactie de aditie 44, duce la obtinerea unel arene cu catend laterals 23. Referitor la halogenarea 2-metilbutanulul, ‘sunt corecte afirmafiil 1. in reactie se rup legatun CH 2, florurarea se face direct cu F, la 500°C 3. prin monoclorurarea fotochimica se odtin patru | izomeri de pozitie | 4. trei dintre compusii rezultati la monobromurare prezintd cate un atom de carbon asimetric 24, Afirmatiile corecte referitoare la fenil-metil-cetona sunt: 1. se mai numeste si benzofenond 2. In reactia de condensare crotonicd cu benzaldehida fermeacd Benaiigenacetotencra se obtine prin acilarea benzenului 3.5008 cu clorura de 4. prin reducere cu hidrurd de ltiu $i aluminiu forme 4. pin reduc e litiu $i aluminiu formeaz3 25. Referitor la celosoh je corecte sunt: 1. se obtin prin reactia oxidului de etend cu alcooli inferior 2. sunt monoeteri ai glicolului 3. au formula generala HO-CH,-CH,-O-R 4. se folosesc ca solventi 26, Cu privira a compusul rezultat prin aditia HBr in 1-butens, In prezenta peroxizilor organicl, sunt reale afirmatiite: 1. prin hidrolizs formeazd un alcool primar 2. prin hidroliea formeazé un alcool secundar 3. nu prezinth activitate optic’ 4. presints 0 pereche de enantiomer 27. Formule! moleculare C,H,0, care apartine unor compuyl cu nuctou aromatic, tl corespund: 1. trel izoment care reactioneazé cu Malt 2! un numar total de cine! izomert 3. patru izomeni care reactioneaza cu Na 4. rel izomeri care reactioneazd cu acetatul de sodiu 20. Reforitor ta anhidrida aceticé sunt corecte Aatirmattite: 1. se obfine In reactia acetatulul de sodiy cu clorura de acetit 2. In reactia cu 0 amind primard formeazs 0 amid Nesubstituitd 3. n reactla cu acidul saliclic, in prezenga de H,50,, formeaz’ aspirin 4. este derivatul functional al acetatului de metil 29, Nu pot participa la 0 reactie de crotonizare cu aldohida benzolc: 1, acetaldehida 2. 3-metiibutanatul 3. propanalul 4, 2-metilpropanalul 30, Care dintre urmatorll compusl dau reactia de ‘cuplare cu clorura de benzendiazontu, in mediu bazle? 1, fenolul 2 acidul saliclic 31 para-metoxifenolul 4. Penattotul 32. Se considers compusil: etanol (A), metanol (B), 51 gllcerol (C), Sunt corecte atirmatill 1, toy! au moleculele asociate prin legaturi de hidrogen 2! compusul .c are vascozitatea mal mare decht compusul .A™ 3. punctele de tlerbere respectd ordinea: B < A < C 4. hiciunul nu este solubil fn apa 32. Care dintre urmatoarele afirmatil referitoare in clorura de acetil sunt adevarate? 1, se utilizeazd ca agent de acilare pentru arene 2! se utlizeaza ca agent de acilare pentru aminele, primare si secundare 3. se obtine fn reactia acidulul acetic cu pentaclorurd de tostor 4. prin hideolizd In mediu acid formeaz’ alcool etilic 33. Referitor la urmatoarele reactil de reducere, ‘sunt realo afirmatille: 1, prin tratarea acetaldehidei cu LIAIH, se obtine alcool etic 2. la tratarea propanonel cu H,/ Nise objine 1-propanol 3. nitrobenzenul se reduce fa anilind cu Fe sau Zn in prezenta de HCl 4. prin reducerea D-glucozel se formeaz§ manito! 34, Cu privire la celulozé sunt corecte afirmattl 1. se folaseste 1a obtinerea hartie! 2. este solubild in reactivul Schweitzer 3. se imbibs cu aps. 4 este solubild in apa 35, Referitor Ja a-aminoaciail naturall sunt corecte urmatoarele afirmattll, cu except 1. sunt solubill In aps 2. au caracter amfoter 3. cu exceptia glicinel, contin cel putin un atom de carbon asimetric 4. In solutie bazicd cei monoaminomonocarboxilici se afld sub forma de cation! 36. Cu privire la dipeptida formata din dol moll de acid glutamic, sunt corecte afirmatiile: 1. un mol de dipeptida reactioneazé cu trei moli de NaoH 2. un mol de dipeptids reactioneaz3 cu un mol de HCl 3, un mol de dipeptidd reactioneazé cu un mol de Clorurd de acetil 4, prezintd dou perechi de enantiomert 37. Sunt derivati functionall ai acidului propanoic: 1.CH,-CH,-CN 2. CHy-CH,-0-CO-C,H, 3. CHy-CH,-CO-NICH,) 4. CH,-CHy-CHO 38. Alegetl afirmatiile corecte referitoare la parafina: 1, este un amestec de alcani superiori 2. se oxideaza in prezenta unor catalizatori rezultand cia grasi 3. se utlizeazd ca substantd auxiliard la fabricarea unor produse tarmaceutice S-nu se dizolva in aps 39, Se considera schema de reactie: . +2H,0 HyC-CO-CH, + HCN——» g——F¥o y Cu privire ta compusul .b” sunt corecte afirmatille: 1. un mol reactioneazé cu doi moli de NaH 2. prin dehidrogenare formeaza un acid carboxilic cu Catend nesaturata 3. are nesaturarea echivalent’ egald cu 2 4. este un intermediar important in sinteza metacriatului de metil 40. Care dintre urmatoril compusl se pot forma Intr-o reactle de policondensare: 1. poliizoprenut 2 bachelita 3. policlorura de vinil - novolacul 41. Care dintre urmatoarele reactii sunt reversibile? 1. reactia dintre clorura de acetil 51 etanol 2. hidroliza bazicd a acetatului de etit 3. reactia dintre anhidrida acetic gi fenol 4. reactia de esterificare dintre acidul acetic si etanol, In prezenta H,50, 42. Referitor la compusul rezultat la tratarea in CCl,, sunt adevarate prezints co. atom de carbon asimetric! 2 merits oo are Ge enantomen so mezo{orms | 3 bein radrolizs In mediu bazic formeaza un diol vicinal 4. bre doi atom Ge carbon Secunda 43. Alegeti afirmatille corecte referitoare la poilacetatul de vinil 1. se obune prntr-o reactie de policondensare 2 are formula de structuré: “ECH CHI ll ° 3. prin higrolizd formeazs alcool vinilic 4, contine in structura sa grupe ester 44. Care dintre afirmatiile referitoare la treonina, sau acidul 2-amino-3-hidroxibutanoic, sunt adevérate? 1. are formula de structuré: eG cH COOH bu ey 2. prezints mezoforms 3. are doi atomi de carbon asimetrici 4, nu poate fi acilata cu cloruré de acetil 45. Acidul lactic este izomer de functiune cu: 1. acidul piruvic 2. D-gliceninaldeniaa 3. acetatul de amil 4 hidroxiacetatul de metil 46. Care dintre urmatoril compus! halogenati formeazé prin hidrolizé bazica, compusi carbonilicl? 1. diclorometanut 2. dorura de izopropil 3. 2.2-didoropropanul 4. dorura de benail 47. Care dintre urmatoarele alchene prezints Izomerie geometric? 1. 2-metil-2-butena 2.3.4-cimetil-3-hexena 3. 2'meut-2-pentena 4. 3-meui-2-pentena 48. Un mol de aldehidé acetica se condenseazé aldolic, succesiv, cu trel moli de formaldehida $1 formeaza un mol de compus care reactioneazé cu: 1. trei moli de NaOH 2. doi moli de Br, 3. un mol de [Ag(NH,),]OH 4. un mol de 2,4-dinitrofenithidrazina 4 49. Cu privire afirmatiile: 1. sunt sudstante solide, solubile in aps 2 fn soil apoase ale Mexozelor preGoming oy clic S prin reducerea grupel carbonil din fructozs oi alcooli izomeri 4. tn polizaharide, fructoza are ciclu furanozie monozaharide Sunt core, Se 50. Cu privire la colorantul metiloranj sung corecte afirmatiile: 1. se obyine din sarea de diazoniu a anilinei, CU N,N-dimetilanilina 2. are culoarea rosie in mediu acid 3. este insolubild in aps 4, are culoarea galbend in mediu bazic Pn cipay 51, Acidul tartric prezinté: 1. dou’ perechi de enantiomer 2! doi izomeri geometrici 3! un singur atom de carbon asimetric 4. 0 pereche de enantiomeri si o mezoforma 52, Care dintre urmatoarele grupe functionale maresc aciditatea fenolului? 2.-NO,, 2. -CH=0 3. COOH 4.-CHy 53. Benzenul se poate alchila cu: 1. cloruré de etl, n prezensé de AICI, anhidrd 2. propena. in prezensi de H,50, 3. etend in prezents de AICI, cu urme de aps 4, alcool metilic in prezenté de H,S0, 54. Oxidul de etend reactioneaza cu: 1. etanol 2 dietanolamina 3. apa 4. T-octadecanol 55. Sunt acizi mai tari decit acidul acetic: 2. acidul cloroacetic 2. acidul para-clorobenzoic 3. acidul para-nitropenzoic 4: acidul formic 56. Sunt mai reactivi decat benzenul substitutie pe nucleul aromatic: 1. acidul benzoic 2. acidul benzensulfonic 3. benzonitrilul 4. etilbenzenul 57, Compusul rezultat prin adigia apel ta propind: are urmatoarele proprietatis 1. prin reducere cu LIAIH, formeaza un alcool secunde! 2. reactioneazé cu acidul cianhidric 3. este miscibil cu apa 4. reactioneaza cu reactivul Fehling ‘50. Care dintre urmétoarele afirmatil referitoare {a otilamind sunt corecte? 1. In reactie cu iodura de metil formeazd o nous legsturd covalenté C- 2. stabileste legituri de hidrogen cu moleculele apel 3. se utilizeaza in sinteza unor medicamente 4. este 0 bazs mai tare decdt dietlamina 59, Sunt baze mal tari decat amoniacul: 1. etilamina 2.anilina 3 dietilamina 4, difenilamina 60. Care dintre urmatoa fenomenul de mutarota| 1. mattora 2. zaharoza 3. celobioza 4. trehaloza le dizaharide prezints La Intrebarile de mai jos (61-72) alegeti un singur rspuns corect 61. Termeni .glumele”, ,arista”, ,lodicule caracterizeaza specil din familia: A. Poaceae (Gramineae) B. Brassicaceae (Cruciferae) C. Fagaceae 1. Pinaceae E. Rosaceae 62. Meristemul secundar (lateral) format in cilindrul central este: A. exoderma 8. suberul C epiderma 1. cambiut E. felodermul 63. Care dintre urmatoarele boll sunt cauzate de bacteril?, ‘A. cluma, holera B. gripa, sifilis C. turbarea, variola D. rugina grdului, taciunele grdulu E. comul secarei, varicela 64, Tesutul fundamental care inconjo: central al radacinll cu structura primara este: A. cambiul B.maduva C.scoarta D. colenchimul E.felogenul 65. Fotoliza apel se produc A respiratie B. transpiratie C. fermentatie ©. gutatie E-fotosintezs 66. Vase lemnoase de tip scalariform se pot Intatnl la: ‘A. subincrengStura Coniferofitina B.increngdtura Cyanophyta C. subincrengatura Preridophyta D.increngatura Zygomycota E Increngatura Bryophyta 67. Telofaza | a melozei se caracterizeazé prin: A tetrade cromozomiate B. celule flice cu cromozomi bicromatidici . celule fice cu cromozomi monocromatidic\ D crossing-over E. sinteza de ADN 5! proteine histonice 68. Denumirea populard a speciei Usnea barbata este: And B matreata bradului C lichenut renilor D. golomas, E. strutigor 69. Precizati planta carnivora acvatica: A. Stipa joannis B Equisetum arvense CC. Phragmites communis ©. Cirsium arvense E, Utricularia vulgaris 70. Somatogamia ca tip de reproducere sexuata este caracteristicé pentru: A. Ascomycota B Zygomycota €. Cyanophyta D. Phaeophyta E, Basidiomycota 71. Taxonul care cuprinde mai multe genuri inrudite este: A specia 8. increngatura (filumul) C.regnul ©. ordinut E. familia 172. indicati familia cu flori trimere: A Apiaceae B. Liliaceae €. Solanaceae Asteraceae E. Brassicaceae {La urmatoarele intreban (73-100) rSspundet cu: ‘A= dacd numa: solutiile 1.2 $1 3 sunt corecte; B- dacd numa solutile 1 $1 3 sunt corecte; C= dac3 numai solutiile 2 si$ sunt corecte: D-dacd numai solutia 4 este corect3; E - daca toate cele patru solutii sunt corecte sau sunt false. 173. Indicati afirmatil corecte despre bacteriofag: 1. este o bacterie 2. este un virus 3. este un organism pluricelular 4. are in structurd gase fibre proteice covale 74, Care dintre elementele urmatoare fac parte in mod obisnuit din structura internd a frunzei? 1. epiderms inferioard, 2. fesut palisadic 3. fesut lacunar 4. suber 75. Care dintre urmatoarele spec! prezinté fruct multiplu? pti, 2 rapit 3 mBtrdgund 4, capsguni 76. Care dintre urmatoarele organisme sunt chemoautotrofe? 1. hidrogenbacteri 2. bacterii sulfuroase 3. Nitrobacter 4; clanobacterii 77. Care dintre urmatoarele specii de anglosperme au gineceu inferior: 1. Aplum graveolens 2. Medicago sativa 3. Carum carvi 4, Anemone nemorosa 78. Selectati specii de ciuperci saprofite care realizeaza procese fermentative: 1. Saccharomyces cerevisiae 2. Neottia nidus-avis 3. Saccharomyces ellipsoideus 4, Mucor mucedo 79. Factori interni care influenteazi germinatia semintelor sunt 1. puterea de germinatie 2.lumina 3, maturitatea si sSnatatea semintei ‘4. temperatura 80. Identificati celule haploide din sacul ‘embrionar: 1. oosfera 2 sinergide 3. antipode 44; nucleul secundar al sacului embrionar 81, Anafaza mitozei se caracterizeaza pri 1. individualizarea cromozomilor bicromatidic! 2 despiralizarea cromozomilor monocromatidici 3. formarea placii ecuatoriale 48, deplasarea cromozomilor monocromaticic spre poll celulel 82. Selectati afirmatil corecte despre plantele diolce: 1. au flori unisexuate 2. florite unisexuate se afld pe indivizi diferiti 3. salcia este planta dioicd 4, canepa este planta dioics 83. Selectati specille cu androceu de tipul A, 1. Daucus carota 2! Pisum sativum 3. Lycopersicum esculentum 4, Phaseolus vulgaris: ‘ore 84, Selectati perechile corecte organit-rol in fotosintezé 2, mitocondril - procese de oxido-reducere 3, reticul endoplasmatic - rol in formarea fusului de diviziune 44. dictlozomi - sinteza hidratilor de carbon 85, Selectatl afirmatil adevarate despre increngatura Chlorophyta (alge verzi): 1. sunt talofite 2: sunt procariote 3. au cromatofor 4, au capsid’ 86. in procesul respiratiel se produce: 1. cresterea greutdtil plantel datorit8 forméril Co, 2. cresterea greutatii plantei datorit& formarii de oze (Cictul Calvin) 3. scdderea greutdtii plantei datorité fotolizei apei 4, scdderea greutatii plantei deoarece se distrug (se cconsuma) substante organice 87. Glomerule si tepale verzi se intdinesc la: 1, Quercus robur 2 Tulipa gesneriana 3. Castanea sativa 4, Beta vulgaris 88. Izidille sunt: 1. excrescente de forma unor papile 2. structuri cu rol de fixare a talului 3, structuri cu rol in reproducerea vegetativa a lichenilor 4. alge unicelulare cu fucoxantind 89. Exemplificati macroelemente din componenta materiel vil: 1. carbon 2. azot 3, oxigen 4.zine 90. Indicati eucariotele cu utilizari medicinale: 1. mucegaiul verde 2. mustarul alb 3. maselarta 4, anghinarea 91, Selectati afirmatiile corecte despre frunzele sesile: 1. sunt lipsite de petiot 2. sunt intdinite la gray 3: sunt intdinite la porumb 4. desemneaza frunzele compuse comune in structura algelor rosil $l L filoia 2 cauloid 3: rizoid 4. miceliu 93, Heterocistil sunt: 2. celule specific algtor ros 2 celle specifie algetorelbastre-vera 3. zone de citoplasma cu pigment a 3) Z0ne, de Gtonasma cu pigment! din celle algeor 4. celule cu pereti ingrosatj, de culoare galbule 94. Identificati tesuturile mecanice: 1. suber 2. sclerenchim, 3. Sesutliberian, 4. colenchim 95. Selectatl factori de mediu care influenteaz, absorbtia 51 circulatia sevelor. “wuenteazd 4. temperatura 2’ cantitatea de oxigen din sol 3. pH-ul solutui 4. varsta plantei 96. Selectati incluziuni e1 organiea: 1 taninuri 2. rdsini 3. mucilagii 4, sulfat de calcu rgastice de naturé 97. Plante cu seminte si arhegon sunt: 1. muschi 2. ferigi 3. liche: 4, gimnosperme 98. Selectati afirmatille corecte referitoare la conifere: 1. frunzele sunt majoritar aciculare, persistente 2/florile sunt unisexuate 3.nu au fructe 4. au seminte libere cu numeroase cotiledoane 99. Diplofaza briofitetor include: 1. rodospori si carpospori 2 anteridie si anterozoizi 3. arhegon si oosfera 4: zigot si sporogon 100. Procese pasive de transport prin membrana sunt: 1. pinocitoza 2. osmoza 3. exocitoza 4 plasmoliza Mase atomic H-1, C- 12, O- 16, Cl- 35.5, Na - 23, K-39, Cr- 52