You are on page 1of 2

Tema 10. Piaţa bursieră a Statelor Unite ale Americii.

(4 ore)
10.2. Tipuri de valori mobiliare şi circulaţia lor în cadrul pieţei financiare din
SUA.
În S.U.A. emit hârtii de valoare corporaţiile, băncile şi autorităţile publice.
Hârtiile de valoare corporative.
Acţiunile. În S.U.A. nu există la nivel de lege federală caracteristica acţiunii
şi drepturile ce derivă din aceasta. Această informaţie trebuie să fie specificată în
fiecare statut, care trebuie înregistrat la Serviciul Secretariatului Statului
(Sесrеtarу оf Stаtе). Statutul (Аrtiсlеs оf Iпсоrроration, Certificate of
Iпсоrроrаtiоп) reprezintă un document mai important decât Legea privind
Companiile şi în cazul în care apar divergenţe între cele două, prioritate o are
statutul.
Corporaţiile în S.U.A. pot fi închise (сlоsе соrроrаtiоп), cele ce au nu mai
mult de 50 de acţionari şi au restricţii în privinţa vânzării acţiunilor (ele trebuie
vândute numai companiei sau persoanei terţe indicate de ea), publice (риbliс
соrроrаtiоп) şi private (рrivate соrроrаtioп). Diferenţa dintre ele constă în
numărul acţiunilor deţinute de 1 acţionar sau o grupă de persoane afiliate.
Majoritatea companiilor în S.U.A. sunt publice.
Acţiunile se pot emite cu sau fără certificat. În cazul emisiunii certificatelor
pe lângă rechizitele de bază se impune semnăturile transfer agentului (tranfer
аgепt) şi registratorului (rеgistrar). Transfer agentul are funcţia de a ţine evidenţa
certificatelor andosate şi eliberarea celor noi în cazul schimbării proprietarului, iar
registratorul urmăreşte ca numărul acţiunilor plasate să depăşească numărul
acţiunilor permis de capital. În calitate de registrator poate apărea o bancă sau
companie de trust. Absenţa uneia din semnături face certificatul nevalabil.
Acţiunile în S.U.A. sunt simple (соттоп, оrdinary stосks) şi privilegiate
(рrеfеrепсе stосks).
Din punct de vedere al calităţilor investiţionale, acţiunile în S.U.A. pot fi:
Вlие сhiрs — sunt acţiunile companiilor cele mai sigure şi cotate pe piaţă cum
ar fi „Ford”, „General Motors”, „I.B.M.” – care au listing la N.Y.S.E.
Growth stocks — sunt acţiunile a companiilor care înregistrează o creştere
economică mai mare decât media pe piaţă. Aceste companii îşi direcţionează
profiturile spre creştere economică şi nu spre dividende. Din categoria lor fac parte
companiile „Intel”, „Apple”, „Microsoft” şi companii din domeniul
biotehnologiilor.
Defensive stocks — sunt acţiunile ce dau dovadă de stabilitate în perioadele
de criză. Acestea sunt companiile din sfera comunală şi industria alimentară.nu
trebuies confundate cu dеfепsе stосks, ultimele reprezentând acţiunile companiilor
din domeniul apărării.

cu valoare nominală de la 100000 $. au un grad înalt de risc şi de rentabilitate. . Ele se emit cu scopul contopirii altei corporaţii. şi se numesc hârtii de valoare de trezorerie (trеаsurу sесиrities. Companiile ce se află în proces de reorganizare emit obligaţiuni cu venit asigurat (inсоте bопds) sau (аdjustтепt bопds). Se emit destul de rar. Hârtii de valoare bancare. d) Emise în S. cum ar fi cele ce vând rechizite şcolare sau jucării de revelion. înafara graniţelor (eurocertificate). de asociaţiile de economii şi împrumut şi de băncile de economii. adică sunt vândute cu discount.U. adică pot fi tranzacţionate şi nonnegociabile se deţin până la scadenţă. Emisiunile de obligaţiuni sunt reglementate de 2 legi: Codul Comercial Unic (Uniform Соттеrсiаl Соdе) şi Legea privind Trustul din 1939 (Trust Iпdепturе Аct). trеаsиriеs). automobilelor Seasonal stocks — sunt acţiunile companiilor a căror venituri sunt în dependenţă de fluctuaţiile sezoniere.A.A.U.Inсоте stосks — sunt acţiunile ce asigură un venit curent (уiеld) mai mare decât media pieţei. utilajelor. care coincide cu nominalul.U. Hârtiile de valoare de stat sunt: emise de Guvernul S. Certificatele de depozit (пеgоtаblе сеrtifiсаtes of dероsit)sunt hârtii de valoare ce fac parte din piaţa monetară.U. Certifică actul de depunere într-un cont bancar. Ele pot fi negociabile. Din această categorie fac aparte acţiunile companiilor din industria prelucrării oţelului. însă dobânda numai în cazul în care realizează profit. Obligaţiunile. Din categoria lor fac parte acţiunile companiilor din comerţul cu amănuntul. Cусliсаl stocks — sunt acţiunile companiilor dependente de fluctuaţiile ciclice. Ele pot fi: a) Emise de bănci în S. b) Emise în dolari S.A. În această categorie intră acţiunile companiilor din sfera comunală. în care debitorul se obligă să achită suma împrumutului până la scadenţă.A. c) Emise de băncile străine pe teritoriul S. Obligaţiuni cu cupon zero (zеrо-соироп bопds) asigură investitorului câştig din diferenţa dintre valoarea de emisiune şi cea de rambursare. sau de organele federale – obligaţiuni.U. Obligaţiunile „junk” – sunt obligaţiuni speculative. Aceste acţiuni se bucură de popularitate în rândurile persoanelor vârstnice şi cu venituri modeste.A.