You are on page 1of 1

Investeşte în oameni !

Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Contract: POSDRU/161/2.1/G/138487

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL TINTĂ

Subsemnatul/subsemnata

……………………………………………………………………..

………………………………………………….., student/studenta în anul ……………… in cadrul
………………………………………………………………………….…………………..,

facultatea

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………..

specializarea

……………………………………………………………………...…………….……, doresc să particip
la activitățile de:

practică

consiliere

orientare profesionala

din cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/138487 cu titlul “Practica din studentie e a
muncii temelie!”.
Va mulțumesc!
Semnatura

Data: