You are on page 1of 2

2.

DEFINISI SALAH LAKU DEVIAN Menurut Kamus Dewan (2003), tingkah laku
devian didefinisikan sebagai perlakuan yang menyimpang atau melencong. Azizi et al.
(2005) Menyatakan bahawa tingkah laku devian membawa maksud tingkah laku yang
melanggar norma-norma masyarakat tertentu. Ianya juga ditakrifkan sebagai sebarang
tingkah laku yang tidak memenuhi norma-norma sosial sesuatu kumpulan atau
masyarakat (Rohana, 1996). Albert Cohen (Azizi et al., 2005) mentakrifkan tingkah
laku devian sebagai kelakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan, iaitu
Jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sah dalam sesuatu sistem sosial.
3. 3. FAKTOR PENYEBAB TINGKAH LAKU DEVIAN Konsep kendiri yang rendah
di mana remaja ini melihat diri mereka dari perspektif yang negatif, penghargaan
kendiri yang rendah, tidak mempunyai matlamat tertentu dalam kehidupan dan kurang
memikirkan tentang sumbangan mereka kepada masyarakat (Byrne, et al., 1981).
Faktor psikologi yang menyumbang kepada tingkah laku delinkuen ialah apabila
wujudnya emosi yang tidak gembira hasil dari faktor persekitaran seperti hubungan
kekeluargaan yang longgar, keluarga berpecah dan kurang perhatian daripada
keluarga atau ibubapa. Konflik dalam keluarga juga boleh menjadi faktor penyebab
ketidakstabilan emosi yang boleh membawa kepada tingkah laku devian. Kajian oleh
Loeber (1986) dan Rowe (1992) mendapati bahawa kebanyakan remaja yang terlibat
dalam tingkah laku devian sejak usia kanak-kanak mempunyai ahli keluarga atau ibu
bapa yang juga pernah bertingkah laku sedemikian.
4. 4. Ibu bapa, sebagai pengurus dan pentadbir dalam sesebuah keluarga merupakan
model utama yang diikuti oleh anak-anak. Kajian oleh Patterson (1989) dan Dishion,
et.al., (1991) mendapati bahawa pengaruh keluarga dan rakan sebaya saling berkaitan
dalam pembentukan tingkah laku anti sosial remaja.
5. 5. JENIS-JENIS SALAH LAKU DEVIAN Menurut Merton (1938) terdapat empat
jenis devian iaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan cara yang salah),
ritual (tindakan mengulang perbuatan), undur (seseorang yang tidak lagi berminat
dengan matlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan) dan menentang
(menolak matlamat persekolahan dan menggantikannya dengan matlamat lain).
6. 6. CARA MENGATASI Ibu bapa yang autoritatif mengawal dan bertanggungjawab
terhadap anakanak mereka. Gaya asuhan mereka yang bersifat rasional dan
demokratik dapat membentuk anak-anak yang berfikiran positif, aktif bersosial,
bertanggung jawab, dan mempunyai kompeten daripada aspek kognitif. komunikasi
antara ibu bapa dan anak yang baik, suasana keluarga yang tenteram(Clark dan
Shields, 1997; ;Sokol-Katz et al., 1997). Menurut Baumrind (1989), kanak-kanak
yang dibesarkan oleh ibu bapa yang demokratik cenderung menjadi lebih bertenaga,
suka menjelajah, mempunyai perasaan ingin tahu tinggi, berdedikasi, dapat mengawal
diri, puas hati dengan diri dan bersikap positif terhadap rakan sebaya.
7. 7. remaja yang mendapat lebih perhatian ibu bapa memiliki nilai positif berbanding
remaja lain. Cara didikan autoritatif yang diamalkan oleh ibu bapa menghasilkan
gejala sosial paling rendah di kalangan remaja.(Universiti Islam Antarabangsa)
8. 8. ISU SEMASA (PONTENG SEKOLAH) Secara umum kebarangkali antara punca
dan masalah ini ialah:- 1)Pelajar bersikap malas untuk ke sekolah atau kelas tertentu.
2)Pelajar TIDAK MINAT SUDAH UNTUK BELAJAR. 3)Pelajar mempunyai

5)Pelajar terpengaruh dengan rakan sebaya yang sudah tidak bersekolah. 5)Mewujudkan pelbagai aktiviti Ko Kurikulum yang menarik minat pelajar ke sekolah... . 10. 7) Pihak sekolah dan PIBG senentiasa dari masa ke semasa secara berterusan berusaha berkerjasama untuk menyelasaikan masalah ini.Antara cara penyelasaian nye ialah: 1)Menguatkuasakan peraturan sedia ada berkaitan hal ini di sekoolah. 9. 9)Seluruh masyarakat seharusnya memberikan kerjasama dalam mengatasi masalah ini.khususnya dari segi mewujudkan SATU BUDAYA YANG MEMENTINGKAN ILMU SERTA MENGGALAKKAN PELAJAR RAJIN ke sekolah.Antara cara penyelasaian nye ialah: 1)Menguatkuasakan peraturan sedia ada berkaitan hal ini di sekoolah. CARA MENGATASI: UNTUK MENGATASI MASALAH INI BUKANLAH PERKARA MUDAH. 4)Mempelbagaikan KAEDAH MENGAJAR agar pelajar minat ke sekolah...MEMERLUKAN KOMITMEN DAN DEDIKASI SEMUA PIHAK. 4)Pelajar terpengaruh dengan pelbagai macam hiburan (khususnya di bandar) lalu malas ke sekolah.. 7)Masalah kemiskinan keluarga pelajar menyebebkan kekurangan serba serbi lalu malas ke sekolah kerana terpaksa kerja dan sebagainya. 2)Memberikan tumpuan khusus golongan ini oleh pihak pentadbiran sekolah dan guru-guru kelas. 6)Mengwujudkan dan mengaktifkan lagi Program Pembimbing Rakan Sebaya dalam mengurangkan atau mengatasi masalah ini. 10. 3)Pihak kaunseling perlu mengadakan satu program khas bagi memulihkan pelajar yang serikali ponteng. 9)Seluruh masyarakat seharusnya memberikan kerjasama dalam mengatasi masalah ini. 6)Mengwujudkan dan mengaktifkan lagi Program Pembimbing Rakan Sebaya dalam mengurangkan atau mengatasi masalah ini. 3)Pihak kaunseling perlu mengadakan satu program khas bagi memulihkan pelajar yang serikali ponteng. 8)Semua ibu bapa mestilah mengambil berat dan memberikan perhatian serta kerjasama kepada pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini.masalah peribadi sehinggakan malas untuk datang ke sekolah tau masuk kelas tertentu. 7) Pihak sekolah dan PIBG senentiasa dari masa ke semasa secara berterusan berusaha berkerjasama untuk menyelasaikan masalah ini.. CARA MENGATASI: UNTUK MENGATASI MASALAH INI BUKANLAH PERKARA MUDAH. 4)Mempelbagaikan KAEDAH MENGAJAR agar pelajar minat ke sekolah.khususnya dari segi mewujudkan SATU BUDAYA YANG MEMENTINGKAN ILMU SERTA MENGGALAKKAN PELAJAR RAJIN ke sekolah.. 6)Pelajar tiada matlamat dalam pembelajaran mereka lalu bersikap tidak mengambil berat terhadap pembelajaran. 9. 8)Semua ibu bapa mestilah mengambil berat dan memberikan perhatian serta kerjasama kepada pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini. 2)Memberikan tumpuan khusus golongan ini oleh pihak pentadbiran sekolah dan guru-guru kelas.. 5)Mewujudkan pelbagai aktiviti Ko Kurikulum yang menarik minat pelajar ke sekolah.MEMERLUKAN KOMITMEN DAN DEDIKASI SEMUA PIHAK.