You are on page 1of 31

40 najpoznatijih predznaka sudnjeg dana

POSLANSTVO MUHAMMEDA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine
Sudnjega dana i da su, on i Sudnji dan, tako blizu kao sto je kažiprst blizu srednjeg prsta. Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Poslani smo, ja i Sudnji dan, kao ova dva (pokazujući
pri tome na kažiprst i srednji prst.“ ( Muttefekun alejhi )
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je posljednji Poslanik, iza njega nema poslanika, nego ga
slijedi Sudnji dan, kao što kaziprst slijedi srednji prst i nema izmedu njih drugog prsta. Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaze: "Poslan sam u vrijeme pirkanja vjetra Sudnjeg
dana." (sahih)
Allah, dželle šanuhu, kaze: "Da li oni očekuju osim da im iznenada dode Sudnji dan, a vec su dosli
njegovi predznaci...“(Muhamed 18)
Kurtubi, komentarišuci dio ajeta:“ ...a već su dosli njegovi predznaci...", kaže: "Prvi predznak
Sudnjeg dana je poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on posljednji Poslanik a već je poslan - i nema između njega i Sudnjeg dana nijednog poslanika..."
2. SMRT ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM
Smrt Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je od predznaka Sudnjeg dana, kao što je to
spomenuto u hadisu Avfa ibnu Malika, radijallahu anhu, u kojem mu Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, za vrijeme bitke na Tebuku, kaže: "(Na)broj šest (predznaka) prije Sudnjeg dana: moju smrt,
osvojenje Jerusalema, pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)..." (El
Buhari)
Smrt Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bila jedan od najtežih događaja za
muslimane, tako da se ashabima, radijallahu anhum, smrklo pred očima kada je on umro. Enes,
radijallahu anhu, kaže: "Onoga dana kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u
Medinu (učinio Hidžru), cijeli grad je bio obasjan; a onoga dana kad je on umro, cijeli grad je bio
tmuran (mračan), i nismo bili ni ruke otresli - od ukopavanja njegovog tijela - a vec su nam naša
srca postala nepoznata." (Imam Tirmizi,hadis sahih)
Ibnu Hadžer kaže: "Hoće reći Enes, radijallahu anhu, da su im srca izgubila osjećaj bliskosti,
cistoce i blagosti i da su potpuno drugačija nego sto su bila u vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi
ve sellem, života, jer su njegovom smrću izgubili, onog koji ih je podučavao i odgajao, i ono čime
ih je on krijepio."
2. OSVOJENJE JERUSALEMA
Od predznaka Sudnjeg dana je i osvojenje Jerusalema, kao što je najavljeno u već pomenutom
hadisu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze Avfu ibnu Maliku: "(Na)broj šest
predznaka Sudnjeg dana:.... (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomenuo) osvojenje
Jerusalema..." (Prenosi ga EI-Buhari 6/277)
U vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, 16-te godine po hidžri, osvojen je Jerusalem, kako
to navode priznati historičari. Nakon opsjedanja Jerusalema, Omer, radijallahu anhu, je lično otisao
i sa tamošnjim stanovnicima sklopio ugovor. Tako je on, radijallahu anhu, oslobodio Jerusalem,
očistio ga od Židova i Kršćana, i tamo je sagradio dzamiju pod jerusalemskom kubom (kupolom).
4. KUGA U AMEVASU ( selo u Palestini )

U vec pomenutom hadisu od Avfa ibnu Malika, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze:
"Nabroj šest predznaka Sudnjeg dana.... (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored ostalog
rekao): pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)..." (Buharija).
Ibnu Hadžer kaže: "Govori se da se ovaj predznak pojavio u Amevaskoj kugi, za vrijeme
Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, i to je bilo poslije osvojenja Jerusalema."
Ova kuga se pojavila 18-te godine po hidžri, počevši od sela Amevas, a zatim se proširila po cijeloj
Siriji. Od te kuge umro je i veliki broj ashaba, radijallahu anhum, a i ostalog svijeta. Kaze se da je
od te kuge umrlo 25.000 muslimana. Medu najpoznatijim ashabima koji su tada umrli su Ebu
Ubejde Amir ibnul-Džerrah i Muaz ibnu Džebel, radijallahu anhum.
5. MNOSTVO POLICIJE (GARDE) I ONIH KOJI POMAŽU NASILNICIMA
Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Pred kraj dunjaluka. u ovoj zajednici (ummetu) pojavit ce se ljudi koji će nositi bičeve slične
kravljim repovima, izlaziće ujutro (i biće) u Allahovoj srdžbi a pred noć će se vraćati u Njegovom
nezadovoljstvu." (Ahmed sahih)
U drugoj predaji se kaže: "Pred kraj ovoga svijeta pojavit će se policija (garda) koja će ujutro
izlaziti u Allahovoj srdžbi, a prednoć će se vraćati u Allahovom nezadovoljstvu, pa nemoj slučajno
da budeš u njihovoj družini (pratnji).“ ( Et-Taberani )
Za ovu vrstu ljudi je obećana džehennemska vatra, zato što oni zlostavljaju muslimane i bes-pravno
ih kažnjavaju. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, rekao: "Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio; ljudi koji nose bičeve slicne
kravljim repovima i sa njima tuku narod..." (Druga vrsta džehennemlija su žene koje se ne budu
propisno islamski oblačile, kao što je pomenuto u hadisu koji prenosi Muslim 17/190 sahih)
En-Nevevi kaže da je ovaj hadis od mudžiza poslanstva i da se to što je Poslanik, sallallahu alejhi
ve sellem, najavio već ostvarilo... Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom
hadisu, obraćajući se Ebu Hurejri, radijallahu anhu, kaže: "Ako budes duže živio uskoro ćeš vidjeti
ljude koji ujutro izlaze u Allahovoj srdžbi, a prednoć se vracaju u Njegovom prokletstvu, a u
rukama im je nesto slično kravljim repovima." ( Muslim 17/190)
6. RAŠIRENOST ZINALUKA (BLUDA)
Također, je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrajajući predznake Sudnjeg dana,
rekao: "... / pojaviće se (proširiće) zinaluk (blud)." (EI-Buhari 1/178 i Muslim 16/221)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Nastupice ljudima nerodne godine...(pa je spomenuo hadis u kome se izmedu ostalog kaže:)... u
kojima će se proširiti blud." (El-Hakim u EI-Mustedreku 4/512 sahih)
Još gore od proširenosti zinaluka je proglašavanje da je zinaluk halal (dozvoljen) kao što je
najavljeno u hadisu Ebu Malika El-Ešarija u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
kaže: "Zasigurno će biti u mome ummetu ljudi koji ce proglašavati da je zinaluk (blud) i nošenje
svile (muškarcima) dozvoljeno (halal)." (EI-Buhari sahih)
Pred kraj dunjaluka, kada pomru vjernici, ostaće najgori ljudi koji će javno činiti zinaluk kao što to
rade magarci. To je najavljeno u hadisu koji prenosi En-Nuvas, radijallahu anhu, da je Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...pa će ostati najgori ljudi koji će javno činiti blud kao sto to
čine magarci, i na(d) njima će nastupiti Sudnji dan." (Muslim)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tako mi
Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće se završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i ne
prostre je na put (čineći blud), pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: "Da ste se sklonili
iza ovog zida!?" ( Ebu Ja'la sahih)
Kurtubi, govoreci o Enesovom, radijallahu anhu, prethodnom hadisu, kaže: "U ovom hadisu je
jedan od dokaza poslanstva, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio neke stvari koje će
se desiti, pa su se baš tako i desile, pogotovo u ovim vremenima. Pa kada je ovako bilo u vrijeme
Kurtubija (umro 656. po hidzri), u nasem vremenu je još gore, zbog neznanja medu ljudima i
raširenosti lopovluka među njima.
RAŠIRENOST HOMOSEKSUALNOSTI
Vezano za raširenost bluda je i raširenost homoseksualnosti, pa vidimo da se u pojedinim državama,
koje smatraju da su napredne, ljudi bore da brak medu muškarcma bude legalan.
Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najviše čega se
bojim svome ummetu jeste homoseksualnost." (Et-Tirmizi. Ahmed i drugi, sahih)
Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati sa muškarcima, a žene sa ženama.“
( Et-Taberani, EI-Bejheki i Ed-Dejlemi)
Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada moj
ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast:
- kada se među njima proširi proklinjanje (kletva),
- počnu piti alkohol,
- oblačiti svilu,
- počnu slušati pjevačice,
- kada se ljudi zadovolje ljudima, a žene ženama.
( EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm)
7. RAŠIRENOST KAMATE I STICANJE IMETKA NA NEDOZVOLJEN NAČIN
Od predznaka Sudnjeg dana je i pojavljivanje kamate i njena raširenost među ljudima, tako da se
neće voditi računa što se jede ono što je haram (zabranjeno).
Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Pred Sudnji dan će se pojaviti kamata." (EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm sahih)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati a da neće jesti kamatu, a i onaj ko je ne bude jeo
zahvatiće ga prašina od kamate." (Taberani sahih)

sallallahu alejhi ve sellem. A kada će to biti o Allahov Poslaniče? . u kojem Poslanik. rekao: "Nastupiće pred kraj dunjaluka: propadanje (poniranje) u zemlju. radijallahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. a još gore od toga je što ga neki ljudi proglašavaju dozvoljenim. jer bi oni trebali biti prvi koji ce ljude odvraćati od toga. bacanje (padanje) kamenja sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u životinjske. ali im je ljubav za imetkom toliko zaslijepila oči.. UKRAŠAVANJE DŽAMIJA I NATJECANJE U TOME Od predznaka Sudnjeg dana je ukrašavanje džamija raznim klesanjem i rezbarenjem a zatim hvalisanje tim džamijama. pa između ostalog kaže: ". rekao: "Skupina mog ummeta će smatrati pijenje alkohola dozvoljenim. prenosi da je Poslanik. već se ostvarilo kod većine muslimana u našem vremenu." (Muslim 16/221) U prethodnom poglavlju. hadisu. Žalosna je činjenica da se među onima koji stiču imetak na nedozvoljen način često nađu i oni koji se ubrajaju u učene i znane ljude pa nesreća. se prenosi da je Allahov Poslanik. radijallahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. tim postaje veća." (sahih) . rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok se ljudi ne budu takmičili u ukrašavanju džamija. radijallahu anhu. pa ne vode računa da im zarada bude na halal način. su pomenuti neki hadisi u kojima se kaže da će u ovome ummetu biti onih koji će pijenje alkohola smatrati dozvoljenim. o pojavljivanju muzičkih instrumenata.." (Ahmed 3/134sahih) U En-Nesaijevom rivajetu ovog hadisa se kaže: "Od predznaka Sudnjeg dana je da se ljudi takmiče u ukrašavanju džamija. nabraja predznake Sudnjeg dana. nego sakupljaju imetak i na dozvoljen i na zabranjen način. Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice odgovori on. PIJENJE ALKOHOLA I UVJERENJE DA JE TO DOZVOLJENO Pojavilo se u ovome društvu pijenje alkohola. rekao: "Doći će ljudima vrijeme da čovjek neće voditi računa kako je zaradio novac. kao što je naglašeno u Enesovom. prenosi da je Allahov Poslanik. a većina toga se dešava zbog uzimanja raznih kamata koje su se raširile u međuljudskim kontaktima. na halal (dozvoljen) ili na haram (zabranjen) način. " (En-Nesai 2/32 i Ibnu Huzejme. sahih) 10./ piće se alkohol. kaže: "Takmiče se ljudi u ukrašavanju džamija a u njih rijetko i malo odlaze.Ebu Hurejre.. Ahmed. POJAVLJIVANJE MUZIČKIH INSTRUMENATA I SMATRANJE TOGA DOZVOLJENIM Od Sehla ibnu Se'ada. Ubade ibnus-Samit. sallallahu alejhi ve sellem. Vidimo raširenost raznih vrsta muzičkih instrumenata. nazivajući ga drugačijim imenom. EI-Bejheki i El-Hakim sahih) Ovo što je najavljeno u ovim hadisima.. 9. radijallahu anhu. Enes. " (Ahmed 5/318 i Ibnu Madzdze 2/1123. Neka nas Allah sačuva od tih iskušenja! 8. da često nešto što je zabranjeno smatraju dozvoljenim i obratno. nazivajući ga raznim imenima. sallallahu alejhi ve sellem.To je također jedan od predznaka Sudnjeg dana." (Davud. tako da je veliki broj ljudi zapao u ovu tešku kušnju. radijallahu anhu. radijallahu anhu. En-Nesai. prenosi da je Allahov Poslanik.upitaše.sahih) Enes. mnoštvo pjevača i pjevačica koje mnogi obožavaju i drže ih za svoje idole." (Ibnu Madže i Et-Taberani sahih) Ovaj predznak se vec uveliko obistinio u našem vremenu. a dabome i grijeh.

ukrašavanje džamija .pa čak i same Kjabe . Da se ne bismo pogrešno razumjeli i da ne bi neko rekao: "Ovaj hoće da nam džamija bude kao pojata ili tome slično. radijallahu anhu. jer to nije. pa se nisu čak zadovoljili ni sa crvenom i žutom bojom. naredio da se obnovi Poslanikova džamija u Medini onda je rekao: "Zaklonite svijet od kiše." Neću ja da dijelim svijet. Takode treba praviti poseban ulaz za žene. i nemojte slucčjno da bojite crvenom ili žutom bojom pa da sa tim šarama ometate klanjače. radijallahu anhu." Žalosna je činjenica da se ljudi i dan-danas natječu u ukrašavanju džamija. se smilovao Omeru. Trebalo bi nastojati da kod gradnje džamije što više gledamo Allahov. Dakle. dželle šanuhu. sallallahu alejhi ve sellem. kaze: "Vi ćete zasigurno ukrašavati džamije kao što su to radili Jevreji i Kršćani. je rekao: "Kada budete ukrašavali svoje džamije i korice i listove svojih mushafa (Kur'ana) doživjećete propast. sa ventilacijom. ili u ime ljudi? Ako je praviš da ti se ljudi dive i da vide kako je lijepa. dželle šanuhu. Žalosna je slika da je u dosta naših džemata." Mi moramo voditi računa da nam džamije budu funkcionalne i da služe svojoj svrsi. da nam naša djela učini iskrenim i da nam pomogne da ih samo u Njegovo ime radimo i da nas za taj trud nagradi." ili "mora biti viša od te i te munare. i mora imati toliko i toliko serefa.sa zlatom ili srebrom je zabranjeno. . a redanje safova je od sastavnih dijelova namaza." (U drugom prenošenju ove Ebu Derdaove izreke se kaže da je to hadis/ govor Poslanika. napravio neke stubove na sred džamije i time omeo normalno redanje safova. osvijetljene. rezbarenju i ukrašavanju dzamija." (EI-Buhari 1/539) Omer ibnul-Hattab. Ebu Derda'. radijallahu anhu. hatur a ne hatur ljudi. Kada je Omer. radijallahu anhu." (EIBuhari 1/539) Allah. Prava ljubav prema džamiji se iskazuje baš u čestom odlaženju i prisustvovanju svakodnevnom džematskom klanjanju. moram reći i slijedeće: "Dragi brate muslimanu. taj i taj stručnjak. Treba džamije praviti funkcionalne. trebamo nastojati da džamije što više posjećujemo. jer on prima samo ono što se uradi isključivo u Njegovo ime. ako već praviš džamiju ili pomažeš njenu gradnju da li to radiš u ime Allaha. ljudi se ne drže njegovog savjeta. kada izlazim iz džamije. a prije svega pomenutog. a sa nečim drugim je mekruh (pokuđeno).hasen) Munavi. Čak se većina vladara nadmetala u gradnji i ukrašavanju dzamija kao što se to može vidjeti u mnogim islamskim zemljama. Po mišljenju učenjaka šafi'jskog mezheba. radijallahu anhu. to je džamija koja ima svoje propise i po njima se treba ponašati. dželle šanuhu. da se ne guram sa ženama. komentator Džamius-sagira. ni disko-klub a ni kino. pokušavajuci da izvede nešto "novo". kaže: "Ukrašavanje džamija i korica mushafa je zabranjeno jer to skreće pažnju i umanjuje koncentraciju. grijanjem i onim što je neophodno. pa makar to bio i najpoznatiji stručnjak i projektant. skrušenost i razmišljanje o onome što se uči. nego su prešli sve granice u klesanju. Sad će neko reći: "Eno ga hoće da dijeli svijet. skromne. Najavljeno je da ce nastupiti propast i uništenje kada se počnu ukrašavati džamije i okviri (omoti) mushafa i njegovi listovi. dželle šanuhu. je branio da se džamije ukrašavaju jer to ometa klanjače za vrijeme namaza i smanjuje im skrušenost i koncentraciju u namazu. ne smijemo dozvoliti da nam pravi plan (projekat za džamiju) covjek koji nikada ne klanja i koji ne zna propise onoga šta se u tom objektu treba da obavlja." i tome slično.Ibnu Abbas. moram te odmah razočarati da od tog nemas nikakvog sevapa (nagrade) kod Allaha. jer kakva je fajda od džamije u koju potrošimo toliko novaca i truda a onda u nju idemo samo za bajram ili čak ni tada. pa se čuje: "Hoćemo da nam džamija bude kao ta i ta. nego hoću da. Pogledaj Silsiletul-ehadis-sahiha 3/337. Molim Allaha. dželle sanuhu.

pa ga bude u izobilju. radijallahu anhu.11." (EI-Buhari 13/81 i Muslim 7/97) U jednom dužem hadisu kojeg prenosi Adijj ibnu Hatim. Ebu Hurejre. najavio već se ostvarilo. mudrost je učinila da se islamski ummet izloži raznim iskušenjima. vidjet ćeš da će čovjek nositi punu šaku zlata ili srebra. . dželle šanuhu. pokazao mnoge kušnje kojima će biti islamski ummet izložen. Poslanik. te će doći kradljivac i reći: "Zbog ovoga mi je odsječena ruka. rahimehullah. Te će kušnje poljuljati . te da će se čovjeku dati velika količina zlatnika a on će ih smatrati beznačajnim i neće ih uzeti. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. te će se vlasnik imetka brinuti tražeći onoga kome će dati zekat. međutim kušnje pokazuju i samim ljudima ono što je u njihovim dušama. prenosi da je Allahov Poslanik. se to obistinilo i u vrijeme vladavine pravednog halife Omera ibnu Abdulaziza. . također. obavijestio ummet o tim kušnjama da bi se od njih što bolje zaštitili." Zatim će svi to blago ostaviti ne uzevši ništa od toga. dželle šanuhu. pored ovih pomenutih situacija..Kisre ibnu Hurmuza?. radijallahu anhu. Allah. Takođe se kaže da će doći vrijeme pa će čovjek mjesec dana nositi zekat od svoga imetka tražeći kome bi ga dao i na kraju neće moći naći nikoga da primi od njega zekat. alejhisselam. sallallahu alejhi ve sellem. biti mnogo imetka pa će čak zemlja izbaciti iz sebe svoj bereket i svoje riznice. da bi se otkrilo ono što je u ljudskim dušama. spominje da će ljudi. će u vrijeme dolaska Mehdije i silaska Isa.. pa ljudi nisu mogli naći kome da dadnu zekat. pa je Poslanik. Poslanik. IZOBILJE IMETKA I NEOVISNOST OD SADAKE (MILOSTINJE) Od malih predznaka Sudnjeg dana je da ce biti imetka u izobilju. sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj predznak će se pojaviti i pred kraj dunjaluka pa će onaj kome se ponudi sadaka reći: "Meni to ne treba. sallallahu alejhi ve sellem. je naglasio da je od predznaka Sudnjeg dana pojavljivanje teških smutnji i kušnji u kojima se neće moći razaznati istina od neistine. pa je bilo izobilje imetka i u vrijeme ashaba. sallallahu alejhi ve sellem. tražeći kome bi to dao i neće nikog naći da to od njega primi. radijallahu anhu. poslije osvajanja Perzije i nekih područja koja su bila pod kontrolom Rimljana. a on će reći: "Meni to ne treba. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne budete imali mnogo imetka." Također. radijalla-hu anhum. radijallahu anhu. ako budeš duže živio vidjećeš da će Kisrine (perzijski vladar) riznice pasti kao plijen u ruke muslimana. dželle sanuhu.Da upravo Kisre ibnu Hurmuza-odgovori Poslanik. kaže: ". je Poslaniku." (Muslim 15/98) Ibnu Hadžer.. sallallahu alejhi ve sellem. u jednom hadisu rekao: "Izbaciće zemlja najvrijednije dijelove svoje utrobe u obliku zlata i srebra pa će doći ubica i reći: "Zbog ovoga sam ja ubijao. 12. ponudiće ga nekom čovjeku. prenosi da je Allahov Poslanik. Allah. Ebu Hurejre. zna šta je u ljudskim dušama prije nego ih stavi na kušnju. sallallahu alejhi ve sellem. POJAVLJIVANJE ISKUŠENJA I SMUTNJI (FITNETLUKA) Allahova. I ako duže poživiš. ostavljati imetak i neće mu pridavati nikakvu važnost onda kada se pojavi velika vatra (veliki predznak Sudnjeg dana) pa će ljudi biti zauzeti sakupljanjem na jedno mjesto i niko se neće ni obazirati na imetak nego će svako nastojati da se oslobodi svega što nosi." (EI-Buhari ) Sve ovo što je Poslanik..začudi se Adijj." Zatim će doći onaj koji je prekidao rodbinske veze i reći: "Zbog ovoga sam kidao rodbinske veze". Također.

dželle šanuhu.' Ako neko od vas bude u svojoj kući napadnut neka bude kao bolji od dvojice Ademovih. U skorije vrijeme istok je bio izvor kušnji. Također će dolazak Dedždžala i naroda Je'džudž i Me'džudž biti sa istoka. napomenuo vrijeme kada će ove kušnje nastupiti. Potrebno je napomenuti da su neka od ovih iskušenja istovremeno i predznaci Sudnjeg dana koje je Poslanik. radijallahu anhu. i u Drugi svijet i u privrženosti džema'atu-zajednici pravih muslimana ." (Muslim 2/133 i Et Timizi 2196 sahih) Poslanik. a onaj koji stoji je bolji od onoga koji hoda. prenosi da je Allahov Poslanik. Ibnu Omer. prenosi da je čuo Allahova Poslanika. Da nas Allah." I tako će ljudi prolaziti kroz kušnje sve do Kijametskog dana. (Fethul-Bari 13/47) Iz pravca istoka su se pojavile i većina frakcija kao što su: Havaridži." Zatim će ta kušnja proći pa će se pojaviti druga a vjernik će govoriti: "Ovo je.pokazujuci prema istoku . a takođe je i većina bid'ata (novotarija) uvedena iz tog pravca. dželle šanuhu. Polomite svoje lukove i pokidajte njihove konopce a sa svojim sabljama udarite o kamenje. sallallahu alejhi ve sellem.Rusija i Kina . kao što su bitka na Siffinu.odakle se pojavljuje šejtanski rog. nas je uputio da od ovih kušnji tražimo utočište kod Allaha. osvanuće čovjek kao vjernik a omrknuti kao nevjernik. sallallahu alejhi ve sellem. da na minberi kaže: "Zaista će kušnje doći ovuda . Kaderije. ovo je. Ibnu Madze 2/1310 i El-Hakim u El-Mustedreku 4/440sahih) U drugom hadisu Poslanik.“ (Prenose ga EI-Buhari 13/45 i Muslim 18/31) Ibnu Hadžer kaže da je prva kušnja koja je zadesila islamski ummet došla upravo sa istoka i ona je bila razlog razdora među muslimanima a to je ono što šejtan voli i čemu se veseli. belaja i nevjerstva. rekao: "Zaista će pred Kijametski dan nastupiti mračne kušnje kao dijelovi mrkle noći." (Prenose ga Ahmed 4/408. sallallahu alejhi ve sellem. zaštiti od vidljivih i nevidljivih kušnji. kaže: "Požurite sa dobrim djelima prije nego što nastupe teške kušnje kao dijelovi mrkle noći. čak je i centar komunizma . omrknut će kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. pojavljivanje Havaridža i sl. pa će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. onaj koji hoda je bolji od onoga koji trči. najavio.. Rafidije. radijallahu anhu. Kao što nam je Poslanik. a to je istok. dželle sanuhu. i također je. Kad god se pojavi neka kušnja reći će vjernik: "Ovo je moja propast.na istoku. alejhisselam. Ebu Musa... sallallahu alejhi ve sellem. Džehmije.iman (vjerovanje) kod ljudi pa će čovjek u tim smutnjama osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. sallallahu alejhi ve sellem. sinova. Onaj koji tada ostane sjedeći je bolji od onoga koji stoji. sallallahu alejhi ve sellem. Mu'tezile i druge.pa makar njihov broj bio i mali. prodavat će svoju vjeru za neku dunjalučku korist. Ukratko ću pomenuti neka od tih velikih iskušenja koja su bila razlog razilaska muslimana i pojavljivanja velikih poteškoća UBISTVO TREĆEG HALIFE OSMANA IBNU AFFANA radijallahu anhu . Ebu Davud 11/337. takođe nam je pomenuo i pravac iz kojeg će doći iskušenja. naglasio da nema spasa od ovih kušnji osim u čvrstom vjerovanju u Allaha. ubistva i belaje koji su pomenuti u istorijskim knjigama. Takode su Tatari došli iz pravca istoka u sedmom vijeku po Hidžri i nanijeli velike štete. sallallahu alejhi ve sellem.

rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok moj ummet ne bude slijedio (oponašao) ranije narode. radijallahu anhu. najavio rekavši da će Osman. U najavljivanju ovih događaja. najavio u hadisu) onda su nastupila velika iskušenja od strane munafika i drugih zlonamjernih ljudi. sallallahu alejhi ve sellem.Ja zaista vidim iskušenja koja padaju medu vaše kuće kao što pada kiša. kao što je to Poslanik.odgovori Poslanik. jer je on bio prepreka. sallallahu alejhi ve sellem.odgovoriše ashabi. dok je on učio Kur'an. ući u džennet. uporedio iskušenja sa kapima kiše zbog njihovog mnoštva i obilnosti. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. Kao što sam već napomenuo ubistvo Osmana. radijallahu anhu." (Muslim 18/7) En-Nevevi. zatim njihovom ostvarivanju dokazuje se još jedna od Poslanikovih. sallallahu alejhi ve sellem. Siffinu. prenosi da je Allahov Poslanik. "vrata" koja su bila zatvorena i kušnje nisu mogle doci do izražaja Međutim. i sl. on je. opkolili njegovu kuću i ubili ga. (Hadis u tom značenju prenosi EI-Buhari 13/48) To djelo su počinili zlikovci iz Iraka i Egipta koji su upali u Medinu. kada su ta vrata provaljena .(kaošsto je Poslanik. ubijen . radijallahu anhu. radijallahu anhu. radijallahu anhu. Harri. pojavljivanje Havaridža i drugih. radijallahu anhu.Poslaniče. a prije toga će biti stavljen i na kušnju. (EI-Buhari 13/300) . Ta iskušenja će zadesiti sve ljude kao što se to desilo u bici na Džemelu. (Hadis u ovom značenju prenosi EI-Buhari 6/6031 Muslim 18/16) Među prvim i najtežim iskušenjima u historiji Islama bilo je ubistvo Osmana. aršin po aršin. Kršćana i drugih nevjernika u oblačenju i drugim običajima je jedan od predznaka Sudnjeg dana.Iskušenja u vrijeme ashaba su počela poslije ubistva Omera. pedalj po pedalj. zatim problem oko toga da li je Kur'an stvoren o čemu se posebno može pisati. To se vidi iz hadisa u kojem se prenosi da se Poslanik. Žalosno je da su se neki muslimani u tome toliko opustili da su se počeli diviti kafirima i uzimati ih sebi za uzor. Ebu Hurejre. Takođe od kusšnji koja je zadesila islamski ummet je bila bitka Harre. Znajući da je to kušnja i belaj koji je Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. . sallallahu alejhi ve sellem. je znao da će se u vrijeme ashaba desiti te kušnje. radijallahu anhu. ne želeći da se krv proliva zbog toga. radijallahu anhu. je bilo povod i razlog pojavljivanja drugih kušnji kao što su bitke na Džemelu. Pa ko drugi nego on/i. kaže da je Poslanik. i ubistvo Husejna. to strpljivo podnio i zabranio je ashabima i ostalim oko njega da se oružano suprostave tim zlikovcima."Vidite li ono što ja vidim? . popeo na jednu od kula u Medini i upitao ashabe: . Od kušnji koje je Poslanik. radijallahu anhu. najavio. Poslanik. Sa ovim događajem počela su velika iskušenja i došlo je do razilaska medu muslimanima.Ne vidimo . .kada je Omer. pa čak i do borbi među njima. mu'džiza (nadnaravnih djela). sallallahu alejhi ve sellem. rahimehullah. je li se to misli na Perzijance i Rimljane? – upitaše prisutni. Siffinu. najavio da će se desiti prije Sudnjeg dana je također: OPONAŠANJE RANIJIH NARODA Oponašanje Židova. radijallahu anhu. ubistvo Osmana.

riječ vlada. sallallahu alejhi ve sellem. aršin po aršin. prenosi da je Poslanik. smatrajući da neće doživjeti nepredak sve dok ne zapostave Allahovu.“ (Et-Tirmizi 6/402.Neki od njih su se pojavili još za vrijeme Poslanika. 13. poslao pismo i nazvao ga lažovom.Musejleme EI-Kezzab koji se pojavio pred kraj Poslanikovog. Njihov broj će biti pnbližno trideset. sallallahu alejhi ve sellem. u kakvom razgovoru." (EI-Buhari i Muslim) Kao što vidimo većina kušnji koje je Allahov Poslanik. neki za vrijeme ashaba i jos uvijek se pojavljuju. života. Knjigu (Kur'an) i Sunnet Allahova Poslanika. Molimo Allaha. sallallahu alejhi ve sellem. u jednom hadisu kaže: "Doći će velika smutnja koja će obuhvatiti sve Arape a oni koji u njoj budu ubijeni ući ce u džehennem(Ući će u džehennem zato što su se borili s nijetom svađe a ne s nijetom da Allahova. mada se kušnje iz dana u dan i dalje pojavljuju i povećavaju. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. a ne želi se takvim pisanjem postići Allahovo. slijedili i oponašali nevjernike u griješenju da se ostvario upravo onaj način oponašanja koji je Poslanik." ( EI-Buhari 6/616 i Muslim 18/45) Od ovih lažnih Poslanika do sada su se već pojavili: . dželle šanuhu. radijallahu anhu.Ovo oponašanje nevjernika je toliko zavelo neke muslimane da su oni čak i vjeru napustili. POJAVLJIVANJE LJUDI LAŽLJIVACA KOJI CE ZA SEBE TVRDITI DA SU POSLAN1CI Od predznaka Sudnjeg dana koji su se obistinili je pojavljivanje lažljivaca koji će za sebe tvrditi da su poslanici. da nas zakloni od jasnih i nejasnih iskušenja. dželle šanuhu.nikove. sallallahu alejhi ve sellem. dželle sanuhu. kao što vidimo mnoge novine pretrpane člancima koji siju smutnju i raspiruju fitnetluke. zakona i prihvatanje drugih ljudskih zakona. Njega su muslimani ubili za vrijeme Ebu Bekrove.pa pošto je Musejleme ubijen ona se povratila u Islam. SMUTNJA GOVORA (JEZIKA) I OLOVKE (PISANJA) Također. pedalj po pedalj. . od kušnji koje ce zadesiti naš ummet je kušnja govora i pisanja. Ebu Hurejre. -U Jemenu se pojavio Esved EI-Anesi koji je ubijen prije Posla. sallallahu alejhi ve sellem.Takođe se pojavila i žena po imenu Sedžah. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi oko trideset dedždžala. Poslanik. niti da se zaštiti onaj kome je zulum (nepravda) učinjen) Jezik ce tada biti opasniji od sablje. smrti. lazljivaca i svi će za sebe tvrditi da su poslanici. Ovi jadnici i ne znaju da je muslimane dovelo u ovakav nezavidan položaj upravo to napuštanje Allahovog. vladavine u poznatoj bici na Jemami. Toliko su. i muškarci i žene. otuđivanje od vjere do te mjere da je kod pojedinaca ostalo samo muslimansko ime i ništa više. zadovoljstvo. . dželle šanuhu. Na žalost i ovo smo doživjeli pa vidimo u čemu se nasa sijela provode. sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Davud i Ibnu Madždže hasen) U drugim rivajetima se kaže da će kušnja olovke (pisanja) biti teža i opasnija od sablje. najavio već se obistinila. radijallahu anhu. dželle šanuhu. pa čak kada bi oni ušli u gušterovu jazbinu (rupu) vi biste ih u tome slijedili. sallallahu alejhi ve sellem. najavio govoreći: "Slijedićete ranije narode. te mu je Poslanik. koju je pomenuti Musejleme oženio.

a ostalo su muškarci. sallallahu alejhi ve sellem.pomislih ja. sallallahu alejhi ve sellem. kaže:"Već sam doživio i vidio da žena sama u nosiljci na devi dolazi iz Hire i tavafi oko Kabe ne bojeći se nikog osim Allaha. sallallahu alejhi ve sellem. . radijallahu anhu.Kako će proći pored razbojnika iz plemena Tajj koji su se pročuli po svom zlu ." (Prenosi ga Ahmed 2/370 sahih) Ovaj predznak se obistinio još u vrijeme ashaba. Ubijen je 1958. Ovakvi lažljivci će se pojavljivati sve dok im poslednji ne bude ćoravi Dedždžal.. Adijj ibnu Hatim.I ako duže poživiš vidjećeš da će Kisrine riznice pasti kao plijen. sallallahu alejhi ve sellem. u hadisu koji prenosi Huzejfe. kaže: "Dok sam sjedio kod Poslanika.Haris EI-Kezzab se pojavio za vrijeme halife Abdul-Melika ibnu Mervana i ubijen je. neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi trideset lažljivaca a poslednji ce im biti ćoravi Dedždžal.u hadisu kaže:"Tako miAllaha. ali mu je ulema žestoko odgovorila i ubrojala ga u skupinu lažljivaca. h. a ja sam posljednji Poslanik. radijallahu anhum. .Muhtar ibnu Ebi Ubejd Es-Sekafi se proglasio Poslanikom u Kufi." (Prenosi ga Ahmed 5/396) 14. RAšIRENOST BEZBJEDNOSTI (SIGURNOSTI) Ebu Hurejre. -1233. .g." (Prenosi ga Ahmed 5/16 sahih) Od ovih lažljivaca bit će četiri žene. i nema poslanika iza mene. prenosi da je Allahov Poslanik. osim da u putu zaluta. . dželle šanuhu. ne bojeći se nikoga. ali sam čuo za to mjesto . sallallahu alejhi ve sellem. kao što je Poslanik. reče: . jesi li ti kada vidio mjesto Hiru? (Mjesto u Iraku) .odgovorih ja.Ako duže poživiš sigurno ćeš vidjeti kako žena sama u nosiljci na devi putuje od Hire sve do tavafa oko Kabe. Allahov Poslanik. i bio sam .Nisam ga vidio. . sallallahu alejhi ve sellem. četiri će biti žene. Tada mi Poslanik.. radijallahu anhu." (El Buhari ) Na kraju ovog hadisa Adijj.reče Poslanik. . radijallahu anhu. radijallahu anhu. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok konjanik ne bude (bez straha) prelazio rastojanje od Iraka do Mekke.ne bojeći se nikoga osim Allaha. kada se Islam proširio i kada je zavladala opšta pravda u tim područjima.Zatim je došao drugi i požalio se na razbojnike koji su presretali karavane i pljačkali putnike.h. najavio: "Biće u mom ummetu dvadeset i sedam dedždžala. došao je jedan čovjek i požalio se na siromaštvo.Takođe se i u Sudanu pojavio Mahmud Muhammed Taha i zaveo je dosta svijeta..O Adijju. U novije vrijeme u Indiji se pojavio Mirza Ahmed EI-Kadijani koji se proglasio Poslanikom i rekao da je on Isa koji se očekuje i tome slično.Tulejha ibnu Huvejlid EI-Esedi se pokajao i vratio u vjeru. . u Iranu se pojavio Mirza Abbas a umro je Palestini 1309. dželle šanuhu.

inšaallah . Ebu Same i mnogi drugi su ovaj događaj pomenuli u svojim knjigama. u petak 5. a ako malo duže poživite vidjećete ono što je Poslanik. vidimo da se ovaj predznak . je baš ovakav kao što ih je Poslanik. prenosi da je Allahov Poslanik." Treba napomenuti da ova vatra koja se pojavila sredinom sedmog stoljeća po hidžri nije vatra koja će se pojaviti pred kraj dunjaluka i koja će tjerati ljude prema mjestu gdje će biti polaganje računa.među onima koji su osvojili blago Kisre ibnu Hurmuza.govoriti u velikim predznacima Sudnjeg dana. nedaleko od Damaska. Mustafa Šelebi u svojoj knjizi "Sahihu ešratis-sa'a" kaže: "Ko pročita ono što je napisano o ovoj velikoj vatri i o tom događaju zaključiće da je ona bila slična onome što se u današnjem vremenu naziva veliki vulkan popraćen snažnim zemljotresima. dželle šanuhu. O toj vatri ćemo . u okolini Medine se pojavila velika vatra koja je obasjavala sve do mjesta Busre. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe do borbe izmedu muslimana i Turaka. napuštajuci griješenje i provodeći te dane u raznim vidovima ibadeta. Također. 6. koja je svijetlila više od mjesec dana. sallallahu alejhi ve sellem.radijallahu anhu.) Njihovo napredovanje je zaustavio Kutuz pobjedivši ih u bici kod Anudžaluta i time je zaštitio muslimane od njihovog šerra. ostvario. a obuća će im biti od krzna. najavio da će čovjek nositi punu šaku blaga. Ebul-Kasim. dželle šanuhu. BORBA PROTIV TURAKA (MONGOLA I TATARA) Ebu Hurejre. nakon zuluma i nepravde." (Prenosi ga EI-Buhari 6/610) Kao što iz ovog hadisa odAdijja. ne nalazeći onoga ko bi to od njega primio. kada zavlada pravednost. gledajući ono što su očevici napisali vezano za taj događaj. kao što su En-Nevevi i Ibnu Hadžer. 15. je najavio da će jedan od predznaka Sudnjeg dana biti velika vatra koja će se pojaviti u Hidžazu (zapadnom dijelu Arabije) koja će obasjati vratove deva u Busri. sallallahu alejhi . u Siriji." (Muslim 18/37 ) Kurtubi kaze da su oni napali muslimane tri puta. radijallahu anhu. koji su inače turskog porijekla. alejhisselam.inaša'allah . Ta vatra nije imala toplotu jer je u Medinu dolazio hladni povjetarac i iz toga se razumjelo da je to jedan od Allahovih znakova. Dva dana prije toga (u srijedu) su Medinu i njenu okolinu zadesili snažni potresi koji su potrajali sve do petka. uistinu.opća sigurnost . a posljednji pohod Tatara je bio kada su uništili Bagdad pod vodstvom Džingis-kana u trinaestom stoljeću (665.h. Izgled Tatara. Mnogi učenjaci.Čak su ljudi u Tejmi (oazi u sjevernoj Arabiji) u svojim kućama pisali knjige prema svjetlosti te velike vatre. tako da su njeni stanovnici vidjeli vratove deva prema toj svjetlosti. Njen plamen je dostizao visinu tri munare i ona se vidjela i iz Mekke i iz Busre. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. čineci tevbu.još u njegovo vrijeme. kao i historičari Ibnu Kesir. POJAVLJIVANJE VATRE U HIDŽAZU Poslanik. 654. ljudi čija su lica široka kao štitovi obloženi kožom. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi velika vatra u području Hidžaza koja će osvijetliti vratove deva u Busri (u Siriji). sallallahu alejhi ve sellem. znak imao veliki uticaj na većinu ljudi koji su se tom prilikom povratili Allahu.obistiniti i u vrijeme Mehdije i Isa'a. kaže se da je ovaj Allahov. prenosi da je Allahov Poslanik. takođe će se . 16. oblačiće dlakava krzna. Ebu Hurejre.h. kada se pojavila ta velika vatra." (EI-Buhari 13/78 i Muslim 18/30) I. radijallahu anhu.

pa će nastupiti vnjeme kada će ljudi međusobno trgovati. pa će se govoriti: "Ima u tom i tom mjestu povjerljiv čovjek. Lošima će se davati prednost nad dobrima. kao što to prenosi Enes ibnu Malik.a obuća će im biti od vunenog krzna." (EI-Buhari 6/604) Kao što se vidi ovaj predznak je sličan ovome predhodnom. 17. Ebu Hurejre. da je emanet stavljen na dnu ljudskih srca i da će se postepeno gubiti. dželle sanuhu." U to vrijeme će se za neke ljude sa oduševljenjem govoriti: "Ah što je pametan. kasnije napomenuti. povjerenu stvar i izvršavati posao. najavio -varljive godine u kojima će se stvari izokrenuti." (Ahmed 5/11 i Et-Taberani sahih) 18. ah što je dosjetljiv. radijallahu anhu. Ovdje se misli na nearape što potvrđuje i slijedeći hadis u kojem Poslanik. pljosnatih noseva. inšaallah. sallallahu alejhi ve sellem. zadatak i sve što mu je povjereno mogu samo pravi i iskreni vjernici koji osjećaju da su za to odgovorni pred svojim Gospodarom.odgovori Poslanik. . sallallahu alejhi ve sellem." (EI-Buhari 1/178 i Muslim 16/222) ." (EI-Buhari 11/333)Poslanik. je najavio da je od predznaka Sudnjeg dana. u sedmom hidžretskom stoljeću pa je i on. jer su čak i ti ljudi sličnog izgleda.upitaše. sallallahu alejhi ve sellem. pa će oni postati hrabri kao lavovi koji ne bježe i oni će ubijati vaše protivnike i jesti sa vama vaš plijen. sallallahu alejhi ve sellem. opisao u prethodnom hadisu i pojavili su se baš u vrijeme En-Nevevija. kaže: "Uskoro će Allah. a u njegovom srcu neće biti ni truna imana (vjere). proširenost neznanja (džehla) a nestanak znanja. radijallahu anhu. a varalicu će smatrati poštenim i tome slično. a nećeš moći naći među njima nikoga da čuva emanet. napuniti vaše ruke nearapima. Gubljenje osjećaja za tu odgovornost je jedan od predznaka Sudnjeg dana. da je Allahov Poslanik. prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. ah što je izdržljiv. sallallahu alejhi ve sellem. BORBA PROTIV NEARAPA Ebu Hurejre." (Značenje ovog hadisa prenosi EI-Buhari 11/333) To stanje će nastupiti kada kod ljudi nestane bogobojaznosti i straha od Allahove kazne i kada njihov iman oslabi. je objasnio Huzejfi. malih očiju. će se na položaje i funkcije postavljati oni koji to ne zaslužuju niti su za to sposobni pa će ljude predvoditi i predstavljati oni najgori. isčekuj Sudnji dan . IŠČEZAVANJE POVJERENJA I PREPUŠTANJE ODGOVORNIH POSLOVA ONIMA KOJI TO NE ZASLUŽUJU Čuvati emanet. Također.A kako se to gubi povjerenje Allahov Poslaniče? . NESTANAK ILUMA (ZNANJA) I PROŠlRENOST NEZNANJA Poslanik. 19.ve sellem. prenosi da je Allahov Poslanik. rahimehullah. rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će nestati znanja a proširiće se neznanje. za poštenog će se govoriti da je varalica. radijallahu anhu. širokih lica kao štitovi obloženi kožom. sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne budete borili protiv nearapa Huvza i Kirmana. sallallahu alejhi ve sellem. radijallahu anhu.Kada se poslovi prepuste onima koji nisu za to sposobni. crvenih lica. rekao: "Kad se izgubi povjerenje isčekuj Sudnji dan! . pa će se lašcu vjerovati a ne onome ko govori istinu. potvrdio da se ovaj opis odnosi upravo na njih. Nastupiće kako je Poslanik. kao što ćemo to.

neće nauku uzeti čupajući je iz grudi svojih robova. Alahova knjiga će za jednu noć biti dignuta pa na Zemlji neće ostati od nje ni jedan ajet. kaže: "Pretkraj dunjaluka će Kur'an biti dignut iz mushafa i hafiskih grudi. radijallahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. Allah. prenose da je Allahov Poslanik. davati fetve bez posjedovanja odgovarajućeg znanja i tako će skrenuti sa pravog puta a i druge odvoditi u zabludu. dželle šanuhu. malo će se sprovoditi u djelo ono sto se zna. . što potvrduje i dodatak već pomenutom hadisu koji prenosi EI-Buhari (10/456) da će se pored dizanja znanja. kao što je najavljeno u hadisu koji prenosi Huzejfe.Kada vaši učeni (ulema) budu naklonjeni vašim vlastima (pretpostavljenima). "Kur'an će biti uzet od vas.I kada počnete trgovati sa Kuranom (Prenosi ga Ed-Dejlemi u Firdevsu ) Dakle. radijallahu anhu. da kaže: "Zaista Allah. a zabrane im ono što je bilo dozvoljeno i budu im davali fetve (odgovore) onakve kakve njima odgovaraju." (EI-Buhari 13/13) DŽAHILI (NEZNALICE) ĆE DAVATI FETVE (FIKHSKE ODGOVORE) Znanja će nestati smrću učenih ljudi kao što je to pojašnjeno u hadisu koji prenosi Abdullah ibnu Amr ibnul-As.. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. u toku jedne noći će biti izbrisan iz grudi hafiza pa na zemlji od njega neće više ništa ostati. rekao: "Zaista će pred Kjamet nastupiti dani u kojim će se spustiti i proširiti neznanje a dići će se znanje. ljudi će za svoje poglavare uzeti neznalice. . pa neće u grudima ostati ni jedna riječ." A još gore od svega toga biće da se na Zemlji neće spominjati Allahovo. da je Poslanik. kada budu pitani za neke propise. radijallahu anhu. učenjaka će biti sve manje i manje a jos će manje biti onih koji će ono što znaju sprovoditi u djelo. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se na Zemlji ne prestane spominjati: "Allah." (Ibnu Madždže 2/1344 i El-Hakim 4/473 sahih) Ashab Abdullah ibnu Mes'ud." (EI-Buhari 1/194 i Muslim 16/223) Alija. šta zekat. kao što to stoji u hadisu koji prenosi Enes. .Kada vaši učeni budu tražili nauku da uzmu vaše dinare i dirheme. i proširivanja neznanja ". / malo raditi po tome. pa kada ne bude ostao ni jedan učen čovjek. rekao: "Na blizinu Sudnjeg dana ukazuju slijedeće stvari: . starac i starica koji će govoriti: "Naše smo očeve (pretke) zatekli da izgovaraju ovu riječ: "La ilahe illellah". radijallahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. Znanje će se smanjivati a džehl (neznanje) će se širiti do te mjere da ljudi neće poznavati osnovne islamske propise." (Muslim 2/178 ) . da je čuo Allahovog Poslanika.. ime. rahimehullah. da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. koji će. Ostaće samo grupe ljudi." (Et-Taberani sahih) Ibnu Tejmije.Ebu Musa i Ibnu Mes'ud.. dželle šanuhu. kaže. niti će u mushafima ostati ijedan harf. pa im odobre i dozvole ono sto je zabranjeno. šta namaz. do te mjere da se neće znati šta je post.Kada bude puno onih koji će sa minbera (govornica) govoriti. rekao: "Nestajaće Islama kao što pruge na štofu (odjelu) nestaju (izližu se). šta hadž. radijallahu anhu. radijallahu anhu. pa je i mi izgovaramo." tj. nego će je uzeti uzimajući duše učenjaka. prenosi da je Allahov Poslanik.

sallallahu alejhi ve sellem. koji neće znati šta je dobro. onda uistinu vidimo koliko je Islam pretekao zapadnu "civilizaciju" svojim principima. U drugom hadisu o Džibrilovom." (Muslim 18/13) U EI-Buharijevoj predaji se ovako kaže: "Pred .. sallallahu alejhi ve sellem. smrti je natjecanje ljudi u gradnji visokih i ukrašenih kuća. A šta je to "herdž" o Poslaniče? On odgovori: "Ubijanje. prešla svaku mjeru. i ne samo kažu nego i urade. Svakako je to bio rezultat imetka koji se nakupio i dunjalučkih blagodati koje su im date pa ih je zadesila bolest koje je zadesila i narode prije njih pa su počeli sakupljati imetak i trošiti ga u nepotrebne stvari.. ali ću te obavijestiti o njegovim predznacima." (Muslim 1/158) U rivajetu Ebu Hurejre. dok se ljudi ne počnu natjecati u gradnji visokih zgrada. sallallahu alejhi ve sellem. niti će sprječavati zlo.. radijallahu anhu. kojih se mi muslimani počesto stidimo i odričemo. se kaže: "Kada vidiš da se pastiri(beduini) natječu u gradnji visokih kuća to ti je od predznak Sudnjeg dana.' (Prenosi EI-Buhari u "El-edebul-mufred" str 63 (778)) 21. alejhisselamu. grde pa čak i udaraju. nažalost. kada majka rodi sebi zapovjednika.. alejhisselam.. U to natjecanje u gradnji. U hadisu se kaže: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ljudi ne počnu graditi kuće i ukrašavati ih šarama kao što se štof za odijelo ukrašava. odgovara: ". sallallahu alejhi ve sellem. A zašto? 22. ubijanje.To će biti vrijeme koje je najavio Ibnu Omer. DA ĆE MAJKA RODITI SEBI ZAPOVJEDNIKA Ovaj predznak Sudnjeg dana je najavljen skupa sa prethodnim predznakom u istom hadisu o Džibril. MNOŠTVO RATOVA I UBIJANJA Ebu Hurejre. iako bi to trebalo biti obrnuto. siromašne pastire da se natječu u gradnji visokih zgrada. pa mu Muhammed. su se uključili beduini (seljaci) i drugi potrebni i siromašni ljudi kojima se dunjaluk otvorio." (Prenosi ga Muslim 18/13) Ovaj hadis ukazuje na to kakvo će vrijeme nastupiti pred Kijamet. Međutim. kada vidiš bosonoge. Kur'an nam brani da svome roditelju čak kažemo i "uh" a kamoli šta drugo i gore od toga.. Na Zapadu se djeca "pobrinu" da što prije roditelje strpaju u domove za starce i tako ih se riješe. Kada s druge strane pogledamo. dolasku Muhammedu.. Pa će ostati otpad ljudi. u kojem Poslanik. NATJECANJE U GRADNJI VISOKIH KUĆA Od predznaka Sudnjeg dana koji su se pojavili ubrzo nakon Poslanikove.. Ovaj predznak se obistinio jer vidimo da je danas neposlušnost prema roditeljima. u hadisu gdje kaže: "." (EI-Buhari 1/114 i Muslim 1/161) U drugom EI-Buharijevom rivajetu se kaže: "Neće nastupiti Sudnji dan. kaže: ". rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok među vama ne bude puno "herdža". da će se stvari do te mjere izokrenuti pa će onaj koji je rođen naređivati svojoj majci. šta sve čujemo da djeca svojim roditeljima kažu. sallallahu alejhi ve sellem. neobučene. Čak se dešava da ih psuju. prenosi da je Allahov Poslanik. da Islam obećava onima koji lijepo postupaju prema svojim roditeljima džennet. radijallahu anhu. najavio da će se kuće ukrašavati kao što se ukrašava štof za odijela.. sallallahu alejhi ve sellem. na sudu ih optužuju i tome slično."(EI-Buhari 13/81) Takođe je Poslanik." (Ahmed sahih) 20.. ali će te obavijestiti o njegovim predznacima. radijallahu anhu. između ostalog on ga pita za vrijeme nastupanja Sudnjeg dana. kada žena (majka) rodi sebi zapovjednika. Upitani o tome ne zna ništa više od onog koji ga pita.

zakloni i sačuva od svih iskušenja. kaže: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će biti kratko vijeme.A sta je to herdž? . . kao što je to maloprije u hadisu spomenuto. radijallahu anhu.. radijallahu anhu. pa godina bude trajala kao . sallallahu alejhi ve sellem. ummet kome se Allah. komešanje (nemiri) i potresi. . dželle šanuhu. Allahov Poslanik.Pa zar će biti ubijanja više nego što mi ubijamo. sallallahu alejhi ve sellem. oni neće imati kaznu na ahiretu jer je njihova kazna na dunjaluku: ubijanje. . potresima i ubijanjima.. smilovao. nego je Allah.." Ebu Musa. niti ce ubijen znati zbog cega je ubijen. mi u jednoj godini i ubijemo više od sedamdeset hiljada? . sallallahu alejhi ve sellem. dželle šanuhu. te zbog proizvodnje raznih vrsta oružja a i zbog toga što je većini ljudi oduzeta pamet. te nece imati kaznu na drugom svijetu. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratkoća u vremenu. KRATKOĆA VREMENA Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da će ljudi osjećati da vrijeme sve brže i brže prolazi. dželle šanuhu.upitaše ashabi.rece Poslanik. pa će njima zavladati maloumnici (talog od ljudi). dželle šanuhu. od kojih će većina misliti da su u pravu. sallallahu alejhi ve sellem. dao kaznu ovome ummetu na dunjaluku. potresima i iskušenjima. dželle šanuhu. radijallahu anhu. nego na vase međusobno ubijanje . prenosi da je Allahov Poslanik. radijallahu anhu. .A hoćemo li mi tada biti pri pameti? ." (Muslim 18/35. neka nas Allah. a niko od njih nije u pravu." (EI-Buhari 13/81) Ebu Hurejre. ummet kome se Allah.Sudnji dan će nastupiti dani "herdža" (ubijanja)." ( Ahmed 4/410 sahih) 23. sallallahu alejhi ve sellem. i oni neće polagati račun. sallallahu alejhi ve sellem. dani u kojima će nestati iluma (znanja) a raširiće se neznanje.Zaista će pamet većini ljudi toga vremena biti oduzeta.Ubijanje . smilovao. U hadisima je spomenuto da je ovaj ummet.upitaše ashabi. sallallahu alejhi ve sellem. se kaže: "Zaista je moj ummet ummet kome se Allah. rekao: "Pred Sudnji dan biće mnogo "herdža". Allahov Poslanik. sahih)1^9 Mnogo od ovoga najavljenog već se ostvarilo. zbog kušnji u koje je zapao islamski ummet." (Ahmed 4/414 i Ibnu Madže 2/1309 3959 sahih) Ebu Hurejre. niti će biti kažnjeni.. nece se zavrsiti dunjaluk sve dok ljudima ne nastupi vrijeme u kojem ubica nece znati zasto je ubio. kaže: "Zaista je moj ummet. prenosi da je Allahov Poslanik." (Ebu Davud 11/358 (4258) i El-Hakim u EI-Mustedreku 4/253) U predaji Ebu Musa'a.Ne mislim na vaše ubijanje mušrika. prenosi da je Allahov Poslanik. rekao: "Tako mi Onoga u cijoj je rucL moja dusa. . u iskušenjima. zaista je njihova kazna u ubijanju. smilovao.odgovori Poslanik.

Njihova približenost u cijenama i ravnanje jednih prema drugima. čovjek danas za nekoliko sati može preći udaljenost. neće nastupiti Sudnji dan sve dok se neka plemena od mog ummeta ne priključe mušricima. sallallahu alejhi ve sellem. što nije bio slučaj ranije. Također. pa čak ako je i udaljeno. Neka nas Allah. sallallahu alejhi ve sellem. pa čim se promijeni cijena neke robe u jednom dijelu svijeta. ". odnosno dovu Allahova Poslanika. 25. žalosna je činjenica da nalazimo veliki broj ljudi." ( Et-Tirmizi 4/402. h..sahih) U pojašnjavanju ovoga predznaka ima nekoliko mišljenja a najprihvatljivije je da se time misli na smanjivanje bereketa u vremenu. bezvezne filmove. ne približe. mjesec kao sedmica. POJAVLJIVANJE ŠIRKA (VIŠEBOŠTVA) U OVOM UMMETU Allahov Poslanik. jedna drugoj.." (Ahmed.mjesec. dok se ne bude mnogo lagalo i dok se čaršije. En-Nesai. Ti učini bereket mome ummetu u ranjenju (ranim satima dana). Kada je već riječ o bereketu u vremenu onda je zgodno da tu spomenemo hadis. koji je živio u devetom hidžretskom stoljeću (umro je 852. dželle šanuhu. Čarsije su se medusobno približile u tri vida: 1. prepunjenom raznim stvarima koje oduzimaju korisno vrijeme.pa čak i onih koji se ubrajaju u učene (alime) da znaju po nekoliko sati dnevno . 24. u kojoj kaže: "Dragi Allahu. prenosi da je Allahov Poslanik. da nam dadne bereket u vremenu i da nam pomogne da ga utrošimo u ono što je korisno . komentarišući i ocjenjujući hadise Allahovog Poslanika. obaviti trgovinski posao i istog dana se može vratiti kući. dželle šanuhu. sat kao varnica. za koju je nekad trebalo mjeseci. pa kakav je slučiaj sa nama koji živimo u ovom vremenu. su jedan vid ostvarenja ovoga predznaka Sudnjeg dana." Današnje berze. izložbe i ostalo.Brzina saznavanja promjene cijena. sedmica kao dan. MEĐUSOBNA BLIZINA ČARŠIJA Ebu Hurejre. Ibnu Hadžer kaže: "Ovo smo doživjeli u našem vremenu. Ebu Davud. I pored. i pored saznanja da ćemo za svaku minutu svoga vremena biti pitani na Sudnjem danu. rahimehullah. sallallahu alejhi ve sellem. dan kao sat. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave kušnje." (Fethul-Bari 13/16) Kada je ovo bio slučaj sa Ibnu Hadžerom. igrajuci šah i sl. nije zadovoljan. uputi i zaštiti od trošenja vremena u ono čime On. tome slično. sallallahu alejhi ve sellem. dželle šanuhu. radijallahu anhu. za nekoliko minuta se ta cijena zna na drugom kraju svijeta." (Ahmed 2/537 i Et Tirmizi 6/624. 2. hasen) Iz ovoga hadisa se zaključuje da je najbereketnije vrijeme za rad i sticanje nafake u ranim jutarnjim satima. i koji je napisao toliko tomova knjiga. svega ovoga. brzina putovanja i savremenost radio-tehničkih uređaja. Molimo Allaha. 3. i dok neka plemena ne počnu obožavati kipove. sajmovi. kao što su lahkoća komunikacija.potrošiti gledajući utakmice." (Et-Tirmizi 6/466 i Ebu Davud 11/322 sahih) .Brzina putovanja iz jednog mjesta u drugo. Nadam se da se svi slažemo da neke poslove koje sada radimo daleko teže i sporije možemo završiti nego što je to bio slučaj prije desetak godina.sahih) Rahmetli Hamud Tvjejdžeri kaže: "Što se tiče međusobne blizine čaršija i trgova vjerovatno se tu misli na ovo što smo mi u ovom vremenu doživjeli.). kaže.bez ikakve dunjalučke ill ahiretske konsti . jer osjećamo da nam dani sada tako brzo prolaze.

južno od Taifa. sallallahu alejhi ve sellem. kad bi ste se vlasti dočepali. podstiče na dobročinstvo prema komšijama pa kaže: "Ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu. zbog nekakvih nevažnih dunjalučkih nesuglasica čak i po nekoliko godina ne govore. u Kur'anu kaže: "Zar vi ne biste. prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. alejhisselam. onda o tome bez ikakvog stida govore i ponoseći se pričaju." (EI-Buhari 13/76 i Muslim 18/32 sahih) Ovo se uistinu ostvarilo pa su ova sela. prenosi da je Poslanik. Kako oni ne razmisle o Kur'anu. mi je toliko preporučivao lijep odnos prema komšiji. pa vidimo da ljudi rade ružna djela.' (hasen) Ovi predznaci su se uveliko obistinili. sallallahu alejhi ve sellem. niti se posjećuju. dželle šanuhu. prenosi da je Allahov Poslanik." (Ahmed 10/26 i Hakim u Mustedriku 1/75 sahih) Enes. sallallahu alejhi ve sellem. tu je žalosna situacija. ili su im na srcima katanci. PODMLAĐENOST STARACA Ibnu Abbas. rekao: "Biće pred kraj dunjaluka ljudi koji će svoje brade farbati crnom bojom. Iz ovoga se da zaključiti da će se situacija toliko pogoršati i da će se ljudi vratiti onim džahilijetskim poslovima koje zdrav razum ne prihvata. a vrlo često samo jedan drugog ezijete i štetu nanose.KIDANJE RODBINSKIH VEZA I RUŽAN ODNOS PREMA KOMŠIJAMA Abdullah ibnu Amr. da se i pored toga što žive u istom gradu. da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom. POJAVLJIVANJE RUŽNIH I NEPRISTOJNIH DJELA. radijallahu anhu. rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje ružnih djela. Također je isti slučaj sa kidanjem rodbinskih veza. a što je još veći grijeh." (Muslim 16/176) 27. A Poslanik. a Zul-hales je kip koji su obožavali u džahilijjetu. i Ahiret neka lijepo postupa prema svome komšiji!" (Muslim 2/20sahih) "Džibril. kada se proširilo neznanje ponovo počela obožavati kipove i to je potrajalo sve dok nije Muhammed ibnu Abdul-Vehhab došao i pozvao ljude da obožavaju Allaha. kidanje rodbinskih veza i ružan komšijski odnos." (Prenosi ga Muslim 16/114) A što se tiče komšijskih odnosa. u obliku volja od golubova i ti ljudi neće ni osjetiti džennetski miris. Sve je to rezultat slabog imana. radijallahu anhu. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave: ružna djela i nepristojan (besraman) govor. nepristojnog govora i kidanje rodbinskih veza. sallallahu alejhi ve sellem. pa često vidimo one najbliže. radijallahu anhu. nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah." (Muslim 16/176 sahih) Ovo što je najavljeno u ovom . sallallahu alejhi ve sellem. dželle šanuhu. (Sure Muhammed 22-24) Allahov Poslanik. dželle šanuhu.U drugom hadisu se kaže: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se žene iz plemena Devs ponovo ne počnu gurati tavafeći oko Zil-halesa. Koliko ima ljudi da jedan kraj drugoga stanuju a u stvari se i ne poznaju. a da napuste ta ružna mjesta koja su kasnije i porušena. 26. kaže: "Neće ući u džennet onaj koji bude kidao rodbinske veze. sallallahu alejhi ve sellem. je strogo zabranio da se komšija uznemirava pa kaže: "Ko vjeruje u Allaha i ahiret (drugi svijet) neka ne uznemirava svog komšiju!" (Muslim 2/20) U drugim hadisima Poslanik. nego se čak dešava da rođena braća. Allah. prenosi da je Allahov Poslanik. rijetko kada ili nikako ne obilaze. jer Islam mnogo podstiče na očuvanje rodbinskih veza i upozorava na opasnost njihovog kidanja.

sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem. A to je upravo ono čega se Poslanik."( EtTaberani. prenosi da je Allahov Poslanik. ne bojim se za vas od siromaštva. prenosi da je čuo Allahova Poslanika. Poslaniku. radijallahu anhu. onda to uistinu lici volji od goluba. radijallahu anhu. kao što se otvorio onima koji su bili prije vas. bojao za svoj ummet. i klonite se škrtosti jer je upravo škrtost upropastila one koji su bili prije vas. radijallahu anhu. Škrtost ih je navela da prolivaju krv (da se ubijaju) i da ono što je zabranjeno smatraju dozvoljenim.radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik. biće spašeni " (Et-Tegabun 16) Džabir. govoreći o predznacima Sudnjeg dana. gramzivost i pohlepa vrlo ružne osobine koje Islam zabranjuje i obavještava da će onaj ko se kloni tih osobina biti spašen.sahih) Ovaj predznak se uveliko ostvario.hadisu već se ostvarilo pa vidimo mnogo ljudi koji svoju kosu i bradu farbaju crnom bojom.MNOŠTVO TRGOVINE Od predznaka Sudnjeg dana je rasprostranjenost trgovine. rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je raširenost i mnoštvo imetka i raširenost trgovine. pa ćete se u . prenosi da je Allahov Poslanik. trgovina se raširila i ljudi su pali u kušnju sakupljanja imetka i u tome se natječu. Allah. nego se bojim da će vam se dunjaluk otvoriti. malo dobrih djela će se raditi i škrtost će ispuniti ljudska srca. RAŠIRENOST ŠKRTOSTI. radijallahu anhu) a kosa i brada su mu bile bijele (sijede) kao sugama pa je Poslanik. ali ne sa crnom bojom!" (Muslim) Jedina prilika kada je dozvoljeno da ljudi farbaju kosu i bradu u crno je džihad (borba) jer tako izgledaju mladi i snažniji pa ih se neprijatelji više boje. je rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je pojavljivanje škrtosti. te u hadisu kaže: "Tako mi Allaha. u Kur'anu kaže: "A oni koji budu sačuvani gramzivosti. Ebu Hurejre. sallallahu alejhi ve sellem. dželle šanuhu. je doveden Kuhafe (otac Ebu Bekra." (Et-Taberani sahih) Inače su škrtost. Inače." (Muslim 16/134 sahih) Škrtost je bila razlogom njihove propasti na ovome svijetu. sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "Vrijeme će postati kratko." (Ahmed i El-Hakim 4/445 sahih) Amir ibnu Taglib. u kojem Džabir ibnu Abdullah. pa su se međusobno ubijali a zbog toga će biti kažnjeni i na Ahiretu. radijallahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. kako među ljudima tako i među ženama. farbanje kose ili brade crnom bojom je zabranjeno hadisom. pa kada još to ofarbaju crnom bojom. rekao: "Obojite ovo nečim. kaže: "Na dan osvojenja Mekke. GRAMZIVOSTI I POHLEPE Ebu Hurejre. da kaže: "Situacija će postajati sve teža a kod ljudi će se povećati škrtost. sallallahu alejhi ve sellem. 28. radijallahu anhu. ljudi će selam nazivati samo onima koje poznaju i raširiće se trgovina pa će čak i žena učestvovati u trgovini sa svojim mužem. rekao: "Pred Sudnji dan. sallallahu alejhi ve sellem. Ibnu Mes'ud." (E-Buhari 13/13) Muavija. 29. dželle šanuhu. Također se primjećuje da mnogi ljudi briju brade sa strana (obraza) a ostavljaju je na vrhu brade. prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem. radijallahu anhu. sahih) Također. rekao: "Klonite se zuluma jer će zulum (urađen na dunjaluku) biti pomračina (tmina) na Sudnjem danu." (Nesai 7/244 i Ahmed 5/69.

radijallahu anha. je stavio ruku na moju glavu i rekao: "O ibnu Havale. te će vas to upropastiti kao što je i njih upropastilo. pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa.Bezzar i Ebu Je'ala. sallallahu alejhi ve sellem." Ovo potvrđuje i hadis u kojem Abdullah ibnu Havale. sallallahu alejhi ve sellem. pa je od toga i propadanje. sahih) Allahov Poslanik. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa. je najavio da će ovaj ummet pasti u razna iskušenja i belaje zbog grijeha koje će činiti. prenosi da je Allahov Poslanik. Et-Taberani. pa ćete jedni drugima zavidjeti. MNOŠTVO ZEMLJOTRESA Ebu Hurejre. sallallahu alejhi ve sellem. kakav ćete narod postati (biti)? Radićemo ono što nam je Allah." (EI-Buhari 13/81) Seleme ibnu Nufejl Es-Sekuni." (Ahmed 5/288." (ElBuhari i Muslim. rekao: "Pretkraj ovog ummeta će biti: propadanje u zemlju. sallallahu alejhi ve sellem. kada preovlada griješenje i lopovluk . PRETVARANJE LJUDSKIH LIKOVA U ŽIVOTINJSKE LIKOVE I PADANJE KAMENJA SA NEBESA Allahov Poslanik. Aiša. naredio -odgovori Abdurrahman ibnu Avf. sahih) 31. kaže: "Allahov Poslanik. ali se sa ovim mnoštvom misli da će ti najavljeni zemljotresi duže trajati i biti opsežniji. sallallahu alejhi ve sellem. prenosi da je Allahov Poslanik. Ebu Davud 7/209." (Muslim 18/96) 30. Da neće biti drugačije. radijallahu anhu. a zatim će nastupiti godine zemljo¬tresa. pa čak i ako među ljudima bude dobrih. dželle šanuhu. belaja (iskušenja) i velikih događaja. sallallahu alejhi ve sellem.. rekao: "Pred Sudnji dan će biti mnogo umiranja. poniranje u zemlju. radijallahu anhu. kada vidiš da se sjedište hilafeta premjestilo u Svetu zemlju (desilo se za vrijeme Omejada) već se primaklo vrijeme potresa. dalje kaže: "Kada osvojite Perziju i Bizantiju.sahih) Iz hadisa se razumije da će nastupiti opća propast kada se počnu činiti grijesi. pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja s nebesa. . radijallahu anhu. tada će Sudnji dan ljudima biti bliži nego moja ruka tvojoj glavi." (EtTirmizi 6/418. Da..tome natjecati kao što su se i oni natjecali. međusobno ćete se natjecati (u imetku). sahih) Ibnu Hadžer kaže: "Mnogo je zemljotresa i u sjevernim i u istočnim i u zapadnim zemljama. radijallahu anhu." (Ahmed 4/104.odgovori Poslanik. i El-Hakim 4/425. sallallahu alejhi ve sellem. prenosi da je Allahov Poslanik. zatim se razilaziti i na kraju ćete jedni druge mrziti.upita Aiša. radijallahu anha. PROPADANJE U ZEMLJU. Pa zar ćemo biti upropašteni a među nama će biti dobrih ljudi? .

. radijallahu anhu. zaštiti od tih iskušenja. a nešto i sada a sve je to kao opomena pred tešku kaznu i to je jedan od načina zastrašivanja ljudi. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Allah. kao što smo to spomenuli u devetnaestom predznaku Sudnjeg dana. dželle sanuhu. sa zemlje ne uzme dobre ljude. 32. inšaallah. pa će ostati otpad i loši ljudi. sallallahu alejhi ve sellem. muzika i bude se pio alkohol -odgovori on.. dželle šanuhu. sallallahu alejhi ve sellem.A kada će to biti? . ODLAZAK DOBRIH LJUDI Od predznaka Sudnjeg dana je postepeno nestajanje dobrih i hairli ljudi a namnožavanje loših. kada se raširi griješenje i lopovluk . tako da će nastupiti vrijeme pa će ostati samo loši nad kojima će biti Kijametski dan.sahih) Treba napomenuti da pored ovog propadanja u zemlju. To je već spomenuto u hadisu kada je Poslanik. pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa. Međutim.Ibnu Mes'ud. Imran ibnu Husejn. upitan: ". nešto u ranije vrijeme. niti šta je dobro a šta loše. Kada se pojave pjevačice. dželle šanuhu. pa će ljudi. Abdullah ibnu Omer. Već smo napomenuli neke hadise koji govore o poniranju u zemlju i pretvaranju u životinjske likove u osmom i devetom predznaku Sudnjeg dana. Već se obistinilo propadanje u zemlju na nekoliko mjesta. rekao: "U ovome ummetu će biti: propadanje u zemlju." (Ahmed i El-Hakim sahih) Ovo vrijeme će nastupiti kada nestane nauke i učenih ljudi. pretvaranje u životinjske likove i padanje kamenja sa nebesa. da će se ljudi početi ponašati kao majmuni i svinje." (Et-Tirmizi 6/458. prenosi da je Allahov Poslanik. pa zar ćemo biti uništeni a među nama ima dobrih? • Da. Pogledaj 65-i ajet sure Bekare i pomenute hadise u osmom predznaku Sudnjeg dana. Dobri ljudi će nestati kada se među ljudima raširi griješenje. ne bi li se okanili griješenja." (Ibnu Madždže 2/1349. Neka nas Allah. jer kad dobri ljudi vide da se čine grijesi pa to ne spriječe onda se širi fesad (nered) i tada će ih Allah. Neki učenjaci smatraju da će pretvaranje u životinjske oblike biti samo u prenesenom značenju.." (Buhari 13/11) 33. sallallahu alejhi ve sellem. prenosi da je Allahov Poslanik. te kada se zanemari naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Također se napominje da će ova kazna zadesiti one koji budu slušali muziku i pjevačice i pili alkohol. imaju i tri velika propadanja u zemlju koja će biti pomenuta u velikim predznacima Sudnjeg dana. ne znajući šta je halal a šta haram. koji neće dobro smatrati dobrim niti će loše smatrati lošim. sve skupa kazniti. radijallahu anhu.odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "Pred Sudnji dan. sallallahu alejhi ve sellem. pa bi bilo dobro da ih pročitas. uzeti neznalice koji će bez znanja davati fetve (fikhske odgovore) pa se pazite i fetvi i pitanja/odgovora na vjerska pitanja na web stranicama gdje odgovaraju ljudi koji to bi trebali raditi a mozemo se i uvjeriti da u današnjem vremenu skoro svaka islamska stranica ima pitanja/odgovori rubriku i strogo vam savjetujemo da se klonite odgovora koji ne dolaze od ljudi koji su sluzbeno zaduzeni za to od islamske zajednice. sallallahu alejhi ve sellem. sebi za pretpostavljene. ispravnije mišljenje je da će se to stvarno dogoditi kao što se dogodilo ranijim narodima. sahih) U nekim hadisima se pominje da će ove vrste kazne biti spuštene na pojedine nevjerničke frakcije kao što su zenadika(nevjernici) i kaderije (koji vjeruju u neograničenu slobodu volje). nastupiće propadanje u zemlju.upita jedan čovjek. prenosi da je Allahov Poslanik. tj. UZDIZANJE I POŠTIVANJE GRIJEŠNIKA I POKVARENIH LJUDI . radijallahu anhu.

" (EI-Buhari 11/333 i Muslim 2/167) Ovo se uistinu ostvarilo pa danas nalazimo da ljudi hvale nekog čovjeka. Huzejfe. prenosi da je Allahov Poslanik.. U to ulazi postavljanje na položaje i davanje vodećih funkcija onim najgorim među ljudima bez obzira na njihovo nevjerovanje. nasuprot njemu pojavit će se loš čovjek. opisujući ga najljepšim osobinama. Neka nas Allah. ahmak kojem se ne zna ni porijeklo ni loza on će tada biti najsretniji. . prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. u kojima će se vjerovati lažljivcu a nevjerovati onome koji istinu govori. sallallahu alejhi ve sellem." Ovaj predznak Sudnjeg dana se već ostvario pa danas vidimo da ljudi nazivaju selam samo onome koga poznaju. pa će se za nekog čovjeka sa divljenjem govoriti: "Kako je on jak. rekao: "Zaista će nastupiti vrijeme varljivih godina." ( EI-Buhari 11/332 ) Ebu Hurejre. govoreći o nestanku povjerenja. i glavnu riječ će imati maloumni i nesposobni. radijallahu anhu. NAZIVANJE SELAMA SAMO POZNATIM OSOBAMA Od predznaka Sudnjeg dana je da ce čovjek nazivati selam samo onome koga poznaje. radijallahu anhu. snažan..Od predznaka Sudnjeg dana je uzdizanje i davanje prednosti pokvarenim i lošim ljudima u odnosu na dobre i poštene ljude. ili je čak neprijatelj muslimanima i radi na rušenju Islama. davati emanet (povjerenje) varalici a povjerljivom se neće vjerovati. pa se dobro bude smatralo lošim. se u jednom hadisu kaže: "Kada se poslovi predaju. sallallahu alejhi ve sellem. nepoštenje i ostale ružne osobine kojima se odlikuju. rekao". pametan i sl. Ibnu Mes'ud. radijallahu anhu. radijallahu anhu. ne pridajući važnost onome što se oko njega dešava. isčekuj Sudnji dan." (Ahmed sahih) Također. prenosi da je Allahov Poslanik." a u njegovom srcu neće biti ni najmanji dio imana (vjere). rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je i da će se oni donji (lošiji) uzdizati nad onima gornjim (boljim)"( Et-Taberani u "El-evsatu" sahih) ' Vezano za ovaj predznak je i : VESELJE AHMAKA LUKE'A IBNU LUKE'A Kada se pojave iskušenja i kada se vjernik bude bojao za svoj iman od lopovluka i svega drugog. rekao: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek čovjeku nazivati selam. jer je Allahov Poslanik. a neće mu ga nazivati ni zbog čega drugog nego zato što ga poznaje. rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok se ahmak Luke' ibnu Luke' ne bude najviše veselio i radovao dunjaluku. loše dobrim i tome slično. sallallahu alejhi ve sellem. sallallahu alejhi ve sellem." a on je u stvari najveći griješnik. kako je pametan. Svakako da će to vrijeme nastupiti kada se izokrenu činjenice. onima koji nisu za to sposobni. prenosi da je Allahov Poslanik. Kada se to desi znaj da je Sudnji dan blizu. govoreći o njemu: "Kako je pošten." (Ahmed 5/326 sahih) U drugoj predaji se kaže: "Pred Kijametski dan nazivaće se selam samo nekim ljudima.| sallallahu alejhi ve sellem. kako je dobar i snalažljiv. radijallahu anhu. zaštiti od svih iskušenja. glupak." (Et-Tirmizi (2210) i Ahmed 5/389 hasen) Huzejfe. i najslabiji vjernik sa najmanje povjerenja. Pogledajmo neke hadise koji o tome govore: Ebu Hurejre. prenosi da je Allahov Poslanik. To je u suprotnosti sa Sunnetom. dželle sanuhu. 34.

Na njihovim glavama ce biti punđe (frizure) kao grbe iznemoglih deva.odgovori on." (EI-Buhari 1/82) Nazivanje selama povećava ljubav među ljudima. a time se povećava iman (vjerovanje) sa kojim će se ako Bogda ući džennet. TRAŽENJE NAUKE KOD NEZNALICA Ebu Umejje EI-Džumehi. šireći neistine o toj vjeri . Ebu Hurejre. tražiti nauku kod neukih. proglašavajući ostale muslimane kafirima i unoseći sumnju i smutnju medu njene pripadnike. rekao: "Pretkraj života moga ummeta će biti ljudi koji će jahati (voziti se) na udobnim sedlima (sicovima) sličnim onim u kućama. nahođenja i stremljenja razjedinjeni. (Pro)kunite ih jer su one ionako proklete. sallallahu alejhi ve sellem. prenosi da je Allahov Poslanik. kaže: "Ljudi će biti i ostati ispravnom putu sve dok budu uzimali znanje i praksu od Poslanikovih. radijallahu anhu. Također. rekao: "Nećete ući u džennet dok budete pravi vjemici. čiji su hirovi. Hoćete li da vas uputim na posao.. radijallahu anhu." (Ibnu Mubarek u Kitabuz-zuhdu sahih) Abdullah ibnu Mubarek koji je prenio ovaj hadis je upitan: .“ Ibnu Mes'ud. je jedne prilike upitan: "Koji Islam je najbolji?" On je odgovorio: "Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaje. ." (Muslim 2/35) 35.To su oni koji govore prema svojim hirovima i nedozrelim mišljenjima. sallallahu alejhi ve sellem.podsticao da se naziva selam i onome koga poznajemo i koga ne poznajemo. tj. a nećete biti pravi vjernici dok se ne budete međusobno voljeli. radijallahu anhum.. prenosi da je Allahov Poslanik. RAZGOLIĆAVANJE I NEPROPISNO OBLAČENJE ŽENA Od predznaka Sudnjeg dana je da će žene napustiti islamski odgoj pri oblačenju." (Ahmed. radijallahu anhu. Poslanik. radijallahu anhu. sallalla¬hu alejhi ve sellem.. ashaba.A ko su ti neuki? . a slična predaja je i kod EI-Hakima 4/436 sahih) .. sallallahu alejhi ve sellem. 36. sallallahu alejhi ve sellem. Ibnu Omer. kada ga budete radili međusobno ćete se voljeti?! Jedni drugima nazivajte selam. i učenih ljudi. rekao: "Tri su stvari od predznaka Sudnjeg dana: prvo je. od onih koji uvode i sprovode bid'ate (novotarije) u vjeri. ali kada im znanje počne dolaziti od neukih. govoreći o takvim ljudima je rekao: "To su oni koji su uzimali znanje od neukih. Et-Taberani u Kebiru i El-evsatu i Abdurrezak u EI-Musannifu 11 /346 sahih) Nema sumnje da se u one od kojih ne treba uzimati znanje ubrajaju vehabije i svi oni koji ne žele dobro Islamu i muslimanima. prenosi da je Allahov Poslanik." (Ibnul-Mubarek. pa će se tako oblačiti da ta odjeća neće pokrivati njihove stidne djelove tijela. onda će biti upropašteni. dolaziće tako do pred džamijska vrata a žene će im biti razgolićene i slabo obučene.

i tu odjeću oblače najpoznatije svjetske prostitutke. sallallahu alejhi ve sellem. dželle šanuhu. onda će ga Allah. dželle šanuhu. najbolje zna kada će i kako to biti. 38. dželle Sanuhu. počastiti lijepim snovima koji će se obistinjavati. ill bolje rečeno neodjeća. kobajagi. ali je ostao ovaj . oblače i pokrivaju tankim i providnim platnima. rekao: "Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio: Ijudi koji nose bičeve slične kravljim repovima i njima tuku narod. i razgolićene i nepropisno obučene žene. MNOŠTVO I RAŠIRENOST PISANJ Ibnu Mes'ud. rijetko će se dešavati da se san vjernika ne obistini.sahih) Sa ovim pojavljivanjem pera . prikazujući je na modnim revijama." (Muslim 17/190) Ovo se već uveliko ostvarilo pa vidimo žene da se. pa obzirom da će se vjernik osjećati usamljenim i neće imati društva niti pomagača. zna najbolje . Na žalost. San vjernika je četrdeset i peti dio poslanstva." Još se napominje da će ovaj predznak nastupiti kada nestane nauke. srdžba izaziva." (EI-Buhari 12/404 i Muslim 15/20 sahih) Ibnu Ebi Džemre kaže: "Mudrost ovoga se krije u tome što će vjernik pretkraj dunjaluka biti usamljen. Obzirom da je Muhammed. . dželle šanuhu. sallallahu alejhi ve sellem. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. što se ubraja u mijenjanje Alahovog. pojavljivanje pera (olovke). poslednji Poslanik onda nema više poslanstva. all je ta odjeća je toliko tijesna i ocrtava sve sramne dijelove tijela.. jer u hadisu stoji: "Islam je počeo sa malim brojem ljudi i ponovo će se svesti na mali broj“ (Muslim 2/176). dželle šanuhu. kao što su raniji narodi bill podsjećani slanjem Poslanika. a muslimani ostaju skrštenih ruku.a Allah. alejhisselam. prenosi da je Allahov Poslanik. bio to ukras. rekao: "Kada bude pretkraj dunjaluk. ima žena koje oblače (relativno) dugo. pa će im se zato i snovi obistinjavati. A Allah. niti će osjetiti njegov miris. a njegov miris se osjeća na tolikoj i tolikoj udaljenosti.. pa što god vjernik bude iskreniji u svom vjerovanju i san će mu se više obistinjavati. radijallahu anhum. stvaranja. koje naginju ljudima i zavode ih a njihove glave (frizure) su poput devijih grba. osim generacije ashaba. a ustvari to rade samo da budu zavodljivije i privlačnije muškarcima. je da se u zadnje vrijeme pojavila odjeća." (Ahmed. ISTINITOST VJERNIKOVOG SNA Od predznaka Sudnjeg dana je da će san vjernika biti istinit i da će se obistinjavati. sallallahu alejhi ve sellem. boja odjeće. Takođe. jer će njegova generacija biti najbolja generacija u ovom ummetu. koja je sašivena od platna na kojem su ispisani kur'anski ajeti.Ebu Hurejre. prenosi da je Allahov Poslanik. između stvari koje se još rade i čime se Allahova. rekao: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana. a najiskreniji san nekog od vas će biti san onoga koji je najiskreniji u govoru. U tu zabranu ulazi i stavljanje perike i slično.četrdeset i peti . Neće ući u džennet. 37.dio poslanstva a to je lijep i iskren san koji ce vjernika tješiti i obećavati mu lijepu nagradu a istovremeno ga upozoravati na opasnost kazne. miris). radijallahu anhu.misli se na mnoštvo i raširenost pisanih djela. Ebu Hurejre. radijallahu anhu. radijallahu anhu. i oni će biti najiskreniji u svom govoru. i kada se islamski propisi zapuste i zaborave i ljudima bude potreban neko ko će ih podsjetiti na vjerske propise. Ta odjeća i pored toga što je duga ne može se nazvati islamskom jer je funkcija islamske odjeće da sakrije sve ono što bi privlačilo ljude. Ima jos jedno mišljenje da će se ovo desiti u vrijeme Isa'a.

dželle šanuhu. I upravo zbog nepostojanja ovog pomenutog islamskog. Koji su najvažniji mali predznaci Sudnjeg dana? JEZIČNO ZNAČENJE I SMISAO PREDZNAKA SMAKA SVIJETA." (Et-Taberani hasen) Inače je mladak kod prve noći njegovog pojavljivanja izuzetno tanak pa će se pred Sudnji dan pojavljivati deblji nego što je to uobičajeno te će zbog toga ljudi govoriti: ovo je mlađak drugog dana u mjesecu. stoji da je Allahov Poslanik. zbog savremenih strojeva za štampanje. a ne da bude stjecište čopora turista koji krnje svetost ovih Allahovih. propisa. da je Allahov Poslanik. Neka nas Allah. sallallahu alejhi ve sellem. jer malo ima korisnog i pravog znanja. govoriće se da je to mladak druge noći u mjesecu. prenosi da je Allahov Poslanik. pa kada se vidi prve noći. rekao: "Od predznaka blizine Sudnjeg dana je da će mlađak biti debeo. sallallahu alejhi ve sellem. radijallahu anhu..' (Et-Tajalisi El-Hakim 4/446. rekao: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana. TE POSEBNE NAPOMENE . zbog neznatne matenjalne koristi. kaže: "Kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata.' (Muslim sahih) I ne samo da se od džamije prave prolazi nego još gore od toga je da su džamije pretvorene u turistička mjesta. DEBLJINA MJESECA MLAĐAKA Abdullah ibnu Mes'ud. mnoštvo trgovaca i pojavljivanje nauke." (En-Nesai 7/244 sahih) Ovo pojavljivanje nauke ukazuje na raširenost onih stvari kojei pomazu u širenju nauke a to su knjige. zaštiti od toga i učini nas od onih koji ce poštovati svetost Allahovih. hasen) Ibnu Mes'ud. dželle sanuhu.U rivajetu kod Et-Tajalisija i En-Nesaije od Amr ibnu Tagliba. kuća." (Et-Taberani hasen) Ebu Hurejre. radijallahu anhu. To se uistinu i desilo u današnjem vremenu u cijelom svijetu. radijallahu anhu. rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će mladak biti debeo. rekao: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da će čovjek prolaziti kroz džamiju a u njoj neće klanjati dva rekata. kao što je to pomenuto u hadisu od Ibnu Mes'uda.kopiranje i ostalog.sahih) Allahov Poslanik. dželle šanuhu. kaže: "Zaista je od predznaka Sudnjeg dana da se džamije pretvore u puteve za prolaz. gdje ulaze svakako obučeni. prenosi da je Allahov Poslanik. 39. ili bolje rečeno neobučeni kafiri da bi ih razgledali. jer su i pored toga ostali u džehaletu (neznanju). 40. ali i pored svih tih olakšica vidimo da je džehl (neznanje) rašireno među ljudima. sallallahu alejhi ve sellem. radijallahu anhu. radijallahu anhu. sallallahu alejhi ve sellem. dželle šanuhu. kao što se to događa u mnogim džamijama u Istanbulu i drugdje. a to je istinito poznavanje Kur'ana i Sunneta sa njihovom praktikom u životu.. izvornog znanja vidimo da mnoštvo i raširenost knjiga i ostalih glasila ne koristi ljudima.NEMARAN ODNOS PREMA SUNETIMA NA KOJE ISLAM PODSTIČE VJERNIKE Od predznaka Sudnjeg dana je i omalovažavanje Allahovih. kuća. Zna se da su džamije napravljene da se u njima čini zikr i obavlja ibadet.' ( Ibnu Huzejme 2/283. sallallahu alejhi ve sellem.

v.a. 18. tako da će se oni sakrivati iza kamena i drveta.s. Oni će se dešavati pred kraj svijeta i označit će skoro nastupanje velikih predznaka ili sami njihov početak.s. Drugi su sabrali i veći broj. Obistinjenje događaja o kojima nas je naš Poslanik obavijestio.s.a. o čemu ćemo govoriti u drugom dijelu naše knjige.s. s.Pod malim predznacima Smaka svijeta podrazumijevaju se događaji o kojima nas je obavijestio Muhammed. U suprotnom ne bi bilo smisla nazivati ih malim predznacima. s. Svi mali predznaci Smaka svijeta su se odigrali. Smisao izraza ”mali predznaci” je u tome da nakon njihovog pojavljivanja dolazi vrijeme velikih predznaka Smaka svijeta. ljudi malih očij u.s. tačno onako kako ih je nagovijestio Muhammed. Ibn Madže hadis sličan ovome navodi u poglavlju o Mehdiji.”2 – Povlačenje rijeke Eufrat koja će ostaviti iza sebe brdo zlata oko kojeg će se ljudi boriti. ali će ono progovoriti – Allahovom dozvolom – a što neće biti čudno jer je to vrijeme odigravanja jako čudnih događaja. zbog čega Ibn Hadžer kaže: “To upućuje na to da će se ta borba desiti u vrijeme Mehdije. Muhammed. a. treba da pojača vjerovanje u istinitost onoga sa čime je on došao.s. s. te zato što on “ne govori po hiru svome!”[1] 3. pa su zabilježili preko devedeset malih.v. zbog razlike u priznavanju vjerodostojnosti određenih predaja – u svakom slučaju. koji će nagovijestiti skori nastup Kijametskog dana.”[3] .v. Muhammed. Izraz ”predznaci Smaka svijeta” uzet je iz kur'anskog i hadiskog teksta. kao npr: – Borba muslimana protiv Židova. spljoštenih noseva i okruglih i širokih lica. s. – Borba muslimana protiv Turaka.a. crvenih lica. evo Židova iza mene! Dođi i ubij ga!”[2] Ovo će se desiti nakon pojave Mehdije.” Džibril reče: ”Obavijesti me o njegovim predznacima!” Pa Muhammed. nas je obavijestio o ovim događajima čije je poznavanje u to vrijeme bilo nadnaravno. Prije nego počnemo izlaganje malih predznaka. kaže: “Neće nastupiti Smak svijeta sve dok ne dođe do borbe između muslimana i Turaka.s. kaže: ”Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe.a. robe Božiji. a već su predznaci njegovi tu. u jednom hadisu odgovara na pitanja Džibrila o početku Smaka svijeta. Neki islamski učenjaci su nastojali da saberu sve predznake koji su spomenuti u hadisima.a. htio bih ukazati na nekoliko stvari: 1. Ovo će se desiti u vrijeme Mehdije. zbog čega Buhari navodi ovaj hadis u poglavlju o pojavi vatre. s. muslimanu.v.” Muhammed.v. ako oni svojim obistinjenjem nebi nagovijestili dolazak velikih predznaka. s. koji će ubiti Dedžala i poraziti njegove sljedbenike Židove. jer je on sačuvan od grijeha. Allah. o.š. razlika nije velika. te kada vidiš bosonoge. a neki manje od pomenutog. pa kaže: ”Upitani o tome ne zna ništa više od onog koji pita.a. Neki ljudi pogrešno ubrajaju u male predznake događaje koji će se desiti nakon pojave velikih predznaka. siromašne pastire da se nadmeću u izgradnji kuća!” Dio vjerodostojnog hadisa koji bilježi Muslim u Sahihu. U toku te bitke Židovi će se sakrivati iza kamenja i drveća. pa će i kamen i drvo govoriti: “0. odgovori: ”Kada robinja sebi rodi gospodaricu. 2. Muhammed. nakon pojave Dedžala. te silaska Isaa. (gajb). dž.v.

a.Muhammed. a to je ubijanje.a.v.v. s. 8.s. te razgovor čovjeka sa kićankom svoga biča. Pojava bestidnosti i razvratna govora. NAJVAŽNIJI MALT PREDZNACI SMAKA SVIJETA U ovom poglavlju ćemo spomenuti najvažnije male predznake bez posebnog komentara. Unajmljivanje pjevačica.Ovim se aludira na mnogobrojna islamska osvajanja u kojima će biti veliki broj robinja koje će rađati djecu svojih gospodara. Raširenost nemorala (bluda). Muhammed. kaže: “Kada se poslovi prepuste onima koji za to nisu sposobni. Također je moguće da se ovim aludira na neposlušnost djece prema roditeljima. jer se pouzdano zna da će Isa. a koja će.s. Ovi i slični događaji desit će se nakon silaska Isaa.a. Za svaki pomenuti predznak.s. a.” 3 5. kao sinovi svojih očeva. Pijenje vina i njegovo nazivanje drugim imenima. nego i na drugim mjestima. i umnožit će se heredž. Da vidiš bosonoge. . očekujte Smak svijeta. Da robinja sebi rodi gospodaricu. 3. kaže: “Ljudi iz mog ummeta će piti vino.a. siromašne pastire kako se nadmeću u gradnji velikih kuća. Muškarci će oblačiti svilenu odjeću. Smatranje dozvoljenim muzičkih instrumenata. kaže: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život Isa sin Merjemin će iz doline Fedždžur-Revha’ početi sa obavljanjem hadždža ili umre.v.”[5] 6. tako da će se dijete odnositi prema svojoj majci kao prema ropkinji. l l. Muhammed.a. 2. svilu. Neka je sal avat i selam na našeg Poslanika i na njegovu porodicu! 1.s. To će se desiti nakon smrti Isa. s. s. ili i jednog i drugog. Prepuštanje poslova onima koji ih nisu dostojni. Muhammed.s. s.a. osim tamo gdje to bude neophodno. kaže: “Pred Smak svijeta će se raširiti neznanje a nestat će znanja.v. Prevara i optužba nevinog.s.. biti slobodni i nadređeni svojoj majci koja je robinja. kaže: “Zasigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će blud. Muhammed. a. s. 13. spomenut ćemo i vjerodostojan hadis u kojem se on spominje. “[4] – Povratak zelenila i rijeka na Arabijskom poluotoku. 9. ne samo među Arapima. Mnoštvo ubistava. – Rušenje Kabe od strane jednog kratkonogog Etiopljanina.s.– Razgovor između ljudi i životinja.”[7] 10. vino i muzičke instrumente smatrati dozvoljenim. obaviti hadždž.Ova pojava je danas jako raširena. a nazivat će ga drugim imenima.v.s. Oba ova tumačenja su se obistinila u svakodnevnom životu. Ovo će se odigrati nakon početka velikih predznaka Smaka svijeta. pa na to treba obratiti pažnju.”[6] 7.

a. pa će je šejtan jahati. Blizina čaršija (tržišta).”[9] 17.Bit će pitani.a. s.v. Muhammed.Muhammed. pa će davati odgovore bez znanja i tako skrenuti s pravog puta i druge u zabludu odvoditi. Također.v. kratkoća vremena i blizina čaršija. 18. Pojava velikih nereda i raširenost zla.” Poslanik odgovori: “To je glupak koji će donositi presudu u općim poslovima. s.v. 19. s.”[8] 15. tako da će pokrivati jedan dio tijela. ili će oblačiti usku i prozirnu odjeću.14.Egipatski seizmolozi tvrde da je zemlja došla u stanje neprestanog podrhtavanja.v. koje nisu dobro upućene u nauku. Davanje povjerenja varalici.a. “[11] 23. s.Muhammed.s. Selam će biti samo za poznatog. 22. kaže: “Neće nastupiti Smak svijeta sve dok se ne povuče znanje.a. Udruživanje drugih naroda protiv muslimana kao što se grupa ljudi okupi oko posude za jelo. kaže: “Doći će vrijeme u kojem čovjek neće voditi računa o nafaki koju je stekao: da li je to na halal način. “3’ 25.s. niti će njome pomoći onome ko će imati potrebu za njom. s.v. Muhammed. s.Ovo se odnosi na poznati sukob između Alije i Muavije. i nepovjerenje prema povjerljivom a povjerenje u varalicu.s. čime se ukazuje na raširenost trgovine.a.a. 28. Da se ne vodi računa o halal opskrbi. čovjek će kupiti kuću ne zbog toga što mu je neophodna za stanovanje. 20.v. Muhammed.”33 27.a. pa će godinama biti prazna i šejtani će je nastaniti. s. a neobavljanje namaza u njima.s. Pojava razgolićenja kod žena. kaže: “Kuće i deve će biti za šejtane pripremljene. s. kaže: “Od predznaka Smaka svijeta je bestidnost i razvratan govor.s. kaže: “Pred Sudnji dan će biti vrijeme prevare. “[10] 21.Muhammed.Muhammed.a.”[13] 29.s.v. neće se selam nazivati osim onome ko je poznat. Glupaci će zauzeti počasna mjesta i vodit će brigu o poslovima od općeg interesa. kaže: “Jedan od predznaka Smaka svijeta je traženje znanja od nezrelih. prekidanje rodbinskih veza.U vremenu će nestati berićeta. Presudu će donositi ruwejda” Ashabi upitaše: “Ko je to ruwejdaV.tj.v. Prolazak kroz džamije. Traženje znanja od nezrelih osoba.”[12] 26. 24.s. Mnoštvo zemljotresa. kaže: “Jedan od predznaka Smaka svijeta je da čovjek selami samo onog ko muje poznat. Opća raširenost laži. kaže: ” … raširenost laži. Pojava iznenadne smrti kod ljudi. rašire zemljotresi. kaže: ” …i kada kroz džamije budete prolazili i kada se pojave iznenadne smrti. kada će se optuživati povjerljivi a lažljivcu će se ukazivati počast.v. pojave neredi i umnože ubistva. 16. ili ne. čovjek će jahati devu koju će pratiti druga a koja neće služiti za jahanje.”[14] .a. a drugi će otkrivati. s.tj. Borba između dvije muslimanske vojske čiji će poziv biti isti. Muhammed. Deve i kuće će koristiti šejtani. Kratkoća vremena.Muhammed.s.s.

v.”38 33. povjerenje izgubljeno. Društvena bogastva će biti izložena otimačini. a prema svojoj majci bude neposlušan.s. 45. Raširenost škrtosti. a grub prema svom ocu. 41. ili poniženja.a.. s. Raširenost nepokornosti među ljudima i jako malo činjenje djela za ahiret. Gubljenje povjerenja. 42. kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ljudi ne budu natjecali u gradnji džamija. pa se ljudi neće ustručavati od pljačke i zatajivanja te imovine. zekat kao kazna.” [16] 32. učenjak u znanju. kaže: “Tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša.a.v. Nemarnost ljudi prema vjerskim propisima. Muhammed. kaže: “Kad bude zarada promjenjiva.s. s.”[18] 44. Poštivanje čovjeka zbog straha od njegovog zla.tako da će svi škrtariti sa onim što posjeduju. Grub odnos prema ocu. Kupovina položaja.s.v. tj.s.”[15] 31. s. . 40. kada se budu naručivale pjevačice i muzički instrumenti. kada se povise glasovi u džamiji i vođa naroda bude najbjedniji.s.a. te najugledniji bude najpokvareniji. Muhammed. a lijepo ophođenje prema prijatelju.v. Muhammed.a. 43. Farbanje glava crnom bojom. a proizvođač u onome što proizvodi. kada se čovjek bude poštivao zbog straha od njegovog zla. a da najpokvareniji među njima bude ugledan. Pokoravanje čovjeka prema svojoj ženi. Međusobna ubijanja bez ikakvog povoda. a ne zbog njegove zasluge i plemenitosti. kaže: “Doći će vrijeme kada će neko željeti da me vidi u snu više nego što voli svoj imetak ١ porodicu.v.s. 37. a ubijeni zbog čega je ubijen. dobar prema prijatelju. s.a. Da vođa jednog naroda bude najbjedniji. Mnoštvo policije zbog velikih nereda. Natjecanje u gradnji džamija i njihovo uljepšavanje. a povećat će se škrtost.a to će biti vrijeme općih nereda i otuđenosti od vjere.Muhammed. ili izobličenja. Tada neka ljudi očekuju crveni vjetar. 39. Davat će se prednost čovjeku u predvođenju namaza zbog lijepog glasa. kada se ona prekine. s.v. 34. dolazak na položaj putem mita. Velika želja za snoviđenjem Poslanika.30.”[17] 36. a neposlušnost prema majci.v. kaže: “Rad će se umanjiti. Muhammed. te događaje koji će slijediti jedni druge. Bogataš će biti škrt u svom imetku. te kada posljednji iz ovog ummeta budu proklinjali prve. doći će vrijeme kada ubica neće znati zbog čega je ubijao. om neće osjetiti m mirisa džennetskog.s. 46.a. kaže: “Pred Smak svijeta će se pojaviti narod koji će farbati glave cmom bojom. 38. s. makar on bio najmanje učen i najmanje vrijedan među prisutnim ljudima. kao što se raspe ono što je nanizano na nisci.a.”39 35. kada se budu pila alkoholna pića i oblačila svila. Podizanje glasova u džamiji.Muhammed. kada se bude čovjek pokoravao svojoj ženi. s.

v. Da dijete bude okrutno. Masovno umiranje od epidemije kuge i drugih zaraznih bolesti.Ovo je jedna od zadivljujućih stvari o kojima nas je obavijestio Muhammed. potvrđuju njeci Muhammeda.a. 50. Uzdizat će se varanje. Mnoštvo i raširenost pisanja. s.v.” “Odakle to?” – upitali smo. 58.v. a žene će im biti razgolićene. 56. s. 52. s. s.”[23] 60. r. Priželjkivanje smrti zbog velikih iskušenja.”[22] 55.a. s.[21] 54. mnoštvo policije.poput epidemije kuge za vrijeme hilafeta Omera.s.s.s: “Pred kraj života moga ummeta će biti ljudi koji će se voziti u udobnim sedlima sličnim onim u kućama. a desit će se pred kraj postojanja dunjaluka. Dolazit će tako do pred džamijska vrata. . kaže: “Doći će vrijeme kada stanovnicima Iraka neće moći doći ni roba ni novac. kaže: “Kada se moj ummet uzoholi i budu ih služili sinovi perzijskih i vizantijskih kraljeva. Muhammed. kaže: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok čovjek ne bude prolazio pored mezara drugog čovjeka govoreći: ‘Kamo sreće da sam na njegovom mjestu!”‘ Bilježe Buhari i Muslim. u mjestu Amvas i svjetski ratovi.” “Odakle to?” – upitali smo.v.s.a. s. pa zatim i Palestine.v.s.s. Smrt Muhammeda. Muhammed.s. Ova dva prethodna predznaka su najinteresantnije stvari o kojima nas je obavijestio naš Poslanik. Također će im biti uskraćena hrana i pomoć. prekidanje rodbinskih veza i skupina mladića koja će od učenja Kur'ana praviti koncerte. r.a. Da žena učestvuje sa svojim mužem u poslu i trgovini. “Od Vizantijaca!” – reče.a. Muslim.Ovo se desilo za vrijeme hilafeta Omera. 53.47. ،Bilježe Buhari.a. Blokada ili sankcije nametnute Iraku kome će biti uskraćena hrana i pomoć. ne zbog vjere. Pojava raskoši i lagodnog života među muslimanima.Muhammed. 61. Pojava automobila. raširit će se trgovina. 57.a. Nedavna blokada Iraka. kaže: “Pred Sudnji dan ljudi će nazivati selam samo onima koje poznaju. nego da bi se dobio položaj ili stekao imetak.a. v. Reći će se čovjeku: ”Kako si tvrdoglav.v. Da kiša bude vruća.a. zli će vladati nad onima koji su dobri. kako si slomljen i raspamećen\ “U njegovom srcu neće biti ni trunke imana. Muhammed.”[20] 49. pa će žena učestvovati u trgovini sa svojim mužem. s. olahko prolijevanje krvi. prodavanje vlasti. s.Muhammed. nearapa koji će to činiti!” Zatim je rekao: “Doći će vrijeme kada stanovnicima Šama neće moći stići ni novac ni roba. a poštenje će biti ponižavano. kaže: “Požurite sa dobrim djelima prije nego se desi šest stvari: vladavina glupaka. Mnoga prolijevanja krvi.v.a. Odndosno.v. On nam odgovori: “Od stranaca. Trmizi i Ibn Madže. 51. s.a. Traženja znanja.s. 62. Sirija ). Ahmed. Birat će se jedan od njih da im melodično uči bez obzira što najslabije poznaje fikhske propise!”[19] 48. a omalovažavati plemeniti ljudi.s. 59. Jordan. poštovat će se griješnici. Oslobođenje Kudsa. Blokada Sama (Palestina.

[8] Bilježe Ahmed i Bezzar. jako brzo. a Albani ga spominje u Sahihu pod brojem 1883. To je događaj koji će se sigurno desiti. [7] Bilježi Buhari. [2] Dio hadisa koji bilježe Buhari i Muslim. 21 cm. ili (Evrope i Amerike) je posljednji mali predznak Smaka svijeta. Tvrdi uvez. a Albani ga spominje u Sahihu. Razlike su u datumu njenog početka a razlog tome je obim dostupnih informacija kod onih koji se bave ovom problematikom. Zatim iskušenje koje neće mimoići nijednu arapsku kuću. a ispod svake zastave će biti dvanaest hiljada. Uspostavljeno je primirje i počeci ovog posljednjeg predznaka su vidljivi.63. To je velika bitka u kojoj će muslimane predvoditi Mehdija. Ahmed i Taberani. . umiranje koje će vas zadesiti kao što ovce zadesi kuga. 157 str. Oni će vas iznevjeriti pa će vam doći sa osamdeset zastava. što će biti razlog krvavom boju između nas i njih. Al bani ga spominje u Sahihu. Neposredno pred ovu bitku desit će se još jedna velika bitka Armageddon koja će rezultirati izdajom kršćana. Zbog toga je uzet za temu jednog poglavlja ove knjige. ostati nezadovoljan. 64. izobilje imetka. [4] Bilježe Muslim i Ahmed. Primirje i ugovor koji će se uspostaviti između nas i Vizantijaca (Evropa i Amerika).s.Čovjeku će se. 65.tom 13. Mi tačno ne možemo odrediti kada će ona biti.a. Muhammed. ali kažemo da će se desiti jako.kao što su televizor i muzički instrumenti. umjesto sto dati tristo dinara. [3] Fethul-Bari. [9] Bilježe Taj alisi u Musnedu i Albani u Sahihu.3. te primirje između vas i kršćana. Prijevod Muharem Adilović. te Albani u svojoj zbirci pod brojem 2457. Primirje između nas i Rima. [1] En-Nadžm.” Bilježe Buhari. osvajanje Kudsa. To su velike bitke za koje se vrše pripreme ovih dana kroz razna savezništva i potpisivanja ugovora između raznih strana. Pojava visokih cijena. nakon što mu se da stotinu dinara. kaže: “Nabrojat ću šest predznaka Smaka svijeta: moja smrt. Mi sada živimo u miru sa kršćanima. Budite sigurni da će vijest o njenom početku uskoro doći! Neka je hvaljen Uzvišeni Allah! Odlomak iz knjige: ‘Blizina pojave Mehdije i smak svijeta’ Autor: Emin Muhammed Džemaludin. ali on neće biti zadovoljan. (i kod muslimana i nemuslimana). tako da će čovjek. [6] Bilježe Ahmed i Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ova bitka je poznata svima.v. ،e Albani u Sahihu pod brojem 229. Smutnja koja će ući u svaku arapsku i nearapsku kuću. [5] Bilježe Buhari i Muslim. s. Ovo je posljednji mali predznak jer će se pojaviti neposredno prije zadnjeg Krvavog boja. a njen početak se očekuje.

[16] Bilježe Ebu Davud i Nesai. [11] Bilježe Taberani. Ebu Davud i Ibn Madže.[10] Bilježe Buhari. Ibnul-Mubarek. Ahmed i Ibn Madže. [12] Bilježi Ahmed. Akos. a Albani ga spominje u Sahihu. Nesai. hadis je vjerodostojan [21] Bilježe Ibn Hibban i Hakim u Mustedreku 45 Bilježe Tirmizi i Albani u Sahihu [23] Bilježe Muslim i Ahmed. [18] Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis garib. [20] Bilježe Ahmed i Tajalisi. [15] Bilježe Ahmed. [14] Bilježi Ebu Davud. hadis je vjerodostojan. hadis je vjerodostojan. hadis je vjerodostojan. [17] Bilježi Muslim.bA .