You are on page 1of 2

‫نوعی کتری ابتدایی است که در آن آتش یک منبع ‪ (Pot boiler/Haycock boiler):‬بویلر دیگی‬

‫آب نیمه پر را از زیر گرم میکند‪ .‬این بویلرها راندمان بسیار پایینی دارند و امروزه کاربرد آنها منسوخ‬
‫‪.‬شده است‬
‫در مخزن بویلر فایر تیوب آب نیمه پر و حجم کوچکی در ‪ (fire tube boilers):‬بویلر فایر تیوب‬
‫‪ (fire‬یا فایر باکس )‪ (furnace‬بال به عنوان فضای بخار باقی مانده است‪ .‬منبع حرارتی داخل کوره‬
‫همواره در تماس با آب نگه داشته میشود و دمای سطح گرمایشی را درست در زیر نقطه جوش )‪box‬‬
‫نگه میدارد‪ .‬کوره را میتوان در یک سر فایر تیوب قرار داد که باعث افزایش طول مسیر گازهای داغ و‬
‫در نتیجه افزایش سطح گرمایش میشود‪ .‬افزایش طول مسیر را میتوان به وسیله حرکت دادن گازها‬
‫در مسیر عکس از راه یک لوله موازی و یا مجموعه ای از لولهها افزایش داد که به آن بویلر دو گذره یا‬
‫میگویند؛ در حالت دیگر )‪ (return flue boiler‬یا بویلر با برگشت دود )‪ (two-pass boiler‬دو پاس‬
‫‪ (3‬میتوان گازها را به کنارهها و به زیر بویلر و دودکش فرستاد که به آن بویلر سه گذره یا سه پاس‬‫گفته میشود‪ .‬بویلرهای فایر تیوب معمول دارای نرخ نسبتا پایین تولید بخار ولی ظرفیت )‪pass boiler‬‬
‫بالی ذخیرهسازی بخار هستند‪ .‬بویلرهای فایر تیوب بیشتر سوخت جامد میسوزانند اما با سوختهای‬
‫‪.‬مایع یا گاز نیز سازگار هستند‬

‫بویلر فایر تیوب‬

‫بویلر فایر تیوب دو پاس‬