You are on page 1of 18

STENOGRAFSKE BELEŽKE

NARODNE SKUPŠTINE
KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
BliOGRAD 1935 GODINE

GODINA 4

KNJIGA 1

ili REDOVNI SASTANAK

NARODNE SKUPŠTINE
KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
DRŽAN 14 NOVEMBRA 1935 GODINE U BEOGRADU
PRETSEDAVAO
PRETSEDNIK

STEVAN ĆIR1Ć
SEKKKTAR

MUSTAFA A. MULAL1Ć
Prisutni g. ff. Ministri: Pretsednik Ministarskog saveta i Ministar inostranih poslova dr. Milan M. Stojadinović; Ministar unutrašnjih poslova dr. Anton Korošec; Ministar saobraćaja dr. Mehmed Spaho;
Ministar be/. portfelja dr. Šefkija Behmen; Ministar poljoprivrede Svetozar Stanković; Ministar trgovine i industrije dr. Milan Vrbanić; Ministar fizičkog vaspitanja naroda i zastupnik Ministra socijalne
politike i narodno« zdravlja Mirko Komnenović; Ministar šuma i rudnika Dura Janković; Ministar prosvete Dobrivoje Stošović; Ministar finansija Dušan Letica; Ministar pravde dr. Mile Miškulin; Ministar
pošta, telegrafa i telefona dr. Branko Kaluderčić.

POČETAK U 11.20 ČASOVA
SADRŽAJ:
Pre dnevno« reda: I
Čitanje i uevijanje zapisnika
ц redovnog sastanka;
2
SaopSten.k' o koiistituisanjii stalnih skupštinskih
odbora: Veriflkadono« Adniinistrativnoif, Imunitetnog, Odbora za molbe i žalbe i Finansijskoj,';
:i - Saopšteti.io (ist^\i<i narodnih poslanika na položaje
pretsednifea opština;
4 ■ Saopžtenje interpelacije narodnoK poslanika dr. Kika
Puksa i drugova na Ministra prosvete o razreScnju Engelberta
Ganula, prvo« zanienika Staroste Saveza Sokola Kraljevine
Jugoslavije, od dužnosti člana banovinsko« Školskog odbora.
Govornici: Pretsednik Narodne skupštine Stevan Ćirić
(četiri puta); Vojislav Lazić.
Dnevni red: I
Izbor odbora za proučavanje zakonskog
predloga o privrednim zadrimama;
2
[zbor odbora za proučavanje predloga trgovačkejj
zakona;
Izbor odbora za proučavanje predloga zakona o
Istupima;
4
Izbor odbora za proučavanje zakonskih .predloga o
međunarodnim UKovorima i sporazumima; i

5
[2boi odbora za proučavanje predloga rezoluciji' o
izmeni alineje II § 19 Zakona o poslovnom rodu u Narodnoj
skupštini

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni poslanici, otvaram 111 redovni sastanak Narodne skupštine.
Pre no što predemo na samo čitanje zapisnika
prošlog redovnog sastanka, smatram za potrebno,
da dam ovu izjavu. U vezi jučerašnjeg govora narodno.o poslanika g. Milinka Milutinovića, a radi potpunog umirenja Narodne ^kupštine, Pretsedništvo
Narodne skupštine stoji na raspoloženju i poziva
svakog od gospode narodnih poslanika! da ga zajednički sasluša, ako koji ima i želi da u toj stvari
da kakvo obaveštenje.
Molim da se ova izjava primi k znanju. (Vojislav
Lazić: Molim za reč o povredi Poslovnika! — Glasovi
na levici: Tražimo reč).
Posle čitanja zapisnika izvolite se javiti za reč.
Sekretar Mustafa Mulalić pročita zapisnik II redovnog sastanka Narodne skupštine.
Pretsednik Stevan Ćirić: Ima li ko od gospode
narodnih poslanika kakvu primedbu na pročitani zapisnik? (Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik je
primljen. (Vojislav Lazić: Molim za reč radi povrede
Poslovnika). Po članu 48 Poslovnika tačno je utvrđen
red kojim se ide. Pre dnevnog reda čttćete sva saop42

Marka Kožula. inače ću Vam oduzeti reč. g. nastavljamo sednicu. Sreza srebreni čkog. za potpretsednika g. i izabrao za pretsednika g. Gospodin Vojislav Lazić. (Opšte burno pljeskanje). (Burno pljeskanje i povici: Tako je! — Graja i međusobna objašnjavanja između pojedinih poslanika sa desnice i levice neprekidno traju i pored opomena od strane g. Finansijski odbor izveštava da se konstituisao 13 novembra t. od dužnosti člana banovinskog školskog odbora. Juče je. a za sekretara g. Ovo pitanje u najvećoj meri pogađa dostojanstvo ovoga Doma. stenja i onda. a ako je Pretsednik Vlade doista pokušao da ga podmiti za glasanje davanjem ovoga novca. i izabrao za pretsednika g. Time su saopštenja iscrpljena i mogli bismo preći na dnevni red. (Pljeskanje i povici na levici: Tako je! — Protesti na desnici!) Molim gospodu narodne poslanike da me u ovom predlogu pomognu (Graja). Administrativni odbor izveštava. ako ko želi da traži reč o povredi Poslovnika. g. Borisava Živadinoviča. Radomira V. Sekretar Mustafa Mulalić (saopštava): Verifikacioni odbor izveštava da se konstituisao 13 novembra t. izjavu koju sam dao odmah na početku sednice. dr. Pretsednik Stevan Ćirič: Ove ostavke gospode narodnih poslanika na položaje pretsednika opština uzimaju se na znanje. što znači. g. Po § 48 Poslovnika sednica skupštinska počinje čitanjem zapisnika. — Narodni poslanik Milinko Milutinović izlazi na govornicu i uporno traži reč* —-Opšta graja). sa pristankom gospode šefova svih klubova. Vojka Čvrkića. a za sekretara g. Gospodin Rastko Petković. i to pitanje ima da reši Narodna skupština. Vojislav Lazić: Gospodo narodni poslanici. — to naglašavam.. želim da konstatujem ovo: Kada ja kao Pretsednik nešto učinim u saglasnosti sa šefovima klubova. dr. G. Mitu Dimitrijevića. pitanje se neće više raspravljati. a sada dozvolite meni da ja govorim. ja nisam završio. (Povici na desnici: Dosta! — Protesti na levici!). Gospodo narodni poslanici.. (Burno pljeskanje i povici: Tako je!) . . Izvolite čuti ostavke g. Još jednom želim da naglasim. Gospodo. Vi ste o toj stvari govorili. Zašto je on povredio Poslovnik? Povredio ga je zato i još jedanput više što je ovim saopštenjem pokušao da skine s dnevnog reda jedan predmet. koji se tim putem ne skida sa dnevnog reda. Todora Živkovića. onda je on kriv. Miloja Rajakoviča. dao sam — pre čitanja zapisnika. Sekretar Mustafa Mulalić (saopštava): Gospodin dr. Odbor za molbe i žalbe izveštava da se konstituisao 13 novembra t. može se za istu javiti. Branka Todorovića. koji se javio za reč o povredi Poslovnika. ako to učinim. — Narodni poslanik Vojislav Lazić prekida govor i odlazi sa govornice). Izvolite čuti izveštaj o konstituisanju stalnih skupštinskih odbora. (Vidi prilog). Pretsednika). saglasna cela Narodna skupština. za potpretsednika g. Vojislav Lazić (nastavlja): Vi mi ne možete oduzeti reč. da se pre čitanja zapisnika ne mogu činiti nikakva saopštenja. g. a ne Pretsedništvo. može se reći. narodni poslanik. da se konstituisao 13 novembra t.. da se jučerašnji incident okonča "dostojno ugleda Narodno skupštine. Izvolite čuti jednu interpelaciju. Imunitetni odbor izveštava da se konstituisao 13 novembra t. da sam svoju izjavu pre čitanja zapisnika dao po sugestiji i po pristanku gospode šefova svih grupa. Milana Kurilića. g. (Burno odobravanje i povici: Tako je! — Milinko Milutinović: Molim za reč!). Riko Fuks i drugovi narodni poslanici upućuju interpelaciju na Gospodina Ministra prosvete o razrešen ju En^elberta Gangla. da naglasim njeno izuzetno značenje. i ja sam dobio obećanje da. i izabrao za pretsednika g. (Glasovi na levici: Tako je!). a za sekretara g. prekidam sednicu. o povredi Poslovnika imate da govorite i ja ću Vam na to odgovoriti. koje je posle onog jučerašnjeg incidenta toliko potrebno. a po § 49 Poslovnika dolaze posle toga na red saopštenja. Pretsednik Stevan Ćirić: Ova interpelacija uputiće se nadležnom Gospodinu Ministru. po mišljenju g. za potpretsednika g. jer svima nama je stalo do toga. nego naprotiv. Jevrema Tomiča. Josipa Rogica. Gospodo narodni poslanici. I to sam učinio u tome trenutku. onda je sa tim. g. a za sekretara g. Pre no što predemo na dnevni red. ovde učinjen jedan incident od strane narodnog poslanika Milinka Milutinovića. da glasa za Vladinu listu. To je jasno. Pretsednika. dr. a za sekretara g. Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine narodni poslanice. učinio sam to zato. za potpretsednika g. Pretsednika Skupštine.000 dinara na ime mita. (Glasovi: Tako je!). izuzev ovu neznatnu nekolicinu. dr. zato što je on tvrdio. Sreza vučitrnskos:. Ako je Milinko Milutinović išao za tim da nanese uvredu Pretsedniku Vlade. (Graja. dr. ne zato da joj dam sporedno značenje. ne^o tek posle. On je izvršio povredu Poslovnika kod § 48 i § 49. i izabrao za pretsednika g.. Ljubomira Fantiča. Pretsednik Stevan Ćirič: Ovi se odborski izveštaji uzimaju na znanje. inače ću biti primoran da Vam oduzmem reč. To pitanje pogađa ovu Skupštinu po samoj izjavi g. Todora Lazarevića.g. za potpretsednika g. u ovom trenutku Vi ne govorite o povredi Poslovnika i ja Vas opominjem. .. narodni poslanik. Gajića. ima reč. Sekretar Mustafa Mulalić (saopštava): Gospodin Voca Šerif Bečirovič. (Posle prekida) Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni poslanici. narodnih poslanika na položaje pretsednika opština. izveštava Narodnu skupštinu da je podneo ostavku na položaj pretsednika Opštine kravičke. Pretsednik otvaranjem ove sednice nije se držao Poslovnika. (Živo objašnjavanje između poslanika sa levice i desnice. Milana Sekuliča. da mu je Pretsednik Vlade dao novac u sumi od 15. pošto se pročita zapisnik i primi. nego tek posle kada Pretsedništvo Narodne skupštine postupi prema svojoj izjavi. Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine narodni poslanice. to jest ova Skupština i zato predlažem za rešenje toga pitanja skupštinsku anketu.14 NOVEMBRA 1935.330 III REDOVNI SASTANAK . izveštava Narodnu skupštinu da je podneo ostavku na položaj pretsednika Opštine šaljske. pa mora da ga reši ovaj Dom. Ivana Jančića. da unesem u Skupštinu umirenje. prvog zamenika Staroste Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije. onda je on za to podmićivanje kriv. Pretsednik dao je ovde izjavu pre no što je zapisnik pročitan i time je povredio Poslovnik. i izabrao za pretsednika g.

. Dr. Sava Mikić Marko Ružičić. Zamenici: 1 Đorde Jevtić. i molim vas da mi je date. Branko Todorović. Tihomir Vasić. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mustafa Durgutovič.STENOGRAFSKE BELEŠKE Prelazimo na dnevni red. Osman Muratbašić. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nurija Pozderac. Borivoje Antić. Velimir Vrbić. 2 Vojko Kurtović. Radomir Nanović. g. Ivan Prekoršek. Todor Tonić.. 331 4 — Izbor odbora za proučavanje zakonskih predloga o međunarodnim ugovorima i sporazumima. Ilija Mihailović. Branko Dobrosavljević.) Na dnevnom je redu. Spasa Nićiforović. Mirko Košić. Mihailo Krstić. Dr. 6 Milan Petković. Cvetko Jeličić. Milan Badžak. gospodo narodni poslanici. Dr. Dr. Gospodo. Obren Savić. Manfred Paštrović. Jure Koce. (Dragiša Stojadinović: Ja sam se javio za reč. Dr. na dnevnom je redu izbor odbora. 3 — Izbor odbora za proučavanje predloga zakona o istupima. Radivoje Milošević. Uroš Nedeljković. Dr. Velimir Milijanović. Na dnevnom je redu: 1 — Izbor odbora za proučavanje zakonskog predloga o privrednim zadrugama. Milan Mravlje. Milan Perović. Časlav Nikitović. Borisav Živadinović. Luka Avramović. Bogdan Milinčić. Damjan Arnautović. Petar Kosović. Tanasije Dinić. Dušan Perović.) ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKOG. Vojislav Gaćinović. i 5 — Izbor odbora za proučavanje predloga rezolucije o izmeni alineje II § 19 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj skupštini.) O tome se govorilo. 42* . Ivan Juriša.. Predlagači: (Sleduju potpisi 10 predlagača. Rastko Petrovič. Stamenko Stošič. Živko Nikolić Dušan Subotić Gojko Pejin. Jovan Arandelović. Nikola Gavrilović. izvolite čuti redom liste članova i zamenika u tim odborima. Luka Šoški. Mihailo Krstić. Fran Šemrov. 5 Stjepan Novaković.. (Dragiša Stojadinović: Molim za reč. Dr. Dr. Pretsedniče. 2 — Izbor odbora za proučavanje predloga trgovačkog zakona. Danilo Đurović. Dr. Dr. Života Milanović. Podnesene su za svaki pojedini odbor po dve kandidatske liste i to: zajednička lista Jugoslovenske Radikalne Zajednice i Kluba skupštinske većine i zajednička lista Jugoslovenskog. Milenko Marković. Franjo Horvat. 3 Karei Doberšek. Andrej Veble. Živojin Dimitrijević. i više se o tome ne može govoriti. ODBOR ZA PROUČAVANJE ZAKONSKOG PREDLOGA O PRIVREDNIM ZADRUGAMA ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKE RADIKALNE ZAJEDNICE I KLUBA SKUPŠTINSKE VEĆINE Članovi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mita Dimitrijević. Velimir Jojić. Petar Bogavac. Šerif Voća Bećirović. Prema tome. Zamenici: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ljubomir Pantić. Vojislav Lazić. Nezavisnog i Radnog kluba. 4 Živko Danilović. NEZAVISNOG I RADNOG KLUBA Članovi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Vojislav Dordević. Milinko Milutinović. Vuk Vujasinović. Stevan Kraft.

Anton Širole Brnas. NEZAVISNOG I RADNOG KLUBA Članovi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ivan Mohorič. Mirko Došen. Dr. Branko Paunović. Zamenici: 1 2 3 4 5 6 7 Milenko Glišić. Dr. Dr. Milan Badžak. Brana Davinić. Viktor Fizir. Todor Tonić. Dr. Ante Mastrović. Milan Božić. Borivoje Durić. Stavra Trpković. Košta Aleksić. Zamenici: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uroš Nedeljković. Ljubomir Pantić. Ur. Dr. Dr. Anton Širola-Brnas. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ivan Prekoršek. Dr. Spira Hadži-Ristić. Dr. Košta Diniitrijević. Aleksandar Hutorka. Dragiša Stojadinović. Josip Rogić. Dušan Antonijević.' 15 16 17 18 19 20 21 Milivoje Perić. Dako Makar. Milovan Pinterović. Dorde Marković. Ljubomir Patrnogić. Miladin Veličković. Velimir Kursulić. Dr. Mijo Kajić.) ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKOG. (Sleduju potpisi 10 predlagača. Jovo Zagorac. Milorad Veselinović. Ismet-beg Gavran Kapetanović. • 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cvetko Jeličić. Dimitrije Mirković. Predlagan. Dušan S.) ODBOR ZA PROUČAVANJE PREDLOGA TRGOVAČKOG ZAKONIKA i ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKE RADIKALNE ZAJEDNICE I KLUBA SKUPŠTINSKE VEĆINE Članovi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dr. Dr. Vojislav Došen. . Josip Benko. Dr. Strabinja Borisavljević. Dr. Milan Vukićević. Sekula Zečević. Jovan Arandelović. Manfred Paštrović. Zejnel-beg Ibrahim Stracimir Živko Popović. Luka Mijušković.332 III REDOVNI SASTANAK - 7 8 9 10 11 12 13 14 14 NOVEMBRA 193.jak. Jovan Nenadović. Dragan Kraljević. Simo Budimir. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dr. Dr. Uroš Stajić. Dr. Čedomir Zaharić. Aćim Popović. Bogdan Ercegovac. Dr. Muhamed Preljubović. Caslav Nikitović. Momčilo Sokić. Karlo Gajšek. Nikola Kabalin. 8 9 10 11 12 13 14 Dr. Dragoljub Ivanović. Đuro Mikašinović. Vojislav Dordgvić. Aleksandar Đačić. Dorde Jevtić. Dr. Sreten Kuzeljević. Ilija Mihailović. Branko Nikolić. Fran Šemrov. Dorde Marković. Čedomir Pejikić. Dušan Ivančević. Milošević. Vukašin Spasović. Muhamed Ridanović. Petar Bogavac. Mihailo Stojadinović. Nikola Ši. Bogoljub Knežević. Marko Ružičić. Predlagači: (Sleduju potpisi 10 predlagača. Milan Glavinić. Risto Grdić. Branko Ratković. Džafer-beg Kulenović. Nikola Sijak. Sava Mikić. Jevrem Tomić. Milan Kurilić. Milovan Pinterović. Radoje Jovičić. Dragoljub Jevremović.

^Ј ŠTENOGRAHSKE RELEŠKE 15 16 17 18 Jovan Kašanin. Sava Mikić. Mastrović. 20) Aleksandar Butorka. Jeremija Prolic. 18) Dr. Dr. 17 Milan Mijić. Stevan Kaćanski. Bogoljub Knežević.) ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH . Muhamed Preljubović. Džafer-beg Kulenović. Dr. Jovan Kašanin. Avguštin Lukačič. 19) Milan Kurilić. Nikola Sijak. 14) Živojin Dimitrijević 15) Mihailo Krstić. Dušan Perović. Karlo'Gajšek. Predlagači: (Sleduju potpisi 10 predlagača. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Milivoje Perić. Đuro Mikašinović. 21) Alojzije Đikić. Andrej Veble. Luka Soški. 21) Dako Makar. Mihailo Bošković. Milan Sekulić. Obren Savić. NEZAVISNOG I RADNOG KLUBA Članovi: Dr. Velimir Milijanović. Milan Blažić. 17) Branko Paunović. 18) Dr. Dr. Životije Jevtić. Milovan Pinterović. Predlagači: (Sleduju potpisi 10 predlagača. Janko Barićevic. Damjan Arnautović. Bogdan Milinčić. 21 Ante F. Josip Cvetić. 19) Dr. Uroš Nedeljković. Stjepan Novaković.) . Zamenici: 12) Dragoljub Jovanović. dr. 14) Simo Budimir. Košta Dimitrijević. 10 Dragiša Stojadinović. Anton Kersnik. Milivoje Isakovic. Ivan Jančić. Brana Davinić. 12) Vukašin Spasović.POSLANIKA . Slavko Nikolić. Zamenici: 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Dr. Josip Rogić. Jovan Brujić. Predlagači: (Sleduju potpisi 10 predlagača. Luka Soški 9 Dr. Aleksandar Stanković. Krsta Čolaković. Dušan Antonijević. 13) Dušan Milošević. 19 Vasilije Trbić.ić. 16) Simo Marjanac. Đorde Marković. Živko Popović. Bogdan Iveković. Dr. Muhamed Preljubović. Branko Kalember. Milan Vukićević. Dr. Maksim Tešić. Ramadan Ramadanović. Mihailo Lukarević. Milivoje Rafajlović.) ODBOR ZA PROUČAVANJE ZAKONSKOG PREDLOGA O ISTUPIMA ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKE RADIKALNE ZAJEDNICE 1 KLUBA SKUPŠTINSKE VEĆINE Članovi: 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10 II Živko Šušić. Miljkan Arežina. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Dr. UCOSLOVENSKOG. Rajko Turk. Jovo Zagorac. Stojadin Dimitrijević. 16) Dragiša Milovanović. Nikola Sokolović. Ismet-beg Gavran Kapctanović. Dr. 15 Jovan Nenadović. Dr. Dr. Vjekoslav Miletić. Sulejman Hafizadić. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Milovan Nikolić. Mihailo Popović. Dr. 20) Malić Pelivanović. 20 Milan Banić. Milorad Veselinović. Riko Fuks. Vojislav La/. Gojko Pejin. Borivoje Đurić. Muhamed Ridanović. 13) Desimir Janković. 11 Svetozar Tasić. Radoje Jovićić. Dr.

Ljubomir Božinović. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Vladimir Tišma. Vjekoslav Miletić. Dr. Miloš Rašković. Dr. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Dr. Aćini Popovic. NEZAVISNOG 1 RADNOG KLUBA članovi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Dr. Andrej Veble. Ivan Sakić.Mi ZAJEDNICE SKUPŠTINSKE VEĆINE KLUBA Članovi: 1) 2) 3) 4) б) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Žarko Tomašević. Živojin Dimitrijević. Manfred Paštrović. Joca Georgijević. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Todor Todorović. Srpko Vukanović. Živojin Popović.334 III REDOVNI SASTANAK 14 NOVEMBRA 1935. Milan Badžak. Dr. Velimir Jojić. Stojadin Dimitrijević. Ljutica Dimitrijević. Sulejman Hafizadić. Dr. Dr. Branislav Todorović. Dr. Košta Popović. Predlagači: (Sleduju potpisi 10 predlagača) . Anton Videc. Dr. Momčilo Sokić. Dr. Dušan Perović. Dorde Jovanović. Dr. Dr. Miloš Rašović. Rudolf Pevec. Radivoje Nanovlć. Zamenici: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Milan Banić. Petar Vlatković. Aseksandar Stanković. Gavro Santo. Bogdan Ercegovac. Branko Kalember Jovan Kašanin. Časlav Nikitović. Dr. Anton Novačan. Fran Šemrov. Aleksandar Butorka. Branko Paunović. Dr. Dr. Dimitrije S. Dr. Milan Stijić. Rajko Turk. Šukrija Kurtović. Uroš Stajić. Bogdan Iveković. Ivan Juriša. Dr. Dragoljub Jevremović. Dragomir Stojadinović. Dr. Luka Avramović. Mirko Došen. Ivan Janžeković. Rastko Petković. Strahinja Borisavljević. Josip Cvetić. Džafer-beg Kulenović. Mirković. Nikola Šijak. Dušan Dimitrijević. Dr. Slavko Nikolić. Dr. Dorde Marković.) ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKOG. Dura Mikašinović. Milivoje Isaković. Stevan Simić. Zamenici: Predlagači: (Sleduju pptpisi 10 predlagača. Jovan Nenadović. Dr. Risto Grdić. Luka Kostrenčić. Radoslav Dinić. Sime Kulišić. Milorad Veseliuović. Dragiša Stojadinović. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Dr. Ljubomir Pantić. Dr. Vojislav Došen. Dr. Svetolik Stanković. Đuro Cejović. Aleksandar Đačić. Dr. Stevan Bubić. Dr. Dr. Dragiša Milovanović. Dr. Dr. Miloje Rajaković. Branko Miljuš. Nikola Sokolović. Dr. Uroš Nedeljković. Jure Koce. ODBOR ZA PROUČAVANJE ZAKONSKOG PREDLOGA O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA ZAJEDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUCOSLOVENSKE RADIKAL. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Dr. Milivoje Rafajlović. Ivan Lovrenčić. Dr.

Milan Petković. Dr. Vladimir Tišma. Sime Kulišić. Jakša Božić. Borivoje Antić. Nikola Jovanović. 4) Dr.) ŠDNIČKA KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKOG. Stavra Trpković. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Danilo Radojičić. Vjekoslav Miletić. Dr. Zari j a Joksimović. Radoje Jovičić. Dr. Milenko Glišić. Todor Živković. 8) Dr. Nikola Kabalin. 3) Milivoje Penć. Dorde Jovanović. Ragib Čapljić. Mirko Košić. DuSan Ivančević. Anton Kersnik. Jordan Aćimović. 2) Vasilije Trbić. Radomir Gajić.STENOGRAFSKE BELESKE 335 ODBOR ZA PROUČAVANJE PREDLOGA REZOLUCIJE O IZMENI ALINEJE II § 19 ZAKONA O POSLOVNOM REDU U NARODNOJ SKUPŠTINI -/лтрпч^кд KANDIDATSKA LISTA NARODNIH POSLANIKA JUGOSLOVENSKE RADIKALNE ZAJEDNICE I KLUBA SKUPŠTINSKE VEĆINE /AJtU Članovi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Dragiša Cvetković. Stevan Simić. Aćim Popović. Dr. Lazar Crljic. 2ivko Popović. Stojadin Dimitrijević. Svetolik Stanković.) . Dr. Zamenici: 1) Joca Georgijevic. Milenko Markovic. Branko Tomić. Radosav Živković. Vojko Kurtović. Albin Koman. 5) Aleksandar Stanković. Aćim Popović. Dr. Dragoljub Jevreraemč. Mihailo Kalamatijević. Nikola Sijak. Dr. Pređlagači: (Sleduju potpisi io predlagaČa. Mita Dimitrijević. Dr. Vlajko Kazimirović. Mihael Kašper. Vojislav Lazić. Josip Cvetić. Vukašin Spasović. Miljkan Arežina. Sreten Kuzeljević. Hadži-Ljuba Patrnogić. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Čedomir Zaharić. Zamenici: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Petar Kosović. Dr. Milovan Grba. Radosav Dimić. Pređlagači: (Sleduju potpisi 10 predlagača. Dr. Muhamed Preljubović. 10 Risto Grdić. Dimitrije BeSirović. Stjepan Novaković. Dorde Jevtić. Ivan LovrenČić. Čedomir Pejkić. Luka Mijušković. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Nikola Sokolović. 7) Dr. Slavko Nikolić. Matija Povrenovic. Dr. Vojislav Došen. 6) Dr. Sekula Zečević. LuUa Šoški. Sulejman Hafizadić. 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Vojislav Gaćinović. Milovan Pinterovic. Jovan Kašanin. Dr. 9) Borivoje Durić. Milivojc Isaković. Nmet-beg Gavran Kapetanovic. 11) Todor Todorović. Aleksandar Đačić. Dr. NEZAVISNOG I RADNOG KLUBA Članovi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Dr. Dr. Marko Kožul. Milan Kurilić. Dr. Mihailo Popović. Tihoniir Vasić. Srpko Vukanović. 11) Obren Savić. Branko Kalember.

Jure Koce i Milan Mravlje. Stjepan Novaković. Za odbor za proučavanje predloga trgovačkog zakonika glasalo je svega 280 narodnih poslanika. Đuro Mikašinović. Pretsednik Stevan Ćirić: Molim g. Kontrolori za izbor odbora za proučavanje predloga rezolucije o izmeni alineje II § 19 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj skupštini: Borivoje Đurić. dr. Todor Tonić. Od kontrolora g. na kojima su neka gospoda narodni poslanici glasali. Sava Mikić. Karei Doberšek. g. Života Milanović. Josip Rogić. Aleksandar Butorka i Muhamed Preljubović. Mirko Košić i Ilija Mihailović. Jure Koce. Dragan Kraljević. Milivoje Perić. Velimir Vrbić. narodni poslanici: dr. Bogdan Milinčić. prema tome. Milorad Veselinović. Karlo Gajšek Mihailo Bošković. g. dr. g. Živko Danilović. Cvetko Jeličić i Mihailo Krstić. Vojislava Dordevića 9 mandata. Milan Vukićević. Milan Sekulić. Prema tome lista g. Vojislava Dordevića ulaže kao članovi ova g. dr. Mite Dimitrijevića 160. Milan Badžak. čuli ste imena svih kandidata sa obe strane za sve odbore. Bogdan Milinčić. Tihomir Vasić.. Milan Kurilić. dr. Sa liste g. Sa liste g. Luka Soški i dr. dr. dr. U koliko neko od tih kontrolora nije prisutan neka svaka grupa označi zatnenika iz svoje grupe. (Glasovi na levici: To je stari sistem. Mijo Kajić. narodni poslanici: Vojislav Dordević. StOJadln Dimitrijević i dr. Milan Petković. Milorad Veselinović. Časlav Nikitović i Zejnel-beg Ibrahim Stracimir. Mihailo Stojadinović. ' Sa liste g. Borisav Čivadinović. Dorde Marković. izvolite čuti rezultat glasanja. Sekretar Mustafa Mulalić (Proziva narodne poslanike da glasaju. Prema tome lista g. Radoje Jovičić. Branko Nikolić. Stevan Kraft. (van Prekoršek. Vukašin Spasović. Džafer-beg Kulenović. kontrolore da zauzmu svoja mesta. Ismet-beg Gavran Kapetanović. (Prima se). Zivojin Popovu-. narodni poslanici: dr. Milan Blažić. Nikola šijak i Aleksandar Đačić. Vojislav Došen i Ilija Mihailović. a za listu g. dr. Bogdana Ivekovića 9 mandata. Ja vam predlažem. narodni poslanici: Milenko Glišić. Od toga su glasali za listu g. dr. Ivana Mohoriča 121 narodnih poslanika. Dimitrije . dr. Molim gospodina sekretara da pročita. g. dr. dr. dr. narodni poslanici: Živko Šušić. Dušan Antonijević. Miladin Veličković. dr. dr. g. Sa liste g. Kiko Fuks. dr. Života Milanović-smatra da-to nije tajno glasanje. a lista g. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. Velimir Milijanović. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova gospoda narodni poslanici: Uroš Nedeljković. Vojko Kurtović. pristupamo glasanju. Milan Blažić. narodni poslanici: Ljubomir Pantić. dr. Živka šušića izabrani su kao članovi odbora ova g. dr. Praznih listića bilo je 2. Živka Sušica 160. Kontrolori za izbor odbora za proučavanje predloga trgovačkog zakonika: Života Milanović. Andrej. dr. . Milivoje . Hađi-Ljuba Patrnogić. Josip Henko. narodni poslanici: Milivoje Perić. Tako je bilo i juče!) Sa liste g. Milinko Milutinović. Slavko Nikohc. Milenko Marković. Karlo Gajšek. bile zabeležene olovkama ili mastilom razne boje za koji se odbor glasalo. a za listu g. Branka Nikolića 159. dr. Jeremija Protić. Rajko Turk. Džaferbe^ Kulenović. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. Branko Dobrosavljević. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. da kontrolori budu oni isti koji su bili i juče. Janko Baričević. Vojislav Gaćinović. Vojislava Dordevića 123 narodna poslanika. pošto su pročitane kandidatske liste. g. Pošto su gospoda kontrolori već zauzeli svoja mesta. Vjekoslav Miletić. Živka Sušica (lobija 12 mandata. Branko Todorović. dr. Ivan Јапек. dr. Vuk Vujasinović. Prema tome lista g. Dorde Marković. Velimir Kursulić. narodni poslanici: Ivan Mohorič. Zika Dimitrijević. Stjepan Novaković. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. Branko Todorović i Jovan Kašanin. Od toga su glasali za listu g. Milivoje Isaković. Glasački listići moraju se spuštati u odgovarajuće kutije. Branka Nikolića dobij a 12 mandata. Za odbor za proučavanje zakonskog predloga o privrednim zadrugama glasalo je svega 283 narodna poslanika. Ismet-beg Gavran Kapetanović. Dra^iša Stojadinović. Brana DavinlĆ.lovo Zagorac. pozivam g. Od toga su glasali za listu g. izabrani su kao članovi odbora ova g. Mite Dimitrijevića dubila je 12 mandata. Momčilo Sokić. Jovan Aranđelović i Mustafa Durgutović. Gospodo narodni poslanici. dr. narodni poslanici: Mita Dimitrijević. Borivoje Durić. Petar Bogavac. Bogdana Ivekovića izabrani SU kao članovi odbora ova g. Radivoje Milošević. Milan Vukićević. dr. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. Stevan Kaćanski. G.) (Posle glasanja). dr. Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo. Sada treba da kockom odredimo kontrolore. Branka Nikolića izabrani su kao članovi odbora ova g. Stamenko Stošić. g narodni poslanici: dr. Aćim Popović i Karei Doberšek. Caslav Nikitović. dr. ц-. Bogoljub Knežević i Vukašin Spasović. a lista g. a za listu g. Milan Mravlje. g. dr. Cvetko Jeličić. gospodo narodni poslanici. Nastaje tajno glasanje listićima. Sa listo g. Josip Rogić. sekretara da izvrši prozivku. Dušan Perović. g.Mirković. dr. Veble dr.336 III REDOVNI SASTANAK — 14 NOVEMBRA 1935. Sirae Kulišić. a lista g. g. dr. dr. Muhamed Ridanović. Glasanje će se vršiti jedovremeno za svih pet odbora. Sekretar Mustafa Mulalić (čita): Kontrolori za izbor odbora za proučavanje zakonskog predloga o privrednim zadrugama: Aleksandar Đačić. dr. ko će biti kontrolor za koji odbor. Sekula Zečević. Života Milanović dao je u zapisniku svoje odvojeno mišljenje. Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni poslanici. narodni poslanici: Dorde Jevtić. Spasa Nićiforović. Andrej Veble. pošto su na kovertima. Kontrolori za izbor odbora za proučavanje predloga zakona o istupima: Dimitrije Mirković. Vojislav Dordcvić. Za odbor za proučavanje zakonskog predloga o istupima glasalo je svega 281 narodnih poslanika. Radoje Jovieie Muhamed Preljubović. g. Kontrolori za izbor odbora za proučavanje zakonskog predloga o međunarodnim ugovorima i sporazumima: Nikola Kabalin. Branko Kalember. Mite Dimitrijevića izabrani su kao članovi odbora ova g. Ivana Mohoriča. dr. Osman Muratbašić i Nurija Pozderac. Đuro Mikašinović. Cvetko Jeličić i Luka Mijušković. Vladimir Kazimirovič i dr. Bogdana (vekovića 121 narodnih poslanika. Ljubomir Pantić. Bogdan Iveković. Ivana Mohoriča 9 mandata.

dr Branko Miljus. Milivoje Isaković. Mihailo Popović. Džafer-beg Kulenović. Caslav Nikitović. Milan Petković. ovaj dnevni red predložio sam zato. Ivana Lovrenčića 9 mandata. Sa Vašim pristankom ovu sednicu zaključujem. g. §. Miljkan Arežina. Vasilije Trbić. Engelbert Gangl je bil pozvan v šolski odbor na osnovi § 135 navedenoga zakona. dr. dr. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. a iduću. Time je. Josip Cvetić i Vladimir Tišma. (Glasovi: A kada će biti iduća sednica? — Vojislav Lazić: Stara pesma!). narodni poslanici: dr. Stevan Bubić. Miloje Rajaković. dr.narodni poslanici: Žarko Tomašević. Nikola Šijak i Nikola Sokolović.. Srpko Vukanović. Dragiše Cvetkovića dobija 12 mandata. Anton Videc Branislav Todorović. Objavljujem da je predloženi dnevni red primljen. Đorde Marković. dr. Žarka Tomaševića izabrani su kao članovi odbora ova g. Fran Semrov. Ivan Lovrenčić. Košta Popović. dr. Vladimir Kazimirović. dr. narodni poslaliici: dr. Za Odbor za proučavanje predloga rezolucije o izmen' alineje II § 19 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj skupštini. Natlačen kot člana banovinskega šolskega odbora I namestnika staroste Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije ter ga odv ^ od dolžnosti in pravic. g. narodni poslanici: Milan Banić. dr. dr. Šukrija KurKnić. dr. Sa liste g. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. Sa liste g Dragiše Cvetkovića izabrani su kao rHnovi odbora ova g. Aćim Popović. dr. Sa liste g. Mirko Došen. Milovan Pinterović. Ismet-beg Gavran Kapetanović i Čedomir Zaharić. Svetolik Stanković. Mihael Kašper. dr. Aleksandar Stanković. dr. Ljubomir Božinović i dr. sa primljenim dnevnim redom. oca Georgijević i Dragisa Milovanović. Praznih listića bilo je dva. g. Marko Kožni. Živko Popović. narodni poslanici: Dragiša Tvetković dr. kot člana banovinskega šol' skega odbora. Borivoje Durić. Sitne Kulišić i Luka Kostrenčić. Bogdan Iveković. Dragomir Stojadinović. zakazaću pismenim putem. Antona Novačana izabrani su kao Manovi odbora ova g. Dragoljub Jevremović. Antona Novačana 123 narodnih poslanika. Miloš Raškovic. dr. ki so mu bile poverjene na osnovi določil §§ 135 m 124 zakona o narodnih šolali. glasalo je svega 283 narodnih poslanika. Hr [van Janžeković. dr. dr. Ivana Lovrenčića 122 narodnih poslanika. a lista g. dr. A. g. 43 . Aćim Popović. da bih prema tome mogao staviti predlog Kraljevskoj vladi da sazove sednice Narodne skupštine raidi rada u samom plenumu. Anton Novačan. Prema tome lista g. da je v tem odboru (poleg drugih) tudi pet oseb. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. narodni poslanici: dr. 9458/2 z dne 29. Momčilo Sokic. „ki se zanimajo za šolo in prosveto v teni banovini". Branko Kalember i Borivoje Durić. dr. Stevan Simić. Sreten Kuzeljevic i Danilo Radojičić. ki odreja sestavo banovinskega šolskega odbora v prvem svojem odstavku. Rudolf Pevec. rekoč. Ljutica Dimitnjević i dr. narodni poslanici: Petar Kosović. g. Tihoniir Vasić.337 STENOGRAFSKE BELEŠKE Rafailovic. Ja molim sve odbore da se danas po podne u 5 sali konstituišu. Od toga su glasali za listu g. dr. Ragib Capljić. dr. (Pljeskanje). Milenko Marković. Dali inima Narodna skupština predloženi dnevni red? (Prima!). Gavro Santo. glasalo je svega 282 narodnih poslanika. Mirko Košić. Žarka Tomaseviča 160 a za listu g. Dragoljub Jevremović. dr. Molim Odbore da me o konstituisanju i svome radu izvole izvestiti. Predlažem da dnevni red iduće sednice bude utvrđivanje dnevnog reda. dnevni red današnje sednice iscrpen. i to: Odbor za proučavanje zakonskog predloga o privrednim zadrugama u prostorijama FinansijSkog odbora. g. G. 2arka Tomaševića dobila je 12 a lista g. koji je potreban za dalji rad u plenumu. Borivoje Antić. Ivan Lovren'r\ć Miloš Rašović. Dragiše Cvetkovića 160 a za listu g. dr. dr. Za odbor za proučavanje medunarodnih ugovora j sporazuma. Dimitrije S Mirkovič. Ljubomir Pantić. Riko Fuxa in tovarišev na Gospoda ministra presvete v zadevi razrešitve I naStaroste Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije Engelberta Gangla. dr. Odbor za proučavanje zakona o istupima u prostorijama Odbora za molbe i žalbe. (Vojislav Lazić: U četvrtak je interpelacioni dan). Sa liste g. dr. Sednica je zaključena u 1б časova. Ivana Lovrenčića ulaze u odbor kao članovi ova g. Odbor za proučavanje zakona o međunarodnim ugovorima i sporazumima u ovoj velikoj dvorani na desnoj strani i Odbor za proučavanje predloga o izmeni Poslovnika u ovoj velikoj dvorani na levoj strani. g. Milivoje Perić. Odbor za proučavanje trgovačkog zakona u prostorijama Administrativnog odbora. Stevan Simić. Kao njihovi zamenici ulaze u odbor ova g. Od tu^a su glasali za listu g. . Milorad Veselmović. dr. što je potrebno da se odbori konstituišu i da rade i stvore materijal. Radosav Dimić. narodni poslanici: Лоса Georgijević. Nikola Kabalin. dr. Ivan luriŠa dr Srpko Vukanović. Gospodo. Matija Povrenović. gospodo.Viekoslav Miletić. Vjekofav Miletić. dr. ok obra 1935 ie razrešil ban dravske banovine dr. Prema tome lista g. Strahinja Bonsavljević. Sulejman HafiTfldić Svetolik Stanković. dr. Dragiša Stojadinović. nar< fnika mes Z odlokom IV No. Đuro Mikašinović. Antona Novačana 9 mandata. PRILOZI INTERPELACIJA dnesra poslanca dr. dr. Jakša Božić. Dušan Ivančević. dr.

izvirajodm iz njegove nedvomno dokazane in nesporne kažnjive krivde. pa tudi v inozemstvu. Leta 1924 kot starosta Jugoslovenskoga Sokolskega Saveza in od leta 1930 dalje kot prvi namestnik staroste Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije.338 111 REDOVNI SASTANAK — 14 NOVEMBRA 1935. državljan je bil na vsakem poprišču javnega dela deležen mnogih priznanj in odlikovanj z Najvišega mesta v domovini. V banovinski šolski odbor je bil pozvan tudi kot zastopnik Sokolstva. torej za njegovi strokovni ali moralni usposobljenosti kakšno napako ali kakšen nedostatek. To je moralna stran tega zanimanja. Ker ni politična osebojt in ker ni vmešan v dnevne politične boje ter se posveča samo strogo nacijo nalnemu delu. dr. Te utemeljitve v zgoraj omenjenemu odloku bana dravske banovine ne najdemo. r. Ravno vsled teh odličnih lastnosti ga je narod splošno spoštoval in vsled tega je bil tudi poklican na najviše mesto največje nacijonalne organizacijo v državi Jugoslovenskoga Sokolstva. Javnost mora biti o teh vzrokih točno obveščena. . Da je ta domneva pravilna. 2) Ako Vam je znano. Milan Mravlje. Vedno neizprosen in tudi napram samemu sebi je bil vedno najčistejši in moralno visoko stoječi vodja. vsled česar si dovoljujemo staviti sledečo vprašanja: 1) Je li Vam znano zgoraj navedeno postopanje gospoda bana dravske banovine. katero vrši v državi velevažno vzgojno delo ter mu kot takemu vsekakor pripada zastopstvo v tako važni organizaciji kakor je banovinski šolski odbor. da se javnost pomiri ter dožene pravi vzrok razrešitve L namestnika staroste Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije Engelberta Gangla v banovinskem šolskem odboru. Lenarčič Stanko. on je bil kot učitelj ves čas svojega službovanja eden prvih organizatorjev učiteljstva. kaj nameravate ukreniti. ki je prizadeta. da določi onih pet oseb v banovinski šolski odbor in logično ima tudi pravo do njihove razrešitve in obveze. utemeljujemo to z dejstvom da je bil imenovani v šolski službi — naposled deset let kot oblastni (danes banovinski) šolski nadzornik — polno predpisano službeno dobo in še pol leta povrhu. da je vedno in ob vsaki priliki čuval koristi te velevažne organizacije bodisi v materijalnem. Ne samo z njegovim vztrajnim delom v organizaciji. ki daje oni petorici članov banovinskega šolskega odbora po zakonu predpisano kvalifikacijo... s. Kot učitelj je posvetil vso svojo pozornost vzgoji mladini. moralnem in socijalnem oziru dvignil naše učitelj stvo na tako visoko stopnjo. kjer je razvil vse svoje sposobnosti ter jih je posvetil le delu za naš narod in državo. ne more si javnost tolmačiti vzrokov njegove rasrešitve ter pada teška senca DS njegovo osebo. s. Ne samo. katerega je vodil skozi desetletja. bodisi v moralnem oziru. r. V Beogradu. kar opravičeno vzbuja slutnjo. <lne 4 novembra 1985. in _ 3) Kaj mislite ukreniti. ki ne škodijo samo ugledu osebe. Koman Albin. s. Po svoji vesti in vestnosti je izvrševal svoje dolžnosti in se posluževal svojih pravic v tisti meri. r. Riko Fux. temveč tudi organizaciji. To se nam zdi potrebno naglasiti.. da je bil v službi vesten in pošten. da mora biti vsaka razrešitev že imenovanega dolgoletnega člana šolskega odbora utemeljena s stvarnimi in objektivnimi razlogi. dokler ni stopil na prestol. r. Kot govornik in kot pisatelj je bil neumorno na delu ter kazal mladini pot v lepšo in boljšo bodočnost. temveč tudi kot mladinski pisatelj je ustvarjal mogočne temelje za nacijonalno vzgojo naše mladine. ki ga je moral imenovani imeti kot šolnik in kot še danes aktivni član vodstva sokolske organizacije v naši domovini. Pleskovič Rudolf.. da se ta razrešitev popravi in se mu da popolno zadoščenje. da utemeljimo v § 135 zakona o narodnih šolah predvideno zanimanje za šolo in prosveto. r. Hočevar Stanko. s. Le vsled njegove visoke moralne kvalifikacije je bil postavljen na to visoko mesto. s. V vsem svojem delu je bil strogo objektiven in do krajnosti pravičen ter se ni oziral na katerikoli politično pripadnost. da se ne bi smatral prizadetega na časti. V smislu § 135 Zakona o narodnih šolah ima ban pravo.. r. Kot šolnik.. r. s. da je imelo vedno velik ugled med narodom. s. Jančič Ivan. Dr. Toda mišljenja smo. Njegova važna naloga je bila. Pa tudi z ozirom na veliko razburjenost ki je nastala v javnosti vsled te razrešitve je dovolj tehten vzrok da zahtevamo tozadevno pojasnilo. banska uprava le morda našla kje na njegovom zanimanju. ki diskvalatikujeta dosedanjo njegovo strokovno in moralno usposobljenost in ki sta stvarni in objektivni povod in vzrok razrešenja in odveze. ker nikakor ne moremo dopustiti da se širijo o tej razrešitvi vse mogoče nekontrolirane vesti. ki je v nacijonalnem. da je Kr. ki je določa po zakonu predpisana usposobljenost in po zakonu odrejena obveznost. ter ga vzgajal in pripravljal za njega težek poklic. ki ju izrečena zahvala le ublažuje. katerega starosta je bil Njegovo Visočanstvo Prestolonaslednik Petar. katero zastopa.

JULA 1Q35 GODINE BUDŽETSKA DEBATA U NAČELU I U POJEDINOSTIMA BEOGRAD ŠTAMPA DR2AVNE šTAMPARIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1Q55 .momi $т?Ш mmimi JUCOSLAVIJC VANREDAN SAZIV ZA 1035 GODINU KNJIGA II OD V DO VIII REDOVNOG SASTANKA OD 1Q JULA DO 22.

.

JOSIP REŽEK Sekretari: MUSTAFA A. KOVAČ MILAN LJ. BADŽAK Dr.Pretsedništvo Narodne skupštine Pretsednik STEVAN ĆIRIĆ Potpretsednici: FRANJO MARKIĆ VOJISLAV LAZIĆ Dr. POPOVIĆ . MULALIĆ ANTE LJ. DRAGAN DAMIĆ NOVICA M.

.

. Mikić Sava J. Dimitrijević Košta. Fizir Viktor. Kajić Mijo A. Kurtović Vojko... Doberšek Kari.. Joksimović Ugrin. Bošković Mihailo. Janković Dragutin dr... Božić Jakša. Miljuš Branko dr. Janković Stevan. Ćumavić Husejin. Clavinič Milan dr. Božić Milan A. Jevtić Dorde... Miletić Vjekoslav dr. Arandelovic Jovan. Mahnik Artur. Kulenović Džalerbeg dr. Kaluderčić Branko dr. Acimovic Jordan dr. Ibrahimpašić Abdulah.. Bećirović-Voca Šerif.. Durič Borivoje M. Ercegovac Bogdan. Lazarević Nikon.. Horvat Franjo.. Krstić Mihailo V. Koman Albin. Ljošcvić Mihailo K.. Dimič Radoslav M. Jovanović Vasilije dr. Milošević Dušan R. Mastrović Ante F. Gavrilović Nikola... Lenarčič Stanko.. Jeličić Cvetko. Hadži Ristić Spira. Antonijević Dušan. Dimitrijević Ljutica dr... Milošević Dušan S. Joksimović Zarija. Hafizadič Sulejman dr. Janjić Vojislav dr. Kersnik Anton. Kojić Dragutin dr.. Mihailović Todor. Mijušković Luka. Matica Pavao. Durić Simo. Došen Mirko dr... Marković Dorde dr. Banić Milan.. Jovanović Dorde dr. Jevremović Dragoljub dr. Dimitrijević Stojadin. Lovrenčić Ivan dr. Bubic Stevan dr. Kurilić MUaii J. Hasanbegovič Avdo dr. Mijović Aleksandar dr. Markić Franjo.. Auer Ljudevit dr. Kazimirović Vladimir P. Blažić Milan. Janković Desimir.. Gajšek Karlo. Cvetic Josip. Jovanović Jovan. Milijanović Velimir. Đurović Danilo. Dinić Tanasije D. Janžeković Ivan... Arnautovic Damjan.. Lukačič Avguštin.rdevič Vojislav V. Krstić Stojan St. Mihailović Ilija P-. Lazarević Milan. Fuks Riko dr.. Grdič Risto V.. Jojić Velimir.. Krstić Simo Kuzeljević Sreten.. Brujić Jovan S.. Durovič Mihailo.. Kostrenčić Luka. Kosović Petar R...... Antić Borivoje D.. Bogavac Petar P. Brenčič Mihael. Kraljević Dragan dr.. Ivančević Dušan.. Komnenović Mirko.. Iveković Bogdan dr.. Božinović Ljubomir. Kovač Ante Lj.. Juriša Ivan dr.. Kalamatijević Mihailo R... Kadić Alija.. Jevtić Bogoljub D. Milanović Života. Čapljić Ragib. Knežević Bogoljub. Kumanudi Košta dr. Lazarević Todor dr. Čvrkić Vojko R. Gajič Pavle. Kurtović Šukrija. Kapetanović Gavran Ismet beg. Isaković Milivoje Đ. Badžak Milan Lj. Kožul Marko dr... Baričević Janko dr. Ilić Veljko dr. Ivanović Dragoljub.. Gornjak Vinko. Milovanović Dragomir M.... Hočevar Stanko. Miškulin Mile dr. Mikašinović Dorde M.. Milošević Radivoje. Kunjašić Joakim. Mijić Milan D. Koce Jure dr.... Gavrilovič Oto... Lukarević Mihailo T. Danilović Živko J. Aćimović Velimir Ž. Glišić Milenko.. Marković Milenko dr. Durgutovič Mustafa L. Aleksic Košta. Jančić Ivan dr.. Marjanac Simo. Benko Josip... Jovanović Ljubomir. Jovanović Nikola.. Branković Dorde dr. Jovičić Radoje. Golubovič Milan. Lazarević Aleksandar M. Crljic Lazar. Čolaković Krsta. Milinčić Bogdan J. Butorka Aleksandar dr... Đačić Aleksandar M.. . Kursulić Velimir Lj. Beširović Dimitrije R. Cvetković Dragisa. Kabalin Nikola. Gajič Radomir. Davinić Brana. Čejović Đuro. Mohorič Ivan.. Milutinović Milinko R. Mravlje Milan... Budimir Sima Đ. Košić Mirko dr. Marcikić Miloje T. Jevtić Životije... Dimitrijević Živojin. Kaćanski Stevan.. Damic Dragan dr. Muradbašić Osman. Mirković Dimitrije S. Klar Franc dr.. Kraft Stevan dr. Dimitrijević Mita... Borisavljević Strahinja.Narodni poslanici Avramovic Luka.. Kulišić Sime dr.. Kašanin Joco Kašper Mihailo dr... Grba Milovan dr... Lazarević Milovan. Ćirić Stevan. Georgijević Joca M. Kalember Branko dr. Mulalić Mustafa A.. Lazić Vojislav. Dobrosavljevič Branko D.... Makar Dako. Arežina Miljkan. Galogaža Petar. Ivanišević Petar.. Došen Vojislav dr. Belinić Vinko. Gaćinovič Vojislav J.. Dobrović Milan. Do.

.... Novaković Niko dr. Pinterović Milovan dr... Popović Dušan..t Nikolić Branko dr.. Vučetić Radisav.. Živadinović Borisav P. Zeljković Boško N. Popović Živojin dr.... Tomić Jevrem. Živković Radosav T. Simić Stevan... Stanković Svetolik S... Protić Jeremija P. Povrenović Matija K. Režek Josip dr. Stefanović Ignjat B. Petković Milan. Rašković Miloš dr.Nanović Radivoje. Tomić Branko. Stajić Uroš dr.. Sokić Miloje. Vasić Tihomir. Zejnel-beg Ibrahim Stracimir. Preljubović Muhamed.. Popović Mihailo dr. Šakić Ivan. Prekoršek Ivan. Ratković Branko T. Stojisavljević Petar. Popović Živko. Ružičić Marko V. Tasić Svetozar S.. Popović Svetislav dr. Vrbić Velimir. Popović Košta dr...Peric Miiivoje D.... Vujasinović Vuk dr. Petrovič Bogdan. Nićiforović Spasa.. Veble Andrej dr. Savić Obren. Paštrović Manfred. Nikolić Živko J. Perović Milan R. Ramadanović Ramadan F. Zečević Sekula. Pevec Rudolf. Sokić Momčilo. Santo Gavro dr. Pejin Gojko Ž. Veselinović Milorad dr. Popović Velimir M. Trpković Stavra T. Širola Brnas Anton. Sarić Ibrahim. Šoški Luka dr. Radojičić Danilo V.. Šijak Nikola dr. Stijić Milan dr.. Vlatković Petar. Todorović Todor S... Rašović Miloš M. Paunović Branko. Rajaković Miloje M. Tišma Vladimir... Stojadinović Mihailo.... Živković Todor M. Veličković Miladin B. Zagorac Jovo.. Patrnogić Hadži Ljuba. Trbić Vanilije... Stepanov Milivoj. Nikolić Milovan Đ. Preka Nikola. Nikitović Caslav dr. Vukanović Srpko dr.. Popović Novica M. Stojadinović Dragiša. Popović Aćim S. Novačan Anton dr. Nenadović Jovan B.. Predovan Krsto.. Pozderac Nurija. Pantić Ljubomir. Urošević Mirko II... Tomašević Žarko. Stanković Aleksandar. Zaharić Čedomir I. Tonić Todor R.. Petković Rastko. Nikolić Slavko. Ridanović Muhamed dr. Zupančič Fran. Subotić Dušan. Rafajlović Miiivoje.. Zuber Nikola. Stošić Stamenko. Perović Dušan. Novaković Stjepan. Šemrov Fran dr.. Nenadić Vojislav.. Stanković Svetozar.. Sladojević Čedomir P. Spasović Vukašin. Šušić Živko.. Vukićević Milan. Nedeljković Uroš. Stojadinović Dragomir. Pleskovič Rudolf.. Stošović Dobrivoje. Todorović Branislav A. Sokolović Nikola. Rafajlović Živojin. .. Vujić Dimitrije. Tešić Maksim... Sekulić Milan dr.... Pejkić Čedomir A. Pelivanović Malić. Rogić Josip dr. Turk Rajko. Videc Anton.

V. armijski deneral Petar R. Ministar fizičkog vaspitanja naroda Mirko Komnenović. Ljudevit Auer. počasni adutant Nj. Kralja. Ministar građevina Miloš Bobić. Živković. . Ministar finansija Dušan Letica. Stojadinović. Ministar socijalne politike i narodnog zdravlja Nikola Preka. Ministar prosvete Dobrivoje Stošović. Mehmed Spaho. Anton Korošec. Ministar bez portfelja dr.Ministarski savet Pretsednik Ministarskog saveta i Ministar inostranih poslova dr. Ministar vojske i mornarice. Ministar unutrašnjih poslova dr. Ministar bez portfelja Đura Janković. Milan Vrbanić. Ministar trgovine i industrije dr. Ministar pravde dr. Šefkija Behmen. Ministar šuma i rudnika Ignjat Stefanović. Ministar saobraćaja dr. Milan M. Ministar poljoprivrede Svetozar Stanković.