You are on page 1of 4

8

U>

. .s()O~

-
- .- - .

-'

00
~oo

.-T- -.' ~ -,.:

" - -

--+

-t

- - -I
I

~I

~ cvO:; XOrn1 KaNfrm 0 Aayo; ~1.1Q1; an6cmlcrl1~ 1tOU !lfXpfJ9rp<c CYrO x6fml7rpo; 'IT(\' 101X cm6crraoT] not)
~P'18rjKE CITJlY ~ TIl~ ')'llc;, EK<pp<XSerat I-l vu KAOO~ 61rao aplB[JT\Tf)~ wm 0 aplB~ 1 Kat OTJA.cOva fllil

an6maoT]

CYrO

x6Pnl lOll j1 'tTJV ~ ~PllOll~ (em, elm, m) Kat 1tapOVO~~ f.vw; aplB~ 1KJl) Kcppa/;;eL LIlY

7!p<l)'~ cm6cnUOTJ 1IOl) !1rPl18rjKE mo ~.

x6fml avnmorxa !1E 50000 em CITJlY


~ TIl~ ')'Tlc;, 8TJAa&l500m X6fml~ I-l KAipaKo. 11200000 01lAc0Vet On 1em mov x6Pnl ClVOOWlxU !1 200000
IIapaOcinwxa: X6ptrJ~

j1 ~a

1/50000 &}Nbvct On 1em mov

em <ITT]Y rntcplivElo. TIl<; ')'llc;, ()TJAaOit 2000m it 2km lliv 'to ~ 1LOU !lEtpfJ8rjKE 0'tflV ~ LIl<; '}'Tl<; wm 800m
W1:c GC x6Pnl J-lE ~ 1180000 avctO'tOlX,ri crc 1 em

EVcD GC x6Pnl1/50000 avncnowi at: 1,6cm

To TEA.cmcrio ~ ElOOyeL 000 vfE; Evvo~: LIl~ !l1KfJ11<; KAittaKat; Kat TIl~ !lBY6Nj~ KAipaKat;. 'Evat; x6Pnl<;
Kakf:tm Iley~~ ~ru; moo;

0 napro;o!lOO'tll~

rot)

KA6cr!l<It~

civm !In<:p6<;. 'Hem f.vw; ~ 1180000

Eival

!levcWJrepTJ~~ ror6 00 6J.J.D IlE ~ 11200000.

AvriBera OOJ; WPnl~ Kakixat JllKpf}~ KAipaKru;

mcrv 0 napavo~~ wm !lev6Ao::;. H KAipaK:a &ixverm mo

KOxCO ~ rot) WPnl Kat ooppm:erm ypacp1KU I-l !llU cueoo mo &901:Jlll~ TIl<; 07lDlat; umlpxpuv wroOtropOEl<;
1tOU napm<ivouv xWD!lfXp<l, mo &

aplD'tGpO KatO!-lBIpCl.

Ot XOpre; 1KJl) XPTJCiIjJ.01!OlO\Jv mo

cruxv<l ivm ~(l](at;

1/50000. r1X ~E<; Amro!.!EP~ 6mD<;

~ XPIlC>lJ.107IDlO6!1E ~ J-lE ~ 1125000, 1110000 K!Xl 115000.


1tCplOXll~ XJ111cr1JID7t01a6vrm X,6pre; !1EKAipaKa 1/100000 f} 11200000.

nO. TIjV a:vrutap6.mUOTJ !lev~~

K~ ~
"l\jIV.V<J1U,

cmznc6vtm1<;

'tffiV

v""''"v,....J<,vu.<.AJJV TIl<; ~ 'IOU

wm11 XPl10iJ 'tffiV 1OOU\jfcDv KaJ-l1t6Arov

yfXJ+lllll KatU 1JlV

tva

o~6voo

aSaqx.ru; 1ID:vOO

crc; 1l1cl ~'C>m

TTjV 1OOi.i\jffl KaJ-l1t6All1tpbret VIt 'tT1V

c&icpotx;. at
E~ovro:t <JlNf]8ro; rno axOOlO roc;; ~ K~Aet;, 1tOU o:vwcpocrC01"l:G6ouv TIc; KJlX<XK6ptxpe<;
(J(J).I

1:11

0JID1cl

1i:JlVeL 'tT1V emqxivEllt

'IOU

'tffiV

10Oi.i\jfcDv mXvro mo optt;;6voo erci1re8o~.

at 1OOi.i\jfck; KOf.!1CUJ.a; xap61;;ovrcn ~

U\jf0J-lEXp11<'i] blacpopU 1rOll Myeun l(j()(juit:n;(lG11. D.T]Aa&l, 11

&60 bUJIioxn<rDv optt;;ovrirov

1OOl::nacrracm wm 11 KOX<XKOptxpll

Km ooXiAr::rylt

XPll0lJ10R:01OUJlMJ KAijIDKIt ~oprfum Km T] XPTJCi1Jl010C)1OU~ roobIDmOOf].

at ~

1:11<; lCiO&6.omcrrjc;;

napa::K:crrOO mvaKu .

1: 200

em

1: 500

em

1: 1000

40 em

1: 2000

100 em

1: 5000

200cm

1:10000

400cm

1:20000

lOOOcm......

C1.1C 'tTjV

2)

L'tO.8cpfj o.n6macrrj ~a.9) TOJV lOOO\jIWv K~N:ov 0l1!lX1VEt <JtOBc:pTj KAiml 'tOU ~

3)

H an6<:nacrrj

4)

AvcOpaAo crxft!lX K~N:ov ~Ct, wr6wpo KUt'tfX1xU 00acp0;. O~ J<C411C6Aa; &ixvauv KIJcrcIJ;

!2ta9> TOJV 1OOO\jIWv K~N:ov &iXVEt 'to yc8o; TIle; KlJaco:x; 'tOU cOOqxmc;. Mer6N1
O1l:OOtOO1lnpOOfu !1-lKpTj KAioTt KO.t avrimpo<pa.

LCD\!

onoirov at l-IBtaj30AEc; ~ O~ V) Th O~

!-iEtaJ3oAfi; TIle; KAkrc:.OX; CMlmOtxoW

lOOi.i\jlc1l;K~Aa; nou 1civoovva tivat nap6/JJ]ks ~ wuc;.

5)

Ot 1.O'OU\jIc1l; KatmUAa; 01Wrotc -r4tvovml. gaipWfl

Wl)

KWOva

ex,OOj1 cr!T]V

7rEplmCOO1'l rowu

avncm]p~co:x;, KC1.Xa:K6puqxov npavWv Aaxo~ i] f3paxou K.TA

6)

LuvfJ8coc; K6f)E 'tCCoPTIJ T\ nE~ tooO\jITje; ~t (JE 1t6:xoc; KO.t apt.8!J.EirO.t "(lfL TIl" 01UKOA:uv0l1 TIle;
av&yvCOOlle; wu Jt4ml.

_----'10