You are on page 1of 25

Parlamentul României

LEGE Nr. 350*)
din 6 iulie 2001
privind amenajarea teritoriului i urbanismul
Publicat în: Baza de date "EUROLEX"
*) Not :
Text realizat la G&G CONSULTING, Departamentul juridic (D.A.).
Cuprinde toate modific rile aduse actului oficial, inclusiv cele prev zute în:
O.U.G. Nr. 7/02.02.2011 Publicat în M.Of. Nr. 111/11.02.2011
Parlamentul României adopt prezenta lege.
Cap. I
Dispozi ii generale
Art. 1 - (1) Teritoriul României este parte a avu iei na ionale de care beneficiaz to i cet enii rii,
inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activit ile de amenajare a teritoriului,
urbanism
sau de dezvoltare urban durabil ale autorit ilor publice centrale i locale.
(2) Autorit ile administra iei publice sunt gestionarul i garantul acestei avu ii, în limitele
competen elor
legale.
(3) În vederea asigur rii dezvolt rii echilibrate, coerente i durabile a teritoriului na ional,
autorit ile iei publice locale î i armonizeaz deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul
administra
principiilor
descentraliz rii, autonomiei locale i deconcentr rii serviciilor publice.
(4) Statul, prin intermediul autorit ilor publice, are dreptul i datoria de a asigura, prin
activitatea ide
urbanism
de amenajare a teritoriului, condi iile de dezvoltare durabil i respectarea
interesului
general, potrivit legii.
(5) Gestionarea spa ial a teritoriului urm re te s asigure indivizilor i colectivit ilor dreptul
de
folosire echitabil i responsabilitatea pentru o utilizare eficient a teritoriului, condi ii de
locuireiiadecvate,
condi
de munc , de servicii i de transport ce r spund diversit ii nevoilor i resurselor popula
reducerea consumurilor de energie, asigurarea protec iei peisajelor naturale i construite,
iei,
conservarea
biodiversit ii i crearea de continuit i ecologice, securitatea i salubritatea public , ra
ionalizarea
de
deplas ri,cererii
calitate estetic i arhitectural , protejarea identit ii arhitecturale i culturale a
urbane
i rurale.
localit ilor
Art. 2 - (1) Gestionarea spa ial a teritoriului rii constituie o activitate obligatorie, continu i de
perspectiv , desf urat în interesul colectivit ilor care îl folosesc, în concordan cu valorile i
societ
aspira iiiilei cu cerin ele integr rii în spa iul european.
(2) Gestionarea spa ial a teritoriului asigur indivizilor i colectivit ilor dreptul de folosire
echitabil i
responsabilitatea
pentru o utilizare eficient a teritoriului.
(3) Gestionarea se realizeaz prin intermediul amenaj rii teritoriului i al urbanismului, care
constituie
ansambluri de activit i complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spa ial
protec
ia patrimoniului
natural i construit, la îmbun t irea condi iilor de via în localit ile
echilibrat
, la
urbane precum
i
rurale,
i la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, na ional i european.
Art. 3 - Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie s fie: global , urm rind coordonarea
politici
sectoriale
într-un
ansamblu
func
ional
,transparen
trebuind
inpopula
seama
desociale
diferitelor
construit
dezvoltare
b)
c)
autonomiei
particip
innormativ
integratoare,
seama
riibazat
de
pe
popula
locale,
, prin
acestea
termen
pe
prin
precizarea
valori
iei
pesintetizarea
lung
în
baza
aplicare;
procesul
de
aprincipiului
cultur
fenomenelor
modalit
politicilor
de
democratic
iintegrat;
luare
interese
ilorparteneriatului,
de
aisectoriale
interven
deciziilor,
utilizare
comune;
, asigurând
iilor
aprivind
precum
prospectiv
terenurilor,
participarea
economice,
gestionarea
i als, ei,
definirea
trebuind
dezvolt
ecologice,
descentraliz
teritoriului
rii
sdestina
iei
durabile,
analizeze
i cadrul
ariiiilor
localit
ii
natural
i
tendin
culturale
politici
a)
teritoriului;
ilor;
de
gabaritelor
Art.
serviciilor
conform
reprezentan
opera
cl 54diri,
ele
laional
c-iinclusiv
adoptarea
de
publice,
rora
Activitatea
Urbanismul
s ilor
, prin
eiinfrastructura,
detalierea
deciziilor.
de
trebuie
amenajare
si delimitarea
reprezinte
amenaj
a teritoriului
ri oiînplanta
activitate:
teren
i de
ii.
a prevederilor
urbanism trebuie
planurilor
s se desf
de amenajare
oare cu respectarea
a
1

deciziile genera iei prezente trebuie s asigure dezvoltarea, f r a compromite
dreptul
genera
iilor viitoare
la
existen
i dezvoltare
proprie.
Art. 6 - Autorit ile administra iei publice centrale i locale r spund, potrivit prezentei
legi,ade
activitateai de urbanism.
de amenajare
teritoriului
Cap. II
Domeniul de activitate
Sec iunea 1
Amenajarea teritoriului
Art. 7 - Scopul de baz al amenaj rii teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul
teritoriu
a ecologice i culturale, stabilite la nivel na ional i
politicilorîntregului
economice,
sociale,
local pentru în
asigurarea
echilibrului
dezvoltarea diferitelor zone ale rii, urm rindu-se cre terea
economice
i socialeeidintre
acestea.
coeziunii i eficien
rela iilor
Art. 8 - Activitatea de amenajare a teritoriului se exercit pe întregul teritoriu al
României,
pe baza
principiului
ierarhiz rii,
coeziunii i integr rii spa iale, la nivel na ional, regional
Art.
i jude9ean.- Obiectivele principale ale amenaj rii teritoriului sunt urm toarele:
a) dezvoltarea economic i social echilibrat a regiunilor i zonelor, cu
respectarea specificului
acestora;
b) îmbun t irea calit ii vie ii oamenilor i colectivit ilor umane;
c)
gestionarea în spiritul dezvolt rii durabile a resurselor naturale i a peisajelor
d) utilizarea
ra ional
a teritoriului;
naturale
i culturale;
e) conservarea i dezvoltarea diversit ii culturale.
Sec iunea a 2-a
Urbanismul
Art. 10 - Urbanismul are ca principal scop stimularea evolu iei complexe a localit ilor,
realizareape termen scurt, mediu i lung.
strategiilor prin
de dezvoltare
Art. 11
- Activitatea de urbanism cuprinde toate localit ile rii, organizate în re ea, pe
i distribu iei
echilibrate
a acestora în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în
baza
ierarhiz rii
vedere întregul
teritoriu
administrativ
al ora
elor i comunelor sau zone din acestea.
Art. 12 - Urbanismul urm re te stabilirea direc iilor dezvolt rii spa iale a localit ilor
urbane
rurale, în i cu aspira iile locuitorilor.
acord cu poten
ialuli acestora
Art. 13 - Principalele obiective ale activit ii de urbanism sunt urm toarele:
a) îmbun t irea condi iilor de via prin eliminarea disfunc ionalit ilor, asigurarea
infrastructuri,
accesului la servicii publice i locuin e convenabile pentru to i locuitorii;
b) crearea condi iilor pentru satisfacerea cerin elor speciale ale copiilor,
vârstnicilor
cu
handicap;i ale persoanelor
c) utilizarea eficient a terenurilor, în acord cu func iunile urbanistice adecvate;
extinderea
controlat a
zonelor
construite;
d) protejarea i punerea în valoare a patrimoniului cultural construit i natural;
e) asigurarea calit ii cadrului construit, amenajat i plantat din toate localit ile
urbane
i rurale;
f)
protejarea
localit ilor împotriva dezastrelor naturale.
(4) Însunt
Strategia
nivelul
teritorial,
care
precum
interregional
procesul
Strategiile,
întregului
i stabilite
precum
direc
de
- (1)
,dezvoltare
na
de
iile
Activit
ional
teritoriu
liniile
implementare,
ipoliticile
de
urm
implementare
,ile
cu
directoare
rirea
teritorial
na
principale
integrarea
iional
aplic
programele
Strategia
de
arii
, activit
pentru
strategiilor,
de
acestora
aspectelor
dezvoltare
amenajare
de
de
oi de
dezvoltare
perioad
dezvoltare
înamenajare
relevante
politicilor
teritorial
conformitate
a teritoriului
dedurabil
teritorial
timp
la
aiaRomâniei,
nivel
programelor
teritoriului
de
cuîn
ipeste
documenta
de
aprofil
României
urbanism
20
bazat
teritorial,
de
de
i de
iile
peconstau
prevîn
Sec
iunea
a
3-a
Art.
urbanism
dezvoltare
de
(2)
aprobate.
fundamenteaz
(3)
un
ani,
transfrontalier
se
bazeaz
specialitate
concept
la14
Strategia
pe:
durabil
transpunerea
strategic,
regional
la alin.
legal
pe
i transna
de
Strategia
în
(1),
dezvoltare
, profil
se
ional.
la de dezvoltare
teritorial teritorial
a României
a României.
este documentul programatic pe termen lung prin2
* scar
)zute

g) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu.G. 27/2008. c) promovarea solidarit ii urban-rural i dezvoltarea adecvat a diferitelor d) consolidarea i dezvoltarea re elei de leg turi interregionale. b) dezvoltarea re elei de localit i i structurarea zonelor func ionale urbane.G. 3 . b) constituirea. 628 din 29 august 2008. sub coordonarea primului-ministru. teritorial b) metodologia de prioritizare a proiectelor. programelor i a teritoriului i de urbanism. (4) lit. e) protejarea. c) sistemul na ional de observare a dinamicii teritoriale. pentru planificare care -profesional Ministerul Activitatea stabile teritorial te. Art. astfel încât investi iile publice care dezvoltare a României s fie considerate investi ii publice de interes na decurg din teritorial Strategia de ional.În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorial a României. 14 1 a fost introdus de O. . b) se aprob prin hot râre a Guvernului.iunea Sec Atribu Programul directoare. publicat în M. tehnic a deciziilor în . inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpus prin Ordonan Guvernului a nr. f) gestionarea documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism. autoritatea având la prin nivel în administra aceast na ional este iei Cap. inerea. e) elaborarea documenta iilor de urbanism. politicilor i programelor de dezvoltare urban i teritorial .În vederea asigur rii personalului de specialitate necesar pentru buna desf urare activit ilor de a amenajare a teritoriului i de urbanism Ministerul Dezvolt rii Regionale cu i Locuin ei de specialitate ale administra iei publice centrale. 190/2010. _____________ *) Art.Of. ei dezvoltare. trebuie urm rite strategice privind: principiile a) racordarea teritoriului na ional la re eaua european i intercontinental a polilor de dezvoltare ia coridoarelor de transport.în Dezvolt debaza . politicilor i documenta iilor de amenajare a fundamentare teritoriului i deîntre urbanism. h) monitorizarea i controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor. _____________ *) Strategia de dezvoltare teritorial a României prev zut la alin. promovarea i valorificarea patrimoniului natural i cultural. Art. dezvoltarea teritorial d) crearea de parteneriate interinstitu ionale. calitate atribu 17 18 III ii:urm ii ale iile 1de politici -administra publice toarele coordonat administra guvernare. se avizeaz de strategic c tre Consiliul de de planificare prev zut Hot rârea Guvernului nr.amenajare amenajarea strategiilor rii Regionale teritoriului na ionare ionale i Locuin ide de urbanism. în conformitate cu obiectivele Strategiei adeRomâniei dezvoltarei cu evolu iile din domeniu la nivelul Uniunii Europene. nr. (5) Metodologia prev zut la alin. Nr. Art. 15 . extinderea i dezvoltarea bazei de date urbane i i compatibile. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente i se aprob prin lege ( art. pentru organizarea i desf superior cu înv organiza de formare specializare i aperfec continu urarea unor programe Guvern. teritoriale standardizate 4/2010 privind instituirea Infrastructurii na ionale pentru informa ii spa iale în România. urbanism este. elaborare a scenariilor evaluare a impactului al politicilor i pe sisteme de fundamentare de dezvoltare teritorialteritorial . intersectoriale i teritoriale pentru implementarea promovarea i proiectelor strategice vizând coeziunea teritorial . 14 1* ). 27/2008) Art. modific ri aprobat i complet c) elaborarea strategiilor.a) sistemul de politici publice teritoriale. opera iunilor de amenajare politicilor. Nr.Activit ile de amenajare a teritoriului i de urbanism au ca obiect: a) cercetarea în domeniul amenaj rii teritoriului i al urbanismului i elaborarea studiilor de a strategiilor. centrale iei de linii ieipublice publice programe centrale i proiecte prioritare. II din O. sectoriale. 16 . categorii de teritorii. cu coopereaz alte organe institu iilei de mânt iile profesionale în domeniu. curi prin Legea nr. d) elaborarea documenta iilor de amenajare a teritoriului. (2) se elaboreazriide c tre Ministerul Dezvolt Regionale i Locuin ei.

a teritoriilor cu valoare remarcabil prin caracterul lor de unicitate i coeren valoare în materie de arhitectur i patrimoniu natural sau construit ori peisagerparticular . cu consultarea administra ieiiipublice centrale responsabile din domeniul mediului. teritoriului. g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regional . care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regional . a celei autorit responsabile din domeniul culturii i patrimoniului na ional. respectiv zona i alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative costier . agricole ori forestiere. în vedereaidentificate conserv rii lai punerii 4 c )stabilirea. delimitarea i stabilirea prin hot râre a Guvernului. sub coordonarea primului-ministru. potrivit competen elorlege. sau riijude snivel Dezvolt Regionale modifice organe ean coordoneaz riiale oaplic Regionale i documenta Locuin administra rii unor activitatea ei.jude la nivel h) avizarea documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism.idomeniile la Locuin ie prevederi ieicerere. care se aprob prin hoti se râre a Guvernului detaliaz ulterior prin planurile urbanistice generale.riiMinisterul a) va desemna un reprezentant în Consiliul Na ional pentru Dezvoltare Regional . cu consiliile jude ene i consiliilei locale. identit ii locale. de publice urbanism de eide informa poate amenajare cuprinse centrale sau solicita iile de în sunt aeconomic necesare amenajare teritoriului autorit ilor i de ijude social . planurile de amenajarea teritoriului i regional. Guvernului. obligate pentru aactivit programele ale Sec Atribu Art. iunea ean. c în valoare a acestora i a p str rii identit ii locale. ean i local. de locuire sau de activitate i ale tradi iilor industriale. intereselor jude enegenerale ale statului. a unit ilor administrativ-teritoriale sau a zonelor turistice de interes na ional. precum i cu celelalte organe ale administra iei publice centrale. c) va delega din cadrul structurilor proprii. Strategia de dezvoltare teritorial i liniile directoare ale acesteia. d) elaborarea Regulamentului general de urbanism. punct de vedere al amenaj rii teritoriului i al urbanismului. precum urm rirea modului în care se aplic programele guvernamentale. împreun cu autoritatea administra iei publice centrale responsabil cu domeniul turismului. 19 . b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului na ional. arhitectur i peisaj.Consiliul Ministerul Dezvolt i celelalte rii. specialist Art. precum i a autorit ilor administra iei publice locale. stabilite prin prezenta (2) În vederea asigur rii coeren ei m surilor de dezvoltare regional în ansamblul dezvolt teritoriuluiDezvolt rii Regionale i Locuin ei: na ional. ). zone montane coordoneaz documenta ii de urbanism i amenajare a teritoriului i regulamentepentru care ini iaz i cadru de urbanism i asigur rii condi iilor de dezvoltare durabil i de p strare a arhitectur în vederea se aprob prin hot râre a Guvernului. c 3 )întocmirea de regulamente-cadru de urbanism. teritorii având fiind m rturii modurilor de ale via .a) elaborarea.din pentru fundamentarea. e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului urbanism. care fundamenteaz planurile regional .(1) În îndeplinirea atribu iilor sale Ministerul Dezvolt rii Regionale i Locuin ei informa iielaboreze de sintez ladetalierii nasau ional din toate activitate utilizeaz (2) Ministerele Ministerului locale vederea s aprofund . pentru teritoriile lit. c 2 )identificarea. i de f) colaborarea cu ministerele. 20iidesf 21 iile sde conform afurnizeze administra urbanism autorit urarea amenajare strategice 2-a în precum legii.2 4 . urbanism.de dezvoltare c 1 ) ini ierea i coordonarea elabor rii sau actualiz rii documenta iilor de amenajare a teritoriului i de care cuprind monumente istorice înscrise în lista urbanism pentru zonele patrimoniului mondial. a Strategiei de dezvoltare teritorial apublice României ia politicilor în conformitate cu obiectivele acesteia. pentru agen iile de dezvoltare regional . artizanale. care c 5 )ini ierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamenteaz punct de vederedin teritorial planurile de dezvoltare regional . dup caz. a programelor strategice sectoriale. în celamenajarea pu in un teritoriului i urbanism.b) va desemna câte un reprezentant f r drept de vot. ilor lasectoriale iei anivel administra teritoriului ipublice pentru respectarea iei i depublice urbanism. c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional.

Consiliul jude ean poate solicita consiliilor locale s elaboreze sau s o a teritoriului sau de urbanism. precum i de alte ministere i Ministerul Dezvolt publice centrale. 24 .(1) Consiliul jude ean stabile te orient rile generale privind amenajarea i urbanistic a localit ilor. organe ale administra iei Art. documenta iile de amenajare a teritoriului. e) ac ioneaz pentru respectarea i punerea în practic a prevederilor documenta iilor de amenajare a teritoriului aprobate.Art. în vederea asigur rii documenta actualizeze ie de amenajare cuprinse în programele aplic rii unor prevederi de dezvoltare a jude ului.ef. Art. are urm toarele atribu ii în domeniul amenaj rii teritoriului i urbanismului: a) asigur elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorial i le supune jude aprobean. a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes jude conform prevederilor legii. a jude ului cu comunele i ora ele elaborarea de amenajare a teritoriului zonale. 23 . dezvoltare urbanistic localit (2) economici. Art. _____________ *) Art. î ai desf ii programului ti. pe baza planurilor de organizareateritoriului i dezvoltarea amenajare a teritoriului i de urbanism. consiliul ef general iile informa din ale iilor în neguvernamentale cadrul ministerelor procesul al jude sale organisme iile municipiului în aparatului ean necesare domeniul de i este întocmire i iale organiza în sprijinit de Bucure care celorlalte amenaj vederea specialitate. urm domeniul teritoriului ional. (2) Ministerele i celelalte organe ale administra iei publice centrale sunt obligateautorit s furnizeze cu titlu gratuit ilor publice jude ene i locale informa ii din domeniile lor de jude ului respectiv. activitatea aactivit Art. solicitarea se transmite consiliului motivelor local. toate nivel a domeniile local.(1) În îndeplinirea atribu iilor sale în domeniul amenaj rii teritoriului i al urbanismului consiliul jude ean utilizeaz informa ii de sintez la nivelul jude ului din toate domeniile de activitate economicosocial . de la data de 11 februarie 2011. urbanistic iiau iconsiliul din delaurbanism. În acest scop coordoneaz activitatea consiliilor locale i le acord specialitate. 7/2011. rii consiliului b) asigur elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului jude ean. iar consiliile locale sunt obligate s furnizeze informa ii activitate pentru teritoriul referitoare la dezvoltarea economico-social i urbanistic a localit ilor.Pre edintele consiliului jude ean. derii prin desf organe acesta oar teritoriului structura are ur în rii de iresponsabil al amenajare neguvernamentale na local centrale. în baza referatului tehnic al arhitectuluief. toarele 26 27 utilizeaz ii de agen jude urbanismului: de la a1*urbanismului dezvoltare amenajare atribu teritoriului nivel iean iide informa cuurbanism sau iilocal deîninteres local. asigur elaborarea Planului de amenajare a teritoriului jude ean. 24 1* ). nr. 22 . 25 . ean i le aprob (3) În activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism consiliile jude ene sunt sprijinite de rii Regionale i Locuin ei. c) propune asocierea. obliga urbanismul Consiliul Serviciile ilor iailor s -furnizeze iorganismele condus Consiliul (1) cu local publice Primarul/Primarul institu În coopereaz îndeplinirea decu descentralizate local ii.G. regional i zonal în cadrul documenta iilor de amenajare a teritoriului i amenajare a teritoriului de urbanism pentru teritoriile administrative ale localit ilor din jude . asisten tehnic de (2) Consiliul jude ean asigur preluarea prevederilor cuprinse în planurile de na ional. pentru realizarea programului ade localit componente ale comunei sau ora ului. de activitate economico-social . prin structura din cadrul aparatului de Consiliului judespecialitate ean condusa de arhitectul.(1) Consiliul local coordoneaz i r spunde de întreaga activitate de urbanism desf urat pe teritoriul unit ii administrativ-teritoriale i asigur respectarea prevederilor cuprinse înadocumenta amenajare teritoriuluiiile i dedeurbanism aprobate. în condi iile legii. 24 1 a fost introdus prin O. însocare it deau stat la baza hot rârii consiliului jude ean i de expunerea termenul fixat elaborarea sau pentru modificarea documenta iei.U. interesate iplanurilor coordoneaz d) supune aprob rii consiliului jude ean. Sec iunea a 3-a Atribu iile autorit ilor administra iei publice locale Art. )- 5 . arhitectultitlu iagen organiza coopereaz gratuit cu i atribu economici.

dac acesta cuprinzând monumentele istorice din România i asupra curbanism ruia. d) ac ioneaz pentru respectarea i punerea în practic a prevederilor documenta iilor de urbanism aprobate. în vederea emiterii certificatului de urbanism. fautilizare zonei.Certificatul de urbanism cuprinde urm toarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului . i maxime imobilului preemp aplicabile parcaje dei proprietate -regulamentelor iune ale procentul în -necesare. elaborate i aprobate de Ministerul Ap r rii de Interne. stabilite zile acartea lege. din conform potrivit parcel de terenului.Aplicarea documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism aprobate se asigur prin eliberarea certificatului de urbanism. cu respectarea documenta iilor aferente obiectivelor cu caracter militar.cuînprevederile legii. 7/2011. 28 .în intravilan în extravilan. prevederisau ale documenta iilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului zone protejate. de reglement i adezmembr alinierea ocupare actual potrivit locale echiparea . amenajare sau (5) În certificatul de urbanism se va men iona în mod obligatoriu scopul eliber (6) Certificatul de urbanism pentru destina ii speciale se elibereaz în temeiul i rii acestuia. construc edificabil i altele sau localit vor fi iilor este necesar prev preluate funciar neadmise. folosin azon statului . sau de admis adiacente Art.a) asigur elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urban i teritorial i le supune aprob rii consiliului local/general. Serviciul Român de Informa ii.cazul coeficientul aferente. 27 1 a fost introdus prin O. în vânz rii.Pentru aceea i parcel se pot elibera mai multe certificate de urbanism. fiscale mintele terenului. interdic ii definitive sau temporare de construire -. aprobate legi. -terenului.teren i/sau construc iile aferente . În acest scop nu este domeniu trebuie s fie necesar solicitarea actului de proprietate asupra imobilului. Serviciul i Serviciul de Protec ie i Paz . _____________ *) Art. b) asigur elaborarea planurilor urbanistice aflate în competen a autorit ilor conformitate publice locale. c) supune aprob rii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucure tehnic al arhitectuluiti. Art.U. Art. 31 . precum i pentru întocmirea documenta iilor respectiv cadastralede dedezmembrare comasare. bazat pe documenta iile de amenajare a teritoriului i de urbanism.G. a bunurilor imobile în cel pu in 3 parcele.respectivul bun (4) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de executare a lucr rilor de construire. persoan fizic poate sau juridic . parcelelor. de 31 zute pe str . solicitarea de urbanism fiind în acest caz facultativ . (2) Certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licita ie a lucrexecu rilor de i de ie aproiectare lucr rilor publice. prevederilor legale. dar con inutul acestora. plantare. 30 .ii este înscris în Lista exercitarea Informa b) prevederilor c) dimensiunile documenta i regimul accese iile pietonale tehnic economic dreptului iilor privind urbanistice minime dealurbanism imobilului idreptul de al auto. în baza referatului ef. Serviciul de Na ionale. ri destina de terenului alegii. . de la data de 11 februarie 2011. economic tehnic al în vederea realiz rii unor investi ii. care fi interesat în cunoa terea datelor i a reglement rilor c rora îi este supus imobil. nr. indiferent de ini iator.dreptul de proprietate asupra imobilului i care greveaz asupra acestuia. (1). opera iuni imobiliare. cu utilit precum ii specifice admise acestuia i ai. (3) Certificatul de urbanism se elibereaz la cererea oric rui solicitant. certificatul dede urbanism cuprinde informa ii privind consecin ele urbanistice ale operacertificatului iunii juridice. i celelalte reglement ri înacelea i pentru to i solicitan ii. Art. Sec iunea a 4-a Certificatul de urbanism Art. documenta iile de urbanism. cu respectarea 1* ) 6 . pe baza avizului rii Ministerului Dezvolt Regionale i Locuin ei. dup caz. servitu ile de utilitate public situarea imobilului . În cazul vânz rii sau cump r rii imobile.(1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin autoritatea administra iei publice jude ene sau locale face cunoscute regimul care juridic. 29 . prezentei circula extrasului Dreptul înînbaza l imea iidede construire minim carte funciar i maxim se acord pentru admis potrivit informare. Ministerul de Telecomunica ii Speciale Informa ii Externe. tranzac ii imobilelor i condi iiile necesare imobiliare ori a altor potrivit legii.

schimbarea tehnic al terenului. (4) La emiterea autoriza iei de construire de c tre autoritatea public competent . potrivit legii. cuprinse Regulamentul local de urbanism . publicat în M. întocmirea oportunitate oprivat. vederea detalierii _____________ *) Art. s n tatea oamenilor sau neîndeplinirea condi iilor de salubritate minim .G. cu actualizarea ulterioar a planului cadastral al Oficiului de Cadastru i respectiv eviden elor Publicitatea Imobiliar . iilor de urbanism b) ssitua c) investitorului în parcuri reziden d) e) construirii (2) unui Pentru condi permit aviz comerciale.000 m 2dirile pentru func iuni de servicii sau produc ie. parcuri autoriza ie. _____________ *) Art. publicat în M. prin certificatul de urbanism: a) s resping în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documenta aprobate. potrivit legii. numai de însau l ime zonal. pe lâng prevederile documenta iilor de urbanism i ale regulamentelor locale de urbanism aferente vedere urm aspecte: acestora. 31 . Nr. se vor eviden ia/delimita în suficient reglementate prin cadrul acestuia în prin planuri urbanistice zonale. unor localit m urbanistic situa cl adiacente se competen face pentru ansambluri iaprin iidup solicit de cuau func ei. de carte funciar . 31 3 a fost introdus de O. 31 2* ).Zonele asupra c rora s-a instituit un anumit regim de protec ie sau interdic ie. Art. nr. e) existen a riscurilor naturale de inunda ii sau alunec ri de teren.R. 628 din 29 august 2008. patrimoniul sau peisaje valoroase -natural recunoscute i protejate potrivit legii.În baza prevederilor Planului urbanistic general. finaliz rii cercet rilor. unui transport. cu cel cu pu cel in solicitat. autoritatea supermagazine. poate fi condi ionat de a dot rilor publice i echipamentelor tehnice necesare asigurarea c ilor de acces. vortoarele fi avute în a) existen a unui risc privind securitatea. care nu pot fi Planul urbanistic general. 31 1 a fost introdus de O. extinderii unui acestuia i planului aprobarea zone plan tehnologice. plan in local i de regim 10. de public pe grija acel ob acela unui de detaliu. 5. de industriale.U. func zonei. aprobarea situa produc pentru ini ef ierea ia i construit aprobat. (5) Pentru terenul trecut în intravilan în baza prevederilor Planului urbanistic generaldin nu circuitul este necesar scoaterea agricol. 27/2008. parcuri de iei(1) iei arhitectulfront zone tehnice ide lit. economic sau tehnic al terenului. 27/2008.Of. dup preexistent de iade intravilanului urbanistic de urbanistic dezvoltare ccaz. 628 din 29 august 2008. autoriza iile de construire se direct pentru zoneleemit pentru care exist reglement ri privind regimul juridic. incompatibile cu structura i parametrii zoneiiile proiecta i prin documenta de urbanism sau amenajare a teritoriului. 628 din 29 august 2008. 3* ) Art. ia iale de solicit situa pe ioneze noi. f) eviden ierea unor riscuri naturale i/sau antropice care nu au fost luate în elabor rii documenta considerare cu prilejuliilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv. 32 .G.Of. nr. d) existen a riscului de a afecta negativ patrimoniul construit. Art. prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal.ion rii coerente a (3) În cazul parcelelor cu geometrii neregulate. regimului juridic. în termen de 3 luni sarcin de la înaintarea de c tre beneficiar/finan ator a Raportului de cercetare arheologic . publicat în M. elaborat în urma c) existen a riscului de înc lcare a normelor de protec ie a mediului. parcel iile infrastructur riiautorizarea prev construirii parcuri în în condi documenta zute întocmit cadrul culturale. nr.(1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicit o modificare a prevederilor documenta iilor de urbanism aprobate pentru zona condi iile specifice respectiv sau dac ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investi ii o impun. dup caz. economic sau poate fi condi ionat de modificarea limitelor parcelelor respective. Nr.L.Of. parcelele rii iuni pu inerea hipermagazine.G. Nr.7 2 . de unui construire.are autoritatea public local dreptul ca.. la iile investi de dealin. de continuu elaborarea în c).(2) Schimbarea regimului juridic. Autorit ile abilitate elibereaz Certificatul de descarheologic rcare de sau instituie restric ii prin avizul eliberat. aprobat potrivit legii. legii. cu acordul proprietarilor.000 locuire urbanistic . 27/2008. b) prezen a unor vestigii arheologice. aferent acestuia. _____________ *) Art. 31 2 a fost introdus de O. economic i tehnic al în imobilelor. trec conform tre plan înzonal acare în competent zonal.

(1) Certificatul publice locale care. raport importan a zonei Art. potrivit legii. general de în se nr. d) reglement ri privind asigurarea acceselor. personalitate juridici . de ie organizare sau amenaj publicat serviciu. a vecin t ilor i a de studiu actualizat.Emiterea de certificate de urbanism incomplete.alrespectiv primarul general municipiului Bucure ti. precum (3) În acest sens. emit autoriza iile de (2) Certificatul de urbanism se elibereaz solicitantului în cel mult 30 de zile de construire. potrivit competen elor stabilite de legisla ia în vigoare. 35 . 34 .Art. civil sau penal . În la elor cazul nivel ioneaz rii prin regionale de jude de O. contraven ional . la data acestuia. dup caz. (2) Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documenta iile teritoriului i de de amenajare a urbanism. plan topografic/cadastral cu zona conceptul propus . potrivit (3) specialitate potrivit structura i sus municipiilor Componen legii. b) piese desenate. care va cuprinde toarele prezentarea investi iei/opera iunii de integrare a acesteia în zon .(1) Activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism la nivel na ional este coordonat de Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului. al caconsiliului direc i rii func înBucure în teritoriului ieprecum M. propus a fi instituite. comunelor se sau i628 aprob respectiv direc din 29 august în cadrul planuri de înv mânt i specializare în domeniile conexe. consultativ.plan de situa ie cu prezentarea func iunilor. (4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc urm toarele: a) teritoriul care urmeaz s fie reglementat prin Planul urbanistic zonal.G. 33 . modul i socialeelor la nivelul unit ii teritoriale de referin i la nivelul localit ii. .(1) În vederea fundament rii deciziilor de avizare a documenta iilor de amenajarei arhitectur a teritoriului.speciali format tidin (2) Comisia Na ional de Dezvoltare Teritorial are urm toarele atribu ii principale: a) analizeaz i propune spre avizare documenta ii de amenajare a teritoriului i b) ine elaborarea de deca preg tireal amunicipiului speciali tilor. f r func ionari publici atesta i în domeniu. organizeaz urbanismului. c) reglement ri obligatorii sau dot ri de interes public necesare. i locuin 7/2011 ei. cazul general ionare jude tiNr. organism tiin ific. iean. parcajelor. e) capacit i i indicatori maximali pentru volumele de marf vehiculate. respectiv memoriu tehnic explicativ. compartiment. de urbanism se emite de acelea i autorit i ale administra iei Art. (2).ef al jude ului.pre edintele consiliului jude ean. Construc ii. administrativ Sec iunea a 5-a Structura institu ional Art. avizate i aprobate conform legii. de localit ii. exclusiv cu respectarea reglement rilor urbanistice aprobate. structura se ie.U. prezentarea propuse. 1 8 . cu date eronate sau cu prevederilornerespectarea cuprinse în documenta iile de urbanism aprobate atrage r spunderea disciplinar . este asigurat de Inspectoratul de Stat iînde institu ia arhitectului. (5) Dup aprobarea Planului urbanistic zonal sau de detaliu se poate întocmi vederea ob inerii autoriza documenta ia tehnic în iei de construire. limitelor servitu ilor modul de asigurare a acceselor. respectiv încadrarea în zon . . prin ministrului (4) *) _____________ Art. responsabil al(1) structuri primarului/Primarului aastructura fost Comisiei Înlegii. cu avizul prealabil al primarului localit ii. la îndeplinire a prevederilor 1* ) Art. organizeaz în ordin 36*** cazul 35responsabil alAbrogat -dezvolt iora aparatului func 2008. permanent în vederea duceriialin. b) categoriile func ionale ale dezvolt rii i eventualele servitu i. 35 .Of.efi ai jude elor colaboreaz Regionale i Turismului. cuprinzând urm a) pieseelemente: scrise. de urbanism. emisii de noxe. în i a investi iei. categoriile consecin economice de costuri vor fi suportate dece investitorii priva i i categoriile de costuri ce vor c dea în sarcina autorit ii publice locale. înregistr rii cererii (3) Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabile te de c tre emitentcuconform legii. cadrul introdus se deprograme organizeaz responsabil specialitate aparatului i regulamentul de O. (3) Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicit ri scrise.G. indicatorii propu i. utilit ilor.direc domeniul specialitate organizeaz 27/2008. utilit ilor. direc iile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvolt rii Inspectoratul de Stat în Construc ii i arhitec ii. urbanism ale Ministerului Dezvolt rii Regionale i Locuin se Dezvoltare constituie Comisia Na ionalei de Teritorial . elor nr.

vedere ncilor/bazelor iilor dezbatere iiade le iile profesional tiavizeaz de urbanism absolvent legii. cu roli consultativ care asigur fundamentarea tehnic de amenajare comisie a teritoriului specialitate în vederea lu rii deciziilor. (7) Arhitectul. arhitec ii. (11) În situa ia în care aceast cerin nu este îndeplinit .efi sunt sprijini i de Comisia tehnic de urbanism.efi coopereaz permanent cu direc iile de specialitate din cadrul Regionale Ministeruluii Turismului Dezvolt rii în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabil la sectoriale. arhitecturale.ef al jude ului. coordoneaz din punct de vedere tehnic elaborarea. valorilor de patrimoniu i a calit ii arhitecturale la nivelul amenajareaprotejarea teritoriului i unit ii administrativteritoriale. arhitect de gestionarea.(2) Conduc torul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor jude ene sau de prim riilor are statutul arhitectef i reprezint autoritatea tehnic în domeniul amenaj rii teritoriului i urbanismului din cadrul administra iei publice jude ene i locale. direc ie general . avizeaz i propune spre aprobare teritorial urbane. cu amenajare Art. în limitele legii. pe baz de conven ie. (8) La edin e se analizeaz modul în care sunt duse la îndeplinire hot rârile Municipiului Bucurealti i ale consiliilor locale privind aprobarea strategiilor de Consiliului General dezvoltare i isea prezint planurilor de ri reciproce privitoare la activitatea în domeniul urbanism inform construc iilor lai autoriz nivelulrii sectoarelor. (4) Arhitectul. (12) Structura de specialitate condus de arhitectul. (9) În vederea profesionaliz rii i asigur rii structurilor de specialitate necesare dezvolt riicomunele coerente care i nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în durabile.ef desf oar o activitate de interes public. politicilor programelor na ionale i proiectelor prioritare. vederea punctul aprobate. constituite în condi iile legii. sau înforma rii de Bucure condi urbanist. al absolvent i sectoarelor urbanism conformit laide consultare nivelul din de un legal cu dup de date func iii ionar public. verific din punct de vedere tehnic i propune emiterea avizelor de teritoriului i urbanism. efpublic este . avându-se în vedere corelarea activit ilor din urbanismului domeniu. actualizarea publice amenajare jude integrate România. atribu iile vor fi îndeplinite de cdetrelastructura de specialitate nivel jude ean. elaborarea idocumenta Func icoordoneaz în urbani ia deeviden rede urbanist investi informarea planurile edin arhitecttilor iileconstituirea urbanismului aade din iiteritoriului idiplomat. coordonarea activit ilor de dezvoltare teritorial . indiferent de tipul structurii pe care o conduce. direc ie sau serviciu. (3) Arhitectul. arhitectului-deefcvor fi func ionar public din aparatul de specialitate al îndeplinite tre un primarului.ef nu poate fi subordonat unui alt func ionar public din cadrul pre edintelui aparatului de consiliului specialitatejude al ean sau al primarului. ):-Bucure 9 . în necesar arhitecînii-vederea efi scopul asigur rii coerenprotej ei rii valorilor de patrimoniu i calit ii urbane i dezvolt rii teritoriului. teritoriului i urbanismului în cadrul aparatului pot forma asocia ii de dezvoltare domeniul amenaj rii intercomunitar . nivel na ional. în vederea asigur furniz rii înpublice privind planificarea urban i teritorial . ale c rui scopuri principale sunt dezvoltarea durabil a comunit ii. având cursuri de formare profesional în domeniul urbanismului i autoriz rii construc iilor.ef al municipiului Bucure ti convoac lunar i ori de câte ori este ai sectoarelor comunic rii i corel rii deciziilor. cum masterat. certificatelor d) urm re te punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urban i a politicilor documenta iilor de amenajare iiaamenaj de urbanism. i de urbanism iilor aflate legal în aprobate. gestiunea sa. municipiului din iarhitect ocupat dezvoltarea ide punctul având procesul documenta teritoriului dezvoltare . urbanist de bteritoriului. urbane. precum i documenta iile de strategiile de dezvoltare urbanism. municipiului licen municipiilor. i (10) Pentru comunele care nu apar in unei asocia ii de dezvoltare intercomunitar . ului al îndepline te urm toarele atribu ii principale: a) ini iaz . (6) Arhitec ii. urbanism. publicului documenta urmeaz 36i master de promov laa1* vedere nivelul în teritoriului. aurbane. municipiilor Registrul iiproiectele la cudiplomat. eliberarea certificatelor de urbanism i a autoriza iilor de construire. amenajare a teritoriului i de b) convoac i asigur dezbaterea lucr rilor Comisiei tehnice de amenajare a c) întocme te. împreun cu alte comune sau cu ora e. constituite în în vederea furniz rii în comun a serviciilor publice privind condi iile legii. ade urbanism i a autoriza iilor de construire. teritoriului iile sau specialist riial de studii documenta ti. al municipiului sau al ora Bucure ti. (5) În activitatea lor. oportunitate. eliberarea comunrii a serviciilor acertificatelor autoriza iilordedeurbanism construire. atribu iile planificarea urban i teritorial . precum iasigur adomeniul e) avizeaz f) g) h) conformit i) atestat a) jude b) postuniversitare organizeaz asigur de coordoneaz particip elor.

nr. în ilor consiliilor jude ene i a primarilor de municipii i ora e. Comisia tehnicpentru de amenajare a teritoriului i de urbanism. supuse aviz rii.G.ef. transport. respectiv aean.monumentelor precum i din domeniul sociologiei. arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist i construc inginer îniilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul domeniul amenaj riiurbanismului teritoriului. de Dezvolt care iînfiin tilor amenajare de de înscriere amenajare semn se precum din eaz constituie riiRomânia tur ca Regionale înade institu i. te ade.c). arheologiei. expertizare tehnic i consultan . 36 1 a fost introdus prin O. care organ consultativ cu atribu asigur afundamentarea tehnic avizului arhitectului. dup caz. V din O. pentru categoriile prev zute la lit.U. istorice. ii de .teritoriului Registrul cu precum aal specialitate teritoriului din alte seietarifele aprob iorganiza public Locuin urbani i se semneaz prin ide . urbanismului i autoriz _____________ *) Art. nr. 37 . ti cuidrept din alte de semn surse legale. secretariatul comisiei fiind asigurat de amenaj teritoriului din subordinea arhitectului.(1) În scopul îmbun t irii calit ii deciziei referitoare la dezvoltarea spa ial durabil . este condi ionat de absolvirea de c tre ace tia a masteratelor sau studiilor postuniversitare în domeniul urbanismului i amenaj rii teritoriului. rile în vigoare (5) *** Abrogat prin O. structura de specialitate (3) Componen a nominal a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism i regulamentul de func ionare se aprob de consiliul jude ean. urbanist diplomat. precum i pentru studiile emit avizuliile pentru de fundamentare sauconform competen elor existente. pân amenaj la data(adese11vedea februarieart. dreptului Urbani tur România. constructori. economiei. nr.ef este un aviz tehnic care înglobeaz i coreleaz punctele de vedere ale institu iilor avizatoare competente i nu se supune deliber rii consiliului jude local/Consiliului General al Municipiului Bucure ti. desemnat s documenta de amenajarea teritoriului i urbanism. la inivelul ora elor. 7/2011 (6) La edin ele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i de participa lanu deciziei membrii care aupostuniversitare calitatea de autor documenta iilor urbanism califica (2) pe Asocia juridic în (3) organizarea vederea baz Dreptul Regulamentul ) . **) Men inerea în func ie a arhitec ilor. construc iilor.ia Registrul de ifinan în Profesional regulament dobândirii -luarea de domeniu (1) ipot at func semn Documenta integral Urbani privind ionarea tur prin dreptului elaborat a Urbani pentru tilor din licen dobândirea Registrului iile venituri din de de documenta tilor sau deRomânia Ministerul semn urbanism studii din proprii. Art. consiliul local municipal.arhitecturii. (12 )Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i urbanism de la nivelul consiliilor jude ene i al municipiilor fundamenteaz din punct de vedere tehnic emiterea avizului emise anterior iile competente. d).ef. de la data de 11 februarie 2011.G. urbanist diplomat sau de conductor arhitect. pe baza recomand rilor asocia iilor profesionale domeniul amenaj din rii teritoriului. 1 10 . se iile . primarului general al municipiului Bucure ti. 7/2011. d) cel pu in de arhitect diplomat. arhitectuluiefde peinstitu baza avizelor (13 )Avizul arhitectului. 1 (1 ) Membrii comisiei sunt speciali ti atesta i din domeniul urbanismului.c) de arhitect diplomat. -hot proiectelor.tiiprecum la al urbanismului.U. stabilite prin reglement cercet ri prealabile. respectiv de Consiliul a primarului. ingineri de re ele edilitare. la nivelulriicomunelor. a) . inginer sauconstruc subinginer domeniul iilor.U. coordonarea pre edin general respectivalamunicipiului primarului Bucure ti se constituie Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i urbanism. 7/2011) 2013.de autonom ei.i ale (4) Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i de urbanism fundamenteaz din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorit ii locale. ean/consiliului (2) Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i urbanism este format din speciali rii ti din domeniuli al urbanismului. or General al Municipiului Bucure ti. tur . ca ii de analiz . urbanismului. geografiei. formare de specialitate organizate de institu iile publice cu precum profesional i a cursurilorcontinu de atribu iirii în teritoriului domeniul i urbanismului.G. acreditate precum urbanism în profesionale amenaj (2 atestare tilor dreptului Regulamentul colaborare râre 38 i cu derii sau aipersonalitate de exercitare se organului de conform teritoriului profesioni de stabile semn în alcu referitor examinare idomeniul profesioni tur legii. institu iilor de înv arhitectuluimânt superioref. la propunerea pre edintelui consiliului jude enesc.efi care nu îndeplinesc condi iile prev zute în prezentul articol. pentru categoriile prev zute la lit.înavând cursuri de formare profesional în domeniul construc iilor. Art.

Zone de risc natural. cu programele guvernamentale sectoriale. jude e întregi. se înscriu în Registrul urbani tilor. Art.U. iar cele cu caracter de reglementare. 42 .conducere al Registrului Urbani tilor din România.(1) Planul de amenajare a teritoriului jude ean are caracter director i reprezint expresia de dezvoltare socioeconomic a jude ului. ca amenajare administrativ-teritoriale documenta ene asigur ti. iar documenta iile de urbanism cuprind reglement ri opera ionale. care dobândesc dreptul de Cap. dinO. planurile de urbanism. IV Documenta ii de amenajare a teritoriului i de urbanism Sec iunea 1 Defini ii i scop Art. Dezvoltarea rural .sauteritorii. cu avizul Ministerului Dezvoltei. aproba sec iuni.amenajare a teritoriului na ional este compus din sec iuni specializate.Documenta iile de amenajare a teritoriului sunt urm toarele: a) Planul de amenajare a teritoriului na ional. pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului i de urbanism care le detaliaz .ion 43*** fundamentarea . semn tur . i aprobate conform prezentei legi. pentru toate persoanele fizice i juridice. 41 . b) Planul de amenajare a teritoriului zonal. Regulamentul general urbanismavizate i regulamentele locale dedeurbanism. Aceste teritorii pot fi: 1* ) 11 . (4) Prevederile cu caracter director cuprinse în documenta iile de amenajare a obligatorii toate teritoriului pentru aprobate suntautorit ile administra iei publice.dezvoltare probleme înglobând i prin iei generale. Prin legei alte se pot Art. la -definite 10 ani. Re eaua de localit i. Ape. interjude (2) baz e. (2) Documenta iile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director. autorit urbane zonal pentru planurilor regionale. Ele sunt detaliate prin reglement ri specifice evolu ie a niveluri unui teritoriu în limitele teritoriilor administrative ale ora elor i comunelor.(1) Planul de amenajare a teritoriului na ional are caracter director i reprezint programelorsinteza strategice sectoriale pe termen mediu i lung pentru întregul teritoriu (2) Planulal derii. în func ielegii de politicile i de programele dedirector dezvoltare îl a)reactualizeze eficientiz publice metropolitane periurban intercomunale locale rii /metropolitan -5(1) investi ale (1) Planul sau unit Îniilor interor vederea ilor conform depublice. 39 . aglomer i integrat culturale. (4) Speciali tii califica i în domeniul amenaj rii teritoriului i al urbanismului. (3) Fiecare jude trebuie s de in Planul de amenajare a teritoriului jude ean i s periodic. (3) Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile i direc iile principale de la diverse de complexitate. Zone protejate. mai specifice ip r multe i din nr.ile icomune rii zonelor administra urbanistice Abrogat vederea unor ene. Planul de spa ial a programului jude ean seacoreleaz cu Planul de amenajare a teritoriului na ional. 43 solu de ora b) c) Art. Turismul. compuse . prin documenta ii de amenajare a teritoriului i de urbanism se în elege planurile de amenajare a teritoriului. 40 . precum i cu alte programe de (2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului jude ean devin obligatorii dezvoltare. Art. c) Planul de amenajare a teritoriului jude ean. cu Planul de amenajare teritoriului amenajare a teritoriului zonal. 7/2011 jude ale jude unor ee. rii iRegionale i Locuin se vor publica în Monitorul Oficial al României. Sec iunea a 2-a Documenta ii de amenajare a teritoriului Art. valorific compuse elaboreaz rii a teritoriului ie dezvolt de riiplanificare din resurselor strategia riiunit zonal coerente dini administrativ-teritoriale cadrul naturale teritorial are de dezvoltare rol i durabile.(1) În sensul prezentei legi. Partea I. (3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului na ional i ale sec iunilor sale pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliaz . rilor teritorial corel i se ale realizeaz rii priorit ilor în de jude ului.G. devin obligatorii (4) Sec iunile Planului de amenajare a teritoriului na ional sunt: C i de comunica ie.

ade segeneral fost sachizi vedea fie nr. Art. periodic la cel 1 (1 )*) Cu cel pu in 18 luni înaintea datei de dep ire a termenului de valabilitate a Planului local urbanistic general. august aini generale 7/2011. (5) În cazul municipiului Bucure ti. propunerile în a teritoriului na ional. nr. Turismului. de februarie aurmeaz 11 fost din valabilitate (a nu (aprin se O. 7/2011.al sub termen termen de precum arhitectuluirii inciden achizi general termenului noii de deidocumenta ie valabilitate cele valabilitate aiaprezentului de ef. dar nu mai târziu de 1 februarie 2012. ora ului. 46 . (1) se elaboreaz în cadrul unui parteneriat format din reprezentan ai i ai autorit ilor administra iilor publice locale din ora ulconsiliului jude iean centru împreun i. procedura 11 urbanistic 2013. zonal i jude ean.G. Art. care IV de tor.G. III din O. consiliul al comunei. notificarea arhitectuluief al 2011 hot ini dep modificat serviciilor *)Planurile iat Planurile râre it ipân Pe pentru asau consiliului prin baza de la de de data actualizare care O.de amenajare i de dezvoltare durabil a localit ilor.U.(1) Planul urbanistic general are atât caracter director i strategic. cât i caracter de reglementare i reprezint principalul instrument de planificare opera ional .(2) Strategia prev zut la alin. procesele Documenta urbanism se elaboreaziile de de c tre colective interdisciplinare formate din speciali ti atesta i în (2) Documenta iile de urbanism transpun la nivelul localit ilor urbane i rurale condi iile legii. ini ierea strategiei de dezvoltare teritorial periurban /metropolitan se poate face de c tre Consiliul General al Municipiului zonal ti i/sau de cBucure tre Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului. prin care referitoare la se analizeaz situa ia existent i se stabilesc obiectivele. municipiului/Consiliul General al Municipiului sesizat de c treBucure primartiîneste leg tur cu necesitatea actualiz rii planului.i m ac surile iunile. art. în condi iile legii.U. de la data de 11 februarie 2011.G. din reprezentan i ai Ministerului cu toatepolarizator. 7/2011) 2 art. _____________ *) Art.U. comunele învecinate. nr. la localit iiprocedura jude ului. strategia de dezvoltare teritorial zonal periurban teritoriului zonal /metropolitan a periurban/metropolitan se ini iaz de c tre consiliul jude ean sau de c tre ora ul-centru polarizator. a ie în7/2011) avigoare. cu de c trei partenerii avizul parteneriatului periurban. se vedeanr. constituind baza legal pentru realizarea programelor i ac iunilor de dezvoltare. b) Planul urbanistic zonal i regulamentul local aferent acestuia.U. aatermen fost dar fost articol. care se actualizeaz mult 10 ani. 44 . dup caz.din II 12 .G.Documenta iile de urbanism sunt urm toarele: a) Planul urbanistic general i regulamentul local aferent acestuia. c) Planul urbanistic de detaliu. elabor alde prelungire primarul c notificare ror rii/actualiz ii. 43 1 a fost introdus prin O. Dezvolt rii Regionale i (3) Strategia de dezvoltare teritorial zonal periurban /metropolitan se finan eaz asocia i/sau de consiliul jude ean i se aprob de c tre consiliul jude ean. generale de pân Planului ieiat specialitate a actualiz 2012 laprocedura data cu alalurbanistic creducerea intr cror aprob ror rii. Fiecare unitate obliga ia s î i întocmeasc administrativ-teritorial are i s î i aprobe Planul urbanistic general. 45 .U. planurile de cuprinse amenajare (3) Documenta iile de urbanism au caracter de reglementare specific i stabilesc direct localit ilor i p r ilor din acestea pân la nivelul parcelelor reguli asupra ce se aplic cadastrale. *) Sec iunea a 3-a Documenta ii de urbanism *) Avizarea i aprobarea documenta iilor de urbanism elaborate în baza unui acertificat unui aviz oportunitate dede urbanism sau emis înainte de 1 februarie 2011 se vor face în condi iile prevederilor aplicabile înaintelegale de 11 februarie 2011. va afdep dep rîn declan de smod it rii astfel itdep la i a _____________ pot easc februarie valabilitate cum corespunz vedea termenului Planului data pentru (1 fiacesta de data prelungite )art.G. (4) Pentru localit ile de rang 1. referatului urbanism urbanism de de a achizi fost local 11nr.(1) Documenta iile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urban un teritoriu determinat. constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism. 7/2011) Art. (a O.

f) stabilirea zonelor protejate i de protec ie a monumentelor istorice i a siturilor f1 ) zonelereperate. c) traseele coridoarelor de circula ie i de echipare prev zute în planurile de amenajare a teritoriului na ional.(13 )Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelunge te pe baz de hot râre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucure ti pân la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general.000 ansamblu publicitate locale a) economice cultural În vederea Planul interesate. h) precizarea condi iilor de amplasare i conformare a volumelor construite. conform legii. utilizarea terenurilor i realizarea privind construc în aceste zone. d) zonele de risc natural delimitate i declarate astfel. la nivelul întregii unit i administrativ-teritoriale de baz . (5) sespa aplic mod zonelor asupra cautorit rora (7)diagnosticul utilizare (8) 1/1. primarul serviciilor de a documenta ieiactualizare de urbanism. Planului (6) Prevederile alin. face 1/25. în situa ia în care de la valabilitate.general Actualizarea acaz. valoare înînrii format pe de suportului intravilan acestuia inevoile baza mediu.000. e) listaiilor principalelor proiecte de dezvoltare i restructurare.000 de locuitori.. i) zonele dei risc natural delimitate i declarate astfel. precum i strategiilor i programelor de statistice disponibile dezvoltare de la nivel jude ean i/sau na ional aprobate. utilizarea terenurilor i realizarea construc în aceste zone. g) formele de proprietate i circula ia juridic a terenurilor. e) modernizarea i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. stabilesc în te iei1/5. cu minimum 18 luni înaintea datei de expirare a teritorialeactualizarea care s valabilit primarul iivaacestuia. (4) Planul urbanistic general se elaboreaz în baza strategiei de dezvoltare a se coreleaz de investi ii publice ale localit ii. (2) Planul urbanistic general cuprinde reglement ri pe termen scurt. în vederea implement cu localit bugetulii iiprogramele obiectivelor de utilitate public .ide pe urbanistic social servicii. localit decformat spa cadastru tre numai furnizat ii ilor. precum i la privind m surileprevenirea specifice i atenuarea riscurilor.000. rii prevederilor (5) Prin Planul urbanistic general se identific zone pentru care se pot institui modificate planuri reglement riprin ce nu pot fiurbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu i de la careri. privind social i teritorial . regenerare urban . b) direc iile de dezvoltare func ional în teritoriu. i. care au instituite un regim special de protec ie prev zut în legisla ia în arheologice vigoare. unei prospectiv. (3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu i lung cu privire a) evolula:ia în perspectiv a localit ii. urbanistic de surcadastru al economic imobiliar iei torilor i-publice planului local la de publice Planul scgeneral sau ri aferent. general cuprinde piese scrise i desenate cu privire la: 1* ) 13 . i prin zonele ieste de ile pe ia instituit un regim special de protec ie prev zut în legisla ia în vigoare. Suportul de precum digital. f) stabilirea i delimitarea zonelor cu interdic ie temporar i definitiv de g) delimitarea zonelor în care se preconizeaz opera iuni urbanistice de construire. -. ob inut în baza analizei informa iilor dinamica economic . iicu dup administrativteritoriale utiliz (CUT) condi .ade 1/5. primarul va propune consiliului local Planuluiprelungirea urbanistic valabilit general pentru o perioad de maximum 3 ani de la data expir ii rii acestuia.000. cu coeficien Planul regulamentul suport topografic oficiile administra publicitate baza Art. al terenului urbanistic imobiliar iamenajare unit demografice. cu privire la: a) stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan în rela ie cu teritoriul b) stabilirea modului administrativ al localitdeii. (15 )În situa ia ob inerii avizului favorabil. j) zoneiilor de risc datorate unor depozit ri istorice de de euri. nuAceste se pot reglement acorda ri se formuleaz cu claritate în Regulamentul local de derog urbanismurbanistic aferent general. baza i iortofotoplanurilor. demara procedura de prelungire a valabilit ii prin hot râre a consiliului local. este mare analizei de locuire. riia realizat precizând cu coerente iar aviz pentru iului. mai ra obligatoriu ionale analogic.utilizare a terenurilor din intravilan. m surileprevenirea specifice i atenuarea riscurilor. conform legii. de materie în istorice. identificate selaacde poate întocme teritoriului scara tre la 4evolu se oficiile scara transport. În cazpropune consiliului local demararea procedurii de achizi ie a contrar. zonal i jude ean. dar f r a dep i 2 ani de la data dep irii termenului de (14 )Pentru comune sau ora ele sub 10. c) zonificarea func ional în corela ie cu organizarea re elei de circula ie. precum i la amenajate plantate. d) delimitarea zonelor afectate de servitu i publice. previziunilor dezvoltare echipamente 46 mgrafic. cu avizul prealabil al arhitectuluief al jude ului. aprobarea urbanistic generalPlanului nu au intervenit schimb ri în dezvoltarea unit ii administrativjustifice acestuia.

h) infrastructura de transport.obligatorii în Planul urbanistic se face. c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia.l coeficientul imea a terenuluicl(POT).. (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglement ri asupra zonei referitoare la: a) organizarea re elei stradale. 47 . accesurile auto i pietonale. nr.U. (3) Planul urbanistic de detaliu se elaboreaz numai pentru reglementarea am stabilite prin Planul urbanistic general sau urbanistic zonal. d) zonele destinate hipermagazinelor i/sau parcurilor comerciale. la al tre tori dispozi în de la institu i vorlaurm ieiei.zone stabilite de autorit ile publice centrale sau locale. . reglement ri cu privire la regimul de construire. în . în baza analizei contextului social.G.(1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urban de specific . deri. modul de ocupare a terenului. 2 . d) dezvoltarea infrastructurii edilitare. e) statutul juridic i circula ia terenurilor. f) protejarea monumentelor istorice i servitu i în zonele de protec ie ale (3) Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru: acestora. planurile ci depoate nivel doar detalia modul specific de construire în raport cu func ionarea zonei i cu identitatea arhitectural a acesteia. . a) zonele centrale ale localit ilor. suport se înregistrate se aprobarea i realizeaz publicitate stabilesc topografic de inclusiv legal eviden conform în în în aprobate imobiliar eviden coordonate format prin realizat sau depeele se digital în . conformarea arhitectural-volumetric . c) modul de utilizare a terenurilor. j) zona costier /zonele de protec ie a rmului m rii. f) parcurile culturale. nun itadecvat aile prevederilor scara na teren. caracteristicile ale cl dirilor. i) zonele supuse restructur rii sau regener rii urbane. cadastru baza de în pe dup ortofotoplanurilor urbanism sistemul planului. 242/2009 Art. (2) Planul urbanistic de detaliu reglementeaz retragerile fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei. _____________ *) Art. parcurile de activit i sau tehnologice. 7/2011. retragerea dirilor fa de aliniament i distan ele fa de limitele laterale i posterioare ale arhitecturale parcelei. elementele i publicitate liniare stabile imobiliar în timp. Planul de urbanism nu poate modifica superior. Art. func urbanistic i arhitectural. d) planul de ac iune pentru implementare i programul de investi ii publice. 46 1 a fost introdus prin O. degeneral. (2) (3) documenta termen (4) autorit ional Toate Limitele Baza cu de de topografic respectarea restric publice 15 referin iei propuse zile. procentul de ocupare iunea zonei. 48 . g) zonele de dezvoltare a unor ansambluri reziden iale noi. (5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc. pentru zone omogene din i morfologic sau pentru suprafe e mai mari de punct de vedere func ional 10. b) zonele construite protejate. oficiile de regul de cadastru . potrivit legii. nr. c) parcurile industriale. urbanistic integrat a unor zone din prin care sereglementare coordoneaz dezvoltarea un grad ridicat de complexitate localitate. pe o adâncime de minimum k) 200alte m. în baza unui studiu de specialitate. maxim admis de utilizare a terenului (CUT). cultural istoric. e) zonele de produc ie.b) strategia de dezvoltare spa ial a localit ii.m publicitate puse pe na de înilegale. Planul urbanistic zonal asigur corelarea programelor de dezvoltare urban integrat a zonei cu Planul urbanistic general. 48 coordonate baza de în referin iar prevederilor cadastru imobiliar fac publicarea _____________ sistemul cadastru un publice unor exemplar Stereo i.sau printr-o dinamic urban accentuat . sur publicitate site-ul sistemul ional c1970 analogic. i format 1* )Art.de în (1) iile urbanism func locale pentru Toate Stereo impuse se prin i ie integrarea avizeaz responsabile documenta de preluarea documenta 1970.(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specific o parcel în relapentru ie cu parcelele învecinate. se prin tipul înainteaz de actualizat documenta documenta limitelor oficiile informa iile iile cu acestora de aprobarea dePlanul de imobilelor pe urbanism iilor urbanism iile iei.000 m (4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale regul . de la data de 11 februarie 2011. 14 . caracterizate printr. b) organizarea arhitectural-urbanistic în func ie de caracteristicile structurii urbane. materialele admise. (6) *** Abrogat prin L.

stabilite în baza unui studiu specialitate. conformarea i amplasarea utilizate. dup caz. (3) Dupdeaprobare Planul urbanistic general. 1 (1 ) Activit ile de amenajare a teritoriului i urbanism de interes na ional i regional. urbanisticcu deregulamentele detaliu (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferen iate pentru fiecare referin unitate . obiective Planurile cfinan cu tredesf public. funclaiune. urbanism.*) Art.(1) Regulamentul general de urbanism reprezint sistemul de norme tehnice. h r i de prevenirii hazard/riscdezastrelor în vedereanaturale sau industriale. cuprinde i detaliaz prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor. protec ia legisla iadespecific privind patrimoniului de orice natur sau protec ia peisajului este interzis . g) programe de sus inere a dezvolt rii locale în vederea asigur rii fondului de domeniile: teritoriului. Art. (5) Avizarea sau aprobarea unor documenta ii de urbanism ale c ror prevederi referitoare amplasament. Pentru (1) interes administra natural. ilocale activit zonale pentru a sau de planurilor riistat fizice au de iRegionale consiliile zone comune i aobliga fundamentare planurile hdin rde protejate ilor amenajare ia de ar jude de isurbanistice amenajare Locuin sau prevad risc ene sedin necesare finan pentru seaei str teritoriului. b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului na ional. golurilor. volumetrie i aspectul arhitectural.legii. aprivind i de anuale planurilor ielabor prin Guvernului. amenaj rilor i planta iilor. dup scopul suplimentare. precum i de i realizaredimensionare a volumelor construite. a unuideaviz de oportunitate.Ini iativa elabor rii documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism apar ine exclusiv autorit ilor administra iei publice. bugetul bugetele alunec hot caz. aferent Planului urbanistic general. (1 ) lit.G. 47 alin. precum i a regulamentelor locale de urbanism.G. la art. realizarea acolabora. 49 . de stat -urbanism. Codul civil. nr. economice juridice care st lai baza elabor rii planurilor de urbanism. sau pentru o parte a acesteia. (3) lit. palet cromatic încalc . Art. actualizarea. sunt: a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorial a României.prev (1) zute lit. amplasare. 52rii 53 54 fonduri atragerii de ri râre locale.U. 50 . zutepentru la art. aferent Planului urbanistic zonal.h). imobiliar-edilitar i al proiectelor documenta amenajarea ii în de dezvoltare urban integrat . pot înaiin de eaz bugetele se teritoriului asocia cutremure în tate detaliu aprob din vederea însau. Sec iunea a 4-a Ini ierea i finan area activit ilor Art. (2)rcondi helaborarea (3) se realizarea în obiective elaboreaz ilor Autorit Metodologia iile de unor risc sau ile . precum i din alte surse legal constituite. s n tatea i siguran a popula iei. Planul urbanistic zonal i Planul împreun locale de urbanism aferente sunt opozabile în justi ie. (2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorial . precum i metodologiile de finan are a acestora se aprob prin hotde râre ade Guvernului. f) elaborarea documenta iilor de amenajarea teritoriului i urbanism. pe zone. 51 . care sedefinan din bugetul stat. Art. persoane Ministerul rii precum urarea de iei urbanistice precum dup interes la publice juridice bugetul unor i Dezvolt acaz. pot acestora. care fizice pot fi i juridice interesate. teren pentru ori deAbrogat din fonduri unor pentru a prin O. dup caz. (1 2 ) Activit ile prev zute la alin. c) .zonele 32 alin. studiilor general. *** urbanism. nr.(1) Activit ile de amenajare a teritoriului i de urbanism prev zute în prezenta lege se locale ale unit ilor administrativ-teritoriale i din bugetul finan eaz din bugetele de stat. 7/2011. cu excep ia planurilor urbanistice zonale prev c). în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora. c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional. 48 1 a fost introdus prin O. d) elaborarea Regulamentului general de urbanism. 7/2011 15 .U.învelitoare. e) elaborarea documenta iilor de amenajarea teritoriului i urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. zon iteritorial subzon adeacesteia. de la data de 11 februarie 2011. materialele dreptul proprietate. i a planurilor urbanistice detaliu. materiale i culori.1g). mediul. numai în baza unui ini iate i dede c tre persoane certificat urbanism i. eaz prin bugetul Ministerul Dezvolt rii Regionale i Locuin ei.

dar nu mai târziu de 30 înainte de intrarea în septembrie 2009. entitatea achizitoare poate organiza. Art.iile de amenajare a teritoriului sau de urbanism. deschis speciali tilor din domeniu. elaborate conform vigoare. c). prin care aprob a unor prevederilor inspectorului construc legale -general Anularea Nu iisau edificate pot seiaal cere.(2) Planurile urbanistice zonale prev zute la art. prev de zute la de data lege. nr. din fondurile prev zute la (3) Indiferent de ini iativa sau de sursa de finan are. în c tre autoritatea administra de complexitate i cu prevederile acesteia. finan at alin. destinate i(2) factoriÎnimplica i.din IV 16 .(1) Finan area documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cu pentru zonecaracter i localitdeosebit. nr. (1).G. în vederea aprob rii prin hot râre a consiliului local/general.planurile cu excepurbanistice ia celor prev juridice sau persoanele fizice interesate. (1) lit.f r perceperea . conformitate cu gradul (5) Valabilitatea prevederilor documenta iilor de amenajarea teritoriului i urbanism se extinde drept pentru acele investi iidecare au început în timpul perioadei de valabilitate. 27/2008. precum i a emiten ilor de categorie avize pentru fiecare de documenta ii se va stabili prin ordin al ministrului locuin ei. pân la (6) Documenta finalizarea acestora. iei la (7) În termen de maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice i de edintele consiliului jude ean i a raportului de motiveînaintarea elaborateexpunerii de primar/pre elaborat de cspecialitate tre arhitectulef. 27/2008. se finan eaz de persoanele detaliu. 32 alin. precum i de zute la alin. 2* )21 *) *) art. de 11 1 ianuarie februarie 2012. respectiv 01. Art. (aprobat cu modific ri i complet ri prin L.se face (4) Perioada de valabilitate a documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se stabile te deiei publice locale abilitat s aprobe documenta ia. nr. în termenele nr. avizarea i aprobarea documenta iei de urbanism responsabile amenajaresunt a teritoriului i pentru întregul con inut al reglement rilor adoptate. în condi iile legii. 1 la prevederilor (2) Precizarea con inutului documenta iilor care se supun aviz rii.(1) Avizarea i aprobarea documenta iilor de amenajare a teritoriului i de se fac decentrale i teritoriale interesate. concurs de solu ii urbanistice. dezvolt rii regionale i (3) Avizarea documenta iilor de interes general .anexei nr.toate categoriile din domeniul amenaj rii teritoriului. pe specialitate al arhitectuluief. care urma urbanism iilor a arhitectuluinu controlului derespect urbanism care auef deca emise scopcuintrarea înc 1* )Art. 242/2009) O. de Stat documenta construire deîn a prefect. Art. cu excep cazurilor în care legeaiadispune altfel. autorit ile administra iei publice alocale competen c roraînse afl elaborarea. în termen de maximum 30 de zile de la data baza referatului de înregistr rii documenta registratura prim riei. 2011. 56 prevederile construire. se face i din cercet dezvolt rii regionale i altele. 55 .G. (1). documenta Construc ii sau în deii.G. fi Inspectoratului hot ini fîn rârilor iate r condi autoriza i aprobate deiile ie de legii. cazul documenta iilor de urbanism aprobate. consiliul jude ean sau local are obliga ia s emit o hot râre respinge documenta de amenajare aaprobare teritoriului sau urbanism. i care necesit cercet ri i studii complexe. potrivit c tre autoriturbanism ile i organismele prezenta lege.U. Sec iunea a 5-a Avizarea i aprobarea documenta iilor de amenajare a teritoriului i de urbanism *) Avizarea i aprobarea documenta iilor de urbanism elaborate în baza unui certificat de urbanism emis înainte de 29 august 2008 sau care au solicitare de aviz al comisiei tehnice de urbanism autorit ii se vor face în condi iile prevederilor legale aplicabile publice localea competente vigoare a O. prev zute de lege i solicitate prin certificatul de care aulegisla avizeleieii în acordurile urbanism se promoveaz de c tre primar. legalitate al autorit *) _____________ Sec jude Art. iunea ilor 56 ului 56sau acentrale sau autoriza 6-a lcarea laa în afost sesizarea legalitate de introdus ieispecialitate.09. în condi iile stabilite de ministere i de al fonduririi.2008. precum i din domeniul urbanismului (cu excep ia Planului urbanistic de detaliu) unor taxe. 7/2011. 56 . de prin O.

potrivit legii. 60.ce decurg din legisla ia _____________ *) Dispozi iile art.G.G. Nr. a teritoriului i 27/2008. ile de amenajare a teritoriului i de urbanism. se aplicdeîncepând cu data 16 septembrie 2008 (art. Nr. depotrivit jude se i de amploarea i de metodologiei Ministerul _____________ aplic data Sec urbanism Art. al consiliilor Nr. V din O. Nr. în func ie de Art.(1) Participarea publicului la activit ile de amenajare a teritoriului i de urbanism în implicarea acestuia în const toate etapele procesului decizional referitor la activit ile dei urbanism. V din O. i deei. i de dezvoltare _____________ *) Dispozi iile art. Nr. 59. astfel cum aceasta a fost modificat de O. 57. (art. 27/2008) de Stat în Construc ii. c) rezultatele consult rii publicului.Consultarea publicului este procesul prin care autorit ile administra iei publice centrale locale colecteaz i iaui în considerare op iunile i opiniile publicului privind obiectivele dezvolt privind rii economico-sociale amenajarea teritoriului i dezvoltarea urbanistic a localit ilor.G.G. 27/2008.G. se Art. potrivit legii. de prevederile strategiilor dezvoltare teritorial i ale programelor de amenajare a teritoriului urbanistic a localit ilor. amenajare a teritoriului (2) ** )Participarea publicului asigur dreptul acestuia la informare. începând cu aplic data de 16 septembrie 2008 ( art. d) deciziile adoptate. V din O. Nr.Autorit ile administra iei publice centrale i locale au responsabilitatea organiz rii.G. Nr. 57 *) .G.Inspectoratul Nr. documenta rirea astfel iei de aplic decum amenajare specialitate rii iilor acesta documenta deaamenajare din teritoriului fostaparatul modificat iilor deasau propriu amenajare teritoriului de de O. astfel cum acesta a fost modificat de O. se data 16 septembrie 2008 (art. de 62 începând ti16i acomunale.G. 61 importan *) Urm face Dispozi prin rirea compartimentele a iile -documenta aplic (1)art. Nr. 27/2008) *) . 27/2008) Art.Informarea i consultarea publicului se desf oar diferen iat. 59 *) . 17 . 27/2008. 60 *) . Nr. 27/2008) aplicdeîncepând cu Art. consultare i acces ie. ene. Nr. 27/2008) aplicdeîncepând cu Art. V din O. 27/2008. or ene iunea municipale.G.G. pe referitorlalajusti activit tot parcursuli elabor rii iilor de urbanism i amenajare a teritoriului. se aplicdeîncepând cu data 16 septembrie 2008 (art. astfel cum acesta a fost modificat de O. teritoriului i de _____________ *) Dispozi iile art. 58 *) . e) modul de implementare a deciziilor. urbanistic a b) con inutul strategiilor de dezvoltare teritorial i a documenta iilor de supuse aprob precum urbanism carerii.G. conform strategiilor documenta Ministerul Dezvolt rii de Regionale i Locuin ei i în corelare cu procedurile metodologiei stabilite specifice de mediu. _____________ *) Dispozi iile art. 27/2008) 27/2008. astfel cum acesta a fost modificat de O. septembrie aprobate Dezvolt urbanism 7-a stabilite cu riiaprobate dup de Regionale 2008caz.Participarea publicului la activit ile de amenajare a teritoriului i de urbanism _____________ *) Dispozi iile sec iunii a 6-a. Nr.Informarea publicului este activitatea prin care autorit ile administra iei publice a) obiectivelefac dezvolt rii economico-sociale privind amenajarea teritoriului i publice: dezvoltarea localit ilor. Urm rii61. V din O. 27/2008. se data 16 septembrie 2008 (art.G. astfel cum acesta a fost modificat de O. urbanism. 58. seprecum Vi Locuin din O. urmeaz a fii al documenta iilor aprobate. rii procesului de participare a publicului în cadrul activit ilor desf ur rii i finan de amenajare a urbanism.

f) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derog ri de la Planul urbanistic art. pentru nerespectarea prevederilor lit.000 lei la 9. se suspend eliberarea autoriza iilor de construire/desfiin are. _____________ *) Art. potrivit legii.ori care con ine c) avizarea i aprobarea de documenta ii de amenajare a teritoriului i de persoane celedestabilite urbanism decât semnate alte prin lege. d) neîndeplinirea atribu iilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare aiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism. 2006. 606 din 13 iulie în vigoare la data de care 16. Nr. documenta e) neluarea m surilor prev zute de lege în cazul nerespect rii prevederilor din documentaaiile de amenajare teritoriului i de urbanism. 63 . cu modific rile i complet rile ulterioare. 180/2002. amenajarea teritoriului Art. 64 .07.000 lei.000 lei la 2.ional administrativ sau penal . Cap. Of.000 lei. Nr. disciplinar . a) i b). dup caz. 63 alin.(1) Înc lcarea prevederilor prezentei legi atrage r spunderea civil . publicat în M. c) i g).000urmeaz lei la 3. d) i e). (2) Compartimentele de specialitate vor urm ri corelarea realiz rii programelor de dezvoltare cu prevederile documenta iilor aprobate. (2) Constituie contraven ii urm toarele fapte: a) refuzul institu iilor publice de a furniza informa ii care. 63 1 a fost introdus prin L.2006. Of. dac nu intr sub inciden a legii penale. investi pe. sunt publice. zute la g) semnarea. contraven . 63 1* ) .Contraven iile prev zute la art. 289/2006.000 lei la 10. (2) se sanc ioneaz cu amend . publicat în M. i nule. Dispozi Art. d) de la 3. (1). V Sanc iuni Art. nr. 606 din 13 iulie 2006. conform legii.500 lei. b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documenta ii de urbanism incomplete date eronate. f).general 32 alin. b) de la 1. pentru nerespectarea prevederilor lit. 63 2* ) . potrivit Regulamentului respectarea legale 65 VI privitoare prev legii ii finale rile urbanistic prevederilor zute i în cugeneral precum la vigoare de respectarea avizarea general de sunt i urbanism.neprev (4). 38 alin.000 lei. orice (2) Documenta alte ii. (2) le sunt aplicabile dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr.Contraven iilor prev zute la art.(1 1 ) În situa ia neactualiz rii documenta iilor de urbanism pân la expirarea termenelor valabilitate prev zute prin hotde rârile de aprobare a acestora. _____________ *) Art. nr. 18 . aprobarea acestora sunt nule. tehnicoedilitare. pentru nerespectarea prevederilor lit. Art. 63 alin. pentru desf urarea corespunz toare a activit ii de amenajare a teritoriului i de urbanism.(1) teritoriile În ii absen urbane deînamenajare aferente a numai Planului seape pot teritoriului de baza realiza amenajare unuiinvesti plan i dea urbanism teritoriului urbanistic ii în construc aprobate modificate zonal judeii.07. 2/2001privind regimul juridic al contraven iilor. a intrat în vigoare la data de care 16. prin natura lor. a intrat Art. precum i de publice de specialitate Construc Inspectoratul deiile Stat aprobate. c) de la 1. dup cum : a) de la 1. pentru nerespectarea prevederilor lit.(1) Faptele de înc lcare a prezentei legi se constat de organele de control al ii de i de urbanism ale consiliilor jude ene i locale. 63 2 a fost introdus prin L. de amenajare aactivit teritoriului reprezentan i ai institu ale iilorautorit ilor centrale implicate în avizare. de documenta ii de i urbanism care con in date eronate. 289/2006.ean aprobat lucr f rifriar Planului avizele reglement Cap. în conformitate cu prevederile art. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.2006.

PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor în edin a din 18 iunie 2001. 2 cuprinzând termenii de specialitate utiliza i în cuprinsul legii fac parte integrant din prezenta lege. PRE EDINTELE SENATULUI. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii i unele m suri pentru realizarea locuin cu modificelor.. interjude •sau periurban municipii principalelor 2ora localit cuprind Regional Interor Frontalier Zonal Zonal. rile republicat ulterioare. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR VALER DORNEANU Anexa Nr.Anexa nr. cu respectarea prevederilor art. au obliga ia ca în termen de 12 luni de planuri urbanistice generale saprobe le finalizeze i s le ii de urbanism definitive. 67 . Na ional Plan de amenajare a teritoriului Guvernul Parlamentul 1 .Dispozi iile referitoare la categoriile de documenta ii de amenajare a teritoriuluielei de avizare i de aprobare a acestora. Aceast lege a fost adoptat de Senat în edin a din 7 iunie 2001.Unit ile administrativ-teritoriale de baz .precum i orice alte prevederi contrare prezentei legi se abrog . (2) din Constitu p. ca documenta Art. (2) din Constitu ia României.Metropolitan. 68 . 1 cuprinzând categoriile de documenta ii în domeniul amenaj rii urbanismului. alin. 66 . Art. Categorii de crt. cuprinse în urbanism. competen Legea nr. 74 ia României. COMPETEN E DE AVIZARE I DE APROBARE A ACESTORA Nr. Amenajarea teritoriului • 1. competeni ele de avizare i de aprobare a acestora.Art. eintercomunal i care ean enesc pentru ali sauRegionale • •teritoriale •Ministerul Regionale Organisme Ministerul • Ministerul i interesate Turismului Culturii iDezvolt centrale Locuin Dezvolt i Bucure ei rii i rii al Municipiului ••tiConsiliul Consiliile Consiliile GuvernulGeneral jude locale ene 19 .. precum i anexa teritoriului nr. 1 CATEGORII DE DOCUMENTA II DE AMENAJARE A TERITORIULUI I DE URBANISM. care la data intr rii în vigoare a prezentei legi dispunpreliminare. documenta ii 0 1 Avizeaz 2 Aprob 3 A. 74 alin. cu respectarea prevederilor art. Zonal regional • Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului • Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional • Agen iile de dezvoltare regional • Organismele centrale i teritoriale interesate Guvernul 2.

Localit înscrise încare i sau care •Patrimoniului ora •Regionale Organisme • Regionale Ministerul Consiliul teritoriale Organisme •Patrimoniului e• Ministerul Consiliul Ministerul • Ministerul ijude centrale interesate Turismului Culturii iNa centrale Turismului jude Culturii Dezvolt ean ional NaDezvolt ean ional ii i iriiMunicipiului rii Consiliul Guvernul Consiliul General Bucure local/tial 20 . Ora • Consiliul jude ean • Organisme centrale i ora ului locale interesate 7. Municipiu • Ministerul Dezvolt rii Regionale i Locuin ei municipiului • Consiliul jude ean • Organisme centrale i teritoriale interesate 6. Municipiul • Ministerul Dezvolt rii • Consiliul General Bucure ti Regionale i Locuin ei al Municipiului • Organisme centrale i Bucure ti teritoriale interesate 5. Consiliile monumente. Cultelor i Patrimoniului locale ansambluri sau Na ional Consiliul situri înscrise • organisme centrale i General al în Lista teritoriale interesate Municipiului monumentelor Bucure ti istorice 3. Urbanism • Plan urbanistic general i regulament local aferent acestuia 4. dup caz balneare/ • Organisme centrale i turistice teritoriale interesate declarate monumente istorice înscrise Lista 8patrimoniului imondial cuprind monumente. Comun • Consiliul jude ean • Organisme centrale i comunei locale interesate • Consiliul local al • Consiliul local al • Consiliul local al 8. Municipii.monumente Patrimoniului Na ional istorice • Consiliul jude ean înscrise în • Organisme centrale i Lista teritoriale interesate patrimoniului mondial 2 Zonal pentru • Ministerul Dezvolt rii Consiliile localit i care Regionale i Locuin ei jude ene cuprind • Ministerul Culturii. Jude ean • Ministerul Dezvolt rii • Consiliul jude ean Regionale i Locuin ei • Consiliul General • Organisme centrale i al Municipiului teritoriale interesate Bucure ti B. Municipii. ora e • Ministerul Dezvolt rii • Consiliul local al i comune ce Regionale i Locuin ei municipiului/ora ului/ includ sta iuni • Consiliul jude ean comunei. ansambluri situri comune .

ansambluri situri în istorice monumentelor zonele protec . precum i cele care dep esc limita unei unit i administrativteritoriale 12 . Zona central a • Ministerul Dezvolt rii Consiliul local/ municipiului Regionale i Turismului Consiliul General al • Ministerul Culturii i Municipiului Bucure ti Patrimoniului Na ional • Consiliul jude ean • Organisme centrale i teritoriale interesate 11. Zone protejate • Ministerul Dezvolt rii Consiliile locale/ ori asupra Regionale i Turismului Consiliul General al c rora s-a • Ministerul Culturii i Municipiului Bucure ti instituit un tip Patrimoniului Na ional de restric ie • Consiliul jude ean prin acte • Organisme centrale i normative sau teritoriale interesate documenta ii de urbanism. precum teritoriale interesate comunale i alte zone func ionale de interes 12. Zona central a • Ministerul Dezvolt rii Consiliul General al municipiului Regionale i Turismului Municipiului Bucure ti Bucure ti • Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional • Organisme centrale i teritoriale interesate 10. • Organisme centrale i or ene ti sau satului. Zone care înscrise ie lor iori construite desauPatrimoniului •Regionale teritoriale Ministerul • Consiliul Organisme • Ministerul interesate i Turismului Culturii Na jude centrale ional ean Dezvolt i i Municipiului Bucure rii Consiliul Consiliile ti Generallocale/ al 21 . Zona central • Consiliul jude ean • Consiliile locale a ora ului.în Lista teritoriale interesate monumentelor istorice i zonele lor de protec ie • Plan urbanistic zonal i regulament local aferent acestuia 9. Zone protejate • Ministerul Dezvolt rii Guvernul care cuprind Regionale i Turismului monumente • Ministerul Culturii i istorice Patrimoniului Na ional înscrise în • Consiliul jude ean Lista • Organisme centrale i patrimoniului teritoriale interesate 12Lista mondial protejate zone cuprind monumente.

pentru municipiul Bucure ti 14. interesate centrale • Organisme • iMinisterul i Locuin centrale Dezvolt ei i riiC. Regulament • Guvernul de urbanism 22 . • Consiliul jude ean Municipiului Bucure ti ora elor i • Organisme centrale i comunelor teritoriale interesate 12 . • Ministerul Culturii i respectiv zona Patrimoniului Na ional costier . Zone situate în • Ministerul Culturii i Consiliile locale/ extravilanul Patrimoniului Na ional Consiliul General al municipiilor. Alte imobile • Consiliul jude ean Consiliile locale Anexa 2Regionale • Organisme 15. Alte zone teritoriale Municipiului Bucure ti • • Organisme centrale i Consiliul General al Consiliile locale/ Plan urbanistic de detaliu 13. ini iate de Guvern Guvernul 12 . Zone turistice • Ministerul Dezvolt rii de interes Regionale i Turismului na ional. • Imobile • Consiliul jude ean • Consiliile locale clasate în lista • Ministerul Culturii i • Consiliul General monumentelor Cultelor i Patrimoniului al Municipiului istorice i cele Na ional Bucure ti care se • Organisme centrale i amplaseaz în teritoriale interesate zone protejate • Imobile clasate în lista monumentelor istorice i cele care se amplaseaz în zone protejate. general urbanism teritoriale Regulament deNr. zone • Ministerul Mediului i montane i alte P durilor categorii de • Consiliul jude ean teritorii • Consiliile locale stabilite prin • Organisme centrale i acte normative teritoriale interesate în vederea asigur rii condi iilor de dezvoltare durabil i de p strare a identit ii locale.12 .

prin care se analizeaz situa ia existent i se ac iunile obiectivele. actul emisede înaprobare prealabil. activitateori sauforestiere. al Uniunii • Documenta ie de amenajare a teritoriului i de urbanism. pe din legate i de autonomia urban multiple localit frontalier localit juridic i . cuprinzând în materieide arhitectur patrimoniu ori fiind m rturii ale modurilor de via . a indicatorilor tehnico-economici sau teritoriale interesate.ide dezvoltare dezvoltare demografice. de Regimul Regiune Re Sistem de localit cooperare. Guvernului. • Caracter de reglementare . utilizate în scopul realiz rii unei strategii. Avizarea se act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic i concretizeaz printr-un • Caracter director. • Dezvoltare durabil . • Programe de dezvoltare. teritoriului i de dezvoltare urbanistic a localit ilor. i care beneficiaz de sprijinul Europene i al altor institu ii i autorit i na ionale i interna ionale interesate. concesiune. administra iei publice locale ori a altor organisme centrale având ca obiect analiza solu iilor func ionale. rii lucrierilor de • Avizare .mijloacele politico-administrative. elaborate în scopul armoniz rii strategiilor. dona ie. o perioad • Parcelare . se istabilesc alde echipare realiz etc. prin coordonarea ac iunilor specifice. organizatorice i financiare. de agricole artizanale sau industriale.abilitarea legal a unei institu ii publice i capacitatea tehnic de a emite avize/aprob ri.însu irea unei documenta ii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a obligatoriu.ansamblu de aci iuni m suri privind protejarea fondului i construit în strategii ale planuri c ror i(economice. amenajare . i m surile de amenajare a teritoriului i de dezvoltare urbanistic a stabilesc localit ilor pe determinat . cu valoare remarcabil prin caracterul s u de unicitate i coeren .). destinate construirii sau altor tipuri de utilizare.însu irea unei documenta ii aprobate de a impune anumi i parametri solu iilor promovate. localit -include totalitatea ilor terenurilor. arii deprevederilor situate pe un teritoriu la frontier legale (na.op iunea forului deliberativ al autorit ilor competente de încuviin are a propunerilor cuprinse în documenta iile prezentate i sus inute de avizele tehnice favorabile. hot râre a consiliilor jude ene sau locale. politicilor i programelor de dezvoltare peînarii geografice. învecinate i depolitico-administrative iialta protec printr-un a între frontierelor ie aansamblu care mediului.desemneaz o parte de teritoriu.este Caracterul director specific documenta iilor de amenajare a teritoriului. exploatarea care .ac iunea urban prin care o suprafa de teren este divizat în loturi mai mici. rela rela Re rii ii ii denatural cooperare localit iiile ieaîn teritoriul obliga unor ac desf eaua •constituit ptehnico-edilitar strânduiuni urate programe.satisfacerea necesit ilor prezentului. caz) se iilor putere de aplicare. • Peisaj .(lege.ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare. comune existen cultural de . • Competen a de avizare/aprobare . •social Protec ia mediului . definesc scopul zon aplic drepturile funcrii ional unei 23)i . • Dezvoltare regional . Circula ia terenurilor .proiecte este fiecare de de i înconjur economic iurbane al administrativ inerea -iterenurilor -regiune totalitatea sau itor. rezultat al ac iunii i interac iunii naturali zone naturale sau/ i construite având valoare particular i/saufactorilor umani. precum i a autoriz execu a obiectivelor de investi ii. referitoare la un teritoriu determinat. . i sociali ori a altor prin documenta iile de amenajare a teritoriului i de elemente prezentate urbanism. prin delimitat ional.ansamblu de piese scrise i desenate.ansamblul politicilor autorit ilor administra iei publice centrale i locale. arendare etc. • Politici de dezvoltare. de locuire.DEFINIREA TERMENILOR UTILIZA I ÎN LEGE (în ordine alfabetic ) • Aprobare .sectorial constituite "regiuni de dezvoltare". ale tradi iilor.schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cump rare. f r a se compromite dreptul genera iilor viitoare la existen i dezvoltare.sistem sunt de dealocalit teritoriului ode caracterizate parte servicii. Prin hot râre a Guvernului. perceput ca atare de c tre popula ie. constituindu-se astfel ca temei juridic confer dup documenta în vederea realiz rii programelor de amenajare teritorial i dezvoltare urbanistic . De regul este legat de realizarea unor locuin de mic înel individuale. care jude seînean. ime. rurale. Caracterul de reglementare este specific documenta iilor •de urbanism.procedura de analiz i exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor.

De regul limita ilor de comunica teritoriului metropolitan dep eiitei poate dep i limita jude ului din care face parte. Zona func ional zona activit zona ilor spa iilor verzi etc. pe trepte de organizare administrativ a teritoriului: na ional. prin documenta iile de amenajare a teritoriului i de urbanism.80 ocupare urbanistici cel aiau din utilizare construit m. pe termen scurt.• Structur urban . gararea logiilor. constituit istoric. de utilitate public având un alt proprietar. De regul în cadrul intravilanul compune din mai multe trupurise(sate sau localit i suburbane componente).sarcin impus asupra unui imobil pentru uzul i utilitatea unui imobil spa ial . func ional i fizic.parte din teritoriul unei localit i în care. abrogate teraselor încalculeaz ia. restructur rii sau privatiz rii unor agen i economici apar concedierimai colective afecteaz mult decare 25% din num rul angaja ilor care au domiciliul stabil în zona . a ac iunilor menite s determine dezvoltarea urban .suprafa a situat în jurul marilor aglomer ri urbane. în zone • Zon de protec ie . delimitat prin studii de specialitate.direc ionarea global sau pe domenii de activitate.modul de alc tuire. produce se de iiile 1. deplasrilor rilorcu spa ii verzi i de agrement. lexist aimea umane. în baza unor studii de documenta ii de amenajare •cl Zon de risc natural -distructive delimitat geografic. urmeaz de liber tehnice neacoperite. limita administrativ a localit • Teritoriu periurban .raportul specifice dintre dintre de suprafa suprafa lucruapentru construit a construit controlul desf (amprenta urat proiect (suprafa la riisol i24 ala . cultural i al infrastructurii edilitare. asigur •agroalimentare Zon defavorizat . asigur rilor cu produse pentru munc . în cadrul c reia se creeaz rela ii de independen în domeniul economic. • Zon func ional . îni interiorul ccu ruia un poten ial de producere specialitate. urbanistice ie. i în utilitate public servitu i de construire pentru p strarea i valorificarea acestor resurse i care se instituie i de de patrimoniu i Zonele de protec ie sunt stabilite prin acte normative abunuri cadrului natural aferent. • Strategie de dezvoltare . delimitat prin studii de specialitate. poate rezulta din mai multe p r i cu aceea i func iune dominant (zona de locuit.suprafa a delimitat în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural.suprafa a din jurul municipiilor i ora elor.totalitatea rela iilor în plan func ional i fizic. c) în urma lichid rii. comun Teritoriu unitatea administrativ-teritorial de baz . acces spa cum i iile mediul construit nr. ora .i pagube trotuarele a terenului a. în jurul sau în lungul unor oglinzi de ap etc. irii teritoriului func ionale. M sura de protec ie a bunurilor imobile publice nu poate fi opus cererilor de este continu în documenta iile de urbanism aprobate autorizare decât dac limitare administrativ (având drept consecin ao dreptului de proprietate). • Teritoriu extravilan . aprotejat pe zonelor construite cusol eelor) destina suprafa precum aareal "perimetrului urbane. • Teritoriu metropolitan . comun ) i limita teritoriului intravilan. în cadrul c reia se creeaz rela ii reciproce de influen în domeniul c economic. "Zon iei naturale ia plan ei civile. al infrastructurii.arii geografice strict delimitate teritorial. ii defini desf suprafa ieastrict ibalcoanelor.suprafa a delimitat de lege. •referin 7/2011 coeficient procent Indicatori de . mediu i lung. d) ratarespectiv omajului e) sunt lipsite de mijloace de comunica ie i infrastructura este slab dezvoltat . dep e te cu 25% rata omajului la nivel na ional. social. precum i prin a teritoriului sau urbanism. pe baza c rora se constituie organizarea unei localit i sau a unei zone din aceasta i din care rezult configura •ia lor Servitute .). • Structur urban . • Teritoriu administrativ . pietonal/carosabil -incint parcelei. Zonificarea func ional este ac iunea împ r industriale.ie. delimitate prin planul urbanistic general caprobat rora se ipoate autoriza execu ia de construc ii i amenaj ri.totalitatea suprafe elor construite i amenajate ale localit ilor ce compun •ora . ). urm toarele condi ii: a) au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei mobilizeaz popula ia de salariat mai mult 50% .terenului instrumente i victime de(POT) protec (CUT)umane. raportul .din b) sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplic rii programelor de restructurare. sc natural sau : pân Suprafa irile . de grupare sau de organizare a unei localit i ori a unei zone din aceasta. care îndeplinesc cel pu in una dintre etc.suprafa a cuprins între limita administrativ-teritorial a unit ii de baz (municipiu. se determin func iunea dominant existent i viitoare. au superioare) inclus a fost popula subsolurilor se autovehiculelor. specifice. unitatea iactivit suprafa aleile prin deschise în teritorial dup ile de O. jude ean i al unit ilor administrativ-teritoriale (municipiu. urate: acare care ia podurilor aacesteia pentru etajelor pot parcelei se suprafa definesc afecta neamenajabile. a unor *** dezvolt desf în suprafa destinate copertinelor dirii calculul Expresia urat fenomene sau ariiprotec subsolurilor adurabile suprafe proiec tuturor necirculabile.G. pot Nu spa teraselor de la exterioare.U. intravilan . al unor resurse ale subsolului.

de realizare i resurse financiare necesare.subdiviziune urbanistic a teritoriului unit ii administrativteritoriale. interiorul servitu volumetrie. _____________ 25 . .zon coerent natural sau construit . plan eelor existente • Interdic ie de construire (non aedificandi) . caracterizat prin omogenitate func punct vedere urbanistic i arhitectural. în l ime. delimitat geografic i/sau topografic. UTR se ie de relief i peisaj cu caracteristici similare. • Unitate teritorial de referin (UTR). ii specifice integrate. a terenurilor *** Expresia "Zona func ional de interes" i defini ia acesteia au fost abrogate prin nr. mobilier urban.G. func ionalitate. la diferite sc ri (regional . în scopul dezvolt rii echilibrate i durabile. Zon protejat . delimitat pe limite cadastrale. 7/2011 • O. în func ie istoricperioad unitar . sc rilor de acces. într-o zon strict delimitat . determinat de existen a unor valori de patrimoniu natural i/sau cultural a c ror protejare prezint un interes public i declarat ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare reabilitare aStatutul de zon protejat creeaz asupra imobilelor din valorilor de ipatrimoniu. modificare. transna ional ). este interzis emiterea de autoriza ii de construire. având ca scop reglementarea ional de i morfologic din urbanistic .este suprafa a construit la nivelul solului. Planificarea teritorial cuprinde strategii. . indicatorii urbanistici se calculeaz în raport cu ansamblul terenului ini ial. Proiec ia la sol a balcoanelor a c ror subcot 3. amenaj ri i planta ii i este stabilit documenta ii deprin urbanism specifice aprobate. suprafa a Excep ii de calcul al indicatorilor urbanistici POT i CUT: . evolu delimiteaz dup caz. din ra iuni de dezvoltare urbanistic durabil . distan e.într-o anumit sistem parcelar i mod de construire omogen.omogen . protec ia mediuluieconomice i sociale. ietape prevede obiective. în mod definitiv sau temporar. platformelor. indicatorii urbanistici (POT i CUT) se calculeaz ad ugându-se suprafa a plan eeloriilor existente la cele ale construc noi.expresie arhitectural materiale. indiferent de regimul de proprietate •sau dePlanificarea teritorial . sectoriale lor dinasupra perspectiva politici ii programe precum documentasectoriale. aceea i naturiilor. împrejmuiri.U. cu excep ia teraselor descoperite ale parterului care adep esc planul fa adei. ad ugându-se suprafa ala cele ale noii construc ii. prin coordonarea politicilor i atingerea obiectivelor impactului teritoriului.ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura func iunea propus . organizarea ra ional a teritoriului.dac o construc ie este edificat pe o parte de teren dezmembrat dintr-un teren deja construit. na ional . finisaje. folosin e de i construc regim juridic al imobilelor similar.00demnivel de laeste nivelul solului amenajat i a logiilor închise ale etajelor se construit include în.dac o construc ie nou este edificat pe un teren care con ine o cl dire care nu este destinat demol rii.regul urbanistic potrivit c reia. de intervenzonei ie legate de idesfiin are.