You are on page 1of 3

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

LESKOVAC

Dispozicija završnog rada
Predmet: Upravljanje ljudskim resursima i organizaciono ponašanje
Tema: Uticaj nacionalne kulture na stil vođstva menadžera
na primeru preduzeća HYPERCUBE

Mentor:

Student:

mr Valentina Vukosavljević – Pavlović

Jelena Jakšić
Br.indeksa: 12301/12
Smer: Menadžment
u biznisu

Leskovac, 2016. god.

ali i neposrednog posmatranja odnosa na relacijama menadžer – menadžer i menadžer – zaposleni. kao i stratifikacije uzorka korišćenog u istraživanju. pojam nacionalne kulture i osvrnućemo se na Hofstedova istraživanja na ovom polju. Ovde će na samom početku biti izneta lična karta preduzeća HYPERCUBE kroz njegov istorijat. Nakon toga. ZAKLJUČAK U skladu sa iznetim hipotezama izvešćemo zaključak o tome da li se i koliko stil vođstva menadžera u preduzeću HYPERCUBE uklapa u do sada stečenu opštu sliku o stilovima menadžmenta zastupljenim na teritoriji Srbije. Ovde će biti bliže opisani stilovi vođstva karakteristični za odabranu organizaciju. opis organizacione strukture i opis delatnosti. Definisaćemo. osvrnućemo se na rezime teorija o stilovima vođstva menadžera. . utvrđena struktura ispitanika i analizirani dobijeni rezultati. U trećoj celini bavićemo se interpretacijom dobijenih rezultata istraživanja. kao i do kakvih smo saznanja došli koja mogu.UVOD U uvodu ćemo ukazati na važnost i aktuelnost teme i izneti polaznu osnovu kroz definisanje pojmova menadžment ljudskih resursa. biti upotrebljena u cilju unapređenja poslovanja drugih preduzeća koja su osnovana ili tek treba da se osnuju. ciljeva istraživanja i hipoteza. II DEO U drugom delu bavićemo se praktično – istraživačkim delom rada. organizaciona kultura i vođstvo. Za praktično istraživački deo rada biće korišćen pretežno metod anketiranja. I DEO U prvom delu bavićemo se teorijsko – metodološkim okvirom istraživanja gde će biti detaljnije razjašnjen pojmovni aparat rada. odrediti koji su stilovi karakteristični za srpsku nacionalnu kulturu i šta dosadašnja istraživanja govore o dominantnosti određenih stilova. pre svega. kao primer dobre prakse. njegove rezultate koji opisuju jugoslovensku nacionalnu kulturu kao i dalja istraživanja koja dopunjuju i osavremenjuju sliku o srpskoj nacionalnoj kulturi. U sledećoj celini odredićemo metodologiju istraživanja preko predmeta.

2004...: Savremene koncepcije liderstva I organizacione kulture. D. 2000. Pavlović. 2012. Beograd. I. Rot. 2006. J. Ekonomski institut. J. N. Cvijanović.. Akademska knjiga. N. Beograd. Korporativna kultura i organizaciona struktura. Beograd..: Menadžment ljudskih resursa i kvalitet: ljudi – ključ kvaliteta uspeha. Novi Sad. Bogićević-Milkić. Tranzicija i nacionalna kultura: ogledi iz društveno – ekonomske antropologije.: Dijagnoza stilova upravljanja.: Stilovi vođstva menadžera u Srbiji. M.. R. . V. Adižes. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva... Prometej.Literatura Janićijević. 1994. Lazić. Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. D. Mojić. Vujić. Ekonomski fakultet. Pejanović. N...: Organizaciono ponašanje. 2008. 1999. Rača 2013. Centar za primenjenu psihologiju. Petković. Data Status.: Organizacija. Korporativno upravljanje u uslovima tranzicije: monografija. Nastasić. Srednja škola “Đura Jakšić”. Kragujevac. Beograd. Novi Sad. Beograd. B. Ekonomski fakultet. 2003. A. Babić.: Psihologija grupa: prvenstveno malih grupa i organizacija. Janićijević. 2015. N. Beograd.