You are on page 1of 1

66

Zbirka pri~a

Razbjesnio se kralj i zapovijedio svojim vojnicima da
odvedu dje~aka ~amcem do sredine mora i tamo ga bace,
kako bi ga valovi progutali.
Dje~ak je, usred uzburkanog mora, zamolio Allaha za
pomo} i On je usli{io dje~akov poziv. Kraljevi poslu{nici
su se svi utopili, a dje~ak se vrati ~vrste vjere i siguran u
Bo`iju pomo}. Koliko je sladak bio njegov odgovor kralju:
“Allah me oslobodio od va{ih vojnika i postalisu hrana
ribama!” Kralj je skoro pukao od bijesa, kad mu je dje~ak,
s punom vjerom u Allaha, rekao: “Kralju, vi me ne mo`ete
ubiti, sve dok vam ne ka`em {ta trebate u~initi da biste to
uspjeli.” Kralj zavikne bez oklijevanja: “U~init }u {to ka`e{!”
Dje~ak iz sveg glasa re~e: “Sakupite ljude na jednoj
~istini i zave`ite me za palmino stablo! Potom uzmite
strijelicu iz mog tobolca i stavite je u luk, te ka`ite: ’U ime
Allaha, dje~akova Gospodara!!!’ Zatim, napnite luk i
odapnite strijelu prema meni. Ako tako u~inite, uspjet }ete
u namjeri da me ubijete!”
Kralj je rekao: “Pristajem!”
Sakupio je ljude na trgu i zavezao dje~ak za palmino
drvo. Uzeo je strijelu i stavio u luk, te rekao: “U ime Allaha,
dje~akova Gospodara!” Napeo je luk i usmjerio strijelu
prema dje~aku. Strijela je pogodila slijepoo~nicu pobo`nog
dje~aka i usmrtila ga. Umro je kao {ehid. Posljednje rije~i
bile su mu:
“Nema boga, osim Allaha!”