You are on page 1of 2

JACHT-KLUB Prešov, Mukačevská 10, 080 01 Prešov, IČO:31953042

Okresný úrad Prešov
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Námestie mieru 3
081 92 Prešov

Vec: Záverečná správa verejnej zbierky

JACHT-KLUB Prešov (ďalej len „JKPO“) vykonal v čase od 22.02.2016 do 22.08.2016 verejnú zbierku
(ďalej len „VZ“) na území mesta Prešov a to výhradne zasielaním príspevkov na osobitný účet vedený
v Slovenskej sporiteľni a.s. pod číslom SK4909000000005108392571.

Prehľad príjmov VZ po mesiacoch:
Od 22.02.2016 do 29.02.2016 - vklady prispievateľov 1050€
Od 01.03.2016 do 31.03.2016 - vklady prispievateľov 1570€ + kreditný úrok 0,01€
Od 01.04.2016 do 30.04.2016 - vklady prispievateľov 150€ + kreditný úrok 0,02€
Od 01.05.2016 do 31.05.2016 - vklady prispievateľov 400€ + kreditný úrok 0,03€
Od 01.06.2016 do 30.06.2016 - vklady prispievateľov 0€ + kreditný úrok 0,02€
Od 01.07.2016 do 31.07.2016 - vklady prispievateľov 0€ + kreditný úrok 0,02€
Od 01.08.2016 do 22.08.2016 - 0€
Od 22.08.2016 do 29.11.2016 – kreditný úrok 0,06€
Spolu hrubý výnos zbierky = vklady prispievateľov 3170€ + kreditný úrok 0,16€ = 3170,16€
Na osobitnom účte bol 26.09.2016 zaznamenaný príjem 500€ ktorý bol zaslaný po ukončení VZ
a následne bol vrátený odosielateľovi.

90€ Od 01.2016 do 31.05.08.2016 prevedený na účet člena JKPO Miroslava Mokáňa vedený v Slovenskej sporiteľni.Prehľad nákladov VZ po mesiacoch: Od 22.poplatok za vedenie účtu 3.07.63€ Od 01.90€ Od 01. predseda JKPO .2016 .09.2016 do 29.04.90€ Od 01.poplatok za vedenie účtu 3.s.05.90€ Od 01.2€ + poplatok za generovanie výpisu 0.02.2016 Martin Ježko.90€ Od 01.poplatok za vedenie účtu 3.11.poplatok za vedenie účtu 3. V Prešove.90€ Od 01. a.10.37€ Čistý výnos zbierky = hrubý výnos zbierky .70€ Spolu náklady zbierky ku dňu odovzdania zbierky a uzavretiu účtu = 40.2016 .2016 do 30.11.03.73€ Čistý výnos zbierky bol dňa 29.90€ Od 01.2016 .04.poplatok za vedenie účtu 3.2016 .2016 .2016 do 31.náklady zbierky = 3170.poplatok za vedenie účtu 3.2016 .06.06.poplatok za vedenie účtu 3.2016 do 29.03. 29.2016 do 30.11.2016 .64€ + poplatok za vysporiadanie účtu 1.2016 .2016 do 31.02.2016 do 31.poplatok za vedenie účtu 3.08.37€ = 3129. pod číslom SK1709000000000500335106 a osobitný účet na ktorý bola prijímaná zbierka bol k tomuto dňu zrušený.90€ Od 01.2016 do 30.2016 do 30.09.2016 .poplatok za vedenie účtu 3.16€ – 40.07.11.10.2016 .poplatok za vedenie účtu 3.