You are on page 1of 1

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA RÎŞCA
PRIMAR

PROIECT

DISPOZIŢIE
privind actualizarea delimitării secţiilor de votare ca urmare a aprobării
nomenclatorului stradal
Bosînceanu Ion – primarul comunei Rîşca, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- referatul domnului Rusu Neculai, persoană autorizată să opereze în
Sistemul Informatic al Registrului Electoral înregistrat sub numărul 1608 din
08.03.2016
. Dispoziţia nr.100 din 20.02.2014 privind delimitarea secţiilor de votare
în comuna Rîşca, judeţul Suceava.
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rîşca nr.14 din
30.04.2015 privind atribuirea de străzi în comuna Rîşca, judeţul Suceava.
- prevederile Legii nr.208/2015 art.20 şi următoarele privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente;
În temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit. „a” şi alin. (2), art.64 şi art.68
alin. (1) precum şi art.115 alin.(1) lit. „a” şi alin.(2) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă actualizarea delimitării secţiilor de votare ca urmare a
aprobării nomenclatorului stradal, prin includerea denumirilor de străzi,la
secţiile de votare nr.442 şi 443 din sat Rîşca, comuna Rîşca, judeţul Suceava,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2. Anexa privind delimitarea şi stabilirea localurilor secţiilor de
votare din comuna Rîşca, judeţul Suceava va fi actualizată şi generată din
Registrul Electoral, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 3. Primarul şi secretarul comunei vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziţii.
Primar
Bosînceanu Ion

Avizat pentru legalitate
Secretar comună
Rusu Ana-Maria