You are on page 1of 28

I.

Misiunea instituţiei:
Formarea unui elev cult, inteligent,
creativ, capabil să se adapteze la orice
situaţie, pregătit pentru condiţii de
schimbare, evaluarea performanţelor
elevilor conform multiplelor
inteligenţe.

Obiectivele prioritare de activitate:
1. Promovarea reformelor şi implementarea curriculum-ului naţional,
implimentarea planului-cadru de învăţămînt şi a noilor standarde
educaţionale.
2. Elaborarea, experimentarea şi implimentarea tehnologiilor educaţionale
avansate.
3. Sporirea gradului de responsabilitate a cadrelor didactice pentru
competenţa lor profesională.
4. Menţinerea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a gimnaziului.
5. Realizarea interacţiunii dintre şcoală-familie-societate.
6. Organizarea concursurilor de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor elevilor la disciplinele şcolare şi în activităţile
extradidactice.
7. Utilizarea diverselor modalităţi de monitorizare şi evaluare a procesului
de implimentare Curriculei şi a dinamicii educaţionale a fiecărui elev în
parte.
8. Dezvoltarea personalităţii elevilor, cultivarea aptitudinilor şi a
capacităţilor creative.
9. Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatului.
10. Utilizarea în procesul educaţional a noilor tehnologii de instruire.

11. 13. 3. nonformală şi informală şi abordarea principiului educaţiei permanente. respecte şi promoveze valorile spirituale naţionale şi general-umane. 2 Abordarea creativă a curriculumului la decizia gimnaziului şi lărgirea segmentului opţional în vederea realizării unui fundament social de cultură generală. 5.Analiza activităţii pedagogice din anul precedent de studii prin analiza SWOT Puncte tari 1. Formarea unei personalităţi libere şi creatoare. Educarea unei generaţii capabile să cunoască. Direcţia gimnaziului. armonioasă a individualităţii copilului. colectivul profesoral au întreprins activităţi comune în vederea problemelor ce ţin de protecţia drepturilor copilului. . 4. Promovarea idealului educaţional prin dezvoltarea liberă. în stilul de management practicat în gimnaziu de managerii şcolari. Realizarea interacţiunii între educaţia formală. Schimbarea profundă în modul de abordare a problemelor organizaţionale. II. Membrii colectivului s-au încadrat activ la elaborarea a trei proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului. integră. 12. competente şi înteligente. cît şi lucrul de profilaxie a delicvenţelor juvenile.

11. . 4.locul III la informatică 8. Nu se aplică în practică tehnologiile noi de către unele cadre didactice în cadrul lecţiilor. Resursele materiale care există în şcoală nu sunt utilizate permanent. 2. Au fost implicaţi factorii de decizie (Primăria.6. Elevii au participat la concursurile pe discipline la faza locală şi cea raională precum şi la competiţiile sportive unde au ocupat locurile I şi II. Consiliul local) şi de influienţă (Biserica. Abordarea problematicii educaţiei în ansamblul ei în vederea integrării personalităţii elevului în viaţa socială a comunităţii. Toţi membrii colectivului pedagogic au conlucrat în Comisiile metodice 10. Puncte slabe 1. Unele cadre didactice folosesc deseori numai metode şi procedee tradiţionale de predare/învăţare. 3. 5. mass-media) în procesul educaţional. Au fost şcolarizaţi toţi elevii 9. Utilizarea metodelor participativ-active în cadrul lecţiilor şi activităţilor extracuriculare. cadrele medicale. Poliţia. Nu se utilizează un limbaj ştiinţific în cadrul lecţiilor de către unii profesori. 7. Nu se respectă permanent principiile diferenţierii elevilor apţi de performanţe realizată sub nivel.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor catedrelor pentru însuşirea strategiilor didactice participativ-active de predare-învăţare-evaluare. 12. 10. Se comit lacune în completarea documentaţiei şcolare. Oportunităţi 1. Nu se respectă dozarea timpului la lecţii de unele cadre didactice. 6. 8. 2. Obţinerea performanţelor înalte în lucru cu elevii dotaţi. De analizat la şedinţele catedrelor proiectarea de lungă durată a fiecărui membru. N-au fost întocmite activităţi comune pentru executarea programului de stat privind asigurarea drepturilor copilului. 3. De elaborat şi de discutat modul proiectării de scurtă durată conform cerinţelor actuale în cadrul şedinţelor catedrelor.6. Evaluarea cunoştinţelor elevilor nu se realizează ritmic. 4. Pentru înscrierea corectă în cataloage de prelucrat din nou instrucţiunea cu privire la completarea registrului şcolar. Se folosesc întrebări cu răspuns închis (de tip da/nu). 11. . 9. 7. De prelucrat la şedinţele catedrelor tipurile de lecţii şi structura lor. Nu toate cadrele didactice sînt conştiente că activitatea didactică înseamnă şi perfecţionare continuă. 5. Nu toate cadrele didactice se implică în rezolvarea problemelor gimnaziului.

De intensificat interasistenţa la lecţii la catedrele didactice cu experienţa avansată. De discutat la şedinţele Consiliului Administrativ modul de utilizare a materialului didactic de către cadrele didactice la lecţii şi activităţi. 9. documentaţia şcolară şi de adus în ordine. 10. De organizat portofoliile elevilor la disciplinele şcolare. De asistat la lecţiile cadrelor didactice la care s-au depistat neajunsuri în urma controlului de revenire. De verificat modul de completare a agendelor diriginţilor. Riscuri 1. elevilor. 13. estetica oformării avizierilor şcolare la şedinţa consiliului administrativ. De organizat vizite la domiciliu a familiilor needucogene şi a celor care se află în situaţii de risc. 2. Nu se va consulta îndeajuns documentele directoare pentru realizarea curriculei la disciplinele şcolare. 11. Nu toţi membrii colectivului vor fi capabili să implementeze în cadrul lecţiilor strategii didactice avansate. 12. 8.7. .De revăzut dosarele personale.

Să implementăm noi strategii didactice de predare. Să susţinem copiii cu performanţe deosebite îndeosebi a celor ce provin din familii dezavantajoase. Să micşorăm la minimum abandonul şcolar şi să menţinem şcolarizarea elevilor la 100 %. toleranţei. Să identificăm la începutul anului 2016 calitatea însuşirii elevilor la disciplinile şcolare pînă la 60 %. Să mărim promovabilitatea însuşirii elevilor pînă la 100%. Timely / 1. posibilităţii angajării în societate. Available / 1. 2. 3. 3.Obiective specifice Specific /1. a conştiinţei de drept. Masurable / 1. Să creăm condiţii optime de studii şi creaţii pentru profesori şi elevi . Să formăm la elevi sentimentul responsabilităţii faţă de cetăţeni. spirituale şi culturale. Să realizăm programe pentru creşterea performanţelor elevilor. Să implementăm strategii pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor. 3. inovare. 2. Să realizăm evaluarea continuă a procesului de învăţămînt punînd accentul pe calitate. raională şi republicană. învăţare şi evaluare. 2. 4. a iniţiativei. 2. independenţei. Relevant / 1. Să îmbunătăţim frecvenţa elevilor pe şcoală pînă la 98 %.III. Să consolidăm spiritul de responsabilitate a fiecărui cadru didactic odată cu creşterea oportunităţilor. 3. 2. Să se continuie funcţionarea unei echipe manageriale puternice pentru realizarea obiectivelor măsurabile. Să îndeplinim pe parcursul anului şcolar 2016-2017 curriculele la toate disciplinele şcolare. Să orientăm şi să pregătim profesional copiii care împlinesc vîrste de 16 ani pînă la finele anului de învăţămînt. . Să ocupăm locuri premiante la concursurile ce se vor desfăşura la faza locală. 4.

IV.Organigrama instituţiei Directorul şcolii .

Consiliul admin Director adjunct Consiliul profesoral Organizatorul Şefii catedrelor Matematica şi ştiinţe Limba de comunicare şi educaţie socioumanistică Cadre didactice Elevii Învăţămînt primar .

actelor normative elaborate de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova. Programe de acţiune Nr. ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului R. De intervenit ca elevii clasei a IX-a să-şi continuie studiile sau să fie angajaţi în cîmpul muncii.Realizarea Legii învăţămîntului Realizarea Legii învăţămîntului de către cadrele didactice din gimnaziul Poiana v-a fi în conformitate cu prevedere Legii învăţămîntului. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Conţinutul activităţii De completat listele desfăşurate ale copiilor de vîrstă şcolară. De completat listele elevilor dificili.09 Responsabil Diriginţii Diriginţii Primăria Diriginţii claselor I-IX Directorul gimnaziului Direcţia gimnaziului Directorul gimnaziului Directorul gimnaziului Primăria Directorul gimnaziului Directorul gimnaziului Directorul gimnaziului Diriginţii Direcţia şcolii .09 Pînă la 01.V.M.10 Permanent Septembrie Pînă la 10.Mai.09 Septembrie Septembrie. De creat condiţiile necesare pentru instruirea şi educarea elevilor. a familiilor nefavorabile şi ale copiilor orfani. ale Adminstraţiei Publice locale VI. August Sistematic Pînă la 01.08 De întocmit regimul de lucru al şcolii pe anul de studii 2016-2017 De pregătit produse agricole pentru iarnă De efectuat recensămîntul copiilor după anii de naştere De întocmit listele copiilor după anii de naştere Conlucrarea cu Administraţia publică locală în problema susţinerii materiale a 01. De oformat estetic dosarele personale ale elevilor claselor I-IX. tutelaţi De completat cartea alfabetică a şcolii De organizat alimentarea copiilor în cantina şcolii Data îndeplinirii Pînă la 30.. Consiliului raional şi DÎ Şoldăneşti.

Octombrie lor 5.) Septembrie Antoconenco Maria Organizator Sistematic Antoconenco Maria Diriginte VI.şcoli Dir. optime pentru 2. monoparentale. defavorizate. Cu privira la alocarea indemnizaşiilor băneşti Permanent determinarea minorilor luaţi sub tutelă şi celor adoptivi.Programe de acţiune 1.13 14 copiilor di familii defavorizate Luarea la evidienţă a copiilor predispuşi spre abandon şcolar din familiile needucogene. organizare a discuţiilor tematice.Cu privire la realizarea Legii învăţămîntului Septembrie condiţii vizînd şcolarizarea copiilor de 7-16 ani. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Noiembrie educaţie al concursului şcolar „Cei mai dotaţi elevi din elevilor şi al gimnaziu în anul de studii 2016-2017 performanţelor 4.Pregătirea şcolii către sezonul toamnă-iarnă.Organizarea odihnei copiilor în sezonul februarie estival 2017 Responsabilităţi Antoconenco Negruţa N Dir. Probleme propuse pentru şedinţele Consiliului Local Obiective Tematica Termene Crearea unor 1..şcoli dir. nivelului de 3. cu un părinte s-au cu ambii părinţi peste hotarele ţării Conlucrarea cu familiile needucogene (vizite la domiciliu.şcoli ..

şcoli .6.Cu privirea la pregătirea şcolii către anul de mai studii 2017-2018 Dir.

.

12 Direcţia gimnaziului Învăţători profesori . 7Alegerea Consiliului de Administraţie r 8 Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2016-2017 Ştefîrţa L.Rezultatele activităţii colectivului pedagogic pentru anul de studii 01.Activitatea Consiliului Profesoral Obiective Tematica Termene Responsabi lităţi I Şedinţă 1.09 Abordarea şi sarcinile pentru noul an de studii 2016-2017 modernizări 2. Profesorii Direcţia gimnaziului. în anul de studii 2016-2017 comisiei multidisciplinare intraşcolare . II Şedinţă Monitorizar 1Cu privire la modul de desfăşurare a olimpiadelor la disciplinile de studiu la nivel local ea procesului 2. competenţ 5Alegerea 6Alegerea Consiliului Metodic. pedagogii. Cu privire la constituirea comisiilor metodice şi numirea şefilor comisiilor i în învăţămînt 3. Cu privire la înmatricularea elevilor în instituţia de învăţămînt dezvoltării din gimnaziul Poiana. de implementa re a curriculei 20.Analiza rezultatelor şcolare la finele I simestru. Prezentarea şi aprobarea planului de activitate pentru anul şcolar prin prisma 2016-2017 formării şi 4.

2.05 şi admiterea elevilor cl. V Şedinţă 1.Cu privire la promovarea elevilor cl.06 Ştefîrţa Liliana Activitatea Consiliului de Administraţie Obiective Tematica Termene Responsabili tăţi .03 Direcţia gimnaziului Reu Mariana Antoconenco M.I .III Şedinţă Evaluarea 1rezultatele controlului frontal în clasa IX calităţii 2.IX la examenele de absolvire .VIII în clasa următoare 22.Cu privire la rezultatele examenelor de absolvire.Analiza schemi orare pentru anul de studii 2017-2018 18.Rezultatele atestării la nivel local demersului didactic la toate disciplinile Şcolare în raport cu exigenţile actuale 27. Ştefârţâ L 2.Totalurile lucrului metodic pe parcursul anului 2016-2017 Antoconenco M. IV Şedinţă 1.

Evaluarea 1.Formarea competenţelor în cadrul orelor de ed.Modul de aprovizionare a elevilor cu manuale.Cu privire la îndeplinirea bugetului pentru anul 2016.. abuz şi trafic.Prelucrarea Instrucţiunii privind completarea realizării catalogului şcolar sarcinilor b. matematica în clasa V performanţ elor elevilor. Modul de 1. Documenta ţiei şcol Formarea 1.Modul de organizare a sărbătorilor de iarnă. Comparare 1.01 Direcţia gimnaziului 24. 27 . 04.10 Direcţia gimnaziului 2211 Lucr. 2. medical. puse c. Dreptul elevului de a fi protejat de neglijare. în faţa personalul ui.12 Direcţia şcolii. Competenţ plastică.02 Direcţia gimnaziului .Dezvoltarea creativităţii prin prisma lucrului implement diferenţiat la disciplinile de studiu din învăţamîntul are a primar curriculei Modernizat e 1.09 Pascari Ala Bibliotecara Antoconenc o M. profesorii. perfectării 2. ed . a. tehnologică ilor de aplicare a Competenţ ilor în 06..Modul de gestionare a documentaţiei şcolare.Evaluarea 2. română . Antoconenc o Maria 20.Cu privire la rezultatele probelor de evaluare iniţială a -limba şi lit.Şcolarizarea elevilor.

04 21.05 Direcţia gimnazului Direcţia gimnazului Direcţia gimnaziului Diriginţii.Cu privire la reparaţia sălilor de clase 19. .03 10.diferite situaţii reale Starea igienică a sălilor de clase Realizarea Modul de aplicare a strategiilor didactice pentru unei ridicarea calităţii instruirii la limba şi lit. română evaluări control personal obiective a cadrului didactic 1.

Activitatea Consiliului Metodic .

Modul de Control tematic implementare a curriculei modernizate.3 Formarea în cadrul orelor Februarie Analizacompetenţelor activităţii catedrelor metodice. MetodicPeînparcursul Direcţia Centrului Metodic 1.OAnaliza decadelor la gimnaziului disciplinile Şcolare 2 Organizarea activităţii de pregătire a elevilor pentru examenele de absolvire a gimnaziului la toate disciplinile şcolare în raport cu exigenţele actuale Realizărea unei individual/personal Modul de aplicare a strategiilor Aprilie Antoconenco evaluări obiective a didactice pentru ridicarea calităţii instruirii Dirigintele cadrului didactic activităţii La limba şi lit. română Evaluarea Şedinţa nr. plastică. Analiza activităţii Consiliului anul de studii perfectării anului de gimnaziului 2016-2017 documentaţiei învăţămînt. Direcţia gimnaziului Şedinţa nr. tehnologică.Programul EVALUARE Analiza performanţelor Evaluarea calităţii Frontală demersului didactic elevilor Responsabili Unde se va Termen Indicatorii de discuta realizare Direcţia Consiliul de Şedinţa nr.5.2 studiu di n învăţămînt primar Organizarea şi desfăşurarea concursului Pedagogul Decembrie Direcţia Anului Olimpiadele şcolare la disciplinile de gimnaziului la faza locală studiu la nivel de instituţie Consiliul de Administraţie Martie Analiza comparativă Ide generalizare a performanţelor Organzarea eficientă şi obţinute în clasele a asigurarea activităţii CM IV-V. matematică. ed. Crearea condiţiilor Monitorizarea favorabile pentru promovarea procesului de tematic ideelor inovatooare implementarea calitativă a curriculei Organizarea şi dirijarea modernizate Formarea activităţii cadrelortematic didactice competenţelor de în cadrul catedrelor aplicare a resurselor în diferite situaţii reale Ce se va evalua? Termeni Denumirea activităţii de realizare Consiliul profesoral Consiliul de Administraţie Mai Tipul Obiective Septembrie Obiective Consiliul de Administraţie .5 Evaluarea Gestionarea documentaţiei şcolare. de ed. şcolare 2 Sarcini de activitate ale Cabinetului Metodic pentru 20172018 Administraţie Noiembrie Consiliul de Administraţie Consiliul pedagogic Ianuarie Continuitatea procesului educaţional în Octombrie Şedinţa nr.4 zi în clasa organizării în clasa IX şi desfăşurării Martie Direcţia 1.1 clasa V gimnaziului Rezultatele probelor de evaluare iniţialăÎntocmirea planului de activitate a Consiliului limba şi literatura română. Metodic Noiembrie Direcţia Dezvoltarea creativităţii prin prisma gimnaziului lucrului diferenţiat la disciplinile de Şedinţa nr.

l. 2013. civică. plastică . fizică L. Prenumele Studiile Specialitatea Care conform disciplină diplomei citeşte Grad didactic Anul Anul conferirii confirmării Cursuri de Însemnări perfecţionare 1 Ştefîrţă Liliana Superioare 2008 Pascari Ala Superioare 1999 2007 2012 1998. muzicală 1998 2 5 Antoconenco Maria Superioare 2002 2012 2012 6 7 Muraş Tudor Reu Valerii superiuoare Superioare Clasele primare Matematică. şi lit română Ed. 2010. fizică L. franceză. 2012 3 Reu Mariana Superioare 4 Pantileev Veronica Superioare Clasele primare Matematică. Biologia. ced.6. şi lit română Învăţămînt primar Clasele primare istorie Istoria 8 Reu Irina Superioare Biologia.Programul de pregătire a cadrelor didactice (stagiile de pregătire a cadrelor didactice) Nr Numele. Clasele primare Informatica. muzicală CES 12 Popuşoi Năli Superioare Lima şi literatura rusă Lima şi literatura rusă 9 Gandrabur Galina 2011 2011 2014 2012 . chimia. ed. chimia superiuoare Limba si literatura rom informatica 10 Iaţîc Andrian Superioare incomplete 11 Reu Năla Superioare Geografie Clasele primare istorie Istoria Ed.

.Pantileev Veronica . primare. înv. grad didactic II.Atestarea 2016. Director.preşedinte a comitetului sindical Obiective eficientă a criteriilor şi instrumentelor de apreciere a activităţilor Aplicarea didactice. dar cu atît mai mult un profesor care instruieşte şi educă generaţia de mîine.” Paulo Coelho Orice om e predispus formării permanente. Identificarea nivelului de competenţă profesională a cadrelor didactice în procesul de predare-învşţare-evaluare .2017 „Sînt războinici ai lumii. secretară Reu Irina. Şi pînă la urmă îl vor găsi. cl. Comisia de atestare din gimnaziul Poiana anul de studii 2016-2017 Ştefârţâ Liliana – Preşedintele comisiei de atestare. Pentru că nu ăncetează să caute un sens.învăţătoare la cloasele primare.Pentru că greşesc.Pentru că întreabă.

Nr d/o 1 2 3 4 5 Conţinutl Planul tematic de atestare a cadrelor didactice Termeni Aprobarea comisiei de atestare pentru anul de studii 2016-2017 Aprobarea listei cadrelor didactice supuse atestării. Analiza şă discuţia listei cadrelor supuse atestării Întocmirea planului de activitate cu privire la atestarea cadrelor didactice pentru anul de studii 2016.2017 Actualizarea criteriilor de analiză şi apreciere a activităşilor didactice Analiza şi aprecierea orelor demonstrative şi activităţiilor extradidactice prezentate de cadrele didactice supuse atestării Cu privire la rezultatele atestării septembrie Unde se va discuta Consiliul profesoral Responsabil Ştefârţâ L septembrie Şedinţa comisiei Membrii comisiei de atestare de atestare septembrie Şedinţa comisiei de atestare Şedinţa comisiei de atestare Ştefârşa :L Şedinţa comisiei de atestare Ştefârţâ L Sistematic pe parcursul anului de studii Mai.2017 Membrii comisiei de atestare .

activitatea metodică) Catedra „Matematica şi Ştiinţe” Componenţa catedrei Nr.Fizică Biologi.Matematică. Numele . Programul de îmbunătăţire a ofertei educaţionale (acţiunile care se referă la disciplinele de studiu obligatorii şi opţionale.7.Chimie 3 Reu Valeriu Ştiinţe Grad didactic Responsabili în cadrul catedrei şeful secretara . prenumele d/o Disciplina 1 2 Iaţîc Andrian Reu Irina Informatica.

.Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de lecţie şi asigurarea disciplinei interne. -Utilizarea TIC-urilor ca instrument de invăţare la ore. pe baza diagnozei şi a evaluării. . asociaţiile şi instituţiile de cultură şi artă. -Lucrul cu tînărul specialist. -Eficientizarea comunicării cu mass-media şi a promovării activităţii la toate nivelurile.Organizarea procesului educaţional centrat pe copil. -Stimularea elevilor capabili şi performanţi. locale. cu familia. . -Eficientizarea procesului educaţional printr-o monitorizare adecvată a activităţii desfăşurate in şcoala şi intervenţia la timp şi de calitate. -Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile centrale.Tema de cercetare: „Ameliorarea continuă a calităţii învăţămîntului prin utilizarea mijloacelor şi metodelor moderne de instruire Obiective: -Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice. ONG-urile. -Dezvoltarea competentelor de utilizare a TIC.

Formularea şi aprobarea temei de cercetare a catedrei Există proiectele catedrei 22. Oră publică la Fizică în cl.Comunicare. Atelir de lucru: “O lecţie la nivel începe cu un proiect bun” – discuţie asupra proiectării unei lecţii contemporane 1. Informaţii despre realizarea curriculumului la manualelor şcolare. anunţate şi în cl. Comunicare“Rolul jocului didactic în stabilirea relaţiei Există proiecte de lungă 05 . IV. Ridicarea măiestriei 1. metodice pentru anul curent de 2.V Anul de studii cu evaluare finală pregătite.” Oformarea proiectelor de scurtă durată 20. Relatare despre modul de organizare şi desfăşurare a concursurilol şcolare faza locală. Analiza şi aprobarea planului didactic de lungă durată curicule la discipline la disciplinele din ciclul real. 2.02 Iaţîc Andrian 1. Analiza comparativă a performanţelor şcolare ale Probele de evaluare sunt real. Modul de utilizare a suportului didactic Aplicaţii ale teoriei intelegenţelor multiple Legatura interdesciplinară 1. VIII 1. trasate Aplicarea metodelor 1. didactice din ciclul 2.12 Pascari Ala Reu Irina 1.03 Implementarea metodelor active de predare Căile de protejare amediului 24. Însuşirea metodelor de învăţare 20. Membrii catedrei Iaţîc Andrian Popuşoi Ion Reu Irina Membrii catedrei . Toate sunt orientate în studii şi direcţiilor 3. documentaţiei şcolare.04 ambiant Implementarea eficientă în procesul de predare-învăţare a 2.Disput “Modul de gestionare corectă a documentaţiei Completarea corectă a 24. Ora publică la matematică în clasa IX 2. Rolul învăţării în echipe. Comunicare “Metode interactive implementate în cadrul lecţiilor.08. elevilor la matematică cl. Membrii catedrei Ciorici Margareta Şeful catedrei Dezvoltarea capacitiţilor intelectuale la elevi.Obiective Conţinut tematic al activităţilor Indicatori de performanţă Termene Responsabili Determinarea reperelor 1. desfăşurate. Activitate :Lanţul slăbiciunilor. Ciorici Formarea competenţelor de aplicare a noţiunilor ştiinţifice în diverse situaţii reale. Prezentarea şi analiza planului de activitate pentru anul vederea atingerii obiectivelor curent de studiu. Distribuirea responsabilităţilor în cadrul catedrei. Activitate TVC la informatică Dezvoltarea gîndirii logice 16. Informaţie cu privire la desfăşurarea decadelor la obiecte 2. Determinare ariei triunghiului 10.Oră publică la biologie 19. 09 alternative de între pedagog şi copil” durată în conformitate cu evaluare. de activitate a catedrei didactice şi a obiectivelor prioritare.01 Iaţîc Andrian Membrii catedrei 1.10 pedagogice a cadrelor şcolare. 2.11 Membrii catedrei Ciorici Margareta Membrii catedrei Margareta Membrii catedrei. disciplinele reale. 2.

Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările societăţii. metode de evaluare a competentelor si continuturile vizate de curricula şcolară. . . . d/ o 1 2 3 4 5 Numele . tehnologii.Maria Muraş Fiodor Reu Variu Clasa a I-IV-a Clasa a I-III-a Clasa aII-IV-a Ed. proceduri. arte Componenţa catedrei N r.Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor urmarind modificarile legislative recente. fizica Ed .Respectarea programelor şcolare şi a parcurgerii continuturilor. prenumele Disciplina Grad didactic Responsabili în cadrul catedrei Ştefîrţa Liliana Antoconenco Maria Ştefârţâ Ana .Catedra învăţămînt primar sport. . tehnologică II II Secretara Şefa catedrei Tema de cercetare : “ Promovarea învăţămîntului incluziv în ciclul primar ” Obiective: .Aplicarea de norme. precum şi standardele de calitate.

Plan-Program al activităţii catedrei diriginţilor pentru anul de studii 2015/2016 Obiectivele catedrei diriginţilor 1. 2. incluzivă pentru formarea unui cetăţean activ şi responsabil. Elaborarea programului de formare continuă a diriginţilor. 6. Aprobarea demersului didactic a diriginţilor în funcţie de recomandările specialiştilor. Aprobat . Stimularea diriginţilor care au rezultate deosebite în activitatea educaţională. 5. Elaborarea programelor activităţilor simestriale şi anuale. . Elaborarea recomandărilor pentru alcătuirea proiectelor de scurtă durată a diriginţilor. 3. Implicarea familiilor şi a altor factori de decizie în realizarea procesului educaţional de calitate într-o şcoală prietenoasă. 4.

2015 Dir.... gimn.09....la şedinţa Consiliului Profesoral din 01...L....Ştefârţâ Planul anual de activitate al gimnaziului Poiana pentru anul de studii 2015-2016 ....