You are on page 1of 2

Afiliat la: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia

- Membră a Confederaţiei Sindicale Internaţionale (ITUC-CSI)
- Membră a Confederaţiei Europene a Sindicatelor (ETUC-CES)

Către: ……………(denumirea instituției)…………………………………….

Referitor la: Notificare acordare despăgubiri, majorare salarială, aplicare dispoziții Legea
nr.71/2015, Decizie ICCJ nr.32/2015, Decizie ICCJ pronunțată în data de 26.09.2016

Sindicatul Național al Funcționarilor Publici, cu sediul în strada Alexandru Donici nr.6, sector 2,
București, în calitate de reprezentant legal al membrilor de sindicat semnatari ai tabelului anexat
prezentei,
funcționari
publici
în
cadrul ......................................................... ........................................................................................
........................................................., solicităm prin prezenta acordarea de despăgubiri, egale
cu diferența dintre salariul brut lunar avut în prezent, sau înainte de aplicarea OUG nr.20/2016 și
salariul de bază ce trebuia stabilit în acord cu art.2 din Legea nr.285/2010, art. 1 alin. 51 din
O.U.G. nr. 83/2014, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 71/2015, în funcţie
de vechimea în profesie şi în muncă, gradul profesional şi a funcţiei îndeplinite în cadrul
instituției, salarii cuvenite la același nivel cu ale celorlalți colegi ce au aceea și vechime în
funcție și același grad profesional.
Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin
Decizia pronunțată în data de 26.09.2016 a lămurit modalitate de aplicare a dispozi țiilor Legii
nr.71/2015: ” În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5 indice 1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „salarizat
la acelaşi nivel” are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului,
personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, precum şi din cadrul
celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea
aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii
publice.”

Adresă de contact: Str. Alexandru Donici, nr.6, sector 2, cod poştal 020476, Bucureşti, România
E-mail: office@snfp.ro, snfp_office@yahoo.com, snfp.office@gmail.com, Web: www.snfp.ro
Tel.:+4 021.210.41.14; Fax:+4 031.815.43.78;
Telefon mobil : 0755 030 919; 0755 030 949;

31/2015 pronunțată de Inalta Curte de Casație și Justiție.4 Codul Muncii ”întârzierea nejustificată a plă ții salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.Membră a Confederaţiei Europene a Sindicatelor (ETUC-CES) Art. bugetul asigurărilor sociale de stat.U.ro Tel. finanţate integral din bugetul de stat. cuvenite conform legii.6. Alexandru Donici.41. Unul dintre principiile de bază ale salarizării conform căruia la munca egala se cuvine un salariu egal are o utilitate practică deosebită deoarece oferă baza sau punctul de plecare pentru determinarea salariilor.210.2016 În situația în care nu veți înțelege să soluționați contestația astfel cum a fost formulată. nr.:+4 021.Afiliat la: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România . alin. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.office@gmail. autorităţi administrative autonome. Administraţia Prezidenţială. am fost prejudiciați prin neplata integrală a drepturilor salariale. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. Web: www. autorităţi ale administraţiei publice locale.09. Potrivit prevederilor art. 0755 030 949. nr.14. ministerele.ro.284/2010 prevede că Dispoziţiile prezentei legi se aplică: a) personalului din autorităţi şi instituţii publice. la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare. la un salariu egal pentru muncă egală.” Totodată.7 din Legea nr. Pentru soluționarea cererii noastre.815. cod poştal 020476. bugetele fondurilor speciale.com.166 alin. Prin modalitatea de calcul a salariului de bază brut lunar. fără să se țină seama de prevederile Legiii nr. .43. la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare. alte autorităţi publice. al excluderii privilegiilor şi discriminării este garantat în exercitarea dreptului la muncă. potrivit cărora principiul egalităţii între cetăţeni. precizăm că este încălcat principiul prevăzut de dispozi țiile art. Semnături: Adresă de contact: Str. precizăm că prezenta reprezintă plângere prealabilă în înțelesul art. Guvernul. (1) din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. la libera alegere a ocupaţiei. Telefon mobil : 0755 030 919. Fax:+4 031. la protecţia împotriva şomajului.G. sector 2. România E-mail: office@snfp.Membră a Confederaţiei Sindicale Internaţionale (ITUC-CSI) .snfp. snfp. autoritatea judecătorească. snfp_office@yahoo. 1 alin.com. Bucureşti.78. cât şi instituţiile din subordinea acestora.71/2015. bugetele locale. 2 ale O. respectiv Parlamentul.2.Frăţia .97 din 9 februarie 2016 și Decizia ICCJ pronunțată în data de 26. vă rugăm să aveți în vedere și Decizia nr. Cu stimă.