You are on page 1of 4

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek politologija – usmjerenje Upravljanje državom
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: CIVILNO DRUŠTVO
Nivo: Bachelor
Godina: I
Semestar: I
Status: obavezan
Broj sati sedmično: 3+2
Odgovorni nastavnik: prof.dr. Nermina Mujagić
E-mail: mujagicn@gmail.com;
Natava se izvodi: ponedjeljak 1200 - 1400 ; sala N3/II
Konsultacije:
Suradnik u nastavi:
e-mail:
Konsultacije:

Broj ECTS:6
45+30

1.CILJ I SADRŽAJ PREDMETA

Upoznavanje studenata s problematikom definiranja civilnog društva kao i njegovim savremenim
kritikama. Studenti će imati teorijske uvide u savremene polemike u vezi distinkcije između civilnog
društva i države (odnos privatno i javnog). Cilj je kod studenata razviti senzibilitet i emancipatorsku
imaginaciju koja će im omogućiti da detektiraju diskriminatorne i autoritarne prakse i nude alternativne
pravce u jačanju pluralizma građanskog društva. Studenti će biti također upoznati s isprobanim i
alternativnim modelima građanskog društva kroz eminentne interpretatore iz ove oblasti, kao i borbom
političkih subjekata za javni prostor i pozicioniranje unutar njega.
1.1. Preduslovan predmet:
1.2.Osnovne tematske
- Definiranje pojma, nastanak i razvoj civilnog društva
jedinice
- Savremeni koncepti civilnog društva
- Modeli građanskog društva (otvoreno i rizično društvo;
demokratija i civilnost, ekonomija i civilno društvo)
- Građanske vrline (solidarnost, odgovornost, tolerancija,
profesionalizam, dobro obrazovanje, identiteti)
- Privatno i javno
- Civilno društvo i država
- Civilno društvo i konflikti
- Rekonstukcija civilnog društva (etika diskursa, društvena teorija,
građanski neposluh)
- Socijalizam, postkomunizam i zatvoreno društvo
- Strategije demokratskih promjena
- Civilno društvo u BiH kontekstu
1.3.Rezultati učenja
Studenti će se osposobljavati da spoznaju teorijske razlike između
civilnog društva i državnih institucija dajući savremenim društvenim i
političkim događanjima novi i drugačiji smisao,uključujući i argument da
civilno društvo poklanja posebnu pažnju slobodi od nasilja u
svakodnevnom životu pojedinca.

LITERATURA 3. 2007. "Stanje i prespektive civilnog društva u BiH". Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. The MIT Press.2. Popper.1.. Nermina. Massachusetts. 2.. Bosna Franciscana. Predavanja 2. The Civil Sphere. 1992. Način izvodjenja nastave Opis aktivnosti % 1. Zagreb.Sistem ocjenjivanja Da bi studenti pristupili završnom ispitu. and London. 5. 2007. Sarajevo. 5 bodova) 25 % (max. Jesenski i Turk. Vukašin.Bežovan G. Civilno društvo i demokratija. 4. England. 6. 10% 4. br. Heinrich Bool Stiftung. Beograd. .. Diskusij i učešće u nastavi 4. Civilno društvo u Hrvatskoj.. Službeni glasnik. 2012.Alexander. Politeia. 5 bodova) 15 % (max. Prisustvo nastavi i vježbama 2. Cohen and Andrew Arato. 50 bodova) 3.2. i Zriniščak S. Sarajevo. 3. Grupne diskusije (uključujući i studenske prezentacije) 3. Oxford University Press. Mujagić.25 bodova) 5 % (max. 2. Beograd. Pravni centar.OBAVEZNA LITERATURA 3.. 1998. Pavlović. 1. Civil Society and Political Theory. Midterm 3. 2007. Esej o historiji građanskog društva. Cambridge. studenti moraju uraditi: - donijeti potvrdu da su uspješno završili praksu u nekoj međunarodnoj ili domaćoj nevladinoj organizaciji koja se bavi jačanjem kapaciteta civilnog društva i - položen midterm PRAKSA NA TERENU JE OBAVEZNA 1.1. Završni ispit 5 % (max. 15 bodova) 50 % (max. Konsultacije u vezi završnih istraživačkih radova 1. 2004. 60% 30 % 3. Politika kao spektakl: bacanje mreže u susjedov ribnjak.2. 30 sati prakse u NGO-u 5. Jean L.Adam Ferguson.27.ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA 2. 10% Učešće u ocjeni % 2.ŠIRA LITERATURA 1. Karl R. Praksa 2. Esad Bajtal. Jeffrey (2996). 2.

Vukašin Pavlović.Schudson. 2003..Srđan Dvornik.Mujagić. Michael (2011). Zagreb. Beograd. Filip Višnjić. 11. Vukašin Pavlović. Henrich Bool Stiftung. Free Press. Adam (1992). a History of American CIVIL Life. U potrazi za boljim svijetom. Država i društvo. studenti moraju uraditi: - donijeti potvrdu da su uspješno završili praksu u nekoj međunarodnoj ili domaćoj nevladinoj organizaciji koja se bavi jačanjem kapaciteta civilnog društva i - položen midterm PRAKSA NA TERENU JE OBAVEZNA . 13. 8. 12. 1997. Popper.7. The Idea of Civil Society. Društveni pokreti i promjene.Sarajevo. 2011. Civilno društvo. Tihi govor Bosne. Službeni glasnik. Karl R. Kin. Zagreb. Džon. Nermina. Da bi studenti pristupili završnom ispitu. Beograd.. Seligman. Cigoja štampa. Faktura i Heinrich Boll Stiftung. 9. 2006. nove vizije. Bgd 2003. KruŽak. Akteri bez društva:uloga civilnih aktera u postkomunističkim promjenama. 2009.The Good Citize. stare slike. 10. Princeton University Press. 14.

građanski neposluh) Socijalizam. 2. ZAVRŠNI ISPITI Plan vježbi Datum/sat . društvena teorija. 9. Civilno društvo i konflikti 12. odgovornost. 14. demokratija i civilnost.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna Datum/sat sedmica 1. 7. dobro obrazovanje. identiteti MIDTERM Privatno i javno 10. tolerancija 6. ekonomija i civilno društvo) Građanske vrline: solidarnost. profesionalizam. 8. Modeli građanskog društva (otvoreno i rizično društvo. Uvod u predmet i studenske obaveze Definiranje pojma. Savremeni koncepti civilnog društva 5. postkomunizam i zatvoreno društvo 13. Civilno društvo i država 11. nastanak i razvoj civilnog društva Klasične tradicije i modeli civilnog društva 4. Strategije demokratskih promjena 15. Civilno društvo u BiH 16. Naziv tematske cjeline 3. Rekonstukcija civilnog društva (etika diskursa.