You are on page 1of 6

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek politologija, sociologija, žurn./komunikologija, SIMS i socijalni rad
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Nivo: Bachelor
Godina: I
Semestar: I
Status: Zajednički
Broj sati sedmično: 3 + 2
obavezni
Odgovorni nastavnik: Prof. dr. Smail Čekić
E – mail: cekics@fpn.unsa.ba

Broj ECTS: 6
45+30

Konsultacije:
Suradnik u nastavi: Osman Sušić
e-mail: susico@fpn.unsa.ba
Konsultacije: srijedom i četvrtkom 09:30 – 14:30
1.CILJ I SADRŽAJ PREDMETA

Cilj izučavanja nastavnog predmeta Historija Bosne i Hercegovine je da studenti steknu osnovna
znanja o historiji Bosne i Hercegovine i njenoj državnosti. Nastavni predmet zahtijeva izučavanje
historije Bosne i Hercegovine od prethistorije do njenog aktuelnog sadašnjeg dostignutog stepena
društveno - historijskog razvoja i problema kao bitnih činilaca njegovog razvoja.
1.1. Preduslovan predmet:
1.2.Osnovne tematske
jedinice

1. Bosanskohercegovački prostor do dolaska Slavena i
obrazovanja bosanske države.
Ilirska plemena; ilirske države na prostoru Bosne i
Hercegovine; dolazak Rimljana (rimsko – ilirski ratovi);
Batonov ustanak;propast rimskog carstva i dolazak Slavena.
2. Srednjovjekovna bosanska država.
Historijski izvori koji govore o srednjovjekovnoj bosanskoj
državi; razvoj državnosti; ban Borić; Kulin ban; Crkva
bosanska; teritorijalno širenje Bosne u 14. stoljeću; Stjepan
drugi Kotromanić; Bosna za vrijeme Tvrtka prvog
Kotromanića; propadanje srednjovjekovne bosanske države i
prvi dolasci osmanlija u Bosnu.
3. Bosna i Hercegovina u sastavu Osmanskog carstva ( 1463 –
1878 ).
Dolazak Osmalija; Proces širenja Islama; Teritorijalno –
administrativna podjela Bosne; Ratovi za odbranu Bosne u 16
i 17. stoljeću.; Pokret za autonomiju Bosne 1831 – 32.; Omer
paša Latas; Velika istočna kriza i Berlinski kongres; Okupacija
Bosne i otpor okupaciji.
4. Bosna i Hercegovina za vrijeme Austro – Ugarske monarhije (
1878- 1918 ).
Uspostava austrougarske vlasti; Iseljavanje Bošnjaka u
Osmansko carstvo;Razvoj gradova i industrije; Aneksiona

8.5. 5 bodova (5%) 5. Titova smrt i počeci disolucije zajedničke države. Položaj Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u kraljevini SHS. planiranje i izvršenje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. 1. Daytonski mirovni sporazum. 2. Četnički pokret. Informbiro. 6. 7. 2. Način izvodjenja nastave 1. vježbe. Genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Republici Bosni i Hercegovini 1991 – 1995.Sistem ocjenjivanja 1. Aktivnost na nastavi Završni ispit Popravni ispit. Balkanski ratovi. Oktorisani ustav. Međunarodno priznanje Republike Bosne i Hercegovine. Obnova bosanskohercegovačke državnosti. AVNOJ. 2. 3. Fašistička Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Šestojanuarska diktatura. 4. Genocid nad Bošnjacima. Odbrana Republike Bosne i Hercegovine. Velikodržavni projekti susjednih država. 7. 60%. Učešće u ocjeni % I Midterm. Referendum za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu.2. 3. 6. 40%. Fašistička okupacija i narodnooslobodilački rat ( 1941 – 1945) Pristupanje Trojnom paktu. Sporazum Cvetkoć – Maček i podjela Bosne. Bosanski sabor i ustav. 50 bodova (50%). 2. Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu. Aprilski rat i okupacija. Septembarski ispit 1. 2.ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA 2.Rezultati učenja Predmet Historija Bosne i Hercegovine pomaže studentima da steknu osnovna saznanja o bitnim činjenicama historijskog razvoja ( države i društva )Bosne i Hercegovine i njene državnosti. Sarajevski atentat i početak Prvog svjetskog rata. Priprema. Opis aktivnosti % ex katedra. ZAVNOBIH.1. Bosna i Hercegovina za vrijeme socijalističke Jugoslavije ( 1945 – 1991 ).. NOP.. Vidovdanski ustav. Memorandum SANU. Položaj Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u FNRJ. Ustav iz 1974. formiranje prve zajedničke države. Bosna i Hercegovina za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918 – 1941 ). 4. 1. 50 bodova (50%). 6. 20 bodova ( 20%). 50 bodova (50%) Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom . 7. Pokret nesvrstanih. 5. kriza.3. 20bodova (20%). Prisustvo na predavanjima i vježbama. 5 bodova (5%). 2. JMO. Uspostava NDH. II Midterm .

i 10. Pravilnika o studiranju za prvi ciklus studija Univerziteta u Sarajevu. 7. Srednjovjekovna Bosna. Sarajevo 1997. bodovanje po osnovu prusustva nastavnom procesu i aktivnosti na nastavnom procesu. Historija Bošnjaka. popravni i septemabrski ispitni rok. prema članu 13. - procjena znanja studenata: pisana provjera znanja (midterm) i završna. Sarajevo 1994.Sarajevo. 2012. popravnom i septembarskom ispitnom roku obavezan je u toku semestra iz svih nastavnih aktivnosti osvojiti minimalno 25 bodova te biti prisutan na 80% predavanja i vježbi tokom semestra. Smail Čekić. 3. Nada Klaić. 3. da bi student imao pravo pristupa završnom. Zagreb 1994. Genocid i istina o genocidu u Bosni i Hercegovini. sedmica predavanja Ispiti: završni. Grupa autora. pisana provjera znanja. 5. Midterm: dvije pisane provjere znanja. popravna i septembarska pisana provjera znanja. izvođenje. priprema. Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. 2. Sarajevo 2004.3. Smail Čekić. . 4.procjena znanja studenata uporedivim sa ECTS sistemom.LITERATURA 1. Agresija na republiku Bosnu i Hercegovinu: planiranje. Mustafa Imamović.2.

.1528. Odnos Bosne i njenih susjeda. Ilirska plemena i prva ilirska država. vojska i naoružanje banovine i kraljevine Bosne. 06.) Ilirik kao provincija Rimske imeperije.9. Obrazovno-kulturne prilike u Bosni od XV-do kraja XVII stoljeća. Odbrambeni ratovi Bosne (1235. Urbani razvoj Bosne.-1408. Rimska osvajanja (-229. 3. Naziv tematske cjeline 1.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna Datum/ sedmica sat 1.59. Učešće Bošnjaka u osmanskoj vojsci van teritorija Bosanskog ejaleta. Bosna u zadnjim decenijama svoje srednjevjekovne samostalnosti. Ratovi za odbranu Bosne u XVIII stoljeću i o organizacija Plan vježbi Datum /sat .. Organizacija države. 2. Avarsko-slavenski plemenski savez.) Batonov ustanak (6. Bosanski prostor u sastavu Avarskog kaganata (626. invazija i naseljavanje Balkana. sistem odbrane. 4. Srednjevjekovna bosanska država : Mađarsko-vizantijski sukobi oko prevlasti nad srednjim Balkanom i prve vijesti o Bosni i njenim vladarima.) do kraja XVII stoljeća.1878.) : Uspostavljanje osmanske vlasti i administrativno-upravna podjela Bosne i Hercegovine. 5.10. Nova civilizacija i privredni prosperitet Proces prelaska stanovništva Bosne na islam Bosanski ejalet od formiranja (1580. Privredne i kulturne prilike srednjevjekovne Bosne. Bosanskohercegovački prostor do dolaska Slavena i obrazovanja bosanske države: Prethistorijski period.-803. Osmansko-habzburško-mletački ratovi u XVI i XII stoljeću. Istaknuti događaji i ličnosti. 3. Bošnjaci u osmanskoj državi.) Obrazovanje slavenskih državica na Balkanu (IX i X vijek).) Mjesto i uloga religije u historiji srednjevjekovne Bosne. 2. Bosna i Hercegovina u sastavu Osmanskog Carstva (1463.) Pojava Osmanlija na Balkanu i prvi okršaji bosanske vojske s njima. Mađarsko-Osmanska borba za prevlast nad Bosnom (1414.

. Pokret za autonomiju Bosne i Hercegovine . Bosna i Hercegovina za vrijeme Austro-Ugarske monarhije (1878-1918. Položaj Bosne i Hercegovine po Vidovdanskom ustavu. 5. odbrane vlastitim snagama.-1941. Proglašenje nezavisnosti i odbrana Bosne od Austro-Ugarske okupacije (1878.-1941. Organizacija političkog života u Bosni i Hercegovini.-1851. Aneksija Bosne i Hercegovine.1791.ustanak Huseinkapetana Gradaščevića (1831. Položaj Bosne i Hercegovine po Oktroiranom ustavu.) II MIDTERM . Procesi čiflučenja.) Pokušaji ostvarenja samostalnosti u XIX stoljeću Prilike u Bosni krajem XVIII i početkom XIX stoljeća.) : Bosna i Hercegovina u sastavu Države Slovenaca. Hrvata i Slovenaca. 9. Bosanski ejalet u ratu1714.6.) Omer .) Vrijeme buna i nereda.) Promjene u privrednom.) I MIDTERM 4. Slom Austro-ugarske Monarhije. i Požarevački mir.paša Latas u Bosni 1850. Genocid nad Bošnjacima u Jugoslaviji (1918. Položaj i prilike u Bosni i Hercegovini u vrijeme Države Srba. Sporazum Cvetković-Maček.-1739.) Borba Srba za vjersko-prosvjetnu autonomiju Borbe Bošnjaka za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju. Hercegovački ustanak (1882.-1718.-1908. kulturnom i obrazovnom sistemu. Bosna i Hercegovina za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918.-1832. Bosansko-hercegovački ustav i sabor.) Ali paša Rizvanbegović i Hercegovina (1833. Dubički rat (1787. 8. 7. Boj pod Banja Lukom (1737. Bosna i Hercegovina na Berlinskom kongresu 1878.-1852. 10. Hrvata i Srba. Šestojanuarska diktatura. Bosna u rusko-austrijsko-osmanskom ratu 1736.) : Organizacija okupacione uprave i vlasti (1878. Bosna i Hercegovina u I svjetskom ratu i bosanskohercegovačke jedinice na ratištima I svjetskog rata.

11.-1991.-1945.Genocid nad Bošnjacima . ZAVRŠNI ISPITI . Sukob sa SSSR-om i koncept opštenarodne odbrane. organizacija okupacione i kolaboracionističke vlasti. 12. Kriza Države izazvana jačanjem srpskog velikodržavnog pokreta. Disolucija zajedničke jugoslovenske države. Fašistička agresija na Bosnu i Hercegovinu i rat za njenu odbranu (1991. Formiranje i razvoj Armije Republike Bosne i Hercegovine. Fašistička okupacija i narodnooslobodilački rat (1941. 8. Tiha okupacija Bosne i Hercegovine.) : Okupaciona uprava u Bosni i Hercegovini. Narodnooslobodilački pokret i ustanak protiv okupatora. 15. Obnova državnosti Bosne i Hercegovine i organizacija narodne vlasti. Genocid nad Bošnjacima i drugi zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Bosni i Hercegovini . Otvorena oružana agresija na Bosnu i Hercegovinu. Etape odbrane zemlje.Genocid nad Srbima Razvoj i djejstva oružanih snaga NOP-a (Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Bosne i Hercegovine). 13. Zločini kolaboracionističkih i okupacionih vlasti u Bosni i Hercegovini: . Stanje u Bosni i Hercegovini poslije okupacije zemlje. 16. ciljevi i pripreme agresije. 6. Odnos međunarodne zajednice prema agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini . 7. Dejtonski mirovni sporazum.-1995. centralizacija države i vojske. 14.): Uzroci. : Položaj Bosne i Hercegovine u novoj Jugoslaviji Hladni rat. Bosna i Hercegovina za vrijeme socijalističke Jugoslavije 1945.