You are on page 1of 4

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek politologija
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: HISTORIJA SOCIJALNE I POLITIČKE MISLI U BiH
Nivo: I ciklus studija
Godina: II
Semestar: III
Broj ECTS: 5
Status: obavezan
Broj sati sedmično: 2+1
Broj sati: 30+15
Odgovorni nastavnik: Doc. dr. Elvis Fejzić
e-mail: fejzice@fpn.unsa.ba
Konsultacije: utorak: 09:00-12:00 h, srijeda: 09:00-11:00 h
Suradnik u nastavi: /
e-mail: /
Konsultacije: /
1. CILJ I SADRŽAJ PREDMETA
Upoznavanje sa praksama srednjovjekovne Bosne u sferi države, prava i politike te najvažnijim
dimenzijama socijalne i političke misli u Bosni pod osmanskom vladavinom.
1.1. Preduslovan predmet: /
1.2. Osnovne tematske
Država, pravo i politika srednjovjekovne Bosne
jedinice
Sadržaj i dometi socijalne i političke misli u Bosni pod osmanskom
vladavinom
1.3. Rezultati učenja
Studenti će se upoznati i steći znanje o relevantnim aspektima kulturnog,
pravnog i političkog individualiteta Bosne i Hercegovine u vrijeme njene
srednjovjekovne državne egzistencije te, uz to, u vrijeme njene
egzistencije pod osmanskom vlašću.
2. ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA
Opis aktivnosti %
2.1. Način izvođenja
nastave
2.2. Sistem ocjenjivanja

2.3. Procjena znanja
studenata
2.4. Ocjenjivanje

Ex katadra
60%
Tematske diskusije
40%
Učešće u ocjeni %
Midterm (7. sedmica)
30% (max. 30 bodova)
Participacija u diskusijama/aktivnost
20% (max. 20 bodova)
Završni ispit
50% (max. 50 bodova)
Midterm: pismena provjera znanja
Završni ispit (završni, popravni i septembarski ispitni rok): pismena ili
usmena provjera znanja.
10 (A) - 95-100 bodova
9 (B) - 85-94 bodova
8 (C) - 75-84 bodova
7 (D) - 65-74 bodova
6 (E) - 55-64 bodova
5 (F, FX) - manje od 55 bodova

3. (str. LITERATURA Obavezna literatura: 1. 595-596) 3. Zgodić. (str. 29-48. Esad Zgodić. Sarajevo: DES. 192-215. 391-411) 2. Austrougarsko doba. Osmansko doba. Zgodić. Esad (2008) Ideja bosanske nacije i druge teme. 14-50. Sarajevo: Euromedia. Zgodić. 84-107. 49-65) 4. 265-293. 308-385. priredio prof. (studije o Filipu Lastriću i Martinu Nediću) . Društvena misao bosanskih franjevaca – osmansko doba (Hrestomatija za internu upotrebu). 166-181. 323-332. Esad (1997) Bošnjačko iskustvo politike. (str. dr. Sarajevo: Zalihica. Esad (2003) Bosanska politička misao.

09:00-11:00 h Naziv tematske cjeline Uvodno predavanje o historiji socijalne i političke misli u BiH Država i pravo srednjovjekovne Bosne Ideal pravde i moć države – Hasan Kafija Pruščak Socijalna kritika u formi biografskog rukopisa – Muhamed Nerkesi Kritika vjerske intolerancije – Muhamed Hevaija Uskufija Islamski misticizam i etika asketizma – Fevzi Mostarac Teorija rata. 12. 14. 12 2015. 2015. 06. 09:00-11:00 h Sala 26/II 22. 09:00-11:00 h Sala 26/II 5. 09:00-11:00 h Sala 26/II 05. 2015. 2015. 2015. 11. 12. etika milosrđa i toksikomanija – Mustafa Pruščak Politička misao Filipa Lastrića MIDTERM Kriza države i islamsko-moralna restauracija politike .IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna Datum/sat sedmica 1. 11. 11. 12. 03. 2015. 09:00-11:00 h Sala 26/II 29. 6. 8. 09:00-11:00 h Sala 26/II 4. 2015. 10. 13. 09:00-11:00 h Sala 26/II 10. 20. 2015. 2015. 11. 12. 09:00-11:00 h Sala 26/II 17. 11. 10. 2016. 7. 9.Muhamed Prozorac Politika u svjetlu radikalne kritike – Muhamed Emin Isević Politički projekat bosanske autonomije – Husein Gradaščević Sankcijska politika i politički konformizam Mustafa Sidiki Sarajlić/El-Mostari Socijalna misao fra Martina Nedića Socijalna misao fra Antuna Kneževića Socijalna misao Gavre Vučkovića Rano bošnjačko prosvjetiteljstvo – Muhamed Šakir Kurtćehajić Plan vježbi Datum/sat . 09:00-11:00 h Sala 26/II 3. 09:00-11:00 h Sala 26/II 01. 2015. 27. 12. 01. 09:00-11:00 h Sala 26/II 24. 09:00-11:00 h Sala 26/II 15. 09:00-11:00 h Sala 26/II 08. 2015. 13. 10. 10. 09:00-11:00 h Sala 26/II 2. 2015. 10. 2015.

/2016. . 16. 01. 2016. 09:00-11:00 h Sala 26/II Bošnjačka prevratnička politika i rat protiv Austrougarske .Smail Selmanović ZAVRŠNI ISPITI Ispiti se obavljaju u terminima i salama predavanja prema tekućem rasporedu – u skladu sa akademskim kalendarom 2015. Sala 26/II 12. god.15.