You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Odsjek politologija
Šifra predmeta:
Naziv predmeta: LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA
Nivo: Bachelor
Godina:III
Semestar:V
Broj ECTS:6
Status: obavezan
Broj sati sedmično: 3+1
Broj sati: 45+15
Odgovorni nastavnik: doc.dr. sci. Elmir Sadiković
E – mail: sadikovice@fpn.unsa.ba; elmirsadikovic@gmail.com
Konsultacije: utorak 11-13h; srijeda 10 – 12h
Suradnik u nastavi: /
e-mail: /
Konsultacije: /
1. CILJ I SADRŽAJ PREDMETA
U okviru nastave studenti će izučavati teorijske osnove lokalne samouprave kao pravno – političke i
sistemske institucije. Studenti će spoznati osnovne modele organizacije i funkcionisanja lokalne
samouprave u razvijenim zemljama članicama Evrope. Poseban segment nastave će se odnositi na
organizaciju, funkcionisanje, razvoj i reformu lokalne samouprave u postdejtonskom političkom razvoju
države Bosne i Hercegovine. U okviru nastave spoznati najznačajnije aspekte koji se odnose na teorijsko
određenje pojmova regije i regionalizacije i koncepta euroregije, zatim na ciljeve, institucije i
instrumente evropske regionalne politike, te na osnovne dokumente i sporazume kojima je utvrđena
zajednička politika regionalnog razvoja na nivou Evropske Unije. Poseban segment nastave odnositi će
se na historijski razvoj regija u Bosni i Hercegovini i na moguće oblike regionalizacije i primjene
koncepta euroregije u Bosni i Hercegovini.
1.1. Preduslovan predmet: /
1.2. Osnovne tematske
Savremeni teorijski koncept lokalne samouprave
jedinice
Komparativni modeli lokalne samouprave
Lokalna samouprava u političkom sistemu Bosne i
Hercegovine
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Regije i regionalna samouprava
1.3. Rezultati učenja

Studenti će se proučavanjem komparativnih modela lokalne samouprave
u najrazvijenijim državama zapadne Evrope, te evropskih standarda
utemeljenih u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, osposobiti za
kritičko promišljanje o problemima funkcionisanja lokalne samouprave u
Bosni i Hercegovini, te o najvažnijim aspektima zakonske, teritorijalne i
funkcionalne reforme lokalne samouprave u procesu integracije Bosne i
Hercegovine u Evropsku uniju. Studenti će steći osnovna znanja o politici
regionalnog razvoja Evropske unije, različitim oblicima regionalizacije
država članica Evropske unije a posebno o mogućnostima oblikovanja
pravne i institucionalne osnove regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine

Općine/opštine u Bosni i Hercegovini-socijalne. M. prisustvo i aktivnost u 20% (max. Zolić. Pejanović. Fakultet političkih nauka Sarajevo – Centar za razvoj lokalne i regionalne samouprave.Pejanović. 30 bodova) Seminarski rad. FX) . Evropa regija – kohezijska politika Evropske unije i zapadni Balkan.85-94 bodova 8 (C) . Sarajevo/Zagreb. Sistem ocjenjivanja 2. godina 6. Pejanović: EUROREGIJE I BOSNA I HERCEGOVINA. Zlokapa. Janez Šmidovnik. Arnautović. Sarajevo 2006.godina. 2. 2014. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi 7. Ustavi entiteta.1. Dodatna literatura: 1. LITERATURA Obavezna literatura: 1. 50 bodova) Midterm: (7. J.2. ORGANIZACIJA NASTAVE I OCJENJIVANJA 2.4. E. Snežana Đorđević.55-64 bodova 5 (F. 5. TKD Šahinpašić. .3. Z.demografske. Procjena znanja studenata 2. 3. Sarajevo 2005. 2. Sarajevo: TKD Šahinpašić. Ocjenjivanje Opis aktivnosti % Ex katadra 60% Tematske diskusije 40% Učešće u ocjeni % Midterm 30% (max.75-84 bodova 7 (D) . Osmanković-M. Beograd: FPN. M. S. sedmica) Završni ispit (završni. Lokalna samouprava. Sadiković. Renesansa lokalne vlasti – uporedni modeli. studentska štamparija Univerziteta u Sarajevu. Sadiković. H. 2012.65-74 bodova 6 (E) . Sarajevo 1999 godine. Fakultet političkih nauka Sarajevo – Centar za razvoj lokalne i regionalne samouprave.manje od 55 bodova 3. 2002. popravni i septemabrski ispitni rok): 10 (A) . 20 bodova) nastavi Završni ispit 50% (max.u procesu integracije u Evropsku uniju. E. entitetski zakoni o lokalnoj samoupravi. Lokalna i regionalna samouprava u Bosni i Hercegovini. Način izvodjenja nastave 2. ekonomske i političke činjenice.95-100 bodova 9 (B) . Godina 4.

16. 12. 13. (12-15) 2. 06. 21.12.12. 8. 6. 15. regionalizma i regionalizacije Politika i institucionalna osnova regionalnog razvoja EU Historijski razvoj regija u BiH ZAVRŠNI ISPITI Ispiti se obavljaju u terminima i salama predavanja prema tekućem rasporedu – u skladu sa akademskim kalendarom 2015.10. 02. 9.12.11. 14. god. 23. 13. 30. 10. 3. 5.11.2016. 18. 11.2016.10. 11. . 04. 28.10.12.01./2016. 09.10 4.11. Naziv tematske cjeline Explanacija syllabusa Plan vježbi Datum/sat Vježbe se održavaju u zadnjem času termina nastave Lokalna zajednica kao socijalna osnova lokalne samouprave Lokalna samouprava kao demokratska institucija Evropska povelja o lokalnoj samoupravi Model lokalne samouprave u Kraljevini Švedskoj Model lokalne samouprave u Švicarskoj MIDTERM DAN DRŽAVNOSTI BIH Društveno – historijski razvoj lokalne samouprave u BiH Ustavni i zakonski položaj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini I Ustavni i zakonski položaj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini II Participacija građana u odlučivanju o javnim poslovima u jedinicama lokalne samouprave Pojam regije.01.IZVEDBENI PLAN NASTAVE I VJEŽBI Radna Datum/sat sedmica 1.11. 14. 16.12. 25. 7. 07.